ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013"

Transkript

1 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side

2 INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte boligutbygging med skole. Side

3 TOMT/BELIGGENHET Tomten for Ødegården skole ligger sentralt i det store boligområdet som dannes av eksisterende bebyggelse nær Lørenskog stasjon og «Stasjonsbyen», et nytt stort Selvaag-prosjekt på Skårer-Ødegården. Den strekker seg fra felles avkjørsel fra Haneborgveien opp mot skogen og friarealet på Skjettenåsen. Avkjørselen leder også til en del av det nye boligområdet via en rundkjøring. Fra denne nås parkeringsplasser for skolen og også for den nye barnehagen. Skolen er plassert inntil den skogkledde skråningen opp mot marka, midt mellom det etablerte boligområdet på sydsiden og området for nye «stasjonsbyen». Hele tomteområdet er sydvestvendt, solrikt, og med vakre omgivelser. Det legges opp til at barn og ansatte kan nå skolen fra alle kanter. Dvs fra eksisterende boligvei i syd, fra «Stasjonsbyen» og nyetablert turvei i nordvest og fra hovedatkomsten. Byggeområdet angitt i reguleringsplanen gir klare føringer når det gjelder skolebyggets form og plassering. Dette utnyttes best med en effektiv og langstrakt bygningskropp, som med sine tre plan innenfor regulerte byggehøyder utnytter tomtens kvaliteter optimalt. Et skolebygg i tre etasjer lager et forholdsvis lite fotavtrykk. I det stigende terrenget gir det oss mulighet til å nå alle etasjer direkte fra terreng. Dette gir god tilgang til utearealene fra de desentraliserte inngangene og et enkelt rømningsmønster. Store, skjemmende utvendige trapper unngås og området kan bli universelt utformet. Området som dannes av skolen mot det skogkledde friarealet på oversiden, avgrenses på denne måten av et lavt, enetasjes bygg og blir tross himmelretningen åpent og solrikt. Dette vises tydelig på soldiagrammene. I tilknytning til spesialrommene som vender ut mot dette utearealet kan skolen flytte undervisningen ut. Situasjonsplan, m=1:1000 (utsnitt plan i større målestokk på neste side) LANDSKAP Hovedadkomst for gående og kjørende vil være fra regulert rundkjøring. Parkering er lokalisert umiddelbart til venstre, mens nyttetrafikk og trafikk i forbindelse med kiss n ride føres videre til et trafikktorg med snuplass. Av- og påstigningssoner er opparbeidet langs fortauet som følger kjøreadkomsten og leder de gående trygt fram til skolen. Gangadkomst tilrettelegges også fra boligområdene i sør og nord, som en gjennomgående trasé som også vil bli mye brukt utover sin funksjon som skolevei. Denne traseen vil også bli en viktig forbindelse mellom turdraget i nord og småhusbebyggelsen i sør. BOLIGOMRÅDE N...Et skolebygg i tre etasjer lager et forholdsvis lite fotavtrykk. I det stigende terrenget gir det oss mulighet til å nå alle etasjer direkte fra terreng. BOLIGOMRÅDE Skolens utområder fungerer som bindeledd mellom eksisterende og nye boligområder Side

4 Utsnitt situasjonsplan. Uteområder storskolen, m=1:500 Utsnitt situasjonsplan. Adkomst, m=1:500 Utsnitt situasjonsplan. Uteområder småskolen, m=1:500 Side 4

5 barnehage P P skole Adkomst Adkomst og inngangssoner Snuplassen er dimensjonert for buss og varetransport. Fra snuplassen føres den besøkende via en ledelinje inn på en løper av betong og fram til hovedinngangen. Betongdekket strekker seg langs bygget og markerer hovedinngang og felles oppholdssone, og skaper også en god kontakt mellom skolens utearealer. Via slake ramper (maks. fall 1:20) eller trapper nåes den terrasserte, sonedelte skolegården. Nivåforskjellene i planen utnyttes som aktivitets- og oppholdssoner knyttet til de ulike trinnene. 7. trinn har sin egen «verden» i nord på plan 2, i tilknytning til idrettsbanen og med et sydvendt amfi/ utendørs. I sørenden av bygget har 3. og 4. trinn og SFO inngang og utearealer på plan 2. Og videre rundt bygget, på plan 3, har 1. og 2. trinn sin inngang. Utearealene for 1. og 2. trinn, SFO og 3. og 4.trinn er tett sammenkoblet selv om de ligger på to nivåer. Terrengforskjellen er utnyttet som et sammenhengende oppholdsareal med lekeapparater, klatrevegg, sittekanter og skråplan som knytter «småskole»-trinnene sammen, men som samtidig gir trinnene en egen sone. 5. og 6. trinn har inngang på plan 3 i nord- enden, - og har dermed en kobling til 7. trinn som ligger på motsatt side, men i samme ende av bygget. 5. og 6. trinn har relativt kort vei til idrettsbane og direkte adgang til naturtomten i øst. På østsiden av bygget, langs foten av skråningen, ligger utearealer som kan fungere som ute for undervisning i praktiske og estetiske fag, og som også vil brukes av elevene som oppholdssoner ellers. Terrenget møter det faste dekket i en veksling mellom en bygget sittekant eller amfitrinn, og partier med grønne skråninger der naturen får komme inn i skolegården. Sykkelparkering er plassert mellom plan 1 og 2, og ligger gunstig til for adkomst fra så vel syd som øst. Nedgravde avfallscontainere er plassert inntil snuplassen for enkel tømming. Bekken gjennom tomta legges om forbi skolebyggets nordre gavl, og vil kunne fremstå som et vakkert element i anlegget. Den omlagte bekken føres til et lite, oppdemmet areal ved oppholdssonen i nordvest tilknyttet amfiet. Her vil en terskel med et overløp styre vannmengden som slippes videre via en rørføring under amfiet og langs kortsiden på idrettsbanen. Langs langsiden på banen kommer bekken opp i dagen, og i denne sonen vil vannstanden kunne ha en kontrollert variasjon og arealet vil fremstå grønt, beplantet med trær og annen vegetasjon. I hele det åpne bekkeløpet vil bunn og skråninger plastres med stein og vegetasjon for å gi løpet et vakker og robust utforming gjennom sesongen, som også står i mot flomerosjon. Ved å bruke et lag av rund stein i bekkebunn i en større bredde, vil dybden på vannet unntaksvis være over 10 cm. Materialbruk og utstyr utendørs Materialbruken tar generelt utgangspunkt i å være robust og funksjonell samtidig som den ved bevisst bruk og design fremstår som attraktiv. Det gjennomgående materialet i plassdekker og veier er asfalt, som generelt kantes med tre-avdekket betong eller ligger i nivå med grasdekke. Ved inngangspartier er det brukt et oppgradert dekke av betong, som tydeliggjør inngangene. Nivåforskjellene ved de ulike terrasseringene er løst med en kombinasjon av sittekanter i betong med treavdekkning, amfitrinn og skråflater med gummidekke eller vegetasjon. Alle innganger får sin brede «langbenk» av naturstein for opphold, sitting og skolearbeid. De yngste klassetrinnene får et variert lekeutstyr i sine næromgivelser. De litt større elevene får rikelig med oppholdsplasser, klatrevegg, hinderløype og arbeidsbord for ulike aktiviter. Kunstgressbanen avsluttes med en naturkantstein for å gjøre islegging enklere. Fangnett på begge kortsider tar hånd om baller på avveie, samtidig som et lavt gjerde beskytter banen mot uønsket motorisert ferdsel. Den eksisterende vegetasjonen - skogen på oversiden av skolen beskyttes i byggeperioden, og vil utgjøre en verdifull ressurs opplevelsesmessig og pedagogisk for skolen. For øvrig foreslås innplanting av nye trær av variert karakter for så vel å gi opplevelsesmessige kvaliteter også bidra til skjerming og et bedre lokalklima. Byggets organisering Sitater fra «Læringsplakaten» som har vært inspirerende for organiseringen av prosjektet: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse trivsel og læring legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringa på en meningsfylt måte Videre har Lørenskog tydelige generelle mål for skolebygg som er tydelig nedfelt i romprogrammet, og vi har særlig lagt vekt på at: bygget er universelt utformet i videste forstand: det skal være likeverdig tilgjengelig for alle elever, uavhengig av fysiske evner. Skolen skal ha et trygt miljø fritt for mobbing, vold og rasisme. Det er trygge trafikkforhold for myke trafikanter og videre: Kombinasjon av avskjermede rom og åpne læringsarealer Utstrakt sambruk av arealer Skoleanlegget skal invitere til aktiv bruk etter skoletid uten at øvrige mål og retningslinjer er neglisjert. Skolen er grovt sett delt i tre soner; småskolen mot syd, storskolen mot nord og fellesfunksjoner imellom. Alle innganger og garderober nås universelt utenfra vi bearbeider den bratte tomtens terreng til utearealer som både er solrike, aktivitetsfremmende og naturtilknyttet og samtidig tilgjengelige innenfor reglene om universell utforming. Årstrinnbaser De minste elevenes baser, 1. og 2. klassene har felles adkomst på terreng til plan 3 fra østsiden og utgjør, sammen med mat og helse hovedarealene for SFO. Rett under disse arealene ligger 3. og 4. klassene med inngang fra vest og sammen danner disse «småskolen». De har nære, skjermede og solrike utearealer både på plan 2 og plan 3. For å gi de minste elevene de beste utearealene har vi søkt å frigi mest mulig av tomtas solrike søndre del. Her skaper vi et rolig, skjermet lekeareal nært knyttet til deres og SFO s innganger. I den andre enden av bygget finner vi de største barna. De største kan i større grad benytte seg av den møblerte uteplassen mot vest, fotballbanen og tilliggende naturområder. De største elevene når også sine baser fra egne innganger og garderober mot nordøst. Mellom «storskolen» og «småskolen» ligger alle spesialrommene. På øverste plan, med tilkomst til utearealene opp mot skogen og marka, ligger formings-, og mat og helse-rommene. Skolens undervisningsrom ligger inn mot en gangforbindelse som går gjennom hele bygget. Det er viktig å fremheve at gangforbindelsen ikke kun er en kommunikasjonsåre. Den vil, i kraft av sin romslige utforming, skape soner utenfor undervisningsrommene, som vil fungere som møteplasser og delvis møblerte oppholdssoner. Her er det plass til sittemøbler, elevskap etc. uten å være til sjenanse for kommunikasjon forbi. På plan to går gangforbindelsen gjennom samlingssalen, og danner en mesanin i rommet. Her er det samtidig visuell kontakt, i form av glassfelt, til gymsalen på den andre siden. Et grep som vil skape opplevelse og variasjon når en beveger gjennom skolebygget. Side 5

6 NATUR STORSKOLE SMÅSKOLE SAMFUNNSHUS ADM. SPESIALROM KULTUR Spesialrom Bibliotek, Naturfag, Formingsarealer og Mat og Helse ligger på plan 3, midt i skolen, tett knyttet opp mot utearealene og skogen/åsen utenfor. Det er direkte utgang til bakke nivå her. Vi har god erfaring med at en slik plassering åpner for uteundervisning i disse fagene. Tilgang til bruk av skogen og naturen i undervisningen gir den en ekstra dimensjon, som kan skape større interesse og forståelse for fagene. Naturfags plassering er nært knyttet opp mot skolens bibliotek og Kunst og Håndverk. Her kan man se for seg mange aktiviteter på tvers av fagene. Skolen skal brukes ut over ordinær skoletid. Vi har organisert alle arealene som er aktuelle for dette og som skal fungere for utleie slik at de nås fra hovedinngang og tilsynsvakt. Elevservice Elevservice er organisert og lokalisert i henhold til programmet med helsesøster, rådgivingstjeneste og elevråd fra felles venterom med toalett. Arealene nås også fra adkomstsonen for 7. klassene og kan også benyttes som ekstern enhet. Vestibyle, administrasjon og personal I møtet mellom storskolen og småskolen ligger skolens hovedinngang. Ved hovedinngangen ligger skolens resepsjon og administrasjon, enkelt for besøkende å finne. Vestibylen har nær tilknytning til resepsjon, aula (amfi), samlingssal med kantinefunksjoner, gymsal, musikkrom og bibliotek. Personalavdelingen ligger i tilknytning til dette arealet, hvor også deres samlingsrom vender ut mot sentralrommet med trappen som forbinder skolens tre etasjer. Lærernes arbeidsplasser ligger sentralt lokalisert midt i bygget med korte avstander til både storskole, småskolen og spesialrom. Rett frem i vestibylen ligger amfiet. Dette er utformet som et lukket amfi, til bruk i undervisningssituasjoner men med visuell kontakt til vestibylen i form av glassfelt over inngangsdørene i hver side. Vi har valgt å prioritere behovet for et undervisningsrom /auditorium, fremfor et åpent amfi brukt som møtested for elever. Dette p.g.a.de mange samlingsstedene som allerede ligger organisert rundt hovedinngangen. Dette kan imidlertid enkelt endres ved å fjerne veggen mellom vestibylearealet og amfiet dersom byggherren ønsker det. Da vil rommet kunne fungere som en åpen kommunikasjon mellom plan 1 og 2. Alternativt kan det også etableres en fleksibel vegg, så rommet kan åpnes opp ved behov. Sentralt i anlegget og knyttet opp mot hovedinngang har vi lokalisert alle skolens utadrettede fellesfunksjoner. Samlingssalen har med sitt store areal fått stor takhøyde. Vi tenker oss at dette arealet skal fungere som et lokalt møtested og festsal. Det er her skolekretsen møtes til feiring av 17.mai. Derfor er det viktig at salen knytter seg tett opp mot adkomstplassen. Flere dører forbinder arealet inne med plassen ute. Vegg i vegg med samlingssalen, forbundet via en scene ligger musikkrommet og fungerer slik sett som bakscene ved forestillinger. Gymsalen ligger også inntil samlingssalen og gjør at ytterligere areal blir tilgjengelig via dører. Skolehelsetjenesten Se elevservice. Samlingssal Rommet, som skal skape fellesskap og samhørighet, ligger til hovedatkomst og vestibyle. Med scene mellom sal og musikkrom kan det være rammen rundt store og små begivenheter fremføringer og avslutninger. Sammen med gymsal, garderober og musikkavdeling gis det mange muligheter for arrangementer. Med et sentralt plassert kantinekjøkken, kontakt med plassen foran og galleriet i bakkant kan rommet bli skolens hjerte og daglige samlingsrom. Andre rom Vaktmesterkontor, verksted og diverse lager ligger sammen med øvrig administrasjon og gir sammen med den felles personalgarderoben et sterkt fellesskap for staben. Tilsynsvakten har kontroll på adkomst og trapp/heis mens renholdssentral ligger på plan 2 sammen med teknisk rom. Område for spesielt tilrettelagt undervisning Området for tilrettelagt undervisning ligger med god tilgang fra hovedinngang i plan 1. Selve avdelingen er på sin side plassert oppe i plan 3, i overgangen mellom småskolen og storskolen, og med god tilgang på spesialrommene. Denne avdelingen vil ha elever som tilhører alle alderstrinn. Avdelingen ligger skjermet, men er allikevel en viktig del av fellesskapet. Avhengig av den enkelte elevs behov vil man kunne integrere dem i skolens dagligliv og undervisning. Avdelingens uteområder ligger med litt avstand til hovedaktivitetene for de andre elevene. På denne måten får en mulighet for litt ro, mens de samtidig etter ønske kan involveres i aktiviteter med de andre barna. Plan 2 og 3 har også en HC-tilpasset, kjørbar utvendig rampeforbindelse. SFO SFO/ heldagsskolen er plassert på plan med 1. og 2. klasse da det er disse elevene som i størst grad benytter seg av dette tilbudet. Samtidig har avdelingen god kontakt med 3., 4. og TRLs arealer. Det er et eget rom avsatt til SFO i klassenes avdeling. Dette arealet er ikke like stort som det hos 1. og 2. klasse. Man kan se for seg at det minste arealet brukes til lekselesing og andre stille aktiviteter, mens det i de andre arealene kan brukes til andre typer aktiviteter. Ved å plassere SFO integrert i basearealene kan vi ikke bare benytte eksisterende garderober, men også etter skoletid ha tilgang på rom, og ved behov for mer areal. Skolens mat og helsearealer ligger i nær tilknytning til SFOs arealer slik at disse kan benyttes i bespisning. Tekniske rom Vi har i det langstrakte bygget valgt å lage to tekniske rom på plan to, for gjennom det å få korte, effektive føringsveier i anlegget. Side 6

7 Fasade vest, m=1:400 Tv.snitt 1 Tv.snitt 2 Tv.snitt lær.gard 11 m² lær.gard 9 m² stollager 27 m² dusj / tørk garderober 52.5 m² garderobe 51 m² dusj / tørk apparatlager 33 m² toaletter m² hcwc 6 m² kroppsøvingssal 213 m² 11 sitteplasser x 12 rader = 132 sitteplasser amfi nedre del 44 m² dusj dusj personalgarderobe 44 m² dusj personalgarderobe 30 m² verksted m² diverse lager og drift 98 m² rekv.lager og utp. 23 m² hcwc kopirom/lager hvilerom 7 m² 10 m² 10 m² møterom 25 m² L.snitt /5 rørfordeling og varmesentral 30 m² lager musikk 20 m² øverom 14.8 m² musikkrom 80 m² scene 30.3 m² kantinekjøkken 30 m² samlingssal / elevkantine 304 m² vestibyle/ VF 65 m² arkiv 11 m² tilsynsvakt 8 m² resepsjon 24 m² ADMINISTRASJON vaktm.kontor IT-ansvarlig kontor kontor kontor rektor 29 m² L.snitt HOVEDINNGANG N Plan 1, m=1:400 Tv.snitt 1 Tv.snitt 2 Tv.snitt 3 Side 7

8 C Takplan m² m² m² lager 12 m² m² naturfag 70 m² bibliotek 134 m² bokmagasin 18 m² m² m² m² m² sfo - aktivitetsrom 146 m² C Plan m² venterom 20 m² m² skjermet areal 30 m² lager musikk 20 m² musikkrom 80 m² scene 30 m² samlingssal / elevkantine 304 m² arkiv 11 m² m² sfo - 3. Stillerom 41 m² C Plan møterom 25 m² C Plan 1 Lengdesnitt, m=1: Tavlerom 10 m² garderobe 7. klasse 72 m² teknisk rom / ventilasjonsrom 133 m² m² lager skjermet areal 10 m² renhold 20 m² møterom wc 5 m² venterom 20 m² elevråd 16 m² møterom 17 m² wc 5 m² rådgiver/sos. skolehelse skjermet areal 20 m² 30 m² ÅPENT NED personalrom med tekjøkken 1 INNGANG 7. KLASSE m² m² garderobe 4. klasse 64 m² garderobe 3. klasse 64 m² RULLESTOL lager 26 m² RULLESTOL 4. KLASSE L.snitt m² skogarderobe 7. KLASSE disp.tekn. 18 m² lager 10 m² ÅPENT NED m² lager 32 m² teknisk rom / ventilasjonssentral 119 m² BF 10 m² kopi og arkiv 6 m² RULLESTOL m² m² øvre del amfi 93 m² m² Tv.snitt Tv.snitt 2 3. KLASSE m² skogarderobe Tv.snitt sfo - 3. Stillerom 41 m² L.snitt INNGANG 3., 4. KLASSE OG SFO Tv.snitt 1 Tv.snitt 2 Tv.snitt 3 N Plan 2, m=1:400 Side

9 Fasade øst, m=1:400 Tv.snitt 1 Tv.snitt 2 Tv.snitt 3 INNGANG 6. OG 7. KLASSE INNGANG TILRETTELAGT INNGANG 2., 3. KLASSE OG SFO lager 14 m² RULLESTOL garderobe 6. klasse 73 m² 6. KLASSE FELLESAREAL 5. OG 6. KLASSE RULLESTOL garderobe 5. klasse 73 m² 5. KLASSE div.lager 10 m² kunst og håndverk 153 m² div.lager 10 m² tilrettelagt baserom 20 m² FELLESAREAL BIBLIOTEK / TILRETTELAGT garder. 20 m² kontor vaskerom 13 m² lager/kjølerom toa/stellerom 11 m² 12 m² skolekjøkken 110 m² RULLESTOL garderobe 2. klasse 72 m² lager 10 m² 2. KLASSE FELLESAREAL 1. OG 2. KLASSE / SFO RULLESTOL lager 7 m² garderobe 1. klasse 72 m² SFO-kontor m² 1. KLASSE L.snitt m² m² m² lager 12 m² m² m² naturfag 70 m² forberedelse nat 11 m² bokmagasin 18 m² bibliotek 134 m² studierom 22 m² møterom 14 m² m² m² møterom 14 m² m² wc kopirom 2 m² 10 m² m² sfo - aktivitetsrom 146 m² L.snitt Tv.snitt 1 Tv.snitt 2 Tv.snitt 3 N Plan 3, m=1.400 Side

10 1. mai 1. desember W ned: 18:41 12:00 opp: 04:41 E W ned: 16:10 12:00 opp: 06:55 E N S S 1. september...hele tomteområdet er sydvestvendt, solrikt, og med vakre omgivelser. W ned: 18:18 12:00 opp: 05:10 E Et solstudie av tomten, fra januar-desember, viser at alle skolens uteområder har rikelig med sol ved alle årstider....området som dannes av skolen mot det skogkledde friarealet på oversiden, avgrenses på denne måten av et lavt, enetasjes bygg og blir tross himmelretningen åpent og solrikt. Dette vises tydelig på soldiagrammene. I tilknytning til spesialrommene som vender ut mot dette utearealet kan skolen flytte undervisningen ut; forming, naturfag og skolekjøkken kan deler av året ha nytte av de naturnære uteområdene. S Side 10

11 BYGGEPRINSIPP Bygget er konstruert med tanke på stor generalitet og fleksibilitet. Med sitt enkle volum og rasjonelle bæresystem gis det gode muligheter til senere endringer uten dyre og omfattende byggearbeider. Skolens kompakte form gir nærhet mellom alle brukere av skolen; mellom lærere og elever, mellom baser og spesialrom, og mellom SFO og småskolen. C Takplan bibliotek m² kunst og håndverk m² C Plan samlingssal / elevkantine m² C Plan 2 Kantine kroppsøvingssal m² C Plan 1 Tverrsnitt 1-1, m=1:400 C Takplan bibliotek m² tilrettelagt baserom 38.5 m² C Plan personalrom med tekjøkken m² amfi C Plan vestibyle/ VF 64.8 m² C Plan 1 Tverrsnitt 2-2, m=1:400 C Takplan sfo - aktivitetsrom m² garderobe 1. klasse 72.2 m² C Plan garderobe 4. klasse 64.1 m² MATERIALBRUK En skole krever robuste materialer og detaljer. Bruken, som kan strekke seg over store deler av døgnet, fordrer slitesterke og driftsvennlige løsninger. Materialene skal være holdbare og vedlikeholdsvennlige, men også gi elever og lærere en grunn til å være stolte av sin skole og motivere dem til å ta vare på anlegget. Det er derfor lagt vekt på materialer som gir byggets brukere en opplevelse av høy kvalitet, lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov. Et spill mellom store flater med nøytrale farger avbrutt av elementer med sterke primærfarger gir anlegget karakter og egenart. Utvendig kles bygget i all hovedsak med lys teglstein. Elementer i avvikende farge og materiale (gjennomfargede plater) definerer og markerer soner, funksjoner og adkomster. Innvendig benyttes fliser i adkomstsoner og trafikkerte fellesområder. Gulvbelegg for øvrig er linoleum banebelegg. Eikeparkett brukes i utvalgte områder som samlingssal, musikkrom og auditorium. Det benyttes fliser i våtrom og gymgarderober. Ved valg av innvendig materialer legges det vekt på et godt innemiljø, og blant annet materialer som er lav-emitterende. De faste innerveggene er i hovedsak utført i lette konstruksjoner for å ivareta fleksibiliteten. Innervegger tenkes som en kombinasjon av lettvegger i gips, med nødvendig fendring av kryssfiner på utsatte flater. Det er lagt opp til utstrakt bruk av glassvegger mellom de ulike funksjoner for å oppnå åpenhet i anlegget. I auditorium, musikkrom og allrom suppleres det med akustiske veggfelt med trespiler for å få en god romakustikk. Rommene har lydabsorberende himlinger der det er nødvendig i forhold til romakustikk. UNIVERSELL UTFORMING Krav, bestemmelser og løsningsforslag i TEK 10, NS og veilederen Bygg for alle fra Statens bygningstekniske etat legges til grunn for løsningene. Vår holdning er at grunnlaget for god universell utforming ligger i hovedgrepet for bygget. Det er lagt vekt på at forskriftskravene gjennomføres i sammenheng og som helhetlige løsninger. Hovedpunkter for arkitektfaglig ansvarsområde som det er fokusert på i denne fasen i prosjekteringen er: Lett lesbart anlegg som det er enkelt å orientere seg i. Alle innganger lett oppfattbare og lett tilgjengelige. Forkontor i umiddelbar nærhet til inngang. Tilstrekkelig manøvreringsareal for rullestol. Nødvendig fri bredde på dører til og i kommunikasjonsvei, Nødvendig manøvreringsareal foran dører til og i rom. Ingen nivåforskjeller som diskriminerer enkelte brukerr. Materialvalg med fokus på inneklima. Lysforhold/blending. Mer detaljfokuserte løsninger vil bli ivaretatt i den videre detaljering. Sentrale punkter her vil være: Ledelinjer inn til bygget og i bygget. Visuelle og taktile markeringer. Detaljutforming med tanke på sikkerhet i bruk. (særlig trappeutforming) Skilting. Akustikk Dørutforming (terskler/dørautomatikk/synlighet) Møblering og innredning tilpasset alle brukerr Uteområdet ved spesialrommene kan brukes til undervisning C Plan 2 Tverrsnitt 3-3, m=1:400 Side 11

12 Samlingssal Side 12

13 Fasade sør, m=1:400 Fasade nord, m=1:400 Mobile scene elementer BRANNSIKRING Skolen skal iht VTEK oppføres i risikoklasse 3 og brannklasse 2. Kravet til bærende konstruksjoner er R60 og branncellebegrensende konstruksjoner er EI 60. Vi har medtatt automatisk brannvarslingsanlegg og sprinkleranlegg. Ved sprinkling er branncelleinndelingen mer fleksibel og gjør senere endringer i planene enklere. Det er enten tilgang til to rømningsveier eller direkte utgang fra alle bruksarealer. Endelig brannkonsept for bygningene utarbeides i detalj i prosjekteringsfasen AKUSTIKK OG LYDGJENNOMGANG Planløsningen for skolen legger godt til rette for å kunne oppnå lydforhold i tråd med kravene i klasse C i NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper. Kravene til etterklangstid og akustisk demping vil la seg tilfredsstille ved bruk av godt lydabsorberende himlinger, eventuelt i kombinasjon med absorbenter på veggene. Valgt løsning med hulldekker legger også godt til rette for å kunne tilfredsstille krav til trinnlyd og lydisolasjon mellom etasjene. BÆRESYSTEM OG FUNDAMENTERING Skolen etableres i et område med i all hovedsak løsmasser og med dybde til fjell på 7-20 m. Grunnen i det aktuelle området består av tørrskorpeleire over middels fast siltig leire. For bæresystemet av bygget er det fokusert på å benytte fleksible og kostnadseffektive systemer og godt utprøvde løsninger. Bruk av prefabrikkert stål og hulldekker gir muligheten til å oppnå lange spenn og stor grad av fleksibilitet for arealene. Det er lagt vekt på å etablere robuste bærekonstruksjoner som med sin fleksibilitet kan tilpasses endrede forutsetninger gjennom byggets levetid. Skolen forutsettes fundamentert på fjell, enten direkte på fjell eller ved bruk av peler. Begge byggene etableres med gulv på grunn og bæresystem bestående av prefabrikkerte søyler og bjelker i stål eller betong kombinert med hulldekker. På taket kan alternativer til hulldekker vurderes. Avstivning av byggene sikres med betongskiver eller stålkryss. Bygget anbefales utført med en fuge....på plan to går gangforbindelsen gjennom samlingssalen, og danner en mesanin i rommet. Her er det samtidig visuell kontakt til gymsalen. Side 13

14 Plan 3 VVS Luftbehandlingsanlegg - Luftbehandlingsanlegget leveres med balansert ventilasjon i alle rom. Luftmengdene er dimensjonert i h.t. krav i PBE, Teknisk forskrift samt Arbeidstilsynets veiledning 444. Det er i alt 6 ventilasjonsaggregater som er plassert i teknisk rom i plan 2. Alle aggregatene har roterende gjenvinner med temperaturvirkningsgrad på 80%. Systemene vil ha en SFP-faktor < 2,0 kw/m3/s. Romregulering - I / med flere enn 10 personer (20 m2) har vi medtatt behovsstyrt ventilasjon i form av trykkuavhengige VAV-enheter, styrt av temperatur / CO2 og tilstedeværelse. Automatiseringsanlegg - Det er tenkt levert et lokalt SD-anlegg med 22 skjerm og fargeprinter. Energimålere tilkobles SD-anlegget, og presenteres i eget EOS-program. Det leveres automatikk for følgende systemer: - Luftbehandling. - Varme. - Elektro Plan Sanitæranlegg Forbruksvann Rørnett for forbruksvann utføres med LK Alu-multipex rørsystem. Varmvannsberedning foregår basert på varmeveksler fra fjernvarme. Systemet leverer varmt forbruksvann til bygningen med total energimengde XXX kw. Systemet består av: Rørnett Varmeveksler VVC sirkulasjonsledning Kaldt forbruksvann hentes fra fordelingsnettet og sirkuleres gjennom varmeveksler og ut på anlegget. Varmt tappevann varmes opp til + 70 grc for så å blandes til 55 grc iht forskrifter. Alle hovedkurser og rør ut av sjakter blir påført stoppekraner. Der det er himling blir det satt av merkeskilt i himling. Foran alt utstyr blir det montert kuleventiler. Plan 1 Brannposter leveres innfelt eller utenpåliggende etter behov og ønske. De er utstyrt med 30m 19mm slange som tilfredsstiller forskrifter. Fabrikat er Presto. Brannskap har stengeventil i skapet, samt at det er avstegningsmulighet i strålestykket. Side 14

15 Hovedinngang skole Side 15

16 rsonal sonal onal Areal Plan UTLEIE MUSIKK BIINNGANG Årstrinnsbaser Spesialrom Elevservice Administrasjon/ personal Skolehelse Samlingsareal Andre rom Tilrettelagt SFO Tekniske rom GYMSAL AULA VESTIBYLE SAMLINGSSAL HOVEDINNGANG UTLEIE UTLEIE AULA PERSONALROM FORMINGSAVDELING BIBLIOTEK UTLEIE GYMSAL MUSIKK SAMLINGSSAL BIINNGANG MAT OG HELSE AULA VESTIBYLE HOVEDINNGANG Plan 1 Plan 2 Plan 3 Utstyr. Alle blandebatterier samt hærverk-sikre dusjpaneler er av type ORAS. Sanitærutstyr (porselen er av type Porsgrunn og Ifø). Innbygningsisterner er av type Geberit eller Grohe. Alle sluk levers som rustfrie av type Blucher. Overvann Det legges opp til innvendig UV overvannsystem i bygget. Overvannet føres fra sluk på taket via UV-systemet ned til bunnledningene i bygget. Vannet føres via fordrøyningsbasseng. Systemet blir dimensjonert etter gjeldene regler gitt av VAV. På takene blir det montert Aiwell selvregulerende varmematter for slukene.. Disse er koblet til sentraler levert av elektriker. Ledningsnettet til overvannsystemet er basert på MA-rør fra dimensjon over 58 mm, og LK Alu-multipex for dimensjoner 50mm og nedover. Alle innvendige overvannsledninger er isolert med 13mm cellegummi. Stakepunkter for overvannsnettet blir plassert ved oppstikkene fra bunnledningene samt forøvrig i henhold til krav om staking av overvannsystem. Spillvann System for spillvann samler spillvann fra utstyr i alle bygningene og fører dette ned gjennom etasjene til bunnledningene. Systemet er dimensjonert etter gjeldene regler. Røranlegget er basert på MA rør fra dimensjon 58mm og oppover. Fra utstyr vil det brukes PP avløpsrør tilkoblet MA-rør Varmeanlegg Transmisjons- og infiltrasjonstapet i bygningene vil dekkes av vannbåren varme. For dimensjonering av vannbåren varme blir det lagt til grunn en samtidighetsfaktor på 100 %. Anlegget blir dimensjonert og utført slik at det er tilpasset kombinasjonen med ventilasjon, gulvvarme og radiatorvarme. Gulvvarmen, radiatorer og øvrige varmelegemer reguleres i soner. Anlegget omfatter nødvendige utstyr og fjernvarmesentral for forsyning av radiatorer, snøsmelteanlegg og varmebatterier i ventilasjonsaggregater. Videre omfattes et komplett rørsystem for distribusjon av varme på sekundærside med tilhørende pumper, reguleringskretser osv. Varmeanlegget vil utføres som et konvensjonelt to-rørs system. Alle pumper i anlegget blir av de mest energiøkonomiske (type Grundfos). Frekvensstyrte for kapasiteter hvor dette gir en gevinst med tanke på miljø / forbruk. Varmeanlegget består av: Varmeproduksjon Varmeproduksjon blir basert på fjernvarme. Gulvvarmekurs Kursene for gulvvarme vil betjene samtlige rom som trenger oppvarming utover ventilasjonsvarme. Radiatorkurs Kursene for radiatorer og radiatorer vil betjene rom som trenger ekstra oppvarming utover ventilasjonsvarme og gulvvarme. Det vil i første omgang si alle rom med store vindu arealer mot kald fasade. Snøsmelteanlegg Snøsmelteanlegget vil bestå av kurser med varmesløyfer i bakken, og eget shuntarrangement. Alle områder som beskrives i PA håndbok ( foran inngangsdører og under tak ) Filter og vannbehandling Det blir montert en luftutskiller (microboble) samt vannbehandlingsanlegg (3201HH01) type Envamatic. Luftutskiller sørger for utfelling av luft i anlegget. Vannbehandlingsanlegget sørger for å holde en vannkvalitet som hindrer korrosjon etc. i anlegget. Røranlegg Ledninger for distribusjon av varmt vann til radiatorsystem legges av VSH Pressfittings t.o.m. 54 mm og sveisede stålrør for større dimensjoner. Anlegget blir utstyrt med stengeventiler slik at anlegget kan oppdeles og avstenges hensiktsmessig med hensyn til drift og vedlikehold. Ventiler Det blir benyttet kuleventiler t.o.m DN50, og Spjeldventil full lugg på dim over DN50. For hver kurs blir det montert dynamiske strupe og reguleringsventiler. Røranlegget blir isolert med mineralullsfibrer isolasjon og mantlet med plastmantel der ledningene ligger synlig. 330.sprinkelanlegg Bygningene fullsprinkles etter dagens regelverk og krav i FG. Det er medregnet full oversprinkling av himlinger i alle arealer. Side 16

17 AREALOPPSTILLING SKOLE PROGRAM PROSJEKT DIFF PROGRAM PROSJEKT DIFF PROGRAM PROSJEKT DIFF 3.1 Årtrinnbaser 3.5 Skolehelsetjenesten 5 Arealer sammendrag Klasserom, 21 klasser, 588 elever 75m2* Skolehelse i alt Årstrinnsbaser Grupperom 15m2* Spesialrom Lager 10m2* Samlingsareal Kunst og håndverk Garderober m/ toaletter 63m2* Samlingssal/elevkantine Naturfag/realfag Skjermet areal Samlingssal/elevkantine Mat og helse Amfi Kantinekjøkken Bibliotek Årstrinnsbaser i alt Scene Musikk Stollager Kroppsøving Spesialom (fellesarealer) Vestibyle Elevservice Kunst og håndverk Samlingsareal i alt Administrasjon Kunst og håndverk hovedrom Administrasjon Diverse lager Andre rom Personal Kunst og håndverk i alt Renholdssentral Skolehelsetjenesten Bøttekott/lager (5*5m2) 15, 3.6 Samlingsareal Naturfag/realfag/teknologi Vaktmesterkontor Andre rom Naturfag/matematikk Rekvisttlager / diverse lager Område for spesielt tilrettelagt undervisning Forberedelsesrom/lager Verksted for vaktmester SFO Naturfag/realfag/teknologi i alt Lager for uteredskaper 30, 3.10 Tekniske rom (1) Tilsynsvakt 10 8 Samlet areal netto Mat og helse Diverse lager Skolekjøkken Elevtoaletter Lager/kjølerom Avfallsrom ikke fastsatt Areal pr. elev 8,98 9, Vaskerom Andre rom i alt Mat og helse i alt Område for spesialt tilrettelagt undervisning Bibliotek Baserom Bruttoarealer Åpent areal Grupperom Plan Bokmagasin Garderobe/toalett Plan Studierom Kontor Plan Bibliotek i alt I alt SUM Musikk 3.9 SFO Brutto/netto-faktor 1, Musikkrom SFO-rom (3*60m2) Øvingsrom SFO-rom stillerom Lager SFO-Kontor Musikk i alt SFO i alt Kroppsøving 3.10 Tekniske rom Kroppsøvingssal Tekniske rom Apparatlager Tekniske rom i alt Kommentar Garderober (1) ikke summert Kroppsøving i alt Elevservice Elevrådskontor/møterom Rådgiver/sosiallærer Toalett 5 25 Elevservice i alt Administrasjon/personal Administrasjonsavdelingen Ekspedisjon/kontor 1 (saksbehandler) Kontor 2 (rektor) inkl. møterom Kontor (ass.rektor og u.insp.) 3*15m Møterom Kopirom/lager Arkiv Hvilerom Toalett (2*5m2 + HC) Arbeidsrom IT ansvarlig Administrasjonsavdelingen Personal Teamkontorer/lærerarbeidsplasser 8*6* Møterom 15m2* Garderober (2*30m2) Personalrom med tekjøkken Kopirom Personal i alt Side 17

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Styresaknr. 37/04 REF: 2002/100146 NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg:

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planforslag utarbeidet av: Halden Arkitektkontor AS Pb.374, 1753 Halden 69-175385, 930 96 985 I samarbeid med: Sist revidert:

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il FAUSKE KMMUNE VESTMYRA SKLESENTER BYGGETRINN Il 1 SKISSEPRSJEKT September 2007 FAUSKE KMMUNE Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse. 1 Forord....................................4 2 Sammendrag...........................4

Detaljer

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Moltke Moes vei 30, Oslo Rehabilitering og tilbygg Nr 695/2011 Ferdigmelding nr. 695/2011 Prosjektnr. 10120 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

Domus Medica Universitetet i Oslo

Domus Medica Universitetet i Oslo Domus Medica Universitetet i Oslo Sognsvannsveien 9, Oslo Nybygg og ombygging Nr 708/2013 Ferdigmelding nr. 708/2013 Prosjektnr. 10330 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk / Byggesakens gang... 4 Bygningsmessig

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer