ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013"

Transkript

1 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side

2 INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte boligutbygging med skole. Side

3 TOMT/BELIGGENHET Tomten for Ødegården skole ligger sentralt i det store boligområdet som dannes av eksisterende bebyggelse nær Lørenskog stasjon og «Stasjonsbyen», et nytt stort Selvaag-prosjekt på Skårer-Ødegården. Den strekker seg fra felles avkjørsel fra Haneborgveien opp mot skogen og friarealet på Skjettenåsen. Avkjørselen leder også til en del av det nye boligområdet via en rundkjøring. Fra denne nås parkeringsplasser for skolen og også for den nye barnehagen. Skolen er plassert inntil den skogkledde skråningen opp mot marka, midt mellom det etablerte boligområdet på sydsiden og området for nye «stasjonsbyen». Hele tomteområdet er sydvestvendt, solrikt, og med vakre omgivelser. Det legges opp til at barn og ansatte kan nå skolen fra alle kanter. Dvs fra eksisterende boligvei i syd, fra «Stasjonsbyen» og nyetablert turvei i nordvest og fra hovedatkomsten. Byggeområdet angitt i reguleringsplanen gir klare føringer når det gjelder skolebyggets form og plassering. Dette utnyttes best med en effektiv og langstrakt bygningskropp, som med sine tre plan innenfor regulerte byggehøyder utnytter tomtens kvaliteter optimalt. Et skolebygg i tre etasjer lager et forholdsvis lite fotavtrykk. I det stigende terrenget gir det oss mulighet til å nå alle etasjer direkte fra terreng. Dette gir god tilgang til utearealene fra de desentraliserte inngangene og et enkelt rømningsmønster. Store, skjemmende utvendige trapper unngås og området kan bli universelt utformet. Området som dannes av skolen mot det skogkledde friarealet på oversiden, avgrenses på denne måten av et lavt, enetasjes bygg og blir tross himmelretningen åpent og solrikt. Dette vises tydelig på soldiagrammene. I tilknytning til spesialrommene som vender ut mot dette utearealet kan skolen flytte undervisningen ut. Situasjonsplan, m=1:1000 (utsnitt plan i større målestokk på neste side) LANDSKAP Hovedadkomst for gående og kjørende vil være fra regulert rundkjøring. Parkering er lokalisert umiddelbart til venstre, mens nyttetrafikk og trafikk i forbindelse med kiss n ride føres videre til et trafikktorg med snuplass. Av- og påstigningssoner er opparbeidet langs fortauet som følger kjøreadkomsten og leder de gående trygt fram til skolen. Gangadkomst tilrettelegges også fra boligområdene i sør og nord, som en gjennomgående trasé som også vil bli mye brukt utover sin funksjon som skolevei. Denne traseen vil også bli en viktig forbindelse mellom turdraget i nord og småhusbebyggelsen i sør. BOLIGOMRÅDE N...Et skolebygg i tre etasjer lager et forholdsvis lite fotavtrykk. I det stigende terrenget gir det oss mulighet til å nå alle etasjer direkte fra terreng. BOLIGOMRÅDE Skolens utområder fungerer som bindeledd mellom eksisterende og nye boligområder Side

4 Utsnitt situasjonsplan. Uteområder storskolen, m=1:500 Utsnitt situasjonsplan. Adkomst, m=1:500 Utsnitt situasjonsplan. Uteområder småskolen, m=1:500 Side 4

5 barnehage P P skole Adkomst Adkomst og inngangssoner Snuplassen er dimensjonert for buss og varetransport. Fra snuplassen føres den besøkende via en ledelinje inn på en løper av betong og fram til hovedinngangen. Betongdekket strekker seg langs bygget og markerer hovedinngang og felles oppholdssone, og skaper også en god kontakt mellom skolens utearealer. Via slake ramper (maks. fall 1:20) eller trapper nåes den terrasserte, sonedelte skolegården. Nivåforskjellene i planen utnyttes som aktivitets- og oppholdssoner knyttet til de ulike trinnene. 7. trinn har sin egen «verden» i nord på plan 2, i tilknytning til idrettsbanen og med et sydvendt amfi/ utendørs. I sørenden av bygget har 3. og 4. trinn og SFO inngang og utearealer på plan 2. Og videre rundt bygget, på plan 3, har 1. og 2. trinn sin inngang. Utearealene for 1. og 2. trinn, SFO og 3. og 4.trinn er tett sammenkoblet selv om de ligger på to nivåer. Terrengforskjellen er utnyttet som et sammenhengende oppholdsareal med lekeapparater, klatrevegg, sittekanter og skråplan som knytter «småskole»-trinnene sammen, men som samtidig gir trinnene en egen sone. 5. og 6. trinn har inngang på plan 3 i nord- enden, - og har dermed en kobling til 7. trinn som ligger på motsatt side, men i samme ende av bygget. 5. og 6. trinn har relativt kort vei til idrettsbane og direkte adgang til naturtomten i øst. På østsiden av bygget, langs foten av skråningen, ligger utearealer som kan fungere som ute for undervisning i praktiske og estetiske fag, og som også vil brukes av elevene som oppholdssoner ellers. Terrenget møter det faste dekket i en veksling mellom en bygget sittekant eller amfitrinn, og partier med grønne skråninger der naturen får komme inn i skolegården. Sykkelparkering er plassert mellom plan 1 og 2, og ligger gunstig til for adkomst fra så vel syd som øst. Nedgravde avfallscontainere er plassert inntil snuplassen for enkel tømming. Bekken gjennom tomta legges om forbi skolebyggets nordre gavl, og vil kunne fremstå som et vakkert element i anlegget. Den omlagte bekken føres til et lite, oppdemmet areal ved oppholdssonen i nordvest tilknyttet amfiet. Her vil en terskel med et overløp styre vannmengden som slippes videre via en rørføring under amfiet og langs kortsiden på idrettsbanen. Langs langsiden på banen kommer bekken opp i dagen, og i denne sonen vil vannstanden kunne ha en kontrollert variasjon og arealet vil fremstå grønt, beplantet med trær og annen vegetasjon. I hele det åpne bekkeløpet vil bunn og skråninger plastres med stein og vegetasjon for å gi løpet et vakker og robust utforming gjennom sesongen, som også står i mot flomerosjon. Ved å bruke et lag av rund stein i bekkebunn i en større bredde, vil dybden på vannet unntaksvis være over 10 cm. Materialbruk og utstyr utendørs Materialbruken tar generelt utgangspunkt i å være robust og funksjonell samtidig som den ved bevisst bruk og design fremstår som attraktiv. Det gjennomgående materialet i plassdekker og veier er asfalt, som generelt kantes med tre-avdekket betong eller ligger i nivå med grasdekke. Ved inngangspartier er det brukt et oppgradert dekke av betong, som tydeliggjør inngangene. Nivåforskjellene ved de ulike terrasseringene er løst med en kombinasjon av sittekanter i betong med treavdekkning, amfitrinn og skråflater med gummidekke eller vegetasjon. Alle innganger får sin brede «langbenk» av naturstein for opphold, sitting og skolearbeid. De yngste klassetrinnene får et variert lekeutstyr i sine næromgivelser. De litt større elevene får rikelig med oppholdsplasser, klatrevegg, hinderløype og arbeidsbord for ulike aktiviter. Kunstgressbanen avsluttes med en naturkantstein for å gjøre islegging enklere. Fangnett på begge kortsider tar hånd om baller på avveie, samtidig som et lavt gjerde beskytter banen mot uønsket motorisert ferdsel. Den eksisterende vegetasjonen - skogen på oversiden av skolen beskyttes i byggeperioden, og vil utgjøre en verdifull ressurs opplevelsesmessig og pedagogisk for skolen. For øvrig foreslås innplanting av nye trær av variert karakter for så vel å gi opplevelsesmessige kvaliteter også bidra til skjerming og et bedre lokalklima. Byggets organisering Sitater fra «Læringsplakaten» som har vært inspirerende for organiseringen av prosjektet: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse trivsel og læring legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringa på en meningsfylt måte Videre har Lørenskog tydelige generelle mål for skolebygg som er tydelig nedfelt i romprogrammet, og vi har særlig lagt vekt på at: bygget er universelt utformet i videste forstand: det skal være likeverdig tilgjengelig for alle elever, uavhengig av fysiske evner. Skolen skal ha et trygt miljø fritt for mobbing, vold og rasisme. Det er trygge trafikkforhold for myke trafikanter og videre: Kombinasjon av avskjermede rom og åpne læringsarealer Utstrakt sambruk av arealer Skoleanlegget skal invitere til aktiv bruk etter skoletid uten at øvrige mål og retningslinjer er neglisjert. Skolen er grovt sett delt i tre soner; småskolen mot syd, storskolen mot nord og fellesfunksjoner imellom. Alle innganger og garderober nås universelt utenfra vi bearbeider den bratte tomtens terreng til utearealer som både er solrike, aktivitetsfremmende og naturtilknyttet og samtidig tilgjengelige innenfor reglene om universell utforming. Årstrinnbaser De minste elevenes baser, 1. og 2. klassene har felles adkomst på terreng til plan 3 fra østsiden og utgjør, sammen med mat og helse hovedarealene for SFO. Rett under disse arealene ligger 3. og 4. klassene med inngang fra vest og sammen danner disse «småskolen». De har nære, skjermede og solrike utearealer både på plan 2 og plan 3. For å gi de minste elevene de beste utearealene har vi søkt å frigi mest mulig av tomtas solrike søndre del. Her skaper vi et rolig, skjermet lekeareal nært knyttet til deres og SFO s innganger. I den andre enden av bygget finner vi de største barna. De største kan i større grad benytte seg av den møblerte uteplassen mot vest, fotballbanen og tilliggende naturområder. De største elevene når også sine baser fra egne innganger og garderober mot nordøst. Mellom «storskolen» og «småskolen» ligger alle spesialrommene. På øverste plan, med tilkomst til utearealene opp mot skogen og marka, ligger formings-, og mat og helse-rommene. Skolens undervisningsrom ligger inn mot en gangforbindelse som går gjennom hele bygget. Det er viktig å fremheve at gangforbindelsen ikke kun er en kommunikasjonsåre. Den vil, i kraft av sin romslige utforming, skape soner utenfor undervisningsrommene, som vil fungere som møteplasser og delvis møblerte oppholdssoner. Her er det plass til sittemøbler, elevskap etc. uten å være til sjenanse for kommunikasjon forbi. På plan to går gangforbindelsen gjennom samlingssalen, og danner en mesanin i rommet. Her er det samtidig visuell kontakt, i form av glassfelt, til gymsalen på den andre siden. Et grep som vil skape opplevelse og variasjon når en beveger gjennom skolebygget. Side 5

6 NATUR STORSKOLE SMÅSKOLE SAMFUNNSHUS ADM. SPESIALROM KULTUR Spesialrom Bibliotek, Naturfag, Formingsarealer og Mat og Helse ligger på plan 3, midt i skolen, tett knyttet opp mot utearealene og skogen/åsen utenfor. Det er direkte utgang til bakke nivå her. Vi har god erfaring med at en slik plassering åpner for uteundervisning i disse fagene. Tilgang til bruk av skogen og naturen i undervisningen gir den en ekstra dimensjon, som kan skape større interesse og forståelse for fagene. Naturfags plassering er nært knyttet opp mot skolens bibliotek og Kunst og Håndverk. Her kan man se for seg mange aktiviteter på tvers av fagene. Skolen skal brukes ut over ordinær skoletid. Vi har organisert alle arealene som er aktuelle for dette og som skal fungere for utleie slik at de nås fra hovedinngang og tilsynsvakt. Elevservice Elevservice er organisert og lokalisert i henhold til programmet med helsesøster, rådgivingstjeneste og elevråd fra felles venterom med toalett. Arealene nås også fra adkomstsonen for 7. klassene og kan også benyttes som ekstern enhet. Vestibyle, administrasjon og personal I møtet mellom storskolen og småskolen ligger skolens hovedinngang. Ved hovedinngangen ligger skolens resepsjon og administrasjon, enkelt for besøkende å finne. Vestibylen har nær tilknytning til resepsjon, aula (amfi), samlingssal med kantinefunksjoner, gymsal, musikkrom og bibliotek. Personalavdelingen ligger i tilknytning til dette arealet, hvor også deres samlingsrom vender ut mot sentralrommet med trappen som forbinder skolens tre etasjer. Lærernes arbeidsplasser ligger sentralt lokalisert midt i bygget med korte avstander til både storskole, småskolen og spesialrom. Rett frem i vestibylen ligger amfiet. Dette er utformet som et lukket amfi, til bruk i undervisningssituasjoner men med visuell kontakt til vestibylen i form av glassfelt over inngangsdørene i hver side. Vi har valgt å prioritere behovet for et undervisningsrom /auditorium, fremfor et åpent amfi brukt som møtested for elever. Dette p.g.a.de mange samlingsstedene som allerede ligger organisert rundt hovedinngangen. Dette kan imidlertid enkelt endres ved å fjerne veggen mellom vestibylearealet og amfiet dersom byggherren ønsker det. Da vil rommet kunne fungere som en åpen kommunikasjon mellom plan 1 og 2. Alternativt kan det også etableres en fleksibel vegg, så rommet kan åpnes opp ved behov. Sentralt i anlegget og knyttet opp mot hovedinngang har vi lokalisert alle skolens utadrettede fellesfunksjoner. Samlingssalen har med sitt store areal fått stor takhøyde. Vi tenker oss at dette arealet skal fungere som et lokalt møtested og festsal. Det er her skolekretsen møtes til feiring av 17.mai. Derfor er det viktig at salen knytter seg tett opp mot adkomstplassen. Flere dører forbinder arealet inne med plassen ute. Vegg i vegg med samlingssalen, forbundet via en scene ligger musikkrommet og fungerer slik sett som bakscene ved forestillinger. Gymsalen ligger også inntil samlingssalen og gjør at ytterligere areal blir tilgjengelig via dører. Skolehelsetjenesten Se elevservice. Samlingssal Rommet, som skal skape fellesskap og samhørighet, ligger til hovedatkomst og vestibyle. Med scene mellom sal og musikkrom kan det være rammen rundt store og små begivenheter fremføringer og avslutninger. Sammen med gymsal, garderober og musikkavdeling gis det mange muligheter for arrangementer. Med et sentralt plassert kantinekjøkken, kontakt med plassen foran og galleriet i bakkant kan rommet bli skolens hjerte og daglige samlingsrom. Andre rom Vaktmesterkontor, verksted og diverse lager ligger sammen med øvrig administrasjon og gir sammen med den felles personalgarderoben et sterkt fellesskap for staben. Tilsynsvakten har kontroll på adkomst og trapp/heis mens renholdssentral ligger på plan 2 sammen med teknisk rom. Område for spesielt tilrettelagt undervisning Området for tilrettelagt undervisning ligger med god tilgang fra hovedinngang i plan 1. Selve avdelingen er på sin side plassert oppe i plan 3, i overgangen mellom småskolen og storskolen, og med god tilgang på spesialrommene. Denne avdelingen vil ha elever som tilhører alle alderstrinn. Avdelingen ligger skjermet, men er allikevel en viktig del av fellesskapet. Avhengig av den enkelte elevs behov vil man kunne integrere dem i skolens dagligliv og undervisning. Avdelingens uteområder ligger med litt avstand til hovedaktivitetene for de andre elevene. På denne måten får en mulighet for litt ro, mens de samtidig etter ønske kan involveres i aktiviteter med de andre barna. Plan 2 og 3 har også en HC-tilpasset, kjørbar utvendig rampeforbindelse. SFO SFO/ heldagsskolen er plassert på plan med 1. og 2. klasse da det er disse elevene som i størst grad benytter seg av dette tilbudet. Samtidig har avdelingen god kontakt med 3., 4. og TRLs arealer. Det er et eget rom avsatt til SFO i klassenes avdeling. Dette arealet er ikke like stort som det hos 1. og 2. klasse. Man kan se for seg at det minste arealet brukes til lekselesing og andre stille aktiviteter, mens det i de andre arealene kan brukes til andre typer aktiviteter. Ved å plassere SFO integrert i basearealene kan vi ikke bare benytte eksisterende garderober, men også etter skoletid ha tilgang på rom, og ved behov for mer areal. Skolens mat og helsearealer ligger i nær tilknytning til SFOs arealer slik at disse kan benyttes i bespisning. Tekniske rom Vi har i det langstrakte bygget valgt å lage to tekniske rom på plan to, for gjennom det å få korte, effektive føringsveier i anlegget. Side 6

7 Fasade vest, m=1:400 Tv.snitt 1 Tv.snitt 2 Tv.snitt lær.gard 11 m² lær.gard 9 m² stollager 27 m² dusj / tørk garderober 52.5 m² garderobe 51 m² dusj / tørk apparatlager 33 m² toaletter m² hcwc 6 m² kroppsøvingssal 213 m² 11 sitteplasser x 12 rader = 132 sitteplasser amfi nedre del 44 m² dusj dusj personalgarderobe 44 m² dusj personalgarderobe 30 m² verksted m² diverse lager og drift 98 m² rekv.lager og utp. 23 m² hcwc kopirom/lager hvilerom 7 m² 10 m² 10 m² møterom 25 m² L.snitt /5 rørfordeling og varmesentral 30 m² lager musikk 20 m² øverom 14.8 m² musikkrom 80 m² scene 30.3 m² kantinekjøkken 30 m² samlingssal / elevkantine 304 m² vestibyle/ VF 65 m² arkiv 11 m² tilsynsvakt 8 m² resepsjon 24 m² ADMINISTRASJON vaktm.kontor IT-ansvarlig kontor kontor kontor rektor 29 m² L.snitt HOVEDINNGANG N Plan 1, m=1:400 Tv.snitt 1 Tv.snitt 2 Tv.snitt 3 Side 7

8 C Takplan m² m² m² lager 12 m² m² naturfag 70 m² bibliotek 134 m² bokmagasin 18 m² m² m² m² m² sfo - aktivitetsrom 146 m² C Plan m² venterom 20 m² m² skjermet areal 30 m² lager musikk 20 m² musikkrom 80 m² scene 30 m² samlingssal / elevkantine 304 m² arkiv 11 m² m² sfo - 3. Stillerom 41 m² C Plan møterom 25 m² C Plan 1 Lengdesnitt, m=1: Tavlerom 10 m² garderobe 7. klasse 72 m² teknisk rom / ventilasjonsrom 133 m² m² lager skjermet areal 10 m² renhold 20 m² møterom wc 5 m² venterom 20 m² elevråd 16 m² møterom 17 m² wc 5 m² rådgiver/sos. skolehelse skjermet areal 20 m² 30 m² ÅPENT NED personalrom med tekjøkken 1 INNGANG 7. KLASSE m² m² garderobe 4. klasse 64 m² garderobe 3. klasse 64 m² RULLESTOL lager 26 m² RULLESTOL 4. KLASSE L.snitt m² skogarderobe 7. KLASSE disp.tekn. 18 m² lager 10 m² ÅPENT NED m² lager 32 m² teknisk rom / ventilasjonssentral 119 m² BF 10 m² kopi og arkiv 6 m² RULLESTOL m² m² øvre del amfi 93 m² m² Tv.snitt Tv.snitt 2 3. KLASSE m² skogarderobe Tv.snitt sfo - 3. Stillerom 41 m² L.snitt INNGANG 3., 4. KLASSE OG SFO Tv.snitt 1 Tv.snitt 2 Tv.snitt 3 N Plan 2, m=1:400 Side

9 Fasade øst, m=1:400 Tv.snitt 1 Tv.snitt 2 Tv.snitt 3 INNGANG 6. OG 7. KLASSE INNGANG TILRETTELAGT INNGANG 2., 3. KLASSE OG SFO lager 14 m² RULLESTOL garderobe 6. klasse 73 m² 6. KLASSE FELLESAREAL 5. OG 6. KLASSE RULLESTOL garderobe 5. klasse 73 m² 5. KLASSE div.lager 10 m² kunst og håndverk 153 m² div.lager 10 m² tilrettelagt baserom 20 m² FELLESAREAL BIBLIOTEK / TILRETTELAGT garder. 20 m² kontor vaskerom 13 m² lager/kjølerom toa/stellerom 11 m² 12 m² skolekjøkken 110 m² RULLESTOL garderobe 2. klasse 72 m² lager 10 m² 2. KLASSE FELLESAREAL 1. OG 2. KLASSE / SFO RULLESTOL lager 7 m² garderobe 1. klasse 72 m² SFO-kontor m² 1. KLASSE L.snitt m² m² m² lager 12 m² m² m² naturfag 70 m² forberedelse nat 11 m² bokmagasin 18 m² bibliotek 134 m² studierom 22 m² møterom 14 m² m² m² møterom 14 m² m² wc kopirom 2 m² 10 m² m² sfo - aktivitetsrom 146 m² L.snitt Tv.snitt 1 Tv.snitt 2 Tv.snitt 3 N Plan 3, m=1.400 Side

10 1. mai 1. desember W ned: 18:41 12:00 opp: 04:41 E W ned: 16:10 12:00 opp: 06:55 E N S S 1. september...hele tomteområdet er sydvestvendt, solrikt, og med vakre omgivelser. W ned: 18:18 12:00 opp: 05:10 E Et solstudie av tomten, fra januar-desember, viser at alle skolens uteområder har rikelig med sol ved alle årstider....området som dannes av skolen mot det skogkledde friarealet på oversiden, avgrenses på denne måten av et lavt, enetasjes bygg og blir tross himmelretningen åpent og solrikt. Dette vises tydelig på soldiagrammene. I tilknytning til spesialrommene som vender ut mot dette utearealet kan skolen flytte undervisningen ut; forming, naturfag og skolekjøkken kan deler av året ha nytte av de naturnære uteområdene. S Side 10

11 BYGGEPRINSIPP Bygget er konstruert med tanke på stor generalitet og fleksibilitet. Med sitt enkle volum og rasjonelle bæresystem gis det gode muligheter til senere endringer uten dyre og omfattende byggearbeider. Skolens kompakte form gir nærhet mellom alle brukere av skolen; mellom lærere og elever, mellom baser og spesialrom, og mellom SFO og småskolen. C Takplan bibliotek m² kunst og håndverk m² C Plan samlingssal / elevkantine m² C Plan 2 Kantine kroppsøvingssal m² C Plan 1 Tverrsnitt 1-1, m=1:400 C Takplan bibliotek m² tilrettelagt baserom 38.5 m² C Plan personalrom med tekjøkken m² amfi C Plan vestibyle/ VF 64.8 m² C Plan 1 Tverrsnitt 2-2, m=1:400 C Takplan sfo - aktivitetsrom m² garderobe 1. klasse 72.2 m² C Plan garderobe 4. klasse 64.1 m² MATERIALBRUK En skole krever robuste materialer og detaljer. Bruken, som kan strekke seg over store deler av døgnet, fordrer slitesterke og driftsvennlige løsninger. Materialene skal være holdbare og vedlikeholdsvennlige, men også gi elever og lærere en grunn til å være stolte av sin skole og motivere dem til å ta vare på anlegget. Det er derfor lagt vekt på materialer som gir byggets brukere en opplevelse av høy kvalitet, lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov. Et spill mellom store flater med nøytrale farger avbrutt av elementer med sterke primærfarger gir anlegget karakter og egenart. Utvendig kles bygget i all hovedsak med lys teglstein. Elementer i avvikende farge og materiale (gjennomfargede plater) definerer og markerer soner, funksjoner og adkomster. Innvendig benyttes fliser i adkomstsoner og trafikkerte fellesområder. Gulvbelegg for øvrig er linoleum banebelegg. Eikeparkett brukes i utvalgte områder som samlingssal, musikkrom og auditorium. Det benyttes fliser i våtrom og gymgarderober. Ved valg av innvendig materialer legges det vekt på et godt innemiljø, og blant annet materialer som er lav-emitterende. De faste innerveggene er i hovedsak utført i lette konstruksjoner for å ivareta fleksibiliteten. Innervegger tenkes som en kombinasjon av lettvegger i gips, med nødvendig fendring av kryssfiner på utsatte flater. Det er lagt opp til utstrakt bruk av glassvegger mellom de ulike funksjoner for å oppnå åpenhet i anlegget. I auditorium, musikkrom og allrom suppleres det med akustiske veggfelt med trespiler for å få en god romakustikk. Rommene har lydabsorberende himlinger der det er nødvendig i forhold til romakustikk. UNIVERSELL UTFORMING Krav, bestemmelser og løsningsforslag i TEK 10, NS og veilederen Bygg for alle fra Statens bygningstekniske etat legges til grunn for løsningene. Vår holdning er at grunnlaget for god universell utforming ligger i hovedgrepet for bygget. Det er lagt vekt på at forskriftskravene gjennomføres i sammenheng og som helhetlige løsninger. Hovedpunkter for arkitektfaglig ansvarsområde som det er fokusert på i denne fasen i prosjekteringen er: Lett lesbart anlegg som det er enkelt å orientere seg i. Alle innganger lett oppfattbare og lett tilgjengelige. Forkontor i umiddelbar nærhet til inngang. Tilstrekkelig manøvreringsareal for rullestol. Nødvendig fri bredde på dører til og i kommunikasjonsvei, Nødvendig manøvreringsareal foran dører til og i rom. Ingen nivåforskjeller som diskriminerer enkelte brukerr. Materialvalg med fokus på inneklima. Lysforhold/blending. Mer detaljfokuserte løsninger vil bli ivaretatt i den videre detaljering. Sentrale punkter her vil være: Ledelinjer inn til bygget og i bygget. Visuelle og taktile markeringer. Detaljutforming med tanke på sikkerhet i bruk. (særlig trappeutforming) Skilting. Akustikk Dørutforming (terskler/dørautomatikk/synlighet) Møblering og innredning tilpasset alle brukerr Uteområdet ved spesialrommene kan brukes til undervisning C Plan 2 Tverrsnitt 3-3, m=1:400 Side 11

12 Samlingssal Side 12

13 Fasade sør, m=1:400 Fasade nord, m=1:400 Mobile scene elementer BRANNSIKRING Skolen skal iht VTEK oppføres i risikoklasse 3 og brannklasse 2. Kravet til bærende konstruksjoner er R60 og branncellebegrensende konstruksjoner er EI 60. Vi har medtatt automatisk brannvarslingsanlegg og sprinkleranlegg. Ved sprinkling er branncelleinndelingen mer fleksibel og gjør senere endringer i planene enklere. Det er enten tilgang til to rømningsveier eller direkte utgang fra alle bruksarealer. Endelig brannkonsept for bygningene utarbeides i detalj i prosjekteringsfasen AKUSTIKK OG LYDGJENNOMGANG Planløsningen for skolen legger godt til rette for å kunne oppnå lydforhold i tråd med kravene i klasse C i NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper. Kravene til etterklangstid og akustisk demping vil la seg tilfredsstille ved bruk av godt lydabsorberende himlinger, eventuelt i kombinasjon med absorbenter på veggene. Valgt løsning med hulldekker legger også godt til rette for å kunne tilfredsstille krav til trinnlyd og lydisolasjon mellom etasjene. BÆRESYSTEM OG FUNDAMENTERING Skolen etableres i et område med i all hovedsak løsmasser og med dybde til fjell på 7-20 m. Grunnen i det aktuelle området består av tørrskorpeleire over middels fast siltig leire. For bæresystemet av bygget er det fokusert på å benytte fleksible og kostnadseffektive systemer og godt utprøvde løsninger. Bruk av prefabrikkert stål og hulldekker gir muligheten til å oppnå lange spenn og stor grad av fleksibilitet for arealene. Det er lagt vekt på å etablere robuste bærekonstruksjoner som med sin fleksibilitet kan tilpasses endrede forutsetninger gjennom byggets levetid. Skolen forutsettes fundamentert på fjell, enten direkte på fjell eller ved bruk av peler. Begge byggene etableres med gulv på grunn og bæresystem bestående av prefabrikkerte søyler og bjelker i stål eller betong kombinert med hulldekker. På taket kan alternativer til hulldekker vurderes. Avstivning av byggene sikres med betongskiver eller stålkryss. Bygget anbefales utført med en fuge....på plan to går gangforbindelsen gjennom samlingssalen, og danner en mesanin i rommet. Her er det samtidig visuell kontakt til gymsalen. Side 13

14 Plan 3 VVS Luftbehandlingsanlegg - Luftbehandlingsanlegget leveres med balansert ventilasjon i alle rom. Luftmengdene er dimensjonert i h.t. krav i PBE, Teknisk forskrift samt Arbeidstilsynets veiledning 444. Det er i alt 6 ventilasjonsaggregater som er plassert i teknisk rom i plan 2. Alle aggregatene har roterende gjenvinner med temperaturvirkningsgrad på 80%. Systemene vil ha en SFP-faktor < 2,0 kw/m3/s. Romregulering - I / med flere enn 10 personer (20 m2) har vi medtatt behovsstyrt ventilasjon i form av trykkuavhengige VAV-enheter, styrt av temperatur / CO2 og tilstedeværelse. Automatiseringsanlegg - Det er tenkt levert et lokalt SD-anlegg med 22 skjerm og fargeprinter. Energimålere tilkobles SD-anlegget, og presenteres i eget EOS-program. Det leveres automatikk for følgende systemer: - Luftbehandling. - Varme. - Elektro Plan Sanitæranlegg Forbruksvann Rørnett for forbruksvann utføres med LK Alu-multipex rørsystem. Varmvannsberedning foregår basert på varmeveksler fra fjernvarme. Systemet leverer varmt forbruksvann til bygningen med total energimengde XXX kw. Systemet består av: Rørnett Varmeveksler VVC sirkulasjonsledning Kaldt forbruksvann hentes fra fordelingsnettet og sirkuleres gjennom varmeveksler og ut på anlegget. Varmt tappevann varmes opp til + 70 grc for så å blandes til 55 grc iht forskrifter. Alle hovedkurser og rør ut av sjakter blir påført stoppekraner. Der det er himling blir det satt av merkeskilt i himling. Foran alt utstyr blir det montert kuleventiler. Plan 1 Brannposter leveres innfelt eller utenpåliggende etter behov og ønske. De er utstyrt med 30m 19mm slange som tilfredsstiller forskrifter. Fabrikat er Presto. Brannskap har stengeventil i skapet, samt at det er avstegningsmulighet i strålestykket. Side 14

15 Hovedinngang skole Side 15

16 rsonal sonal onal Areal Plan UTLEIE MUSIKK BIINNGANG Årstrinnsbaser Spesialrom Elevservice Administrasjon/ personal Skolehelse Samlingsareal Andre rom Tilrettelagt SFO Tekniske rom GYMSAL AULA VESTIBYLE SAMLINGSSAL HOVEDINNGANG UTLEIE UTLEIE AULA PERSONALROM FORMINGSAVDELING BIBLIOTEK UTLEIE GYMSAL MUSIKK SAMLINGSSAL BIINNGANG MAT OG HELSE AULA VESTIBYLE HOVEDINNGANG Plan 1 Plan 2 Plan 3 Utstyr. Alle blandebatterier samt hærverk-sikre dusjpaneler er av type ORAS. Sanitærutstyr (porselen er av type Porsgrunn og Ifø). Innbygningsisterner er av type Geberit eller Grohe. Alle sluk levers som rustfrie av type Blucher. Overvann Det legges opp til innvendig UV overvannsystem i bygget. Overvannet føres fra sluk på taket via UV-systemet ned til bunnledningene i bygget. Vannet føres via fordrøyningsbasseng. Systemet blir dimensjonert etter gjeldene regler gitt av VAV. På takene blir det montert Aiwell selvregulerende varmematter for slukene.. Disse er koblet til sentraler levert av elektriker. Ledningsnettet til overvannsystemet er basert på MA-rør fra dimensjon over 58 mm, og LK Alu-multipex for dimensjoner 50mm og nedover. Alle innvendige overvannsledninger er isolert med 13mm cellegummi. Stakepunkter for overvannsnettet blir plassert ved oppstikkene fra bunnledningene samt forøvrig i henhold til krav om staking av overvannsystem. Spillvann System for spillvann samler spillvann fra utstyr i alle bygningene og fører dette ned gjennom etasjene til bunnledningene. Systemet er dimensjonert etter gjeldene regler. Røranlegget er basert på MA rør fra dimensjon 58mm og oppover. Fra utstyr vil det brukes PP avløpsrør tilkoblet MA-rør Varmeanlegg Transmisjons- og infiltrasjonstapet i bygningene vil dekkes av vannbåren varme. For dimensjonering av vannbåren varme blir det lagt til grunn en samtidighetsfaktor på 100 %. Anlegget blir dimensjonert og utført slik at det er tilpasset kombinasjonen med ventilasjon, gulvvarme og radiatorvarme. Gulvvarmen, radiatorer og øvrige varmelegemer reguleres i soner. Anlegget omfatter nødvendige utstyr og fjernvarmesentral for forsyning av radiatorer, snøsmelteanlegg og varmebatterier i ventilasjonsaggregater. Videre omfattes et komplett rørsystem for distribusjon av varme på sekundærside med tilhørende pumper, reguleringskretser osv. Varmeanlegget vil utføres som et konvensjonelt to-rørs system. Alle pumper i anlegget blir av de mest energiøkonomiske (type Grundfos). Frekvensstyrte for kapasiteter hvor dette gir en gevinst med tanke på miljø / forbruk. Varmeanlegget består av: Varmeproduksjon Varmeproduksjon blir basert på fjernvarme. Gulvvarmekurs Kursene for gulvvarme vil betjene samtlige rom som trenger oppvarming utover ventilasjonsvarme. Radiatorkurs Kursene for radiatorer og radiatorer vil betjene rom som trenger ekstra oppvarming utover ventilasjonsvarme og gulvvarme. Det vil i første omgang si alle rom med store vindu arealer mot kald fasade. Snøsmelteanlegg Snøsmelteanlegget vil bestå av kurser med varmesløyfer i bakken, og eget shuntarrangement. Alle områder som beskrives i PA håndbok ( foran inngangsdører og under tak ) Filter og vannbehandling Det blir montert en luftutskiller (microboble) samt vannbehandlingsanlegg (3201HH01) type Envamatic. Luftutskiller sørger for utfelling av luft i anlegget. Vannbehandlingsanlegget sørger for å holde en vannkvalitet som hindrer korrosjon etc. i anlegget. Røranlegg Ledninger for distribusjon av varmt vann til radiatorsystem legges av VSH Pressfittings t.o.m. 54 mm og sveisede stålrør for større dimensjoner. Anlegget blir utstyrt med stengeventiler slik at anlegget kan oppdeles og avstenges hensiktsmessig med hensyn til drift og vedlikehold. Ventiler Det blir benyttet kuleventiler t.o.m DN50, og Spjeldventil full lugg på dim over DN50. For hver kurs blir det montert dynamiske strupe og reguleringsventiler. Røranlegget blir isolert med mineralullsfibrer isolasjon og mantlet med plastmantel der ledningene ligger synlig. 330.sprinkelanlegg Bygningene fullsprinkles etter dagens regelverk og krav i FG. Det er medregnet full oversprinkling av himlinger i alle arealer. Side 16

17 AREALOPPSTILLING SKOLE PROGRAM PROSJEKT DIFF PROGRAM PROSJEKT DIFF PROGRAM PROSJEKT DIFF 3.1 Årtrinnbaser 3.5 Skolehelsetjenesten 5 Arealer sammendrag Klasserom, 21 klasser, 588 elever 75m2* Skolehelse i alt Årstrinnsbaser Grupperom 15m2* Spesialrom Lager 10m2* Samlingsareal Kunst og håndverk Garderober m/ toaletter 63m2* Samlingssal/elevkantine Naturfag/realfag Skjermet areal Samlingssal/elevkantine Mat og helse Amfi Kantinekjøkken Bibliotek Årstrinnsbaser i alt Scene Musikk Stollager Kroppsøving Spesialom (fellesarealer) Vestibyle Elevservice Kunst og håndverk Samlingsareal i alt Administrasjon Kunst og håndverk hovedrom Administrasjon Diverse lager Andre rom Personal Kunst og håndverk i alt Renholdssentral Skolehelsetjenesten Bøttekott/lager (5*5m2) 15, 3.6 Samlingsareal Naturfag/realfag/teknologi Vaktmesterkontor Andre rom Naturfag/matematikk Rekvisttlager / diverse lager Område for spesielt tilrettelagt undervisning Forberedelsesrom/lager Verksted for vaktmester SFO Naturfag/realfag/teknologi i alt Lager for uteredskaper 30, 3.10 Tekniske rom (1) Tilsynsvakt 10 8 Samlet areal netto Mat og helse Diverse lager Skolekjøkken Elevtoaletter Lager/kjølerom Avfallsrom ikke fastsatt Areal pr. elev 8,98 9, Vaskerom Andre rom i alt Mat og helse i alt Område for spesialt tilrettelagt undervisning Bibliotek Baserom Bruttoarealer Åpent areal Grupperom Plan Bokmagasin Garderobe/toalett Plan Studierom Kontor Plan Bibliotek i alt I alt SUM Musikk 3.9 SFO Brutto/netto-faktor 1, Musikkrom SFO-rom (3*60m2) Øvingsrom SFO-rom stillerom Lager SFO-Kontor Musikk i alt SFO i alt Kroppsøving 3.10 Tekniske rom Kroppsøvingssal Tekniske rom Apparatlager Tekniske rom i alt Kommentar Garderober (1) ikke summert Kroppsøving i alt Elevservice Elevrådskontor/møterom Rådgiver/sosiallærer Toalett 5 25 Elevservice i alt Administrasjon/personal Administrasjonsavdelingen Ekspedisjon/kontor 1 (saksbehandler) Kontor 2 (rektor) inkl. møterom Kontor (ass.rektor og u.insp.) 3*15m Møterom Kopirom/lager Arkiv Hvilerom Toalett (2*5m2 + HC) Arbeidsrom IT ansvarlig Administrasjonsavdelingen Personal Teamkontorer/lærerarbeidsplasser 8*6* Møterom 15m2* Garderober (2*30m2) Personalrom med tekjøkken Kopirom Personal i alt Side 17

ØDEGÅRDEN BARNEHAGE DESEMBER 2013 Side 1

ØDEGÅRDEN BARNEHAGE DESEMBER 2013 Side 1 KONGEN PÅ HAUGEN ØDEGÅRDEN BARNEHAGE DESEMBER 2013 Side 1 INNHOLD BARNEHAGE: -LANDSKAPSPLAN -PLAN OG SNITT 1:400 -PLAN OG FASADER 1:200 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

RAUMYR SKOLE - STREKER

RAUMYR SKOLE - STREKER RAUMYR SKOLE - STREKER FORSIDE: EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA SØRVEST Tredekke Sandvolleyball Asfalt "Lundeløkka" Sykkelskur Komprimator Eksisterende fotballbane Betongformasjoner for lek og skating Asfalt Benker

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

FASE 1 PROGRAM PROGRAM OG PEDAGOGISK PLATTFORM, NY SKOLE SUNDVOLLEN.

FASE 1 PROGRAM PROGRAM OG PEDAGOGISK PLATTFORM, NY SKOLE SUNDVOLLEN. FASE 1 PROGRAM PROGRAM OG PEDAGOGISK PLATTFORM, NY SKOLE SUNDVOLLEN. Entreprenør: Arkitekt: Byggekomité: NCC AS ved Bjørn Erik Olsen ARKITEKTGRUPPEN lille frøen ved Nikolai Alfsen Anne Nereng Bente Tandberg

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret Barnehagen sett fra sydvest Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret 24 MUR+BETONG 4 2009 Sluseparken barnehage Nome, Telemark LPO arkitekter as Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Terje Skåre Adresse:

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER HELLE SKOLE - IGRMMER EKSISTEREE SKOLE solfylte grøntarealer mot syd parkering mot gate i nd hovedadkomst fra byen YYGG kompakt fleksibelt henvendelse til byen legges til skyggefulle arealer rive gymsal:

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-31 Strateginotat røranlegg 31 Sanitæranlegg Generelt Alle sanitærinstallasjoner

Detaljer

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for DØRGENDE VÅT De verneverdige bygningene og utsiktene til et fremtidig hotell, suppleres av ideen om en vandring. Turstien strekker seg fra boligområdet på åskanten, ned til vannkanten gjennom varmesentralen

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

Grep for standardisering i Oslo

Grep for standardisering i Oslo Nasjonal barnehage- og skolebyggkonferanse Grep for standardisering i Oslo 1. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK) 2. Bygg for læring Hensikten Å gi et innblikk i hvordan Oslo kommune arbeider

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Vurdering av areal til utelek ved Øren skole

Vurdering av areal til utelek ved Øren skole Vurdering av areal til utelek ved Øren skole Dato: 11. mars 2015 / Innsending til førstegangsbehandling Vurderingen er utarbeidet i forbindelse med detaljregulering av Øren barneskole og flerbrukshall.

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

LUFTBASERT KJØLEHIMLING

LUFTBASERT KJØLEHIMLING LUFTBASERT KJØLEHIMLING Meta Luftbasert Kjølehimling Fleksibilitet i utførelse, form og farge. www.meta.no 1 Kjølehimling Fordeler i forhold til tradisjonelle systemer: alt i ett himling med riktig akustikk,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion og skøytebane.

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel Dato: 07.04.2015 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

TERRENGSNITT SITUASJONSPLAN M = 1:1000 TERRENGSNITT M = 1:500

TERRENGSNITT SITUASJONSPLAN M = 1:1000 TERRENGSNITT M = 1:500 delvis overdekket TERRENGSNITT s hc parkering PLASSERING Bygget er lagt med en tverrakse som peker i retning Tungenes Fyr, og med hovedakse mot nordøst. Vitensenter og musem med tilhørende servicearealer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

ATRIUM ATRIUM ATRIUM ATRIUM. være uhindret selv ved mange mennesker tilstede. KONFERANSE ATRIUM ATRIUM UTSTILLING KONFERANSE FRA RESEPSJON / KAFE

ATRIUM ATRIUM ATRIUM ATRIUM. være uhindret selv ved mange mennesker tilstede. KONFERANSE ATRIUM ATRIUM UTSTILLING KONFERANSE FRA RESEPSJON / KAFE Adkomsten sett fra parkeringsplassen i sør. V I T E N V Å G E N - H A V E T KANTEN MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN - RANDABERG VEST VIND OG SIKTLINJER BAKGRUNN Tomten ligger på Jærens nordspiss, ved

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

SKUI SKOLE. Bærum ARCH UNO AS. Tekst: Merete Varøystrand, sivilarkitekt MNAL. Foto: nispe@datho.no MUR+BETONG 3 2007 13

SKUI SKOLE. Bærum ARCH UNO AS. Tekst: Merete Varøystrand, sivilarkitekt MNAL. Foto: nispe@datho.no MUR+BETONG 3 2007 13 SKUI SKOLE Bærum ARCH UNO AS Tekst: Merete Varøystrand, sivilarkitekt MNAL Foto: nispe@datho.no MUR+BETONG 3 2007 13 Bygg A og B er forbundet med en glassbro som danner inngangsportalen til skolegården

Detaljer

OPPRISS FASADE SØR M=1:200 (A1)/ M=1:400 (A3) NYTT RÅDHUS I SANDNES S A T U R N SITUASJONSLAN M=1:500 (A1)/ M=1:1000 (A3) +14,6 +10,6 + 6,6 + 2,1

OPPRISS FASADE SØR M=1:200 (A1)/ M=1:400 (A3) NYTT RÅDHUS I SANDNES S A T U R N SITUASJONSLAN M=1:500 (A1)/ M=1:1000 (A3) +14,6 +10,6 + 6,6 + 2,1 +4, +0, +, + 2, OPPI FDE Ø M=:200 ()/ M=:400 (3) Y ÅDH I DE ygget er organisert som en irregulær karre rundt en sentral, sirkulær lysgård. Hovedinngangen er lagt mot syd av klimatiske, lysmessige og byplanmessige

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN PLANLEGGER MAN LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? Sivilarkitekt MNAL Gunn Schmitthenner b a m b u s a r k

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS Skisseprosjekt april 2014 LIÅSEN, KLEMETSRUD ARKITEKTENS BESKRIVELSE EIENDOMSFORHOLD. Planområdet er i dag i privat eie og boligene vil bli overdratt til de fremtidige beboerne som selveierboliger. REGULERINGSMESSIGE

Detaljer

SKOLELYST SOMMERLYST UNGDOMSKOLE - TROMSØ

SKOLELYST SOMMERLYST UNGDOMSKOLE - TROMSØ SKOLELYST KONKURRANSE TOTALENTREPRISE - 11.12.2013 REVIDERT FORSLAG SOMMERLYST SKOLE Vi har gjennomgått tilbakemeldingene fra evalureingsgruppen og fra møtet i Tromsø 25.11.13. Det legges til grunn at

Detaljer

12 seniorboliger i Nes sentrum. De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen

12 seniorboliger i Nes sentrum. De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen 12 seniorboliger i Nes sentrum De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen Innholdsfortegnelse Beliggenhet 3 Jorde 4 Situasjonsplan 5 Plan 1.etasje 6 Plan 2.og 3. etasje 7 Materialbeskrivelse 8 Plan leilighet 1:100

Detaljer

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS Kongsvinger kommune Marikollen skole universell utforming Rapport 7. juni 2006 Marikollen skole universell utforming Side 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet for Kongsvinger kommune av Vista Utredning

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller MÅL OG PLANLØSNING, utdrag fra beskrivelse i skisseprosjekt. Mål Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Trinn

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Alle enheter har tre frie sider mot naturen Fantastisk

Detaljer

Atriene i klasseromspaviljongene: 1. 3. klasse 4. 7. klasse 8. 10. klasse

Atriene i klasseromspaviljongene: 1. 3. klasse 4. 7. klasse 8. 10. klasse PRESENTASJON Hovedadkomsten GULSKOGEN SKOLE Drammen KRISTIN JARMUND ARKITEKTER AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Leif Houck Foto: Jiri Havran Vintergata Prof. Smiths allé Situasjon 1 Hovedinngang 2 Parkering

Detaljer

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende 1 Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende Forholdet til byen kommunikasjon - inngang der menneskene

Detaljer

24.september 2013 Øvingsrom og Reinhald - 1etg 1 : 100 Revisjon

24.september 2013 Øvingsrom og Reinhald - 1etg 1 : 100 Revisjon VAKTROM HC SCENE GAMLE GYMSAL HC MAT VAKTMESTER TRE+METALL KERAMIKK Utbetringar øvingsrom: Forbetra ventilasjon. Ny dør, golvbelegg, himling, og veggar for betring av lydforhold. Utbetringar reinhald:

Detaljer