OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke"

Transkript

1 -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER / OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-31 Strateginotat røranlegg 31 Sanitæranlegg Generelt Alle sanitærinstallasjoner utføres i hht. : Normalreglementet /stedlige bestemmelser NBI våtromsnorm Anlegget omfatter alle innvendige rørføringer for vann, spillvann og overvann. Plassering av sanitærutstyr vises på arkitektplanene. Kaldt og varmt forbruksvann I størst mulig grad benyttes skjulte rørføringer og rør-i-rør prinsippet. Boenhetene utstyres med fordelerskap. I produksjonskjøkken vil det i den grad det er hensiktsmessig bli vurdert åpne løsninger. Temperaturer på varmt forbruksvann skal tilpasses brukerne slik at det ikke oppstår fare for personsikkerhet, og maks. tappevannstemperatur skal være 55⁰C. Varmtvann oppvarmes dels med varmepumpe og dels med fjernvarme. Legionellasikring skal ivaretas, og anlegget utformes slik at anbefalinger gitt i veiledning fra Folkehelseinstituttet er fulgt, og iht. Breeam «Hea12 - Mikrobiell forurensning». Det vil bli benyttet sirkulasjonsledning for varmt forbruksvann ført fram til alle boenheter. Alt utstyr skal kunne skiftes ut, og det monteres stengeventiler ved alt utstyr, på alle hovedkurser og ved avgreninger. Spillvann Spillvann føres ut på selvfall til offentlig nett. Bunnledninger legges av PVC eller PP, innvendige avløpsledninger legges av MA-rør. 1 (5) S w e co Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer Faks S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker O v e T ha n ke Oppdragsleder RIV Tekniske installasjoner Mobil P:\162\ Nye Frogner Sykehjem RIV\08 Rapporter\Notater\S-31 Strateginotat røranlegg

2 Overvann Avvanning av takflater forutsettes ført til utvendige taknedløp på fasade. Overvann ledes via fordrøyningsmagasin, før det går til kommunalt nett. Utstyr Ved valg av utstyr prioriteres kvalitet og slitestyrke. Det benyttes vegghengte toaletter med sisterne montert inne i vegg. Dusjer skal ha tidsstyring, mens servantbatterier skal være av berøringsfri type. Teknisk rom utstyres med golvsluk, utslagsvask og blandebatteri samt spyleslange. I produksjonskjøkken medtas tilknytninger til utstyr levert av storkjøkkenleverandør, samt nødvendige fettutskillere, tappepunkter og sluk/brønner. Det forutsettes levert vannmåler med pulsutgang på kaldtvannsinnlegget.( iht. Breeam «Wat2 - Vannmåler»). Byggene utstyres med brannskap med slanger av maks. 30 m lengde. I tillegg monteres CO 2 - og håndapparater i tekniske rom og ellers hvor det er behov. 32 Varme Varmeanlegget dimensjoneres for å dekke : transmisjons- og infiltrasjonstap oppvarming av ventilasjonsluft oppvarming av varmt forbruksvann Varmeanlegget vil være vannbårent, med lave temperaturer, basert på fjernvarme og varmepumpe. Energiforsyning Energi for oppvarming hentes fra Lier Everks fjernvarmenett, kombinert med lokal grunnvarmepumpe. Primæroppvarmingen skjer ved hjelp av varmepumpe, mens fjernvarmen benyttes som spisslast. Fjernvarmeanlegget er dimensjonert for å kunne ta 100% av lasten. Væske/vann varmepumpe basert på energibrønner dimensjoneres for å kunne ta grunnbelastningen. Følgende dimensjonerende effekter ved dimensjonerende utetemperatur er beregnet : Oppvarming transmisjon/ventilasjon*/infiltrasjon Gulvarme bad i boenhet/rehab Oppvarming av tappevann 240 kw 20 kw 80 kw *Det benyttes roterende gjenvinner med min.80% virkningsgrad for alle aggregater, med unntak av aggregat for produksjonskjøkken. 2 (5)

3 Varmepumpen er foreløpig dimensjonert for 80 kw, tilsvarende ca 25% av samlet effektbehov. Det benyttes varmepumpe med best mulig regulering og høyest mulig virkningsgrad. Varmepumpen skal høyest mulig COP også ved dellast. Drift av varmepumpe kobles for optimal styring av varme- eller kjøleproduksjon. Byggets reelle kjølebehov vil kunne påvirke og være avgjørende for varmepumpens størrelse. Hvis disponibel frikjøling(passiv kjøling) fra brønnene ikke er tilstrekkelig, vil varmepumpen bidra i kjølemodus. Det anbefales at det utføres en simulering av antall brønner og brønndybde for å optimalisere varmepumpens størrelse. Dette vil også bidra til å avklare hvor stor andel av byggets kjølebehov som kan dekkes av frikjøling. Generelt gjelder at fjernvarmeveksler dimensjoneres for 100% samtidighet ved dimensjonerende utetemperatur på 20ºC, dvs. at man tåler at varmepumpe er ute av drift. Kfr. for øvrig «S-33 Strateginotat energi». Brønnområde for energi Som aktuelt borebrønnområde for grunnvarmepumpe er det er valgt ut et areal på tomta i den sydøstre delen, mellom P-plass og Bygg Syd. Isolerte samlerør legges skjult i grunnen mellom brønntopper og energisentral i Bygg Syd. Brønnene vil ikke gi være synlige på terreng. Teknisk rom Kundesentral for fjernvarme, samt varmepumpe med tilhørende rørarrangement er lokalisert i teknisk rom i underetasje i Bygg Syd, sammen med ventilasjonsanleggene for dette bygget. Det etableres rørforbindelse herfra til teknisk rom i Bygg Nord. Varmesystemer Alle varmesystemer vil bli vannbårne og mengderegulerte. Det benyttes konvensjonelle radiatorer og to-rørs varmeanlegg. Følgende temperaturer benyttes: Radiatoranlegg Ventilasjon oppvarming Gulvvarme 50-30ºC 50-30ºC C Varmesystemene arrangeres slik at man først utnytter varmepumpeenergien, deretter benyttes fjernvarmen. Ved å velge såpass lave temperaturnivåer og kombinere dette med mengderegulerte anlegg og å utekompensere turvannstemperaturen, vil varmepumpen få best mulige driftsforhold. Det er ikke medtatt kostnader for snøsmelteanlegg. 3 (5)

4 Ledningsnett Til innvendig ledningsnett benyttes rør 54 mm lagt av pressfittings etter DIN 2391/2294. Større rørdimensjoner legges av sømløse stålrør for sveising etter NS 5585/5592. Det benyttes så lite synlige rør som mulig. Alle synlige rør klamres solid. Alle hovedrørstrekk og utstyr isoleres med steinullskåler som mantles. 33 Brannslokking Det er medtatt fullsprinkling av bygget. I tillegg forutsettes at Portnerstuen ikke er underlagt spesielle krav og kan sprinkles som del av dette. Behovet for sprinklervann er l/min forutsatt fareklasse OH1. Glitre vannverk har foretatt beregning som viser tilstrekkelig kapasitet, kfr. «S-34 Strateginotat VA». Vanninnlegg til sprinklersentral vil være dim. DN 100, som tilknyttes nytt kommunalt kumsystem lagt inn på tomta. Sprinklersentral vil bli plassert i teknisk rom Bygg Syd. Hovedføringer legges opp i sjaktene med fordeling i etasjene. For boenhetene forutsettes sprinkleranlegget utført etter NS-INSTA 900-1:2013 Boligsprinkler. For byggets resterende arealer utføres sprinkleranlegget etter NS-EN som vått anlegg. 34 Gass og trykkluft Det er ikke medtatt kostnader for gass- eller trykkluftsanlegg i bygget. 35 Prosesskjøling Kjøle- og frysemaskineri til produksjonskjøkken er medtatt her. Det er vektlagt løsning som er forenlig med kravene i Breeam «Ene7 Kjølelager og Pol3 Kuldemedium GWP -kjølelager». For kjøl er det valgt transkritisk prosess med CO2, mens det for frys er valgt aggregater med CO2. 37 Komfortkjøling Det er utført inneklimaberegninger for de mest utsatte boenehetene. Det har da vist seg at selv ved bruk av utvendig solavskjerming vil den operative temperatur i stor grad overskride grensen på 50 timer med 26ºC. Rommene mot syd og vest er mest utsatt. For å tilfredsstille kravet til operativ temperatur vil tilluften ved behov bli kjølt ned til om lag 17-18ºC ved hjelp av samme varmepumpe(kjølemaskin) som benyttes til oppvarming. Byggets kjølebehov er foreløpig beregnet til ca 260kW. Det er tatt med kjølemaskin og tørrkjøler for å ivareta kjølebehovet. 4 (5)

5 Endelig størrelse på kjølemaskin/varmepumpe skal sees i sammenheng og optimaliseres, kfr. 32 Varme. Rørnett for kjøleanlegget vil bli bygd opp på samme måte, og med de samme kvaliteter som varmeanlegget, alternativt benyttes også isvannsrør av komposittmateriale, f.eks. plastmantlet aluminiumsrør. Kjølemaskin/varmepumpe vil produsere isvann av 10-15ºC i den delen av året det er behov. Vann som produseres i kjølemaskin/varmepumpe vil bli varmevekslet med sekundærside kjøleog varmeanlegg. Fra energisentralen føres isvannsrørene fram til kjølebatteriene i byggets ventilasjonsaggregater. 38 Vannbehandling Det er ikke medtatt kostnader for vannbehandlingsanlegg i bygget. 65 Avfall- og støvsuging Det er ikke medtatt kostnader for sentralstøvsuger i bygget. 5 (5)

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

PA 3001 VVS-INSTALLASJONER

PA 3001 VVS-INSTALLASJONER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3001 VVS-INSTALLASJONER Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 30 VVS-installasjoner - generelt... 3 30.1 Prosjektering... 3 30.2 Innregulering... 3 30.3 Krav til tekniske rom... 4

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett UTGAVE: 1/2011 Revidert: 9. Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GYLDIGHET

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING Versjon 1/2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 LEVERINGSGRENSE OG ANSVAR, FJERNVARME 3 DIMENSJONERING- OG DRIFTSMESSIGE TRYKK OG TEMPERATURER 4 BESTILLING AV FJERNVARME,

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Styresaknr. 37/04 REF: 2002/100146 NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg:

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger 05.05.04 Forord Trondheim bystyre har gjennom flere vedtak fra 1982 besluttet at TEV bygger og driver fjernvarmeanlegg i Trondheim. Bystyret har også vedtatt

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Avdeling Energiprosesser 2000 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INNLEDNING...3 1.1 Hovedprinsipp og virkemåte...3 1.2

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Energikilder og varmeløsninger Tema: Oppvarming Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Valg av energikilde Elektrisk oppvarming Biobrensel

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Forstudie om energileveranse til Modumheimen

Forstudie om energileveranse til Modumheimen Forstudie om energileveranse til Modumheimen SAMMENDRAG 1, Nærvarmeanlegg Det finns interessante aspekter ved et fremtidig nærvarmeanlegg i Åmot. Det vil med de rette betingelser kunne gi mulighet for

Detaljer