Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stab samhandling og internasjonalt samarbeid"

Transkript

1 NYHETSBREV Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Nr 1 - Januar Oslo universitetssykehus Nytt felles nyhetsbrev! Vi har gleden av å introdusere Stab samhandling og internasjonalt samarbeid (SIS) sitt felles nyhetsbrev. Staben består av følgende seksjoner: Seksjon for samhandling, Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Seksjon for internasjonalt samarbeid, Utenlandskontoret og Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring. Revisjon av nivå 1-prosedyre: Samhandling pasient med behov for kommunale tjenester utskrivingsklare pasienter SeKSjON SAMHANDlING Stab samhandling og internasjonalt samarbeid har sammen med representanter fra bydelene Bjerke, Østensjø, Sagene og Nordre Aker gjennomført en revisjon av nivå 1-prosedyre: Samhandling pasient med behov for kommunale tjenester utskrivningsklare pasienter. Les også Helseinformasjon for minoritetsspråklige Side 4 I forbindelse med epj-prosjektet (elektronisk pasientjournal) som pågår, vil det også bli gjennomført en harmonisering av prosedyren. Dette gjelder hovedsakelig i forhold til navn knyttet til DIPS-terminologien. endringene i denne revisjonen vil være små, men det blir likevel viktig å tilpasse nivå 1-prosedyren til elektronisk meldingsutveksling, som etter planen skal innføres 20. oktober De viktigste endringene og tilleggene i prosedyren er: et avsnitt om pasienter som har vært behandlet poliklinisk og pasienter som har vært til dagkirurgisk behandling. et eget avsnitt om melderutiner av TBC-pasienter. Flytskjemaet samhandling pasient med behov for kommunale tjenester er oppdatert til gjeldende praksis. Om innlagte pasienter presiseres det at sykehuset har ansvar for å sende melding til bydelen/kommunen senest innen 24 timer etter at pasienten ble innlagt, eller så snart det er avklart at pasienten har behov for kommunale tjenester. Men dersom pasienten har Norsk politikk i relasjon til global helse og prioriteringer etter 2015 Side 5 fast plass på sykehjem gjelder ikke varslingsrutinen. Dialogen ivaretas per telefon direkte med sykehjemmet. Dersom pasienten har fast bolig i omsorgsbolig med døgntjenester, gjelder ikke varslingsrutinen. Dialogen ivaretas per telefon med institusjonen direkte. Ved endring i omsorgsnivå skal pasienten meldes på vanlig måte. endringsmeldinger skal alltid begrunnes. Sykehuset må alltid sende endringsmelding på de pasientene der det er sendt melding om innlagt pasient, og det viser seg at pasienten ikke vil trenge tjenester ved utskrivelsen. Fortsettelse på side 2 Brukerutvalget og ungdomsrådet ved OUS Side 8 Dette og tidligere utgaver av internt nyhetsbrev fra Stab samhandling og internasjonalt samarbeid finner du på klinikkens intranettside på virksomhetsportalen. Har du stoff eller tips til nyhetsbrevet? Kontakt redaksjonen: Kari Skredsvig, 1

2 Presisering Det blir en tydeligere presisering av utskrivning til uendret omsorgsnivå innen 24 timer og innen 48 timer. Ved opphold under 24 timer eller inn- og utskrivning i helger benyttes telefonkontakt for formidling av tidspunkt for utskrivning og oppfølgingsbehov, forutsatt at pasientens hjelpebehov ikke er vesentlig endret. Dette gjelder pasienter som skal tilbake til eget hjem med uendret tjenestebehov. Når utskrivingstidspunktet er klart, varsles kommunen/bydelen. Utskrivingen bør gjennomføres på dagtid og i dialog med kommunen/bydelen. Nødvendig dokumentasjon skal medfølge pasienten. Kommunikasjonen skal dokumenteres i pasientens journal. Ble pasienten innlagt fra en kommunal korttids- eller rehabiliteringsavdeling, kan pasienten utskrives innen 48 timer etter innleggelse til den samme institusjonsplassen. Hvis sykehuset ved innkomst vurderer at innleggelsen vil vare mer enn 48 timer, følger sykehuset vanlig prosedyre for pasienter med behov for kommunale tjenester. Sykehuset har ansvar for at nødvendige hjelpemidler, behandlingsutstyr og medisiner følger pasienten ved utskrivelse. Her vil det bli utarbeidet en egen underavtale for å presisere begge parters ansvar nærmere. Medisinsk klinikk får plassansvarlig SeKSjON SAMHANDlING Det er nå opprettet funksjon for plassansvarlig i Medisinsk klinikk. Mål med funksjonen er: Å få rett pasient på rett plass Optimal utnyttelse av sengeplassene God pasientflyt for medisinske pasienter, ut av akuttmottaket Avlasting av sekundær- og konfereringsvakt samt bakvakter Plassansvarlig i Medisinsk klinikk skal følge retningslinjer for koordinering av sengeplasser i klinikken og følge rutiner for: Nivå 1 prosedyre: Plikt til å ivareta øyeblikkelig hjelp Pasientflyt ut av akuttmottak til klinikkene Nivå 2 prosedyre: Retningslinje ved overbelegg og for flytting av pasienter mellom avdelinger og klinikker Plassansvarlig får blant annet mandat til å flytte medisinsk ferdige pasienter ved overbelegg, i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer Intermediær avdeling Abildsø avviklet SeKSjON SAMHANDlING Intermediær avdeling på Abildsø ble nedlagt 1. oktober. Avdelingen var et samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus (Ullevål) og sektorbydelene Nordre Aker, Nordstrand, Østensjø, Søndre Nordstrand og Bjerke. Avdelingen hadde 16 plasser og ble driftet som intermediær fra 1. september 2009 og til 1. oktober i år. Medisinsk klinikk i OUS hadde medansvar for bemanningen ved avdelingen i form av ekstra legeressurs, samt fysioterapi- og sykepleierressurs. Dette var en forutsetning for å kunne ta imot pasienter som fortsatt trengte medisinsk behandling og oppfølging før hjemreise. Dette ble et viktig tilbud for pasienter som trengte aktiv behandling i overgangen mellom sykehus og bydel. Majoriteten av pasientene reiste hjem med tjenester etter endt opphold, bare et fåtall trengte ordinær korttidsplass før hjemreise. Både pasienter og pårørende var fornøyd med tilbudet. Alle bydelene hadde pasienter i intermediæravdelingen, men det var forskjellige oppfatninger om nytteverdien av tilbudet, og de fant det også utfordrende å sikre utvelgelse av pasienter i henhold til vedtatte inklusjonskriterier. Intermediæravdelingen vil eksistere videre som en korttidsavdeling, med gode fagressurser, og bydelene kan kjøpe plasser der på vanlig måte fra 1. januar Avdelingen på Abildsø vil være et fyrtårn i sykehjemsetatens videreutvikling av korttidstilbudet, og vil ha tilnærmet samme nivå av lege-, sykepleie-, fysioterapi- og ergoterapidekning som den har hatt til nå. Sykehjemsetaten vurderer for øvrig å omorganisere sykehjemmene i Oslo slik at det etableres rene langtidssykehjem og korttidssykehjem. 2

3 Erfaring med Kommunal Akutt Døgnenhet etter 15 ukers drift Helseetaten åpnet Kommunal akutt døgnenhet (KAD) på Aker juni Fra september har den vært i drift med 32 senger. I løpet av de neste årene skal det etter planen utvides til totalt 73 senger. Kommunikasjon via tolk SeKSjON SAMHANDlING Samhandlingsreformen er en retningsreform og har som formål å gi tjenester nærmere der pasienten bor. Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kom-munen å sørge for døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Kravet er begrenset til pasienter som ikke har behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten. KAD er et tilbud til pasienter som kan behandles av allmennlege. Tilbudet omfatter: Tilgang på lege hele døgnet Overlege med spesialitet i allmennmedisin tilknyttet avdelingen Dagvakt 08:00 16:00 Kveldsvakt 15:30 23:00 Allmennseksjonen 23:00 08:00 Vakttelefon bemannet 23:00 08:00 Tilgang på røntgen, CT og laboratorietjenester Sykepleier til stede hele døgnet Illustrasj.foto: OUS Fastlege, ambulanse og legevakt kan legge pasienter direkte inn på KAD etter å ha konferert med KAD-ansvarlig lege på tlf Følgende pasientgrupper er aktuelle for KAD: Nedsatt mobilitet som stabile brudd og kontusjoner (bløtdelsskade og hevelser) som skal smertelindres og mobiliseres Hud- og sårproblemer som erysipelas (rosen) og infiserte leggsår. Pasienter som trenger mer oppfølging og behandling enn det hjemmesyke pleien kan gi Urinveier øvre og nedre urinveisinfeksjoner Gastro (mage-tarm) obstipasjon ved kjent og ofte kronisk årsak. Pasienter med gastroenteritt (betennelse/infeksjon) med behov for rehydrering (oppvæsking), og som ikke har alvorlige elektrolyttforstyrrelser Funksjonssvikt med kjent årsak, og som er avklart i spesialisthelsetjenesten luftveisproblematikk infeksjoner, lungebetennelse og KOlS som trenger medisinsk behandling, men ikke mekanisk respirasjonsstøtte eller behov for blodgassanalyse Kognitiv svikt kjent kognitiv svikt med avklart tilleggsproblem Brystsmerte kardiologi skal ikke behandles på KAD Hyperemesis SeKSjON FOR likeverdig HelSeTjeNeSTe Mange føler seg usikre på når man skal bruke tolk og hva man kan forvente av en tolk. I november har 33 ansatte gått på kurs i Kommunikasjon via tolk. Seksjon for likeverdig helsetjeneste la i november til rette for at ansatte med pasientkontakt skulle kunne styrke sine ferdigheter i Kommunikasjon via tolk. Dette er et nystartet kurssamarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i form av et dagskurs ved HiOA. Seksjon for likeverdig helsetjeneste dekket utgiftene for kurset. Målet er å styrke helsepersonells kompetanse som tolkebrukere. For å få til en god tolket samtale, der både pasient, helsepersonell og tolk er fornøyde og trygge på å ha forstått innholdet, er man avhengig av at begge fagpersonene mestrer sin rolle i situasjonen. På kurset fikk deltakerne kunnskap om hvordan språkbarrieren påvirker fagpersonens profesjonalitet og om hvordan man legger til rette for vellykket kommunikasjon via tolk. Tolkens ansvarsområde og arbeidsmåter er det også fokus på. Det vil bli holdt en ny kursrunde på nyåret. For mer informasjon om og evt påmelding til kurset, kontakt Hanne Løfsnes. e-post: 3

4 Helseinformasjon for minoritetsspråklige SeKSjON FOR likeverdig HelSeTjeNeSTe Oslo universitetssykehus (OUS) kjører ny runde med helseradio på urdu, somali og arabisk for å nå ut med viktig helseinformasjon til den minoritetsspråklige befolkningen i Oslo. Prosjektet er en forlengelse av Helsedialog på radio som ble startet i regi av likeverdsprosjektet i Radiosendingene med helseinformasjon er et samarbeid med Pak Radio Voice of Oslo, som er en lokalradio drevet av fri-villige på Mortensrud. Pak Radio Voice of Oslo sender på FM 99,3 og har aktive lyttere i hele stor-oslo området. Tiltaket er støttet av Medietilsynet. Lytterne stiller spørsmål Helseradio er live-sendinger og inviterer lyttere til å ringe inn under sending for å stille spørsmål om ulike helsetemaer. Helsepersonell både fra sykehus og kommunen svarer på lytternes spørsmål. Folkesykdommen diabetes var første tema i rekken. Rundt nordmenn har diabetes type 2, og det antas at halvparten av disse ikke selv vet at de har sykdommen. I urdu-sendingen deltok twitterlegen Wasim Zahid som fagperson, og besvarte spørsmål fra innringere. Øvrige temaer på høstens program er demens og tolking og pasientrettigheter. Alle forstår radio Hege linnestad, leder ved Seksjon for likeverdig helsetjeneste, er glad for at ansatte ved OUS med minoritetsspråklige kompetanse kan dele sin fagkunnskap på radio. Vi har erfart at radio er en veldig god måte å nå ut med informasjon om viktige helsetemaer. Særlig gjelder dette for deler av minoritetsbefolkningen med begrensede norskkunnskaper, eller som er analfabeter. Vi vil gjøre programmene tilgjengelig også etter sending ved å legge dem ut som podcast på sykehuset og Voice of Oslo sine nettsider. Vi håper helsearbeidere på sykehus og i kommunen kan bruke disse i sitt informasjonsarbeid overfor minoritetspasienter. For mer informasjon, kontakt rådgiver Anders Huuse Kartzow, Seksjon for likeverdig helsetjeneste. Tlf: / Mobil: Prosjektets nettside: Arbeid for å styrke ansattes norskferdigheter I samarbeid med Oslo Voksenopplæring (Skullerud) arrangerer Seksjon for likeverdig helsetjeneste kurs i lese- og skriveferdigheter på norsk. SeKSjON FOR likeverdig HelSeTjeNeSTe Dette er et tilbud gjennom programmet basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), som er finansiert av VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk). Målet med kurset er å styrke norskferdighetene til våre ansatte. Dette kan sikre større deltakelse i et norskspråklig kollegafellesskap, gjøre det lettere å ta del i opplæring og utdanning, men også ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. I år har vi tilbud til ca. 42 ansatte ved OUS, fordelt på tre klasser. Seksjonen har nylig søkt finansiering til nye kurs i Målet er å fortsette tilbudet til ansatte som er med på høstens kurs samt til eventuelle nye deltakere. Det er nærmeste leder som melder sine ansatte på kurset. Skjema for påmelding til kurs i norsk lesing og skriving finner du på våre intranettsider. For mer informasjon ta kontakt med Andrea Z. Lie i Seksjon for likeverdig helsetjeneste: 4

5 Norsk politikk i relasjon til global helse og prioriteringer etter 2015 Norsk Helsenettverk for Utvikling (NHU) skal bidra til et bedre, mer effektivt og resultatrettet utviklingssamarbeid gjennom koordinering og erfaringsutveksling mellom helseforetak, andre helseinstitusjoner og relevante organisasjoner og statlig norsk helse- og bistandsforvaltning. utviklingsmål ha førsteprioritet. Styrking av helsesystemer og universell tilgang til helsetjenester er nye utfordringer den globale helsealliansen vil samarbeide om. Fredrik Frøen fra Folkehelseinstituttet holdt på konferansen et innlegg om etablering av helseregistre i lav- og mellominntektsland. Han ga et innblikk i hvor viktig dette er for bygging av helsesystemer. Folkehelseinstituttet har mange maler på systemer for helseregistrering. Mange av disse systemene er gratis. Folkehelseinstituttet oppfordrer institusjoner og NGO-er til å ta kontakt for råd. Sekretariatet til Norsk Helsenettverk for Utvikling har fra mars 2013 blitt driftet av Oslo Universitetssykehus. Marie Hornslien ved Seksjon for internasjonalt samarbeid er sekretær for helsenettverket. SeKSjON FOR INTeRNASjONAlT SAMARBeID Torsdag 14. november arrangerte Norsk Helsenettverk for Utvikling konferanse i Kreftsenterets auditorium Ullevål, Oslo universitetssykehus. Hovedtemaet for konferansen var Norsk politikk i relasjon til global helse og prioriteringer etter Beate Stirø fra Utenriksdepartementet holdt et innlegg om Norsk politikk og global helse etter Hun kunne berolige forsamlingen med at det ikke blir noen kutt i helsebistanden for Kvinne- og barnehelse vil fortsatt ha høy prioritet. I Afrika antas det at mangelen på kvalifisert arbeidskraft vil ligge på rundt helsearbeidere i Regjeringen vil gå inn for en sterkere koordinering av utdanning av helsepersonell. Styrking av helsesystemer, reduksjon av sykdomsbyrden og vaksinering vil fortsatt ha sterkt fokus. Nye prioriteringsområder vil være; helse i relasjon til ernæring, helse i relasjon til utdanning samt satsning på psykisk helse. Når det gjelder helse post 2015 vil diskusjonen rundt et integrert sett nye Bjørn Bjørkvoll fra Tromsø mineskadesenter holdt innlegg om erfaringer fra etablering av blodbankservice mellom minefelt på landsbygda. Det å etablere blodbank i et land som Kambodja er utfordrende, men helt avgjørende når en samtidig skal redde liv. Kambodsja rangerer på verdenstoppen i antall mineskader samt mødre- og nyfødtdødlighet. Dette ble en konferanse med engasjerte tilskuere som bidro til mye dialog og spennende innfallsvinkler. Vi håper å se mange nye fjes til vår neste konferanse som er planlagt til våren. Denne konferansen vil finne sted i Tromsø. Tema er ikke satt, men nordområdene med Russlandssamarbeidet vil være et hett tema. Kristin Schjølberg Hanche-Olsen Seksjonsleder, Seksjon for Internasjonalt samarbeid, OUS. Se vår hjemmeside for mer informasjon: 5

6 Utenlandske pasienter ved OUS Norsk Helsenettverk for Utvikling (NHU) skal bidra til et bedre, mer effektivt og resultatrettet utviklingssamarbeid gjennom koordinering og erfaringsutveksling mellom helseforetak, andre helseinstitusjoner og relevante organisasjoner og statlig norsk helse- og bistandsforvaltning. UTeNlANDSKONTOReT Susanne Klockmann Brown er Utenlandskoordinator ved OUS og har ansvaret for å bistå avdelingene med administrativ oppfølging av inneliggende utenlandske pasienter. Kontoret kontaktes i hovedsak i forbindelse med innleggelse/utskrivelse av utenlandske pasienter. Det oppstår ofte spørsmål om tilhørighet og rettigheter for disse pasientene. Eksempler på utenlandske pasienter: pasienter på midlertidig besøk, som turister eller på besøksvisum pasienter bosatt i andre land, med et arbeidsforhold i Norge pasienter utflyttet fra Norge pasienter med frivillig medlemskap i Folketrygden asylsøkere/flyktninger Det avgjørende er å fastslå om pasienten er medlem av Folketrygden i Norge. Ved medlemskap dekkes utgiftene til medisinsk behandling (minus egenandel), og sykehuset får normal ISF-refusjon. Det er Utenlandskontoret som bistår med å undersøke pasienters status, i samarbeid med bl.a. NAV, Helfo Utland, UDI, arbeidsgivere og pårørende. Utenlandskontoret hjelper også til med å organisere hjemtransporter for utenlandske pasienter. et godt samarbeid mellom Utenlandskontoret og behandlende avdeling er avgjørende for en smidig prosess. Det er i hovedsak forsikringsselskaper eller Helfo Utland (nordiske pasienter) som dekker disse transportene. Utvandrede pasienter Utenlandskontoret retter for tiden søkelyset mot pasienter som er utvandret fra Norge (kategori 3 i folkeregisteret). Foto: OUS Disse har i de aller fleste tilfeller ikke krav på elektiv behandling i Norge. De har heller ikke krav på å få øyeblikkelig hjelp dekket gjennom Folketrygden. Disse dekkes ved fremvising av sitt europeiske Helsetrygdekort fra hjem-landet, men kun ved ø-hjelps behandling. Pasienter innenfor denne gruppen kan være vanskelig å fange opp, da de er registrert med et norsk personnummer og i enkelte tilfeller en norsk midlertidig adresse. Vi ser for øvrig en økende tendens til at avdelinger selv fanger opp disse når de mottar henvisning fra lege, og kontakter Utenlandskontoret for utredning av rettigheter. Dette er en positiv utvikling, og sparer både sykehuset og pasientene for uforutsette utgifter. Dersom din avdeling får inn en utenlandsk pasient, er det viktig at pasienten meldes til Utenlandskontoret på telefon Sørg for at det innhentes nødvendig dokumentasjon og registrer alltid pasientens adresse i Pasdoc/Doculive. Koordinering og planlegging av hjemtransporter utenfor Norden er alltid tidkrevende. Vær derfor tidlig ute med å melde ifra om mulige transporter. Vi tilbyr veiledning til alle avdelinger i OUS, både i enkeltsaker og på generelt grunnlag. For mer informasjon, kontakt; Utenlandskoordinator Susanne Klockmann Brown Telefon Faks e-post: 6

7 Brukermedvirkning SeKSjON FOR PASIeNT- OG PÅRØReNDeOPPlÆRING Brukere med erfaringskunnskap har unik kompetanse som utfyller ansattes fagkunnskap. Dette er gjeldende i alt fra enkeltmøter mellom pasient og behandler til arenaer der det tas beslutninger på overordnet nivå (ref. Strategi for brukermedvirkning ). Med brukermedvirkning menes at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud. Stortingsmelding nr Brukermedvirkning i utdanningsprogram i pasient- og pårørendeopplæring Denne høsten er grunnmodulen i et nyutviklet utdanningsprogram i pasient- og pårørendeopplæring gjennomført for første gang. Målgruppen er ansatte og brukere ved sykehuset. Utdanningen vektlegger i stor grad viktigheten av brukermedvirkning i pasient- og pårørendeopplæring. Hensikten er å skape større forståelse for pasienters erfaringskunnskap og helsepersonells fagkunnskap som komplementær kunnskap, samt åpne for erfaringsutveksling og nettverksbygging. en av samlingene; Hvordan forteller jeg min historie, har som mål å gi brukere verktøy for å skape læring og mestring, gjenkjennelse og refleksjon hos pasienter og pårørende gjennom sin historie. Ansatte har hatt særskilt fokus på hvordan helsepersonell kan bidra til det gode pasientmøtet, og hvordan vi kan legge til rette for læring og mestring, med utgangspunkt i pasientens perspektiv. I utvikling av grunnmodul for brukere, ble det gitt viktige innspill fra brukere som aktivt deltar i opplæring av pasienter og pårørende ved sykehuset. Samarbeidet resulterte i opprettelse av et brukernettverk i pasient- og pårørendeopplæring. Nettverket skal være en ressurs for sykehuset i utviklingen av pasient- og pårørendeopplæring. Grunnmodulen for ansatte er godkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen, Norsk Sykepleierforbund som meritterende for klinisk spesialist i sykepleie og spesialsykepleie som en del av klinisk stige, og Den Norske legeforening som valgfritt kurs på 12 timer for alle kliniske spesialiteter, med unntak av allmennmedisin. Datoer for grunnmodul våren februar, 11. mars, 25. mars, 1. april og 8. april. Ansatte melder seg på via læringsportalen, brukere melder seg på per e-post til seksjon for pasient- og pårørendeopplæring. Sammen blir vi bedre S SSS Pasient- og pårørendeopplæring Utdanningsprogram for ansatte og brukere Oslo universitetssykehus Studiebok Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Stab samhandling og internasjonalt samarbeid For mer informasjon, kontakt Anette Eie e-post: Tlf: / For mer informasjon se: 7

8 Brukerutvalget og ungdomsrådet ved OUS aktive i å fremme pasienter og pårørendes stemme Brukerutvalget er en sentral aktør i idéfasearbeidet til Campus Oslo, et prosjekt som skal utrede mulige alternativer til et nytt sykehus i Oslo. Utvalget er representert både i styringsgruppen og i faglig rådgivningsgruppe. Brukermedvirkning er å bidra med kompetanse som bygger på erfaring og observasjon. Brukermedvirkning gjør pasientstemmen hørbar og kan være med å utvikle et bedre helsetilbud til alle. en god brukermedvirker gir også gode råd i beslutninger som gir konsekvenser for pasientene. Tove Nakken, leder av brukerutvalget ved OUS Det nye utvalgets sammensetning representerer et større mangfold enn tidligere i pasienterfaring, alder og kulturell bakgrunn. BRUKeRUTVAlGeT OG UNGDOMSRÅDeT Brukerutvalget og ungdomsrådet melder om stor etterspørsel etter brukerrepresentanter. De anvender Samfunnsmålet er å utvikle et fremtidsrettet sykehus med vekt på brukermedvirkning, moderne løsninger for utredning og behandling, forskning og utdanning samt et godt arbeidsted for de ansatte. Mandat idéfase OUS Campus Oslo sin erfaringskunnskap via medvirkning i prosjekter, råd og utvalg for å bedre sykehusets tilbud til pasienter og pårørende. For å øke brukermedvirkning i utarbeidelse av alt informasjonsmateriale til pasienter og pårørende er det innledet et samarbeid mellom stab kommunikasjon og brukerutvalget, ungdomsrådet og representantenes brukerråd i klinikk. Flere av ungdomsrådets og brukerutvalgets representanter deltar i klinikkenes brukerråd samt i flere prosjekter og utvalg initiert av sentrale stabsenheter. en av ungdomsrådets viktigste saker i 2013 har vært trådløs nettilgang til alle pasienter ved OUS. Dette ble tatt som egen sak i sykehusets ledermøte i juni. I vedtaket heter det at trådløs internettilgang i sentrale pasientområder skal tilrettelegges for og at ansvaret for behovsvurdering og tilrettelegging skjer i den enkelte klinikk med bistand fra Oslo sykehusservice og stab IKT. Brukerutvalget er aktive i arbeidet med sykehusets overordnede handlingsplan for brukermedvirkning , hvor både ungdomsrådet og klinikkenes brukerråd medvirker. I juni ble det oppnevnt nytt brukerutvalg for perioden Det nye utvalgets sammensetning representerer et større mangfold enn tidligere i pasienterfaring, alder og kulturell bakgrunn. les mer på brukerutvalgets hjemmeside: Har du stoff eller tips til nyhetsbrevet? Kontakt redaksjonen: Kari Skredsvig, 8

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Oslo kommune Nye Aker Sone 2 Sone 1 Sone 2 Sone 2: 53.000 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer Tilbudet som etableres skal: være bedre eller like godt som et alternativt

Detaljer

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Radioprosjektet Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet:

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD) Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD) Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet er et samarbeid mellom Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og Enebakk Nedre Romerike Kommunal akutt

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, OUS

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, OUS Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren 2016 Mål Kompetanse til pasienter og pårørende Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal få tilstrekkelig kompetanse til å medvirke i egen behandling,

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Den sjuende norske kongressen i geriatri. Gamle Logen, Oslo, 24. og 25. april 2017 Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Drammen Helsehus En veileder for innleggende lege

Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Drammen Helsehus En veileder for innleggende lege Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp Drammen Helsehus En veileder for innleggende lege Kortversjonen for innleggelse på kommunal ø-hjelpsplass 1 2 3 Vurdér om pasienten er aktuell for innleggelse

Detaljer

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid Frokostmøte Kommunikasjon Veiledning i flerkulturelt helsearbeid 7. juni 2011 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning I Hovedstadsområdet Oslo kommune Bydeler i Oslo

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013.

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013. STATUS KAD Oppstart 1 oktober 2013. Kriterier for innleggelse KAD Ø-hjelpsenger nytt tilbud ved Øya Helsehus - Revidert 23/9-13 Fra 1. oktober 2013 opprettes 10 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig

Detaljer

Erfaringskonferanse: Styrking av likeverdig og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet 29.

Erfaringskonferanse: Styrking av likeverdig og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet 29. Erfaringskonferanse: Styrking av likeverdig og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet 29. November 2012 Oslo kommune Bydeler i Oslo Tove Strand,Viseadm.dirOUS, Prosjektansvarlig

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket). Xx KOMMUNE Tjenesteavtale 5 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning. Likeverdige helsetjenester

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning. Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning 1 Hege Linnestad Likeverdige helsetjenester Sykehuset skal gi reelt likeverdig helsetilbud til alle brukere, uavhengig av hvilken bakgrunn brukeren

Detaljer

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016 Fra stab samhandling og internasjonalt samarbeid 13.12.2011 1 1. Visjon, idé og mål Visjon Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen

Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver Helsedirektoratet avd. for minoritetshelse

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Likeverdige helsetjenester Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Likeverdige helsetjenester Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 11.4. 2011 Tove Strand og Hege Linnestad Bakgrunn og utfordringer Demografiske utfordringer Befolkningsvekst Flere eldre Flere med

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Prosjekt Samarbeid og kompetanseoverføring mellom første- og andrelinjetjenesten

Prosjekt Samarbeid og kompetanseoverføring mellom første- og andrelinjetjenesten Prosjekt mellom første- og andrelinjetjenesten Vidar Kårikstad, prosjektleder Kristine Braastad, prosjektmedarbeider Bakgrunn En økende tendens til at sykehjemsbeboere blir innlagt ved Medisinsk divisjon.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

På helsa løs Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013

På helsa løs Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013 På helsa løs Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013 Hege Linnestad Seksjon for likeverdig helsetjeneste Et døgn på Oslo universitetssykehus 3300 pasienter behandles

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen 2012. Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012

Rehabiliteringskonferansen 2012. Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012 Rehabiliteringskonferansen 2012 Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012 Litt om meg Fastlege siden 1988 spesialist i allmennmedisin Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland. Kommuneoverlege siden

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT.

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT. elliranz F>1 Tjenesteavtale -Fra hord til fjell 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetfeneste med mer 2-1 e.

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

Oslo universitetssykehus Stab samhandling og internasjonalt samarbeid v/ Elisabeth Alstad

Oslo universitetssykehus Stab samhandling og internasjonalt samarbeid v/ Elisabeth Alstad Kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell på tvers av nivåene. «Den viktige samtalen i livets siste fase» Oslo universitetssykehus Stab samhandling og internasjonalt samarbeid v/ Elisabeth Alstad

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Årsrapport 2013 for Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF

Årsrapport 2013 for Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF Administrasjonen Seksjon for Pasient- og pårørendeopplæring Stab Samhandling og internasjonalt samarbeid Godkjent av brukerutvalget februar 2014 Innledning Årsrapport 2013 for Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Rett til helse- og omsorgstjenester En person som søker

Detaljer

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP Forberedelse til deltakelse i læringsnettverket IHI Institute for Healthcare Improvement i USA har nyttige erfaringer med å intervjue 5 pasienter som har blitt reinnlagt i

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Prindsen mottakssenter Seksjonssjef Joakim Hauge

Prindsen mottakssenter Seksjonssjef Joakim Hauge Prindsen mottakssenter Seksjonssjef Joakim Hauge 1 Prindsen mottakssenter Opprettet 1.april 2012 Senteret har ansvar for samordning av helse- og sosialfaglig hjelp til personer med rusmiddelmisbruk som

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016 Helse Stavanger HF 2015-2018 Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Reformen og intensjonen hvilke utfordringer ligger i reformen? Hvilken rolle skal øyeblikkelig i kommunene ha og samhandling med akuttmottak? Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Helhetlig tjeneste til pasienter med hoftebrudd På tvers av omsorgsnivåer

Helhetlig tjeneste til pasienter med hoftebrudd På tvers av omsorgsnivåer Helhetlig tjeneste til pasienter med hoftebrudd På tvers av omsorgsnivåer Sykepleiestudenter følger pasientforløpet til pasienter med hoftebrudd - På tvers av omsorgsnivåer Ortopedisk avdeling 2013 - Torunn

Detaljer

Tolkesentralen og kommunikasjon via tolk

Tolkesentralen og kommunikasjon via tolk Tolkesentralen og kommunikasjon via tolk NSH-konferanse om innvandrerhelse Hege Linnestad, seksjonsleder Hanne M. Løfsnes, prosjektleder Et døgn på Oslo universitetssykehus 3300 pasienter behandles 360

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Strategi for brukermedvirkning 2013-2018 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Oslo universitetssykehus tar brukermedvirkning på alvor

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten. Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016

Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten. Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016 Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016 Fakta om Sykehjemsetaten Landets største drifter av sykehjem og Oslo kommunes nest største etat 4

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen?

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kari Bøckmann Dato dok: 07.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/1206 Vedlegg (t): Forslag til mandat

Detaljer