ÅRSPLAN(2015/2016( ( ( ( ( ( ( ( (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN(2015/2016( ( ( ( ( ( ( ( ("

Transkript

1 ÅRSPLAN(2015/2016( ( ( ( ( ( ( ( (

2 AUGUST 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 28.juli 29.juli 30.juli 31 juli juli Første dag etter ferien VELKOMMEN PLANLEGGINGSDAG NR 1 BARNEHAGEN STENGT Informasjonsmøte Vigilo kl Alle foresatte NOTATER: Alle barna har med en ringperm hver til klipp og lim. Sett gjerne på et bilde av barnet. TEMAAUGUST:TILVENNING Ansattelager megselv plakat tilbarna,tarbilderavbarnatilbursdagskalender,plassenigarderobenoglignende.

3 PLANLEGGINGSDAGER+ Alle$barnehager$er$pliktig$å$avholde$fem$planleggingsdager$i$året.$Disse$brukes$til$planlegging$av$barnehagens$innhold$og$til$kompetanseheving$av$ personalet.$personalet$gjennomfører$en$halvårsplanlegging$2$ganger$pr$år,$denne$planleggingen$sikrer$en$rød$tråd$i$tema,$rammeplan$og$mestringsmål$for$ både$barn$og$personalet.$ $ I$årsplan$får$dere$som$foresatte$innblikk$i$hva$som$skjer$i$barnehagen$og$hva$vi$legger$vekt$på.$$I$tillegg$får$dere$årsukeplan$og$nyttig$informasjon$på$ oppslagstavla$i$gangen.$her$skriver$vi$også$en$kort$dagsrapport.$ Det$betyr$at$du,$til$enhver$tid,$skal$kunne$være$godt$informert$om$hva$som$skjer$i$barnehagen.$ $ FORELDRESAMARBEID+ Et$godt$foreldresamarbeid$er$viktig$for$barns$utvikling$og$trivsel$i$barnehagen:$ D$Delta$på$foreldremøter$og$arrangement$i$barnehagen$ D$$Være$med$på$foreldresamtaler$vedrørende$deres$barn$ I$Fotspor$barnehage$blir$alle$hørt,$har$du$forslag,$ris$eller$ros,$snakk$med$styrer.$Sammen$skal$vi$gjøre$barnehagen$til$et$trivelig$sted$å$være$ $ $ FORELDRERÅD+OG+SAMARBEIDSUTVALG$ For$å$sikre$samarbeidet$med$barnas$hjem$skal$hver$barnehage$ha$et$samarbeidsutvalg$(SAU$og$et$foreldreråd$(FAU.$ FAU$består$av$foreldrene/foresatte$til$alle$barna$og$skal$fremme$deres$felles$interesse$og$bidra$til$at$$samarbeidet$mellom$barnehagen$og$ foreldregruppen$skaper$et$godt$barnehagemiljø.$ved$avstemming$i$fau$gis$det$en$stemme$for$hvert$barn,$og$vanlig$flertallsvedtak$gjelder.$ SAU$skal$være$et$rådgivende,$kontaktskapende$og$samordnende$organ.$SAU$består$av$foresatte$og$ansatte$i$barnehagen,$slik$at$hver$gruppe$er$likt$ representert.$barnehagens$eier$kan$delta$etter$ønske,$men$$ikke$med$flere$representanter$enn$hver$av$de$andre$gruppene.$sau$skal$bestå$av$2$ foreldrerepresentanter$og$2$representanter$fra$barnehagen,$i$tillegg$til$1$representant$fra$eierstyret.$representantene$til$sau$velges$for$ett$år$om$gangen.$ SAU$konstituerer$seg$selv,$ved$å$velge$en$leder.$Ved$avstemming$i$SAU$har$hver$representant$en$stemme,$og$vanlig$flertallsvedtak$gjelder.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ved$stemmelikhet$har$lederen$dobbeltstemme.$Styrer$kan$være$eiers$representant$i$SAU$med$samme$rettigheter$som$valgte$medlemmer.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Hvis$styrer$deltar$som$eiers$representant$i$har$styrer$møte,D,$taleD$og$forslagsrett$i$SAU.$ $ SAU$har$fire$fastsatte$møter$i$året.$April$er$satt$til$evaluering$og$gjennomgang$av$årsplan.$Dette$evalueringsarbeidet$er$grunnlaget$for$utarbeidelse$av$neste$ års$årsplan.$dersom$du$som$foresatt$har$forslag$og$synspunkter$til$årsplanarbeidet$kan$du$i$god$til$levere$dette$skriftlig$i$barnehagens$postkasse$.$$ Husk$å$merke$konvolutten$med$SAU.+$Din$stemme$vil$bli$hørt.$ $ $ $ $ $ $ August$ $

4 SEPTEMBER 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Kun en leke, husk navn Kun en leke, husk navn brannvern -uka vi har fokus på brann hele uka BRANNØVELSE FOR HELE HUSET Kun en leke, husk navn FORELDERMØTE grønn kl rød og blå kl FORELDERMØTE Brun kl Lilla kl Kun en leke, husk navn Bakedag 30. NOTATER: Hveravdelingvelgersegethovedtemadejobbermedgjennomheleåret.Itilleggvelgerdesegetundertemahvermånedmed utgangspunktibarnasønskerogengasjement,daviønskeråfremmebarnsmedvikning.dissetemaenebrukerdeaktivtialledelerav hverdagen,f.ekstemasamling,turdager,utelek,samlingsstund,klipp&limogbaselek.

5 UT#PÅ#TUR,#ALDRI#SUR # # Fagområde#3.4:#Natur,#miljø#og#teknikk(rammeplan=#Satsingsområde#for#Fotspor#barnehage#AS.# Naturengirromforetmangfoldavopplevelserogaktivitetertilalleårstiderogiallslagsvær.Naturenerenkildetilskjønnhetsopplevelseroggir inspirasjontilestetiskeuttrykk.fagområdetskalbidratilatbarnblirkjentmedogfårforståelserforplanterogdyr,landskap,årstiderogvær.deteret målatbarnskalfåenbegynnendeforståelseavbetydningeneavenbærekraftigutvikling.idetteinngårkjærlighettilnaturen,forståelseforsamspilli naturenogmellommenneskeneognaturen. FotsporbarnehageASerbasertpååværemyeuteogsergledeneideulikeårstidene. Husk;# DET#FINNES#IKKE#DÅRLIG#VÆR,#BARE#DÅRLIGE#KLÆR # Vikoserossisandkassa,leker,husker,sklirpåakesklia,syklerogsetterstorprispåfrilekute.Dersomværettillaterdetnytervigodmatute.Vierså heldigeatviharenflottskoginærmiljøetsomvibrukerpåfasteturdagerogsåfortværettillaterdet.iskogengjørviosskjentmednaturengjennom årstidene.skogenerfullavopplevelservifinnersmåkryp,plukkerpinner,lekerindianere,jobbermedhammerogspiker,seretterdyrespor,lyttertil fuglesang,studerermaurtuer,plukkerblomster,klatreritrær,hengerigreiner,balansererpåtau,rullerossimose,kryperoverstoresteiner,åleross undertrestammeroglekergjemselbakbuskene. I#SKOGEN#ER#DET#GØY#Å#VÆRE# Det#er#viktig#at#barna#har#nok#med#ekstra#skift#i#kurvene.#Barna#trenger#å#ha#to#regnbukser#i#barnehagen# Husk#navn#på#klær#og#fottøy## # # September#

6 OKTOBER 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Kun en leke, husk navn Kun en leke, husk navn Kun en leke, husk navn Markering av FN dagen. Foreldrekaffe fra kl Kun en leke, husk navn Bakedag Kun en leke, husk navn 31. TEMA OKTOBER: FADDERBARNA Barna lager kreativ kunst til FN DAGEN. Foresatte kan kjøpe disse produktene, prisen bestemmer dere selv, og pengene går uavkortet til fadderbarna.

7 Det nytter å hjelpe Fagområde3.3:Kunst,kulturogkreativitet Barnehagenmågibarnmulighettilåopplevekunstogkultur,ogtilselvåuttrykkesegselvestetisk.Åværesammenomkulturelleopplevelserogågjøre ellerskapenoefelles,bidrartilsamhørighet.barnskapersinegenkulturutfraegneopplevelser.gjennomrikeerfaringermedkunst,kulturogestetikkvil barnfåetmangfoldavmuligheterforsansing,opplevelser,eksperimentering,skapendevirksomhet,tenkingogkommunikasjon.fagområdetomhandler uttrykksformersombilledkunstogkunsthåndverk,musikk,dans,drama,språk,litteratur,film,arkitekturogdesign.formidlingavkunstogkulturbidrar tilåskapefortrolighetmedogtilhørighettilkulturelleuttrykksformer. FotsporbarnehageASvetatdetnytteråhjelpeogvektleggerderforsinefadderbarnpåFNAdagen. ViiFotsporbarnehagefortsetteråværemedpååstøttedissejenteneiSwaziland.Fotsporbarnehageharhattdesammefadderbarnasiden2003. Deharnåblitt14,16og18år.GjennommisjonærersomjobberiSwazilandsenderFotsporutpengerhvermånedtilfadderbarnasomdekkermat,klærog skolegang.påmailfårvijevnligbilderogoppdateringpåhvordanbarnahardet.tiljulsendervitegninger,hilsningerogjulegaver.julen2007mistetvåre fadderbarnpappaensinsomvardenenesteforsørger.viharsamletinnpengerslikatjentenenåharetegethusdekanbotrygti. Prosjekt1:for2013/2014varKirkebygg,detergjennomført.Prosjekt2:for2013/2014varåsamleinnpengertilåborreenbrønninærmiljøettil fadderbarna.detfikkviinnnokmidlertilsåapril2014var SylviiSwazilandogordnetmedvannboring.Vistårnåikøtilboringforåfåvannetpåplass. Alleforesattevilfåutdeltetheftemedbilderoglittinfoiseptember2014. Takktilallesomharbidrattmedmidlerogpengegaver. FNAdagenioktobererdetåpenbarnehageforforeldre/foresatteogbarnfrakl14.00A Barnaharegenkunstutstilling,herkanforeldre/foresattekjøpekunst,oginntektengåruavkortettilfadderbarna. Oktober

8 NOVEMBER 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Kun en leke, husk navn Farsdag Planleggingsdag nr 2 Barnehagen stengt Kun en leke, husk navn Kun en leke, husk navn Bakedag Vi baker pepperkaker Kun en leke, husk navn NOTATER: TEMANOVEMBER:JULEVERKSTED Barnaharjuleverksted..determyesomskalværeklarttiljul

9 LEK= LIVETS LÆRING Fagområde3.7:Antall,romogform(rammeplan=satsningsområdeforFotsporbarnehageAS Barnertidligopptattavtallogtellingogdeutforskerromogform,deargumentererogerpåjaktettersammenhenger.Gjennomlek,eksperimenteringog Hverdagsaktiviteterutviklerbarnasinmatematiskekompetanse.Barnehagenharetansvarforåoppmuntrebarnegenutforskingogleggetilretteforgod ogtidligstimulering. Barnehagenskalgibarnamulighetforlek,livsutfoldelseogmeningsfylteopplevelserogaktiviteteritryggeogsamtidigutfordrendeomgivelse. Barnehagenskalstøttebarnsegennysgjerrighet,kreativitetogvitebegjæroggiutfordringermedutgangspunktibarnetsinteresser,kunnskaperogferdigheter (Barnehageloven 2Barnehageninnhold. Lekenerbarnetsviktigsteredskapforåervervesegkunnskapomlivet. Åstøtteoppombarnslekemulighetererderforbarnehagensallerviktigsteoppgaver. Lekenskjennetegneratdenerenfrivilligaktivitetsombarnetselvvelgerådeltai. Lekenerlystbetontoggirglede,samtidigkandenværekonfliktløsende. Gjennomlekkanbarnetutforskemiljøetogbearbeidedetsomervanskeligiomgivelsenerundtseg. Voksenrollenilekermangfoldig,menførstogfremstmåvigibarnatilstrekkeligoguforstyrrettidogromforatdengodelekenskalutvikleseg. Opplevelser,fortellinger,nyeerfaringersomvivoksnemåtainitiativtilogtilrettelegg,girnødvendigstofftillekensvidereutvikling. Lekeneretmålisegselv,ilekenutrykkerbarnasittinnerste. Lekenmåværeunderordnetlekensegenverdi. November

10 DESEMBER 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG nov. Adventssamling med juleevangeliet NISSEFEST M/UNDERHOLDNING KL RØD OG BLÅ Eget skriv kommer Kun en leke, husk navn Adventssamling med juleevangeliet NISSEFEST M/UNDERHOLDNING KL LILLA AVD Eget skriv kommer 8. NISSEFEST M/UNDERHOLDNING KL GRØNN AVD Eget skriv kommer 9. NISSEFEST M/UNDERHOLDNING KL BRUN AVD Eget skriv kommer 10. Vi baker lussekatter 11. Lucia kl 8.30 Barna kommer ferdig pyntet. Servering av lussekatter og kaffe Adventssamling med juleevangeliet JULEBORD FOR BARNA Vi tar på finstasen og spiser god julemat med påfølgende julebakst Adventssamling med juleevangeliet Barnehagen stenger kl JULAFTEN Barnehagen stengt juledag Barnehagen stengt juledag Nyttårsaften barnehagen stengt NOTATER: TEMADESEMBER:JULESPILL,ROOGFRED

11 JULETRALL VI SKAL PYNTE HUSET MED MOSE BRISK OG BLAD VI SKAL LAGE STAKER OG SETTE DEN PÅ RAD. VI SKAL BAKE BOLLER STORE OG SMÅ VI SKALL LAGE SNIPPER MED MELIS PÅ ://: så her er nok å gjøre for Tommeltott og Slikkepott og Gullebrann og Petter Spillemann. ://: Vivilmarkereadventstidensammenmedbarnaogønskeratbarnaskalfåpositiveminnerfratidenibarnehagen.Vivilvektleggegledenoverdetågiogfå. Barnaskalogsåfåtidogrotilågledesegtiljul.Viønskeråskapeenmotvekttildetstressendesamfunnetogmarkereratdeterenspesielltidvedatvilar inntrykkenefåtidtilåsynkeinn.barnaskalfåoppleveavbrekkidagligrutinegjennomforventningerogfestdager. Vibenytterdagenetilåøvepåjulespill,koseossmedåbakeogspisejulebakst,lesejulefortellinger,lærejulesangeroglageenlitenjuleoverraskelse.Storeog smågledersegtilfestligearrangementersomf.ekslucia,juletrefest,julelunsjogadventsgudstjeneste.detkommernærmereinformasjonomdisse arrangementeneiegetskriv. Barnehagenskalreflekteredetmangfoldetsomerrepresentertibarnegruppen, samtidigsomdenskaltamedsegverdierogtradisjoneridenkristnekulturarven. Vilærerbarnahovedtrekkeneveddenkristnetroiforholdtiljul,påskeogpinse.Detteernedfeltibarnehagensvedtekter. Barnehagenharogsåenviktigoppgaveåmarkerehøytiderogtradisjonerfraandrekulturersomerrepresentert. VIØNSKERSTOREOGSMÅENRIKTIGGODJULOGETGODTNYTTÅR. Desember

12 JANUAR 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG nyttårsdag barnehagen stengt Planleggingsdag nr 3 Barnehagen stengt Ha-med-dag kun en leke, husk navn Ha-med-dag kun en leke, husk navn Ha-med-dag kun en leke, husk navn Bakedag Ha-med-dag kun en leke, husk navn NOTATER:

13 Det var en gang Fagområdet3.1kommunikasjon,språkogtekst(rammeplan Tidligoggodspråkstimuleringerenviktigdelavbarnehagensinnhold.Kommunikasjonforegårietvekselspillmellomåmottaogtolkeetbudskap,ogselv væreavsenderavetbudskap.bådedennonverbaleogdenverbalekommunikasjonenerviktigforåutvikleetgodtmuntligspråk.åfåvarierteogrike erfaringereravgjørendeforåforståbegreper.åsamtaleomopplevelser,tankerogfølelserernødvendigforåutviklingavetriktspråk. Tekstomfatterbådeskriftligeogmuntligefortellinger,poesi,dikt,rim,reglerogsanger. Viktigeideervedkulturoverføringenerknyttettilkommunikasjon,språkogtekst. FotsporbarnehageASvektleggersamtalermellomstoreogsmå,lesegledeogsamlingsstundensbetydning.Hverdagenibarnehagenbeståramye kommunikasjoniformavsamtaler,fortellinger,beskjeder,sangoglek.vieropptattavatbarnablirsettoghørtogatdeharmulighettilåutviklesegog settepregpåkommunikasjonenibarnehagen.gjennomaktivbrukavspråketfremmesbarnetstotaleutvikling.detgodespråkmiljøetskapesnåralleslippes tilogviserhverandresmimikk,kroppenstaleoghørerbarnetshumor. Isamlingsstundsnakkerviomhvilkendag,månedogårdeteroghvasomkjennetegnerdenårstidenvieri. Barnalærermangesangerogregler,vilesereventyrogbøkerogbrukerflanellograf. Visnakkerofteomempati,vennskapogatviskaltavarepåogviseomsorgforhverandre.Visnakkerogsåomhvilkereglerviharibarnehagen. Rutinerforbrann,skogenogulikeutflukterblirogsåtattoppisamlinger.Banafårøvesegiåprateigruppeoglyttetilandre,menhovedvektenleggerviisng ogmusikk.vårtmålforsamlingsstundeneråfåenstundfyltavgodatmosfæreogglede. Januar

14 FEBRUAR 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Ha med dag En leke, husk navn Vi koser oss med fastelavnboller Fastelavn Ha med dag En leke, husk navn Morsdag KARNEVAL Barna kommer ferdig pyntet Ha med dag En leke, husk navn Bakedag Ha med dag En leke, husk navn SKUDDÅRSDAG. NOTATER:Hver%avdeling%velger%seg%et%hovedtema%de%jobber%med%gjennom%hele%året.%I%tillegg%velger%de%seg%et%undertema%hver%måned% med%utgangspunkt%i%barnas%ønsker%og%engasjement,%da%vi%ønsker%å%fremme%barns%medvikning.%disse%temaene%bruker%de%aktivt%i%alle%deler% av%hverdagen,%f.eks%temasamling,%turdager,%utelek,%samlingsstund,%klipp%&%lim%og%baselek.

15 En verden utenfor Fagområde3.6Nærmiljøogsamfunn(rammeplan Barns&medvirkning&i&det&indre&liv&i&barnehagen&kan&være&først&skritt&til,&for&å&få&innsikt&i&og&erfaring&med&deltagelse&i&et&demokratisk&samfunn.&& Barnehagen&skal&bidra&tila&at&barn&møter&verden&utenfor&familien&med&tillit&og&nysgjerrighet.&Den&skal&legge&vekt&på&å&styrke&kunnskap&om&og&tilknytning&&til& lokalsamfunnet,&natur,&kunst&og&kultur,&arbeidsliv&og&levesett.&barn&skal&medvirke&i&å&utforske&og&oppdage&nærmiljøet&sitt.&barns&ulike&erfaringer&fra&hjem,& omgangskrets&og&reiser&vil&kunne&gi&kunnskap&om&ulike&samfunn.&fagområdet&omfatter&også&medienes&betydning&for&barns&hverdag.& & & Barna&i&Fotspor&barnehage&har&aktiv&kontakt&med&nærmiljøet&sitt,&og&personalet&er&nå&godt&kjent&med&området&rundt&barnehagen.& Personalet&holder&seg&jevnlig&oppdatert&ved&hjelp&av&kurs&og&møter,&obligatorisk&førstehjelp&annen&hvert&år.& Fotspor&barnehage&har&oppdatert&internbok&for&rutiner&og&sikkerhet&og&er&godt&kjent&med&taushetsplikten.&I&tillegg&til&dette&har&vi&et&godt&samarbeid&med& eksterne&instanser&som&helsestasjon,&ppt(pedagogisk&psykologisk&tjeneste,&bup(barneeog&ungdomspsykiatrien&og&barnevernet.&rutinesituasjoner&gjentas& hver&dag&og&er&en&viktig&læring&og&omsorg.&måltid,&garderobe&osv.&krever&enighet&blant&personalet&om&hvordan&dette&gjennomføres&slik&at&barnet&møter&de& samme&holdninger&og&forventninger&uansett&hvilke&voksne&de&er&sammen&med.& & Med&tanke&på&at&det&er&foresatte&som&kjenner&sitt&barn&best,&er&samarbeidet&mellom&barnets&hjem&og&barnehagen&fundament&for&barnets&trivsel&og& utvikling.&dette&daglige&samarbeidet&må&bygge&på&åpenhet&og&tillit.& Vi&har&også&stående&tilbud&om&foreldresamtaler,&foresatte&oppfordres&til&å&ta&kontakt&med&personalet&for&å&avtale&tid.& & Barnehagen(skal(gi(barn(under(opplæringspliktig(alder(gode(utviklings5(og(aktivitetsmuligheter(i(nær(forståelse(og(samarbeid(med(barnas(hjem ( (Barnehageloven& 1& Februar &

16 MARS 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG febr 1 Den store barnehage dagen Forelderkaffe kl HA MED DAG En leke, husk navn PLANLEGGINGSDAG NR 4 Barnehagen stengt Påskelunsj for barna Kanskje påskeharen kommer BARNEHAGEN STENGER KL SKJÆRTORSDAG 25. LANGFREDAG 26. PÅSKEAFTEN PÅSKEDAG PÅSKEDAG NOTATER:

17 Den gode barndom Fagområdet3.5Etikk,religionogfilosofi(rammeplan Etikk,&religion&og&filosofi&er&med&på&å&forme&måter&å&oppfatte&verden&og&mennesker&på&og&prege&verdier&og&holdninger.&Religion&og&livssyn&legger&grunnlaget& for&etiske&normer.&kristen&tro&og&tradisjon&har&sammen&med&humanetiske&verdier&gjennom&århundrer&preget&norsk&og&europeisk&kultur.&norge&er&i&dag&et& multireligiøst&&og&flerkulturelt&samfunn.&barnehagen&skal&reflektere&og&respektere&det&mangfoldet&som&er&representert&i&barnegruppen,&samtidig&som&den& skal&ta&med&seg&verdier&og&tradisjoner&i&den&kristne&kulturarven.&den&etniske&veiledningen&barnehagen&gir,&må&ta&hensyn&til&barnets&forutsetninger&og&det& enkeltes&hjems&kultur&og&religiøse&eller&verdimessige&tilknytning.& & Liten? Jeg? Langtifra Jegerakkuratstornok tilåfyllemegselvheltut. Pålangs,ogpåtvers. Erdustørreenndegselvkanskje? (IngerHagerup Barnehagenskalgiromforgledeoghumor,varmeogomsorg,kreativitet,verdierognormer,lekogopplevelser. For&å&sikre&god&og&omsorgsfull&oppfølging&av&hvert&barn&vektlegger&vi&:&God&tid&til&gradvis&tilvenning&og&utveksling&av&gjensidig&informasjon&som&er&viktig&for& barnets&trivsel.&barna&skal&få&oppleve&gleden&ved&å&være&en&del&av&fellesskapet,&gleden&ved&å&være&venner,&være&greie&mot&hverandre&og&få&kjennskap&til&hvilke& konsekvenser&dere&adferd&får&for&andre&barn&i&fellesskapet.&barna&får&gode&tilbakemeldinger&på&egen&atferd&slik&at&de&utvikler&et&positivt&selvbilde.&vi&legger& vekt&på&aktive,&engasjerte&og&tydelige&voksne&som&ser&enkeltbarnet&og&gruppens&behov.& & Engodbarnehagegirbarnafrihetmedmuligheterforselvåstyresinhverdaginnenforgrenserdekanmestre,iforholdtilalderogutvikling. Den&gode&barnehagen&har&ikkeetprogramsomerfasttømret,&men&er&fleksibel&i&sin&bruk&av&planer&og&åpner&opp&for&gode&opplevelser.&Møter&foresatte&med& åpenhet&og&innsikt&i&deres&behov&og&ønsker&om&forståelse&for&deres&livssituasjon.&en&slik&barnehage&gir&de&ansatte&yrkesglede&og&muligheter&til&faglig&og& personlig&utvikling.& Mars &

18 APRIL 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Ha med dag En leke, husk navn Ha med dag En leke, husk navn Besteforelderkaffe Kl Eget skriv kommer Ha med dag En leke, husk navn Bakedag Ha med dag En leke, husk navn mai NOTATER:

19 Hvordan staver man kjærlighet, spurte Tussi Man staver ikke kjærlighet. Man føler den, sa Brumm Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter I trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 Rammeplan sier: Barn lærer å forholde seg til andre når de møtes direkte I lek og samspill. Vennskap må læres-i alle de små situasjoner som de møter igjen og igjen. Å forholde seg tul andre er kanskje det mest vesentlige barnet lærer I barndommen. For at barna skal utvikle et positivt selvbilde, må de motta positive holdninger også fra de andre barna. I barnehagen må alle barna oppleve hverdager som er preget av at de både gir og mottar omsorg og anerkjennelse fra hverandre. Derfor blir det vesentlig å skape et positivt klima I gruppen, der annerkjennelse, samarbeid og sympati preger samspillet. April

20 MAI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Kristi Himmelfartsdag, barnehagen stengt 6. Planleggingsdag nr 5 barnehagen stengt HA MED DAG En leke, husk navn 14. Pinseaften pinsedag pinsedag 17. GRUNNLOVSDAG FELLES BARNETOG PÅ KRÅKERØY HA MED DAG En leke, husk navn Fotografmester Tommy Ødegaard tar barnehagebilder kl 9.30 Rød og grønn avd 26. Fotografmester Tommy Ødegaard tar barnehagebilder kl 9.30 Blå, brun og lilla avd 27. HA MED DAG En leke, husk navn HA MED DAG En leke, husk navn NOTATER:

21 Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet, lærer seg å sloss. Et barn som blir gjort til latter, utvikler sjenanse. Et barn som opplever skam, lærer skyldfølelse. Et barn som blir møtt med toleranse, lærer seg tålmodighet. Et barn som blir oppmuntret, lærer seg tillit. Et barn som får ros, lærer seg å påskjønne. Et barn som blir behandlet rettferdig, lærer seg rettferdighet. Et barn som får oppleve sikkerhet, lærer seg å føle tillit. Et barn som blir satt pris på, lærer seg å være fornøyd med seg selv. Et barn som blir akseptert og møter vennskap, lærer seg å føle kjærlighet til verden. Dorothy Law Holte VOKSENROLLENIBARNEHAGEN: 0Synliggjøredetåtarolleroggigoderåd. Personaletskalværegoderollemodellerforbarna.Dettefårvifremvedåviserespektforhvertenkeltbarn,viseinteresse,væregode samtalepartnereogdeltaibarnslek.personalethjelperogsåbarnatilåtaegneavgjørelserogegnevalg,gidemråd,veiledningogtips. 0tulle/tøysepåbarnspremisser. Personaletdeltaribarnaslek,verdsetterhvertenkeltbarnsformforhumor.Spøkoglatterskalværeendelavbarnashverdag,og deterderforviktigatviverdsetterbarnengasjementinnenfordette.viinspirererbarnatilhumor,latteroggledevedåtøyseog tullemeddemogvedågidemromtilåtøysetilbake. 0hjelpetilikonflikterogtydeliggjørenårnokernok. Personaletskalhjelpebarnatilåløsekonflikterogviveilederdemslikatdeterbarnaselvsomprøveråfinneenløsning. Dersomkonfliktenikkeopphørerbryterpersonaletinn,foreksempelvedatviløserkonfliktenfordem.Skillerbarnafysiskog sørgerforatbarnasierunnskyldtilhverandre. Mai

22 JUNI 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG HA MED DAG Kun en leke Husk navn HA MED DAG Kun en leke Husk navn HA MED DAG Kun en leke Husk navn HA MED DAG Kun en leke Husk navn NOTATER: kommer eget skriv ang overnatting for storfot. Vi må avvente iforhold til når skolen setter opp førskoledager. TEMAJUNI:FRILEK Vibenytterdennemnd.tilfrilek,erdetfintværbaderviognyterværet.Husknavnetbadetøyoghåndkle

23 KROPPEN MIN Fagområdet+3.2+Kropp,+bevegelse+og+helse.(rammeplan+ Iløpetavsmåbarnsalderentilegnerbarnetseggrunnleggendemotoriskeferdigheter,kroppsbeherskelse,fysiskeegenskaper,vanerog innsiktihvordandekanivaretahelseoglivskvalitet.barnerkroppsligaktiveogdeutrykkersegmyegjennomkroppen.gjennom kroppsligaktivitetlærerbarnverdenogsegselvåkjenne.vedsanseinntrykkogbevegelseskafferbarnetsegerfaringer,ferdigheterog kunnskaperpåmangeområder.barnskontaktmedandrebarnstarteroftemedkroppsligesignalerogaktiviteter.detteharbetydning forutviklingavsosialkompetanse.godtkostholdoggodvekslingmellomaktivitetoghvileeravbetydningforåutvikleensunnkropp. Variertfysiskaktivitetbådeinneoguteeravstorbetydningforutviklingavmotoriskeferdigheterogkroppsbeherskelse.Aktivbrukav nærmiljøognaturgirmangemuligheter. Fotsporbarnehageleggervektpågledeoghumor.Viønskerarhumorskalhagodelevevilkåribarnehagen.Detskalværeromfordet overraskende,detrareogdetsomikkealltidstemmermedomgivelsene.humorgirlivsgledeogoverskudd.visomarbeidermedbarn måbidratilatbarnselvskapernoemorsomtogviseatviverdsetterbarnashumorprodukter.detværesegmorsommetegninger,artige kommentarerellertøyseogtulleord.barnaskalogsåtadelispesiellefeiringersomforeksempelbursdagerogspesielle anledninger. Omsorgsbegrepetstårogsåsentralt.Godomsorgerbådeådekkebarnsgrunnleggendebehovformat,nærhet,trygghet,oppfølging,trøst ogoppmuntringiløpetavbarnehagedagen. Vibenytterdennemånedentilfrilek.Erdetfintværbaderviognyterværet. Husknavnetbadetøyoghåndkle Juni

24 JULI 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG NOTATER:

25 STORFOT DET ER MEG Storfot er alle 5/6 åringene i barnehagen. Storfot har en egen avdeling i barnehagen, her jobber vi med egne temaer, leker med tall og bokstaver og vi forbereder barna til skolestart. Vi viser 5/6 åringene at de er størst Dette fortjener de litt ekstra oppmerksomhet for. Det blir lagt opp til egne turer, kirkebesøk, teater og det hele avrundes med overnatting i barnehagen. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang mellom barnehage og 1 klasse og eventuelle skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.(rammeplan VI TAKKER FOR ET KOSELIG BARNEHAGE ÅR, OG ØNSKER STORE OG SMÅ EN RIKTIG GOD SOMMER. VI ØNSKER OGSÅ STORFOT lykke til på skolen -kom gjerne på besøk. Juli%

Årsplan Randem barnehage AUGUST 2008 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

Årsplan Randem barnehage AUGUST 2008 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG AUGUST 2008 31 1 2 3 32 4 5 6 7 8 9 10 33 11 12 13 14 15 16 17 34 18 P-DAG 19 VELKOMMEN TIL NYTT BHG ÅR 20 21 22 23 24 35 25 26 27 28 29 30 31 HUSK: P-DAG MANDAG 18.08 BARNEHAGEN ER STENGT SEPTEMBER 2008

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

Månedsplan for Trekanten, januar 2016

Månedsplan for Trekanten, januar 2016 Månedsplan for Trekanten, januar 2016 Mandag 04.01 Tirsdag 05.01 Onsdag 06 01 Torsdag 07.01 Fredag 08.01 Planleggingsdag, barnehagen er stengt aktivitet prosjekt Mandag 11.01 Tirsdag 12.01 Onsdag 13.01

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Barnehageåret 2013-2014 er vi 16 barn, alle er født i 2008. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva K Olsen

Detaljer

Månedsbrev for desember

Månedsbrev for desember Månedsbrev for desember Da var november over, og årets kanskje kjekkeste måned er i gang! I november har vi laget julegaver, begynt med andre juleforberedelser og øvd på «Santa Lucia». I tillegg til å

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. Uke 31. Uke 32. Uke 33. Uke 34. Uke 35 Lusekamp. anje. Oppstart

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. Uke 31. Uke 32. Uke 33. Uke 34. Uke 35 Lusekamp. anje. Oppstart 31 Oppstart 1 2 3 4 5 6 7 32 Oppstart 8 9 10 11 12 13 14 33 Oppstart 15 16 17 18 19 20 21 34 35 Lusekamp anje Observasjons -uke 22 Planleggingsdag 23 Planleggingsdag 24 25 Høstopprydding Ansvar:Lena Elg

Detaljer

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE Vestre Jakobselv barnehage ble åpnet 1. november 1991.

Detaljer

gressvik Barnehage Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER

gressvik Barnehage Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER gressvik Barnehage Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Barnehageåret 2015/2016 Rim, regler og sang sies å være en «snarvei» inn i språket og det skaper sosialt fellesskap

Detaljer

Småsteg. Hva? Hvorfor? Hvordan?

Småsteg. Hva? Hvorfor? Hvordan? Småsteg Steg for Steg for tidlig læring i barnehagen Hva? Forstå Hvorfor? Hvordan? Håndtere Finne meningen Utviklet for å hjelpe personalet i barnehagen til å lære, bruke og øve på ferdigheter for selvregulering,

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 Oppstart 31 1 2 3 4 32 Oppstart 7 8 9 10 11 33 Oppstart 14 15 16 17 18 Planleggingsdag Bhg stengt 34 21 Planleggingsdag Bhg stengt 22 23 24 Høstopprydding Ansvar: Lena Elg 25 35 Lusekampanje 28 29 30

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 03.12. Vi baker rundstykker 10.12. Julefrokost Kl. 7.30 9.00. Velkommen 17.12. Nissefest 24.12 BHG.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 03.12. Vi baker rundstykker 10.12. Julefrokost Kl. 7.30 9.00. Velkommen 17.12. Nissefest 24.12 BHG. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 01.12 02.12 03.12 Vi baker rundstykker 04.12 05.12 Vi baker Pepperkaker 50 08.12 Vi baker Lussekatter 09.12 10.12 Julefrokost Kl. 7.30 9.00 11.12 12.12 Lucia-feiring

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Månedsplan for Haukene januar 2014

Månedsplan for Haukene januar 2014 Månedsplan for Haukene januar 2014 Tema: Små forskere - store oppdagelser! Vi vil, kan og våger Mål: Små barn lærer bedre ved å erfare selv, prøve selv - enn å bli fortalt ting, derfor alle barna får mulighet

Detaljer

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 BØDALEN OPPVEKSTSENTER Sydskogen barnehage Sydskogen skole Torvbråten skole Styringsdokumenter: Barnehagen styres av barnehageloven og rammeplanen som er en forskrift

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Årsplan 2008-2009 Tema og kalender. Skrållan barnehage

Årsplan 2008-2009 Tema og kalender. Skrållan barnehage Årsplan 2008-2009 Tema og kalender Skrållan barnehage September 2008 Tema: Naturen og skogen Vi setter opp Hva skjer med skogen, farger. Hva kan vi lage av det vi finner i skogen? Hvem er det som bor i

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

2011/2012. Gaustadgrenda Barnehage. Barnehageåret. Det er to tin skal gi våre. - det ene er røtter. - det andre e vinger

2011/2012. Gaustadgrenda Barnehage. Barnehageåret. Det er to tin skal gi våre. - det ene er røtter. - det andre e vinger Gaustadgrenda Barnehage Adr.: Engelsvikenvn. 113, 1626 Manstad E-post: gaustbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 69 95 85 90 Det er to tin g vi skal gi våre barn - det ene er røtter - det andre e r vinger Barnehageåret

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Gaustadgrenda 2014/2015

Gaustadgrenda 2014/2015 Gaustadgrenda Barnehage Adr.: Engelsvikenveien 113, 1626 Manstad E-post: gausbh@fredrikstad.kommune.no / beva@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 479 76 314 Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991)

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) ÅRSPLAN 2014-2015 ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) 1 Lovgrunnlag Alle barnehager skal drives etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen med tilhørende temahefter. I tillegg har hver

Detaljer

August TILVENNING Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. TILVENNING. Tlf Alle skal føle seg velkommen og verdifull.

August TILVENNING Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. TILVENNING. Tlf Alle skal føle seg velkommen og verdifull. August 0 TILVENNING Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. Vi vil gi barna erfaringer med Å hjelpe hverandre

Detaljer

Månedsplan Mars. Temaer vi arbeider med på avdelingen denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode

Månedsplan Mars. Temaer vi arbeider med på avdelingen denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode Månedsplan Mars Temaer vi arbeider med på avdelingen denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode «Les høyt for meg» (barnehagedagen) Barnehagedagen er et samarbeid mellom utdanningsforbundet,

Detaljer

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. Uke 31. Uke 32. Uke 33. Uke 34. Uke 35 Lusekamp. anje. Tilvenning

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. Uke 31. Uke 32. Uke 33. Uke 34. Uke 35 Lusekamp. anje. Tilvenning 31 1 2 32 Tilvenning 3 4 5 6 7 8 9 33 Tilvenning 10 11 12 13 14 15 16 34 Tilvenning 17 18 19 20 21 22 23 35 Lusekamp anje Høstopprydding Ansvar:Elg Nøtteskrikene starter blir kjent 24 Planleggingsdag 25

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2008/2009

Velkommen til barnehageåret 2008/2009 161 for 162 Velkommen til barnehageåret 2008/2009 Dette året har vi valgt å lage en årskalender som er mer oversiktelig Medvirkning: og lettlest enn tidligere årsplaner. I år har vi ingen nye i foreldre-

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan 2013-2014 Lillehammer barnehage. Godkjent av Samarbeidsutvalget juni 2013.

Årsplan 2013-2014 Lillehammer barnehage. Godkjent av Samarbeidsutvalget juni 2013. 1 2 KORT OM BARNEHAGEN Lillehammer barnehage er en fire avdelings barnehage. Barnehagen ligger i et gammelt villastrøk, med en stor hage som inviterer til variert og allsidig lek. Det er to avdelinger

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET. Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Ringblomsten Ringgata 82, 2318 Hamar Tlf. 93 45 1576. E-post: ringblomsten@gmail.com Facebook: Ringblomsten familiebarnehage Vi blir kjent Den første

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015 Fokus for desember måned: JUL og SANGER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 49 30. 01 HIPP HIPP HURRA ELDANA BLIR 2 ÅR 02. TURDAG 03. 04. HIPP HIPP HURRA

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Årshjul for loftet 2015/ 2016

Årshjul for loftet 2015/ 2016 Årshjul for loftet 2015/ 2016 Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å fordele

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR AVDELING GRANA. Bygg Rognbudalen ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Våren 2015

HALVÅRSPLAN FOR AVDELING GRANA. Bygg Rognbudalen ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Våren 2015 HALVÅRSPLAN FOR AVDELING GRANA Bygg Rognbudalen ROGNBUDALEN BARNEHAGER Våren 2015 På Grana; En kilde til trivsel og vekst I mørketiden, som vi snart legger helt bak oss, er det godt å bli møtt av strålende

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Årsplan for Ajer gårds- og familiebarnehage 2017/2018

Årsplan for Ajer gårds- og familiebarnehage 2017/2018 Årsplan for Ajer gårds- og familiebarnehage 2017/2018 Liljeblomst Aluvegen 91, 2319 Hamar Tlf. 941 30 122. E-post: hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no Vi blir kjent Den første måneden

Detaljer

August Velkommen til nytt barnehageår! Lek, forskning og opplevelser:

August Velkommen til nytt barnehageår! Lek, forskning og opplevelser: August 2017 Velkommen til nytt barnehageår! Barn og voksne har god tid til lek og vennskap. Slik blir vi kjent med hverandre. Introduksjon til hverdagen med turer, lek og aktiviteter. 31 31.7 1 2 3 4 5

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Juledager egen plan for uken. Juledager egen plan for uken

Juledager egen plan for uken. Juledager egen plan for uken Tema:Jul og vinter Uke nr 49 (30.11-4.12) Spurvene DESEMBER 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Turdag Kirkebesøk for de eldste barna Fellessamling juleevangeliet Hipp hurra Hedda 4 år 5.12! Uke

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL DEØR I ÅR SIDE: 2 ÅRETS ORGANISERING SIDE: 3 EVALUERING AV FJORÅRET SIDE: 3 ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE FOR BARNA SIDE: 4 ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE FOR PERSONALET SIDE: 5 ÅRETS

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

August. Velkommen til nytt barnehageår på Middagstuva!

August. Velkommen til nytt barnehageår på Middagstuva! August Velkommen til nytt barnehageår på Middagstuva! De første ukene vil vi ha fokus på å komme i gang igjen etter en god sommer og vi vil bli kjent med nye barn som skal begynne hos oss. Vi ønsker at

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag. 35 Emil 5 år. Skoleferie, behovsåpent Tilvenning - meg og familien min

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag. 35 Emil 5 år. Skoleferie, behovsåpent Tilvenning - meg og familien min AUGUST 2016 1 2 3 4 5 6 7 31 Josif 3 år Mathias 2 år 8 9 10 11 12 13 14 32 33 15 16 17 18 19 20 21 Planleggingsdadag Planleggings- Lars- Ola 2 år 22 23 24 25 26 27 28 34 Rami 3 år Hedda Nikolai 5 år Cornelia

Detaljer

Åsgårdstrand barnehage 2015-2016. Et godt sted å være -et godt sted å leke og lære

Åsgårdstrand barnehage 2015-2016. Et godt sted å være -et godt sted å leke og lære Åsgårdstrand barnehage 2015-2016 Et godt sted å være -et godt sted å leke og lære Vi er sentralt beliggende i Åsgårdstrand med to avdelinger på Nygårdsløkka samt tre avdelinger i Lønneveien. Det er 1 avdeling

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JANUAR 2016

MÅNEDSBREV FOR JANUAR 2016 2 4. Planleggings dag Barnehagen er stengt MÅNEDSBREV FOR JANUAR 2016 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 5. 6. 7. Utelek 8. 3 11. Talljakt i nærmiljøet 12. 13. 14. Vitenfabrikken Må være i barnehagen

Detaljer

Månedspost Trollungene

Månedspost Trollungene Månedspost Trollungene Mars 2016 Evaluering av februar: Vi markerte karneval og fastelavn i begynnelsen av februar. Barna var ute i skogen og hentet bjørkegreiner som vi pyntet med fjær. Vi bakte boller

Detaljer

Årsplan Kringletoppen barnehage 2011-12

Årsplan Kringletoppen barnehage 2011-12 Årsplan Kringletoppen barnehage 2011-12 Kringletoppen 1 Tlf.: 37 23 55 68 Kringletoppen 2 Tlf.: 469 07 424 Seksjonsleder: Rita Sparsås Tlf.: 993 60 388 E-mail: rita.sparsas@froland.kommune.no Velkommen

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Månedspost Trollungene

Månedspost Trollungene Månedspost Trollungene Desember 2015 Evaluering av november: I november har vi arbeidet med temaet «Kroppen min». Barna har blitt kjent med navnet på de ulike kroppsdelene, gjennom sanger om kroppen og

Detaljer

Månedens sang: Det er vårdag i skogen Månedens regle: Hvem banker, sa Per Anker- Reven er en hønsetjuv Månedens lek: Fargekongen. Felles sangsamling

Månedens sang: Det er vårdag i skogen Månedens regle: Hvem banker, sa Per Anker- Reven er en hønsetjuv Månedens lek: Fargekongen. Felles sangsamling LITT GENERELT OM INNHOLDET FOR MAI OG JUNI I mai og juni er det fint å være ute og dette vil prege mye av våre aktiviteter i denne perioden. Som dere ser av planen for de to månedene, er det ikke lagt

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Vår visjon Aktive og glade barn

Vår visjon Aktive og glade barn VATNE BARNEHAGE Vår visjon Aktive og glade barn INFORMASJONS HEFTE BARNEHAGE ÅRET 2014/2015 VATNE BARNEHAGE. HOVEDSIDE. Vatne barnehage ble åpnet høsten 1980, og er en kommunal barnehage i Sandnes kommune.

Detaljer

ÅRSPLAN 2009-2010 JOHNSRUDHUSET BARNEHAGE MED KALENDER

ÅRSPLAN 2009-2010 JOHNSRUDHUSET BARNEHAGE MED KALENDER ÅRSPLAN 2009-2010 JOHNSRUDHUSET BARNEHAGE MED KALENDER AUGUST 2009 1 2 Uke 31 3 Nye barn 4 5 6 7 Kornblanding 8 9 Uke 32 10 11 12 m/bærplukking 17 Plandag 24 til fotballbanen 31 til lekeplass 18 Nye barn

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR TORUS PERIODEN 01. desember T.O.M. 30. desember 2016

MÅNEDSPLAN FOR TORUS PERIODEN 01. desember T.O.M. 30. desember 2016 MÅNEDSPLAN FOR TORUS PERIODEN 01. desember T.O.M. 30. desember 2016 TEMA: Jul og adventstid Fokusord: Jul Advent Lucia Nisse Lussekatter Snø Pepperkaker Julesanger Juletre Presanger Gi Glede Torus God

Detaljer

MÅNEDSPLAN MAI for REGNBUEN

MÅNEDSPLAN MAI for REGNBUEN TEMA:Vår, dyr og fugler MÅNEDSPLAN MAI for REGNBUEN MÅL: Å bli kjent med blomster, dyr og fugler om våren. UKE Onsdag 1/5 Torsdag 2/5 Fredag 3/5 18 -Bokstaver - Matematiske begreper Moses (fvmh). Mandag

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Desember i Blåveiskroken Torsdag 1. desember

Desember i Blåveiskroken Torsdag 1. desember Desember i Blåveiskroken Torsdag 1. desember Dagsrytme Beverne har kino med «Doktor proktors prumpepulver» Fint om alle er på plass til senest kl 09.00 Fredag 2. desember Dagsrytme Mandag 5. desember Tirsdag

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Tema for denne måneden er: Vår og påske

Tema for denne måneden er: Vår og påske Tema for denne måneden er: Vår og påske Barna skal bli kjent med påskehøytiden Bli kjent med hva som skjer i naturen om våren Ut på tur og se etter nytt liv i naturen Lage fuglekasser og henge disse opp

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN for barnehageåret

ÅRSPLAN for barnehageåret Å ÅRSPLAN for barnehageåret b 2 2009 Allee barn skal gis mulighet m til en lyykkelig barndom i Flåklypa FLÅKLY YPA BARNEH HAGE FLÅKLYPA BARNEHAGE 15.12 2005 åpnet Flåklypa barnehage. Vi er en privat barnehage

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan for TUSSEBO 2015

Årsplan for TUSSEBO 2015 Årsplan for TUSSEBO 2015 I Høyjord barnehage har vi valgt å ha fokus på to hovedområder fra rammeplanen i år. Det ene er «Kommunikasjon, Språk og tekst» og det andre er «Natur, miljø og teknikk». Vi på

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet 1 Innholdsfortegnelse Velkommen..3 Bilder av våre kjære Katthultbarn.5 Temaer.7 Fokusområder..9 Merkedager.12 UTEN BILDER AV VÅRE BARN! 2 Velkommen til et nytt halvår på Katthult! Det har blitt litt endringer

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 Adventssamling hver dag i desember 1. 2. JULEBORD 3. 4. 50 7. 8. 9. FORELDRE- KAFFE KL 15-16 10. 11. 5-åringene går Lucia. 51 14. 15.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Kokstad 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Kokstad 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Kokstad 2014-2015 Innhold ÅRSPLANARBEID 3 Kidsa Kokstads pedagogiske grunnsyn 5 OM BARNEHAGEN 5 Barnehagens mål for 2014-2015 6 Barnehagens egenart 6 BARNEHAGENS TILTAK I FORHOLD

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 36 2 Bake rundstykker - smågrupper 3 4 Røyskattene førskolegruppe 5 6 SMÅGUTTENE SOM TRAFF TROLLENE I HEDALSSKOGEN SMÅGUTTENE SOM TRAFF TROLLENE I HEDALSSKOGEN

Detaljer

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST 1 Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

SUPERKLUBBEN. Vi har en plan for «avgangselevene» våre... Et arbeidsdokument for barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

SUPERKLUBBEN. Vi har en plan for «avgangselevene» våre... Et arbeidsdokument for barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland SUPERKLUBBEN Vi har en plan for «avgangselevene» våre... Et arbeidsdokument for barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland Superklubben, våre «avgangselever» i barnehagen I vår barnehage har vi Superklubb

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

ÅRSPLAN/PEDAGOGISK PLAN 2011/12

ÅRSPLAN/PEDAGOGISK PLAN 2011/12 ÅRSPLAN/PEDAGOGISK PLAN 2011/12 Lommedalen menighetsbarnehage er en privat institusjon, som eies av Lommedalen kirke. Stats- og kommunale tilskudd skal dekke 85 % av utgiftene. Foreldrebetaling dekker

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017 Ansatte på Knøttene Katarzyna Bednarska - Balde pedagogisk leder Mihaela Ardelean - assistent Anne Jørgensen assistent Foreldrerepresentant: Rolf Erlend Køyen Wold Vararepresentant:

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Månedsbrev for januar

Månedsbrev for januar Månedsbrev for januar Hei allesammen! Vi håper dere har hatt en flott jul, romjul og nyttårsfeiring. Vi ønsker å starte dette året med å takke dere for en fantastiskt fin høst! Med så flotte barn, foreldre

Detaljer

LÆRING I SAMSPILL FOR SMÅ OG STORE. Årsplan for barnehageåret

LÆRING I SAMSPILL FOR SMÅ OG STORE. Årsplan for barnehageåret LÆRING I SAMSPILL FOR SMÅ OG STORE Årsplan for barnehageåret 2017-2018 Velkommen til nytt barnehageår. Smeden barnehage ble startet av foreldrene i 1994, vi har tre avdelinger med barn i alderen ett til

Detaljer