FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL ( ) SANDE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE"

Transkript

1 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk 1: I tillegg gjeld føresegnene begge desse plankarta. 1. Verknader av planen Kommuneplanen er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova (PBL 008), Kommuneplanen sin arealdel viser hovudtrekka i arealdisponeringa, samt rammer, føresetnader og omsyn ved nye tiltak og ny arealbruk. Kommuneplanen sin arealdel består av plankart, føresegner og planomtale, jf. PBL Kommuneplanen sin arealdel avklarar prosedyrar for sakshandsaminga, rettsgyldigheit for tidlegare vedtekne planar og krav til bruken av områda. Føresegnene til arealdelen er saman med plankartet juridisk bindande for framtidig arealbruk, jf. planog bygningslova Generelt for kommune- og kommunedelplanen: Kommune- og kommunedelplanen sin arealdel (heretter kalla Arealplan) er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova Føresegnene (datert xx.xx.013) er saman med plankarta (datert xx.xx.013) juridisk bindande for framtidig arealbruk, jf. PBL Ved motstrid mellom plankart og føresegn går plankartet føre. Planomtalen (og tilhøyrande KU- og ROS vurdering) er ikkje juridisk bindande, men legg likevel viktige, retningsgivande føringar for arealplanlegging og byggesakshandsaming i kommunen, då dei presiserer kommunetyret sin politikk og ønskjemål for utviklinga i planperioden. Reguleringsplanar vedtekne før Arealplanen trer i kraft, inngår i det omfang som går fram av plankart. Reguleringsplanar som framleis skal gjelde, er vist som omsynssoner, jf. tabell under punkt 3.3 med heimel i PBL 11-8 f. Det inneber at eldre reguleringsplanar som ikkje inngår i omsynssone i Arealplanen, etter dette er vedtekne oppheva med heimel i PBL 1-1, jf Dersom det i samband med gravearbeid vert avdekt automatisk freda kulturminne, eller det viser seg at tiltaket kan verke inn på automatisk freda kulturminne, skal arbeidet straks stansast og fylkeskonservator orienterast for ei nærare gransking på staden, jf. Kulturminnelova 8,.ledd. Det skal leggjast vekt på synleggjering og ivaretaking av naturmangfaldet ved planlegging og utbygging. I samsvar med Naturmangfaldlova 7 skal prinsippa nedfelt i same lov sine paragrafar 8-1 leggjast til grunn som retningsliner ved utøving av offentleg mynde. Ved planlegging og utbygging skal risiko og sårbarheit frå menneske- og naturskapte farar dokumenterast (jf. PBL 4-3). Det skal ved utarbeiding av alle reguleringsplanar

2 gjennomførast ein risiko- og sårbarhetsanalyse som m.a. vurderer risiko for naturskade, forureining, ulukker m.m. med forslag til avbøtande tiltak for å unngå/redusere faren for skade. Alle tiltak i sjø som t.d. bygging av kai, utfyllingar, utlegging av flytebrygger og leidningar i sjø, krev løyve etter Hamne- og farvasslova i tillegg til løyve etter plan- og bygningslova. Ved planlegging i tilknyting til sjøareal, skal planane så tidleg som mogleg leggjast fram for Bergen Sjøfartsmuseum via Møre og Romsdal fylkeskommune, for uttale.. Generelle føresegner, jf. PBL Krav om reguleringsplan, jf. PBL 11 9 nr. 1 Innanfor areal merka # på plankartet, kan arbeid og tiltak som nemnt i PBL 0-1 (tiltak som krev søknad og løyve), samt frådeling til slike føremål ikkje finne stad før området inngår i godkjent reguleringsplan i samsvar med oversiktsplanrestriksjonane på kommuneplankartet.. Krav om utbyggingsavtalar, jf. PBL 11 9 nr. Kommunen, grunneigarar og utbyggjarar kan forhandle og inngå utbyggingsavtale når partane har gjensidig nytte av avtalen. Utbyggingsavtalen skal ha grunnlag i kommunen sitt planmynde eller inngåast i samanheng med gjennomføring av kommunal arealplan. Det kan inngåast utbyggingsavtale i eller utanfor planområdet si avgrensing. Utbyggingsavtalen kan omfatte forhold og tiltak som vert kravd for gjennomføring av planvedtak. Utbyggingsavtalen kan omhandle følgjande tilhøve: Teknisk infrastruktur, herunder vatn og avløp, renovasjon, energiløysing, veg, parkering, gang- og sykkelvegar, uteareal, friområde og fellesareal med tilhøyrande møblering og anlegg, plassar, parkar, stiar og turvegar, samt anlegg for leik, idrett og friluftsliv. Kulturanlegg, kulturminne og kulturmiljø. Universell utforming og livsløpsstandard Arkitektur og estetikk Største og minste bustadstorleik, samt tal einingar. Rekkjefølgje for utbygging. Makeskifte av grunn, kjøp og overdraging. Kvalitet på detaljutforming på bygg og anlegg. Kommunal fortrinnsrett. Forskotering av kommunale tiltak. Økonomisk bidrag. Kommunale vedtak..3 Infrastrukturkrav, jf. PBL 11 9 nr. 3 Krav til vegstandard vert å fastsetje i samband med utarbeiding av reguleringsplan. Som grunnlag for val av vegstandard skal statens vegvesen si handbok 017 (veg og gateutforming) leggast til grunn. Vass- og kloakkløysing skal avklarast med kommunen i kvar enkelt sak. Tekniske krav vert å fastsetje i utbyggingsavtale, eller når slik ikkje gjeld for tiltaket: krav i hht dei funksjonskrav som følgjer av planog bygningslova.

3 .4 Rekkefølgjekrav, jf. PBL 11 9 nr. 4 Det kan ikkje gjevast løyve til tiltak på areal avsett til bygg og anlegg etter plan- og bygningslova 11-7 nr. 1 før infrastruktur er sikra etablert. Moment som er avdekt i ROS-analyse skal takast omsyn til, og det skal dokumenterast at dette er gjort før det vert gjeve løyve til tiltak. a. I område avsett til byggjeområde kan tiltak etter PBL 11-5 ikkje igangsetjast før plan for tekniske anlegg, (som t.d. veg, vatn og avløp) er godkjent, jf. PBL 11-9, nr. 3. Som ein del av planarbeidet skal det gjennomførast risiko- og sårbarheitsanalyser for aktuelle utbyggingsareal. Område som er vist som «potensielle fareområde for stein- og snøskred», skal undersøkjast nærare av sakkyndig før eventuell utbygging kan skje. b. Leikeplass i bustadfelt skal opparbeidast og ferdigstillast samtidig med ferdigstilling av tekniske anlegg. c. Som del av utarbeiding av kommunedelplan for brusambandet Rovdefjordsbrua med tilhøyrande tunnelsamband til Vågen, skal tilkomst til næringsområda N7 - Industriområde Breivik, N8 Industriområde Breivik/Saude 1 og N9 - Industriområde Breivik/Saude, og tilgrensande område for råstoffuttak utgreiast. Dei nemnde områda skal kunne knytast til både noverande og framtidig vegnett (fv61). Brusambandet si veg-, bru- og tunnelløysing skal vere slik at nærings- og råstoffuttaksområda sin storleik og funksjon ikkje vert vesentleg skadelidande. I område N8 skal det kunne etablerast djupvasskai. Utarbeiding og handsaming av reguleringsplan for ovannemnde nærings- og råstoffuttaksområde skal seinast skje samtidig med utarbeiding av reguleringsplan for tilgrensande anlegg knytt til brusambandet..5 Byggjegrense mot sjø og vassdrag, jf. PBL 11 9 nr. 5, jf. 1-8 nr. 3 I LNF-område gjeld byggegrense langs sjø generelt i samsvar med plan- og bygningslova 1-8. Der offentleg veg ligg innanfor 100 meters grensa gjeld vegen som grense. Byggjegrensa mot vassdrag er 50 meter om ikkje anna er vist på plankartet. I område som er sett av til byggeområde eller LNFB og LNFF skal byggegrense avklarast i reguleringsplan eller i sak om frådeling..6 Utbyggingsvolum, jf. PBL 11-9 nr. 5 For bustadområde skal utnyttingsgrad fastsetjast som % BYA (inkl. biloppstillingsplass og garasje). I område med einebustad og tomannsbustad skal % BYA som hovudregel ikkje overstige 30 %. For konsentrert småhusbusetnad skal % BYA ikkje overstige 40 %. Utnyttinga i område for bustadblokk vert å fastsetje i kvar sak. For å skape velfungerande og attraktive buområde bør det leggast vekt på variert tomtestorleik. I område med næringsbebyggelse og krav om reguleringsplan skal utnyttingsgrad fastsetjast i kvar enkelt sak. I LNFF-område fritidsbebyggelse er maksimum BRA sett til 00 m. Naust kan oppførast i ein etasje med bruksareal (BRA) inntil 60 m. Eventuelt loftsrom skal ikkje ha måleverdig areal. Mønehøgda for naust skal vere maks. 5,5 meter frå topp golv. Takvinkel skal ikkje vere mindre enn º. Fritidsbebyggelse sjøbud kan førast opp i to () etasjar med bruksareal (BRA) inntil 10 m. Mønehøgda for sjøbud skal vere maks 7,5 meter frå topp golv. Takvinkel skal ikkje vere mindre enn º.

4 I naust og i sjøbud er det ikkje lovleg å innreie rom for kjøken, bad eller soverom. Toalett kan innreiast om lovleg utløp vert etablert. Fritidsbebyggelse rorbu (med naust) kan førast opp i to () etasjar med bruksareal (BRA) inntil 10 m. Mønehøgda for rorbu skal vere maks 7,5 meter frå topp golv. Takvinkel skal ikkje vere mindre enn º. I rorbu er det lovleg å innreie rom for kjøken/stove, bad og soverom..7 Funksjonskrav, jf. PBL 11-9 nr Universell utforming Prinsippa for universell utforming bør, slik det går fram av TEK10, søkjast nytta også for bygningar og anlegg (t.d. leikeplassar) som etter forskrifta ikkje har krav om slik standard. Ved søknad om løyve til tiltak og ved fremjing av reguleringsplanar skal det dokumenterast korleis universell utforming er teke i vare, ev kvifor desse krava ikkje kan gjennomførast for aktuelt tiltak..7. Leike-, ute og opphaldsareal Ved utarbeiding av reguleringsplan skal barn og unge sine interesser takast særskilt omsyn til, jf. PBL 1-1. Ved planlegging av bustadfelt skal det for kvar bueining setjast av minimum 50 m til nærleikeplass og andre friområde. Avstanden mellom nærleikeplassane og dei enkelte bustadene bør ikkje overstige 100 m. Ute opphaldsareal (MUA) for den enkelte bueining skal etablerast i tillegg til leike- og friområde. For aktivitetar som treng større areal (som ballspel) vert det lagt til grunn at idrettsanlegg og skuleplassar dekkjer behovet. I tilknyting til byggefelt med fleire enn 5 bueiningar bør det vere tilgang på eit areal, ca 1 daa, som kan nyttast til fri leik, byggeleik, skeiting og liknande. Leikeplassar og uteopphaldsareal skal ha tilfredsstillande støyforhold (maks. 55 db (A). Leikeplassane skal ha god tilgang til sol, vere skjerma mot forureining, trafikkfare og elektromagnetiske felt. Leikeplassen skal, ved utbygging, setjast i ein slik stand at den er eigna for leik og opphald jf. TEK 10 kap 8 og tilhøyrande rettleiing. Leik for born i alderen 1-7 år skal prioriterast. Mot offentleg veg skal leikeplass ha gjerde med min. høgd lik 0,9 m. Plan for opparbeiding skal utarbeidast og godkjennast samtidig med plan for tekniske anlegg..7.3 Parkering Kommunen kan fastsetje ei øvre og ei nedre grense for parkeringsdekning i føresegner til reguleringsplanar og i konkrete byggesaker i medhald av PBL 11 9, nr. 5. Som rettleiande krav skal det på eigen grunn setjast av slikt tal parkeringsplassar: Einebustad, tomannsbustad, firemannsbustad: bilplassar for kvar bueining. Bustader elles (blokker, terrassehus, husvære i forretnings- og kontorbygg) skal ha 1,5 biloppstillingsplass pr. bueining på eigen grunn eller på grunn som inngår i fellesareal for vedkomande eigedom. For hybelbygg eller mellombelse bygg (t.d. brakkeriggar) er kravet 1 bilplass pr. bueining. Forretnings- og kontorbygg skal ha oppstillingsplass på eigen grunn eller på fellesareal lik 1 bil pr. 50 m bruksareal (BRA). Kravet til andre næringsbygg, småbåthamner, naust mv. skal fastsetjast i kvar enkelt sak..8 Estetikk, landskap og grønstruktur, jf. PBL 11 9 nr Estetikk og landskapstilpassing Estetikk, arkitektur og landskapstilpassing skal omtalast som eigne tema i alle reguleringsplanar. Ved utforming av ny bebyggelse skal det leggjast vekt på tilpassing til staden sin karakter med omsyn til

5 volum, materialval, fargar og bygningstypologi. Ny bebyggelse skal avspegle vår tid sin arkitektur. Viktige siktliner skal vere tilpassa viktige landskapstrekk. Det vert elles vist til kommunen sin estetikkrettleiar..8. Mellombelse bygg og flyttbare konstruksjonar Mellombelse og flyttbare konstruksjonar kan ikkje plasserast utan etter søknad og godkjenning i samsvar med PBL 0-1 bokstav j. Mellombelse bygg og flyttbare konstruksjonar må ikkje vere til hinder for ålmenn ferdsel eller friluftsliv, eller gi vesentlege ulemper for kringliggjande omgjevnader, jf. PBL Flaum, havstigning, bølgjeverknader Ved bygging i område som kan vere flaumutsett skal nødvendig dokumentasjon leggast fram. Ev kompenserande tiltak skal utgreiast. Ved etablering av ny bebyggelse langs sjøen skal den lågaste tillatne kotehøgda for ferdig golv ta omsyn til estimat for framtidig havstigning. Som minste høgde ferdig golv gjeld kote,68 NGO. Som minstehøgde for naust ferdig golv kan tillatast kote 1,5-,5 NGO og då sett i samanheng med bygningsmessige tiltak. I søknader med golvhøgde under kote 1,85 NGO (statistisk 0 års gjenntaksintervall flo) skal ROS-vurdering følgje søknaden. Uavhengig av nemnde høgder skal bølgjeverknader vurderast i hht TEK10 og naudsynte tiltak gjennomførast..8.4 Støy I område med støyfølsam arealbruk skal støynivået som hovudregel ikkje overstige Miljøverndepartementet sine retningsliner for handsaming av støy i arealplanlegging, T-144, eller til ei kva tid gjeldande retningsliner. Kommunen kan tillate bygging i «gul sone» (55-60 dba) etter nærare vurdering av kompenserande tiltak i dei enkelte sakene..9 Omsyn til eksisterande byggverk og kulturmiljø, jf. PBL 11-9 nr. 7 Tiltak som rører ved kulturminne eller kulturminnet sine omgjevnader skal utformast med omsyn til kulturminnet. Tiltaket skal ha gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv og med omsyn til tiltaket sin funksjon og tiltaket sine bygde og naturlege omgjevnader og plassering. Søknad om tiltak skal sendast til kulturminnemynde til uttale i samsvar med Kulturminnelova. Endring av eksisterande byggverk, oppussing og rehabilitering skal ta omsyn til historisk, arkitektonisk eller annan kulturell aktivitet..10 Tilhøve som skal omtalast i reguleringsplanar, jf. PBL 11 9 nr. 8 a. Krav til universell utforming (funksjonskrav) I plan- og byggjesakshandsaminga skal det gjerast greie for korleis universell utforming er løyst. Universell utforming bør leggjast til grunn for utforming av alle tilrettelagde leike- og opphaldsareal - så langt dei terrengmessige tilhøva tillet det. Gangvegar og tilkomst skal utformast med overflate som gir tilgjenge for alle. Ny bebyggelse bør leggjast til rette etter prinsippa om universell utforming. b. Naturtypar, grønnstruktur og biologisk mangfald Tilhøvet til naturmangfaldlova skal skildrast i alle reguleringsplanar. Det skal gjerast ei vurdering av om planframlegget bør omfatte utgreiingar av biologisk mangfald og viktige naturtypar. c. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Ved utarbeiding av reguleringsplanar skal det gjennomførast ei risiko- og sårbarhetsanalyse (jf. PBL 4-3). ROS-analysen skal leggjast ved private planframlegg (detaljregulering) og

6 kommunale reguleringsplanar (områderegulering eller detaljregulering). Til ei kvar tid gjeldande rettleiar frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skal leggjast til grunn ved utarbeiding av ROS-analysen. ROS-analysen skal omfatte kartlegging av grunntilhøve (geologisk/geoteknisk utstabilitet, ureina grunn), radon, hendingar i trafikken, samt andre farar og uønskt hendingar som kan utgjere fare for skade, forringelse eller medføre ulukker for miljø og samfunn. d. Kulturminne Ved utarbeiding av reguleringsplanar, samt større byggje- og anleggstiltak, skal tiltakshavar ta kontakt med kulturmynde for å avklare behovet for gjennomføring av kartlegging av automatisk freda kulturminne og kulturminne frå nyare tid, jf. Lov om kulturminne 4,8, 9 og 10. e. Krav til teknisk plan Ved utarbeiding av detaljregulering vert det sett krav om utarbeiding av teknisk detaljplan for vegar slik at stigningsforhold vert dokumentert med lengdeprofil og vist med skrånings- og fyllingsareal. Trase fram til tilknytingspunkt til kommunal vassforsyning og avløp skal gå fram av plandokumenta. Løysing for handtering av overflatevatn skal visast og dokumenterast. Kommunen kan stille andre krav avhengig av plansaka sitt omfang. 3. Føresegner til omsynssoner, jf. PBL 11 8 Plan- og bygningslova skil mellom arealbruksføremål og omsynssoner. Omsynssonene seier noko om kva omsyn kommunen må ta når arealet skal brukast til det formålet det er lagt ut til i planen. Omsynssonene kan gå på risiko for flaum og rasfare, kulturminne, naturmangfald osv. Vedtak etter andre lover for arealbruk kan også visast som omsynssone. 3.1 Sikrings-, støy- og faresoner, jf. PBL 11-8 tredje ledd, bokstav a (H110) Støy, jf. PBL 11-8, tredje ledd bokstav a Ved reguleringsplanarbeid eller enkelttiltak skal kriteria for maksimalt støynivå i T-144 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging leggjast til grunn. Kommunen kan krevje støysonekartlegging ved vurdering av reguleringsplanar der tiltak kjem i konflikt med støyrelatert verksemd, jf. PBL 11-8a Sikringssone for skytebane, PBL 11-8 tredje ledd, bokstav a Omsynssone for sikring mot fare og støy frå skytebane. Skytebana på Leikongeidet med tilhøyrande anlegg og sikringssone er vist med omsynssone på kartet. Anlegget er omfatta av reguleringsplan Sikringssone for go-kartbane, PBL 11-8, tredje ledd, bokstav a Omsynssone for sikring mot fare og støy frå gokartbane. Anlegget er omfatta av reguleringsplan Faresone- skredfare, jf. PBL 11-8, tredje ledd, bokstav a (H310) Innanfor omsynssone som på plankartet er vist som Faresone Ras- og skredfare, skal det ikkje førast opp nye bygg utan at det gjort ei nærare vurdering av om ein kan opne for utbygging. Det vert stilt krav om sakkyndig undersøking.

7 For område som er regulert til utbygging, gjeld ikkje kravet til dokumentasjon, gitt at risikotilhøva er kartlagde som del av reguleringsplanprosessen Bevaring naturmiljø, PBL 11-8, tredje ledd, bokstav a (H560) Omsynssone for sikring og bevaring av naturmiljø Bevaring kulturmiljø, PBL 11-8, tredje ledd, bokstav a (H570) Omsynssone for sikring og bevaring av kulturmiljø. Gjeld generelt soner på 50 m rundt områda for bandlegging etter kulturminnelova (H730). Omfang av soner for sikring og bevaring kan reduserast som følgje av avklaring med kulturmynde ved utarbeiding og handsaming av reguleringsplan. 3. Sone for bandlegging, jf. PBL 11-8, tredje ledd, bokstav d, jf Naturvern (H70) Innanfor omsynssone bandlegging etter naturmangfaldlova, kan det ikkje gjerast tiltak som er i strid med bestemmelsane etter naturmangfaldlova 1. Nupafjellet naturreservat, Gurskøya. Oppretta ved kgl.res H70_1. Sandsvågen naturreservat, Sandsøya. Oppretta ved kgl.res H70_ 3. Storevik naturreservat, Sandsøya. Oppretta ved kgl.res H70_3 4. Område for dyrelivsvern, grensar til Storevik naturreservat. Oppretta ved kgl.res H70_4 5. Ristesundsanden, Kvamsøy. Oppretta ved kgl.res H70_5 6. Riste naturreservat, Kvamsøy. Oppretta ved kgl.res H70_6 7. Eggholmane Lisjeholmen naturreservat, Kvamsøy. Oppretta ved kgl.res H70_7 3.. Kulturminne og kulturmiljø (H730) Innanfor omsynssone bandlegging etter Kulturminnelova, kan det ikkje gjerast tiltak som kan skade eller forringe freda kulturminne og kulturminne som skal fredast, jf. Kulturminnelova 3,4 og Simonnes fornminneområde, Kvamsøya. H730. Automatisk freda kulturminne, merka særskilt på kartet. H Nedslagsfelt drikkevatn (H740) Innanfor omsynssone bandlegging etter andre lover - vassdragslova nedslagsfelt for drikkevatn, er det ikkje tillate med tiltak eller fysiske inngrep som kan føre til forureining av nedslagsfeltet eller annan fare for drikkevassforsyninga, jf. 1-6 i PBL. 1. Sædalsvatnet med nedslagsfelt, Gurskøy. H740_1. Raudsandvatnet, Gurskøy. H740_1 3. Sæssvatnet med nedbørsfelt, Gursken. H740_ 4. Morkavatnet, Larsnes (med nedbørsfelt inntil 30 m frå vasskanten). H740_3 5. Myrevatnet med nedbørsfelt, Kvamsøya. H740_4

8 3.3 Område der gjeldande reguleringsplan framleis skal gjelde, PBL 11 8 f, jf. 1-6 (H900/910) Område der gjeldande reguleringsplan framleis skal gjelde er viste som sone med skravur og planident for reguleringsplanen. I desse områda har reguleringsplanen rettsverknad framfor kommuneplanen sin arealdel. Følgjande planar skal framleis gjelde: Planident Namn Iverksett Larsnes Råkja Rustene Sandshamn byggefelt Storholmen Larsnes - Breivikneset Mikkelholmen Sande Prestegard Øvre Toftesund Larsnesskogen Hallelia B Hallelia A Gang/fylkesveg Gjerdsvika Gjerde/Riise Gjerde/Riise Haugsbygda hamn Haugelia Gursken kyrkje Breivikneset Sætre hyttefelt Gangveg Gurskebotn-Almestad Sætre Vågsneset Gursken industriområde Løkemyra Toftesundholmen Toftesund Bringingshaug Bringingshaug Årvik ferjekai Liset Skare Gotefeltet Marøya hyttefelt Sandshamn Sentrum Honndalen Sjølyst Sjølyst Honndal/Sollia Strømsnes Larsnes industriområde Hallelia Gjerdsvika industriområde Gangstøløkken hyttefelt Bebyggelses

9 Ukjent Storehaugen Hyttegrend Ukjent Hallebygda Fritidspark Følgjande planar skal framleis gjeld så langt dei ikkje er i strid med kommuneplanen sin arealbruk: Planident Namn Iverksett Larsnes Sentrum Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf PBL 11-7 nr. a. Vegtunneltrase for fastlandssambandet frå Kvamsøya og Voksa til Åramneset er vist på plankartet. Endeleg fastsetjing av trase med tunnelpåhogg mv vil skje ved seinare kommunedelplan og seinare detaljerast i reguleringsplan. b. Trase for fastlandssambandet Rovdefjordbrua er vist på plankartet. Endelege plassering av trase skal skje ved eigen kommunedelplan og seinare detaljerast i reguleringsplan. c. Avkøyrsler frå offentleg veg skal plasserast, utformast og brukast i samsvar med gjeldande normalar og handbøker. Kommunen kan setje krav i forhold til overordna avkøyrselsregulering, jf rammeplan for avkøyrsler eller andre overordna føringar. 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål, jf. PBL 11-7, NR. 5 Ved søknad om dispensasjon for spreidd utbygging utanfor område for LNFB og LNFF, skal det dokumenterast at fordelane med ei utbygging vil vera klart større enn ulempene (jf. PBL 19). Vurdering av dispensasjon i desse områda skal vere minst like streng som i område der det er opna for spreidd utbygging. Søknad om utbygging skal sendast på høyring til fylkeskommunen, fylkesmannen, vegvesen og ev. andre regionale mynde som kan ha interesser i saka. a. Spreidd bustadbygging er tillate i områda: Stad Område nr. Areal Maks tal einingar Gjerdsvika LNFB1 - Hide - Gjerde LNFB - Muresida 435 daa 156 daa 3 Gursken LNFB3 - Hauge LNFB4 - Indre Hauge 34 daa 8 daa Larsnes - LNFB11/1 - Årvika - Støylane 8 daa 3 Skredestranda Sandsøy/Voksa LNFB13 - Våge nøre Sande Sandsbakken LNFB15 - Bringsvor Voren LNFB16 - Skare - Kinna 39 daa 330 daa 60 daa 3 Kvamsøya LNFB19 - Kvamsøy aust og nord (Hauge Ristesund). LNFB1 - Kvamme 55 daa 110 da sum 3 b. Spreidd bustad-/fritidsbebyggelse/hytter er tillate i områda: Nedanfor er sett opp område som vert oppretthaldne som i gjeldande plan. For desse områda gjeld at både bustadhus og hytter kan oppførast, men bustadhus skal prioriterast i Gursken, Larsnes og Skredsstranda.

10 Stad Område nr. Areal Tal einingar Gursken LNFB5 - Kjelsvika - Sesselva LNFB6 - Myklebust LNFB7 - Seljeset 65 daa 33 daa 09 daa 3 Larsnes - LNFB9 - Knotten 37 daa 1 Skredestranda Sandsøy/Voksa LNFB10 - Sandvikstranda LNFB14 Kvamme - Hauge LNFB17 Skare - Kinna LNFB18 Voren Bringsvor 17 daa 136 daa 79 daa 96 daa Kvamsøya LNFB0 Simones - Hauge 68 daa 1 sum c. Spreidd fritidsbebyggelse/hytter er tillate i områda: Nr. på kartet Namn Maks tal einingar LNFF1 Ytre Sætre Ingen nye punkt. På frådelte tomter kan byggast. LNFF Sætre Ingen nye punkt. På frådelte tomter kan byggast. LNFF3 Sandvik 3 LNFF4 Basseneset Om fleire medfører dette krav om reguleringsplan. LNFF5 Oksavika Nytt område med inntil 3 tomter Sum ubrukte punkt 8 d. Føresegner til LNFB område (landbruks-, natur- og friluftsområde: bustadbebyggelse): Bustadtomter skal så langt det er råd ikkje plasserast på dyrka jord. Nye bygg skal så langt råd plasserast i nærområdet til eksisterande busetnad. Tomtene kan ha ein storleik på inntil 1,5 daa. Før byggjeløyve vert gitt, skal tiltaket vere avklara i høve til lov om kulturminne, jf. 8 og 9. Tilfredstillande vassforsyning og kloakkløysing må dokumenterast. Tomt skal kartleggjast med omsyn til vegtrafikkstøy (jf.rettleiar T-144) og skredfare, og eventuelle tiltak etablerast. e. Føresegner til LNFF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde: fritidsbebyggelse): Utbygging kan skje innanfor avgrensa område som einskildtomter. Dersom utbygging inneber bygging av meir enn 4 einingar samtidig, skal det utarbeidast reguleringsplan. For samtidig utbygging av -4 einingar skal det saman med byggesøknad liggje ved situasjonsplan som viser samla plassering av bygningane, avkøyrsle, tilkomstveg, parkering og tilpassing til terrenget. Ved spreidd bygging av fritidsbustad kan det byggjast inntil 00 m bruksareal (BRA) på eigedommen. Innanfor denne arealgrensa kan det førast opp inntil frittliggjande uthus/anneks på totalt 30 m BYA. Maksimum møne/gesimshøg er sett til 5 meter målt frå opphavleg terrengnivå (jf. TEK 3-9). Anneks kan ikkje plasserast nærare eigedomsgrensa enn 1 meter. I område som kan tillatast både bustad og hytte skal ovannemnde respektive reglar gjelde i samsvar med type bebyggelse. 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, JF. PBL 11 7, NR. 6 a. Kombinerte føremål i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone Natur-, ferdsel, fiske og friluftsliv

11 Sjøområde for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv i kombinasjon. Områda skal brukast slik at ingen av dei nemnde bruksinteressene vert skadelidande. Dyrking av botnkulturar kan tillatast etter ei nærare vurdering og avveging i høve til andre bruksinteresser (ved søknad om dispensasjon). Natur-, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur Sjøområde for natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur i kombinasjon. Lokalisering av akvakulturanlegg skal skje eter ei avveging der interessene for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv ikkje vert vesentleg skadelidande. Avveginga skal skje i samband med konsesjonshandsaminga etter oppdrettslova og saltvassfiskelova. Etter at konsesjon ligg føre, skal tiltakshavar sende melding til planutvalet i kommunen om dei konkrete utbyggingsplanane med kartfesting av anlegget. b. Akvakulturområde I desse sjøområda kan det etablerast anlegg for akvakultur. Samla merdvolum og/eller tal anlegg innan kvart område vert fastsett gjennom konsesjonshandsaming etter oppdretts- og saltvassfiskelova. Nye akvakulturområde skal ikkje lokaliserast nærare enn 00 meter frå friluftsområde og badeplassar, jf. PBL nr.6. Akvakulturanlegg skal ikkje lokaliserast nærare enn 50 meter frå land. Anlegg skal ikkje hindre eller sperre tradisjonelle ferdselsårer for småbåttrafikk. Anlegg kan strekkje fortøyingar og forankringar ut i areal utanfor avsett til akvakulturområde, likevel ikkje slik at det hindrar fri ferdsel på sjøen langs strandsona. c. Hamneområde I desse sjøområda er det viktige interesser for skips- og båtferdsel i tilknyting til etablerte og planlagde hamneanlegg. Desse bruksinteressene skal ha prioritet. Nærare bruksreglar kan fastsetjast av kommunestyret etter hamnelova. For småbåthamner skal areal som inngår i bryggeanlegg omfattast av reguleringsplan. d. Bruk og vern av vassflate, vassøyle og botn, jf. PBL nr. 3 Graving, mudring, utfylling, andre spesielle inngrep som kan få konsekvensar for sjøbotn, vassflate eller vass-søyle, med tilliggjande område eller andre tiltak som vesentleg kan endre området sin verdi eller gir ulempe for verdien, er ikkje tillate, så sant det ikkje vert gitt heimel for det i reguleringsplan. Kravet til regulering gjeld likevel ikkje ved utbygging av båtstø og vor i tilknyting til bygging av inntil 4 naust/rorbuer/sjøhus i same gruppe. 7. Unntak for byggjeforbodet i 100-metersbeltet (PBL nr. og 4, jf. 1-8). a. I 100-meters beltet langs sjø kan eksisterande bebyggelse gjenreisast etter brann. b. Ny landbruksbebyggelse som er nødvendig for næringa, kan oppførast innan 100-meters beltet i særskilde tilfelle det er ikkje fins alternativ lokalisering på eigedommen. Dette omfattar også andre nødvendige bygningar, mindre anlegg og opplag for å oppretthalde det lokale landbruket, fiske, fangst og ferdsel på sjøen, jf. PBL 11-11, nr. 4. c. I turområde og ved badeplassar innanfor 100-meters beltet, kan ein tillate tiltak med tanke på tilrettelegging for ålmenn bruk og tilgjenge. d. I LNFF område der det kan oppførast fritidsbebyggelse i strandsona, kan det etter søknad tillatast oppføring av mindre tilbygg og påbygg, fasadeendringar, terrasse, levegg og frittliggjande boder på eksisterande fritidseigedommar.

12 e. I LNFB område der det kan oppførast bustadbebyggelse i strandsona, kan det etter særskilt søknad tillatast oppføring av mindre tilbygg og påbygg til eksisterande bebyggelse, fasadeendringar, terrasse, levegg og frittliggjande bodar på eksisterande bebygde eigedommar. 8. Unntak frå rettsverknad Kommunedelplanar og reguleringsplanar som vert vedtekne etter godkjenning av kommuneplanen sin arealdel gjeld før denne kommuneplanen.

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO Det regulerte området er vist på plankart revidert 10.03.2015. Areala innanfor plangrensa er regulert til område for: Areal

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5,

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004.

GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004. GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004. Planen datert: 14.04.2015 Revisjonar: 18.05.2015 Saksbehandling /

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9.

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. ENDRING. PLANSKILDRING REGULERINGSFØRESEGNER SIST REVIDERT: 9 MAI 2012 Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl INNHALD PLANSKILDRING....

Detaljer

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til:

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsføresegner til reguleringsplan for deler av Våge, g.nr. 38, b.nr 145. Rennedalen, g.nr 39, b.nr. 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,22,23,25,26,27,28, og Knarrevik, g.nr. 40, b.nr.

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Arkivsak: 03/861 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVASSHAUG II, HAUGSVIK - HYTTEFELT Planidentitet: 03012

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

Jotunheimen caravan camp, Postfuru

Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsplan for Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsføresegner Vågå kommune Plan-id Dato 05152014004 07.05.15 1. Avgrensing av planområdet, reguleringsføremål og omsynssoner 1.1 Avgrensing

Detaljer

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 02.06.10 Ing. Øyvind Jørgensen as 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Mai 2013 Utkast. Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel. XV vedlegg A Føresegner og retningsliner

Mai 2013 Utkast. Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel. XV vedlegg A Føresegner og retningsliner Mai 2013 Utkast Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel 2013 2025 XV vedlegg A Føresegner og retningsliner Innhald 1.0 Generelt... 3 2.0 Generelle føresegner (PBL 11-9)... 3 2.1 Krav om reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL Nordplan side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for Plassen - reguleringsføresegner DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN Føresegner dagsett: 01.07.15, rev. 02.02.16 Plankart dagsett: 01.07.15 1. GENERELT Desse

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS Reguleringsføresegner Detaljregulering Mari-Jakobvegen 1 Lærdal kommune - PlanID:.. DATO: 23-10-2015 Revidert dato: 20.11.15 jf vedtak datert 12.11.15 SAK 175/15 LÆRDAL UTBYGGING AS Heimel for reguleringsføresenger

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

Finnøy kommune. Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13.

Finnøy kommune. Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13. Finnøy kommune Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13. 1 FØREMÅL Formålet med planen er å leggje til rette for bustader med tilhørande anlegg.

Detaljer

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad.

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Utarbeidet av: Revisjon i prosess: Planid: 20120101 Arkiv nr.: Dato: 14.03.2013 Vedtak/stadfesting: 09:04.2013 Avskrift: Sign.kontroll:

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER HALHJEM, HALHJEMSMARKA III FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN GNR. 44 BNR. 280, M.FL. Desse reguleringsføresegnene gjeld for område vist med reguleringsgrense på plankart teikning nr. 01

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅHEIM SMÅBÅTHAMN. Føresegner datert 08.07.2011 Plankart datert 07.07.2011

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅHEIM SMÅBÅTHAMN. Føresegner datert 08.07.2011 Plankart datert 07.07.2011 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅHEIM SMÅBÅTHAMN Føresegner datert 08.07.2011 Plankart datert 07.07.2011 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor reguleringsgrensa på plankartet. Utbygging

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

1 REGULERINGSFØRESEGNER

1 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR: KOMMUNE: Kviteseid REGULERINGSOMRÅDE: Furuheim Hyttegrend, del av Gnr. 14 bnr. 6 DATO KOM.STYRETS VEDTAK: 14.06.07 DATO FOR SISTE REVISJON: : 10.06.09 1.1 GENERELT

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy.

Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy. Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy. Plan ID: 20100002 Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 09.02.11 Føresegner til reguleringsplan for museum for

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen

Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen Godkjende av Kvinnherad kommunestyre.. Rev 18.07.2010 Innhald 1. Fellesføresegner 2. Byggeområde a. Allmennyttige føremål b. Herberge og

Detaljer

Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål. Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R.

Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål. Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R. Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R. Taule PBL 1-2 Verkeområde og unntak Heile landet ut til ei nautisk mil utanfor

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

REGULERINGS FØRESEGNER TIL DETALJ REGULERING SPLAN FOR AREAL VED NESBUKTI

REGULERINGS FØRESEGNER TIL DETALJ REGULERING SPLAN FOR AREAL VED NESBUKTI REGULERINGS FØRESEGNER TIL DETALJ REGULERING SPLAN FOR AREAL VED NESBUKTI Dagsett: 24.04.2015 Revidert: 1 GENERELT 1.1 Føremål med reguleringsplan Føremålmedreguleringsplana er å leggje til rettefor etableringav

Detaljer

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE Midsund kommune FØRESEGNER Midsundfjøra 251658240 Side 1 av 7 Føresegner Plan ID: R_2014001 Dato for siste revisjon av føresegnene: 10.04.2014 Dato for godkjenning av kommunestyret: Føresegnene gjeld for

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området.

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området. ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 1 av 1 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrenser. 2 Arealet innanfor desse grensene er regulert til: Byggeområde: Område A til L for forretningar,

Detaljer

NASJONALE FORVENTNINGAR Korleis desse er innarbeidd i kommuneplanen

NASJONALE FORVENTNINGAR Korleis desse er innarbeidd i kommuneplanen Oppdrag: Kommuneplan Side 1 av 7 NASJONALE FORVENTNINGAR Korleis desse er innarbeidd i kommuneplanen 10.6.2014 kg kg 20.5.2014 kg kg Dato Tall sider rapport Utarbeidd av Kontrollert Godkjent Signert rapport

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Detaljregulering for Vikaneset i Skjold. Vindafjord kommune Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr/bnr 169/5, 169/39, 169/41, 169/42,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR APALEN SØR, GNR 202 BNR 1 M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR APALEN SØR, GNR 202 BNR 1 M.FL. REGULERINGSPLAN FOR APALEN SØR, GNR 202 BNR 1 M.FL. PLAN-ID: 1263-200809 Saksnummer: 14/2127 Handsamingar: 1. gongs handsaming: 14.05.2014, sak 067/14 2. gongs handsaming: DATO, sak Vedtak kommunestyret:

Detaljer

G O L K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R

G O L K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R Planident: 2012014 Datert: 13.05.13 Sist revidert: 30.04.2014 Vedteke i kommunestyret: 29.04.2014 G O L K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R O M R Å D E R E G U L E R I N G S P L A N

Detaljer

FJELL KOMMUNE Føresegner for: Arefjord G.nr. 41, B.nr. 585. m.fl jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7

FJELL KOMMUNE Føresegner for: Arefjord G.nr. 41, B.nr. 585. m.fl jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 FJELL KOMMUNE Føresegner for: Arefjord G.nr. 41, B.nr. 585. m.fl jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Arefjord. Plannr 2006.00.42. Saksnr.. Datert/revidert 20.12.2011 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området

Detaljer

Detaljregulering Terrengparken Vierli

Detaljregulering Terrengparken Vierli Detaljregulering Terrengparken Vierli 1 Føresegner I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, nr. 71, 12, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Terrengparken Vierli, PlanID 083420110002,

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune Generelt Desse føresegnene utgjer saman med plankart av 25.05.11. detaljreguleringsplan for Sandvika,

Detaljer

Reguleringsføresegner 2013003 Detaljreguleringsplan for Tvildesbaret

Reguleringsføresegner 2013003 Detaljreguleringsplan for Tvildesbaret Reguleringsføresegner 2013003 Detaljreguleringsplan for Tvildesbaret Utarbeidd av: Arkitektbruket ANS v/ole Kr. Skorve. Plankart datert 20.11.12 sist endret 09.04.2013 Føresegner datert 20.11.12 sist endret

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune 714-002 Reguleringsføresegner 15.01.15 Arkivsaknr.: 11/1650 Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Fagnastøl camping

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN Midsund kommune REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR 1. REVISJON AV PLANFORSLAG : 17.11.08 DATO FOR 2. REVISJON AV PLANFORSLAG : 01.04.09 DATO KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Fjell kommune PlanID: 20060002. REGULERINGSFØRESEGNER FOR SØRE BILDØY, VOLLVIKA, GNR. 34, BNR. 31 og 147 M.FL jf plan- og bygningslova (PBL 2008) 12-7

Fjell kommune PlanID: 20060002. REGULERINGSFØRESEGNER FOR SØRE BILDØY, VOLLVIKA, GNR. 34, BNR. 31 og 147 M.FL jf plan- og bygningslova (PBL 2008) 12-7 Fjell kommune PlanID: 20060002 REGULERINGSFØRESEGNER FOR SØRE BILDØY, VOLLVIKA, GNR. 34, BNR. 31 og 147 M.FL jf plan- og bygningslova (PBL 2008) 12-7 Dato 30.04.07, revidert 20.09.07. Sist revidert 22.02.2011

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Føresegner Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Planid:201306 Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor dei regulerte områda skal arealbruken

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. SØGARDSJØEN Del av gnr. 83 bnr. 1 m.fl. PLANID: 201205 FITJAR KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. SØGARDSJØEN Del av gnr. 83 bnr. 1 m.fl. PLANID: 201205 FITJAR KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN SØGARDSJØEN Del av gnr. 83 bnr. 1 m.fl. PLANID: 201205 FITJAR KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2013 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 18.03.2013

Detaljer

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

Statoil Industriområde

Statoil Industriområde Reguleringsføresegner for Statoil Industriområde Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2014/1773 Plan-ID: 1263-201307 Revideringar: Dato: Dato plankart: ABO Plan og Arkitektur 17.01.2014

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Arkivsak: 01/01600 Arkivkode: PLAN 47/354 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ROGNE - ENDRING GNR. 47 BNR. 354 OG 355 Forslag

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR GNR/BNR 56/1, 56/3 M.FL., ALMÅS UTMARK, STORD KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING FOR GNR/BNR 56/1, 56/3 M.FL., ALMÅS UTMARK, STORD KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR GNR/BNR 56/1, 56/3 M.FL., ALMÅS UTMARK, STORD KOMMUNE Planid 201102 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet med plangrense. 1.2

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m. Stord kommune Forslag til Detaljregulering for Gnr/ bnr 22/23 m.fl, Haga Mat Plan-id: 201216 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 6 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

Føresegner. Reguleringsplan for hybelhus, ny barnehage og leiligheitar Sauda kommune

Føresegner. Reguleringsplan for hybelhus, ny barnehage og leiligheitar Sauda kommune Føresegner Reguleringsplan for hybelhus, ny barnehage og leiligheitar Sauda kommune Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor dei regulerte områda skal arealbruken vera

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 REGULERINGSFØRESEGNER april 16 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368

Detaljer