FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL ( ) SANDE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE"

Transkript

1 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk 1: I tillegg gjeld føresegnene begge desse plankarta. 1. Verknader av planen Kommuneplanen er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova (PBL 008), Kommuneplanen sin arealdel viser hovudtrekka i arealdisponeringa, samt rammer, føresetnader og omsyn ved nye tiltak og ny arealbruk. Kommuneplanen sin arealdel består av plankart, føresegner og planomtale, jf. PBL Kommuneplanen sin arealdel avklarar prosedyrar for sakshandsaminga, rettsgyldigheit for tidlegare vedtekne planar og krav til bruken av områda. Føresegnene til arealdelen er saman med plankartet juridisk bindande for framtidig arealbruk, jf. planog bygningslova Generelt for kommune- og kommunedelplanen: Kommune- og kommunedelplanen sin arealdel (heretter kalla Arealplan) er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova Føresegnene (datert xx.xx.013) er saman med plankarta (datert xx.xx.013) juridisk bindande for framtidig arealbruk, jf. PBL Ved motstrid mellom plankart og føresegn går plankartet føre. Planomtalen (og tilhøyrande KU- og ROS vurdering) er ikkje juridisk bindande, men legg likevel viktige, retningsgivande føringar for arealplanlegging og byggesakshandsaming i kommunen, då dei presiserer kommunetyret sin politikk og ønskjemål for utviklinga i planperioden. Reguleringsplanar vedtekne før Arealplanen trer i kraft, inngår i det omfang som går fram av plankart. Reguleringsplanar som framleis skal gjelde, er vist som omsynssoner, jf. tabell under punkt 3.3 med heimel i PBL 11-8 f. Det inneber at eldre reguleringsplanar som ikkje inngår i omsynssone i Arealplanen, etter dette er vedtekne oppheva med heimel i PBL 1-1, jf Dersom det i samband med gravearbeid vert avdekt automatisk freda kulturminne, eller det viser seg at tiltaket kan verke inn på automatisk freda kulturminne, skal arbeidet straks stansast og fylkeskonservator orienterast for ei nærare gransking på staden, jf. Kulturminnelova 8,.ledd. Det skal leggjast vekt på synleggjering og ivaretaking av naturmangfaldet ved planlegging og utbygging. I samsvar med Naturmangfaldlova 7 skal prinsippa nedfelt i same lov sine paragrafar 8-1 leggjast til grunn som retningsliner ved utøving av offentleg mynde. Ved planlegging og utbygging skal risiko og sårbarheit frå menneske- og naturskapte farar dokumenterast (jf. PBL 4-3). Det skal ved utarbeiding av alle reguleringsplanar

2 gjennomførast ein risiko- og sårbarhetsanalyse som m.a. vurderer risiko for naturskade, forureining, ulukker m.m. med forslag til avbøtande tiltak for å unngå/redusere faren for skade. Alle tiltak i sjø som t.d. bygging av kai, utfyllingar, utlegging av flytebrygger og leidningar i sjø, krev løyve etter Hamne- og farvasslova i tillegg til løyve etter plan- og bygningslova. Ved planlegging i tilknyting til sjøareal, skal planane så tidleg som mogleg leggjast fram for Bergen Sjøfartsmuseum via Møre og Romsdal fylkeskommune, for uttale.. Generelle føresegner, jf. PBL Krav om reguleringsplan, jf. PBL 11 9 nr. 1 Innanfor areal merka # på plankartet, kan arbeid og tiltak som nemnt i PBL 0-1 (tiltak som krev søknad og løyve), samt frådeling til slike føremål ikkje finne stad før området inngår i godkjent reguleringsplan i samsvar med oversiktsplanrestriksjonane på kommuneplankartet.. Krav om utbyggingsavtalar, jf. PBL 11 9 nr. Kommunen, grunneigarar og utbyggjarar kan forhandle og inngå utbyggingsavtale når partane har gjensidig nytte av avtalen. Utbyggingsavtalen skal ha grunnlag i kommunen sitt planmynde eller inngåast i samanheng med gjennomføring av kommunal arealplan. Det kan inngåast utbyggingsavtale i eller utanfor planområdet si avgrensing. Utbyggingsavtalen kan omfatte forhold og tiltak som vert kravd for gjennomføring av planvedtak. Utbyggingsavtalen kan omhandle følgjande tilhøve: Teknisk infrastruktur, herunder vatn og avløp, renovasjon, energiløysing, veg, parkering, gang- og sykkelvegar, uteareal, friområde og fellesareal med tilhøyrande møblering og anlegg, plassar, parkar, stiar og turvegar, samt anlegg for leik, idrett og friluftsliv. Kulturanlegg, kulturminne og kulturmiljø. Universell utforming og livsløpsstandard Arkitektur og estetikk Største og minste bustadstorleik, samt tal einingar. Rekkjefølgje for utbygging. Makeskifte av grunn, kjøp og overdraging. Kvalitet på detaljutforming på bygg og anlegg. Kommunal fortrinnsrett. Forskotering av kommunale tiltak. Økonomisk bidrag. Kommunale vedtak..3 Infrastrukturkrav, jf. PBL 11 9 nr. 3 Krav til vegstandard vert å fastsetje i samband med utarbeiding av reguleringsplan. Som grunnlag for val av vegstandard skal statens vegvesen si handbok 017 (veg og gateutforming) leggast til grunn. Vass- og kloakkløysing skal avklarast med kommunen i kvar enkelt sak. Tekniske krav vert å fastsetje i utbyggingsavtale, eller når slik ikkje gjeld for tiltaket: krav i hht dei funksjonskrav som følgjer av planog bygningslova.

3 .4 Rekkefølgjekrav, jf. PBL 11 9 nr. 4 Det kan ikkje gjevast løyve til tiltak på areal avsett til bygg og anlegg etter plan- og bygningslova 11-7 nr. 1 før infrastruktur er sikra etablert. Moment som er avdekt i ROS-analyse skal takast omsyn til, og det skal dokumenterast at dette er gjort før det vert gjeve løyve til tiltak. a. I område avsett til byggjeområde kan tiltak etter PBL 11-5 ikkje igangsetjast før plan for tekniske anlegg, (som t.d. veg, vatn og avløp) er godkjent, jf. PBL 11-9, nr. 3. Som ein del av planarbeidet skal det gjennomførast risiko- og sårbarheitsanalyser for aktuelle utbyggingsareal. Område som er vist som «potensielle fareområde for stein- og snøskred», skal undersøkjast nærare av sakkyndig før eventuell utbygging kan skje. b. Leikeplass i bustadfelt skal opparbeidast og ferdigstillast samtidig med ferdigstilling av tekniske anlegg. c. Som del av utarbeiding av kommunedelplan for brusambandet Rovdefjordsbrua med tilhøyrande tunnelsamband til Vågen, skal tilkomst til næringsområda N7 - Industriområde Breivik, N8 Industriområde Breivik/Saude 1 og N9 - Industriområde Breivik/Saude, og tilgrensande område for råstoffuttak utgreiast. Dei nemnde områda skal kunne knytast til både noverande og framtidig vegnett (fv61). Brusambandet si veg-, bru- og tunnelløysing skal vere slik at nærings- og råstoffuttaksområda sin storleik og funksjon ikkje vert vesentleg skadelidande. I område N8 skal det kunne etablerast djupvasskai. Utarbeiding og handsaming av reguleringsplan for ovannemnde nærings- og råstoffuttaksområde skal seinast skje samtidig med utarbeiding av reguleringsplan for tilgrensande anlegg knytt til brusambandet..5 Byggjegrense mot sjø og vassdrag, jf. PBL 11 9 nr. 5, jf. 1-8 nr. 3 I LNF-område gjeld byggegrense langs sjø generelt i samsvar med plan- og bygningslova 1-8. Der offentleg veg ligg innanfor 100 meters grensa gjeld vegen som grense. Byggjegrensa mot vassdrag er 50 meter om ikkje anna er vist på plankartet. I område som er sett av til byggeområde eller LNFB og LNFF skal byggegrense avklarast i reguleringsplan eller i sak om frådeling..6 Utbyggingsvolum, jf. PBL 11-9 nr. 5 For bustadområde skal utnyttingsgrad fastsetjast som % BYA (inkl. biloppstillingsplass og garasje). I område med einebustad og tomannsbustad skal % BYA som hovudregel ikkje overstige 30 %. For konsentrert småhusbusetnad skal % BYA ikkje overstige 40 %. Utnyttinga i område for bustadblokk vert å fastsetje i kvar sak. For å skape velfungerande og attraktive buområde bør det leggast vekt på variert tomtestorleik. I område med næringsbebyggelse og krav om reguleringsplan skal utnyttingsgrad fastsetjast i kvar enkelt sak. I LNFF-område fritidsbebyggelse er maksimum BRA sett til 00 m. Naust kan oppførast i ein etasje med bruksareal (BRA) inntil 60 m. Eventuelt loftsrom skal ikkje ha måleverdig areal. Mønehøgda for naust skal vere maks. 5,5 meter frå topp golv. Takvinkel skal ikkje vere mindre enn º. Fritidsbebyggelse sjøbud kan førast opp i to () etasjar med bruksareal (BRA) inntil 10 m. Mønehøgda for sjøbud skal vere maks 7,5 meter frå topp golv. Takvinkel skal ikkje vere mindre enn º.

4 I naust og i sjøbud er det ikkje lovleg å innreie rom for kjøken, bad eller soverom. Toalett kan innreiast om lovleg utløp vert etablert. Fritidsbebyggelse rorbu (med naust) kan førast opp i to () etasjar med bruksareal (BRA) inntil 10 m. Mønehøgda for rorbu skal vere maks 7,5 meter frå topp golv. Takvinkel skal ikkje vere mindre enn º. I rorbu er det lovleg å innreie rom for kjøken/stove, bad og soverom..7 Funksjonskrav, jf. PBL 11-9 nr Universell utforming Prinsippa for universell utforming bør, slik det går fram av TEK10, søkjast nytta også for bygningar og anlegg (t.d. leikeplassar) som etter forskrifta ikkje har krav om slik standard. Ved søknad om løyve til tiltak og ved fremjing av reguleringsplanar skal det dokumenterast korleis universell utforming er teke i vare, ev kvifor desse krava ikkje kan gjennomførast for aktuelt tiltak..7. Leike-, ute og opphaldsareal Ved utarbeiding av reguleringsplan skal barn og unge sine interesser takast særskilt omsyn til, jf. PBL 1-1. Ved planlegging av bustadfelt skal det for kvar bueining setjast av minimum 50 m til nærleikeplass og andre friområde. Avstanden mellom nærleikeplassane og dei enkelte bustadene bør ikkje overstige 100 m. Ute opphaldsareal (MUA) for den enkelte bueining skal etablerast i tillegg til leike- og friområde. For aktivitetar som treng større areal (som ballspel) vert det lagt til grunn at idrettsanlegg og skuleplassar dekkjer behovet. I tilknyting til byggefelt med fleire enn 5 bueiningar bør det vere tilgang på eit areal, ca 1 daa, som kan nyttast til fri leik, byggeleik, skeiting og liknande. Leikeplassar og uteopphaldsareal skal ha tilfredsstillande støyforhold (maks. 55 db (A). Leikeplassane skal ha god tilgang til sol, vere skjerma mot forureining, trafikkfare og elektromagnetiske felt. Leikeplassen skal, ved utbygging, setjast i ein slik stand at den er eigna for leik og opphald jf. TEK 10 kap 8 og tilhøyrande rettleiing. Leik for born i alderen 1-7 år skal prioriterast. Mot offentleg veg skal leikeplass ha gjerde med min. høgd lik 0,9 m. Plan for opparbeiding skal utarbeidast og godkjennast samtidig med plan for tekniske anlegg..7.3 Parkering Kommunen kan fastsetje ei øvre og ei nedre grense for parkeringsdekning i føresegner til reguleringsplanar og i konkrete byggesaker i medhald av PBL 11 9, nr. 5. Som rettleiande krav skal det på eigen grunn setjast av slikt tal parkeringsplassar: Einebustad, tomannsbustad, firemannsbustad: bilplassar for kvar bueining. Bustader elles (blokker, terrassehus, husvære i forretnings- og kontorbygg) skal ha 1,5 biloppstillingsplass pr. bueining på eigen grunn eller på grunn som inngår i fellesareal for vedkomande eigedom. For hybelbygg eller mellombelse bygg (t.d. brakkeriggar) er kravet 1 bilplass pr. bueining. Forretnings- og kontorbygg skal ha oppstillingsplass på eigen grunn eller på fellesareal lik 1 bil pr. 50 m bruksareal (BRA). Kravet til andre næringsbygg, småbåthamner, naust mv. skal fastsetjast i kvar enkelt sak..8 Estetikk, landskap og grønstruktur, jf. PBL 11 9 nr Estetikk og landskapstilpassing Estetikk, arkitektur og landskapstilpassing skal omtalast som eigne tema i alle reguleringsplanar. Ved utforming av ny bebyggelse skal det leggjast vekt på tilpassing til staden sin karakter med omsyn til

5 volum, materialval, fargar og bygningstypologi. Ny bebyggelse skal avspegle vår tid sin arkitektur. Viktige siktliner skal vere tilpassa viktige landskapstrekk. Det vert elles vist til kommunen sin estetikkrettleiar..8. Mellombelse bygg og flyttbare konstruksjonar Mellombelse og flyttbare konstruksjonar kan ikkje plasserast utan etter søknad og godkjenning i samsvar med PBL 0-1 bokstav j. Mellombelse bygg og flyttbare konstruksjonar må ikkje vere til hinder for ålmenn ferdsel eller friluftsliv, eller gi vesentlege ulemper for kringliggjande omgjevnader, jf. PBL Flaum, havstigning, bølgjeverknader Ved bygging i område som kan vere flaumutsett skal nødvendig dokumentasjon leggast fram. Ev kompenserande tiltak skal utgreiast. Ved etablering av ny bebyggelse langs sjøen skal den lågaste tillatne kotehøgda for ferdig golv ta omsyn til estimat for framtidig havstigning. Som minste høgde ferdig golv gjeld kote,68 NGO. Som minstehøgde for naust ferdig golv kan tillatast kote 1,5-,5 NGO og då sett i samanheng med bygningsmessige tiltak. I søknader med golvhøgde under kote 1,85 NGO (statistisk 0 års gjenntaksintervall flo) skal ROS-vurdering følgje søknaden. Uavhengig av nemnde høgder skal bølgjeverknader vurderast i hht TEK10 og naudsynte tiltak gjennomførast..8.4 Støy I område med støyfølsam arealbruk skal støynivået som hovudregel ikkje overstige Miljøverndepartementet sine retningsliner for handsaming av støy i arealplanlegging, T-144, eller til ei kva tid gjeldande retningsliner. Kommunen kan tillate bygging i «gul sone» (55-60 dba) etter nærare vurdering av kompenserande tiltak i dei enkelte sakene..9 Omsyn til eksisterande byggverk og kulturmiljø, jf. PBL 11-9 nr. 7 Tiltak som rører ved kulturminne eller kulturminnet sine omgjevnader skal utformast med omsyn til kulturminnet. Tiltaket skal ha gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv og med omsyn til tiltaket sin funksjon og tiltaket sine bygde og naturlege omgjevnader og plassering. Søknad om tiltak skal sendast til kulturminnemynde til uttale i samsvar med Kulturminnelova. Endring av eksisterande byggverk, oppussing og rehabilitering skal ta omsyn til historisk, arkitektonisk eller annan kulturell aktivitet..10 Tilhøve som skal omtalast i reguleringsplanar, jf. PBL 11 9 nr. 8 a. Krav til universell utforming (funksjonskrav) I plan- og byggjesakshandsaminga skal det gjerast greie for korleis universell utforming er løyst. Universell utforming bør leggjast til grunn for utforming av alle tilrettelagde leike- og opphaldsareal - så langt dei terrengmessige tilhøva tillet det. Gangvegar og tilkomst skal utformast med overflate som gir tilgjenge for alle. Ny bebyggelse bør leggjast til rette etter prinsippa om universell utforming. b. Naturtypar, grønnstruktur og biologisk mangfald Tilhøvet til naturmangfaldlova skal skildrast i alle reguleringsplanar. Det skal gjerast ei vurdering av om planframlegget bør omfatte utgreiingar av biologisk mangfald og viktige naturtypar. c. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Ved utarbeiding av reguleringsplanar skal det gjennomførast ei risiko- og sårbarhetsanalyse (jf. PBL 4-3). ROS-analysen skal leggjast ved private planframlegg (detaljregulering) og

6 kommunale reguleringsplanar (områderegulering eller detaljregulering). Til ei kvar tid gjeldande rettleiar frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skal leggjast til grunn ved utarbeiding av ROS-analysen. ROS-analysen skal omfatte kartlegging av grunntilhøve (geologisk/geoteknisk utstabilitet, ureina grunn), radon, hendingar i trafikken, samt andre farar og uønskt hendingar som kan utgjere fare for skade, forringelse eller medføre ulukker for miljø og samfunn. d. Kulturminne Ved utarbeiding av reguleringsplanar, samt større byggje- og anleggstiltak, skal tiltakshavar ta kontakt med kulturmynde for å avklare behovet for gjennomføring av kartlegging av automatisk freda kulturminne og kulturminne frå nyare tid, jf. Lov om kulturminne 4,8, 9 og 10. e. Krav til teknisk plan Ved utarbeiding av detaljregulering vert det sett krav om utarbeiding av teknisk detaljplan for vegar slik at stigningsforhold vert dokumentert med lengdeprofil og vist med skrånings- og fyllingsareal. Trase fram til tilknytingspunkt til kommunal vassforsyning og avløp skal gå fram av plandokumenta. Løysing for handtering av overflatevatn skal visast og dokumenterast. Kommunen kan stille andre krav avhengig av plansaka sitt omfang. 3. Føresegner til omsynssoner, jf. PBL 11 8 Plan- og bygningslova skil mellom arealbruksføremål og omsynssoner. Omsynssonene seier noko om kva omsyn kommunen må ta når arealet skal brukast til det formålet det er lagt ut til i planen. Omsynssonene kan gå på risiko for flaum og rasfare, kulturminne, naturmangfald osv. Vedtak etter andre lover for arealbruk kan også visast som omsynssone. 3.1 Sikrings-, støy- og faresoner, jf. PBL 11-8 tredje ledd, bokstav a (H110) Støy, jf. PBL 11-8, tredje ledd bokstav a Ved reguleringsplanarbeid eller enkelttiltak skal kriteria for maksimalt støynivå i T-144 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging leggjast til grunn. Kommunen kan krevje støysonekartlegging ved vurdering av reguleringsplanar der tiltak kjem i konflikt med støyrelatert verksemd, jf. PBL 11-8a Sikringssone for skytebane, PBL 11-8 tredje ledd, bokstav a Omsynssone for sikring mot fare og støy frå skytebane. Skytebana på Leikongeidet med tilhøyrande anlegg og sikringssone er vist med omsynssone på kartet. Anlegget er omfatta av reguleringsplan Sikringssone for go-kartbane, PBL 11-8, tredje ledd, bokstav a Omsynssone for sikring mot fare og støy frå gokartbane. Anlegget er omfatta av reguleringsplan Faresone- skredfare, jf. PBL 11-8, tredje ledd, bokstav a (H310) Innanfor omsynssone som på plankartet er vist som Faresone Ras- og skredfare, skal det ikkje førast opp nye bygg utan at det gjort ei nærare vurdering av om ein kan opne for utbygging. Det vert stilt krav om sakkyndig undersøking.

7 For område som er regulert til utbygging, gjeld ikkje kravet til dokumentasjon, gitt at risikotilhøva er kartlagde som del av reguleringsplanprosessen Bevaring naturmiljø, PBL 11-8, tredje ledd, bokstav a (H560) Omsynssone for sikring og bevaring av naturmiljø Bevaring kulturmiljø, PBL 11-8, tredje ledd, bokstav a (H570) Omsynssone for sikring og bevaring av kulturmiljø. Gjeld generelt soner på 50 m rundt områda for bandlegging etter kulturminnelova (H730). Omfang av soner for sikring og bevaring kan reduserast som følgje av avklaring med kulturmynde ved utarbeiding og handsaming av reguleringsplan. 3. Sone for bandlegging, jf. PBL 11-8, tredje ledd, bokstav d, jf Naturvern (H70) Innanfor omsynssone bandlegging etter naturmangfaldlova, kan det ikkje gjerast tiltak som er i strid med bestemmelsane etter naturmangfaldlova 1. Nupafjellet naturreservat, Gurskøya. Oppretta ved kgl.res H70_1. Sandsvågen naturreservat, Sandsøya. Oppretta ved kgl.res H70_ 3. Storevik naturreservat, Sandsøya. Oppretta ved kgl.res H70_3 4. Område for dyrelivsvern, grensar til Storevik naturreservat. Oppretta ved kgl.res H70_4 5. Ristesundsanden, Kvamsøy. Oppretta ved kgl.res H70_5 6. Riste naturreservat, Kvamsøy. Oppretta ved kgl.res H70_6 7. Eggholmane Lisjeholmen naturreservat, Kvamsøy. Oppretta ved kgl.res H70_7 3.. Kulturminne og kulturmiljø (H730) Innanfor omsynssone bandlegging etter Kulturminnelova, kan det ikkje gjerast tiltak som kan skade eller forringe freda kulturminne og kulturminne som skal fredast, jf. Kulturminnelova 3,4 og Simonnes fornminneområde, Kvamsøya. H730. Automatisk freda kulturminne, merka særskilt på kartet. H Nedslagsfelt drikkevatn (H740) Innanfor omsynssone bandlegging etter andre lover - vassdragslova nedslagsfelt for drikkevatn, er det ikkje tillate med tiltak eller fysiske inngrep som kan føre til forureining av nedslagsfeltet eller annan fare for drikkevassforsyninga, jf. 1-6 i PBL. 1. Sædalsvatnet med nedslagsfelt, Gurskøy. H740_1. Raudsandvatnet, Gurskøy. H740_1 3. Sæssvatnet med nedbørsfelt, Gursken. H740_ 4. Morkavatnet, Larsnes (med nedbørsfelt inntil 30 m frå vasskanten). H740_3 5. Myrevatnet med nedbørsfelt, Kvamsøya. H740_4

8 3.3 Område der gjeldande reguleringsplan framleis skal gjelde, PBL 11 8 f, jf. 1-6 (H900/910) Område der gjeldande reguleringsplan framleis skal gjelde er viste som sone med skravur og planident for reguleringsplanen. I desse områda har reguleringsplanen rettsverknad framfor kommuneplanen sin arealdel. Følgjande planar skal framleis gjelde: Planident Namn Iverksett Larsnes Råkja Rustene Sandshamn byggefelt Storholmen Larsnes - Breivikneset Mikkelholmen Sande Prestegard Øvre Toftesund Larsnesskogen Hallelia B Hallelia A Gang/fylkesveg Gjerdsvika Gjerde/Riise Gjerde/Riise Haugsbygda hamn Haugelia Gursken kyrkje Breivikneset Sætre hyttefelt Gangveg Gurskebotn-Almestad Sætre Vågsneset Gursken industriområde Løkemyra Toftesundholmen Toftesund Bringingshaug Bringingshaug Årvik ferjekai Liset Skare Gotefeltet Marøya hyttefelt Sandshamn Sentrum Honndalen Sjølyst Sjølyst Honndal/Sollia Strømsnes Larsnes industriområde Hallelia Gjerdsvika industriområde Gangstøløkken hyttefelt Bebyggelses

9 Ukjent Storehaugen Hyttegrend Ukjent Hallebygda Fritidspark Følgjande planar skal framleis gjeld så langt dei ikkje er i strid med kommuneplanen sin arealbruk: Planident Namn Iverksett Larsnes Sentrum Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf PBL 11-7 nr. a. Vegtunneltrase for fastlandssambandet frå Kvamsøya og Voksa til Åramneset er vist på plankartet. Endeleg fastsetjing av trase med tunnelpåhogg mv vil skje ved seinare kommunedelplan og seinare detaljerast i reguleringsplan. b. Trase for fastlandssambandet Rovdefjordbrua er vist på plankartet. Endelege plassering av trase skal skje ved eigen kommunedelplan og seinare detaljerast i reguleringsplan. c. Avkøyrsler frå offentleg veg skal plasserast, utformast og brukast i samsvar med gjeldande normalar og handbøker. Kommunen kan setje krav i forhold til overordna avkøyrselsregulering, jf rammeplan for avkøyrsler eller andre overordna føringar. 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål, jf. PBL 11-7, NR. 5 Ved søknad om dispensasjon for spreidd utbygging utanfor område for LNFB og LNFF, skal det dokumenterast at fordelane med ei utbygging vil vera klart større enn ulempene (jf. PBL 19). Vurdering av dispensasjon i desse områda skal vere minst like streng som i område der det er opna for spreidd utbygging. Søknad om utbygging skal sendast på høyring til fylkeskommunen, fylkesmannen, vegvesen og ev. andre regionale mynde som kan ha interesser i saka. a. Spreidd bustadbygging er tillate i områda: Stad Område nr. Areal Maks tal einingar Gjerdsvika LNFB1 - Hide - Gjerde LNFB - Muresida 435 daa 156 daa 3 Gursken LNFB3 - Hauge LNFB4 - Indre Hauge 34 daa 8 daa Larsnes - LNFB11/1 - Årvika - Støylane 8 daa 3 Skredestranda Sandsøy/Voksa LNFB13 - Våge nøre Sande Sandsbakken LNFB15 - Bringsvor Voren LNFB16 - Skare - Kinna 39 daa 330 daa 60 daa 3 Kvamsøya LNFB19 - Kvamsøy aust og nord (Hauge Ristesund). LNFB1 - Kvamme 55 daa 110 da sum 3 b. Spreidd bustad-/fritidsbebyggelse/hytter er tillate i områda: Nedanfor er sett opp område som vert oppretthaldne som i gjeldande plan. For desse områda gjeld at både bustadhus og hytter kan oppførast, men bustadhus skal prioriterast i Gursken, Larsnes og Skredsstranda.

10 Stad Område nr. Areal Tal einingar Gursken LNFB5 - Kjelsvika - Sesselva LNFB6 - Myklebust LNFB7 - Seljeset 65 daa 33 daa 09 daa 3 Larsnes - LNFB9 - Knotten 37 daa 1 Skredestranda Sandsøy/Voksa LNFB10 - Sandvikstranda LNFB14 Kvamme - Hauge LNFB17 Skare - Kinna LNFB18 Voren Bringsvor 17 daa 136 daa 79 daa 96 daa Kvamsøya LNFB0 Simones - Hauge 68 daa 1 sum c. Spreidd fritidsbebyggelse/hytter er tillate i områda: Nr. på kartet Namn Maks tal einingar LNFF1 Ytre Sætre Ingen nye punkt. På frådelte tomter kan byggast. LNFF Sætre Ingen nye punkt. På frådelte tomter kan byggast. LNFF3 Sandvik 3 LNFF4 Basseneset Om fleire medfører dette krav om reguleringsplan. LNFF5 Oksavika Nytt område med inntil 3 tomter Sum ubrukte punkt 8 d. Føresegner til LNFB område (landbruks-, natur- og friluftsområde: bustadbebyggelse): Bustadtomter skal så langt det er råd ikkje plasserast på dyrka jord. Nye bygg skal så langt råd plasserast i nærområdet til eksisterande busetnad. Tomtene kan ha ein storleik på inntil 1,5 daa. Før byggjeløyve vert gitt, skal tiltaket vere avklara i høve til lov om kulturminne, jf. 8 og 9. Tilfredstillande vassforsyning og kloakkløysing må dokumenterast. Tomt skal kartleggjast med omsyn til vegtrafikkstøy (jf.rettleiar T-144) og skredfare, og eventuelle tiltak etablerast. e. Føresegner til LNFF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde: fritidsbebyggelse): Utbygging kan skje innanfor avgrensa område som einskildtomter. Dersom utbygging inneber bygging av meir enn 4 einingar samtidig, skal det utarbeidast reguleringsplan. For samtidig utbygging av -4 einingar skal det saman med byggesøknad liggje ved situasjonsplan som viser samla plassering av bygningane, avkøyrsle, tilkomstveg, parkering og tilpassing til terrenget. Ved spreidd bygging av fritidsbustad kan det byggjast inntil 00 m bruksareal (BRA) på eigedommen. Innanfor denne arealgrensa kan det førast opp inntil frittliggjande uthus/anneks på totalt 30 m BYA. Maksimum møne/gesimshøg er sett til 5 meter målt frå opphavleg terrengnivå (jf. TEK 3-9). Anneks kan ikkje plasserast nærare eigedomsgrensa enn 1 meter. I område som kan tillatast både bustad og hytte skal ovannemnde respektive reglar gjelde i samsvar med type bebyggelse. 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, JF. PBL 11 7, NR. 6 a. Kombinerte føremål i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone Natur-, ferdsel, fiske og friluftsliv

11 Sjøområde for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv i kombinasjon. Områda skal brukast slik at ingen av dei nemnde bruksinteressene vert skadelidande. Dyrking av botnkulturar kan tillatast etter ei nærare vurdering og avveging i høve til andre bruksinteresser (ved søknad om dispensasjon). Natur-, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur Sjøområde for natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur i kombinasjon. Lokalisering av akvakulturanlegg skal skje eter ei avveging der interessene for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv ikkje vert vesentleg skadelidande. Avveginga skal skje i samband med konsesjonshandsaminga etter oppdrettslova og saltvassfiskelova. Etter at konsesjon ligg føre, skal tiltakshavar sende melding til planutvalet i kommunen om dei konkrete utbyggingsplanane med kartfesting av anlegget. b. Akvakulturområde I desse sjøområda kan det etablerast anlegg for akvakultur. Samla merdvolum og/eller tal anlegg innan kvart område vert fastsett gjennom konsesjonshandsaming etter oppdretts- og saltvassfiskelova. Nye akvakulturområde skal ikkje lokaliserast nærare enn 00 meter frå friluftsområde og badeplassar, jf. PBL nr.6. Akvakulturanlegg skal ikkje lokaliserast nærare enn 50 meter frå land. Anlegg skal ikkje hindre eller sperre tradisjonelle ferdselsårer for småbåttrafikk. Anlegg kan strekkje fortøyingar og forankringar ut i areal utanfor avsett til akvakulturområde, likevel ikkje slik at det hindrar fri ferdsel på sjøen langs strandsona. c. Hamneområde I desse sjøområda er det viktige interesser for skips- og båtferdsel i tilknyting til etablerte og planlagde hamneanlegg. Desse bruksinteressene skal ha prioritet. Nærare bruksreglar kan fastsetjast av kommunestyret etter hamnelova. For småbåthamner skal areal som inngår i bryggeanlegg omfattast av reguleringsplan. d. Bruk og vern av vassflate, vassøyle og botn, jf. PBL nr. 3 Graving, mudring, utfylling, andre spesielle inngrep som kan få konsekvensar for sjøbotn, vassflate eller vass-søyle, med tilliggjande område eller andre tiltak som vesentleg kan endre området sin verdi eller gir ulempe for verdien, er ikkje tillate, så sant det ikkje vert gitt heimel for det i reguleringsplan. Kravet til regulering gjeld likevel ikkje ved utbygging av båtstø og vor i tilknyting til bygging av inntil 4 naust/rorbuer/sjøhus i same gruppe. 7. Unntak for byggjeforbodet i 100-metersbeltet (PBL nr. og 4, jf. 1-8). a. I 100-meters beltet langs sjø kan eksisterande bebyggelse gjenreisast etter brann. b. Ny landbruksbebyggelse som er nødvendig for næringa, kan oppførast innan 100-meters beltet i særskilde tilfelle det er ikkje fins alternativ lokalisering på eigedommen. Dette omfattar også andre nødvendige bygningar, mindre anlegg og opplag for å oppretthalde det lokale landbruket, fiske, fangst og ferdsel på sjøen, jf. PBL 11-11, nr. 4. c. I turområde og ved badeplassar innanfor 100-meters beltet, kan ein tillate tiltak med tanke på tilrettelegging for ålmenn bruk og tilgjenge. d. I LNFF område der det kan oppførast fritidsbebyggelse i strandsona, kan det etter søknad tillatast oppføring av mindre tilbygg og påbygg, fasadeendringar, terrasse, levegg og frittliggjande boder på eksisterande fritidseigedommar.

12 e. I LNFB område der det kan oppførast bustadbebyggelse i strandsona, kan det etter særskilt søknad tillatast oppføring av mindre tilbygg og påbygg til eksisterande bebyggelse, fasadeendringar, terrasse, levegg og frittliggjande bodar på eksisterande bebygde eigedommar. 8. Unntak frå rettsverknad Kommunedelplanar og reguleringsplanar som vert vedtekne etter godkjenning av kommuneplanen sin arealdel gjeld før denne kommuneplanen.

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL ( ) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL ( ) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (014-06) SANDE KOMMUNE 1.1 Omtale/plangrense Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart IDnr. Xxxxx i målestokk 1:5.000 (A0-format), kommunedelplan Larsnes

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL ( ) SANDE KOMMUNE rev

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL ( ) SANDE KOMMUNE rev FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (014-06) SANDE KOMMUNE rev. 17.1.015 1.1 Omtale/plangrense Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart idnr.1514 010011 i målestokk 1:5.000 (A0- format),

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID:

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID: Prosjekt: 2268 REGULERINGSFØRESEGN 16.01.2015 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune L A U V F J E L L E T PlanID: 1241201102 Fusa Kommune - Arkivsaknr: 2011/00179 Forslagstillar:

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE Reguleringsføresegnene er heimla i plan- og bygningslova 12-7. 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR MÅSVIKREMMA SYD

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR MÅSVIKREMMA SYD FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR MÅSVIKREMMA SYD 1 Generelt Området innafor reguleringsgrensa vert regulert til følgjande formål: 1 Bebyggelse og anlegg. Frittliggande småhusbebyggelse. Konsentrert småhusbebyggelse.

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Kommunedelplan for Tønjum Ljøsne, formell del

Kommunedelplan for Tønjum Ljøsne, formell del Kommunedelplan for Tønjum Ljøsne, formell del Kort om planen Kommunedelplanen gjeld framtidig E 16 og anna arealbruk frå Tønjum til Ljøsne i Lærdal kommune. Kommunedelplanen inneheld fire plankart og desse

Detaljer

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Plankonsulent Vidar Mjøs Administrasjonen

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune.

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE Plan ID: 210603 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.02.2013. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004.

GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004. GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004. Planen datert: 14.04.2015 Revisjonar: 18.05.2015 Saksbehandling /

Detaljer

FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE FØRESEGNER

FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE FØRESEGNER DVERGSDAL & SUNDE BYGG AS FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE FØRESEGNER DATO: 04.06.2013 2 FØRESEGNER FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE Føresegner datert 04.06.2013 Plankart datert

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO Det regulerte området er vist på plankart revidert 10.03.2015. Areala innanfor plangrensa er regulert til område for: Areal

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gorolie Revidert iht vedtak i kommunestyret , saknr. 31/08

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gorolie Revidert iht vedtak i kommunestyret , saknr. 31/08 REGULERINGSFØRESEGNER 1. Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2. Reguleringsføremål Området er regulert til følgende føremål (PBL 25.1): Byggeområde:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR BOTNEN, REGULERINGSPLAN FOR GNR 135 BNR 1, 13 I GULEN :

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR BOTNEN, REGULERINGSPLAN FOR GNR 135 BNR 1, 13 I GULEN : BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR BOTNEN, REGULERINGSPLAN FOR GNR 135 BNR 1, 13 I GULEN : HENSIKT 1 Føremålet med planen er å leggje til rette for utviding av campingplassen i samsvar med kommuneplanen.

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5,

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: 201607 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Januar 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER FOR BUSTADFELT Leitegarden PÅ DEL AV GNR 51 BNR 1 PÅ LEITE I SKODJE KOMMUNE 1 GENERELT Dato for føresegner: 29.03.2017 1.1 Føresegnene gjeld for området innanfor reguleringsgrensa

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

R E G U L E R I N G SF Ø R E S E G N E R D E T A L J R E G U L E R I N G. ALMSTAD del av gbnr 33/4 og 33/8

R E G U L E R I N G SF Ø R E S E G N E R D E T A L J R E G U L E R I N G. ALMSTAD del av gbnr 33/4 og 33/8 Norddal kommune Planident: 201403 Datert: 20.05.2015 Sist revidert: 27.05.2015 Vedtatt i kommunestyret: * NORDDAL K O M M U N E R E G U L E R I N G SF Ø R E S E G N E R D E T A L J R E G U L E R I N G

Detaljer

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Arkivsak: 03/861 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVASSHAUG II, HAUGSVIK - HYTTEFELT Planidentitet: 03012

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

FØRESEGNER DETALJREGULERING JOGARDEN, ROALD, DELAR AV 1/17 MED FLEIRE, VIGRA

FØRESEGNER DETALJREGULERING JOGARDEN, ROALD, DELAR AV 1/17 MED FLEIRE, VIGRA FØRESEGNER DETALJREGULERING JOGARDEN, ROALD, DELAR AV 1/17 MED FLEIRE, VIGRA Føresegner datert 21.01.2015. GK 22.01.2015 GK 02.06.2015 Plankart datert 21.01.2015. GK 22.01.2015 GK 02.06.2015 GK 18.08.2015

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9.

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. ENDRING. PLANSKILDRING REGULERINGSFØRESEGNER SIST REVIDERT: 9 MAI 2012 Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl INNHALD PLANSKILDRING....

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Lom kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan for bustadområde B1 og B2 i Trondssonstuggu - Nereggje Lom kommune, MTN 11/5/2012 Side 1 av 4 PlanID: 5140064 Planføresegner datert: 05.11.2012 Dato for

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <namn på planen> XX kommune Vedteken dato: Dato for siste mindre endring: Reguleringsplan for Plannamn vil seie opplysning om kva stad planen gjeld for, til dømes område, stadnamn (frå SSR), adresse. Reguleringsføresegner

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til:

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsføresegner til reguleringsplan for deler av Våge, g.nr. 38, b.nr 145. Rennedalen, g.nr 39, b.nr. 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,22,23,25,26,27,28, og Knarrevik, g.nr. 40, b.nr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN HÅLANDSSJØEN, BOKN KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN HÅLANDSSJØEN, BOKN KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN HÅLANDSSJØEN, BOKN KOMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER av 23.04.2015 Revidert 21.05.2015 3.5.8 og 5.2 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

Mai 2013 Utkast. Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel. XV vedlegg A Føresegner og retningsliner

Mai 2013 Utkast. Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel. XV vedlegg A Føresegner og retningsliner Mai 2013 Utkast Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel 2013 2025 XV vedlegg A Føresegner og retningsliner Innhald 1.0 Generelt... 3 2.0 Generelle føresegner (PBL 11-9)... 3 2.1 Krav om reguleringsplan

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN FØRESEGNER Revidert 18.10.04 Revidert 21.06.00 Bergen, november 1999 Storetvegtvegen 96, 5072 Bergen Telefon: 55 36 36

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: 201509 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER September 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. REGULERINGENDRING OFTA AUST Detaljplan

LÆRDAL KOMMUNE. REGULERINGENDRING OFTA AUST Detaljplan LÆRDAL KOMMUNE REGULERINGENDRING OFTA AUST Detaljplan Høyringsframlegg januar 2017 Innhald Kap. side 1. Føreord/bakgrunn for planarbeid 3 2. Grunnlag og målsetjingar for planarbeidet 4 3. Planområdet 5

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: Godkjent plan:

Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: Godkjent plan: Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: 24.01.2012 Godkjent plan: 14.02.2012 Reguleringsføresegner for gnr 15, bnr 4, 8, 18, 22 m. fl., Solnes, Solund kommune (pbl 12-7)

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner for Reguleringsplan Nautneset vest Detaljregulering Arkivsak 2014/1105 PlanID 1547201404 Dato/revisjonar 30.09.2014/18.03.2015 Vedtak Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: 201509 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER November 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 02.06.10 Ing. Øyvind Jørgensen as 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GJERDSVIK NAUSTOMRÅDE DEL AV GNR. 11, BNR. 1 OG GNR. 15, BNR. 1

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GJERDSVIK NAUSTOMRÅDE DEL AV GNR. 11, BNR. 1 OG GNR. 15, BNR. 1 REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GJERDSVIK NAUSTOMRÅDE DEL AV GNR. 11, BNR. 1 OG GNR. 15, BNR. 1 Generell omtale av planen Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 27. juni 2008 12. Hovudutval

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER Justert etter mindre endring , delegert vedtak formannskapet 17/3

REGULERINGSFØRESEGNER Justert etter mindre endring , delegert vedtak formannskapet 17/3 Reguleringsplan Høydalsmo aust REGULERINGSFØRESEGNER Justert etter mindre endring 20.01.2017, delegert vedtak formannskapet 17/3 Reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er vist med

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID.. GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON AV FØRESEGNENE:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R R E G U L E R I N G S P L A N - D E T A L J R E G U L E R I N G D A L E L I A 2

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R R E G U L E R I N G S P L A N - D E T A L J R E G U L E R I N G D A L E L I A 2 Planident : 10007 Datert : 26.04.11 Vedteke i kommunestyret : 14.11.11 Endra ved mre D 14/2012 : 24.09.12 Endra ved mre D 8/2014 : 14.08.14 F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N

Detaljer

Kommunedelplan for Nåsvatnet

Kommunedelplan for Nåsvatnet EIDE KOMMUNE Kommunedelplan for Nåsvatnet Bestemmelser og retningslinjer Høringsutkast rev. 01.03.2016 Vedtatt i kommunestyret Bestemmelser og retningslinjer for Kommunedelplan Nåsvatnet 1 INNLEDNING Følgende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID 12342013002 GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL Nordplan side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for Plassen - reguleringsføresegner DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN Føresegner dagsett: 01.07.15, rev. 02.02.16 Plankart dagsett: 01.07.15 1. GENERELT Desse

Detaljer

Jotunheimen caravan camp, Postfuru

Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsplan for Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsføresegner Vågå kommune Plan-id Dato 05152014004 07.05.15 1. Avgrensing av planområdet, reguleringsføremål og omsynssoner 1.1 Avgrensing

Detaljer

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/ FØRESEGNER LEMHAGEN Vår ref 04/01174-006 Eining/avd/ PLN/TE Arkiv L12 30B Dykkar ref Dato 21.01.2005 Plan og næring,, vedteke kommunestyret 10.02.2005 sak 0003/05. side 1 av 5 Føresegnene er knytte til

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad.

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Utarbeidet av: Revisjon i prosess: Planid: 20120101 Arkiv nr.: Dato: 14.03.2013 Vedtak/stadfesting: 09:04.2013 Avskrift: Sign.kontroll:

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Reguleringsføresegn Hytteområ de Skå røy Austevoll kommune

Reguleringsføresegn Hytteområ de Skå røy Austevoll kommune Reguleringsføresegn Hytteområ de Skå røy Austevoll kommune Gnr/bnr: 32/102, 32/70, 32/139, 32/140, 32/141 Datert: 25.06.2009 Sist revidert: 26.10.2017 Side 1 av 6 PRIVAT REGULERINGSPLAN SKÅRØY gnr. 32

Detaljer

FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR RØYSET HYTTEFELT. Dato rev PlanID gjeldande plan:

FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR RØYSET HYTTEFELT. Dato rev PlanID gjeldande plan: FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR RØYSET HYTTEFELT Dato 18.2.2013 rev. 4.7.2013 - PlanID gjeldande plan: 19990003 Godkjend av Hareid kommunestyre den.. sak KST PS /. 1 GENERELT 1.1. Planområdet Røyset

Detaljer