FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL ( ) SANDE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE"

Transkript

1 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk 1: I tillegg gjeld føresegnene begge desse plankarta. 1. Verknader av planen Kommuneplanen er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova (PBL 008), Kommuneplanen sin arealdel viser hovudtrekka i arealdisponeringa, samt rammer, føresetnader og omsyn ved nye tiltak og ny arealbruk. Kommuneplanen sin arealdel består av plankart, føresegner og planomtale, jf. PBL Kommuneplanen sin arealdel avklarar prosedyrar for sakshandsaminga, rettsgyldigheit for tidlegare vedtekne planar og krav til bruken av områda. Føresegnene til arealdelen er saman med plankartet juridisk bindande for framtidig arealbruk, jf. planog bygningslova Generelt for kommune- og kommunedelplanen: Kommune- og kommunedelplanen sin arealdel (heretter kalla Arealplan) er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova Føresegnene (datert xx.xx.013) er saman med plankarta (datert xx.xx.013) juridisk bindande for framtidig arealbruk, jf. PBL Ved motstrid mellom plankart og føresegn går plankartet føre. Planomtalen (og tilhøyrande KU- og ROS vurdering) er ikkje juridisk bindande, men legg likevel viktige, retningsgivande føringar for arealplanlegging og byggesakshandsaming i kommunen, då dei presiserer kommunetyret sin politikk og ønskjemål for utviklinga i planperioden. Reguleringsplanar vedtekne før Arealplanen trer i kraft, inngår i det omfang som går fram av plankart. Reguleringsplanar som framleis skal gjelde, er vist som omsynssoner, jf. tabell under punkt 3.3 med heimel i PBL 11-8 f. Det inneber at eldre reguleringsplanar som ikkje inngår i omsynssone i Arealplanen, etter dette er vedtekne oppheva med heimel i PBL 1-1, jf Dersom det i samband med gravearbeid vert avdekt automatisk freda kulturminne, eller det viser seg at tiltaket kan verke inn på automatisk freda kulturminne, skal arbeidet straks stansast og fylkeskonservator orienterast for ei nærare gransking på staden, jf. Kulturminnelova 8,.ledd. Det skal leggjast vekt på synleggjering og ivaretaking av naturmangfaldet ved planlegging og utbygging. I samsvar med Naturmangfaldlova 7 skal prinsippa nedfelt i same lov sine paragrafar 8-1 leggjast til grunn som retningsliner ved utøving av offentleg mynde. Ved planlegging og utbygging skal risiko og sårbarheit frå menneske- og naturskapte farar dokumenterast (jf. PBL 4-3). Det skal ved utarbeiding av alle reguleringsplanar

2 gjennomførast ein risiko- og sårbarhetsanalyse som m.a. vurderer risiko for naturskade, forureining, ulukker m.m. med forslag til avbøtande tiltak for å unngå/redusere faren for skade. Alle tiltak i sjø som t.d. bygging av kai, utfyllingar, utlegging av flytebrygger og leidningar i sjø, krev løyve etter Hamne- og farvasslova i tillegg til løyve etter plan- og bygningslova. Ved planlegging i tilknyting til sjøareal, skal planane så tidleg som mogleg leggjast fram for Bergen Sjøfartsmuseum via Møre og Romsdal fylkeskommune, for uttale.. Generelle føresegner, jf. PBL Krav om reguleringsplan, jf. PBL 11 9 nr. 1 Innanfor areal merka # på plankartet, kan arbeid og tiltak som nemnt i PBL 0-1 (tiltak som krev søknad og løyve), samt frådeling til slike føremål ikkje finne stad før området inngår i godkjent reguleringsplan i samsvar med oversiktsplanrestriksjonane på kommuneplankartet.. Krav om utbyggingsavtalar, jf. PBL 11 9 nr. Kommunen, grunneigarar og utbyggjarar kan forhandle og inngå utbyggingsavtale når partane har gjensidig nytte av avtalen. Utbyggingsavtalen skal ha grunnlag i kommunen sitt planmynde eller inngåast i samanheng med gjennomføring av kommunal arealplan. Det kan inngåast utbyggingsavtale i eller utanfor planområdet si avgrensing. Utbyggingsavtalen kan omfatte forhold og tiltak som vert kravd for gjennomføring av planvedtak. Utbyggingsavtalen kan omhandle følgjande tilhøve: Teknisk infrastruktur, herunder vatn og avløp, renovasjon, energiløysing, veg, parkering, gang- og sykkelvegar, uteareal, friområde og fellesareal med tilhøyrande møblering og anlegg, plassar, parkar, stiar og turvegar, samt anlegg for leik, idrett og friluftsliv. Kulturanlegg, kulturminne og kulturmiljø. Universell utforming og livsløpsstandard Arkitektur og estetikk Største og minste bustadstorleik, samt tal einingar. Rekkjefølgje for utbygging. Makeskifte av grunn, kjøp og overdraging. Kvalitet på detaljutforming på bygg og anlegg. Kommunal fortrinnsrett. Forskotering av kommunale tiltak. Økonomisk bidrag. Kommunale vedtak..3 Infrastrukturkrav, jf. PBL 11 9 nr. 3 Krav til vegstandard vert å fastsetje i samband med utarbeiding av reguleringsplan. Som grunnlag for val av vegstandard skal statens vegvesen si handbok 017 (veg og gateutforming) leggast til grunn. Vass- og kloakkløysing skal avklarast med kommunen i kvar enkelt sak. Tekniske krav vert å fastsetje i utbyggingsavtale, eller når slik ikkje gjeld for tiltaket: krav i hht dei funksjonskrav som følgjer av planog bygningslova.

3 .4 Rekkefølgjekrav, jf. PBL 11 9 nr. 4 Det kan ikkje gjevast løyve til tiltak på areal avsett til bygg og anlegg etter plan- og bygningslova 11-7 nr. 1 før infrastruktur er sikra etablert. Moment som er avdekt i ROS-analyse skal takast omsyn til, og det skal dokumenterast at dette er gjort før det vert gjeve løyve til tiltak. a. I område avsett til byggjeområde kan tiltak etter PBL 11-5 ikkje igangsetjast før plan for tekniske anlegg, (som t.d. veg, vatn og avløp) er godkjent, jf. PBL 11-9, nr. 3. Som ein del av planarbeidet skal det gjennomførast risiko- og sårbarheitsanalyser for aktuelle utbyggingsareal. Område som er vist som «potensielle fareområde for stein- og snøskred», skal undersøkjast nærare av sakkyndig før eventuell utbygging kan skje. b. Leikeplass i bustadfelt skal opparbeidast og ferdigstillast samtidig med ferdigstilling av tekniske anlegg. c. Som del av utarbeiding av kommunedelplan for brusambandet Rovdefjordsbrua med tilhøyrande tunnelsamband til Vågen, skal tilkomst til næringsområda N7 - Industriområde Breivik, N8 Industriområde Breivik/Saude 1 og N9 - Industriområde Breivik/Saude, og tilgrensande område for råstoffuttak utgreiast. Dei nemnde områda skal kunne knytast til både noverande og framtidig vegnett (fv61). Brusambandet si veg-, bru- og tunnelløysing skal vere slik at nærings- og råstoffuttaksområda sin storleik og funksjon ikkje vert vesentleg skadelidande. I område N8 skal det kunne etablerast djupvasskai. Utarbeiding og handsaming av reguleringsplan for ovannemnde nærings- og råstoffuttaksområde skal seinast skje samtidig med utarbeiding av reguleringsplan for tilgrensande anlegg knytt til brusambandet..5 Byggjegrense mot sjø og vassdrag, jf. PBL 11 9 nr. 5, jf. 1-8 nr. 3 I LNF-område gjeld byggegrense langs sjø generelt i samsvar med plan- og bygningslova 1-8. Der offentleg veg ligg innanfor 100 meters grensa gjeld vegen som grense. Byggjegrensa mot vassdrag er 50 meter om ikkje anna er vist på plankartet. I område som er sett av til byggeområde eller LNFB og LNFF skal byggegrense avklarast i reguleringsplan eller i sak om frådeling..6 Utbyggingsvolum, jf. PBL 11-9 nr. 5 For bustadområde skal utnyttingsgrad fastsetjast som % BYA (inkl. biloppstillingsplass og garasje). I område med einebustad og tomannsbustad skal % BYA som hovudregel ikkje overstige 30 %. For konsentrert småhusbusetnad skal % BYA ikkje overstige 40 %. Utnyttinga i område for bustadblokk vert å fastsetje i kvar sak. For å skape velfungerande og attraktive buområde bør det leggast vekt på variert tomtestorleik. I område med næringsbebyggelse og krav om reguleringsplan skal utnyttingsgrad fastsetjast i kvar enkelt sak. I LNFF-område fritidsbebyggelse er maksimum BRA sett til 00 m. Naust kan oppførast i ein etasje med bruksareal (BRA) inntil 60 m. Eventuelt loftsrom skal ikkje ha måleverdig areal. Mønehøgda for naust skal vere maks. 5,5 meter frå topp golv. Takvinkel skal ikkje vere mindre enn º. Fritidsbebyggelse sjøbud kan førast opp i to () etasjar med bruksareal (BRA) inntil 10 m. Mønehøgda for sjøbud skal vere maks 7,5 meter frå topp golv. Takvinkel skal ikkje vere mindre enn º.

4 I naust og i sjøbud er det ikkje lovleg å innreie rom for kjøken, bad eller soverom. Toalett kan innreiast om lovleg utløp vert etablert. Fritidsbebyggelse rorbu (med naust) kan førast opp i to () etasjar med bruksareal (BRA) inntil 10 m. Mønehøgda for rorbu skal vere maks 7,5 meter frå topp golv. Takvinkel skal ikkje vere mindre enn º. I rorbu er det lovleg å innreie rom for kjøken/stove, bad og soverom..7 Funksjonskrav, jf. PBL 11-9 nr Universell utforming Prinsippa for universell utforming bør, slik det går fram av TEK10, søkjast nytta også for bygningar og anlegg (t.d. leikeplassar) som etter forskrifta ikkje har krav om slik standard. Ved søknad om løyve til tiltak og ved fremjing av reguleringsplanar skal det dokumenterast korleis universell utforming er teke i vare, ev kvifor desse krava ikkje kan gjennomførast for aktuelt tiltak..7. Leike-, ute og opphaldsareal Ved utarbeiding av reguleringsplan skal barn og unge sine interesser takast særskilt omsyn til, jf. PBL 1-1. Ved planlegging av bustadfelt skal det for kvar bueining setjast av minimum 50 m til nærleikeplass og andre friområde. Avstanden mellom nærleikeplassane og dei enkelte bustadene bør ikkje overstige 100 m. Ute opphaldsareal (MUA) for den enkelte bueining skal etablerast i tillegg til leike- og friområde. For aktivitetar som treng større areal (som ballspel) vert det lagt til grunn at idrettsanlegg og skuleplassar dekkjer behovet. I tilknyting til byggefelt med fleire enn 5 bueiningar bør det vere tilgang på eit areal, ca 1 daa, som kan nyttast til fri leik, byggeleik, skeiting og liknande. Leikeplassar og uteopphaldsareal skal ha tilfredsstillande støyforhold (maks. 55 db (A). Leikeplassane skal ha god tilgang til sol, vere skjerma mot forureining, trafikkfare og elektromagnetiske felt. Leikeplassen skal, ved utbygging, setjast i ein slik stand at den er eigna for leik og opphald jf. TEK 10 kap 8 og tilhøyrande rettleiing. Leik for born i alderen 1-7 år skal prioriterast. Mot offentleg veg skal leikeplass ha gjerde med min. høgd lik 0,9 m. Plan for opparbeiding skal utarbeidast og godkjennast samtidig med plan for tekniske anlegg..7.3 Parkering Kommunen kan fastsetje ei øvre og ei nedre grense for parkeringsdekning i føresegner til reguleringsplanar og i konkrete byggesaker i medhald av PBL 11 9, nr. 5. Som rettleiande krav skal det på eigen grunn setjast av slikt tal parkeringsplassar: Einebustad, tomannsbustad, firemannsbustad: bilplassar for kvar bueining. Bustader elles (blokker, terrassehus, husvære i forretnings- og kontorbygg) skal ha 1,5 biloppstillingsplass pr. bueining på eigen grunn eller på grunn som inngår i fellesareal for vedkomande eigedom. For hybelbygg eller mellombelse bygg (t.d. brakkeriggar) er kravet 1 bilplass pr. bueining. Forretnings- og kontorbygg skal ha oppstillingsplass på eigen grunn eller på fellesareal lik 1 bil pr. 50 m bruksareal (BRA). Kravet til andre næringsbygg, småbåthamner, naust mv. skal fastsetjast i kvar enkelt sak..8 Estetikk, landskap og grønstruktur, jf. PBL 11 9 nr Estetikk og landskapstilpassing Estetikk, arkitektur og landskapstilpassing skal omtalast som eigne tema i alle reguleringsplanar. Ved utforming av ny bebyggelse skal det leggjast vekt på tilpassing til staden sin karakter med omsyn til

5 volum, materialval, fargar og bygningstypologi. Ny bebyggelse skal avspegle vår tid sin arkitektur. Viktige siktliner skal vere tilpassa viktige landskapstrekk. Det vert elles vist til kommunen sin estetikkrettleiar..8. Mellombelse bygg og flyttbare konstruksjonar Mellombelse og flyttbare konstruksjonar kan ikkje plasserast utan etter søknad og godkjenning i samsvar med PBL 0-1 bokstav j. Mellombelse bygg og flyttbare konstruksjonar må ikkje vere til hinder for ålmenn ferdsel eller friluftsliv, eller gi vesentlege ulemper for kringliggjande omgjevnader, jf. PBL Flaum, havstigning, bølgjeverknader Ved bygging i område som kan vere flaumutsett skal nødvendig dokumentasjon leggast fram. Ev kompenserande tiltak skal utgreiast. Ved etablering av ny bebyggelse langs sjøen skal den lågaste tillatne kotehøgda for ferdig golv ta omsyn til estimat for framtidig havstigning. Som minste høgde ferdig golv gjeld kote,68 NGO. Som minstehøgde for naust ferdig golv kan tillatast kote 1,5-,5 NGO og då sett i samanheng med bygningsmessige tiltak. I søknader med golvhøgde under kote 1,85 NGO (statistisk 0 års gjenntaksintervall flo) skal ROS-vurdering følgje søknaden. Uavhengig av nemnde høgder skal bølgjeverknader vurderast i hht TEK10 og naudsynte tiltak gjennomførast..8.4 Støy I område med støyfølsam arealbruk skal støynivået som hovudregel ikkje overstige Miljøverndepartementet sine retningsliner for handsaming av støy i arealplanlegging, T-144, eller til ei kva tid gjeldande retningsliner. Kommunen kan tillate bygging i «gul sone» (55-60 dba) etter nærare vurdering av kompenserande tiltak i dei enkelte sakene..9 Omsyn til eksisterande byggverk og kulturmiljø, jf. PBL 11-9 nr. 7 Tiltak som rører ved kulturminne eller kulturminnet sine omgjevnader skal utformast med omsyn til kulturminnet. Tiltaket skal ha gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv og med omsyn til tiltaket sin funksjon og tiltaket sine bygde og naturlege omgjevnader og plassering. Søknad om tiltak skal sendast til kulturminnemynde til uttale i samsvar med Kulturminnelova. Endring av eksisterande byggverk, oppussing og rehabilitering skal ta omsyn til historisk, arkitektonisk eller annan kulturell aktivitet..10 Tilhøve som skal omtalast i reguleringsplanar, jf. PBL 11 9 nr. 8 a. Krav til universell utforming (funksjonskrav) I plan- og byggjesakshandsaminga skal det gjerast greie for korleis universell utforming er løyst. Universell utforming bør leggjast til grunn for utforming av alle tilrettelagde leike- og opphaldsareal - så langt dei terrengmessige tilhøva tillet det. Gangvegar og tilkomst skal utformast med overflate som gir tilgjenge for alle. Ny bebyggelse bør leggjast til rette etter prinsippa om universell utforming. b. Naturtypar, grønnstruktur og biologisk mangfald Tilhøvet til naturmangfaldlova skal skildrast i alle reguleringsplanar. Det skal gjerast ei vurdering av om planframlegget bør omfatte utgreiingar av biologisk mangfald og viktige naturtypar. c. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Ved utarbeiding av reguleringsplanar skal det gjennomførast ei risiko- og sårbarhetsanalyse (jf. PBL 4-3). ROS-analysen skal leggjast ved private planframlegg (detaljregulering) og

6 kommunale reguleringsplanar (områderegulering eller detaljregulering). Til ei kvar tid gjeldande rettleiar frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skal leggjast til grunn ved utarbeiding av ROS-analysen. ROS-analysen skal omfatte kartlegging av grunntilhøve (geologisk/geoteknisk utstabilitet, ureina grunn), radon, hendingar i trafikken, samt andre farar og uønskt hendingar som kan utgjere fare for skade, forringelse eller medføre ulukker for miljø og samfunn. d. Kulturminne Ved utarbeiding av reguleringsplanar, samt større byggje- og anleggstiltak, skal tiltakshavar ta kontakt med kulturmynde for å avklare behovet for gjennomføring av kartlegging av automatisk freda kulturminne og kulturminne frå nyare tid, jf. Lov om kulturminne 4,8, 9 og 10. e. Krav til teknisk plan Ved utarbeiding av detaljregulering vert det sett krav om utarbeiding av teknisk detaljplan for vegar slik at stigningsforhold vert dokumentert med lengdeprofil og vist med skrånings- og fyllingsareal. Trase fram til tilknytingspunkt til kommunal vassforsyning og avløp skal gå fram av plandokumenta. Løysing for handtering av overflatevatn skal visast og dokumenterast. Kommunen kan stille andre krav avhengig av plansaka sitt omfang. 3. Føresegner til omsynssoner, jf. PBL 11 8 Plan- og bygningslova skil mellom arealbruksføremål og omsynssoner. Omsynssonene seier noko om kva omsyn kommunen må ta når arealet skal brukast til det formålet det er lagt ut til i planen. Omsynssonene kan gå på risiko for flaum og rasfare, kulturminne, naturmangfald osv. Vedtak etter andre lover for arealbruk kan også visast som omsynssone. 3.1 Sikrings-, støy- og faresoner, jf. PBL 11-8 tredje ledd, bokstav a (H110) Støy, jf. PBL 11-8, tredje ledd bokstav a Ved reguleringsplanarbeid eller enkelttiltak skal kriteria for maksimalt støynivå i T-144 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging leggjast til grunn. Kommunen kan krevje støysonekartlegging ved vurdering av reguleringsplanar der tiltak kjem i konflikt med støyrelatert verksemd, jf. PBL 11-8a Sikringssone for skytebane, PBL 11-8 tredje ledd, bokstav a Omsynssone for sikring mot fare og støy frå skytebane. Skytebana på Leikongeidet med tilhøyrande anlegg og sikringssone er vist med omsynssone på kartet. Anlegget er omfatta av reguleringsplan Sikringssone for go-kartbane, PBL 11-8, tredje ledd, bokstav a Omsynssone for sikring mot fare og støy frå gokartbane. Anlegget er omfatta av reguleringsplan Faresone- skredfare, jf. PBL 11-8, tredje ledd, bokstav a (H310) Innanfor omsynssone som på plankartet er vist som Faresone Ras- og skredfare, skal det ikkje førast opp nye bygg utan at det gjort ei nærare vurdering av om ein kan opne for utbygging. Det vert stilt krav om sakkyndig undersøking.

7 For område som er regulert til utbygging, gjeld ikkje kravet til dokumentasjon, gitt at risikotilhøva er kartlagde som del av reguleringsplanprosessen Bevaring naturmiljø, PBL 11-8, tredje ledd, bokstav a (H560) Omsynssone for sikring og bevaring av naturmiljø Bevaring kulturmiljø, PBL 11-8, tredje ledd, bokstav a (H570) Omsynssone for sikring og bevaring av kulturmiljø. Gjeld generelt soner på 50 m rundt områda for bandlegging etter kulturminnelova (H730). Omfang av soner for sikring og bevaring kan reduserast som følgje av avklaring med kulturmynde ved utarbeiding og handsaming av reguleringsplan. 3. Sone for bandlegging, jf. PBL 11-8, tredje ledd, bokstav d, jf Naturvern (H70) Innanfor omsynssone bandlegging etter naturmangfaldlova, kan det ikkje gjerast tiltak som er i strid med bestemmelsane etter naturmangfaldlova 1. Nupafjellet naturreservat, Gurskøya. Oppretta ved kgl.res H70_1. Sandsvågen naturreservat, Sandsøya. Oppretta ved kgl.res H70_ 3. Storevik naturreservat, Sandsøya. Oppretta ved kgl.res H70_3 4. Område for dyrelivsvern, grensar til Storevik naturreservat. Oppretta ved kgl.res H70_4 5. Ristesundsanden, Kvamsøy. Oppretta ved kgl.res H70_5 6. Riste naturreservat, Kvamsøy. Oppretta ved kgl.res H70_6 7. Eggholmane Lisjeholmen naturreservat, Kvamsøy. Oppretta ved kgl.res H70_7 3.. Kulturminne og kulturmiljø (H730) Innanfor omsynssone bandlegging etter Kulturminnelova, kan det ikkje gjerast tiltak som kan skade eller forringe freda kulturminne og kulturminne som skal fredast, jf. Kulturminnelova 3,4 og Simonnes fornminneområde, Kvamsøya. H730. Automatisk freda kulturminne, merka særskilt på kartet. H Nedslagsfelt drikkevatn (H740) Innanfor omsynssone bandlegging etter andre lover - vassdragslova nedslagsfelt for drikkevatn, er det ikkje tillate med tiltak eller fysiske inngrep som kan føre til forureining av nedslagsfeltet eller annan fare for drikkevassforsyninga, jf. 1-6 i PBL. 1. Sædalsvatnet med nedslagsfelt, Gurskøy. H740_1. Raudsandvatnet, Gurskøy. H740_1 3. Sæssvatnet med nedbørsfelt, Gursken. H740_ 4. Morkavatnet, Larsnes (med nedbørsfelt inntil 30 m frå vasskanten). H740_3 5. Myrevatnet med nedbørsfelt, Kvamsøya. H740_4

8 3.3 Område der gjeldande reguleringsplan framleis skal gjelde, PBL 11 8 f, jf. 1-6 (H900/910) Område der gjeldande reguleringsplan framleis skal gjelde er viste som sone med skravur og planident for reguleringsplanen. I desse områda har reguleringsplanen rettsverknad framfor kommuneplanen sin arealdel. Følgjande planar skal framleis gjelde: Planident Namn Iverksett Larsnes Råkja Rustene Sandshamn byggefelt Storholmen Larsnes - Breivikneset Mikkelholmen Sande Prestegard Øvre Toftesund Larsnesskogen Hallelia B Hallelia A Gang/fylkesveg Gjerdsvika Gjerde/Riise Gjerde/Riise Haugsbygda hamn Haugelia Gursken kyrkje Breivikneset Sætre hyttefelt Gangveg Gurskebotn-Almestad Sætre Vågsneset Gursken industriområde Løkemyra Toftesundholmen Toftesund Bringingshaug Bringingshaug Årvik ferjekai Liset Skare Gotefeltet Marøya hyttefelt Sandshamn Sentrum Honndalen Sjølyst Sjølyst Honndal/Sollia Strømsnes Larsnes industriområde Hallelia Gjerdsvika industriområde Gangstøløkken hyttefelt Bebyggelses

9 Ukjent Storehaugen Hyttegrend Ukjent Hallebygda Fritidspark Følgjande planar skal framleis gjeld så langt dei ikkje er i strid med kommuneplanen sin arealbruk: Planident Namn Iverksett Larsnes Sentrum Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf PBL 11-7 nr. a. Vegtunneltrase for fastlandssambandet frå Kvamsøya og Voksa til Åramneset er vist på plankartet. Endeleg fastsetjing av trase med tunnelpåhogg mv vil skje ved seinare kommunedelplan og seinare detaljerast i reguleringsplan. b. Trase for fastlandssambandet Rovdefjordbrua er vist på plankartet. Endelege plassering av trase skal skje ved eigen kommunedelplan og seinare detaljerast i reguleringsplan. c. Avkøyrsler frå offentleg veg skal plasserast, utformast og brukast i samsvar med gjeldande normalar og handbøker. Kommunen kan setje krav i forhold til overordna avkøyrselsregulering, jf rammeplan for avkøyrsler eller andre overordna føringar. 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål, jf. PBL 11-7, NR. 5 Ved søknad om dispensasjon for spreidd utbygging utanfor område for LNFB og LNFF, skal det dokumenterast at fordelane med ei utbygging vil vera klart større enn ulempene (jf. PBL 19). Vurdering av dispensasjon i desse områda skal vere minst like streng som i område der det er opna for spreidd utbygging. Søknad om utbygging skal sendast på høyring til fylkeskommunen, fylkesmannen, vegvesen og ev. andre regionale mynde som kan ha interesser i saka. a. Spreidd bustadbygging er tillate i områda: Stad Område nr. Areal Maks tal einingar Gjerdsvika LNFB1 - Hide - Gjerde LNFB - Muresida 435 daa 156 daa 3 Gursken LNFB3 - Hauge LNFB4 - Indre Hauge 34 daa 8 daa Larsnes - LNFB11/1 - Årvika - Støylane 8 daa 3 Skredestranda Sandsøy/Voksa LNFB13 - Våge nøre Sande Sandsbakken LNFB15 - Bringsvor Voren LNFB16 - Skare - Kinna 39 daa 330 daa 60 daa 3 Kvamsøya LNFB19 - Kvamsøy aust og nord (Hauge Ristesund). LNFB1 - Kvamme 55 daa 110 da sum 3 b. Spreidd bustad-/fritidsbebyggelse/hytter er tillate i områda: Nedanfor er sett opp område som vert oppretthaldne som i gjeldande plan. For desse områda gjeld at både bustadhus og hytter kan oppførast, men bustadhus skal prioriterast i Gursken, Larsnes og Skredsstranda.

10 Stad Område nr. Areal Tal einingar Gursken LNFB5 - Kjelsvika - Sesselva LNFB6 - Myklebust LNFB7 - Seljeset 65 daa 33 daa 09 daa 3 Larsnes - LNFB9 - Knotten 37 daa 1 Skredestranda Sandsøy/Voksa LNFB10 - Sandvikstranda LNFB14 Kvamme - Hauge LNFB17 Skare - Kinna LNFB18 Voren Bringsvor 17 daa 136 daa 79 daa 96 daa Kvamsøya LNFB0 Simones - Hauge 68 daa 1 sum c. Spreidd fritidsbebyggelse/hytter er tillate i områda: Nr. på kartet Namn Maks tal einingar LNFF1 Ytre Sætre Ingen nye punkt. På frådelte tomter kan byggast. LNFF Sætre Ingen nye punkt. På frådelte tomter kan byggast. LNFF3 Sandvik 3 LNFF4 Basseneset Om fleire medfører dette krav om reguleringsplan. LNFF5 Oksavika Nytt område med inntil 3 tomter Sum ubrukte punkt 8 d. Føresegner til LNFB område (landbruks-, natur- og friluftsområde: bustadbebyggelse): Bustadtomter skal så langt det er råd ikkje plasserast på dyrka jord. Nye bygg skal så langt råd plasserast i nærområdet til eksisterande busetnad. Tomtene kan ha ein storleik på inntil 1,5 daa. Før byggjeløyve vert gitt, skal tiltaket vere avklara i høve til lov om kulturminne, jf. 8 og 9. Tilfredstillande vassforsyning og kloakkløysing må dokumenterast. Tomt skal kartleggjast med omsyn til vegtrafikkstøy (jf.rettleiar T-144) og skredfare, og eventuelle tiltak etablerast. e. Føresegner til LNFF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde: fritidsbebyggelse): Utbygging kan skje innanfor avgrensa område som einskildtomter. Dersom utbygging inneber bygging av meir enn 4 einingar samtidig, skal det utarbeidast reguleringsplan. For samtidig utbygging av -4 einingar skal det saman med byggesøknad liggje ved situasjonsplan som viser samla plassering av bygningane, avkøyrsle, tilkomstveg, parkering og tilpassing til terrenget. Ved spreidd bygging av fritidsbustad kan det byggjast inntil 00 m bruksareal (BRA) på eigedommen. Innanfor denne arealgrensa kan det førast opp inntil frittliggjande uthus/anneks på totalt 30 m BYA. Maksimum møne/gesimshøg er sett til 5 meter målt frå opphavleg terrengnivå (jf. TEK 3-9). Anneks kan ikkje plasserast nærare eigedomsgrensa enn 1 meter. I område som kan tillatast både bustad og hytte skal ovannemnde respektive reglar gjelde i samsvar med type bebyggelse. 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, JF. PBL 11 7, NR. 6 a. Kombinerte føremål i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone Natur-, ferdsel, fiske og friluftsliv

11 Sjøområde for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv i kombinasjon. Områda skal brukast slik at ingen av dei nemnde bruksinteressene vert skadelidande. Dyrking av botnkulturar kan tillatast etter ei nærare vurdering og avveging i høve til andre bruksinteresser (ved søknad om dispensasjon). Natur-, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur Sjøområde for natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur i kombinasjon. Lokalisering av akvakulturanlegg skal skje eter ei avveging der interessene for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv ikkje vert vesentleg skadelidande. Avveginga skal skje i samband med konsesjonshandsaminga etter oppdrettslova og saltvassfiskelova. Etter at konsesjon ligg føre, skal tiltakshavar sende melding til planutvalet i kommunen om dei konkrete utbyggingsplanane med kartfesting av anlegget. b. Akvakulturområde I desse sjøområda kan det etablerast anlegg for akvakultur. Samla merdvolum og/eller tal anlegg innan kvart område vert fastsett gjennom konsesjonshandsaming etter oppdretts- og saltvassfiskelova. Nye akvakulturområde skal ikkje lokaliserast nærare enn 00 meter frå friluftsområde og badeplassar, jf. PBL nr.6. Akvakulturanlegg skal ikkje lokaliserast nærare enn 50 meter frå land. Anlegg skal ikkje hindre eller sperre tradisjonelle ferdselsårer for småbåttrafikk. Anlegg kan strekkje fortøyingar og forankringar ut i areal utanfor avsett til akvakulturområde, likevel ikkje slik at det hindrar fri ferdsel på sjøen langs strandsona. c. Hamneområde I desse sjøområda er det viktige interesser for skips- og båtferdsel i tilknyting til etablerte og planlagde hamneanlegg. Desse bruksinteressene skal ha prioritet. Nærare bruksreglar kan fastsetjast av kommunestyret etter hamnelova. For småbåthamner skal areal som inngår i bryggeanlegg omfattast av reguleringsplan. d. Bruk og vern av vassflate, vassøyle og botn, jf. PBL nr. 3 Graving, mudring, utfylling, andre spesielle inngrep som kan få konsekvensar for sjøbotn, vassflate eller vass-søyle, med tilliggjande område eller andre tiltak som vesentleg kan endre området sin verdi eller gir ulempe for verdien, er ikkje tillate, så sant det ikkje vert gitt heimel for det i reguleringsplan. Kravet til regulering gjeld likevel ikkje ved utbygging av båtstø og vor i tilknyting til bygging av inntil 4 naust/rorbuer/sjøhus i same gruppe. 7. Unntak for byggjeforbodet i 100-metersbeltet (PBL nr. og 4, jf. 1-8). a. I 100-meters beltet langs sjø kan eksisterande bebyggelse gjenreisast etter brann. b. Ny landbruksbebyggelse som er nødvendig for næringa, kan oppførast innan 100-meters beltet i særskilde tilfelle det er ikkje fins alternativ lokalisering på eigedommen. Dette omfattar også andre nødvendige bygningar, mindre anlegg og opplag for å oppretthalde det lokale landbruket, fiske, fangst og ferdsel på sjøen, jf. PBL 11-11, nr. 4. c. I turområde og ved badeplassar innanfor 100-meters beltet, kan ein tillate tiltak med tanke på tilrettelegging for ålmenn bruk og tilgjenge. d. I LNFF område der det kan oppførast fritidsbebyggelse i strandsona, kan det etter søknad tillatast oppføring av mindre tilbygg og påbygg, fasadeendringar, terrasse, levegg og frittliggjande boder på eksisterande fritidseigedommar.

12 e. I LNFB område der det kan oppførast bustadbebyggelse i strandsona, kan det etter særskilt søknad tillatast oppføring av mindre tilbygg og påbygg til eksisterande bebyggelse, fasadeendringar, terrasse, levegg og frittliggjande bodar på eksisterande bebygde eigedommar. 8. Unntak frå rettsverknad Kommunedelplanar og reguleringsplanar som vert vedtekne etter godkjenning av kommuneplanen sin arealdel gjeld før denne kommuneplanen.

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr)

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr) KVAM HERAD NOTAT FRÅ OPPSTARTSMØTE DEN.. (dato) REGULERING I/PÅ (namn). (gnr/bnr) Gjennomføring av oppstartsmøte er ei lovpålagd oppgåve jf. plan- og bygningslova 12-8. Møtet skal haldast før kunngjering

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer