Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013"

Transkript

1 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

2 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune Byggestart: Januar 2012 Ferdigstillelse: 29. juli 2013 Prosjektkostnad: 122 millioner kroner + mva. Prosjektet består av en kvadratmeter stor barneskole, med blant annet integrert amfi og gymsal. En av flere utfordringer ved prosjektet, var at skolen var i drift gjennom den største delen av produksjonsfasen. Utfordringen ble løst ved å føre en tett og god dialog med både byggherren og brukerne. Skolen er bygd etter TEK 10 og energimerket grønn A. «Vi har hatt et utmerket samarbeide med Buer Entreprenør i hele byggeprosessen. I byggeperioden hadde vi eksisterende skole tett inntil byggeplassen. Jeg vil berømme Buer Entreprenør for den innsikt og forståelse de viste for skolens situasjon i byggeperioden.» Cathrine Prestboen, Prosjektleder, Bygg- og Vedlikeholdsseksjonen, Sandefjord kommune Nøkkeltall, Buer entreprenør as Nøkkeltall (million kr/prosent) Driftsinntekter Driftsresultat -3,2-1,1 Resultat før skattekostnad -2,8-1,7 Resultat i % av driftsinntekter -1,2-0,9 Totalkapital Totalkapitalrentabilitet -3,3-2,3 Egenkapital 17,4 14,3 Egenkapitalandel i % 27,2 15,9 Antall ansatte pr

3 buer entreprenør as Sjø, utsikt og kort vei til byen er stikkord for beliggenheten til boligene i prosjektet Framnæs Bolig i Sandefjord. Har bygd et solid grunnfjell 2013 ble brukt til å ferdigsette organisasjonen som Buer Entreprenør AS skal møte framtiden med. En framtid som ser svært lys ut. Buer er en tradisjonell byggentreprenør med marked i Søndre Vestfold og Telemark. Selskapets opprinnelige form så dagens lys i I løpet av de 80 påfølgende årene, har Buer vokst fram som en seriøs aktør med et godt omdømme, og er i dag blant de største byggentreprenørene i sin region. Blant prosjektene vi med stolthet kan føre opp på CV-en for 2013, er Haukerød skole for Sandefjord kommune og Framnæs bolig B2. Begge ble overlevert til avtalt tid, til fornøyde kunder. På Haukerød viser energiberegningene at bygget tilfredstiller alle krav til lavenergihus, selv om dette ikke var et krav fra kunden. Framnæs Bolig B2 består av to fireetasjer høye bygningskropper med en leilighet i hver etasje. Med en sentral plassering i indre Sandefjord havn, har leilighetene en unik utsikt. Høy kvalitet på både tekniske løsninger og materialvalg, gjør dette til et eksklusivt prosjekt. Etter flere år med interne omstruktureringer, har Buer Entreprenør omsider fått en moderne og markedstilpasset organisasjon. Flyttingen av hovedkontoret fra Skien til Porsgrunn i 2013 var blant de siste bitene som falt på plass. Derfor er det gledelig at ordreinngangen til inneværende år er den største i Buers historie. Mange av prosjektene som skal leveres i 2014 og 2015 er allerede godt i gang. Blant dem er neste byggetrinn av tidligere omtalte Framnæs Bolig. Der skal vi produsere 29 leiligheter som skal stå ferdige sommeren Selv om fjoråret ble et år preget av konsolidering, er 2013 også fjerde år på rad uten fraværsskade på arbeidsplassen. Det er resultatet av en bevisst satsning. HMS skal være tydelig tilstede i alt medarbeiderne foretar seg, og er den viktigste delen av fundamentet for Buers videre drift. «Buer Entreprenør er markedsledende lokalt, og jobber på en svært ryddig måte med flott oppfølging av oss som kunder. De er også særdeles profesjonelle i miljøspørsmål.» Ole Jacob Skjelberg, eiendomssjef, A/S Thor Dahl 4

4 om backegruppen Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, prosjektutvikling, eiendom og maskinutleie. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. BackeGruppens entreprenørvirksomhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. Konsernet har gjennom oppkjøp og nyetableringer i løpet av de fem siste årene også virksomheter i Bergen, Trondheim og Sandnes/Stavanger. I 2012 ble Forny AS etablert i Oslo og er BackeGruppens nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom BackeSkolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egenskaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å igangsette 500 boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette BackeGruppen til en av de største boligbyggerne i Norge. Backe Eiendom er BackeGruppens eiendomsinvesteringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og andre næringsbygg. Maskiner og utstyr tilhørende Backe- Gruppen eies i hovedsak av BAS Maskinutleie. Selskapet har etter etableringen i 2008 utviklet seg til å bli et viktig satsningsområde for konsernet. Utleie av maskiner og utstyr til det eksterne markedet utgjør nå mer enn 50 % av omsetningen. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i BackeGruppen. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. 6

5 Buer Entreprenør AS årsberetning 2013 Årsberetning Virksomheten Buer Entreprenør AS driver entreprenørvirksomhet med primærmarked i Telemark og søndre Vestfold. Selskapet er heleid av Backe Entreprenør Holding AS. Omsetning i 2013 ble kr. 230,6 millioner, hvor boligproduksjon utgjorde ca. 5 %. Budsjettert omsetning for 2013 var på 245 millioner, avviket mot budsjett skyldes i hovedsak mangel på- og forskjøvet oppstart av oppdrag. Dette har resultert i noe permitteringer gjennom året, fortrinnsvis blant håndverkerne. De største prosjektene i 2013 har vært Haukerød skole, for Sandefjord kommune. Bø Sjukeheim for Bø kommune og Mesterfjellet skole for Larvik kommune. Haukerød skole ble overlevert og tatt i bruk til skolestart Her gjenstår kun noe utomhusarbeider som skal ferdigstilles før sommeren Vi ferdigstilte også en omfattende rehabilitering av Sparebank 1 Telemark sine lokaler i Skien. I tillegg til dette har Buer gjennomført prosjekter innen næring og anlegg med kontraktssum mellom 1-10 mill. kr. Årsregnskapet Resultatregnskapet Driftsinntektene i 2013 utgjorde 230,6 mill. kr (184,4). Resultat før skatt ble i 2013 på -2,8 mill. kr (-1,7). Dette er et resultat styret ikke er tilfreds med. Selskapet har ikke hatt aktiviteter knyttet til forskning i 2013, men det pågår et betydelig forbedrings- og utviklingsarbeid i det daglige arbeidet. Kostnader knyttet til dette dekkes løpende over drift. Kontantstrøm Selskapet har hatt tilfredsstillende likviditet gjennom hele året og hadde pr en likvidbeholdning på 26,9 mill. kr. Forslag til disponering av resultat og balanse Årsresultatet i Buer Entreprenør AS på kr disponeres som følger: Avgitt konsernbidrag Fra annen innskutt egenkapital Sum disposisjoner Bokført egenkapital pr utgjør etter dette 17,4 mill. kr tilsvarende 27,2 % av totalkapitalen. Opplysninger om finansiell risiko Selskapets kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer på kunder. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av fordringer, og selskapet har i liten grad måttet realisere tap på krav. For å redusere risikoen for tap på fordringer, kreves bankgaranti fra private kunder iht. Norsk Standard. Selskapet har ikke rentebærende gjeld og endringer i rentenivået påvirker først og fremst selskapets finansinntekter. Forvaltning av overskuddslikviditet ivaretas av morselskapet AS Backe. Arbeidsmiljø Buer Entreprenør AS hadde ved årets slutt 71 ansatte, henholdsvis 20 funksjonærer og 51 håndverkere. Dette er 1 lærling flere og 4 fagarbeidere mindre enn ved samme tid i fjor. Selskapet har 3 lærlinger. Det er en målsetting at antall lærlinger til enhver tid skal utgjøre i størrelsesorden 10 % av fagarbeiderstyrken. Håndverkerne og funksjonærene i Buer Entreprenør AS har et aktivt tillitsmannsapparat. Samarbeidet i de ulike organer i selskapet er konstruktivt og fungerer godt. Det har ikke vært noen alvorlige skader i Selskapet oppnådde i 2013 en H- verdi på 0, noe styret er meget tilfreds med. Det totale sykefraværet var på 6,7 % mot 5,1 % i Likestilling Ved årsskiftet var det 3 kvinner ansatt i selskapet. Det er 1 kvinnelig representant i selskapets styre. Det er en målsetting å øke kvinneandelen i bedriften, spesielt i prosjektrelaterte stillinger. Likelønnsprinsippet gjelder i selskapet. Diskriminering Selskapet har fokus på å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, annen nasjonal opprinnelse, og livssyn. Dette gjelder ved rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Ytre miljø Entreprenørvirksomhet representerer en belastning på det ytre miljø. Styret er ikke kjent med at selskapet har forurenset det ytre miljø i vesentlig grad. Det er i selskapet kontinuerlig fokus på å redusere den belastningen virksomheten har på det ytre miljø. Dette gjøres gjennom ulike interne tiltak, blant annet fokus på avfallshåndtering og Rent tørt bygg, samt deltakelse i samarbeidsprosjekter innen bransjen. Videre drift og fremtidig utvikling Buer Entreprenør AS sin kompetanse og gode omdømme gir et godt grunnlag for videre drift som er en forutsetning for det avlagte årsregnskapet. Med bakgrunn i selskapets gode ordrereserve ved inngangen til 2014 forventes det å oppnå et tilfredsstillende resultat i Porsgrunn 11. februar 2014 sven Christian Ulvatne Asle Randen Truls Moen styrets leder Adm. dir Fredrik Eskedal Tom Baugerød Anne Sondbø Hansen Geir Ustgård 8

6 Buer Entreprenør AS Resultatregnskap Buer Entreprenør AS balanse per Resultatregnskap Beløp i kr Noter Driftsinntekter 1, 2, 5 og Materialer og underentreprenører Lønnskostnader etc. 3 og Avskrivninger Andre driftskostnader 5, 6 og Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekter på investeringer i foretak i samme konsern Andre renteinntekter Andre finansinntekter Andre finanskostnader -1-4 Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Disponeringer Avgitt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Fra annen innskutt egenkapital TIL udekket underskudd Eiendeler Beløp i kr Noter Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Goodwill Sum immatrielle eiendeler Bygninger, tomter Maskiner, inventar, etc Sum varige driftsmidler Investering i foretak i samme konsern Investeringer i andre selskaper 1 4 Andre langsiktige fordringer 3 og Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Beholdning materialer 0 0 Sum egenregiprosjekter 0 0 Byggherrefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse, bank og postgiro Sum bankinnskudd og lignende Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Beløp i kr Noter Egenkapital: Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning for forpliktelse Kassekreditt 0 0 Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Utbytte 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Porsgrunn 11. februar Sven Christian Ulvatne Truls Moen Asle Randen Fredrik Eskedal Tom Baugerød Anne Sondbø Hansen Geir Ustgård

7 Buer Entreprenør AS Kontantstrømoppstilling Buer Entreprenør AS prinsippnote Kontantstrømoppstilling Beløp i kr Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter 0 0 Ordinære avskrivinger (Gev.)/tap ved salg driftsmidler 0 0 Nedskrivning anleggsmidler 0 0 (Økn.)/red. lager 0 0 (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) lev. gjeld Effekt av valutakursendringer 0 0 Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet i p-ordn Poster klassifisert som inv/fin. aktiviteter 0 0 Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 0 0 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 0 40 Innbetalinger ved salg av andre investeringer 0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 0 0 Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter 0 40 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Buer Entreprenør AS sin virksomhet består hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig, med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avvikende fakturerings- og betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Garantiavsetning Selskapet har en balanseført avsetning til garantiarbeider som er ment å dekke eventuelle garanti- og etterarbeider, samt krav på avsluttede prosjekter. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i selskapet. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Netto pensjonsforpliktelse tilknyttet den gamle ordningen er ikke vesentlig for selskapet og er ikke ført opp i balansen. Den nye LO/ NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. Finansielle aktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0 Netto endring i kassekreditt 0 0 Utbetaling av renter 0 0 Innbetaling av egenkapital 0 0 Tilbakebetaling av egenkapital 0 0 Utbetaling av utbytte 0 0 Innbetaling av aksjonærbidrag 0 0 Innbetaling av konsernbidrag 0 0 Utbetaling av konsernbidrag 0 0 Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter 0 0 Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

8 Buer Entreprenør AS noter Note 1 - Virksomhetsområder Pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Anlegg Annet Totalproduksjon Note 5 - Nærstående parter Innleie av arbeidskraft Leie av maskiner og utstyr Kostnader administrative tjenester Annet I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen. Selskapet sin virksomhet har vært i Skien i 2013 og har flyttet til Porsgrunn fra 2014 Note 2 - driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum leieinntekter Sum salgsgevinster aktiva 193 Sum annet Sum Note 3 - Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Daglig leder er berettiget bonus i henhold til den enhver tid fastsatte bonusordning i BackeGruppen. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Honoraret til revisor i Buer Entreprenør AS ble i 2013 utgiftsført med kr ,- eksl. mva som utelukkende relaterer seg til lovpålagt revisjon. Det er ellers ikke kostnadsført andre honorarer til revisor eller til foretak revisor har et særskilt samarbeid med, det være seg honorar for attestasjonstjenster, skatterådgivning eller for andre tjenester utenfor revisjon. Note 4 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Note 6 - Varige driftsmidler Maskiner, Biler og andre Sum inventar, etc. transport etc Kostpris Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang 0 Kostpris Akk.ord.avskr Årets ord. avskr Akk. ord. avskr. solgte 0 Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid 5 3 Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær kroner Gjenstående leieperiode Totale husleiekostnader år Note 7 - Tap på fordringer Årets realiserte tap 0 10 Avsatt 1.1 Avsatt Tap på fordringer 0 10 Antall årsverk ansatte Funksjonærer Fagarbeidere Totalt

9 Buer Entreprenør AS noter Note 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Gjeld Sum Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Mottatt konsernbidrag Netto grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt / Utsatt skattefordel (-) Utsatt skattefordel Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat - Beregnet skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt - - Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt utbytte Mottatt konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt 0 0 Betalbar skatt 0 0 Skattekostnad Årets betalbare skatt Skatt på avgitt/mottatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Skattekostnad Sammenheng ml., skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt: Kr. % Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. f. skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller 24-0,9 % Effekt av endring i skattesats ,5 % Skattekostnad i hht resultatregnskapet ,1 % Med virkning fra 2014 er skattesatsen justert fra 28 til 27 %. Ved beregning av utsatt skatt (evt. utsatt skattefordel) pr er den fremtidige skattsatsen (27 %) lagt til grunn. Virkning av endring i skattereglene er en estimatendring som inngår i skattekostnaden for Note 9 - Bankinnskudd () Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB NOR. Buer Entreprenør AS sitt bankinnskudd på kr 26,9 millioner inngår i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men Buer Entreprenør AS har tilsvarende fordring på AS Backe. Note 10 - Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Utført ikke fakturert / inntektsinterim Avsatt til tap Byggherrefordringer Av netto innestående fra byggherre pr utgjør kr 6,0 millioner innestående som forfaller først i Tilsvarende for 2012 utgjorde kr 3,4 millioner innestående som forfaller først i Note 11 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt EK Annen EK SUM Egenkapital Årsresultat Mottatt konsernbidrag Avgitt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag 0 Egenkapital Selskapets aksjekapital består av 4000 aksjer á kr 3000,-. Hver aksje gir 1 stemme. Selskapets aksjer eies av Backe Entreprenør Holding AS Selskapet inngår i konsernregnskapet til BackeGruppen. AS Backe, som er konsernspissen, utarbeider det konsoliderte regnskapet. Konsernregnskapet kan en få utlevert ved å henvende seg til AS Backe, postboks 359, 1326 Lysaker. Note 12 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte Til gode offentlige avgifter Andre kortsiktige fordringer Sum Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Annet 141 Sum Note 13 - Gjeld Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld Sum Forskuddsfakturert produksjon er kr 3,8 millioner ved utgangen av Ved utgangen av 2012 var tilsvarende beløp kr 0 millioner. 16

10 Buer Entreprenør AS noter Buer Entreprenør AS revisjonsberetning Note 14 - Leverandørgjeld Leverandørgjeld Leverandører Innestående leverandører Interim lønn Leverandører samme konsern 484 Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld Note 15 - Garantiansvar Garantier Garantiansvar ovenfor byggherrer *) Andel av garantier sikret ved pant. * Det er stilt byggherregarantier fra eksterne finansinstitusjoner ovenfor tredjepart. Som sikkerhet for garantiansvaret, er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe. Note 16 -Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende Note 17 - Aksjer i andre selskaper Selskapenes aksjekapital Antall aksjer Pålydende tilsammen Verdi i balansen OPAS 1 1 Sum investeringer i andre selskaper 1-1 Note 18 - Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet. En gjenværende forpliktelse gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premie de kommende to årene. Andelen av gjenværende forpliktelse for førtidspensjonsister og underdekningen i den gamle ordningen er ikke vesentlig for selskapet pr og er ikke balanseført. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Note 19 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2014, som ville hatt vesentlig betydning for 2013 regnskapet. 18

11 Buer Entreprenør AS Floodmyrveien Porsgrunn Telefon: Telefaks: E-post:

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des. 2014 + prøvedrift

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Stabburveien. Forsiden: Bergen Seilforening (Foto: Truls Løtvedt). Marineholmen. Betongflåte klar for levering. STABBURVEIEN Arkitekt: Faaland Arkitekter

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer