backer entreprenør Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "backer entreprenør Årsrapport 2012"

Transkript

1 backer entreprenør Årsrapport 2012

2 BACKER ENTRERPRENØR Myrkdalen Hotel. Hovedtrapp fra Resepsjon til Restauranter : Prosjekt Myrkdalen Hotel. Familerestaurant. 2: Fasade mot skibakken. 3: Typisk hotellrom. Hotell i ski-eldorado Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs AS Byggherre: Myrkdalen Hotel AS Byggetid: 18mnd, ferdig november 2012 Kontraktssum: ca 146 mill eks.mva Beskrivelse: Myrkdalen Hotel er et nybygg på rundt 7500 kvadratmeter fordelt på sju etasjer. I første og annen etasje finner man resepsjon, lobby og restaurant. I de øvrige etasjene bygges 112 rom hvorav 7 suiter. Myrkdalen Hotel er blitt utført som en totalentreprise. «Dette er et hotell hvor eiere og destinasjon vil være stolte av det som trolig blir et av de mest unike hotellene i landet». Dag Olav Koppervik, prosjektleder og hotelldirektør.lillehammer Kunnskapspark AS Nøkkeltall, Backer entreprenør as Nøkkeltall (million kr/prosent) Driftsinntekter 200,9 91,0 Driftsresultat -30,4-5,1 Resultat før skattekostnad -30,5-5,2 Resultat i % av driftsinntekter -15,2-5,7 Totalkapital 47,8 29,7 Totalkapitalrentabilitet i % Egenkapital 5,0 0,5 Egenkapitalandel i % 10 2 Antall ansatte pr

3 BACKER ENTRERPRENØR Tid og innsats God planlegging og rett fokus er viktig for Backer Entreprenør Backer Entreprenør er en totalentreprenør med Bergen og omegn som sitt markedsområde. Selskapet leverer bolig- og næringsprosjekter for både private og offentlige byggherrer. Backer Entreprenør er sterke på betong- og tømmerproduksjon, og leverer også flåter til oppdrettsnæringen langs kysten. Produksjonen foregår i dokk på Stamsneset og markedsføres under merkevaren Sjøsterk. Et av selskapets største prosjekter i 2012 var Myrkdalen Hotel på Voss. Hotellet, på 7500 m2, ble overlevert i november En krevende byggherre, høye krav til kvalitet og avstanden til vårt kontor i Bergen gjorde prosjektet spesielt utfordrende og har gitt oss verdifull erfaring. Skjerpet konkurranse, økende forskriftskrav og mindre marginer stiller nye krav til oss som entreprenør. God planlegging og rett fokus på rett oppgave er en nødvendighet for å nå våre fremtidige mål. Hordaland er et av Norges vekstområder og selskapet har gode ordrereserver for det kommende året. Samlet sett gjør dette at vi ser optimistisk på «Skjerpet konkurranse, økende forskriftskrav og mindre marginer stiller nye krav til oss som entreprenør.» 1: Prosjekt Myrkdalen Hotel. Takkonstruksjon yttertak. 2: Prosjekt Hellen Skole. Forskaling av bakvegg som guttene i Backer Entreprenør løste på en utmerket måte. 3: Støping av dekke på Hellen Skole. Dekkestøpene måtte kontinuerlig tilpasses det tilstøtende dekke i eksisterende bygg. 4

4 om backegruppen Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, maskinutleie, prosjektutvikling og eiendom. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entrepre nørselskaper, et murmesterfirma og et maskin utleieselskap. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksom heten. BackeGruppens entreprenørvirk somhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. I 2008 utvidet Backe- Gruppen virksomheten til Sør-Vestlandet ved etablering av Backe Bygg i Sandnes utenfor Stavanger. Konsernet har gjennom oppkjøp nå også virksomheter i Bergen og Trondheim. I 2012 ble Forny AS etablert i Oslo og er BackeGruppens nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksom heten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom BackeSkolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt driver aktivt som bygg herre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egen skaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å ferdig stille boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette Backe- Gruppen til en av de største bolig byggerne i Norge. Backe Eiendom er BackeGruppens eiendoms investeringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og skolebygg. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i BackeGruppen. Sven Christian Ulvatne er administrerende direktør i Backe Entreprenør Holding AS, mens Backe Prosjekt og Backe Eiendom ledes av henholdsvis Bjørn Tore Hagness og Eirik Strand. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. 6

5 BACKER ENTRERPRENØR årsberetning 2012 Årsberetning Virksomhetens art Backer Entreprenør AS er et entreprenørselskap med primærmarked i Bergensregionen. Vi utfører alle typer bygg- og mindre anleggsoppdrag samt produksjon av betongflåter til oppdrettsnæringen. Selskapet eies av Backe Entreprenør Holding AS. Ambisjonen er å utvikle Backer Entreprenør AS til en betydelig aktør i Bergensregionen. Selskapet har vokst betydelig det siste året og omsetningen er mer enn doblet i forhold til Det har vært fokus på rekruttering av nye medarbeidere og ved utgangen av året var det 61 ansatte i selskapet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2013 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er tilført kr 26,45 mill pr i konsernbidrag. Arbeidsmiljø og personale Totalt sykefravær i 2012 var på 6,5%. Dette er en økning på 2,7% sammenlignet med Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet. Selskapet har gjennom 2012 hatt fokus på nestenulykker, og har et godt innarbeidet system for rapportering. Det er rapportert 2 skader som medførte til sammen 48 fraværsdager. Skadene oppstår som følge av fall fra stillas og fall i en skråning. Det er gjennomført HMS kampanjer for å unngå at noe lignede skjer igjen. Skadene skyldes i all hovedsak personlig feilhåndtering. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Det arbeides sammen med bedriftshelsetjenesten for å redusere belastningsskader. Selskapet søker å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne, ulike nasjonale opprinnelser, hudfarge, religion og livssyn. Dette gjelder ved rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom menn og kvinner. Vi har som målsetting rundt likestilling om at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet rekrutterer fra miljøer hvor menn er overrepresentert. Av selskapets 61 ansatte er det en kvinne. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Ytre miljø Entreprenørvirksomheten representerer en belastning på det ytre miljø. Gjennom ulike interne tiltak, samt deltakelse i samarbeidsprosjekter innen bransjen, arbeider selskapet kontinuerlig for å redusere denne belastningen. Selskapet søker, hvis mulig, å velge miljøvennlige løsninger for å tilfredsstille substitusjonsplikten. Målet er å unngå at miljøfarlige stoffer kommer på avveie, redusere mengden bygg- og anleggsavfall som oppstår og å fremme ombruk og gjenvinning. For å kunne oppnå avfallsminimering, vektlegges planlegging av innkjøp og logistikk før og underveis i prosjektene. Styret er ikke kjent med at selskapet har forurenset det ytre miljø i vesentlig grad. Fremtidig utvikling Selskapets virksomhet vil i fremtiden preges av konkurranse innenfor alle våre fagområder. Allianser, oppkjøp og partnerskap utvikles videre og er med på å forsterke konkurransen. Vi forventer en positiv markedsutvikling i 2013 og aktiviteten i Backer Entreprenør AS vil være på nivå med Det er allerede inngått kontrakter for hovedtyngden av forventet produksjon for året. Selskapet har ingen pågående rettssaker eller konflikter. Regnskap og balanse Styret mener årsresultatet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og finansielle stilling og resultat. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen ble 200,9 mill kr og årsresultatet -22,0 mill kr. Årsresultatet er svært svakt og skyldes i hovedsak et enkeltprosjekt som er avsluttet. Sven Christian Ulvatne Styrets leder/daglig leder Ivar Hanestad De samlede investeringene av maskiner og utstyr var pr på 2,3 mill kr. Årets investeringer har gått med til å øke selskapets produksjonskapasitet. Likviditetsbeholdning pr var på 5,2 mill kr. Selskapet har kun kortsiktig gjeld og har ingen valuta eller renterisiko pr Risikoen for tap på fordringer er generelt sett lav. Selskapets finansielle stilling er god. Selskapets egenkapital er 5 mill. kr. Egenkapitalandelen pr var 10,5 %. Selskapets frie egenkapital var ved årets utgang på 0,2 mill kr. Bergen, 30. april 2013 Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Fra annen innskutt egenkapital kr Fra udekket tap kr Sum disponert kr Andre forhold Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang, som har betydning for selskapets stilling og resultat. Willy Dalheim Tore Rem Hofseth 8

6 BACKER ENTRERPRENØR Resultatregnskap 2012 BACKER ENTRERPRENØR balanse per Resultatregnskap Note Driftsinntekter 1, 2, Materialer og underentreprenører Lønn etc. 3, 4, Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Eiendeler Note Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Goodwill Sum imaterielle eiendeler Maskiner, inventar, etc Sum varige driftsmidler Driftsresultat Andre renteinntekter Andre finansinntekter 6 5 Rentekostnad til foretak i samme konsern Andre rentekostnader Netto finansposter Ord. resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Disponeringer og overføringer Fra annen innskutt egenkapital Fra udekket tap Sum Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler: Byggherrefordringer Fordringer selskap i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum bankinnskudd og lignende Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital: Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Pensjonsforpliktelser Avsetning for forpliktelse Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen, 30. april 2013 Sven Christian Ulvatne Willy Dalheim Ivar Hanestad Tore Rem Hofseth Styrets leder/daglig leder 10

7 BACKER ENTRERPRENØR prinsippnote BACKER ENTRERPRENØR noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små selskaper. Salgsinntekter Backer Entreprenørs virksomhet består i hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig, med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avvikende fakturerings- og betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i Backer Entreprenør AS. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Netto pensjonsforpliktelse tilknyttet den gamle ordningen er beregnet og ført opp i balansen. Den nye LO/NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for selskapets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. NOTE 1 - Virksomhetsområder Pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Annet Totalproduksjon All virksomhet er utført i Hordaland. NOTE 2 - Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum NOTE 3 - Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Lån eller sikkerhetsstillelse Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Samlede sikkerhetsstillelser Vilkår for lån og sikkerhetstillelser Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Det var ny daglig leder i selskapet fra og med januar Honoraret til KPMG AS i Backer Entreprenør AS ble i 2012 utgiftsført med kr ,- eks mva. Hele honoraret vedrører lovpålagt revisjon. NOTE 4 - lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Antall årsverk ansatte Funksjonærer Fagarbeidere Totalt

8 BACKER ENTRERPRENØR noter NOTE 5 - Varige driftsmidler Maskiner, Goodwill Sum inventar, etc. Kostpris Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Kostpris Akk.ord.avskr Årets avskr. og nedskr Akk. ord. avskr. solgte Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid 3-10 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær NOTE 7 - Regnskapsmessig behandling av skatt (fortsettelse) Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt konsernbidrag Underskudd til fremføring Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt 0 0 Skattekostnad Årets betalbare skatt 0 0 Skatt på mottatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Skattekostnad kroner gj.leieperiode Totale husleiekostnader år NOTE 8 - Bankinnskudd Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DnB NOR Bank ASA. Av Backer Entreprenør AS sitt bankinnskudd på 5,25 mill.kr inngår 5,25 mill. kr i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men Backer Entreprenør AS har tilsvarende fordring på AS Backe. NOTE 6 - Tap på fordringer Årets realiserte tap 0 0 Avsatt Avsatt Tap på fordringer 0 0 NOTE 7 - Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Omløpsmidler Anleggsmidler Gjeld Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Mottatt konsernbidrag Netto grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 NOTE 9 - Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Utført ikke fakturert / inntektsinterim Byggherrefordringer NOTE 10 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksje- Annen Udekket kapital innskutt EK tap SUM Egenkapital Mottatt konsernbidrag Årsresultat Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer á kr 1.000,-. Hver aksje gir 1 stemme. Selskapets aksjer eies av Backe Entreprenør Holding AS. Backer Entreprenør AS inngår i konsernregnskapet til BackeGruppen. AS Backe som er konsernspissen utarbeider det konsoliderte regnskapet. Konsernregnskapet kan en få utlevert ved å henvende seg til AS Backe, postboks 359, 1326 Lysaker. 14

9 BACKER ENTRERPRENØR noter NOTE 11 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Sum Note 16 - Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende tre årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Sum NOTE 12 - Gjeld Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen kortsiktig gjeld Sum Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. NOTE 17 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelse av en kontrakter, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveranser, reklamasjoner m.v. Selskapet har ved utgangen av året ingen tvistesaker. Det er ikke inntrådt hendelser i 2013, som ville hatt vesentlig betydning for 2012-regnskapet. NOTE 13 - Leverandørgjeld Leverandører Kostnadsinterim Innestående leverandører Leverandørgjeld konsern Sum leverandørgjeld NOTE 14 - Garantiansvar Garantier Garantiansvar stilt ovenfor tredjepart *) Andel av garantier sikret ved pant 0 0 * Garantiene er stilt av eksterne finansinstitusjoner overfor tredjepart (byggherrer). Som sikkerhet for overnevnte garantiansvar, er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe. Av utstedte garantier gjelder kr skattetrekksgaranti. NOTE 15 - Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende

10 BACKER ENTRERPRENØR revisjonsberetning 18

11 Backer entreprenør as Møllendalsveien Bergen Telefon: E-post:

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Backe Østfold AS Årsrapport 2012

Backe Østfold AS Årsrapport 2012 Backe Østfold AS Årsrapport 2012 Backe Østfold AS 1 1: Nordbytun, Vestby. NORDBYTUN Byggherre: Nordbytunet Utbygging as Oppstart: Mars 2011 Ferdigstillelse: Desember 2012 Beskrivelse: Nordbyhagen 8-14

Detaljer

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Stabburveien. Forsiden: Bergen Seilforening (Foto: Truls Løtvedt). Marineholmen. Betongflåte klar for levering. STABBURVEIEN Arkitekt: Faaland Arkitekter

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2012

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2012 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2012 buer entreprenør as Foto: dag jenssen Foto: dag jenssen 1 2 Borgestadholmen. 1: Fra prosjekt Marensro. André Kittilsen, Tore Åkredalen, Gunnar Fredrikstad, Jørn Petter

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

AS Miljøbygg Årsrapport 2013

AS Miljøbygg Årsrapport 2013 AS Miljøbygg Årsrapport 2013 AS Miljøbygg Forside og denne side: Maxbo Gran almenning. 1 2 1: Utvidelse og rehabilitering av Lillehammer helsehus. 5.500 kvm nybygg og 2.000 kvm rehabilitering. Hovedentreprise.

Detaljer

Agathon Borgen AS Årsrapport 2013

Agathon Borgen AS Årsrapport 2013 Agathon Borgen AS Årsrapport 2013 Agathon Borgen AS Foto forsiden og dette oppslag: Hurdal skole og idrettshall. Hurdal skole og kultursenter Byggherre: Hurdal kommune Arkitekt: Tegn 3/Sweco Byggestart:

Detaljer

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des. 2014 + prøvedrift

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

FORNY AS Årsrapport 2014

FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS SANDAKERVEIEN 99 Sted: Storo, Oslo Areal: ca. 7020 kvm Opprinnelsesår: 1986 Byggekost: ca. 120 MNOK I februar 2015 står brakkeriggen klar ved Sandakerveien 99. Her skal

Detaljer

AGATHON BORGEN AS Årsrapport 2014

AGATHON BORGEN AS Årsrapport 2014 AGATHON BORGEN AS Årsrapport 2014 AGATHON BORGEN AS Fet Datasenter. Fet Datasenter. FET DATASENTER Arkitekt: MAD AS Byggherre: Digiplex Fet AS Byggetid bygningsmessig: Jan 2014 Des 2015 Teknisk: Jan 2014-des

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

AASEN BYGG AS Årsrapport 2014

AASEN BYGG AS Årsrapport 2014 AASEN BYGG AS Årsrapport 2014 AASEN BYGG AS Brannåsen barnehage er fint plassert i landskapet. Når Høvdingen står ferdig i 2015, vil bygget fremstå like flott som på illustrasjonene. ILLUSTRASJONSBILDE

Detaljer

MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014

MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014 MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014 MARTIN M. BAKKEN AS «Med kjennskap til Martin M. Bakken sin fagmessige kvaliteter og gjennomføringsevne var det ett lett valg. Vi er imponert over gjennomføringen av

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2012

AS Backe Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 AS backe og backegruppen En høy pris Store og komplekse prosjekter kontrahert i et svakt marked har kostet oss dyrt. Men en sterk posisjon i et voksende marked skal bringe oss tilbake.

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer