Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: plan ID:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004"

Transkript

1 Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING Randaberg kommune Dato: plan ID:

2 KONSEKVENSUTREDNING Innledning Krav om konsekvensutredning Metode... 3 Verdivurdering... 4 Omfang... 4 Konsekvens Konsekvensutredninger for ulike tema Naturmangfold... 4 Vurdering... 6 Konklusjon Forurensing... 7 Vurdering... 7 Konklusjon Støy... 8 Vurdering... 8 Konklusjon Landbruk (sikring av jordressurser)... 8 Vurdering... 8 Konklusjon: Energi... 9 Vurdering Konklusjon Kulturminne og kulturmiljø Vurdering av automatisk fredede kulturminner Vurdering av nyere tids kulturminne Konklusjon Landskap Vurdering Konklusjon Barn og unges interesser i planområdet Vurdering Konklusjon Trafikksikkerhet og tilgjengelighet

3 Konklusjon: Friluftsliv Vurdering Konklusjon: Estetikk og arkitektur Vurdering Konklusjon Universell utforming Vurdering Konklusjon Nabohensyn / eiendomsinngrep Konklusjon Kommuneøkonomi og tjenester Konklusjon Beredskap og ulykkesrisiko (ROS) Forutsetninger Vurdering av risiko og forslag til tiltak

4 KONSEKVENSUTREDNING 1 Innledning 1.1 Krav om konsekvensutredning Tema for konsekvensutredning er fastsatt i planprogrammet. Temaene er fordelt på 2 kategorier: miljø- og samfunnstema. Miljøtema: Naturmangfold Forurensing Støy Landbruk / Sikring av jordressurser Energi Kulturminne og kulturmiljø Landskap Samfunnstema: Barn og unges interesser Trafikksikkerhet og tilgjengelighet Estetikk og arkitektur Friluftsliv Universell utforming Nabohensyn /eiendomsinngrep Kommuneøkonomi og -tjenester Beredskap og ulykkesrisiko 1.2 Metode Kriterium for fastsetting av verdi, omfang og konsekvens er angitt i Statens vegvesen sin Håndbok 140 Konsekvensanalyse, som ligger til grunn for analysen. For kulturminner har vi også benyttet Riksantikvarens veileder Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar (2003). Metoden som benyttes i de fleste tema i utredelsen er tredelt: Verdivurdering Omfangsvurdering Utredning av konsekvensar. 3

5 Verdivurdering For enkelte tema vil det bli foretatt en verdivurdering av områder eller enkeltelementer innenfor planområdet, etter nærmere fastsatte kriterier (jf. SVV håndbok 140). For andre tema vil dette ikke være relevant. Omfang Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer tiltaket som er vurdert, vil medføre i forhold til det enkelte fagtema. Tiltakets omfang vurderes for områder som direkte og indirekte berøres av tiltaket, dvs. områder hvor det antas at det enkelte vurderingstema kan påvirkes av tiltaket. Tiltakets omfang angis i henhold til en fremdelt skala som vist nedenfor. Figuren skiller imidlertid lite/intet omfang slik at det fremgår om omfanget er lite negativt, intet eller lite positivt. Konsekvens Konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av konsekvensene for å få den samlede konsekvensutredningen. Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Den samlede konsekvensvurderingen vurderes langs en glidende skala fra svært negativ konsekvens til svært positiv konsekvens. Grunnlaget for å vurdere verdi og konsekvens framgår av figur 1. 2 Konsekvensutredninger for ulike tema 2.1 Naturmangfold Naturmangfoldet vurderes etter kriteriene i naturmangfoldlova Prinsippene som omfatter krav til kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet, vurdering av samlet belastning og bruk av miljøforsvarlige teknikker skal alltid legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet og forvaltning av fast eiendom. Rødlistede arter er arter som er truet i Norge. Hovedgruppering av truede arter er: Kritisk truet (CR), Sterkt truet(en), Sårbar (VU), Nær truet (NT). Svartelistede arter deles i følgende kategorier: Svært høy risiko (SE), Høy risiko (HI), Potensielt høy risiko (PH), Lav risiko (LO) og Ingen kjent risiko (NK). Naturtyper er delt i verdikode A: svært viktig, B: viktig og C: lokalt viktig og U: uprioritert. Det er ingen verneområder eller registrering av prioriterte arter eller utvalgte naturtyper innenfor planområdet. Et område ved Harestadmyra (BA ) er registrert som beiteområde for rådyr (verdikode B) og leveområde for spurvefugler (verdikode B). Deler av Harestad friområde (BN ) har registrert naturtypen naturbeitemark (verdi viktig ), og en del med naturtype kystlynghei (verdi lokalt viktig ). 4

6 Rødlistede arter observert innenfor området: Småsalamander (Triturus vulgaris ) NT, Storspove (Numenius arquata) NT, Sivhøne (Gallinula chloropus) NT og Tyrkerdue (Streptopelia decaocto). Svartelistede arter observert innenfor planområdet: Fasan (Phasianus colchicus) LO, Platanlønn (Acer pseudoplatanus) SE. Artsområder for rådyr og spurvefugl Rådyr er en vanlig art å finne i kulturlandskapet, og er heller ikke en ukjent gjest i mange hager. Arten finnes over det meste av Norge, og er ingen truet art. Det er åpnet for rådyrjakt i Randaberg kommune, og skytes hvert år ca. 25 dyr. Den planlagte utbyggingen vil redusere det registrerte leveområdet for rådyrene. Dette vil ha helt lokale konsekvenser, men ingen relevant effekt på bestanden. Utbygging og økt trafikk vil gi større risiko for påkjørsel av rådyr, og enkelte hageeiere kan bli plaget av at rådyr spiser opp hageplantene. Det er imidlertid kun registrert to påkjørsler av rådyr i Randaberg kommune i 2013, og det er ingen grunn til å vente noe dramatisk øke kun ut fra denne utbyggingen. Spurvefugler er vanlig over alt i Norge. Området er i dag delvis utbygd, og ellers brukt til idrettsbane og friluftsområde. Den planlagte utbygginga vil ikke ha noe konsekvens av betydning for spurvefuglene. Naturtypeområder Området med naturbeitemark er ikke større enn 12 daa. For at beitemarka skal opprettholdes er en avhengig av beite fra husdyr. I følge beskrivelsen i naturbase er området også truet av tursti. Naturbeitemarka er en del av grøntstrukturen i planen, der det er planlagt tursti gjennom området. Arealet inngår også i statlig sikra friluftsområde, og er fra før nyttet for friluftsliv. Ut fra området sin størrelse vil beitemarka sin effekt ligge mer som et landskapselement enn som en viktig biotop. Ved opphør av beite vil naturtypen med tiden forsvinne, og typiske beitemarksarter vil forsvinne fra området. Det er ikke kjent om her er særlig trua arter. Det er derfor satt krav om at skjøtselsplan må utarbeides. Kystlyngheia dekker et noe større område, med ca. 44 daa. Det er registrert purpurlyng (Erica cinerea) i området. Området bærer preg av at skjøtselen er opphørt, og er i ferd med å gro til. Arealet grenser til området som blir lagt ut til boligformål, men vil ikke bli direkte berørt av utbyggingen. Mangel på skjøtsel er en større utfordring for kystlyngheia enn utbyggingen. Naturtypeområdene (naturbeitemark og kystlynghei) som ligger innenfor regulert grøntstruktur, er vist med hensynssone naturmiljø, og det er i planbestemmelsene 6-4 satt krav om skjøtselsplan for områdene. Artsobservasjoner Observasjonen av småsalamander er fra 1980, og det er oppgitt av lokaliteten senere er ødelagt. De rødlistede fuglene som er registrert er i hovedsak knyttet til Harestadmyra, og vann-/våtmarksareal som leveområde. 5

7 Kilder: Artsdatabanken.no, Artsdatabanken Naturbase.no, Miljødirektoratet Vurdering Det er gjort flere registreringer av naturverdiene i området, og viktige verdier er godt kjent. Det er ikke opplistet artsregistreringer for naturtypeområdene, men så lenge disse arealene ikke er del av utbyggingsområdene så er det heller ikke relevant med så grundige registrering. Ut fra områdene som det planlegges å bebygge, er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig. En må se eksisterende belastning og omkringliggende tiltak i sammenheng for å vurdere samlet belastning for naturmangfoldet. Naturverdiene er i all hovedsak lokalisert til områder som blir avsett til grøntstruktur og parkområde. Området er allerede i bruk som utfartsområde, og sett bort fra areal som blir direkte berørt av tilrettelegging, vil belastningen på artene være den samme. Arter som eksisterer i bynære friområde,r tåler godt en viss grad av forstyrring og tråkk. Planlagte baneanlegg i eller i tilknytning til grøntstrukturen vil ha belysning som kan anses som lysforurensing for omgivelsene. Det er ikke kjent i hvilken grad dette vi påvirke naturmangfoldet. Den største utfordringa for naturtypeområdene er mangel på skjøtsel. Planlagte tiltak berører ikke områdene direkte, men utbygging og tilrettelegging rundt områdene reduserer ofte innsatsen med den type skjøtsel som er nødvendig for disse områda. Direkte tiltak med idretts- og turanlegg vil ha lokal negativ effekt for mangfoldet, og hensyn til dette må tas med i vurderinga ved detaljplanlegging av tiltaka. For svartelistede arter vil planen ha lite konsekvens. I den grad fasan blir påvirket av utbygging så vil det være begrensende på spredning og slik sett positivt. Når det gjelder platanlønn så er dette en art som kan spre seg og dominere over lokale treslag. Ved å ta hensyn for å unngå spredning, og forhindre nye skudd der en feller trær, vil utbygginga ha reduserende effekt på treslaget i den grad planen vil ha noe effekt i det hele. Konklusjon Vurderingene ovenfor er gjort med forutsetting av at våtmarksområdet på Harestadmyra vil bestå. Ved videre tilrettelegging av området må det bevares tilstrekkelig vegetasjon i og rundt vannet. Naturtypeområdene kan bevares ved skjøtsel. Beite kan i praksis være lite forenlig med bruken som turområde, og tradisjonell skjøtsel av lynghei med sviing kan være lite ønskelig tett inntil boligområder. Artsutbredelse, pattedyr og fugler Liten negativ konsekvens Naturtyper, vegetasjon Noe negativ konsekvens Svartelistede arter Liten positiv konsekvens 6

8 2.2 Forurensing Konsekvensvurdering baseres på kjent kunnskap om forurensingen i området. Det er i forbindelse med reguleringsplanen også foretatt grunnundersøkelser av fyllplass (se under). Klimagassutslipp Det foreligger ikke data om klimautslipp for Randaberg på Miljøstatus i Norge. Det er ukjent hvordan planen vil påvirke denne faktoren. Forurenset grunn Det er registrert forurenset grunn på Odnaberg fyllplass, som ligger innenfor planområdet. Dette er et gammelt kommunalt deponi, som var i bruk i perioden I følgje kart fra kommunen er arealet for fyllplassen ca. 18 daa. Lokaliteten er i Miljødirektoratet sin database for forurensing registrert med akseptabel forurensing med dagens areal- og resipientbruk. I planarbeidet er det vurdert å bruke arealet på Odnaberget til gressbane, og det er i den forbindelse gjort grunnundersøkelser. Undersøkelsen er foretatt av Multiconsult 1 etter oppdrag fra Randaberg kommune. Forurensing av jordbunn, vassdrag og sjø Planprogrammet forutsetter utredning om dette temaet, men det er lite relevant for planområdet. Det finnes ingen bekker i området, bortsett fra kanalen og vannveiene gjennom naturparken. Planen medfører ingen tiltak som kan resultere i forurensing av denne. Luftforurensing fra eksisterende og planlagte tiltak Det er ikke registrert luftforurensing i området (støy vurderes separat), og planen medfører ingen tiltak som kan medføre vesentlig luftforurensing, bortsett fra eventuell forurensing fra veitrafikk og husholdninger. Det er i planen sett fokus på energikilder som ikke forurenser. Planen legger også til rette for økt bruk av buss og sykkel framfor biltrafikk, men det er likevel forventet økt biltrafikk i området pga. økt antall boliger og annen bebyggelse og anlegg. Fare for forurensing av drikkevannskilde Planprogrammet forutsetter utredning om dette temaet, men det er lite relevant for planområdet, ettersom nedslagsfeltet til kommunens drikkevannskilder ligger utenfor området. Kilder: Miljostatus.no, Miljødirektoratet Vurdering Lokalitet med forurenset grunn er i planforslaget foreslått regulert som grøntstruktur. Fyllingen er i dag forsvarlig tildekket, og bruk av arealet til friluftsformål vil ikke være problematisk, så lenge gammel fyllmasse får ligge urørt. Rapport fra Multiconsult viser at arealet om ønskelig kan benyttes som fotballbane (gressbane) uten at dette medfører forurensing, men det må påregnes setninger. Metode for oppbygging av bane er omtalt i rapporten. Ved eventuell opparbeiding av veier og stier og lignende i området må det tas tilstrekkelig hensyn til forurensningsfaren. Ved eventuelle tiltak i området bør det tas sigevannsprøver gjennom en eventuell anleggsfase for å sikre seg at arbeidet ikke medfører økning i avrenning. 1 Jf. Rapport fra Multiconsult (2014) 7

9 Utbyggingen med boliger og idrettsanlegg fører til økt trafikk, som igjen medfører økt lokal luftforurensing. Konklusjon Planen medfører ingen konsekvens på forurensningssituasjonen når det gjelder forurenset grunn. Lokaliteten med forurenset grunn begrenser mulighetene i område for grøntstruktur, men medfører ingen vesentlige negative konsekvenser når det gjelder bruk av området for friluftsliv. Annen forurensing: Liten eller ingen konsekvens. 2.3 Støy Det er utarbeidet støysonekart for Randaberg sentrum øst i forbindelse med områdereguleringen. Vurdering Det henvises til egen rapport fra Sweco 2. Konklusjon Støysonekartene viser at området som er planlagt regulert til boliger, skole, og barnehager kan være utsatt for støynivå høyere enn anbefalte grenseverdier. Ved detaljregulering/-planlegging av disse områder må det gjøres støyvurderinger for å sikre tilfredsstillende støynivå utenfor støyfølsomme rom, og på privat og felles uteareal. Kommunen kan tillate avvik og / eller definere avvikssoner der de tilrådde grenseverdiene kan overskrides. Det må da legges vekt på at boliger likevel får gode kvaliteter når det gjelder lydmiljø. 2.4 Landbruk (sikring av jordressurser) Innenfor planområdet er det i følge arealressurskartet (AR5) i overkant av 230 daa fulldyrka mark, 71 daa innmarksbeite og 13 daa overflatedyrka mark. I området er det hovedsakelig grønnsak- korn- og grasproduksjon, som også fins i tilgrensende områder. Ut fra et nasjonalt beredskapsperspektiv er all nedbygging av produktiv jord negativ. Rogaland er det fylket som de siste ti årene har hatt høyest omdisponering av dyrket mark. Store deler av området som skal nyttes til bolig og undervisningsformål er fulldyrket mark. Det nasjonale jordvernmålet har vært å få årlig omdisponering av dyrket mark under 6000 daa. Denne utbyggingen vil alene stå for rundt 4 % av dette. Kilde: Temakart-Rogaland.no, Norge Digitalt Rogaland Vurdering Arealet er lagt ut til utbyggingsformål i kommuneplanen, og en må legge til grunn at arealavveiinger knyttet til landbruksverdien er gjort i den prosessen. Det er i kommuneplanen fastsatt langsiktig grense for landbruk, og området ligger utenfor denne. Utbyggingen vil komme som en naturlig fortsettelse/ fortetting av eksisterende bebyggelse. En vil ikke splitte opp eller ødelegge 2 Sweco (2014) 8

10 bruksstrukturen, og konsekvensen for landbruket vil derfor kun gjelde arealet som blir direkte berørt. Utbygging med høy boligtetthet i dette området vil skape boligreserver langt fram i tid, og spare mer verdifulle landbruksarealer i andre deler av kommunen. Det forutsettes at matjord som fjernes skal etterbrukes andre steder i eller utenfor planområdet. Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav om utarbeidelse av massehåndteringsplan for hvert delfelt ved detaljreguleringsplan/rammesøknad. Konklusjon: Landbruk lokal negativ konsekvens Jordvernhensyn liten negativ konsekvens (området er frigitt for utbygging) 2.5 Energi I denne områdeplanen skal det klargjøres forhold knyttet til planområdet som har relevans for energi, og relevante tema er: Energiforsyning og energibruk Tetthet i bebygde områder og bygningstype Klimaforhold Transport og miljøvennlige transportmiddel Energiforsyning og energibruk I følge TEK 10 (byggteknisk forskrift) skal minst 60 % av netto varmebehov dekkes av annen energi en direktevirkende elektrisitet eller fossilt brensel for bygninger over 500m 2 BRA. For bygninger under 500 m 2 BRA er kravet 40 %. I kommunens klima- og energiplan er det definert mål og tiltak for å utvikle et helhetlig, energi- og klimaeffektivt kommune. Tetthet i bebygde områder og bygningstype Valg av boligtyper har mye å si for energibehovet til oppvarming. Generelt krever blokker og rekkehus mindre energi til oppvarming enn eneboliger, fordi en del av flatene som avgrenser boliger i flerfamiliehus er felles skillevegger eller etasjeskiller, med lite eller ikke noe varmetap. Kommunen har i sin klima og energiplan satt følgende tiltak: - Ved nye større utbyggingsområder skal det vurderes tilknytningsplikt til aktuelle fjernvarmeanlegg. - For fremtidige utbyggingsområder mellom Torvmyrv/Harestadv og øst for E39, skal det vurderes etablert fjernvarmeanlegg. Planbestemmelsene har rekkefølgekrav om at vurdering av el-forsyning og fjern- og nærvarmeforsyning må foreligge ved oppstart av første detaljplan. - Nye kommunale bygg skal dekke eget energibehov gjennom fornybar energi og bygges som lavenergibygg eller passivbygg. - Gi utbyggingsarealene høy utnyttelse. 9

11 Klimaforhold Lokalklimatiske forhold som vind, sol, kaldluftgroper varierer mellom ulike steder, og innen i en kommune. Disse kan skape store forskjeller i energibehovet. Transport og miljøvennlige transportmiddel Lokalisering, tetthet, senterstruktur og type virksomheter er forhold som har betydning for transportbehovet og tilgang til miljøvennlige transportmiddel. Kommunen har satt som mål å øke andelen som går, sykler eller reiser kollektivt. En ønsker bl.a. at 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til skolen og å øke andelen som sykler til jobb med 20 % i forhold til Kommunens klima- og energiplan har følgende tiltak: - Etablere et høykvalitets sykkel- og gangvegnett. - Bygge langs hovedruter for kollektivtrafikken. - Utvikle systemer for overvannshåndtering som hindrer skade på nærmiljøet. - Gjennomføre ROS- analyser i all planlegging. Vurdering Det skal utarbeides egen energiutredning for området, og det er i planen satt krav om at vurderinger av fjern- og nærvarmeforsyning må foreligge ved oppstart av første detaljplan. Grunnforhold bør konsekvensvurderes nærmere med tanken på etablering av grunnvarmepumpe, gjerne som et nærvarmeanlegg. Det bør også vurderes muligheter til å utnytte fornybare energiressurser, som solenergi eller vindkraft. Utnytting av varmeinnholdet i sjøvann eller overskuddsvarme fra avfallsforbrenning eller industriproduksjon, er mulige alternativer. I planområdet er det tenkt bygningstyper som lavblokk 3-4 etasjer, blokk 4-6 etasjer, rekkehus 2-3 etasjer og punkthus inntil 10 etasjer. Dette er mindre energikrevende bygningstyper som bidrar til lavere omdisponering av ubebygde arealer, lavere energibruk og mindre utslipp fra transport enn eneboliger. Fortetting av arealet og lokalisering nær kollektivknutepunkt legger til rette lav transportbehov eller miljøvennlige transportmiddel. Randaberg kommune ønsker et miljøvennlig skolebygg. Det har så langt ikke vært uttrykt ønske om anerkjent miljøklassifisering av prosjektet (passivhusstandard, BREEAM Nor e.l.). Derimot er det ønske om å finne løsninger som ivaretar miljøhensyn. Det er gode solforhold for boligområdene. Dette gir mulighet for utnytting av passiv solvarme, samtidig at solfangere kan være nyttet til oppvarming. Det er mulig å bruke fornybare energi til oppvarming enn fossile brensel og elektrisitet. Dagslys har vært høyt prioritert under prosjekteringen av nye Harestad skole. Forhold som er naturlige å fokusere på i denne prosessen er bl.a. god tilgang på dagslys og utsyn, muligheten for at brukerne av bygget kan styre lysnivå og termisk klima og miljøvennlige avfallssystemer. Energieffektivitet, valg av miljøvennlige og varige materialer, samt bruk av fornybare energikilder er andre viktige elementer i det videre arbeidet med dette. Planlagt veinett legger opp til kort sykkelavstand fra nye boligområder mot skole og sentrum. Det er også lagt til rette for kollektivtrase gjennom boligområdet. Framlagt rutetilbud for (Høringsutkast fra Rogaland Fylkeskommune) legger opp rutenett gjennom boligområdet. Hvis dette 10

12 blir gjennomført, vil det bli enklere for beboere i området å benytte sykkel og offentlig transport, og dette vil kunne redusere bilbruken. Konklusjon Energi- lokal positiv konsekvens. 2.6 Kulturminne og kulturmiljø Kulturminner og kulturmiljø blir definert av kulturminneloven. Med kulturminne menes «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder der kulturminne inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Planen sin påvirkning for kulturminne og kulturmiljø skal vurderes. I Rogaland er det utarbeidet en Fylkesdelplan for kulturminner (1989). Denne gir retningslinjer til kommunal arealplanlegging. For tema kulturminner og kulturlandskap har planen følgende mål: Sikre en bærekraftig utvikling og verne kulturminne/kulturmiljø/kulturlandskap som dokumentasjon av fortida og ressurs for framtida og sikre kulturminne og kulturmiljø av kulturell, geografisk og tidsmessig bredde som har nasjonal, regional og lokal verdi. Figur 2. Flyfoto over undersøkelsesområdet. De gule feltene viser automatisk freda kulturminnefelt (med lokalitetsnavn) påvist ved denne registreringen. (Blå strek marker opprinnelig plangrense). 11

13 Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, gjennomførte historiske registreringene av arkeologisk kulturminne i forbindelse med denne områdereguleringen høsten 2012 og våren Rapporten 3 danner grunnlag for konsekvensvurdering av arkeologiske kulturminne. Statens vegvesens Håndbok 140 og Riksantikvaren sin veileder for kulturminne og kulturmiljø i konsekvensvurderinger er lagt til grunn for vår verdivurdering. Konsekvensvurderingen har hovedfokus på automatisk fredete kulturminner, men nyere kulturminner (SEFRAK-bygg og andre kulturspor) er også vurdert. Vurdering av automatisk fredede kulturminner Ved de arkeologiske registreringene som ble gjennomført i uke i 2012 og uke 17 i 2013 ble det funnet fem nye lokaliteter innenfor planområdet (161036, , , , ) i tillegg til en tidligere kjent gravrøyslokalitet (id vist som lokalitet 6 på fig. 2). Verdivurdering ID (Lokalitet 1) Lokaliteten bestod av to kokegroper fra yngre bronsealder som ble avdekket innenfor et område på 350m 2. Kulturminnet ble totalundersøkt med tanke på å behandle lokaliteten som forenklet dispensasjon etter 8, 4.ledd, når planen kommer på offentlig ettersyn. Verdien av kulturminnet er derfor ikke lenger knyttet til lokaliteten. Ingen verdi Verdivurdering ID (Lokalitet 2) Lokaliteten består av aktivitets- og bosetningsspor. Mengden strukturer innenfor lokaliteten er ikke særlig stor, noe som også kan peke mot en mindre bosetning. Lokaliteten er datert til bronsealder / jernalder. Dette er vanlig forekommende kulturminner i området. Selv om dette kulturminnet har liten verdi i forhold til lokal og regional identitetsskaping, spiller den lokaliteten en viktig forskningshistorisk rolle, og er et viktig område for funn fra bronse- eller jernalder. Denne lokaliteten er vurdert til å ha middels til stor verdi. Området er regulert til grøntstruktur, i kombinasjon med båndlegging etter lov om kulturminner. Tiltaket vil ikke medføre endringer for kulturminnet. Verdivurdering ID (Lokalitet 3) Lokaliteten sør for Harestadveien og hovedsakelig i dyrka mark. Det er et bosetningsområde med forhistoriske strukturer i form av kokegroper, stolpehull, nedgravinger, eldre dyrkingslag og steingjerde. Området er stort, og det er gjort funn som tyder på flere bruksfaser. Trolig er det snakk om en gårdsbosetning fra jernalder. Lokaliteten har en viktig historisk og forskningsverdi, derfor er den vurdert til å ha stor verdi. Området er regulert til grøntstruktur, i kombinasjon med båndlegging etter lov om kulturminner. Tiltaket vil ikke medføre endringer for kulturminnet. Verdivurdering ID (Lokalitet 4) Dette er et bosetningsområde med forhistoriske strukturer i form til kokegroper, stolpehull, graver og nedgravinger med ukjent funksjon. Det er trolig bosetningsspor fra flere perioder innenfor lokaliteten, hvor både bronsealder og jernalder mest sannsynlig er representert. Området består av : Rogaland fylkeskommune Kulturhistoriske registreringer Omr. Randaberg s øst. Rapport 3 År

14 dyrket mark, og grenser i sør til boligfelter rundt Bersagelvarden. Lokaliteten har viktig historisk og forskningsverdi, derfor er den vurdert til å ha middels til stor verdi. Lokaliteten ligger delvis innenfor område avsett til undervisning i planen og delvis i grøntområde. Det er planer om ny skole og barnehage på denne lokaliteten, og byggearbeid vil ikke la seg forene med bevaring av kulturminnet. Det blir søkt om dispensasjon fra automatisk fredning for kulturminnet, som medfører krav om totalundersøking / utgraving. Tiltaket vil ha stor negativ konsekvens for lokaliteten. Verdivurdering ID (Lokalitet 5) Dette er et bosetningsområde med forhistoriske strukturer. Det ble funnet flere flintbiter innenfor lokaliteten. Det er trolig at lokaliteten strekker seg inn i eldre Bronsealder. Det er et sjeldent funn fra bronsealderen og inngår i et miljø med stor tidsdybde. Lokaliteten har en viktig historisk og forskningsverdi, derfor er den vurdert til å ha stor verdi. Området er i dag dyrket mark, og grenser i sør til boligfelter rundt Bergsagelvarden, samt boliger på vestsiden. I områdeplanen er dette området definert for boligareal. Det skal bygges et boligområde i denne lokaliteten. Anleggsarbeid vil ha direkte medvirkning for denne lokaliteten. Det vil i bli søkt om frigivelse av lokaliteten. Tiltaket vil ha stor negativ konsekvens for lokaliteten. Verdivurdering ID (Lokalitet 6) Øverst på Odnaberget ligger to lave gravrøyser. På grunn av overvekst av gress, lyng og mose er røysene uklart markert og lite synlige. Det er et sjeldent funn fra jernalder. Lokaliteten har en viktig kulturhistorisk og forskningsverdi, derfor er den vurdert til å ha stor verdi. Kulturminnet kan tas vare på og integreres i grøntstrukturen på en måte som gjør kulturminnet mer synlig. Det er ikke planlagt anleggsarbeid i dette området. Tiltaket vil ikke endre denne lokaliteten. Vurdering av nyere tids kulturminne 2 SEFRAK-registrerte bygg innenfor området vurderes til å ha stor til middels verdi, ut fra alder og kulturhistorisk betydning. Det tas forbehold om at byggenes bygningsmessige status ikke er undersøkt. Eksisterende steingarder i området har verdi som kulturhistoriske spor. Steingarder er vanlig forekommende i regionen, og vurderes til å ha middels verdi. Konklusjon ID er alt utgravd og tilrådd frigitt for utbygging. To kulturminnefelter (ID og ID ) berører direkte planen og påfølgende tiltak vil ha stor konsekvens. Det skal bygges en ny skole i kulturminnefeltet ID og et boligområde i lokaliteten ID Anleggsarbeid vil ha direkte medvirkning for disse lokalitetene. Områdene er i planen merket som bestemmelsesområde #10_1040 og #10_1041, og det blir søkt om dispensasjon for disse lokalitetene, pga. samfunnsnyttige hensyn (skole / boligområde). De øvrige kulturminnene ligger i grøntområde og vil bli vist i plankartet med båndleggings- og omsynssoner i samsvar med føringer fra fylkeskommunen. Det skal opparbeides turvei over lokalitet 13

15 3 (H730_9810), som berører kulturminnet (se avbøtende tiltak under). Utover dette vil ikke de andre automatiske fredete kulturminner bli direkte berørt av tiltak i planen. Planen vil ha liten eller ingen konsekvens for disse lokalitetene. Turveien over kulturminne i o_g1 må bygges på en måte som ikke skjemmer kulturminnet. Tekniske planer for turveien må godkjennes av riksantikvaren. Når det gjelder nyere tids kulturminne antas det at SEFRAK-registrerte bygg ikke vil vesentlig berørt av planen. Tørkehuset ligger kun delvis innenfor planområdet, i område for grøntstruktur (o_g1b), der det ikke er planlagt tiltak. Speiderhuset (Foren gamle skole) ligger innenfor offentlig byggeområde (o_bop), men er markert som inngår i planen. Bevaring av speiderhuset inngår i planbestemmelsene. Eksisterende steingarder vil imidlertid bli berørt pga. veier som krysser eller tangerer disse. Det bør som avbøtende tiltak tas vare på steinmateriale til bruk ellers i anlegget. Kulturminne ID Status/verdi Tiltakets Formål i plan Konsekvens omfang Lok 1 Undersøkt/frigitt Lite Bolig Liten/ingen Lok 2 Stor verdi Ingen Grøntområde/ Liten/ingen båndl.kulturminne Lok 3 Stor verdi Lite Grøntområde / Liten negativ båndl.kulturminne Lok 4 Stor verdi Stort negativt Grønt/skole Stor negativ* Lok 5 Stor verdi Stort negativt Bolig Stor negativ* Lok 6 Stor verdi Ingen Grøntområde/båndl. kulturminne Liten/ingen *Forutsatt at lokaliteten frigis og totalundersøkes, vil de kulturhistoriske verdiene bevares, og konsekvensene for kulturminnet være liten. Kulturminne Status / verdi Tiltakets Formål i plan Konsekvens omfang Tørkehus Stor / middels Ingen Grøntstruktur Ingen konsekvens 16 verdi Speiderhus Stor / middels verdi Ingen Offentlig formål Ingen konsekvens Kulturminne: Liten negativ konsekvens 14

16 2.7 Landskap Eksisterende landskap er kort beskrevet i kap Landskapet i Randaberg ligger i utkanten av slettelandskapet på Låg-Jæren. I Vakre landskap i Rogaland 4 er dette landskapet beskrevet som vidt og åpent slettelandskap med store mengder løsmasser som hovedsakelig er bunnmorene og marine leirer. Berggrunnen stikker stedvis opp i landskapet som flate berg og knauser eller nuter, og forekommer særlig i den nordlige delen av Jæren. Planområdet øst for Randaberg er i så måte typisk, ved at Ognaberget og Varen og flere mindre åser stikker opp som markerte høyder i et ellers flatt landskap. Varen og Ognaberget, og den lave høyderyggen mellom disse, deler landskapet i 2 store landskapsrom, der nordvestre del vender seg mot nordvest, mens sørlige del er flatlendt eller heller svakt mot sørøst. Ved vurdering av planens konsekvens for landskapet tas det utgangspunkt i eksisterende situasjon. Landskapets verdi vurderes for de ulike delområder. Omfang av ulike tiltak i planen vurderes og sammenstilles med områdets verdivurdering. Vurdering Landskapets verdi Området vest for Odnaberg er typisk for regionen: Arealet er vidt og åpent, med veksling mellom jordbrukslandskap og boligbebyggelse. Middels verdi Området nord og vest for Varen består dels av boligbebyggelse, dels av landbruksmark med åpent, hellende terreng mot nord. Middels verdi Høydedraget fra Ognaberget og østover mot Harestadmyra er mer kupert, med stor variasjon i terrengform og naturtype. Her er også flere mindre åser, og landbruksmark mellom disse. Området er del av et regionalt grøntdrag. Høydedraget ved Ognaberget får derfor høy verdi. Varen sør for Ognaberget ligger noe lavere enn Ognaberget, men utgjør en markert høyde med åpent landskap og storslagen utsikt mot sør og vest. Varen er et kjennemerke i sentrum av Randaberg, og har stor verdi for Randabergs identitet. Høydedraget ved Varen får høy verdi. Sørøst for Ognaberget og Varen strekker Harestadmyra seg fra sentrum og østover mot naturparken. Dette området er flatt og terrengmessig ensartet, men med vekslende karakter når det gjelder naturtyper og bebyggelse. Naturparken i østre del, med vannspeil og rik vegetasjon, utgjør en særegen oase i et elles ensartet slettelandskap. Naturparken vurderes til høy verdi, resten av Harestadmyra får middels til lav verdi. Influensområde Tiltak i området vil kunne berøre et større område utenfor planens begrensning. Utbygging av boligområdene vil særlig bli synlig fra vest/ sørvest. Arealer sør for planområdet vil også bli visuelt influert av utbyggingen. Dette gjelder særlig nybygging i sentrumsområde (S1), barnehage (o_bbh1), idrettsbygg (o_bia3) og skole (o_bu1 og o_bu2). 4 Stavanger turistforening / Rogaland fylkeskommune (2009) 15

17 Vurdering av tiltakets (planens) omfang for landskapet Planen forutsetter at store områder bevares som nå, uten vesentlige forandringer i landskapet. Dette gjelder høydedraget i nordøstre del, Varen og Odnaberget, og naturparken ved Harestadmyra, som bevares som grøntstruktur. Planlagte veier følger eksisterende terreng og vil heller ikke i vesentlig grad endre terreng og landskap. Byggeområder for skole/ barnehage, boliger og idrettsanlegg, og sentrumsområde vil imidlertid medføre store landskapsendringer. Det planlegges barnehage og ressurssenter i «Tarzanskogen», som er en del av Harestadmyra, og del av det eksisterende friområdet og det regionale grøntdraget i kommuneplan. Framtidig skolebygg planlegges i inntil 5 etasjer og i nye boligområder tillates rekkehus- og blokkbebyggelse der etasjetallet vil være høyere enn nåværende bebyggelse. Nye idrettshaller vil ha omtrent samme høyde som eksisterende haller, men samlet bygningsvolum i området vil øke. Dessuten vil ny stadion for RIL m/ tribuneanlegg få en dimensjon som berører tilliggende terreng, og kan lokalt bli dominerende. Landskapet innenfor Randaberg sentrum øst har en skala som tillater store bygg, uten at landskapet blir skadelidende. Randaberg Arena (eksisterende bygg) har store dimensjoner, men utgjør likevel ingen negativ følge for landskapet. Figur 3 Ny bebyggelse (volumstudie) sett fra vest. I planbestemmelser for de ulike utbyggingsområder (boligområder, sentrumsområde, skole med mer) er det gitt rammer for ny bebyggelse, som forutsetter at det skal tas hensyn til tilgrensende bebyggelse og terreng. Videre oppfølging av plan og bestemmelser gjennom detaljregulering/ - planlegging må sikre at disse hensyn ivaretas. Det er også i planen lagt vekt på å bevare tydelige landskapselement som Ognaberget, Varen og Naturparken med vannspeil, og grøntdrag mellom disse. Konklusjon Planen vil medføre store endringer i landskapet i Randaberg sentrum øst, fra vekslende kulturlandskap og villabebyggelse til mer urbant utbygd landskap med høy utnyttelse. Planen ivaretar imidlertid landskapets hovedtrekk og viktige landskapselement, med bevaring av høydedrag og grøntstruktur. Liten negativ konsekvens. 16

18 2.8 Barn og unges interesser i planområdet Det er et overordna nasjonalt mål å sikre barn og unge trygge fysiske omgivelser og et godt oppvekstmiljø. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging setter krav til planprosessen og til fysisk utforming. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot sikring mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare, krav til lekemiljø og tilstrekkelig arealer for barnehager. Retningslinjene påpeker også at ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Skoleveg, grøntstruktur og friluftsområde er sentrale for fysisk og sosial utforming. Det er et mål at alle barn skal ha minst en time fysisk aktivitet daglig. Best oppnår en dette ved å legge til rette for fysisk aktivitet i samband med daglige gjøremål. Det vil si trygge gang- og sykkelveger mellom hjem, barnehagen, skolen, idrettsanlegget og kulturskolen. Nye barnehager og skoler må plasseres i områder som har gode kvaliteter som er tilfredsstillende for leik og opphold. Det bør også være kort avstand til turområde og grøntstruktur utenfor selve tomta. Det bør legges til rette for gang- og sykkelveger slik at foreldrene i størst mulig grad kan gå eller sykle når de skal bringe og hente barn i barnehagen. Vurdering Skole Det er satt av areal for skole og barnehage på tomt nord for Torvmyrveien. Plassering av skolen ved siden av Randaberg Arena og kommunens idrettsanlegg gir gode muligheter for sambruk, og muliggjør trafikksikre løsninger for skolebarna fra skolen til boligområder, mot Randaberg Arena, idrettsparken og mot sentrum. I tillegg planlegges det å bygge en ny kulturscene i tilknytning Harestad skole. Dette vil tilby lett tilgjengelig kulturelle aktiviteter for barn i ulike alder. Barnehage Det skal plasseres en 6-avdelings-barnehage. Arealbehovet er ca. 1 daa. per avdeling, det vil si omtrent 6 daa. Lett tilgjengelighet til friområder og turveier er også et viktig kriterium for lokalisering. Det er i planen vist 2 barnehager innenfor planområdet, en i Tarzanskogen sør for Torvmyrveien, og en nær skolen. Begge barnehagene har god gangvei-tilkomst mot grøntstrukturer og mot de nye boligområdene. Tilbud i området for barn og unge Randaberg kommune har et konsentrert anlegg for idrett og friluftsliv, der flere funksjoner er samlet på strekningen mellom Harestad skole og Naturparken øst i Harestadmyra. Sentralidrettsanlegget inneholder Randaberghallen (tvillinghall og svømmehall), 3 fotballbaner (1 stk grus og 2 stk gras), sandvolleybane, tennishall (2 baner), 3 utendørs tennisbaner (reduseres til 2), skateanlegg og parkeringsareal. Videre utgjør naturparken ca. 42 daa av området. Randaberg volleyballklubb planlegger ny sandvolleyanlegg i egen hall på området nord for Randaberg Arena. Området vil gjennom reguleringsplanen bli videreutviklet som idrettspark, og som viktig del av en fremtidig grønnstruktur. Området skal planlegges som en idrettspark der flest mulige idretter får dekket sitt behov. RILs stadionanlegg (1 grasbane, 1 kunstgrasbane) skal også flyttes til området. 17

19 Eksisterende ball-løkke ved nåværende stadion opprettholdes som ballplass. Det kan også etableres ballbane (grasbane) på fyllingen innenfor område for grøntstruktur. Randaberg kommune har våren 2012 kartlagt barn og unges bruk av sentrumsområdet gjennom Barnetråkkregistreringer, jf. kap Barnetråkkregistreringen har vist at barn også bruker områder i nærområdet som ikke er fysisk tilrettelagt for lek og opphold. Planen medfører at noen av de registrerte lekeområdene går tapt som følge av utbygging, og disse må erstattes andre steder i planområdet. Dette gjelder akebakkene vest for Odnaberg. Aktivitetsarealet ved Foren (jf. barnetråkk-registrering) kan bli noe redusert som følge av eventuell utvikling av området til offentlig bygg, men arealet som i dag blir brukt til Trial er tatt inn i området for motorsport (BMA). Tarzan-løypa blir bevart og regulert som del av grøntdrag mellom barnehage og sentrumsareal. Skateanlegget beholdes som det er. Ballbingen ved nåværende skoleanlegg vil bli flyttet til ny skolegård. Når det gjelder akebakker forutsettes det at det avsettes erstatningsareal innenfor område B3, B5 ogb6. Trygghet og helse Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge setter krav om at areal og anlegg som skal nyttes av barn og unge skal være tilfredsstillende sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. I tillegg skal det settes av tilstrekkelig, stor nok og egnet areal. Det er i planen lagt inn gang- og sykkelvei langs fylkesveiene og fra boligområdene over til Randaberg Arena, jf. kap. om trafikksikkerhet. Konklusjon De fleste av de ulike deltema i konsekvensutredning har påvirkning på barn og unge sitt oppvekstmiljø. Det er hovedsakelig positive konsekvenser for barn og unge av planlagt arealformål: Plassering av skolen ved siden av Randaberg Arena og kommunens idrettsanlegg gir gode muligheter for sambruk. Det skal plasseres en barnehage og en barne- og ungdomsskole innenfor tilgjengelig areal. Planområdet vil ha god tilgang til attraktive og varierte idretts-, natur- og kulturområde. Planen legger til rette for lokalisering av større idrettsanlegg ved siden av skolen, med grøntområde og god gangtilkomst. I tillegg planlegges det å bygge en kulturscene i tilknytning til skolebygget. Dette vil kunne tilby lett tilgjengelig kulturelle aktiviteter for barn i ulike alder. Planen medfører også tap av lekeplasser (akebakke, lekeskog), som må erstattes annet sted i planen. Per i dag er det ikke tilstrekkelig gode gang- og sykkelveger fra planområdet til Randaberg sentrum, skole samt frilufts- og idrettsområder. Planen vil bedre disse. Tilrettelegging av gang- og sykkelveg er nødvendig for å skape et aktivt nærmiljø, å fremme helsa og å skape trygg miljø for barn, unge og voksne. 18

20 2.9 Trafikksikkerhet og tilgjengelighet En utbygging og fortetting av boligområder med 1000 enheter og flytting av skole, barnehager og idrettsanlegg medfører mer trafikk og endringer i kjøremønster på det offentlige vegsystemet. I kapitel 5.9 er tema veg og trafikk beskrevet. Målsetningene med veg- og trafikkløsningen er å få flere til å benytte offentlige transportmiddel, gå og sykle til skole, jobb og mellom aktiviteter internt i kommunen. Randaberg kommune er en liten og tett kommune med korte avstander mellom sentrum, boligområder og servicefunksjoner. Avstandene til Stavanger sentrum er også innenfor sykkelavstand. Planen berører alle de 3 mest sentrale innfartsårene til sentrum. Dette har også gitt kommunen muligheter til å planlegge løsninger for fremtiden og med hensyn til at en ønsker mer fokus på tilrettelegging for myke trafikanter. Målsetningene kan kort oppsummeres slik: Unngå trafikkøkning gjennom sentrum og tilrettelegge for løsninger som reduserer bilbruk ved å tilrettelegge for kollektivtransport og g/s-veger. Utarbeide trygge og gode differensierte løsninger mellom myke og harde trafikanter, og ha stor vekt på ensartede løsninger Vi vurderer i denne sammenheng konsekvenser av de trafikale løsningene som er valgt med utgangspunkt i 0-sitauasjonen, dagens løsning. 19

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: plan ID:

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: plan ID: Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING Randaberg kommune Dato: 19.11.2015 plan ID: 2011004 KONSEKVENSUTREDNING... 3 1 Innledning... 3 1.1 Krav om konsekvensutredning... 3 1.2 Metode...

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3539-12 Arkiv: 023729300 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 18.05.2017 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN Planbestemmelser 1015 - FERKINGSTAD HAVTUN Arkivsak: 15/1526 Arkivkode: PLANR 1015 Sakstittel: DETALJREGULERING FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 mfl Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.12.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: SNEVE BOLIGFELT

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: SNEVE BOLIGFELT FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 29.08.2012 SNEVE BOLIGFELT 1 DETALREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4, STORSTEINNES INNHOLDSFORTEGNELSE 1) BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg av trase og fordelt på:

Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg av trase og fordelt på: Konsekvensutredning trasevalg Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg trase og fordelt på: A. gang/sykkelvei på nordsiden FV 17-Leland-Engheim B. gang/sykkelvei på sørsiden FV 17-Leland-Engheim

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

RISSA KOMMUNE Arkiv:

RISSA KOMMUNE Arkiv: RISSA KOMMUNE Arkiv: 2015001 Dato: 21.03.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 27/16 Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 29.03.2016 Saksbehandler: Siri Vannebo PLANID 2015001 REGULERINGSPLAN

Detaljer

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser for plan nr2012012 Side 1 av 8 REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Planbestemmelser 2085 - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Arkivsak: 15/1558 Arkivkode: PLANR 2085 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK gnr. 15/2078 mfl. Godkjent

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 1124 0494, DETALJREGULERING FOR TURVEG HAFRSFJORD, TRASÈ JOA I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.08 har Sola kommunestyre

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1782 Arkiv: Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer