Nøkkeltall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 Nøkkeltall Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,72 % 1,43 % 1,57 % 1,95 % 2,11 % Driftsinntekter 0,59 % 0,72 % 0,67 % 0,47 % 0,42 % Driftskostnader 1,38 % 1,21 % 1,44 % 1,55 % 1,61 % Resultat for regnskapsåret -1,56 % 0,50 % -0,12 % 0,19 % 0,59 % Egenkapitalrentabilitet før skatt -28,48 % 10,14 % -2,18 % 4,22 % 9,74 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt -21,11 % 7,40 % -0,18 % 2,56 % 6,65 % Kostnader i % av totale inntekter 59,86 % 56,15 % 64,43 % 64,17 % 63,60 % Kostnader i % av totale inntekter eks. kursgevinster/tap 59,54 % 56,57 % 67,94 % 64,37 % 61,87 % Tap i % av brutto utlån 2,89 % 0,29 % 0,92 % 0,46 % -0,13 % Kapitaldekningsprosent 18,16 % 17,53 % 17,02 % 16,06 % 13,97 % Kjernekapitaldekningsprosent 15,16 % 14,62 % 14,00 % 12,58 % 13,69 % Ren kjernekapital 11,12% 10,73% 10,00% 10,76% 11,78% 12 mnd forvaltningsvekst -7,58 % -1,94 % 6,52 % 18,98 % 21,72 % 12 mnd utlånsvekst -2,99 % 2,92 % 1,93 % 8,33 % 20,02 % 12 mnd utlånsvekst inkl Terra BoligKreditt - 0,16% 7,85% 9,50% 14,60% 23,60% 12 mnd innskuddsvekst -4,35 % 13,33 % 15,05 % 18,21 % 15,70 % Innskudd i % av utlån 85,82 % 87,04 % 79,05 % 70,04 % 66,87 % Offentlig sektor 3% Innskudd Utlån Nærings liv 28 % Person marked 69 % Nærings liv 34 % Person marked 66 % Utvikling Kostnader/Inntekter Utvikling EK-rentabilitet 9,74 10,14 4, , ,48-30 Kost/Innt% EK-rentab% Utvikling Rentenetto 2,11 1,95 1,57 1,72 1, Utvikling Kapitaldekning 17,53 18,16 16,06 17,02 13, Rentenetto Kapitaldekning

3 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Utsyn over 2011 Fjoråret var usedvanlig begivenhetsrikt med mange små og store hendelser som overrasket. Ute, i den store verden, fikk vi i årets første uker starten på den arabiske vår, hvor etablerte regimer ble styrtet, en etter en. Senere fikk vi det tragiske jordskjelvet i Japan med resulterende tsunami og atomulykke. Våren var også preget av fornyet uro knyttet til europeiske lands kredittverdighet, en uro som toppet seg i ukene før jul - og som fortsetter den dag i dag. Av forhold som ligger utenfor vår kontroll kan det også nevnes lyspunkter. Den økonomiske veksten i fattige fremvoksende land, med Kina i spissen, var uventet sterk. Krigen i Irak er over og det var ingen europeiske land eller større europeiske banker som gikk over ende. Norge gjorde et nytt kjempefunn i Nordsjøen. Oljeprisene steg gjennom året - ganske så uventet var et normalår for norsk økonomi. Veksten i kjøpekraften til folk flest var god fordi vi nok en gang bevilget oss selv normal lønnsvekst samtidig som prisveksten ble uventet svak. Litt overraskende var veksten i privat konsum moderat gjennom hele fjoråret fordi folk satte til side en vesentlig større andel av sin inntekt til sparing enn de gjorde året før. Snusfornuft kom tilsynelatende på mote. Spareraten økte til tross for at nordmenn ble klart rikere gjennom fjoråret. Husholdningene som eide sin egen bolig ved inngangen til året kunne også glede seg over en uventet sterk prisvekst på det som tross alt er deres viktigste formuesobjekt. Byggemarkedene startet året friskt, men skal en tro de siste igangsettingstallene var det en klar utflating mot slutten av fjoråret. Oljeinvesteringene steg imidlertid til nye rekorder godt hjulpet av stigende oljepriser. Ved årets utgang var oljenæringene preget av uvanlig stor optimisme, ikke minst takket være våre nye funn. Arbeidsmarkedet viste en gradvis bedring gjennom året. Sysselsettingen i offentlig sektor fortsatte etter et sterkt 2009, men gledelig nok steg også den private sysselsettingen. Tilgangen på arbeidskraft var imidlertid også god og ledigheten holdt seg noenlunde stabil. Norges Bank var på tå hev det meste av fjoråret og lovet nordmenn en serie rentehevinger etter at de satte opp sin signalrente på forsommeren. Uroen ute og overnevnte edruelighet fra nordmenn flest holdt imidlertid videre renteøkninger stangen, før Norges Bank ble tvunget til å kutte rentene med så mye som et halvt prosentpoeng ved årets siste rentemøte. Kredittveksten var moderat gjennom året. For Oslo Børs ble dessverre fjoråret en nedtur. Dette til tross for både lavere renter og stigende oljepris. Med fjorårets skuffelse friskt i minne, kan vi bare slå fast at børsen sjelden har vært så attraktivt priset som den var ved utgangen av Markedet Den økonomiske utviklingen som har preget norsk økonomi i kjølvannet av finansuroen har fortsatt påvirket vårt distrikt. Etterspørselen etter lån og andre bankprodukter har holdt seg på et jevnt nivå og gitt et resultat som forventet. Banken har gitt lån til boligformål og næring innenfor våre strategier og handlingsplaner. Vår mulighet til bruk av boligkredittselskap er fortsatt viktig, og vi hadde ved utgangen av 2011 en portefølje på 580 mill kr via Terra Boligkreditt, som er en økning på ca 13 %. På produktsiden er ungdomspakken, Heilt Rått som retter seg mot ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år fortsatt en suksess og nærmere 400 ungdommer nytter seg i dag av kortet. I tillegg til vanlige banktjenester gir dette også mulighet for deltagelse og rabatt på fritids- og kulturaktiviteter. Som en videreføring av dette segmentet har også lanseringen av boliglånspakke til ungdom i aldersgruppen 18 til 33 år, 1833Lånet medført at vi har opprettholdt kundekontakten med ungdom og førstegangsetablerere. Gjennom bankens spareprodukter har vi klart å oppnå bankens mål om innskuddsdekning på > 85%. Ved utgangen av året utgjorde innskudd i underkant av 1,8 milliarder kroner, som gav en innskuddsdekning på 85,8 %. Lansering av låneproduktet fordelslån som retter seg mot kunder med lån på over 2 mill kroner innen 60 % av boligens verdi er også et produkt som har vært godt mottatt i markedet, spesielt i tettsteder.

4 Valgfri design på kredittkort fortsetter sin gode utvikling og nyttes av enda flere kunder Banken har fortsatt en betydelig portefølje innen forsikringsprodukter og spesielt har våre kunder blitt mer bevisst i forhold til personforsikring, både for voksne og barn. Banken vil fortsatt satse innen forsikring og flere ansatte vil gjennomføre bransjens kompetansekrav som autorisert rådgiver. Våre salgskontor i Kristiansand og Sirdal har gjennom året hatt fin volumøkning tross sterk konkurranse i markedet. I Kristiansand har banken utvidet lokalene og gjennom en samlokalisering med Aktiv Eiendomsmegling, som eies av Terra-Gruppen AS, har dette medført et mer komplett finanshus i Kristiansand. I Sirdal har banken inngått avtale om leie av nye lokaler og vil i løpet av først halvår 2012 fremstå med nye moderne og fremtidsrettede lokaler. Strategi og strategisk samarbeid Kvinesdal Sparebank er en selvstendig bank med lokal forankring. Banken har i dag hovedkontor i Liknes i Kvinesdal og har en sterk markedsposisjon i kommunen. Etableringen med salgskontor i Kristiansand og i Sirdal har vært med på å spre bankens virksomhet over et større geografisk område. Vår visjon er Dine drømmer Vår utfordring og vår verdiplattform nær, trygg og engasjert har vært med å bygge opp gode kunderelasjoner. Finanskonsernet Terra-Gruppen AS eies av 79 selvstendige og lokalt forankrede banker og OBOS. Kvinesdal Sparebank er blant de 78 aksjonærene med en eierandel på 1,34 %. Terra-Gruppen AS og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger med en samlet forvatningskapital på mer enn 250 milliarder kroner. Konsernet skal ivareta Terra-bankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å produsere eller framskaffe tilfredsstillende løsninger eller betingelser på egen hånd. Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen AS en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra BoligKreditt, debet- og kredittkort, leasing og salgspantlån fra Terra Finans og Kredittbank, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning og aksjehandel gjennom Terra Markets. Resultatet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets mening gir resultatet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Styret er ellers ikke kjent med forhold etter årsskiftet som påvirker bedømmelsen av resultat og stilling. Bankens rente- og kredittprovisjonsinntekter er økt fra 1,43% til 1,72% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Banken har valgt å plassere noe av overskuddslikviditeten i pengemarkedsfond i stedet for enkeltobligasjoner. Kjøp av andeler i fond som investerer i obligasjoner blir behandlet annerledes enn kjøp direkte i de underliggende papirer. Dette medfører at rentenettoen viser et lavere tall enn om de var plassert direkte i enkeltobligasjoner. Inntektene fra pengemarkedsfondene blir ikke medtatt i rentenettoen. I 2011 utgjør dette 0,06% mot 0,20% i Andre driftsinntekter er redusert til 0,59% (0,72%). Reduksjonen skyldes redusert plassering av overskuddslikviditet i pengemarkedsfond, samt kurstap på obligasjoner. Driftskostnadene utgjorde 1,38% (1,21%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Lønn og generelle administrasjonskostnader er økt med 4,4 mill kroner. Hovedårsaken er reduserte personalkostnader i 2010 grunnet avvikling av gammel AFP. Kostnader i prosent av inntekter (eksklusiv kurstap/gevinst på verdipapirer og valuta) er 59,54% (56,57%). Tapskostnaden utgjør 2,89% (0,29%) og gjelder hovedsakelig bedriftskunder innen bygg og eiendom. Se avsnitt kredittrisiko for nærmere beskrivelse. Resultat etter tap og skatt ble -1,56% (0,50%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap på utlån og garantier er økt og var 76,4 mill kroner mot 7,8 mill kroner i fjor. Fordelen av utsatt skatt er beregnet til 14,4 mill kroner. Resultat etter tap og skatt er -41,3 mill kroner (13,6 mill kroner).

5 Disponering av resultat Underskudd etter skatt er beregnet til -41,3 mill kroner (13,6 mill kroner) som styret foreslår disponert slik: Resultat for regnskapsåret Overføres fra sparebankens fond Overføres fra gavefond Det vil ikke kunne deles ut gaver for Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året mill kroner (2.667 mill kroner). Dette er en reduksjon på -7,58% (-1,94%). Banken har anvendt likvide midler til nedbetaling av lån. Inklusiv utlån via Terra BoligKreditt har banken en forvaltningskapital på mill kroner ( mill kroner ) Egenkapital og kapitaldekning På bakgrunn av bankens nedskriving av utlån tredje kvartal vurderte styret flere alternative løsninger for bankens soliditet. Bankens forstanderskap besluttet i møte 8. november 2011 å søke om å bli egenkapitalbevisbank og ble endelig godkjent av Finanstilsynet i brev av 1. desember Gjennom en emisjon tilrettelagt av Terra Markets er det utstedt egenkapitalbevis med samlet innbetaling på 55 mill kroner. Bankens egenkapital på 195,8 mill kroner består av sparebankens fond på 142,7 mill kroner, gavefond 0,37 mill kroner, eierandelskapital på 51,7 mill kroner og overkursfond på 0,9 mill kroner. Banken tok i 2005 opp et fondsobligasjonslån på 35 mill kroner, samt opptok banken i september 2008 et tidsbegrenset ansvarlig lån på 50 mill kroner. I 2009 ble banken også tildelt 31,5 mill kroner fra Statens finansfond til styrking av kjernekapitalen. Kapitaldekningen var ved utgangen av året 18,16% (17,53%). Bankens ansvarlige kapital er 287,3 mill kroner. Lovens krav til kapitaldekning er 8%. Bankens kapitaldekning er 160,8 mill kroner utover lovens krav. Kjernekapitaldekningen er 15,16% (14,62%) og utgjør 239,8 mill kroner. Bankens rene kjernekapital utgjør ved utgangen av året 11,12% (10,73%). Bankens beregningsgrunnlag for kapitaldekning sett i forhold til forvaltningskapitalen var pr på 64% (63%). Eierandelskapital Kvinesdal Sparebank hadde ved utgangen av 2011 en eierandelskapital på 51,7 mill kroner fordelt på egenkapitalbevis, hver andel pålydende kroner 94,-. Utbyttepolitikk Kvinesdal Sparebank har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Kvinesdal Sparebank legger til grunn at overskuddet fordeles mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i henhold til deres andel av bankens egenkapital. Kvinesdal Sparebank vektlegger et konkurransedyktig utbytte. Banken er pålagt restriksjoner ved bruk av Statens Finansfond når det gjelder kontantutbytte. Inntil 50% av eierandelskapitalens andel av resultatet vil kunne bli utbetalt i kontantutbytte. Banken kan utbetale inntil 10% av resultatet etter skatt i gaver. Investorpolitikk Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor egenkapitalinvestorer. Informasjonen til markedet formidles gjennom hjemmesider på internett, pressemeldinger, samt utsendelse av regnskapsrapporter til eierne.

6 Eierforhold Antall egenkapitaleiere er 63 stykk. Egenkapitalbevisbrøken pr er 26,9% Innskudd Innskudd fra kunder utgjorde mill kroner (1.842 mill kroner) ved årsskiftet. Dette er en reduksjon på -4,35% (13,33%). Bankens målsetting for innskuddsdekningen er >85% og var ved årsskiftet 85,8% (87,0% ). Utlån Samlet utlån til kunder utgjorde ved årsskiftet mill kroner (2.116 mill kroner), som tilsvarer en prosentvis reduksjon på -2,99% fra i fjor en økning på (2,9%). Garantiansvaret utgjorde 328 mill kroner (271 mill kroner). Ubenyttede rammekreditter utgjorde 251 mill kroner (246 mill kroner). Av vår totale utlånsmasse til kunder har ca 53% (45%) av utlånsmassen en restløpetid på 5 år eller kortere. Banken benytter Terra BoligKreditt til avlastning av boliglån innenfor 60% av takst, og har en portefølje ved utgangen av året på 580 mill kroner som utgjør en vekst på 13%. Bankens garantiansvar er på 72 mill kroner. Utlånsreduksjon inkl. Terra BoligKreditt ble -0,16%. Risikostyring Styret er av den oppfatning at den interne kontroll er i samsvar med forskrift om risikostyring og internkontroll. Banken har etablert egne risikostrategier, der det er konkretisert styringsmål og rammer. Disse strategiene revideres årlig i sammenheng med bankens øvrige planprosess. Utviklingen i risikobildet rapporteres kvartalsvis til styret. Styret i Kvinesdal Sparebank har en målsetting om at bankens risikoprofil skal være lav til moderat. Banksjefen gir årlig styret en samlet vurdering av de ulike risikoer. Vurderingen er basert på dokumentasjon fra de ulike arbeidsområdene i banken. Styret følger månedlig opp den økonomiske utvikling og ut fra en helhetsvurdering er styret av den oppfatning at det er tilfredsstillende kontroll med bankens risikoer. Bankens interne kapitalbehovsvurdering (ICAAP) innebærer en analyse og beregning av kapitalbehov for følgende risikoer: Strategisk risiko Bankens strategi og utvikling er fastsatt gjennom strategi- og handlingsplaner. Den viktigste forutsetningen for at banken i fremtiden kan være en selvstendig sparebank, er at den har en solid og sunn økonomi. Dette har også vært et hovedtema i bankens styre og gjennomgang av strategiplanen for de kommende årene. Kredittrisiko I 3. kvartal 2011 foretok banken en nedskrivning av bankens utlån med til sammen 76,4 mill kroner, og fikk som følge av dette et betydelig negativt resultat. De samlede tapsføringer omfattet flere engasjementer, i hovedsak innen næringslivssegmentet, samt økning av gruppevise nedskrivninger med 2,6 mill kroner. Samlet tapskostnad i prosent av samlet utlån er 2,89 %. Tapsutsatte engasjement (brutto) har med bakgrunn i de betydelige tapsnedskrivninger gått opp fra 20,3 mill kroner til 70,1 mill kroner. Bankens utlånsportefølje er fordelt med 66% utlån til privatkunder og 34% utlån til næringsliv. Inklusiv Terra BoligKreditt utgjør den prosentvise fordelingen 74% utlån til privatkunder og 26% til næringsliv. Bankens utlån er risikoklassifisert og vi baserer overvåking og tapsvurderingen på klassifiseringen. Kundene blir klassifisert i fem risikoklasser (A-E) på grunnlag av økonomi og sikkerhet (henholdsvis 60/40). Klassene er fordelt på hovedgruppene lav risiko (A+B), normal risiko (C) og høy risiko (D+E). Klassifiseringen av næringskundene utføres på grunnlag av nøkkeltall fra kundens sist årsregnskap. For næringslivsporteføljen pr utgjorde risikoklassene A+B (lav risiko) 17,3% av totale utlån og trukne kreditter, mens risikoklasse C (normal risiko) utgjorde 9,7%. Høyrisikoklassene D og

7 E utgjorde samlet 9,8% av porteføljen. Etter å ha justert eksponeringen for engasjementer med nedskrivninger viste den gjenværende porteføljen 7,4% høy risiko. Risikofordelingen har løpende blitt rapportert i note til årsregnskapet. Bankens målgruppe for næringsvirksomhet er mindre bedrifter, og banken har stort fokus og klare mål på størrelsen av enkeltengasjement. Hovedregelen er at en kunde ikke skal utgjøre mer enn 20 prosent av bankens ansvarlige kapital. Ved årsskifte er 2 av våre engasjement konsolidert over denne grensen, men godt under lovkravet på 25 %. Det jobbes med tilpassning til ny kapital. Store engasjement over 10 % av ansvarlig kapital skal over tid ikke overstige mer enn 5 engasjementer og utgjøre mer enn 65 % av bankens ansvarlige kapital. Ved årsskiftet har banken 4 store engasjementer som utgjør 65,4% av bankens ansvarlige kapital. Rapporteringen som viser misligholdte lån over 90 dager er på 48,9 mill kroner ved utgangen av året, mens misligholdt over 30 dager er på 61,2 mill kroner. Ingen garantier er misligholdt. Banken har pr stilt garantier for kunders valutaeksponering på 182 mill kroner, eller 7,7 % av samlede utlån og garantier. Etter gjennomførte tapsnedskrivninger i 3. kvartal 2011 besluttet styret å innhente 55 mill kroner gjennom utstedelse av egenkapitalbevis. Banken har i denne prosessen blant annet hatt stedlig tilsyn fra Finanstilsynet hvor formålet med tilsynet var å foreta en gjennomgang av bankens risikoprofil og eksponering på kredittområdet, samt styring og kontroll. Finanstilsynet hadde i sin rapportering til banken ingen kommentarer til bankens rutiner for tapsnedskrivninger eller nivået på gjennomførte tapsnedskrivninger. På bakgrunn av bankens porteføljesammensetting og den betydelige nedskriving av utlånsporteføljen i 2011, har styret satt klare mål for sammensetting av kredittporteføljen, herunder andel høyrisikoengasjementer, andel store engasjementer, konsentrasjonsrisiko og konjunkturutsatte bransjer og krav til dokumentasjon og kredittkvalitet. Dette følges opp av styret via kvartalsrapportering som gir et godt og oversiktlig bilde av bankens totale risikoområder, herunder også marked, likviditet og operasjonell risiko. På bakgrunn av bankens nedskriving på utlån i 2011 vurderer vi gjenværende kredittrisiko som moderat. Også til verdipapirer er det knyttet kredittrisiko. Det er utarbeidet retningslinjer for likviditetsplasseringer. Det skal bare investeres i offentlige - og finansobligasjoner. Banken vurderer kredittrisikoen på verdipapirene som lav. Likviditetsrisiko Risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte de forpliktelser som forfaller, benevnes likviditetsrisiko. Likviditetsrisikoen har kontinuerlig fokus og banken har i de siste år jobbet aktivt for å øke innskuddsdekningen. Ved utgangen av året var innskuddsdekning 85,8%. Bankens likviditetsindikatorer 1 og 2 var pr på henholdsvis 106,1 og 111,5. Underlikviditeten er sikret med langsiktige innlån. Banken har to senior obligasjonslån på til sammen 280 mill kroner. Disse er inngått med en løpetid på 3,5 5 år. Lånet pålydende 125 mill kroner har forfall i juni 2012 hvor banken har sikret deler av refinansieringen. I tillegg har banken ett F-lån på 80 mill kroner med forfall hvor dette allerede er sikret. Lån formidlet til Terra Boligkreditt er utelukkende godt sikrede lån og banken forventer ikke at volumet på lån som tas tilbake til egen balanse vil være vesentlig for bankens likviditet. Forutsatt 2 % mislighold i porteføljen vil dette utgjøre 11,6 mill kroner. Likviditetsrisikoen knyttet til lån formidlet til Terre Boligkreditt er etter bankens vurdering begrenset. Banken har trekkrettighet i DNB på 105 mill kroner samt en kommitert trekkrettighet på 30 mill kroner. Ingen av trekkrettighetene var benyttet ved årsskiftet. Likviditeten følges opp daglig og det rapporteres kvartalsvis til styret. Styret vurderer likviditetsrisikoen til å være lav og under kontroll ut fra gjennomførte tiltak og vedtatte kontrollrutiner.

8 Markedsrisiko Markedsrisiko defineres som risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser og renter. Renterisiko Renterisikoen er knyttet til innlån, innskudd/utlån og verdipapirbeholdningen. I all hovedsak har banken flytende rente på både innskudd og utlån, og det er god balanse i rentebindingstiden. For utlån med fast rente er renterisikoen sikret med rentebytteavtaler. Alle fastrenteinnskudd har forfall på ett år eller kortere. Durasjonen på obligasjonsporteføljen var 0,20 pr Banken skal ikke ha mer enn 1,0 i durasjon på obligasjonsporteføljen. Total renterisiko på fastrenteposisjoner utgjør 0,2 mill kroner og er redusert fra Samlet ligger renterisikoen godt innenfor bankens retningslinjer, og vi vil relativt raskt vil kunne tilpasse oss de renteendringer som måtte komme. Renterisikoen i banken vurderes således som liten. Kursrisiko Kursrisiko oppstår når bankens aksje- og obligasjonsbeholdning får verdien fastsatt av markedsutviklingen. Bankens obligasjonsbeholdning er plassert i papirer som forvaltes av Terra Forvaltning as. Styret har vedtatt grenser for maks eksponering i selskap og sektor. Bankens beholdning av aksjer består av anleggsaksjer hvor den største strategiske plassering er i Terra Gruppen AS. Beholdningsoversikt og verdier rapporteres styret hvert kvartal. Totalt sett ansees kursrisikoen som moderat. Valutarisiko Banken har ved utgangen av året valutarisiko knyttet til en ubetydelig kontantbeholdning samt en mindre aksjebeholdning av anleggsaksjer i utenlandsk valuta. Banken har ellers ingen balanseposter i utenlandsk valuta. Imidlertid har banken en indirekte valutarisiko i form av garanti for valutalån formidlet til annen kredittinstitusjon. Banken vil på disse garantiene kun ha en valutarisiko dersom kunden skulle misligholde lånet. Valutarisikoen på egen balanse vurderes som lav. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risikoen for tap som kan oppstå som følge av utilstrekkelig eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Tapet kan være forårsaket av bevisste eller ubevisste handlinger/hendelser. Operasjonell risiko blir en form for restrisiko som ikke dekkes av de øvrige risikoområdene. Risikoen styres ved at det foretas løpende kontroller med utgangspunkt i bankens etablerte internkontroll-rutiner. Avdekkede avvik rapporteres løpende via avdelingslederne til banksjef, som igjen i enkelte situasjoner rapporterer videre til bankens styre Banken har innrettet som virksomhet på å redusere denne risikoen mest mulig gjennom gode rutiner og systemer, holdninger, kompetanse, forsikring og overvåkning gjennom internkontrollen. Samlet sett vurderes operasjonell risiko ved utgangen av året som moderat. Organisasjon, miljø og likestilling Banken har ved utgangen av året 29 ansatte fordelt på 26 årsverk. Som en av få banker i landet har vi inngått lærlingkontrakt med en ungdom og som har vært et positivt innslag i hverdagen. Kompetanseutvikling er en viktig suksessfaktor fremover. Banken foretar løpende organisasjonsjusteringer og styrking av kompetansenivået for å tilpasse organisasjonen til fremtidige utfordringer. Alle våre kunderådgivere var autorisert som finansielle rådgivere innen fristen den 1. april I tillegg har fire kunderådgivere innen forsikring tatt tilsvarende autorisasjon på dette området. Det er våren 2011 gjennomført både medarbeidertilfredshetsundersøkelse gjennom handelshøyskolen BI og intern arbeidsmiljøundersøkelse. Arbeidsmiljøet er til enhver tid under vurdering og vi mener at vi generelt har et godt arbeidsmiljø i banken. Vernerunde ble utført i mai 2011 og viser ingen vesentlige mangler. Det har ikke skjedd noen skader eller ulykker i banken. Ansatte har hatt tilbud om bedriftslegeundersøkelse. Sykefravær for

9 2011 har vært 3,2% (2,5%) Sykemeldingsprosenten er gjennomgått i forbindelse med HMS gjennomgang i bedriften. Banken har tegnet helseforsikring for alle ansatte. Ved utgangen av året var det 15 kvinner og 14 menn ansatt i banken. Kvinneandelen utgjorde 52%. Ledergruppen består av 3 personer hvorav 2 kvinner og 1 mann. Styret består totalt av 5 personer hvorav 1 kvinne og 4 menn. Basert på dagens situasjon er det ikke vurdert som nødvendig å iverksette noen spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for denne type virksomhet. Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Kvinesdal Sparebank omfatter de mål og prinsipper som banken styres og kontrolleres etter, for å sikre effektiv bruk av bankens ressurser og størst mulig verdiskapning for bankens eiere, innskytere, kunder, ansatte og samfunn. Prinsippene og målene i retningslinjene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er lagt til grunn for bankens virksomhet så langt de passer for vår bank. Utsiktene fremover Kvinesdal Sparebank har som mål og styrke sin posisjon som en selvstendig, fremtidsrettet og konkurransedyktig bank for alle typer banktjenester. Banken har en sterk markedsposisjon i sitt nærområde. Ved å ha Listerregionen som vårt markedsområde skal vår posisjon ytterligere styrkes. Etablering med salgskontor i Kristiansand og tett samarbeid og samlokalisering med Aktiv Eiendomsmegling skal gi oss ønsket vekst innen alle typer banktjenester. Banken vil styrke sin posisjon i Sirdal ved overgang til nye moderne lokaler og ha fast kunderådgiver i bygda. Kvinesdal Sparebank har en lojal kundemasse, og vi scorer høyt på kundens tilfredshet med banken. Gjennom vår verdiplattform, - nær, trygg og engasjert skal vi fortsette å utvikle banken, yte god service og ta vare på den tillit som kundene viser oss vil også ha sine utfordringer for banken, med større konkurranse og press på marginene. Med den uro som fortsatt preger finansmarkedene, og som vil påvirke etterspørsel, sysselsetting, inflasjon og med forventninger om små endringer i bankenes marginer vil også prege vår virksomhet. På bakgrunn av bankens mål for 2011 resulterte nedskriving av utlånsporteføljen at bankens resultat etter tap og skatt ikke innfridde de mål vi hadde satt oss. Resultatet før tap og skatt er vi godt fornøyd med og gir et godt grunnlag for de mål vi har satt oss for Vi må fortsatt være forberedt på en lavere vekst og press på bankens rentenetto. Mulighetene for å øke andre driftsinntekter og provisjonsinntekter, samt være bevisst på kostnadssiden skal allikevel medføre at 2012 blir et godt år for Kvinesdal Sparebank. Takk for godt samarbeid Styret takker alle kundene som har benyttet seg av bankens tjenester og produkter. Styret vil også takke alle medarbeidere og tillitsvalgte for godt samarbeid i året som gikk. Vi håper samarbeid og felles innsats skal gi positiv utvikling for banken og regionen i årene framover.

10 Resultatregnskap (Beløp i hele tusen) Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater,obligasjoner,rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 0 40 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gev./-tap på sertifikater,obligasjoner,renteb. verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapir m/var. avkastning Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta og verdipapirer,omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på garantier m.v Tap på utlån,garantier mv Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst/tap Nedskr/revers. av nedskr. og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overført fra sparebankens fond Overført til sparebankens fond Overført fra gavefond Overført til gavefond og/eller gaver Disponering

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

God utvikling i et krevende marked

God utvikling i et krevende marked Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2006

Noter til årsregnskapet 2006 Noter til årsregnskapet 2006 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier. Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover

Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2011 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2011 Sparebanken Narvik Norwegian Crystallites AS ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 2. februar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Snillfjord 2,55 % (2,79 %) Aure 3,38 % (3,52 %) Hitra/Frøya 13,69 % (7,17 %) Annet 5,74 % (5,45 %) Eiendomsdrift 7,02 % (7,40 %)

Snillfjord 2,55 % (2,79 %) Aure 3,38 % (3,52 %) Hitra/Frøya 13,69 % (7,17 %) Annet 5,74 % (5,45 %) Eiendomsdrift 7,02 % (7,40 %) Hovedtall regnskap 2012 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2012 2011 2010 2009 2008 Netto rente- og kredittprovisjoner 37,5 30,8 29,9 30,0 31,2 Netto driftsinntekter 7,0 5,7 4,8 5,4 2,6 Driftskostnader

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer