Salten Brann IKS. Årsmelding 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salten Brann IKS. Årsmelding 2011"

Transkript

1 Salten Brann IKS Årsmelding 2011

2 Forord Driftsåret 2011 Salten Brann IKS sin positive utvikling har hatt god fremdrift også i Ved overgang til normal drift i årene 2009/2010 er også økonomien stabilisert og samarbeidet trekker gevinster av større fagmiljøer og fellesskap i varsling, forebygging og beredskap. Utviklingen i selskapets budsjett viser lavere utvikling enn kommunal deflator og generell lønnsutvikling tilsier. Brannvernordningene er etablert på et nøkternt nivå og vi snakker ikke lengre om store avvik på innsatsmulighetene i regionen. Det er samtidig fortsatt lokale variasjoner og uløste stasjons- og kapasitetsforhold i enkelte områder. Vi må ha en støttetanke knyttet til disse områdene fra andre deler av regionen. Det betyr at vi ikke er på riktig nivå med innsatskapasitet innenfor de fastsatte tids- og kapasitetsrammer i noen områder. I hovedsak går dette på at det ikke er plass til å utplassere materiell med riktig kapasitet i eksisterende bygninger og at det ikke er plass til riktig antall personell i stasjonen i Bodø. Begge disse forholdene har vært en stor utfordring som viser seg svært vanskelig å løse for våre eiere. Samtidig har vi i samarbeid med eierne gjort det beste ut av de arealer vi har tilgjengelig. Særlig er utfordringen stor i Bodø siden vi allerede i årene 2010/2011 skulle hatt etablert kapasitet for å ivareta to hendelser samtidig. Minimumskravene i brannvernlovgivningen er ikke mulig å oppfylle i de arealer som brannvernet har til rådighet i dag. Et sterkt fokus på denne utfordringen fortsetter inn i Stasjonen i Bodø dekker behovet for administrasjon og forsterkning av redningstjenesten i hele Salten samt ut i nasjonalt og internasjonalt farvann. Blant annet med redningsinnsats til sjøs, restverdiredning og dykkerberedskap. En annen svært viktig faktor som konsekvens av vekst, sammen med regionale og lokale ambisjoner, er behovet for videre oppbygging av en troverdig oljevernberedskap. I 2011 har vi startet arbeidet med å etablere en oljevernberedskap som fremstår med kapasitet, integritet og seighet i forebyggende- og innsatsperspektiv. Tilsyn- og feiingsvirksomheten i Salten Brann har vært i en svært god utvikling i året som er gått. Vi har nå gode muligheter til å følge opp i et forebyggende perspektiv og registrerer mange positive tiltak i brannforebyggende sammenheng hos våre eiere. Dette er svært gledelig og medfører at vi kan bidra ytterligere i forebyggende sammenheng og arbeide positivt med større deltakelse i informasjons- og plansammenheng. For varslingssiden, 110-sentralen, har vi gjennom nyansettelser og en solid innsats vært med å legge bedre til rette for støtte i innsatsfasen på skadested. Vi har også hatt en markant økning i tekniske alarmer som er direkte knyttet til vaktsentralen. Det medfører at vi har større muligheter til å påvirke kvaliteten i kommunenes og næringslivets varslingssystemer samtidig som vi får tidlig varsling og hurtig utrykning ved alarm. Antall unødige alarmer viser også i 2011 en ned- -2-

3 adgående tendens. Vi ser dette i sammenheng med at det er flere som har forbedret kvaliteten i sine varslingsanlegg samtidig som det er flere aktører som er direktekoblet til vår varslingssentral. Ved å stille krav til de som har automatiske varslingsanlegg og følge opp der hvor forbedringer ikke registreres, har vi bidratt til at antall utrykninger har gått ned. Øvingsmessig utvikling i selskapet har hatt en meget god utvikling samtidig som ett av hindrene for å oppnå planlagt kompetansemessig utvikling i 2011 har vært kapasiteten på brannskolen. Selv om vi har utdannet over 120 personell siden oppstart er det fortsatt 60 personell som skal ha grunnutdanning. Flaksehalsen i denne sammenhengen er Brannskolens kapasitet og økonomi. Samlet sett fremstår selskapet med solid kapasitet og kompetanse og ikke minst med stor seighet ved at regionen ses under ett. Selskapet etterspørres ofte for å bidra i brannvernet utover egen region og orientere om hvordan vi har nådd de politiske målsettinger. Det er med glede jeg igjen registrerer at innsatser og utrykninger har vært utført slik at vi har unngått større skader på eget personell. Samtidig som vi er privilegert med meget lavt fravær og et godt arbeidsmiljø. Salten Brann IKS er fortsatt i god utvikling og den positive innsatsvilje vi opplever fra våre over 300 hel- og deltidsansatte vil være med å sikre at også 2012 blir et godt brannvernår. Bilde: 110 sentralen har kontakt med alle brannstasjoner innen Salten politidistrikt og samarbeider nært med utrykningslederne ved den enkelte brannstasjon som er kallet ut til innsats. -3-

4 Organisasjon Salten Brann IKS eies av kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Hamarøy, Steigen og Sørfold. Ansvarsområdet strekker seg over nesten km2 og har innbyggere. 110 fagsentral har i tillegg varslingsansvar for Meløy, Røst, Værøy og Rødøy. Salten Brann IKS har samlet 305 ansatte hvorav 61 er på heltid og 244 er deltidsmannskaper i utrykningsstyrken. 17 årsverk er i Forebyggende avdeling, 11 årsverk i 110-fagsentral og 27 i kasernert styrke, 2 på kompetanse, 2 i administrasjon og avdelingsleder beredskap/varabrannsjef, beredskap indre og ytre Salten og brannsjef. Virksomheten er etablert på Inndyr, Våg, Sørarnøy, Nygårdssjøen, Knaplund, Bodø, Kjærringøy, Misvær, Moldjord, Valnesfjord, Fauske, Sulitjelma, Rognan, Straumen, Innhavet, Oppeid og Leinesfjord. I tillegg er det etabler 8 depoter. Hovedkontor og kasernert styrke er på stasjonen i Bodø. Stasjonen i Fauske er også bemannet på dagtid. Administrasjon/Stab Administrasjonen følger opp alle økonomiske systemer og gir støtte i alle personalmessige forhold. De har en utstrakt kommunikasjon med eierkommunene og med ekstern leveranse av økonomitjenester for å gi oppdatert og tidsriktig styringsinformasjon. Oppfølging av grunnlagsdata og registrering av individuelle forhold som ansettelser, tilsettingsbrev, fravær, lederstøtte mv. Beredskapsavdelingen Avdelingens oppgaver er brann- og redningstjeneste. Under redningstjeneste kan nevnes: Redningsinnsats til sjøs, overflateredning, trafikk-, natur-, og andre ulykker samt innsats ved gass og kjemikalieuhell. I tillegg restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses-og undervisningsoppgaver. Beredskapen er organisert med innsatspersonell knyttet til alle stasjonene. 11 av de 18 stasjonene har vaktordning. 110 Fagsentral Alarmsentralen er nervesenteret i brannvesenet. Ved brann og ulykker, behov for redningsinnsats til sjøs, assistanse enten det gjelder brann, farlig gods, restverdiredning eller redningsbil mv. så blir også dette i første instans behandlet og fulgt opp herfra. Fagsentralen dekker 12 kommuner og ca innbyggere. Sentrale fokusområder er teknikk og kommunikasjon, alarmsystemer, samband og kommunikasjonsanlegg. Mye av fagsentralens arbeid er også knyttet til alarmmottak som brannalarmer og tekniske alarmer. -4-

5 Forebyggende avdeling Forebyggende avdeling har hovedkontor i Bodø og har personell i Fauske, Hamarøy, Saltdal, Steigen, Gildeskål og Sørfold. Blant avdelingens oppgaver kan nevnes: - Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon. - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. - Tilsyn i særskilte brannobjekter som bla pleieinstitusjoner, overnattingssteder og forsamlingslokaler. - Bidrag i forprosjekter ved utbygginger. - Saksbehandling innenfor brann og eksplosjonsvern lovens rammer. -5-

6 Beredskapsavdelingen Leder: Varabrannsjef Fred-Ove Opsjøn Ved brann: Livredning Brannslokking Skadeforebygging (RVR Restverdiredning) Ulykker/nødhjep/naturkatastrofer: Frigjøring av fastklemte personer Overflateredning Redningsdykkertjeneste Tunnelulykker Oljevernberedskap Beredskap ved akutt forurensning Beredskap ved brann i båt (RITS - nasjonalt/internasjonalt) Lensing ved flom Lensing av båter Andre oppgaver: Øvelser og befaringer Kontroll av brannhydranter / kummer Vedlikehold av materiell / bygninger / anlegg Drift av øvingsanlegg Kjøretøy: Stasjonen i Bodø fikk levert ny VW Transporter picup i september. Stasjonen på Fauske overtok pickup som ble utskiftet i Bodø som erstatning for Dodge støttebil fra Til Rognan stasjon ble anskaffet en brukt VW Caravelle kombi som støttebil til erstatning for tidligere Ford 1989 mod. som ville generert betydelige reparasjonskostnader ved fortsatt drift. Materiell: På materiellområdet ble det nødvendig med store innvesteringer til etablering av nytt verksted for service og kontroll av pusteluftutstyr for røykvern/kjemikalievern og vanndykking. Kontroll og reparasjon av eget materiell kan nå gjennomføres rasjonelt og med stor fleksibilitet. Tjenesten kan også tilbys eksterne organisasjoner ved ledig kapasitet. Også i 2011 har en større andel av materiellbudsjettet blitt benyttet til innkjøp av -6-

7 slangemateriell og armatur for å dekke opp for utdatert utstyr og sørge for at antall enheter er på riktig nivå. Kommunikasjon/Samband: Repeter er flyttet fra øvingsfeltet i Kvalvika til Gildeskål, slik at Inndyr har tilstrekkelig radiodekning. Tiltaket bidro til at utalarmering via personsøker nå er i henhold til funksjonskravene i gjeldende forskrift. Stasjonsbygg: Stasjonen i Bodø fikk i oktober tilgang på arealer i eget bygg som tidligere ble disponert av parkeringsetaten i Bodø kommune. Det er påbegynt bygningsmessige arbeider i egen regi for å tilpasse arealene til eget formål. Tiltaket beregnes fullført innen februar Kurs og opplæring: Utdanning av en av våre ansatte til godkjent kjøreinstruktør for utrykningsførere, ble sluttført i løpet av våren. Tilbud om utdanning av utrykningsførere kan dermed videreføres. Ved stasjonen i Bodø gjennomførte første gruppe(10 stk.) med redningsdykkere sin utdanning og ble godkjent i begynnelsen av desember. Ved vårt øvingsfeldt i Kvalvika har vi gjennomført flere typer kurs for virksomheter og grupper. Totalt har 291 personer gjennomført opplæring hos oss i Salten Brann IKS har faste kurs som gjennomføres, samt at vi skreddersyr opplæring etter kundens ønsker. Vi reiser også ut til og gjennomfører kurs, for eksempel gjennomførte vi et kurs i Saltdal over tre dag for en industrivernpliktig bedrift. Av kurs vi gjennomførte i Kvalvika var: Slokkeøvelser m/teori Brannvernlederkurs NSO-kurs Røykdykkerlederkurs Kurs i brannslukking for cabinansatte Kurs i brannslukking for piloter Kompetansegivende kurs for førere av utrykningskjøretøy ble også arrangert i Etter at ny undervisningsansvarlig ble utdannet har vi etablert et uforpliktende samarbeid med Inntrøndelag Ambulanse-kjøreskole i Steinkjer. Blant annet har vi hjulpet dem på instruktør siden. Salten Brann IKS gjennomførte kurs i kode U 160 for 40 elever, hvor vi utdannet personell for egen organisasjon og for eksterne aktører. 20 ansatte har i tillegg gjennomført vedlikeholdskurs i utrykningskjøring. -7-

8 Forebyggende avdeling Leder: Branningeniør Ivar Hogstad Salten Brann IKS Forebyggende avdeling 2011 Forebyggende avdeling i Salten Brann IKS leverer forebyggende tjenester innenfor Salten Brann IKS sitt forvaltningsområde. Hovedaktivitetene er gjennomføring av tilsyn i særskilte risikoobjekter, feiing og tilsyn med fyringsanlegg og forvaltning av brann- og eksplosjonsve rnlovgivningen. Aktiviteten i avdelingen er økende etter styrking av bemanningen i løpet av året. Kartlegging særskilte brannobjekter I utredningen som ble gjennomført før etablering av Salten Brann IKS ble det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge risiko objekter i regionen. Rapporten inneholdt en oversikt over særskilte brannobjekter i kommunene. Oversikten er hovedsaklig basert på objekter som var etablert i kommunene. Etter noen års erfaring er det grunnlag for å vurdere kriterier som legges til grunn for særskilte risikoer slik at kriteriene som legges til grunn blir mer lik for regionene. Dette har vært tema på møtene med eierkommunene som er gjennomført i forbindelse med revisjon av Ros. Tilsyn med særskilte brannobjekter Erfaringene så langt tilsier at brannsikkerheten i regionen blir bedre ved at eiere og brukere får et større fokus på systematisk arbeid med brannvernet. Det ble gjennomført 254 tilsyn med særskilte brannobjekter i løpet av Det er fortsatt behov for en økning av aktiviteten for å dekke behovet i regionen. Andre tilsynsobjekter Ingen av kommunene i Salten Brann IKS har utarbeidet lokale forskrifter til Brannvernloven for tilsyn med omsorgsboliger eller andre type bygninger. Farlige stoffer Ordningen med lokale tillatelser knyttet til oppbevaring av brannfarlige- og ekplosjonsfarlige stoffer er avviklet. Ordningen er erstattet med strengere krav til risikovurdering og dokumentasjon til den som er ansvarlig for oppbevaringen. I tilegg er det etablert meldeplikt til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) knyttet til oppbevaring av store mengder farlige stoffer. I forbindelse med endringer i regelverket er tilsynsoppgaver knyttet til oppbevaring lagt til kommunene. Det er i løpet av 2011 gjennomført kurs/opplæring av personell i Salten Brann i revidert regelverk og gjennomføring av tilsyn rettet mot farlige stoffer. Felles kartverk, matrikkel og datasystemer I løpet av 2011 ble det etablert en løsning for å få tilgang til matrikkeldata i et -8-

9 fellesprosjekt med IRIS (Salten forvaltning) og eierkommunene basert på eksisterende kart/ matrikkelløsninger i kommunene. Med bakgrunn i dette er det etablert felles fagsystem for forebyggende brannvern og feietjenester. Dette gir god oversikt over tilsynsobjekter og en felles plattform for brannvernet i regionen. Det er også tatt i bruk løsninger slik at systemene kan benyttes uavhengig av tjenestested. Dette vil redusere saksbehandlingstid og bedre kvaliteten på saksbehandlingen. Informasjon/Kampanjer Åpen dag på brannstasjonen ble gjennomført på flere stasjoner i regionen. Tilbakemeldingene sier at disse var godt besøkt og at tiltaket blir positivt mottatt av innbyggerne. Aksjon boligbrann ble gjennomført i begynnelsen av desember. Aksjonen ble gjennomført ved at husstander fikk besøk av brannvesenet som tilbød en frivillig gjennomgang av brannsikkerheten i boliger sammen med huseier/beboer. I forbindelse med påske ble det gjennomført en lignende aksjon rettet mot brannvern i hytter og fritidsboliger. Fyrverkeri Alle som driver med handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri) skal ha tillatelse fra kommunen. Etter etablering av Salten Brann ble denne myndigheten delegert til selskapet. Salten Brann behandler søknader og gjennomfører tilsyn knyttet til handelen. Det ble gjennomført tilsyn med utvalgte utsalgssteder i regionen i løpet av Tilsynene avdekket ikke større avvik i forhold til krav. Prosjekter Brannvern for eldre og hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende et viktig satsningsområde. Salten Brann har deltatt i brannvernopplæring av ansatte helse- og omsorgssektoren og holdt foredrag om brannvern i ulike lag og foreninger rettet mot disse gruppene. Det er også gjennomført foredrag, brannvernopplæring og øvelser rettet mot flyktninger. Samarbeid med eierkommunene Brann- og eksplosjonsvernlover har flere grensesnitt mot kommunene. Dette er områder der både brannvesenet og kommunene kan dra fordeler av å ha et godt samarbeid. Kartlegging av risikoobjekter Byggesaksbehandling Tilsyn etter plan- og bygningsloven Planarbeid Kommunale ROS analyser Utvikling av samarbeid har vært tema på ROS- møtene som er gjennomført med eierkommunene. Det er også gjennomført møter med noen av kommunene i forbindelse med konkrete prosjekter. Brannetterforskning I løpet av året har brannvesenet deltatt i en brannetterforskningsgruppe sammen med -9-

10 politi og el tilsyn. Denne gruppen har som formål å finne brannårsaker samt å avdekke hendelsesforløp ved branner. Bemanning Bemanningen i avdelingen er styrket i løpet av I tilegg er arbeidsoppgaver endret i indre Salten slik at enheten i større grad er i stand til å ivareta arbeidsoppgavene i området. I deler av året har personell vært utlånt til andre enheter rettet mot forurensning (Salten IUA). Det er fortsatt behov for kompetansegivende opplæring og styrking av bemanningen for å løse de oppgaver avdelingen har ansvaret for. Feie- og tilsynstjenesten Hovedaktivitetene til feie- og tilsynstjenesten er feiing av piper samt tilsyn med fyringsanlegg. Dette er viktige tiltak for å unngå pipebranner og forhindre at en pipebrann sprer seg til andre deler av bygningen. Piper skal feies etter behov og minst en gang hvert fjerde år. Behovet for feiing varierer sterkt fra husstand til husstand. Dette kan skyldes valg av energibærere (ved, olje,strøm), type ildsted og forhold knyttet til fyringsvaner. Gjennomsnittlig for regionen er behovet for feiing hvert 2. år for de fleste husstander. I tilegg til dette har feietjenesten bidratt i andre forebyggende aktiviteter. Gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg Feie- og tilsynstjenesten skal sørge for at det gjennomføres tilsyn med fyringsanlegg etter behov og minst en gang hvert fjerde år. Tilsynet er et tiltak for å avdekke om ildstedet er intakt og virker som forutsatt slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade. Under tilsynet informeres det også om andre forhold som har betydning for brannsikkerheten. Dette vil være røykvarslere, slukkeutstyr, rømningsveier og faremomenter knyttet til elektriske anlegg og utstyr. I løpet av 2011 ble det utført feiing i piper og tilsyn med 6941 fyringsanlegg. Andre oppdrag Salten Brann fikk en forespørsel fra Røst kommune om leveranse av feietjenester til kommunen. Salten Brann stilte seg positivt til henvendelsen og leverte tilbud om leveransen. Oppdraget omfattet feiing av 270 piper. Oppdraget ble gjennomført med positive tilbakemeldinger fra Røst kommune. -10-

11 110 Nødmeldesentral Leder: Branninspektør Ronny A. H. Langfjord 110 Sentralen er en avdeling i Salten Brann IKS. Sentralen har ansvar for mottak av nødmeldinger og alarmering av brannmanskaper. Geografisk er området noe større en virkeområdet til Salten Brann IKS. Vi dekker området fra Rødøy og Saltdal i sør til Hamarøy i nord og Værøy/Røst i vest. Dette utgjør 36 brannstasjoner/brannstyrker i en region på innbyggere har vært preget av kompetanseheving hos operatørene. Vi har hatt flere av operatørene gjennom Alarmsentraloperatørkurs et og Befalsutdanning trinn 1. Det har og er et problem å få nok antall kursplasser på Norges Brannskole, spesielt til befalsutdanning trinn 1. Vi vil fortsette å søke ansatte inn på disse kursene, som er lovpålagt utdanning. I en periode på 11 uker har vi også hatt tre operatører ute i forbindelse med redningsdykkeropplæringen. Det har vært noen utfordringer for å dekke opp disse, men vi har nå fått gjennom tre ferdig utdannede redningsdykkere. I 2011 hadde vi som arbeidsmål å utfordre nye markesområder og øke inntjeningen. Dette medførte at vi inngikk en større avtale med Forsvaret der vi overtar overvåking og utrykning til brannalarmer i deres objekter. I tillegg startet vi et samarbeid med Signal Bredbånd og Altibox innen direktealarmer fra deres boligkunder. Dette har så langt gitt oss flere inntektsplattformer vi vil bygge videre på. Målet om økt inntjening ble oppnådd og budsjettert inntekt gikk litt over forventningene. Vi har vi benyttet oss av et nytt digitalt beslutningsstøtteverktøy som vi har vært med å utvikle. Dette har vært en vellykket satsing som gir oss god kvalitet under aksjoner og dokumentasjon i ettertid. Vi besluttet i 2011 å videreutvikle dette i samarbeid med flere 110 Sentraler, noe som har gitt oss et godt samarbeidsforum over regionsgrensene. I 2011 har skiftet ut større deler av maskinparken til kartverket i 110 Sentralen. Dette har vært teknologisk krevende, men ble sluttført på høsten. Dette har gitt operatørene kraftigere og mer effektive maskiner å jobbe på samtidig som vi opprettholder oss på et akseptabelt teknologisk nivå. Personell fra 110 Sentralen har i 2011 deltatt i nasjonale arbeidsgrupper innen alarmsentralområdet. Vi har vært med på å utforme og sluttføre et prosjekt for ny nasjonal internopplæring og kvalifiserende kurs for alarmsentraloperatører sammen med Norges Brannskole etter mandat fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. -11-

12 Alarmoperatøren har mange oppslagsverk å forholde seg til. Han skal gi faktaopplysninger og gi råd til den enkelte utrykningsleder i innsats samtidig som han er kommunikasjonsleddet mot de øvrige redningsinstanser som eventuelt er med på aksjonen. På bildet: Brannmester Øystein Bjerke. -12-

13 Personal / Administrasjon Leder: Branninspektør Bjørn Aage Orø Personal og administrasjon ivaretar spørsmål innen administrasjon og personalforvaltning, samt er aktivt med i selskapets budsjettarbeidet og i den økonomiske oppfølging i løpet av året. Sentrale arbeidsoppgaver gjennomført i Være selskapets sentralbord og serviceenhet i kontortiden. - Svare publikum på spørsmål av mer generell art. - Motta påmeldinger til kurs. - Administrere kursenes merkantile del. - Oppsett av ferielister. - Personaladministrasjon. - Utarbeide søkerliste til ledige stillinger, gjennomføre tilsettinger. - Utarbeide tilsettingsbrev. - Innhenting av lønnsdata for avlønning. - Fraværsregistrering og oppfølging mot lønningskontor, NAV og andre. - Postfunksjon. - Diverse administrative støttefunksjoner. - Forberede grunnlag for forhandlinger, deri lønnsforhandlinger. - Aktivt være med i forbindelse med lokale/sentrale tariffavtaler. - Drift av eget databasert timeregistreringssystem for avlønning av tilsatte -13-

14 Styret og representantskapet for Salten Brann IKS i 2011 Styret i Salten Brann IKS Varamedlemmer Svein Blix Styreleder Anne Holm Gundersen Hege Larsen Medlem Hild Marit Olsen Eva Leivseth Medlem Leif Magne Hjelseng Agnar Hansen Medlem Kyrre Næstby Kjell Andreassen Medlem (ans.repr.) Tore Johan Nordli Svein Arne Sørensen Medlem (ans.repr.) Øystein Bjerke Kommune Medlemmer Varamedlemmer Beiarn Monika Sande Håkon Sæther Bodø Ole Henrik Hjartøy Øystein Wiik Bodø Rolf Arnt Sivertsen Odd A. Lund Bodø Mona Lillehaug Bente Haukås Bodø Ingrid Lien Kirsten Hasvoll Bodø Terje cruickhank Stian Hiis Berg Bodø Adelheid Kristiansen Svein Olsen Bodø Odd Willy Hansen Jan Kåre Moen Bodø Brigt Kristiansen Jon Albert Alstad Bodø Odd Paulsen Ida Gudding Johnsen Fauske Siv Anita Brekke Johnsen Lisbeth Kvæl Fauske Ronny Borge Arne B. Vaag Fauske Jørn Stene Hege Harsvik Gildeskål Petter Jørgen Pedersen Hilde Furuseth Johansen Saltdal Finn-Obert Bentsen Rune Berg Saltdal Anne-Britt Sletteng Bjørnar Brændmo Steigen Asle Schrøder Fred Eliassen Sørfold Lars Kr. Evjenth Anne Lise Evjen Lillegård Hamarøy Rolf Steffensen Kjersti Steinsvåg Hansen -14-

15 Prioriterte områder for året 2012 Personal & Økonomi Vi deler vår virksomhet i de rutinemessige oppgaver som tilligger kontoret, og i de mer utviklende deler som er nødvendig å følge opp med tanke på de samarbeidende parter til Salten Brann. I denne sammenheng er det spesielt følgende hovedposter som skal gjennomføres i 2012: - Bedre systemer for interaktiv oppfølging med våre interne/eksterne samarbeidspartnere. - Bedre og videreutvikle egne interne rutiner på personaloppfølging. - Videreutvikle eget HMS system og rutiner tilpasset Salten Branns behov. - Videreutvikle egne internettsider og nytte sosiale medier som informasjonskanal - Øke avdelingens kompetanse i bruk av IT som arbeidsverktøy. Beredskapsavdelingen Arbeidsmål 2011 Tiltak Ressursinnsats Klasse nr II, redningsdykkere Kursoppstart april 2012 ca. kr Etablering av kjøretøy for Omdisponering av relevant kjøretøy ca. kr dykkertjenesten Forbedre tilbud om enkel brannvernopplæring Innkjøp av øvingshenger kr

16 110 Sentralen Kompetanseheving hos operatører Ansatte på kvalifiserende kurs Ca ,- (kurs og oppholdsutgifter) Forebyggende avdeling Handlingsplan 2012 Utarbeide felles kriterier for vurdering av særskilte risikoobjekter Revidere oversikt over særskilte brannobjekter i regionen Gjennomføre tilsyn med særskilte brannobjekter Gjennomføre tilsyn rettet mot oppbevaring av farlige stoffer Delta i nasjonal kampanje Gjennomføre aktiviteter rettet mot særskilte risikogrupper Redusert boevne Flytninger Arbeidsinnvandring Delta i nasjonale brannvernkampanjer Aksjon boligbrann Hyttekampanjen Åpen dag på brannstasjonen Brannvernopplæring rettet mot unge Arbeidsmål 2012 Tiltak Ressursinnsats Utfordre nye markedsområder Dialogmøter med ulike næringer Egeninnsats Øke inntjening Samarbeid med tilknyttede kommuner. Annonsering. Personell i 110 distriktet. Kostnad ,- Videreutvikling av WEB 110 dokumentasjonsprogram Samarbeid med Nord-Norske 110 Sentraler ,- -16-

17 HANDLINGSPLAN 2012 Salten Brann IKS Visjon: Kommunene i Salten skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal omkomme i brann og hvor branner og ulykker ikke får store konsekvenser Nasjonale mål: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrke håndteringsevnen Mindre tap av materielle verdier -17-

18 SALTEN BRANN IKS HANDLINGSPLAN 2012 Styret skal vedta handlingsplan for Salten Brann IKS (SB IKS). I handlingsplanen er det innarbeidet en plan over aktuelle brannverntiltak, herunder gjennomføring av branntilsyn etter krav i brannlovgivningen, samt avdelingenes øvrige mål og eventuelle delmål. Brannvesenets oppgaver Av brann- og eksplosjonsvernlovens 11 fremgår det at brannvesenet skal: a) Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak, opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner e) være innsatsstyrke ved brann f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser g) etter anmodning, yte innsats ved brann og ulykker i sjøområdet innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Av brannordningen for kommunene fremgår det at SB IKS er tillagt i) drift av felles nødmeldesentral (110) for kommunene i Salten samt Rødøy, Værøy og Røst. Følgende tilleggstjenester skal utføres av SB IKS: j) mottak av og utrykning til brann-, og tekniske alarmer k) undervisning innenfor brannvesenets fagområde l) hjelpetjenester for innbyggerne ved akutte nødsituasjoner Rammebetingelser Brannvesenets virksomhet reguleres i første rekke av gjeldene brannlovgivning og brannordningen for Salten kommunene, samt av de økonomiske rammer som kommunene tildeler gjennom representantskapet. Samsvar mellom brannordningens forutsetninger og SB IKS sine økonomiske rammer er et grunnleggende prinsipp. -18-

19 Styringsdokumenter Selskapsavtalen for SB IKS fastsetter blant annet brannvesenets formål og de styrende organers sammensetning og oppgaver. De viktigste styringsdokumenter for øvrig er vedtak i representantskapet, handlingsplan og budsjett, tertialrapporter, samt årsberetning og regnskap for SB IKS. Roller Kommunestyrene har vedtatt selskapsavtalen og utpeker kommunenes representanter til SB IKS sitt representantskap. Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for sin vedtatte brannvernordning. Representantskapet er selskapets øverste organ som blant annet velger styremedlemmer og godkjenner og vedtar SB IKS sine økonomiske rammer og overordnede prioriteringer. Styret har ansvar for at brannvernet er bemannet med tilstrekkelig og kvalifisert personell i henhold til brannordningen, vedta handlingsplan og avlegge årsmelding og regnskap for SB IKS samt fremlegge andre saker som behandles i representantskapet. Styret har videre blant annet ansvar for kontrolloppgaver og at selskapet opererer innenfor etiske og vedtatte rammer. Brannsjefen har det brannfaglige ansvar etter delegert myndighet. Han forestår den daglige ledelsen av selskapet og skal følge de instrukser, retningslinjer og pålegg styret har gitt og med bakgrunn i lov, direktiv, veiledning mv for brannvernets virksomhet. Brannvernets organisasjon Fra den ble brannvernet organisert som et interkommunalt selskap, med Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Steigen, Hamarøy, Sørfold, Fauske og Bodø kommuner som eiere. Brannvesenets visjon: Eierkommunene skal være trygge kommuner å leve i, der ingen skal omkomme i brann og hvor branner og ulykker ikke får store konsekvenser. Nasjonale mål: (jf Stortingsmelding 35 om Brann og Sikkerhet) Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrke håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier -19-

20 Særskilte utfordringer 2011: Forprosjekt ny brannstasjon i Bodø. Videreføre etableringen av redningsdykkertjenesten. Utarbeide ny felles ROS for brannvernområdet. Utdanne og rekruttere i deltidsstyrken. Meløy kommune, nytt medlem av Salten Brann IKS Øke kapasitet for tilsyn med særskilte brannobjekter. Øke markedstilgang og inntjening for nødmeldeområdet. Videreutvikle samarbeid og webløsning for nødmeldetjenesten med Trømsø. Iverksetting av helhetlig HMS system. Videreutvikle samarbeidet med politiet, hvor SB IKS i større grad blir involvert i brannetterforskningen. Samordne planer for tiltak og innsats i eget område Målstyringsdokumenter: Utarbeide og revidere plan- og styringsdokumenter 1. Utarbeidelse av økonomiplan for Utarbeide budsjett og handlingsplan for 2013 Mål beredskap: Ved branner og akutte ulykker skal utrykningsstyrken være underveis for å hjelpe innen 60 sekunder etter at de har mottatt alarmmeldingen, uansett tid på døgnet. Utrykningstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder. -20-

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Materielle tap ved branner skal ikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2017 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2017 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2017 Asker og Bærum brannvesen IKS Foto: ABBV - Åpen dag på Asker brannstasjon 24. september 2016. Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme

Detaljer

Etablering av Salten Brann Iks

Etablering av Salten Brann Iks Etablering av Salten Brann Iks Salten Brann Iks ble formelt opprettet 1. januar 2007, og har det brannfaglige ansvaret for en del av kommunene i Salten. Dette er Gildeskål kommune, Beiarn kommune, Saltdal

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

En brann- og redningstjeneste i samsvar med vår tid!

En brann- og redningstjeneste i samsvar med vår tid! Bodø En brann- og redningstjeneste i samsvar med vår tid! 1. September 2014 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp Utviklingen i Salten Oppdraget fra eierne Ansvar og myndighet Drift og forvaltning Resultater

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede:

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede: Representantskapet Iris Salten IKS. Protokoll fra møte 4. mai 2016. Møtet startet kl.13.00 i Salten Brann sine nye lokaler. Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop.

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 29. november 2012 Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim 1 Disposisjon DSB og samfunnsoppdraget Brannregelverket Brannstatistikk

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS Foto: ABBV Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Færre omkomne i brann Unngå

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS

Asker og Bærum brannvesen IKS Asker og Bærum brannvesen IKS Eier-dag 2012 Asker kommune ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Presentasjon av ABBV Interkommunalt selskap heleid av Asker og Bærum kommuner. Eierandel etter folketall Formål: Utføre

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

Representantskapet Iris Salten IKS.

Representantskapet Iris Salten IKS. Representantskapet Iris Salten IKS.. Protokoll fra møte 5. mai 2017. Møtet startet kl.14.00 i Salten Brann sine lokaler i Bodø. Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Følgende møtte:

Detaljer

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet DLE konferansen 2009 Kari Jensen DSB 1 2 Bakgrunn Oppfølging av Soria Moria-erklæringen om styrket samfunnsikkerhet Rapporterer resultater av St.meld.nr

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN Nestleder Ole Anders Holmvaag Trondheim 23. mai - 2013 BRANN OG REDNINGSTJENESTENS OPPGAVER Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs fokusområder Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets aktører i bred forstand

Detaljer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) 2 3 Hovedtrekk i

Detaljer

Representantskapet Iris Salten IKS.

Representantskapet Iris Salten IKS. Eierkommunene i Iris Salten IKS Medlemmene i representantskapet Vikan 26.03.2015 Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten iks. I det vises til tidligere berammelse, innkalles med dette til representantskapsmøte

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

Skandinavisk akuttmedisin 2012

Skandinavisk akuttmedisin 2012 Skandinavisk akuttmedisin 2012 Brannvesenets Roller og oppgaver på skadestedet Henry Ove Berg, Brann- og redningssjef BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Henry Ove Berg RKHK Forsvaret, BSIS Politiet Skadestedsledelse

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Representantskapet Iris Salten IKS.

Representantskapet Iris Salten IKS. Representantskapet Iris Salten IKS. Protokoll fra møte 6. november. Møtet startet kl.08.30 på Saltstraumen Hotel. Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop.

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

DSB Visjoner, strategier og mål l for det brannforebyggende arbeidet i fremtiden

DSB Visjoner, strategier og mål l for det brannforebyggende arbeidet i fremtiden DSB Visjoner, strategier og mål l for det brannforebyggende arbeidet i fremtiden Avdelingsleder Kari Jensen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE TJENESTE / LEVERANSEAVTALE MELLOM FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS OG...KOMMUNE INNHOLD 1.0 Avtalens omfang og formål:... 2 2.0 Grunnlagsdokumenter... 2 3.0 Generell hjemmel... 2 4.0 Ytelser iht lovpålagte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre Saksframlegg Feie- og gebyrforskrift Spydeberg kommune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Erik Flobakk FA - M79 17/41 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS 24.01.2017 PS Kommunestyre

Detaljer

Brannforebyggende Forum 2008

Brannforebyggende Forum 2008 Utviklingen av det forebyggende arbeidet Hvor bør veien videre gå? Bjørn Næs Senioringeniør Administrasjon Plan og økonomi IKT 15 medarbeidere (13+2) Brannforbyggende avdeling Beredskapsavdeling - Prosjekt

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting..

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets

Detaljer

BAKGRUNN OG INNLEDNING

BAKGRUNN OG INNLEDNING BAKGRUNN OG INNLEDNING Den 17. desember 2015 ble det vedtatt en ny Forskrift om brannforebygging, hjemlet i Brannloven av 2002. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fremskutt enhet en ny tanke å organisere beredskap på mer fleksibel organisering av beredskap CTIF Flekkefjord 14.5.2014 Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB 1 Brannstudien levert og hørt Oppfølgingen

Detaljer

Vedlegg til Brannordning for FBRT

Vedlegg til Brannordning for FBRT Vedlegg til Brannordning for FBRT Brannordninger pr 1998 (Eget dokument) ROS analysen (Eget dokument) Styringskort/Måldokument Oversikt over særskilte brannobjekter 2014 Oversikt over ildsteder og piper

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Virksomhetsplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- Virksomhetsplan 2016

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Virksomhetsplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- Virksomhetsplan 2016 1 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- 2 Innledning Trøndelag brann- og redningstjeneste er etablert som eget selskap. Prosessen med å få på plass egne drifts- og støttesystemer fortsetter og selskapet

Detaljer

110 Sentralen i Salten

110 Sentralen i Salten Salten Brann IKS 110 Sentralen i Salten Lorem Ipsum Dolor Sit Amet Røst 0,6 % Sørfold 1,8 % Steigen 1,4 % 12.01.2011 Meløy 6,7 % Rødøy 0,2 % Saltdal 5,6 % Værøy 0,2 % Hamarøy 1,5 % Gildeskål 1,7 % Fauske

Detaljer

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK)

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK) St. melding om brannnvern - med vekt påp forebygging Brannsjefkonferansen 30.-31. 31. mai 2008, Alta Tor Suhrke Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Historikk St.melding nr. 15 (1991-92) 92)

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS KAP. 1 SELSKAPETS FIRMA 1.1 Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.08.2017 Tid: Kl. 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Kjersti Olsen og Fred Eliassen Forfall:

Detaljer

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen Rapport fra reise i forbindelse studiebesøk for å se på hvordan henvendelser som involverer brannvesenet blir ivaretatt av nødsentralene i Sverige, Finland og Danmark. Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Veien videre etter NOU-rapporten Trygg hjemme

Veien videre etter NOU-rapporten Trygg hjemme Veien videre etter NOU-rapporten Trygg hjemme Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Nasjonale mål for brannvernarbeidet Nasjonale mål for brannvernarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret

Møteinnkalling. Kommunestyret Nes Kommune Møteinnkalling Kommunestyret Dato: 27.12.2017 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2011 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS Bodø 03. oktober 2017 Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord Styret i Salten Brann IKS INNKALLING TIL STYREMØTE I Saksliste Sak 31/17 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling Sak 32/17 Underskriving

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: Fastsatt av DSB i september 2011 NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL Telefon 76 91 90 00 /Telefax 76 91 90 50 E-post: firmapost

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS Inn-Trøndelag Brannvesen IKS MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret 07.10.13 25/13 Representantskapet 25.10.13 15/13 Saksbehandler: Håvard Bye ØKONOMIPLAN 2014-2017 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 Forventninger fra nabobrannvesen ved RVR bistand Thomas Grue, Alarmsentral brann innlandet Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

Felles tilsyn for DLE og brannvesen. Felles tilsyn for DLE og brannvesen

Felles tilsyn for DLE og brannvesen. Felles tilsyn for DLE og brannvesen Felles tilsyn for DLE og brannvesen v/dag Botnen, Hallingdal brann- og redningsteneste iks Felles tilsyn for DLE og brannvesen DLE = det lokale el-tilsyn 1 Bakgrunn SAMLOKALISERING av brann- og el-tilsyn

Detaljer

21.10.2013 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

21.10.2013 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 21.10.2013 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2014 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

Brann- og redningsvesenet

Brann- og redningsvesenet Brann- og redningsvesenet Brann og redning 2012 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 19.09.2012 1 Sentralt og styrende Brannsikkerhetsmeldingen - nr 35 2012:4 Trygg hjemme 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer

Detaljer

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB Brannstudien Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 De nasjonale målene ligger fast Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige

Detaljer

Skal vi hindre eller begrense branner i Norge?

Skal vi hindre eller begrense branner i Norge? Brannvernkonferansen 2013 Skal vi hindre eller begrense branner i Norge? Odd A. Rød Gjensidige Forsikring ASA Foto: Thor Adolfsen, NBF 1 Definisjoner: Forebygge brann: Hinder at brann oppstår Begrense

Detaljer

Brannvern og beredskap

Brannvern og beredskap hva nå? Finn Mørch Andersen Tromsø 13.06.2012 Stortingsmelding om samfunnssikkerhet Ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet legges etter planen fram fredag 15. juni Meldingen gir en bred gjennomgang av

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Til Representantskapet Fra Styret i TBRT IKS Dato 19.11.15 Sak 10/15 Bakgrunn TBRT IKS har revidert selskapets overordnede mål. Utvikling over tid, endrede forutsetninger og nye utfordringer er bakgrunnen

Detaljer

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen Byrådssak 222/15 Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen PÅLB ESARK-6504-201517235-4 Hva saken gjelder: Bergensalliansen, som er en politisk møteplass for

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Felles tilsyn for DLE og brannvesen

Felles tilsyn for DLE og brannvesen Felles tilsyn for DLE og brannvesen v/dag Botnen, Hallingdal brann- og redningsteneste iks v/eivind Torsethaugen, Hallingdal kraftnett Bakgrunn SAMLOKALISERING av brann- og el-tilsyn i 2006: Torpomoen

Detaljer