Salten Brann IKS. Årsmelding 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salten Brann IKS. Årsmelding 2011"

Transkript

1 Salten Brann IKS Årsmelding 2011

2 Forord Driftsåret 2011 Salten Brann IKS sin positive utvikling har hatt god fremdrift også i Ved overgang til normal drift i årene 2009/2010 er også økonomien stabilisert og samarbeidet trekker gevinster av større fagmiljøer og fellesskap i varsling, forebygging og beredskap. Utviklingen i selskapets budsjett viser lavere utvikling enn kommunal deflator og generell lønnsutvikling tilsier. Brannvernordningene er etablert på et nøkternt nivå og vi snakker ikke lengre om store avvik på innsatsmulighetene i regionen. Det er samtidig fortsatt lokale variasjoner og uløste stasjons- og kapasitetsforhold i enkelte områder. Vi må ha en støttetanke knyttet til disse områdene fra andre deler av regionen. Det betyr at vi ikke er på riktig nivå med innsatskapasitet innenfor de fastsatte tids- og kapasitetsrammer i noen områder. I hovedsak går dette på at det ikke er plass til å utplassere materiell med riktig kapasitet i eksisterende bygninger og at det ikke er plass til riktig antall personell i stasjonen i Bodø. Begge disse forholdene har vært en stor utfordring som viser seg svært vanskelig å løse for våre eiere. Samtidig har vi i samarbeid med eierne gjort det beste ut av de arealer vi har tilgjengelig. Særlig er utfordringen stor i Bodø siden vi allerede i årene 2010/2011 skulle hatt etablert kapasitet for å ivareta to hendelser samtidig. Minimumskravene i brannvernlovgivningen er ikke mulig å oppfylle i de arealer som brannvernet har til rådighet i dag. Et sterkt fokus på denne utfordringen fortsetter inn i Stasjonen i Bodø dekker behovet for administrasjon og forsterkning av redningstjenesten i hele Salten samt ut i nasjonalt og internasjonalt farvann. Blant annet med redningsinnsats til sjøs, restverdiredning og dykkerberedskap. En annen svært viktig faktor som konsekvens av vekst, sammen med regionale og lokale ambisjoner, er behovet for videre oppbygging av en troverdig oljevernberedskap. I 2011 har vi startet arbeidet med å etablere en oljevernberedskap som fremstår med kapasitet, integritet og seighet i forebyggende- og innsatsperspektiv. Tilsyn- og feiingsvirksomheten i Salten Brann har vært i en svært god utvikling i året som er gått. Vi har nå gode muligheter til å følge opp i et forebyggende perspektiv og registrerer mange positive tiltak i brannforebyggende sammenheng hos våre eiere. Dette er svært gledelig og medfører at vi kan bidra ytterligere i forebyggende sammenheng og arbeide positivt med større deltakelse i informasjons- og plansammenheng. For varslingssiden, 110-sentralen, har vi gjennom nyansettelser og en solid innsats vært med å legge bedre til rette for støtte i innsatsfasen på skadested. Vi har også hatt en markant økning i tekniske alarmer som er direkte knyttet til vaktsentralen. Det medfører at vi har større muligheter til å påvirke kvaliteten i kommunenes og næringslivets varslingssystemer samtidig som vi får tidlig varsling og hurtig utrykning ved alarm. Antall unødige alarmer viser også i 2011 en ned- -2-

3 adgående tendens. Vi ser dette i sammenheng med at det er flere som har forbedret kvaliteten i sine varslingsanlegg samtidig som det er flere aktører som er direktekoblet til vår varslingssentral. Ved å stille krav til de som har automatiske varslingsanlegg og følge opp der hvor forbedringer ikke registreres, har vi bidratt til at antall utrykninger har gått ned. Øvingsmessig utvikling i selskapet har hatt en meget god utvikling samtidig som ett av hindrene for å oppnå planlagt kompetansemessig utvikling i 2011 har vært kapasiteten på brannskolen. Selv om vi har utdannet over 120 personell siden oppstart er det fortsatt 60 personell som skal ha grunnutdanning. Flaksehalsen i denne sammenhengen er Brannskolens kapasitet og økonomi. Samlet sett fremstår selskapet med solid kapasitet og kompetanse og ikke minst med stor seighet ved at regionen ses under ett. Selskapet etterspørres ofte for å bidra i brannvernet utover egen region og orientere om hvordan vi har nådd de politiske målsettinger. Det er med glede jeg igjen registrerer at innsatser og utrykninger har vært utført slik at vi har unngått større skader på eget personell. Samtidig som vi er privilegert med meget lavt fravær og et godt arbeidsmiljø. Salten Brann IKS er fortsatt i god utvikling og den positive innsatsvilje vi opplever fra våre over 300 hel- og deltidsansatte vil være med å sikre at også 2012 blir et godt brannvernår. Bilde: 110 sentralen har kontakt med alle brannstasjoner innen Salten politidistrikt og samarbeider nært med utrykningslederne ved den enkelte brannstasjon som er kallet ut til innsats. -3-

4 Organisasjon Salten Brann IKS eies av kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Hamarøy, Steigen og Sørfold. Ansvarsområdet strekker seg over nesten km2 og har innbyggere. 110 fagsentral har i tillegg varslingsansvar for Meløy, Røst, Værøy og Rødøy. Salten Brann IKS har samlet 305 ansatte hvorav 61 er på heltid og 244 er deltidsmannskaper i utrykningsstyrken. 17 årsverk er i Forebyggende avdeling, 11 årsverk i 110-fagsentral og 27 i kasernert styrke, 2 på kompetanse, 2 i administrasjon og avdelingsleder beredskap/varabrannsjef, beredskap indre og ytre Salten og brannsjef. Virksomheten er etablert på Inndyr, Våg, Sørarnøy, Nygårdssjøen, Knaplund, Bodø, Kjærringøy, Misvær, Moldjord, Valnesfjord, Fauske, Sulitjelma, Rognan, Straumen, Innhavet, Oppeid og Leinesfjord. I tillegg er det etabler 8 depoter. Hovedkontor og kasernert styrke er på stasjonen i Bodø. Stasjonen i Fauske er også bemannet på dagtid. Administrasjon/Stab Administrasjonen følger opp alle økonomiske systemer og gir støtte i alle personalmessige forhold. De har en utstrakt kommunikasjon med eierkommunene og med ekstern leveranse av økonomitjenester for å gi oppdatert og tidsriktig styringsinformasjon. Oppfølging av grunnlagsdata og registrering av individuelle forhold som ansettelser, tilsettingsbrev, fravær, lederstøtte mv. Beredskapsavdelingen Avdelingens oppgaver er brann- og redningstjeneste. Under redningstjeneste kan nevnes: Redningsinnsats til sjøs, overflateredning, trafikk-, natur-, og andre ulykker samt innsats ved gass og kjemikalieuhell. I tillegg restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses-og undervisningsoppgaver. Beredskapen er organisert med innsatspersonell knyttet til alle stasjonene. 11 av de 18 stasjonene har vaktordning. 110 Fagsentral Alarmsentralen er nervesenteret i brannvesenet. Ved brann og ulykker, behov for redningsinnsats til sjøs, assistanse enten det gjelder brann, farlig gods, restverdiredning eller redningsbil mv. så blir også dette i første instans behandlet og fulgt opp herfra. Fagsentralen dekker 12 kommuner og ca innbyggere. Sentrale fokusområder er teknikk og kommunikasjon, alarmsystemer, samband og kommunikasjonsanlegg. Mye av fagsentralens arbeid er også knyttet til alarmmottak som brannalarmer og tekniske alarmer. -4-

5 Forebyggende avdeling Forebyggende avdeling har hovedkontor i Bodø og har personell i Fauske, Hamarøy, Saltdal, Steigen, Gildeskål og Sørfold. Blant avdelingens oppgaver kan nevnes: - Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon. - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. - Tilsyn i særskilte brannobjekter som bla pleieinstitusjoner, overnattingssteder og forsamlingslokaler. - Bidrag i forprosjekter ved utbygginger. - Saksbehandling innenfor brann og eksplosjonsvern lovens rammer. -5-

6 Beredskapsavdelingen Leder: Varabrannsjef Fred-Ove Opsjøn Ved brann: Livredning Brannslokking Skadeforebygging (RVR Restverdiredning) Ulykker/nødhjep/naturkatastrofer: Frigjøring av fastklemte personer Overflateredning Redningsdykkertjeneste Tunnelulykker Oljevernberedskap Beredskap ved akutt forurensning Beredskap ved brann i båt (RITS - nasjonalt/internasjonalt) Lensing ved flom Lensing av båter Andre oppgaver: Øvelser og befaringer Kontroll av brannhydranter / kummer Vedlikehold av materiell / bygninger / anlegg Drift av øvingsanlegg Kjøretøy: Stasjonen i Bodø fikk levert ny VW Transporter picup i september. Stasjonen på Fauske overtok pickup som ble utskiftet i Bodø som erstatning for Dodge støttebil fra Til Rognan stasjon ble anskaffet en brukt VW Caravelle kombi som støttebil til erstatning for tidligere Ford 1989 mod. som ville generert betydelige reparasjonskostnader ved fortsatt drift. Materiell: På materiellområdet ble det nødvendig med store innvesteringer til etablering av nytt verksted for service og kontroll av pusteluftutstyr for røykvern/kjemikalievern og vanndykking. Kontroll og reparasjon av eget materiell kan nå gjennomføres rasjonelt og med stor fleksibilitet. Tjenesten kan også tilbys eksterne organisasjoner ved ledig kapasitet. Også i 2011 har en større andel av materiellbudsjettet blitt benyttet til innkjøp av -6-

7 slangemateriell og armatur for å dekke opp for utdatert utstyr og sørge for at antall enheter er på riktig nivå. Kommunikasjon/Samband: Repeter er flyttet fra øvingsfeltet i Kvalvika til Gildeskål, slik at Inndyr har tilstrekkelig radiodekning. Tiltaket bidro til at utalarmering via personsøker nå er i henhold til funksjonskravene i gjeldende forskrift. Stasjonsbygg: Stasjonen i Bodø fikk i oktober tilgang på arealer i eget bygg som tidligere ble disponert av parkeringsetaten i Bodø kommune. Det er påbegynt bygningsmessige arbeider i egen regi for å tilpasse arealene til eget formål. Tiltaket beregnes fullført innen februar Kurs og opplæring: Utdanning av en av våre ansatte til godkjent kjøreinstruktør for utrykningsførere, ble sluttført i løpet av våren. Tilbud om utdanning av utrykningsførere kan dermed videreføres. Ved stasjonen i Bodø gjennomførte første gruppe(10 stk.) med redningsdykkere sin utdanning og ble godkjent i begynnelsen av desember. Ved vårt øvingsfeldt i Kvalvika har vi gjennomført flere typer kurs for virksomheter og grupper. Totalt har 291 personer gjennomført opplæring hos oss i Salten Brann IKS har faste kurs som gjennomføres, samt at vi skreddersyr opplæring etter kundens ønsker. Vi reiser også ut til og gjennomfører kurs, for eksempel gjennomførte vi et kurs i Saltdal over tre dag for en industrivernpliktig bedrift. Av kurs vi gjennomførte i Kvalvika var: Slokkeøvelser m/teori Brannvernlederkurs NSO-kurs Røykdykkerlederkurs Kurs i brannslukking for cabinansatte Kurs i brannslukking for piloter Kompetansegivende kurs for førere av utrykningskjøretøy ble også arrangert i Etter at ny undervisningsansvarlig ble utdannet har vi etablert et uforpliktende samarbeid med Inntrøndelag Ambulanse-kjøreskole i Steinkjer. Blant annet har vi hjulpet dem på instruktør siden. Salten Brann IKS gjennomførte kurs i kode U 160 for 40 elever, hvor vi utdannet personell for egen organisasjon og for eksterne aktører. 20 ansatte har i tillegg gjennomført vedlikeholdskurs i utrykningskjøring. -7-

8 Forebyggende avdeling Leder: Branningeniør Ivar Hogstad Salten Brann IKS Forebyggende avdeling 2011 Forebyggende avdeling i Salten Brann IKS leverer forebyggende tjenester innenfor Salten Brann IKS sitt forvaltningsområde. Hovedaktivitetene er gjennomføring av tilsyn i særskilte risikoobjekter, feiing og tilsyn med fyringsanlegg og forvaltning av brann- og eksplosjonsve rnlovgivningen. Aktiviteten i avdelingen er økende etter styrking av bemanningen i løpet av året. Kartlegging særskilte brannobjekter I utredningen som ble gjennomført før etablering av Salten Brann IKS ble det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge risiko objekter i regionen. Rapporten inneholdt en oversikt over særskilte brannobjekter i kommunene. Oversikten er hovedsaklig basert på objekter som var etablert i kommunene. Etter noen års erfaring er det grunnlag for å vurdere kriterier som legges til grunn for særskilte risikoer slik at kriteriene som legges til grunn blir mer lik for regionene. Dette har vært tema på møtene med eierkommunene som er gjennomført i forbindelse med revisjon av Ros. Tilsyn med særskilte brannobjekter Erfaringene så langt tilsier at brannsikkerheten i regionen blir bedre ved at eiere og brukere får et større fokus på systematisk arbeid med brannvernet. Det ble gjennomført 254 tilsyn med særskilte brannobjekter i løpet av Det er fortsatt behov for en økning av aktiviteten for å dekke behovet i regionen. Andre tilsynsobjekter Ingen av kommunene i Salten Brann IKS har utarbeidet lokale forskrifter til Brannvernloven for tilsyn med omsorgsboliger eller andre type bygninger. Farlige stoffer Ordningen med lokale tillatelser knyttet til oppbevaring av brannfarlige- og ekplosjonsfarlige stoffer er avviklet. Ordningen er erstattet med strengere krav til risikovurdering og dokumentasjon til den som er ansvarlig for oppbevaringen. I tilegg er det etablert meldeplikt til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) knyttet til oppbevaring av store mengder farlige stoffer. I forbindelse med endringer i regelverket er tilsynsoppgaver knyttet til oppbevaring lagt til kommunene. Det er i løpet av 2011 gjennomført kurs/opplæring av personell i Salten Brann i revidert regelverk og gjennomføring av tilsyn rettet mot farlige stoffer. Felles kartverk, matrikkel og datasystemer I løpet av 2011 ble det etablert en løsning for å få tilgang til matrikkeldata i et -8-

9 fellesprosjekt med IRIS (Salten forvaltning) og eierkommunene basert på eksisterende kart/ matrikkelløsninger i kommunene. Med bakgrunn i dette er det etablert felles fagsystem for forebyggende brannvern og feietjenester. Dette gir god oversikt over tilsynsobjekter og en felles plattform for brannvernet i regionen. Det er også tatt i bruk løsninger slik at systemene kan benyttes uavhengig av tjenestested. Dette vil redusere saksbehandlingstid og bedre kvaliteten på saksbehandlingen. Informasjon/Kampanjer Åpen dag på brannstasjonen ble gjennomført på flere stasjoner i regionen. Tilbakemeldingene sier at disse var godt besøkt og at tiltaket blir positivt mottatt av innbyggerne. Aksjon boligbrann ble gjennomført i begynnelsen av desember. Aksjonen ble gjennomført ved at husstander fikk besøk av brannvesenet som tilbød en frivillig gjennomgang av brannsikkerheten i boliger sammen med huseier/beboer. I forbindelse med påske ble det gjennomført en lignende aksjon rettet mot brannvern i hytter og fritidsboliger. Fyrverkeri Alle som driver med handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri) skal ha tillatelse fra kommunen. Etter etablering av Salten Brann ble denne myndigheten delegert til selskapet. Salten Brann behandler søknader og gjennomfører tilsyn knyttet til handelen. Det ble gjennomført tilsyn med utvalgte utsalgssteder i regionen i løpet av Tilsynene avdekket ikke større avvik i forhold til krav. Prosjekter Brannvern for eldre og hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende et viktig satsningsområde. Salten Brann har deltatt i brannvernopplæring av ansatte helse- og omsorgssektoren og holdt foredrag om brannvern i ulike lag og foreninger rettet mot disse gruppene. Det er også gjennomført foredrag, brannvernopplæring og øvelser rettet mot flyktninger. Samarbeid med eierkommunene Brann- og eksplosjonsvernlover har flere grensesnitt mot kommunene. Dette er områder der både brannvesenet og kommunene kan dra fordeler av å ha et godt samarbeid. Kartlegging av risikoobjekter Byggesaksbehandling Tilsyn etter plan- og bygningsloven Planarbeid Kommunale ROS analyser Utvikling av samarbeid har vært tema på ROS- møtene som er gjennomført med eierkommunene. Det er også gjennomført møter med noen av kommunene i forbindelse med konkrete prosjekter. Brannetterforskning I løpet av året har brannvesenet deltatt i en brannetterforskningsgruppe sammen med -9-

10 politi og el tilsyn. Denne gruppen har som formål å finne brannårsaker samt å avdekke hendelsesforløp ved branner. Bemanning Bemanningen i avdelingen er styrket i løpet av I tilegg er arbeidsoppgaver endret i indre Salten slik at enheten i større grad er i stand til å ivareta arbeidsoppgavene i området. I deler av året har personell vært utlånt til andre enheter rettet mot forurensning (Salten IUA). Det er fortsatt behov for kompetansegivende opplæring og styrking av bemanningen for å løse de oppgaver avdelingen har ansvaret for. Feie- og tilsynstjenesten Hovedaktivitetene til feie- og tilsynstjenesten er feiing av piper samt tilsyn med fyringsanlegg. Dette er viktige tiltak for å unngå pipebranner og forhindre at en pipebrann sprer seg til andre deler av bygningen. Piper skal feies etter behov og minst en gang hvert fjerde år. Behovet for feiing varierer sterkt fra husstand til husstand. Dette kan skyldes valg av energibærere (ved, olje,strøm), type ildsted og forhold knyttet til fyringsvaner. Gjennomsnittlig for regionen er behovet for feiing hvert 2. år for de fleste husstander. I tilegg til dette har feietjenesten bidratt i andre forebyggende aktiviteter. Gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg Feie- og tilsynstjenesten skal sørge for at det gjennomføres tilsyn med fyringsanlegg etter behov og minst en gang hvert fjerde år. Tilsynet er et tiltak for å avdekke om ildstedet er intakt og virker som forutsatt slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade. Under tilsynet informeres det også om andre forhold som har betydning for brannsikkerheten. Dette vil være røykvarslere, slukkeutstyr, rømningsveier og faremomenter knyttet til elektriske anlegg og utstyr. I løpet av 2011 ble det utført feiing i piper og tilsyn med 6941 fyringsanlegg. Andre oppdrag Salten Brann fikk en forespørsel fra Røst kommune om leveranse av feietjenester til kommunen. Salten Brann stilte seg positivt til henvendelsen og leverte tilbud om leveransen. Oppdraget omfattet feiing av 270 piper. Oppdraget ble gjennomført med positive tilbakemeldinger fra Røst kommune. -10-

11 110 Nødmeldesentral Leder: Branninspektør Ronny A. H. Langfjord 110 Sentralen er en avdeling i Salten Brann IKS. Sentralen har ansvar for mottak av nødmeldinger og alarmering av brannmanskaper. Geografisk er området noe større en virkeområdet til Salten Brann IKS. Vi dekker området fra Rødøy og Saltdal i sør til Hamarøy i nord og Værøy/Røst i vest. Dette utgjør 36 brannstasjoner/brannstyrker i en region på innbyggere har vært preget av kompetanseheving hos operatørene. Vi har hatt flere av operatørene gjennom Alarmsentraloperatørkurs et og Befalsutdanning trinn 1. Det har og er et problem å få nok antall kursplasser på Norges Brannskole, spesielt til befalsutdanning trinn 1. Vi vil fortsette å søke ansatte inn på disse kursene, som er lovpålagt utdanning. I en periode på 11 uker har vi også hatt tre operatører ute i forbindelse med redningsdykkeropplæringen. Det har vært noen utfordringer for å dekke opp disse, men vi har nå fått gjennom tre ferdig utdannede redningsdykkere. I 2011 hadde vi som arbeidsmål å utfordre nye markesområder og øke inntjeningen. Dette medførte at vi inngikk en større avtale med Forsvaret der vi overtar overvåking og utrykning til brannalarmer i deres objekter. I tillegg startet vi et samarbeid med Signal Bredbånd og Altibox innen direktealarmer fra deres boligkunder. Dette har så langt gitt oss flere inntektsplattformer vi vil bygge videre på. Målet om økt inntjening ble oppnådd og budsjettert inntekt gikk litt over forventningene. Vi har vi benyttet oss av et nytt digitalt beslutningsstøtteverktøy som vi har vært med å utvikle. Dette har vært en vellykket satsing som gir oss god kvalitet under aksjoner og dokumentasjon i ettertid. Vi besluttet i 2011 å videreutvikle dette i samarbeid med flere 110 Sentraler, noe som har gitt oss et godt samarbeidsforum over regionsgrensene. I 2011 har skiftet ut større deler av maskinparken til kartverket i 110 Sentralen. Dette har vært teknologisk krevende, men ble sluttført på høsten. Dette har gitt operatørene kraftigere og mer effektive maskiner å jobbe på samtidig som vi opprettholder oss på et akseptabelt teknologisk nivå. Personell fra 110 Sentralen har i 2011 deltatt i nasjonale arbeidsgrupper innen alarmsentralområdet. Vi har vært med på å utforme og sluttføre et prosjekt for ny nasjonal internopplæring og kvalifiserende kurs for alarmsentraloperatører sammen med Norges Brannskole etter mandat fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. -11-

12 Alarmoperatøren har mange oppslagsverk å forholde seg til. Han skal gi faktaopplysninger og gi råd til den enkelte utrykningsleder i innsats samtidig som han er kommunikasjonsleddet mot de øvrige redningsinstanser som eventuelt er med på aksjonen. På bildet: Brannmester Øystein Bjerke. -12-

13 Personal / Administrasjon Leder: Branninspektør Bjørn Aage Orø Personal og administrasjon ivaretar spørsmål innen administrasjon og personalforvaltning, samt er aktivt med i selskapets budsjettarbeidet og i den økonomiske oppfølging i løpet av året. Sentrale arbeidsoppgaver gjennomført i Være selskapets sentralbord og serviceenhet i kontortiden. - Svare publikum på spørsmål av mer generell art. - Motta påmeldinger til kurs. - Administrere kursenes merkantile del. - Oppsett av ferielister. - Personaladministrasjon. - Utarbeide søkerliste til ledige stillinger, gjennomføre tilsettinger. - Utarbeide tilsettingsbrev. - Innhenting av lønnsdata for avlønning. - Fraværsregistrering og oppfølging mot lønningskontor, NAV og andre. - Postfunksjon. - Diverse administrative støttefunksjoner. - Forberede grunnlag for forhandlinger, deri lønnsforhandlinger. - Aktivt være med i forbindelse med lokale/sentrale tariffavtaler. - Drift av eget databasert timeregistreringssystem for avlønning av tilsatte -13-

14 Styret og representantskapet for Salten Brann IKS i 2011 Styret i Salten Brann IKS Varamedlemmer Svein Blix Styreleder Anne Holm Gundersen Hege Larsen Medlem Hild Marit Olsen Eva Leivseth Medlem Leif Magne Hjelseng Agnar Hansen Medlem Kyrre Næstby Kjell Andreassen Medlem (ans.repr.) Tore Johan Nordli Svein Arne Sørensen Medlem (ans.repr.) Øystein Bjerke Kommune Medlemmer Varamedlemmer Beiarn Monika Sande Håkon Sæther Bodø Ole Henrik Hjartøy Øystein Wiik Bodø Rolf Arnt Sivertsen Odd A. Lund Bodø Mona Lillehaug Bente Haukås Bodø Ingrid Lien Kirsten Hasvoll Bodø Terje cruickhank Stian Hiis Berg Bodø Adelheid Kristiansen Svein Olsen Bodø Odd Willy Hansen Jan Kåre Moen Bodø Brigt Kristiansen Jon Albert Alstad Bodø Odd Paulsen Ida Gudding Johnsen Fauske Siv Anita Brekke Johnsen Lisbeth Kvæl Fauske Ronny Borge Arne B. Vaag Fauske Jørn Stene Hege Harsvik Gildeskål Petter Jørgen Pedersen Hilde Furuseth Johansen Saltdal Finn-Obert Bentsen Rune Berg Saltdal Anne-Britt Sletteng Bjørnar Brændmo Steigen Asle Schrøder Fred Eliassen Sørfold Lars Kr. Evjenth Anne Lise Evjen Lillegård Hamarøy Rolf Steffensen Kjersti Steinsvåg Hansen -14-

15 Prioriterte områder for året 2012 Personal & Økonomi Vi deler vår virksomhet i de rutinemessige oppgaver som tilligger kontoret, og i de mer utviklende deler som er nødvendig å følge opp med tanke på de samarbeidende parter til Salten Brann. I denne sammenheng er det spesielt følgende hovedposter som skal gjennomføres i 2012: - Bedre systemer for interaktiv oppfølging med våre interne/eksterne samarbeidspartnere. - Bedre og videreutvikle egne interne rutiner på personaloppfølging. - Videreutvikle eget HMS system og rutiner tilpasset Salten Branns behov. - Videreutvikle egne internettsider og nytte sosiale medier som informasjonskanal - Øke avdelingens kompetanse i bruk av IT som arbeidsverktøy. Beredskapsavdelingen Arbeidsmål 2011 Tiltak Ressursinnsats Klasse nr II, redningsdykkere Kursoppstart april 2012 ca. kr Etablering av kjøretøy for Omdisponering av relevant kjøretøy ca. kr dykkertjenesten Forbedre tilbud om enkel brannvernopplæring Innkjøp av øvingshenger kr

16 110 Sentralen Kompetanseheving hos operatører Ansatte på kvalifiserende kurs Ca ,- (kurs og oppholdsutgifter) Forebyggende avdeling Handlingsplan 2012 Utarbeide felles kriterier for vurdering av særskilte risikoobjekter Revidere oversikt over særskilte brannobjekter i regionen Gjennomføre tilsyn med særskilte brannobjekter Gjennomføre tilsyn rettet mot oppbevaring av farlige stoffer Delta i nasjonal kampanje Gjennomføre aktiviteter rettet mot særskilte risikogrupper Redusert boevne Flytninger Arbeidsinnvandring Delta i nasjonale brannvernkampanjer Aksjon boligbrann Hyttekampanjen Åpen dag på brannstasjonen Brannvernopplæring rettet mot unge Arbeidsmål 2012 Tiltak Ressursinnsats Utfordre nye markedsområder Dialogmøter med ulike næringer Egeninnsats Øke inntjening Samarbeid med tilknyttede kommuner. Annonsering. Personell i 110 distriktet. Kostnad ,- Videreutvikling av WEB 110 dokumentasjonsprogram Samarbeid med Nord-Norske 110 Sentraler ,- -16-

17 HANDLINGSPLAN 2012 Salten Brann IKS Visjon: Kommunene i Salten skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal omkomme i brann og hvor branner og ulykker ikke får store konsekvenser Nasjonale mål: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrke håndteringsevnen Mindre tap av materielle verdier -17-

18 SALTEN BRANN IKS HANDLINGSPLAN 2012 Styret skal vedta handlingsplan for Salten Brann IKS (SB IKS). I handlingsplanen er det innarbeidet en plan over aktuelle brannverntiltak, herunder gjennomføring av branntilsyn etter krav i brannlovgivningen, samt avdelingenes øvrige mål og eventuelle delmål. Brannvesenets oppgaver Av brann- og eksplosjonsvernlovens 11 fremgår det at brannvesenet skal: a) Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak, opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner e) være innsatsstyrke ved brann f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser g) etter anmodning, yte innsats ved brann og ulykker i sjøområdet innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Av brannordningen for kommunene fremgår det at SB IKS er tillagt i) drift av felles nødmeldesentral (110) for kommunene i Salten samt Rødøy, Værøy og Røst. Følgende tilleggstjenester skal utføres av SB IKS: j) mottak av og utrykning til brann-, og tekniske alarmer k) undervisning innenfor brannvesenets fagområde l) hjelpetjenester for innbyggerne ved akutte nødsituasjoner Rammebetingelser Brannvesenets virksomhet reguleres i første rekke av gjeldene brannlovgivning og brannordningen for Salten kommunene, samt av de økonomiske rammer som kommunene tildeler gjennom representantskapet. Samsvar mellom brannordningens forutsetninger og SB IKS sine økonomiske rammer er et grunnleggende prinsipp. -18-

19 Styringsdokumenter Selskapsavtalen for SB IKS fastsetter blant annet brannvesenets formål og de styrende organers sammensetning og oppgaver. De viktigste styringsdokumenter for øvrig er vedtak i representantskapet, handlingsplan og budsjett, tertialrapporter, samt årsberetning og regnskap for SB IKS. Roller Kommunestyrene har vedtatt selskapsavtalen og utpeker kommunenes representanter til SB IKS sitt representantskap. Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for sin vedtatte brannvernordning. Representantskapet er selskapets øverste organ som blant annet velger styremedlemmer og godkjenner og vedtar SB IKS sine økonomiske rammer og overordnede prioriteringer. Styret har ansvar for at brannvernet er bemannet med tilstrekkelig og kvalifisert personell i henhold til brannordningen, vedta handlingsplan og avlegge årsmelding og regnskap for SB IKS samt fremlegge andre saker som behandles i representantskapet. Styret har videre blant annet ansvar for kontrolloppgaver og at selskapet opererer innenfor etiske og vedtatte rammer. Brannsjefen har det brannfaglige ansvar etter delegert myndighet. Han forestår den daglige ledelsen av selskapet og skal følge de instrukser, retningslinjer og pålegg styret har gitt og med bakgrunn i lov, direktiv, veiledning mv for brannvernets virksomhet. Brannvernets organisasjon Fra den ble brannvernet organisert som et interkommunalt selskap, med Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Steigen, Hamarøy, Sørfold, Fauske og Bodø kommuner som eiere. Brannvesenets visjon: Eierkommunene skal være trygge kommuner å leve i, der ingen skal omkomme i brann og hvor branner og ulykker ikke får store konsekvenser. Nasjonale mål: (jf Stortingsmelding 35 om Brann og Sikkerhet) Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrke håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier -19-

20 Særskilte utfordringer 2011: Forprosjekt ny brannstasjon i Bodø. Videreføre etableringen av redningsdykkertjenesten. Utarbeide ny felles ROS for brannvernområdet. Utdanne og rekruttere i deltidsstyrken. Meløy kommune, nytt medlem av Salten Brann IKS Øke kapasitet for tilsyn med særskilte brannobjekter. Øke markedstilgang og inntjening for nødmeldeområdet. Videreutvikle samarbeid og webløsning for nødmeldetjenesten med Trømsø. Iverksetting av helhetlig HMS system. Videreutvikle samarbeidet med politiet, hvor SB IKS i større grad blir involvert i brannetterforskningen. Samordne planer for tiltak og innsats i eget område Målstyringsdokumenter: Utarbeide og revidere plan- og styringsdokumenter 1. Utarbeidelse av økonomiplan for Utarbeide budsjett og handlingsplan for 2013 Mål beredskap: Ved branner og akutte ulykker skal utrykningsstyrken være underveis for å hjelpe innen 60 sekunder etter at de har mottatt alarmmeldingen, uansett tid på døgnet. Utrykningstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder. -20-

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Materielle tap ved branner skal ikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS Foto: ABBV Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Færre omkomne i brann Unngå

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Prosjektgruppens sammensetning... 5 Bakgrunn og mandat... 5 ROS-analyse...

Detaljer

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Årsberetning 2011 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Innhold Side Brannsjefens forord 2 Styret 3 Styrets årsberetning 5 Økonómi 8 Etikk 9 Medarbeiderne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Årsmelding 2014. Bedre folkehelse og miljø i Salten. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Årsmelding 2014. Bedre folkehelse og miljø i Salten. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Årsmelding 2014 Bedre folkehelse og miljø i Salten Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Innholdsfortegnelse 1. Representantskap...2 2. Styre...2 3. Administrasjon...2 4. Styrets årsberetning 2014...3 5. Resultatregnskap

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Innledning Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. 2014 var det ellevte driftsåret for sentralen siden etableringen som KF. Styret i foretaket er valgt

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud; Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Selskapskontroll 2013

Selskapskontroll 2013 - Asker og Bærum Brannvesen IKS 3/2013 ASKER KOMMUNEREVISJON Asker kommunerevisjon Oktober 2013 Forord Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Asker og Bærum Brannvesen IKS. Kontrollen er

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Sammendrag og konklusjoner... 3 3 Innledning... 4 3.1 Begrepet risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 3.2 Definisjon... 4 3.3 Fremgangsmåte... 4 4 Kartlegging og vurdering av risiko...

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer