Betydningen av kurtiseforing hos fugler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betydningen av kurtiseforing hos fugler"

Transkript

1 Betydningen av kurtiseforing hos fugler Av Kolbjsrn Skipnes I: Stavanger Museums årbok årg. 97(1987), s

2 Kolbjbrn Skipnes Betydningen av kurtiseforing hos figler Kurtise (courtship) er en betegnelse som i atferdsstudier benyttes om en rekke aktiviteter som antas å ha en funksjon ved pardannelse, opprettholdelse av parbindingen og stimulere til parring og andre forplantningsaktiviteter. Kurtiseforing (courtship feeding) er et eksempel på en aktivitet som har blitt tillagt en kurtisefunksjon. Kurtiseforing er foring av en av partene i et voksent par av den andre parten. Det er normalt hannen som mater hunnen. Bevegelsene som benyttes ved kurtiseforingen er vanligvis lik de som ungene benytter når de tigger om mat og de som foreldrene benytter når de forer ungene. Hos f.eks. mange måkearter innledes kurtiseforingene gjerne ved at hunnen g<ir mot hannen med halsen trukket inn mot kroppen. Kropp og hode holdes horisontalt. Hunnen stopper like foran hannen, som i begynnelsen gjerne inntar en mer oppreist holdning og vender hodet litt fra hunnen. Hannen kan også tilsynelatende forbli avslappet. Når hunnenehar kommet foran hannen, bøyer hun hodet nedover til hodet nesten berører bakken. Så kaster hun hodet raskt opp, til nebbet peker oppover. Dette gjentas mange ganger og hunnen utstøter en kort tiggelyd idet nebbet når den øvre stillingen. Hunnen vil ofte etter en tid begynne å berøre hannen på brystet og halsen. På dette tidspunktet vil hannen gjerne bøye seg framover samtidig som han sakte åpner nebbet. Halsen svulmer opp p.g.a. oppgulpingsbevegelser til halsmuskler. Litt senere åpner hannen nebbet vidt opp og gulper opp en større eller mindre mengde mat. Hunnen spiser så ivrig maten, ofte direkte fra hannens nebb, men også fra bakken. Det er imidlertid en viss variasjon i detaljene i kurtiseforingen. både hos det enkelte paret, fra individ til individ innen arten og fra art til art (Brown 1967, Tasker og Mills 1981, Tinbergen 1953, 1959). Lack (1940) var den første til å gi en oversikt over hva som var kjent om kurtiseforing hos fugler. Lack mente at foringen først og fremst var symbolsk, og at den hadde betydning for parbindingen mellom maker og for å stimulere til parring. Han antok at foringen ved disse tilfellene hadde liten eller ingen ernæringsmessig betydning. Senere har det blitt skrevet en god del om kurtiseforing, bhde i bøker og tids-

3 Fig. 1. Radnebbternehann poserer med en fisk, trolig bide for i skaffe seg en make og ei territorium. Foto: Kolbjdrn Skipnes. Mule Ariic iern displuging is-irh a frch. Thk behavioirr sernu io play a role in the esiuhlishmenr of borh puir honds atul terrirories. skrifter. Det har gjerne blitt lagt vekt på at kurtise har betydning ved pardannelse, opprettholdelse av parbindingen og ved parringer. Det har blitt hevdet svært ulike synspunkter på hvor stor den - ernæringsmessige betydningen av kurtiseforingen er. 1 det følgende vil jeg gå litt inn på hvilken betydning kurtiseforingen har blitt antatt S ha i ulike sammenhenger. Pardannelse og opprettholdelse av parbindingen Flere forfattere har antatt at kurtiseforingen hos mange fugler har betydning for fuglenes valg av make og opprettholdelse av parbindingen (Armstrong 1965, Furness & Monaghan 1987, Hinde 1985, kunt 1980, Niebuhr 1981, Nisbet 1973, Palmer 1941 og Skutch 1976). Ved valget av make blir det særlig framhevet hvordan en tenker seg at hunnen benytter hannenes kurtiseforing når hun velger sin make. Gjennom den antas det at hun får informasjon om kvaliteten til hannen, om mengden og kvaliteten av den mat som hannen er i stand til å skaffe henne. Denne informasjonen antas å gi henne viktige holdepunkter for hannens evne til å skaffe henne og hennes avkom mat (Furness & Monaghan 1987, Hunt 1980, Niebuhr 1981 og Nisbet 1973.

4 1977). Nisbet (1973) hevder at i det minste fram til eggene er befruktet, har hunnen investert mindre tid og energi i hekkeforsøket enn hannen, og har minst å tape på å avbryte kurtisen dersom hun finner indikasjoner på at hannens framtidige evner som oppfostrer av unger er dårlige. Niebuhr (1981) henviser til at det er en topp i kurtiseforingen et par uker før eggleggingen og antyder at hunnen i denne perioden bruker kurtiseforingen for å fastslå hiinnens potensielle evne som hekkepartner, like før hun gjør en stor investering i eggproduksjonen. Følgende svekker ovenforstående utsagn om betydningen av kurtiseforingen ved pardannelsen og opprettholdelsen av parbindingen. Kurtiseforingen er, sammen med parringer og enkelte andre aktiviteter, vanligst like før eggleggingen. På den tiden har parene normalt vært etablert i lang tid. Niebuhr (1981) skriver at gråmåkene, Larus argentatus, begynner å vende tilbake til hekkekolonien på Walney så tidlig som i november. Da etablerer de sine territorier og danner par. Kurtiseforinger er sjeldne i løpet av vinteren. Mesteparten av kurtiseforingen skjer fra midten av april og fram mot eggleggingen. Den avtar raskt etter at rugingen har startet og forblir sjelden resten av sesongen. Dette forløpet er i samsvar med det som Brown (1967) beskriver for sildemåker, Larus fuscus, på samme sted. Lignende forløp finner vi for en rekke andre måker og terner: svartbak, Larus marinus (Harris 1964), dominikanermåke, Larus dominicanus (Maxson & Bernstein 1984), rddnebbmdke, Larus novaehollandiae (Tasker & Mills 1981). lattermåke, Larus atricilla (Burger 1976), makrelltemer, Sterna hirundo (Nisbet 1973, 1977), rødnebbterner, Sterna paradisaea (Skipnes & Slagsvold 1984) og svart noddy, Anous tenuirostris (Cullen & Ashmole 1963). Hvis kurtiseforingen først og fremst skulle tjene pardannelsen og opprettholdelsen av parbindingen, skulle en forventet at kurtiseforingen var mye vanligere på et mye tidligere stadium, fra tiden for pardannelsen og hele perioden fram til eggleggingen. Den er imidlertid hyppigst i slutten av denne perioden, lenge etter at det har blitt dannet stabile par. Hos terner synes kurtiseforingen likevel å ha en viss betydning ved pardannelsen. Ut fra mine erfaringer med rødnebbterne~, ser det ut til at enslige hanner benytter en fisk til å signalisere interesse for å danne par. Mikene gulper opp maten som de gir til sin make eller sine unger. I motsetning til måkene, baerer ternene i tilsvarende situasjoner maten godt synlig i nebbet. Dermed har de også mulighet å vise fram sin fangst på lang avstand. Enslige ternehanner er ofte meget aktive i koloniene. Med en fisk i nebbet setter de seg gjeme på steder hvor de er godt synlige for de andre ternene, på steiner, nakne berg 0.1. Ofte sitter de bare en kort stund, flyr en runde over kolonien og setter seg igjen. Hensikten med denne atferden synes % være å tiltrekke seg oppmerksomheten fra ledige hunner. I tillegg ser det ut til at de enslige hannene flyr fra plass til plass for å skaffe seg et territorium. De blir gjerne

5 raskt fordrevet fra veletablerte territorier. På den måten finner de etter en tid ut hvor det er lettest å skaffe seg et territorium. Slike enslige hanner kan fly omkring med sin fisk helt til den blir uttsrret. Etter en tid spiser hannene fisken selv, dersom de ikke har fått seg en make. Enkelte hanner synes å ha problemer med å skaffe seg en make. Slike hanner kan fly omkring med en fisk i nebbet mens de fleste av ternene illlerede har egg. Fra pardannelsen har skjedd og fram til eggleggingen er kurtiseforingene svaert fåtallige fram til de siste 1-2 uker før eggleggingen. Hanner som ikke har skaffet seg make far de fleste terner har egg. vil neppe lykkes i å skaffe seg en en make tidsnok til at de kan få fram unger i løpet av denne hekkesesongen. I den tidligste perioden av hekkesesongen er kurtiseforingene så fåtallige at det synes heller usannsynlig at hunnene på dette stadiet skal kunne benytte hannens foring som holdepunkt for hannens framtidige evne til skaffe mat. Hypotesen om at hunnene benytter kurtiseforingen like før eggleggingen til å avgjsre om hunnene skal satse videre på hannene, synes også å vare svakt begrunnet. På denne tiden har de fleste dannet stabile par, og hvis hunnen brøt opp nå, ville hun forst og fremst finnc yngre uerfarne hanner som hun kunne prøve å dannc par med. Videre ville dette i heldigste tilfeller medføre en forsinket hekking, hvilket igjen normalt leder til lavere hekkesuksess (Davis 1975, Mills 1973, Nisbet & Drury Parssons 1972, Perrins 1970). Den ern~ringsmessige betydningen av kurtiseforingen. 1 de tidligste diskusjoner av kurtiseforingen ble det særlig lagt vekt pa dens betydning for parbindingen. Videre ble det lagt mer vekt på det symbolske aspektet ved foringen enn det ernxringsmessige (Andrew 1961, Armstrong 1965, Kluyver 1950, Lack 1940). F.eks. skriver Armstrong (1965) om kurtiseforinge'n hos terner at en fiskegave til den framtidige bruden kan sammenlignes med en konfekteske i menneskelige situasjoner. Videre hevder han at den ernæringsmessige verdien av fisken er enda mindre for ternehunnen enn en konfekteske for et menneske. Royama (1966) var en av de første som ut fra grundige studier av kurtiseforing framhevet at den hadde stor ernæringsmessig betydning. Han bygget særlig på sine studier av kjøttmeis, Parus major og blåmeis, Parus caerccleus. Royama legger fram beregninger som viser at hunnene i eggleggingsperioden ikke har tid til å skaffe mer mat enn de trenger for å opprettholde sin egen kroppsvekt. Det daglige tilskudd av mat fra hannen tilsvarer det som hun i tillegg trenger for å produsere ett egg pr. dag. Hos disse meisene er det, i motsetning til hos måker og terner. bare hunnen som ruger. Under rugeperioden ligger hunnen så lenge på reiret at hun ikke har tid til å opprettholde sin egen kroppsvekt. Til dette er hun avhengig av hjelp fra hannen. Royama konkluderer sin artikkel med følgende: Det har blitt vist at hos meiser i slekten Parus, kan de fleste tilfeller hvor

6 hannen forer hunnen, forklares mer overbevisende ved å anta at denne atferden har en ernæringsmessig funksjon enn ved å anta at den har en kurtisefunksjon. I mange artikler som beskriver hannen foring av hunner, kalles denne atferden for kurtiseforing. Hvis ikke kurtisefunksjonen av denne atferden kan påvises, synes denne betegnelsen ikke å være hensiktsmessig lenger. Den kan til og med være villedende. Krebs (1970) fulgte opp Royamas studier av kurtiseforing hos blåmeis. Han påpeker b1.a. følgende: I eggleggingsperioden skjer kurtiseforingen mens paret er på næringssøk, like i nærheten av hverandre. Når hannen nærmer seg hunnen med et næringsemne, avbryter hun sitt næringssøk og tigger om mat ved å skjelve med vingene og utstøte tiggelyder. Så snart hannen har foret henne, fortsetter hun sitt næringssøk igjen. Denne sekvensen kan gjentas så ofte som en gang pr. 100 sekunder. På denne måten vil kurtiseforingen oppta tid som ellers ville bli brukt til næringssøk. Krebs ønsket med sine studier å finne ut om hunnens avbrudd i sitt næringssøk hadde noen ernæringsmessig betydning for henne. Han fant at naringsopptaket pr. tidsenhet hos hunner i avbruddstiden (når hun ble foret av hannen), var omkring to og en halv gang så stort som når hun var på næringssøk selv. Brown (1967) foretok en større undersøkelse av kurtiseforing hos sildemåker. Han fant at det skjedde en sterk økning av antall foringer dager før eggleggingen, fulgt av et brått fall så snart det første egget var lagt. I sin diskusjon av mulige funksjoner til kurtiseforingen, argumenterer han mot flere av de funksjoner som Lack (1940) hevdet. Hos sildemåker awiser han at kurtiseforingen har en viktig funksjon ved pardannelsen og opprettholdelsen av parbindingen. Med hensyn til Lacks henvisninger til forbindelsen mellom kurtiseforinger og parringer, kommer han med følgende innvendinger. For det første forekommer det ofte parringer uten forutgående foringer. For det andre skulle en forvente at parringsforsøk like etter foringer hadde større sjanse til å resultere i genitalkontakt enn forsøk uten, dersom foringene stimulerte hunnene til parring. Tilsammen hadde han data fra 138 parringsforsøk hos gråmåker og sildemåker. Av disse skjedde 48 etter foringer og 90 uten. Av de 48 parringsforsøkene etter foringer, endte 36 (75,O %) med genitalkontakt. Av de 90 parringsforsøkene hvor det ikke hadde skjedd noen foring på forhånd, endte 67 (74,4 %) med genitalkontakt. Ut fra dette konkluderte han at forutgående foring ikke var nødvendig for en vellykket parring. Tasker & Mills (1981) konkluderte med at det heller ikke hos rødnebbmåker var det nødvendig med kurtiseforing foran parringsforsøk for ai de skal ende med genitalkontakt. Imidlertid synes deres data å støtte hypotesen om at kurtiseforinger Oker sannsynligheten for at parringsforsøkende skal ende med genitalkontakt. Hos gråmåker synes ikke kurtiseforingene å ha like stor betydning ved parrin-

7 gene. Niebuhr (1981) fant at bare 6 av 70 (8,5 %) kurtiseforinger ble fulgt opp med parringer. Sammenhengen mellom kurtiseforinger og parringer ser derfor å være forskjellig fra art til art. Med bakgrunn i b1.a. Harris (1964) og egne undersøkelser, påviser Brown (1967) at kurtiseforing er på sitt høyeste i den perioden hvor eggproduksjonen foregår. I denne perioden produserer hunnen tre egg, hvert på ca. 75 gram. I tillegg utvikles delvis en fjerde follikkel og egglederen. Tilsammen må hun i denne perioden produsere minst 275 gram eller ca. 40 % av sin egen kroppsvekt. Ut fra dette konkluderer han med at hunnen trenger det ekstra næringstilskuddet som hannens foring gir henne. At det skjer mange parringer i samme periode som antall kurtiseforinger er på sitt hsyeste. er en nødvendighet for at eggene, som produseres i denne perioden, skal bli befruktet. De siste to uker for egglegging fanger hannene til makrellternene en god del mat til sine maker, gjerne fisk eller krepsdyr, (Nisbet 1973, 1977 og Taylor 1979). Taylor (1979) fant at hannene valgte ut de største næringsemnene som de fanget til hunnene, mens de spiste de minste selv. På denne måten reduserte hannene antall turer som de måtte foreta til og fra fiskeplassene for skaffe en bestemt mengde mat til hunnene. Dermed sparte de bade tid og energi til foringen. Nisbet (1973, 1977) fant at de hunnene som fikk mest mat ved hannenes kurtiseforing, la både større og flere egg enn de som fikk mindre mat. Videre fant han Fig. 2. Nar ternehanncne er p8 næringssek for hunnene, spiser de de minste nænngsobjektene selv, mens de største blir gitt til hunnene. Pa den maten trenger de færre fangstturcr for H skaffe hunnen en bestemt mengde mat og sparer bade tid og energi. Foto: Kolbjorn Skipnes. During couruhip feeding male term select the largesr and heaviesr food irenu rhey catch ro the Jemab. The result of this selection is rhat the males have to make fewer yourneys ro and from the feeding area ro supply rhe female wirh u paricular amount of food, thw conserving bol rime und energy. at overlevelsesprosenten var høyest for unger klekket fra de største eggene. Makrellternehunnene reduserer sitt næringssøk til praktisk talt null i løpet av de siste to ukene før eggleggingen. Dette skjer trolig særlig på grunn av at hunnenes vekt~kning i denne perioden medfarer et økende handikap under næringsssket. Ved å veie makrellternehunner under egglegging, fant Nisbet (1977) at vekten umiddelbart før de legger et kull på tre egg, ligger på ca. 50 % over normalvekten. Hunnenes vekt reduseres til det normale i løpet av eggleggingsperio-

8 Fig den siste perioden f0r eggleggingen holder radnebbhunnen seg for det meste i ro pi parets territorium. der hun blir matet av hannen. Foto: Kolbjorn Skipnes. In rhe lan parr of ihepre-layingperiod ~hefemale Arctic rern spend mosl of the rime in rhe pair's rerriiory and is /ed there by rhe male. den. Når terner er på næringssak, streifer de omkring i lav hastighet. Å fange fisk krever presis kontroll over flukten nhr de dykker. Selv under gode forhold må makrellterner oftest dykke tre eller flere ganger for hver fisk de fanger. Derfor er det trolig ikke bare mer akonomisk, men også nødvendig for hunnene h hvile og basere seg på hannenes foring for å skaffe seg mat de siste dagene far eggleggingen. Hunnenes kroppsreserver under eggleggingsperioden Det er foretatt en del studier av hunners kroppsreserver for å se om disse påvirkes av den meget næringskrevende eggproduksjonen. Studier av spurvefugler har vist at hunncnes kroppsreserver har blitt kraftig redusert i løpet av egglcggingsperioden. Hos en del arter vil ikke hunnene overleve produksjonen av et kull uten at de først opparbeider et tilstrekkelig stort

9 fett- og proteinlager. En del hunner stryker med i Iøpet av hekkeforsøk (Fogden & Fogden 1979; Jones & Ward 1976, 1979; Kendall et al. 1973). Hos f.eks. måker er det daglige næringsbehovet til eggproduksjonen relativt lavere enn hos de fleste spurvefugler. Dette skyldes at follikkelveksten er relativt sen, vanligvis 9-12 dager (Paludan 1951,,Tasker & Mills 1981). Videre legger måkene normalt eggene med to dagers mellomrom, mens spurvefuglene normalt legger eggene med en dags mellomrom. Dette gjør at nrcringsbehovet til eggproduksjonen fordeles på lengre tid. På tross av dette har Houston et al. (1983) funnet at proteinreservene hos sildemåker har et markert fall i Iøpet av den tiden folliklene gjennomgår den kraftigste vekstfasen. Videre starter hunner med de største proteinreservene utviklingen av flere follikler enn hunner med mindre reserver. De har derfor størst mulighet for å erstatte eventuelle eggtap. Disse hunnene produserer også de største og mest proteinrike eggene. Unger fra slike egg har en høyere overlevelsesprosent enn unger fra mindre egg (Nisbet 1973, Parsons 1970). Siden kurtiseforingen er p(i det høyeste i den næringskrevende produksjonsfasen, er det rimelig at kurtiseforingen har en viktig ernreringsmessig betydning også hos maker. Kurtiseforingen øker hunnenes næringssreserver og fremmer derfor inndirekte også hekkesuksessen i samsvar med det som er nevnt foran. Konklusjon Den såkalte kurtiseforingen har ulik betydning hos ulike arter. Hos mange arter synes foringen å ha en mye større ernæringsmessig betydning enn tidligere antatt. Ofte er den nødvendig for en vellykket hekking. Dens betydning ved pardannelse og ved parbindingen synes å være overdrevet i mange sammenhenger. Ingen annen funksjon synes å ha større betydning enn den ernæringsmessige. Litteratur Andrew, R.J The displays given by passerines in courtship and rcproductive fighting: A review. Ibis 103a: Armstrong. E.A Bird Display and Behaviour. Dover. New York. 431pp. Brown, R.G.B Courtship behaviour in the Lesser black-backed gull. Larur fuscus. Behaviour 29: Burgcr, J Daily and seasonal activity patterns in brceding Laughing gulls. Auk 93: Cullen, J.M. & Ashmole. N.P The Black noddy Anour renuirosrrir on Ascension Island. Part 2. Behaviour. Davis, J.W.F Age. egg-size and breeding success in the Herring gull Laru argenrarur. Ibis 117: Fogden, M.P.L. & Fogden, P.M The role of fat and protein reserves in the annual cycle of the Grey-backcd camaroptera in Uganda (Avcs: Sylvidae). J.Zooi.Lond. 189: Furness, R.W. & Monaghan, P Seabird Ecology. IX + 164pp. Blackic. Glasgow and London. Harris. M.P Aspects of the breeding biology of the gulls Larus argenrarus, L. furcuc and L. marinus. Ibis 106: Hinde. R.A Courtship feeding. p.116 in: A Dictionary of Birds (Campbell. B. & Lack. E., eds.). Poyser. Calton. Houston. D.C.. Jones, P. & Sibley. R.M The effect of female body condition on egg laying in Lesser black-backed gulls Larur fuscur. J. Zool., Lond. 200:

10 Hunt, G.L. 198U. Mate selection and mating system in seabirds. Pp in: Behavior of Marine Animals, Vol. 4 (Burger. J.. Olla. B.L. & Winn. H.E.. eds.). Plenum Press. New York. Jones, P.J. & Ward, P The level of reserve protein as the proximate factor controlling the timing of breeding and clutch-size in the Red-billed quela, Quela quela. Ibis 118: Jones. P.J. & Ward, P A physiological basis for colony desertion hy Red-billed quelas (Quela quela). J.Zool.Lond. 189: Kendall, M.D., Ward, P. & Bacchus, S A protein reserve in the pectoralis major flight musclc of Quela quela. Ibis 115: Kluyver. H.N Daily routines of the Great Tit. Paw m. major L. Ardea 38: Krebs, J.R The rfficiency of courtship leeding in the Blue tit Parus caeruleus. Ibis 112: Lack. D Courtship feeding in hirds. Auk 57: Maxson, S.J Brecding season time budgets of the Southern black-backed gull in Antarctica. Condor 86: Mills, J.A The influence of age and pair bond on the brecding biology of the red-billed gull Larus novahollandiae scopulinus. J.Anim.Eco1. 42: Niebuhr, V An investigation of courtship fecding in Herring gulls Larus argenrarus. Ibis 123: Nisbet, I.C.T Courtship-feeding, Egg-size and Breeding Success in Common Terns. Nature 241: Nisbet. I.C.T Courtship-feeding and clutch size in Common tcrns Sierna hirundo. Pp in: Evolutionary ecology (Stonehouse. B. & Perrins, C.M., eds.). Mackmillan Press Ltd. London. Nisbet, I.C.T. & Drury. W.H Post-fledging survival in Herring Gulls in relation to broodsize and date of hatching. Bird-Banding 43: Palmer, R A behavior study of the Common Tern (Srerna hirundo hirundo L.). Proc. Boston Soc. nat. Hist. 42: Paludan. K Contributions to the brecding biology of Lorus argenrarus and Larus fwcus. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. 114: 1-1%. Parsons. J Egg size, laying date and incubation period in Hemng gull. Ibis 114: Pemns, C.M The timing of birds' brecding seasons. Ibis 112: s. Royama, T A re-interpretation of courtship feeding. Bird Study 13: Skipnes. K. & Slagsvold, T ?%e behaviour of Arctic Terns Srerna paradi.ruea during the prc-egg period in relation to time of day. season and environmental factors. Fauna norv. Scr. C. Cinclus 7: Skutch, A.F Parent Birds and Their Yong. XVIII + 503pp. University of Texas Press. Austin and London. Tasker, C.R. & Mills, J.A A functional analysis of courtship fccding in the Red-billed gull. Larus novaehollandiae scopulinirr. Behaviour 77: Taylor, I.R Prey sclection during courtship feeding in the Common Tern. Ornis Scand. 10: Tinbergen. N The tlcrring gulls world. XVI + 255pp. Collins. London. Tinbcrgen. N Comparative studies of the behaviour of gulls (Laridar): a progress report. Behaviour IS: Summary This review examines some inrerprerarions of courrthip Jeeding. 11 war originally believed ro be imporranr only in the establbhmenr and muinrenance of pair bondr. Many aurhors have emphatised the symbolic aspecr of courrthip feeding ruther rhon irs nurrirional imporrance. There is now evidence in several species (har cour~sltip feeding coniribures signiflcanrly ro itte nurriiional inrake of rhe fcmale. 7%e amounr o/ which the males cun provide. ir one of rhe facrors influencing rhe nitmber und qualiry of rhe eggs laid by rheir males. This affecr their reproditcrive SUCC~SS. There ir a greai variarion in the mociurion berween copularion and couruhip feeding. The feedings seem ro play a rok in inducing copularions in some species. Author's address: Stavanger Museum Dept. Zoology N-4005 Stavanger

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. Disse fuglene kalles

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

Tilstanden for norske sjøfugler

Tilstanden for norske sjøfugler Tilstanden for norske sjøfugler Rob Barrett, Tromsø museum - universitetsmuseet med god hjelp fra Tycho Anker-Nilssen, NINA Svein-Håkon Lorentsen, NINA Sild Oppvekstområde Næringssøk Drift av larver Gytetrekk

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave okmål Lundefuglnettene av ruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. isse fuglene kalles

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN STAVANGER NUSEUl-1 / ÅRBOK, Årg. 88(1978), s. 67-72 DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN Stavan.~er Museum, Zoologisk avdeling, N-4000 Stavanger.

Detaljer

Jarstein naturreservat

Jarstein naturreservat Jarstein naturreservat Hekkesesongen 2015 Årsrapport nr 3-2015 Mink- og sjøfuglprosjektet Oskar K. Bjørnstad Karmøy Ringmerkingsgruppe Innhold Oppsummering 3 Artsgjennomgang 3 Grågås, Ærfugl, Havhest 3

Detaljer

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO)

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) LRSK Vest-Agder Dato for siste revisjon: 08.05.15 Riktig bruk av aktiviteter Første bud for at en observasjon skal bli registrert

Detaljer

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk.

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk. Elg: Finnes i skogområder i hele landet unntatt enkelte steder på Vestlandet. Elgoksen kan bli opptil 600 kg, elgkua er mindre. Pelsen er gråbrun. Kun oksene som får gevir, dette felles hver vinter. Elgen

Detaljer

A Overvåking av kongeørn i intensivområder

A Overvåking av kongeørn i intensivområder A Overvåking av kongeørn i intensivområder Versjon 25.03.2013 Prioriterte registreringsperioder i intensivområdene Februar-April Status i territorier/reir 20. juni 31. juli Reirkontroll 1. august 15. september

Detaljer

Rapport: SEAPOP på Rauna 2014. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA)

Rapport: SEAPOP på Rauna 2014. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Rapport: SEAPOP feltarbeid på Rauna 2014. Oppdragsgiver: Gjennomført av: Utarbeidet av: Korrektur: - Rapport dato: 30.09.2014 0 Innhold Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening,

Detaljer

FAKTAARK: Hvordan få en bedre forståelse av potensialet til gytebestanden?

FAKTAARK: Hvordan få en bedre forståelse av potensialet til gytebestanden? FAKTAARK: Hvordan få en bedre forståelse av potensialet til gytebestanden? Undersøkelser viser at hvis man erstatter gytebestandens biomasse (mengde målt i tonn) med total mengde egg som den samme bestanden

Detaljer

VIDEREFØRING AV ARBEID MED VØL-SKJEMA OG TANKEKART 7. TRINN

VIDEREFØRING AV ARBEID MED VØL-SKJEMA OG TANKEKART 7. TRINN VIDEREFØRING AV ARBEID MED VØL-SKJEMA OG TANKEKART 7. TRINN (Lærebok: Naturfag Yggdrasil 7-2008 Aschehoug.) Førlesingsaktivitet Lærer har forberedt undervisingsøkten med å laminere bilder som på ulikt

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre

Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre Hallvard Strøm Harald Steen Tycho Anker-Nilssen Økologisk variasjon 200 100 km 50 20 10 km 5 2 1 km fra kolonien Polarlomvi 10-200 km Alke, lomvi, krykkje

Detaljer

Hva skjer med våre sjøfugler?

Hva skjer med våre sjøfugler? Krykkje. Foto: John Atle Kålås Hva skjer med våre sjøfugler? John Atle Kålås. Oslo 18 november 2015. Antall arter Hva er en sjøfugl? Tilhold på havet stort sett hele livet. Henter all sin føde fra havet.

Detaljer

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Workshop om vindkraft, kraftledninger og hubro Trondheim 24.02.2009 Kort om hubroen Hubroen vår er verdens største ugle 60-75 cm høy 1,5-2,8 kg

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 125 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2011-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-123-6 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 41 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2010-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-039-0 Overvåking av takhekkende

Detaljer

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Kartlegging av hubro på Høg-Jæren hekkesesongen 2007 Oppdragsgiver: Lyse Produskjon AS, Shell Wind Energy, Fred Olsen Renewables, Statskog,

Detaljer

Hekkesuksess i gamle og nye kolonier hos gråhegre (Ardea cinerea) i Sørøst-Norge

Hekkesuksess i gamle og nye kolonier hos gråhegre (Ardea cinerea) i Sørøst-Norge BIOLOGI vt 2006 10 poäng C Hekkesuksess i gamle og nye kolonier hos gråhegre (Ardea cinerea) i Sørøst-Norge Kan forskjeller forklares ut fra økonomisk teori? Uppsatsförfattare: Øivind Lågbu Handledare:

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

B Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking)

B Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking) B Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking) Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 09.03.2015 Frister 1. oktober: alle data skal være registrert i Rovbase. 1. desember:

Detaljer

Albino og et annerledes liv?

Albino og et annerledes liv? XXX 121 Geir Olav Toft Albino og et annerledes liv? Stavanger Museums Årbok, Årg. 114 (2004), s. 121 127, 2005 Naturen får oss gjerne til å undres over sin store artsdiversitet med en uendelighet av fantastiske

Detaljer

Terna måkenes elegante kusine

Terna måkenes elegante kusine Årets Fugl 2006: Terna måkenes elegante kusine Terna er en kjent og kjær fugl for småbåteiere, sportsfiskere og andre som ferdes langs kysten. Den er lett å kjenne igjen på sitt dolkeformede røde nebb,

Detaljer

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN HEI, LESER Har du noen gang lurt på hvordan det ville vært å kunne lyse i mørket helt av seg selv? Da mener jeg virkelig å kunne lyse. Uten hjelp

Detaljer

Hakkespetter. Arnulf Soleng. Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt

Hakkespetter. Arnulf Soleng. Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Hakkespetter Avdeling for skadedyrkontroll 2007 1 Hakkespetter Innhold UTBREDELSE... 2 GENERELL BIOLOGI... 2 KJENNETEGN... 2 LIVSSYKLUS... 2 ATFERD... 2 FØDEOPPTAK... 2 HAKKESPETTER SOM SKADEDYR... 2 SKADEVERK...

Detaljer

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen FUGLER PÅ FLØYEN En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen 2 1 3 Opplev fuglelivet på Fløyen Rundt omkring på Fløyen, i nærheten av grindverksbygg og gapahuker (se kart), henger det fuglefôrere hvor fugler

Detaljer

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I.,

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I., - Et [iv itufta Her kan du lære hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter Ij:1i (I., l I \ V,.. Har du sett noen av disse fuglene før? Hva tror du de holder på med? * VV 4 V * 7 Dyr som

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Prøvefiske i Vestre Sandbotntjern 2005 Gran jeger- og fiskerforening, Gran kommune

Prøvefiske i Vestre Sandbotntjern 2005 Gran jeger- og fiskerforening, Gran kommune Prøvefiske i Vestre Sandbotntjern 2005 Gran jeger- og fiskerforening, Gran kommune av Espen Lund Naturkompetanse AS, Brugata 50, 2321 Hamar Forord Gran jeger- og fiskerforening prøvefisket med garn i Vestre

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1 Nynorsk Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske Kvart år besøkjer øya Heimøy.

Detaljer

Tareskogens betydning for sjøfugl

Tareskogens betydning for sjøfugl Tareskogens betydning for sjøfugl Svein Håkon Lorentsen, NINA Tycho Anker Nilssen Signe Christensen Dalsgaard, NINA Geir Systad, NINA SEAPOP Seminar, Scandic Ørnen, Bergen, 27. 28. april 2017 Tareskog

Detaljer

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden!

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden! E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E Nr. 1/11 Årgang 14 Canis - vi forandrer hundeverden! www.canis.no Tilvenning og innlaering av kontaktfelthinder AGILITY

Detaljer

Vandrefalk i Buskerud 2014

Vandrefalk i Buskerud 2014 Vandrefalk i Buskerud 2014 Utbredelse og hekkestatus Tore Gunnarsen Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten sammenfatter arbeidet som er gjort med kartlegging av vandrefalk (Falco peregrinus) i Buskerud

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER EVOLUSJON

FLERVALGSOPPGAVER EVOLUSJON FLERVALGSOPPGAVER EVOLUSJON FLERVALGSOPPGAVER FRA EKSAMEN I BIOLOGI 2 V2008 - V2011 Disse flervalgsoppgavene er hentet fra eksamen i Biologi 2 del 1. Det er fire (eller fem) svaralternativer i hver oppgave,

Detaljer

Vandrefalk (falco peregrinus)

Vandrefalk (falco peregrinus) Vandrefalk (falco peregrinus) Hawking og falconering Jakt med hauker heter på engelsk hawking og dekker jakten med de kortvingede rovfuglene. Det ble i eldre tider skilt mellom de kortvingede haukene (=

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Havsvale Hydrobates pelagicus

Havsvale Hydrobates pelagicus Havsvale Hydrobates pelagicus European Storm-petrel Merkeplasser for fugler som er gjenfunnet (n=1656) Ringing sites for birds recovered 1 2-9 10 Hekkeutbredelse Breeding distribution Havsvalen hekker

Detaljer

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ 9HOO\NNHWNOHNNLQJDYO\VLQJL$XVWYROO 6nODQJWVHUGHWYHOGLJEUDXWPHGO\VLQJODUYHQHYnUHIRUWHOOHU$QQH%HULW 6NLIWHVYLNYHG+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW$XVWHYROOIRUVNQLQJVVWDVMRQ'HILNN LQQHJJHQHWLUVGDJNOHNWHGHPSnO UGDJRJJnULJDQJPHGVWDUWIRULQJDLGDJ

Detaljer

Offshore vind og sjøfugl

Offshore vind og sjøfugl www.nina.no Cooperation and expertise for a sustainable future Offshore vind og sjøfugl Oslo 21.01.2015 Espen Lie Dahl Svein-Håkon Lorentsen Signe Christensen-Dalsgaard Roel May Offshore vind og fugl Bakgrunn

Detaljer

Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn Magne Husby Tom Roger Østerås

Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn Magne Husby Tom Roger Østerås Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn 2017 Magne Husby Tom Roger Østerås Nord universitet FoU-rapport nr. 7 Bodø 2017 Fosen vindkraft 2 Status for hubro i

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Hvilke arter kommer til fôringsplassen?

Hvilke arter kommer til fôringsplassen? FAKTAARK Hvilke arter kommer til fôringsplassen? Holder du til i barskog blandet med løvskog kan du se rundt 15 arter på fôringsplassen gjennom vinteren. I frodig bjørkeskog synker dette til ca 10 arter

Detaljer

BJØRNENS UTBREDELSE I NORGE, HAR IKKE BINNENE LEST ROVVILTMELDINGEN?

BJØRNENS UTBREDELSE I NORGE, HAR IKKE BINNENE LEST ROVVILTMELDINGEN? BJØRNENS UTBREDELSE I NORGE, HAR IKKE BINNENE LEST ROVVILTMELDINGEN? Det finnes en god del dokumentasjon på at bjørnen har vanskeligheter med å bre seg inn i Norge, men lite forklaringer på hvorfor, og

Detaljer

FREKVENS AV EMBRYONAL FEILUTVIKLING HOS SILD (Clupea harengus) FRA EN DIOKSINFORURENSET FJORD (FRIERFJORDEN, TELEMARK)

FREKVENS AV EMBRYONAL FEILUTVIKLING HOS SILD (Clupea harengus) FRA EN DIOKSINFORURENSET FJORD (FRIERFJORDEN, TELEMARK) FREKVENS AV EMBRYONAL FEILUTVIKLING HOS SILD (Clupea harengus) FRA EN DIOKSINFORURENSET FJORD (FRIERFJORDEN, TELEMARK) Incidence of embryonic malformation in herring (Clupea harengus) from a fjord poluted

Detaljer

Andevingeinnsamling fra Rogaland, Vestfold, østfold og Akershus jaktsesongen 1989

Andevingeinnsamling fra Rogaland, Vestfold, østfold og Akershus jaktsesongen 1989 Andevingeinnsamling fra Rogaland, Vestfold, østfold og Akershus jaktsesongen 1989 «rar Per Jordhøy John Atle Kålås NORSK INSTITUTT FORMATURFORSKNINg Tunga$letta 2, N- 7004Trondheim NORSKINSTITUTT FOR NATURFORSKN1NG

Detaljer

Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy. Karl-Otto Jacobsen

Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy. Karl-Otto Jacobsen 429 Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy Karl-Otto Jacobsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport,

Detaljer

SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS)

SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) REGISTRERING SVANVIK 005 STEINAR WIKAN Den gang det var stor fangst Foto: S. Wikan RAPPORT SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) REGISTRERING SVANVIK 005 Av Steinar

Detaljer

DREKTIGHETSKALENDER - isi x ayk 2015

DREKTIGHETSKALENDER - isi x ayk 2015 DREKTIGHETSKALENDER - isi x ayk 2015 Dag 1 (parring) 21. 02.2015 I dagene før parring vil hunden ovulere, dvs eggene slippes fra eggstokkene. Eggene er ennå umodne, og vil modnes på vei ned egglederne.

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Ærfuglkall som løper i gang før oppflukt. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en oppgang på %

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

La 2012 bli et Godt Nytt År!

La 2012 bli et Godt Nytt År! La 2012 bli et Godt Nytt År! Så er 2011 straks omme. Hvordan gikk det, synes du? Ved disse tider pleier jeg å bruke noen dager på å evaluere hvordan året mitt har vært, samt legge planer for det neste

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort?

Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort? Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort? Børge Holden Det handler om: Hva skal behandles, og hvordan skal det defineres og registreres? Hvordan vet vi at vi registrerer det vi

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Status og utfordringer for havbruksnæringen slik Sjømat Norge ser det

Status og utfordringer for havbruksnæringen slik Sjømat Norge ser det Status og utfordringer for havbruksnæringen slik Sjømat Norge ser det Jon Arne Grøttum Direktør havbruk Det skal satses på havbruk, men 1 STATUS NORSK HAVRBRUK Ingen vekst, superprofitt og på vei inn i

Detaljer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer Sammensatte Forsterkningsskjemaer Erik Arntzen HiOA V-2015 1 Sammensatte forsterkningsskjemaer Disse kan arrangeres: Suksessivt eller simultant Med eller uten diskriminative stimuli Som forsterkningskontingens

Detaljer

DRONENE BIFOLKETS HANNBIER

DRONENE BIFOLKETS HANNBIER DRONENE - BIFOLKETS HANNBIER 1 DRONENE BIFOLKETS HANNBIER Bifolkets hannbier dronene blir av de fleste birøktere sett på som en belastning i bisamfunnet, idet de spiser mye honning uten å bidra med noe

Detaljer

Utfordringer i oppdrett av Berggylt. - Produksjon - Avl - Alle foto: E. Hauge

Utfordringer i oppdrett av Berggylt. - Produksjon - Avl - Alle foto: E. Hauge Utfordringer i oppdrett av Berggylt - Produksjon - Avl - Alle foto: E. Hauge Bakgrunn for prosjektet 7 lokale lakseoppdrettere i Sogn og fjordane går i 2014 sammen om å finansiere oppstart av Berggylt

Detaljer

Kommunikasjon og muntlig aktivitet

Kommunikasjon og muntlig aktivitet Kommunikasjon og muntlig aktivitet 5. 7. trinn Ann-Christin Arnås ann-christin.arnas@gyldendal.no Kunnskapsløftet: Det er en del av den matematiske kompetansen å kunne kommunisere i og med matematikk.

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Rapport: SEAPOP på Rauna 2016

Rapport: SEAPOP på Rauna 2016 Rapport: SEAPOP feltarbeid på Rauna 2016. Oppdragsgiver: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Utarbeidet av: Knut S. Olsen Korrektur:

Detaljer

Vurdering av samvær for de minste barna i barnevernsaker

Vurdering av samvær for de minste barna i barnevernsaker Vurdering av samvær for de minste barna i barnevernsaker Barnevernsdagene 2014 Stavanger psykologspesialist Aline poliklinikk 2014.04.15 Barnets beste endres over tid Fagkunnskap Ideologi og holdninger

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

DRONNINGHUMLA VÅKNER

DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA EN FANTASIREISE Intro (helst fortelle dette): Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange

Detaljer

Sjøfugl. Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Sjøfugl. Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Sjøfugl Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde (Norge

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer Sammensatte Forsterkningsskjemaer Erik Arntzen HiOA V-2015 1 Sammensatte forsterkningsskjemaer Disse kan arrangeres: Suksessivt eller simultant Med eller uten diskriminative stimuli Som forsterkningskontingens

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Runar Jåbekk NOF avd. Vest-Agder Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene

Detaljer

Flere føder flere. Trude Lappegård

Flere føder flere. Trude Lappegård Flere føder flere Stadig flere kvinner føder tvillinger, både her til lands og i andre industrialiserte land. Norge og andre skandinaviske land ligger høyt i denne sammenhengen. Utviklingen har sammenheng

Detaljer

Bruk av plantelukt til bekjemping av rognebærmøll Er det mulig?

Bruk av plantelukt til bekjemping av rognebærmøll Er det mulig? 108 Bruk av plantelukt til bekjemping av rognebærmøll Er det mulig? Geir Kjølberg Knudsen 1 / geir.knudsen@planteforsk.no Marie Bengtsson 2 / marie.bengtsson@vv.slu.se Trond Hofsvang 1 / trond.hofsvang@planteforsk.no

Detaljer

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009 NOTAT Til: Aksjon Jærvassdrag Fra: Harald Lura Dato:.1. SAK: Prøvefiske Frøylandsvatn 9 Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 9 Innledning Siden 5 er det gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge

Detaljer

Rapport: SEAPOP på Rauna Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Knut S.

Rapport: SEAPOP på Rauna Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Knut S. Rapport: SEAPOP feltarbeid på Rauna 2015. Oppdragsgiver: Gjennomført av: Utarbeidet av: Korrektur: - Rapport dato: 14.10.2015 0 Innhold Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening,

Detaljer

Fiberrikt fôr til purker

Fiberrikt fôr til purker Fiberrikt fôr til purker KNUT EGIL BØE¹, INGER LISE ANDERSEN¹ OG HALLGEIR STERTEN² Institutt for tekniske fag, NLH¹, Felleskjøpet Fôrutvikling² Innledning I henhold til Forskrift om fôrvarer gitt av Landbruksdepartementet

Detaljer

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006 Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006 Ingar Jostein Øien & Jan-Erik Frisli NOF rapport 2-2007 Norsk Onitologisk Forening e-post: ingar@birdlife.no Publikasjon:

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja)

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Birger Svihus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences 1 Det sunne kostholdets to generelle bud: Spis variert Sørg for energibalanse

Detaljer

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer.

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer. Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås 2006 - Ornitologiske registreringer. Morten Bergan 2006 Tuskjær - svabergformet med hettemåker i sør og fiskemåker i nord Flatskjær flatt skjær med

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009 Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 29 Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Buskerud Rugende ærfugl på Ramvikholmen 29. Foto: Tonny Andersen Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø

Detaljer

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Tungasletta 2 7485 Trondheim Telefon 73 80 14 00 http://www.nina.no NINA Minirapport

Detaljer

Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3

Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3 Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3 Åse Eriksen januar 2015 Fragment 30, 26h, 36, 38, 77 og 12L1 er brukt i forsøket, egne foto og Sofie Kraft sine tegninger. Silken i Osebergfunnet

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer

David M Garner, Ph.D. Eating Disorder Inventory ved innleggelse EDI 2. Pasientkodenummer.

David M Garner, Ph.D. Eating Disorder Inventory ved innleggelse EDI 2. Pasientkodenummer. David M Garner, Ph.D Eating Disorder Inventory ved innleggelse EDI 2 Pasientkodenummer. Adapted and reproduced by speciel permission of the Publisher, Psychological Assesment Resources, Inc., 16204 North

Detaljer

Innledning. Bever og Oter.

Innledning. Bever og Oter. Innledning Dette prosjektet er om vann. Formålet er å bestemme vann kvaliteten i Vesleelva for og finne ut om vannet er rent eller forurenset. Gruppa vår består av: Daniel, Petter og Kristoffer. Vi har

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

KVINANDPROSJEKTET i Lillehammer kommune

KVINANDPROSJEKTET i Lillehammer kommune KVINANDPROSJEKTET i Lillehammer kommune Helge Grønlien & Geir A. Sonerud Innledning På oppfordring fra skolesjefen i Lillehammer kommune tok vi i 2002 initiativet til utforming av et praktisk opplegg rettet

Detaljer

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 83 Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

4.3 Oppdrettsmiljø for torskeyngel: Overgang til tørrfôr ved ulike saliniteter

4.3 Oppdrettsmiljø for torskeyngel: Overgang til tørrfôr ved ulike saliniteter Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk 4.3 Oppdrettsmiljø for torskeyngel: Overgang til tørrfôr ved ulike saliniteter Anders Mangor-Jensen, Oguz Tasbozan og

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer