KOMM., 3. U i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune"

Transkript

1 STEN HALVORSEN AS i Jnr.nr%tf KOMM., SJVILARK(TEKTER MNAL SAGVEIEN 21 A N 0459 OSLO 3. U.2012 TELEFON Org. nr Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune Redegjørelse Vi søker om rammetillatelse på vegne av Drammens og Oplands Turistforening for oppførelse av ny selvbetjent turisthytte i Krødsherad kommune. Hytta samlokaliseres med eksisterende hytte på Høgevarde. Hytta planlegges for fotturister i fjellet, og er tilgjengelig via turstier. Det er ikke tilkomst for rullestolbrukere eller kjøretøy. Hytta inneholder foruten soverom med til sammen 26 soveplasser; fellesrom, kjøkken, vask og tørkerom, toalett, vedlager, matlager, gang, vindfang med garderobe og loft med 15 resvervesoveplasser. Dispensasjon: Vi søker om dispensasjon siden vi ønsker å bygge i som LNFområde i kommuneplanen. område som er definert Vi fremlegger forslag til nybygg i LNFområde fordi vi mener at fordelene ved nybygget vil være større enn ulempene. Dette er utdypet nedenfor og i Redegjørelse F02 av Simon Torgersen i Drammens og Oplands Turistforening, der turistforeningen blant annet peker på at tilbudet på Høgevarde idag er for lite i forhold til etterspørselen. Turistforeningen vektlegger at tilbudet utelukkende vil bli for allmennheten og at det vil bidra positivt for folkehelsen da det tilrettelegger for å holde befolkningen i aktivitet. Si kri ngshytte: Eksisterende sikringshytte er i dårlig stand og den nye hytta vil være et erstatningsbygg for denne. Se bilder av eksisterende sikringshytte i vedlegg Q02. Tomt: Situasjonsplan DOl og Illustasjon 003 viser revidert plassering av hytte i terrenget i forhold til forslag sendt Nybygget er nå plassert nærmere eksisterende hytte, som gir kortere avstand ved en eventuell evakuering i tilfelle brann. Det skal være mindre snøoppsamling ved den nye plasseringen og fortsatt fint utsyn. Tomten har dessverre mindre ettermiddagssol. Hytta er speilvendt siden terrenget heller motsatt vei i forhold til siste forslag.

2 Den nøyaktige plasseringen i terrenget vil bli bestemt etter befaring på stedet. Situasjonsplanen er derfor kun veiledende. Endelig plassering meldes i forbindelse med IG, eller etter nærmere avtale med kommunen. Terrenget beholdes i størst mulig grad uberørt. Turisthytta plasseres nennsomt på stolper som spres utover i terrenget, slik at skjemmende fundamentering, gravning og sprengning unngås. Transport av utstyr og materialer forutsettes utført på snøen vinterstid og /eller med helikopter. Bygnincismessicj beskrivelse En plattform bestående av 3 x 8 bjelker i dc 900 og runde stålsøyler som bores/gyses fast eller punktstøpes avhengig av byggegrunn, etableres på tomten. Soverommene, boksene, utføres ved at vegg, tak og gulv produseres som elementer 3 x 2.2m og 3 x 3m under kontrollerte forhold på fabrikk og fraktes til byggeplass som flatpakkede elementer eller som hele bokser. Vekten av elementene vil avgjøre hvilken transportform som egner seg best. Det vil også være et spørsmål om utvendig/innvendig panel bør monteres i etterkant for å dekke eventuelle skjøter mellom elementene. Prefabrikkerte takstoler monteres med boksene som opplagsbjelke. Den horisontale himlingen i nivå med hanebjelkene isoleres med 250mm isolasjon og avdekkes med takfiner som gulv for soveloft. Yttertak oppbygges med ca 200mm isolasjon, luftesjikt, taktro og papp. Boksene settes direkte på plattformkonstruksjonen, gulvkonstruksjonene i fellesrommet mellom boksene isoleres med 200mm iso asjon og dekkes med 28x95mm gulvbord. Glassfelt og dører monteres mellom boksene. Man har nå etablert tett bygg. Innredninger monteres og / eller snekres på stedet, peis og pipe mures. Utomhusarbeider vil bestå av terrassekonstruksjoner i treverk og tilrettelegging av stedlig stein for å etablere flatere partier ved trapp og frokostplass. Mil jøprofil Prosjektet skal ha en høy miljøprofil. Dette er materialisert ved prosjektets hovedkonsept der store deler produseres som elementer under kontrollerte forhold. Man har de beste forutsetninger for optimal utførelse av detaljering mht vindpåkjenning, fuktgjennomtrengning og estetikk. Det skal utelukkende benyttes treverk som i seg selv er det mest bærekraftige materialet på markedet fordi det sorterer under fornybare ressurser. I tillegg gir trevirket godt inneklima og er lett i vekt mht transport og håndtering på byggeplass. Vegger og tak står ubehandlet, mens gulv og innredninger oljes i ikkeeteriske oljer. Hyttas fundamentering på tynne stålbein sørger for at bunndekket nesten ikke berøres i ettertid vil det ikke finnes spor av hytta, noe som er et viktig tema 2

3 når man bygger på høyfjellet. Oppdeling av hytta i eventuell gjenbruk av hytta på et annet sted. elementer muliggjør en Gulv, vegger og tak isoleres i forhold til myndighetskrav, for å redusere oppvarmingsbehovet. Ved få vil det bli mulig å fellesrommet. Den lave himlingshøyden i fellesrom og soverom, henholdsvis 2.4m og 2,1 m, er en faktor for å kunne varme rommene raskt opp. også besøkende sonedele Det vurderes alternativ konstruksjon til mineralull og dampsperre i tak, vegger og gulv, i forhold til om godkjent konstruksjon med naturlige, pustende material. Kriterier for valg av material vil vuggen til graven prinsippet som lavt energiforbruk ved produksjon, eventuelt gjenbruk, og enkel kom postering av material etter ferdig bruk. innebærer ønske være Oppvarming, vann og avløp: Ved hytter vil ofte generasjon mer teknikk og infrastruktur. Ved hytta kan man, i tråd med turistloreningens tradisjon, holde teknikk på et basisnivå i fremtiden. Slik sett vil inngrepet i LNFsonen bli minst mulig. denne også neste ønske Hytta planlegges med vedfyring som oppvarming og er uten strøm. Det benyttes til matlagning og eventuelt strøm fra aggregat. gass Hytta har ikke innlagt vann, og det vil utslipp av gråvann fra oppvask. Det planlegges biotoalett eller lignende. Forhold vedrørende vann og avløp er beskrevet i vedlegg F03 av Simon Torgersen i Drammens og Oplands Turistforening. nærmere være Brann: Rømning fra plan 2 skjer via trapp i branncelle med direkte utgang til det fri. Alternative rømningsveier er via vinduer ut på flatt tak mot nord og sør. Samlokalisering med hytte er gunstig ved en eventuell kriseevakuering fra en av hyttene, da gjestene i en slik situasjon kan ta inn på den andre hytta, sikringshytte rives. Forhold brann er utdypt i vedlegg F04 av brannkonsulent eksisterende eksisterende separat Jens Kruse Jensen. angående Med vennlig hilsen Stein Halvorsen AS 3

4 DOl KRØDSHERAD KOMMUNE SITUASJON SKART Gnr: 213 I Bnr: 7 Adresse: Hj.haver/Fester: Dato:

5 Drammens og Oplands Turistforening F02 Vedlegg til dispensasjons søknad Redeciiorelse vedrørende ny hytte på Hocievarde Drammens og Oplands Turistforening (DOT) ønsker med dette å begrunne planene rundt bygging av ny selvbetjent hytte på Høgevarde. Innledning. Den eksisterende hytta på Høgevarde er den første hytta som ble bygget av DOT og sto ferdig i Siden den gang har hytta blitt bygd om flere ganger frem til det den er i dag. Det er i dag slik at overnattingsmulighetene på den gamle hytta bærer preg av den tiden den ble bygd i. Soverom, ildsteder, kjøkken osv. fremstår som lite hensiktsmessige og dekker ikke dagens behov for turgåere. Utviklingen de siste årene viser også at kapasiteten er for liten, da stadig flere ønsker å overnatte. Vi har i dag ca overnattinger i året, konsentrert over en ganske kort periode. Vi ser at dette vil øke i årene fremover, mye pga utbyggingen i området Flå, Norefjell og Tempelseter. Beliggenheten til Høgevarde gjør at det er gode muligheter for kortere overnattingsturer på 1 3 netter, noe som kan være spesielt aktuelt da DOT også har Toveseter, som ligger en kort dagsmarsj unna. Her jobber foreningen med et nytt stinett fra området Flå/Gulsviksetra. Når dette er klart, vil man kunne gå etappene FlåToveseterHøgevardeFlå, eller andre kombinasjoner fra Norefjell I Tempelseter. Denne typen korte turer blir stadig mer populære. Turistforeningen jobber hele tiden med å tilrettelegge for at flere skal komme seg ut på tur og nyte godt av den positive effekten for folkehelsen. I likhet med alle DNTs hytter, skal den nye hytta på Høgevarde være åpen for allmennheten. Formålet med hytta er å åpne opp for at en større del av befolkningen ønsker å legge turen sin hit, noe som igjen vil bidra til å få en større del av befolkningen i aktivitet. Ny hytte. DOT ønsker å bygge en ny, selvbetjent hytte ved siden av den eksisterende. Hytta er tegnet med tanke på dagens behov for mindre familierom, men har også en sovehems med større kapasitet for å ta unna de mest travle helgene. Hytta vil bli utstyrt som en selvbetjeningshytte med DNTs vanlige standard. Det blir bygget kjøkken, matlager og tørkerom. Det har i samarbeid med arkitekt blitt lagt stor vekt på miljø aspektet ved byggingen. Fundamenteringen av hytta vil utformes på en slik måte at det ikke blir ureversible inngrep i naturen. Materialbruken skal være gjenvinnbar og i stor grad være naturbasert. Plasseringen av hytta er endret i forhold til forslaget i rammesøknaden, og den ligger nå betydelig nærmere den gamle hytta. Dette for å ivareta behovet for sikringshytte, som sikrer mulighet for rømming ved brann eller liknende. Ved plasseringen av den nye hytta er det tatt hensyn til lokale værforhold. Hytta blir utstyrt med standard DNT lås og nøkkel. 7 Drammens og Oplands Turistforening 305 Bragernes, 3001 Drammen Tif.: Org. No.: MVA Bankgiro: Epost:

6 Drammens og Oplands Turistforening Ø Gammel hytte. Foreningen har også utarbeidet planer for rehabilitering av den gamle hytta. Planen er at denne skal fremstå mer som en dagsturhytte. Vi har i dag et meget høyt antall besøkende som kommer på dagstur. Nåværende bestyrer sørger for enklere bevertning i høysesong, men planløsning og fasiliteter er ikke tilpasset denne form for bruk. I de nye planene vil dette være ett av hovedfokus områdene, slik at det blir mulig å videreutvikle serveringen og det samlede tilbudet på Høgevarde. Vi har tidligere arrangert swingkurs, konserter og andre liknende arrangementer med stor suksess. Det vil fortsatt være et begrenset antall sengeplasser i denne hytta, men hovedvekten av overnattinger blir i den nye hytta. Dette ser DOT på som et viktig ledd i tilrettelegging for mer aktivitet. Det foreligger planer om å jobbe med finansiering av dette prosjektet sammen med finansieringen av den nye hytta. Oppsummering og 125 års jubileum Drammens og Oplands Turistforening fyller 125 år i I den forbindelse vil vi ha en rekke begivenheter og arrangementer som skal markere jubileet. Den største begivenheten ønsker vi skal være prosjektstart for ny hytte på Høgevarde. Det er utarbeidet planer for å bruke jubileet som et utgangspunkt for å kontakte forskjellige aktører, både innenfor næringslivet og det offentlige for å søke støtte til prosjektet. Tidligere jubileer blant foreningene i DNT systemet har gjort dette med stor suksess tidligere. Vi opplever at hytta på Høgevarde er av stor betydning for befolkningen i området. Vi får mange tilbakemeldinger på at dette er et sted turgåere ønsker å besøke i enda større grad enn i dag. Vi ønsker å kunne tilby et gjennomarbeidet og flott prosjekt som allmennheten vil ha glede av i årene som kommer. Forfatter: Byggmester Simon Torgersen Hytte og anleggsjef Dram mens og Oplands Turistforening Drammens og Oplands Turistforening 305 Bragernes, 3001 Drammen TCf.: Org. No.: MVA Bankgiro: Epost: vnw.dotf.no

7 Drammens og Oplands Turistforening F03 Vedlegg til disp.søknad for bygging av ny hytte på Høgevarde Redegjørelse angående vann og avlop, samt toalettforhold. Vann og avløp. Den nye selvbetjent hytta på Høgevarde vil bli bygd etter de samme retningslinjer og med samme standard som de fleste ubetjent og selvbetjent hyttene til DNT. Det vil si at det ikke legges opp noe system for vann til hytta. Sommerstid vil det være mest naturlig at vannet blir hentet i tjernet som ligger noen hundre meter unna, og vinterstid vil besøkende måtte smelte snø for å dekke forbruket. Det eneste rommet i hytta hvor det vil være en utslagsvask er på kjøkkenet. Vår erfaring er at utslipp i det omfanget vi snakker om her ikke har noen betydning for naturen og omkringliggende områder. Det vannet som vil bli sluppet ut vil i stor grad være overskuddsvann som gjestene ikke har brukt, eller vann fra en enkel oppvask. Vi beregner overnattingstallet til ca persondøgn, noe som vil gi et totalt vannforbruk på ca liter. Dette tilsvarer ca. utslippet til en familie i to og en halv uke, noe som er ubetydelig. Toalettforhold. Når det gjelder de ubetjente og selvbetjente hyttene i DNT systemet har de fleste en god gammeldags utedo. Noe som i de fleste tilfeller fungerer bra da massen får god tid til kompostering i perioder hvor hyttene nesten ikke er i bruk. Vår plan på Høgevarde er å montere et biotoalett som er dimensjonert for det antall persondøgn vi har beregnet og slik at komposteringen er ferdig før kamrene blir tømt. Dette for å sikre en noe høyere standard for gjestene og for å sørge for ivaretagelse av miljøet. Den ferdig komposterte massen, som kan brukes som matjord vil bli tømt på dertil egnet sted på egen eiendom. Forfatter Byggmester Simon Torgersen Hytte og anleggssjef Drammens og Oplands Turistforening Drammens og Oplands Turistforening 305 Bragernes, 3001 Drammen Tif.: Org. No.: MVA Bankgiro: Epost:

8 Høyer Finseth AS F04 NOTAT 01 Overordnet brannsikkerhetsstrategi Sak nr.: Dato: Sak: Høgevarde turisthytte Dok.nr.: NOT0100 G.nr./B.nr.: 213/7 KrØdsherad kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Stein Halvorsen AS Re. dato: Utarbeidet av: Jens KruseJensen Sign: Kontrollert av: Annika B. Evensen Sign: _. \ i k2.i i BAKGRUNN Høyer Finseth AS er engasjert av Stein Halvorsen AS for å bistå med brannteknisk prosjektering i forbindelse med oppføringen av ny selvbetjent turisthytte i Krødsherad kommune. Dette notatet beskriver kort de ytelseskrav og hovedtrekk som er gjeldende for brannsikring i bygningen. Det vil senere bli utarbeidet et komplett prosjekteringsgrunnlag, bestående av brannsikkerhetsstrategi og prosjekteringstegninger, som øvrige rådgivere kan benytte som utgangspunkt for sin detaljprosjektering. 2 REGUI.ERENDE KRAV Brannprosjekteringen skal tilfredsstille Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK1O) og oppnås ved å følge de preaksepterte løsningene gitt i Veiledning om tekniske krav til byggverk (VTEK). Eventuelle fravik fra de preaksepterte løsningene forutsettes dokumentert som en del av detaljprosjekteringen. 3 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN OG VIRKSOMHETEN Den nye hytten er en selvbetjent turisthytte med soverom, fellesrom, kjøkken, vask og tørkerom, toalett, vedlager, matlager, vindfang med garderobe samt loft med reservesoveplasser. Etasjeantall, virksomhet, risikoklasse (RKL) og brannkiasse (BKL) for bygningen er oppsummert i tabell nedenfor. Plan Innhold Tellende 1 RKL [ BKL Kommentar i Soverom (26 sengeplasser) og Ja 4 1 tilhørende funksjoner se Sstyk Ja4 i i iht. VTEK1O 61 Spesifikk brannenergi for bygningen forventes å være mindre enn 400 MJ/m 2. Eksisterende hytte på Høgevarde benyttes som sikringshytte for den nye hytta. 4 HOVEDTREKK FOR BRANNSIKRING Bæreevne og stabilitet Bæresystemet i bygningen utføres i henhold til preaksepterte løsninger. Epost:

9 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Trappeløp Hovedbæresystem R 30 [B 30] Sekundært bæresystem R 30 [8 301 Bygningsdel Brannmotstand tabell: Med utgangspunkt i brannkiasse 1 må bærende konstruksjoner utføres med brannmotstand i nedenstående [K2]. I sjakter og hulrom skal kledning tilfredsstille klasse K210 Bsl,dO [Kl]. I første etasje er det rømning direkte til det fri fra fellesarealene. Videre har hvert soverom rømningsvinduer. Fra loftet er det egen trapp skilt fra underliggende etasje med branncellebegrensende konstruksjon samt side 2 av 2 ned. Brannvesenets innsatstid vil være meget lang. I praksis vil de ikke kunne bidra til å hindre bygningen i å brenne Tilrettelegging for rednings og slokkemannskap fellesarealene i nærheten av soverom, i gangen i første etasje og på loftet. Det er ikke innlagt vann i bygningen, derfor må det benyttes håndslokkeapparater. Disse plasseres Tilrettelegging for manuell slokking meter. Videre skal summen av bredde og høyde være minimum 1,5 meter. rømningsvinduer i begge ender. Rømningsvinduer skal ha høyde minimum 0,6 meter og bredde minimum 0,5 soverommene og loftet. og på loftet. Røykvarslerne må ha lydstyrke og plassering som sørger for en alarmstyrke på 60 db i Det er ikke innlagt vann og strøm i hytten, men det skal monteres seriekoblede røykvarslere i alle fellesområder 4.5 Rømning Taktekking må tilfredsstille BROOF(T2) [Ta]. Overfiater på ytterkledning skal tilfredsstille klasse Ds3,dO [Ut2]. Innvendig overflater og kledning skal generelt tilfredsstille henholdsvis klasse Ds2,dO [In 2] og K210 Ds2,dO Materialer og produkters egenskaper ved brann Døren til trappen fra loftet skal være selvlukkende klasse El 3OCS. Branncellebegrensende konstruksjon skal tilfredsstille klasse EI ]. vinduet i soverommet med mindre utgangen flyttes lenger vekk fra soverommet. branncellebegrensende konstruksjon i avstand 5 meter ut hjørnet eller skjermes mot flammer og stråling fra Utgang fra trappen fra loftet utgjør et innvendig hjørne i første etasje. Dette hjørnet må sikres med branncelle. personsikkerheten for de som oppholder seg bygget i er det allikevel valgt å dele bygget to i brannceller; første etasje med tilleggsfunksjoner er en branncelle og andre etasje med tilhørende trapp til terreng er en Bygningen er plassert i risikoklasse 4 og kunne i utgangspunktet vært utført som en stor branncelle. For å Øke Brannceller Avstanden til nabobygning er mye mer enn 8 meter. Høyer Finseth AS

10 i li = li ti pp I> êl> LI II [Ë Il II j L1; I Il 0 c ( i Ål In i b III 0 v oi2 v) Oc uuu. L[ ïirituiit1flh 9i r 1 Il I liii I i v) > cl) 0) z

11

12 i i 4c Ll; [fl t r ; r a f \SJ r ti Z é Eksisterende sikringshytte Sikringshyttes plassering i forhold til hovedhytta. Eksisterende sikringshytte øgevarde Dato : Fase: I Il II Tegningsnr.: Rammesøknad H HQO2 prosjektnr.: Mål:

13 Prostekt Byggherre ARK Dato: Fase Tdtel: Målestsbk (A3): Tegsingsnt: POnekt Høgesarde tatlsthytte nas: rase n Høgevarde turisthytte rnnepsog Oplands smnauaaoa:::: Rammesaknad Perspektlo ny hytte QQ3 ttnsl Perspebsis ny hytte MSlestakk 1531 Tegningen, I ::r _t r J Ç an _:t %Ç4 :, Illustrasjon: Ny og eksisterende hytte i det store landskapet... * 4$ktt g). a z1 r 7fr:,j ftj t v 7 ttq5t4p j ::: ;. r ci ar.t 4:St ba a: F :::* Illustrasjon: Ny og eksisterende hytte. Forbehold om at aostandene ikke er het knrrekte.

14 Deres ) Buskerud lav2 fsrlkeskommune to121 Utviklingsavdelingen 04 DES. 650 Vår saksbeharidler Deres datd Inger Karlberg, tif jikivkode Ark;vkope S Etat Krødsherad kommune Att. Hans Ole Wærsted 3536 Noresund referanse i.7/fjf Høgevarde gnr 213 bnr 7 Krødsherad kommune sikringshytte ved eksiterende turisthytte svar til forespørsel om Vi viser til brev av der det redegjøres for søknad om dispensasjon og for rammetillatelse for oppføring av sikringshytte ved Drammen og Oplands turistforenings eksisterende hytte på Høgevarde, eiendom gnr. 213, bnr. 7, Krødsherad kommune. Svarfrist er på epost og telefonkontakt satt til Å utomatiskfredete kulturminner: Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner innenfor byggeområdet som er anvist på kartet ca. 160 m syd for eksisterende hytte. En endelig plassering av hyttetomt vil foretas ved befaring. Hytta som søkes oppført skal både tilfredsstille krav til brannsikkerhet, tilfiukt fra dagens eksisterende hytte i tilfelle brann og ellers være til bruk for de økte standardkrav som ligger ved overnattingstilbud i regi av turistforcningen. Terrenget ved bådc eksisterende hytte og ny tomt, er østvendt og med heining både mot nord ned til Høgevardtjenn og mot øst. Registreringene av automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk, er ofte mangelfulle. Det nærmeste registrerte kulturminnet ligger ved sydenden av Høgevardtj enn. Dette er en fangstiokalitet, id. 9601, som består av en oppmurt, rektangulær dyregrav av størrelse 2,5 xl,5 x 1,3m (dybde). Kulturminnet kan være brukt over lenger tidsrom, kanskje også tilbake i tid til før reformasjonen i Avstand mellom kulturminnet til eksisterende hytte er ca. 1 80m, mens avstand til planlagt hyttetomt er 320 m. Selve hytta søkes bygget så miljøvennlig som mulig, med få fundamenteringspunkter i form av stålpæler i fjellet. Dette er en reversibel løsning, som også skaper få sår i landskapet. Fra arkeologisk synsvinkel er avstand til eksisterende kulturminne, selve terrengformen i landskapet og fundamenteringsmetode for ny hytte, til sammen så skånsomt at vi mener dette ikke vil utløse behov for registrering etter arkeologiske kulturminner. Vi melder likevel at kommunen ved sin behandling bør informere yed tillatelse at det følger en generell meldeplild ved funn under anleggsarbeidet, jf.: Dersom det under anleggsarbeidframkommer automatiskfredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf kulturminneloven 8, 2. ledd. Nyere tids kulturminner: Det er positivt at den gamle hytta fra 1893 bevares og at behov for mer overnattingsplass løses på annen måte enn å rive denne. Det er utarbeidet planer for rehabilitering av den gamle hytta, og vi forutsetter at dette gjøres på en pietetsfull måte, og slik at påbyggingshistorikken også ivaretas. POST ADRESSERES IKKE TIL ENKELTPERSONER Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Haugesgt Drammen Postboks 3563 Epostadresse Internett Foretaksregisteret N3007 Drammen NO

15 tifdir. BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2 av 2 Vår dato Vår referanse / Vi har ingen merknader til den nye hytta som plasseres lavt og diskret i forhold til hovedhytta. Saksbehandler nyere tids kulturminner: Kan Grethe Svensøy Det er ingen ytterligere merknader vedr. planfaglige spørsmål. Med hilsen Inger Karlberg e f rådgiver Kopi til: Drammen og Oplands 305 Bragernes 3001 DRAMMEN Turistforening Fylkesmannen i Buskerud Postboks Drammen

16 ::eh1 Krødsherad kommune 3536 Noresund MOTTATT 21JAN 2013 Sign: Vif F%F)/ v.. 5Jrïll/,. s 23 JAN. U1 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr.: Deres referanse: / I Saksbehandler: Anders J. Horgen lnnvalgstelefon: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for bygging av ny turisthytte på Høgevarde i Krødsherad kommune Krodsherad kommune har oversendt en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for bygging av ny turisthytte på Høgevarde. Dette er en del av vilireinens leveområde i Norefjell Reinsjøfjell villreinområde og dispensasjonssoknaden medfører konflikt mel lom hensynet til friluftslivet og villreininteressene. Fylkesmannen legger vekt på at fore liggende undersøkelser viser at denne reinbestanden ser ut til å ha en relativt høy tålegrense for menneskelig aktivitet, og at det trolig er mulig med høy friluftsbruk uten at det får vesentlige virkninger for villreinen. Fylkesmannen vil derfor ikke gå i mot en eventuell dispensasjon i denne saken. Bakgrunn Krødsherad kommune har i brev av 19. november 2012 oversendt en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for bygging av ny turisthytte på Høgevarde, gnr. 213/7. Eiendommen ligger i LNFområde i kommuneplanen for Krødsherad, med forbud mot byggetiltak som ikke er en del av landbruket. Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensy nene bak forbudet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf plan og byg ningsloven kapitel 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan og bygningsloven fastset ter. Fylkesmannen vil videre vise til Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 som fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler sentrale prinsip per som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må derfor re degjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 812 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i denne saken. Telefon sentralbord: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: wwwfmbu.no fax: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: Epost:

17 Reinsjøfjell Side 2 av 3 Fylkesmannens vurdering Den eksisterende turisthytta på Høgevarde har en lite tilfredsstillende standard og det vil kre ves betydelige investeringer for at hytta skal bli et hensiktsmessig ovemattingsstecl for de som ferdes i fjellet. Dette er samtidig et område som er godt egnet for friluftsliv, både sommer og vinter. En ny turisthytte på Høgevarde med serverings og ovemattingstilbud vil være et at traktivt turmål, og kan bidra til øket bruk av fjellet til enkle friluftsaktiviteter, i tråd med den nasjonale politikken. Fylkesmannen mener derfor at det omsøkte tiltaket vil gi fordeler for de offentlige interesser som kommuneplanen skal ivareta, i samsvar med plan og bygningsloven kapitel 19. Høgevarde er også en del av villreinens leveområde i Norefjell villreinområde, og saken har vært oversendt til villreinnemnda for uttalelse. Nemnda uttaler i brev av 11. ja nuar 2013 at DNT s hytte på Høgevarde ligger midt i kjernen av selve Norefjell som er et vik tig bruksområde for vilireinen. Når det gjelder konfliktpotensialet i forhold til menneskelig ferdsel og vilireinbestanden i dette området virker det som om reinen tilsynelatende er lite på virket av menneskelig ferdsel. Villreinnemnda er bekymret for bestandens tåleevne og kon sekvensene av at turistforeningen planlegger en betydelig kapasitetsutvidelse på Høgevarde. Nemnda frarår derfor at dispensasjonssøknaden imøtekommes av Krødsherad kommune. Fylkesmannen viser til at dispensasjonssøknaden medfører konflikt mellom to hensyn som er viktige for allmenne natur og friluftsinteresser. Hensynet til friluftslivet tilsier at det bør være et godt tilbud til ovematting og servering på Høgevarde, mens hensynet til vilireinen gjør at det ikke bør tilrettelegges for ytterligere ferdsel i dette området. Når det gjelder forholdet til naturmangfoldloven 8 12 har vi følgende merknader: Høgevarde består av snaufjell uten nevneverdig med vegetasjon. I dette området er det særlig landskapsopplevelse og vilirein som peker seg ut som viktige interesser i forhold til natur mangfoldloven. Når det gjelder landskapsforhold er området svært oversiktlig og vi anser at kunnskapsgrunnlaget er godt. Det er mer usikkert hvilke virkninger hyttebygging og øket bruk av fjellområdet til friluftsliv vil ha å si for villreinen på lengre sikt. Vi vil imidlertid peke på at det gjennom årene er foretatt forholdsvis grundige undersøkelser av vilireinen på Nore fjell, og at disse undersøkelsene indikerer at bestanden har en betydelig lavere fluktrespons enn villreinen i andre områder. Fylkesmannen anser derfor at kravet til kunnskapsgrunnlag etter 8 i naturmangfoldloven er oppfylt. Med et godt kunnskapsgrunnlag kan hensynet til førevarprinsippet i 9 tillegges mindre vekt. Fylkesmannen anser det som lite sannsynlig at en ny turisthytte på Høgevarde vil føre til vesentlig og irreversibel skade for naturmangfoldet, men sammen med andre utbyggingstiltak og øket ferdsel kan et slikt tiltak føre til forstyrrelser for villreinen, jf 10 i naturmangfoldlo ven. En vurdering av samlet belastning etter 10 må omfatte den samlede bruken av snaufjellsom rådet og de tilhørende stiene og løypene. Slitasje på terrenget vil i noen grad få uheldige virk ninger for landskapet, men det vil være mulig å gjennomføre tiltak som reduserer denne slita sjen. Selve Høgevarde har allerede i dag en omfattende friluftsaktivitet som vi antar har kon sekvens for villreinens bruk av området. Økt bruk av stiene og løypene i tilknytning til turist hytta kan føre til økt forstyrrelse i beite og kalvingsområdene. Det vil i så fall være aktuelt å gjennomføre ferdselsregulerende tiltak, eventuelt sette begrensninger på bruken av turisthytta.

18 Side 3 av 3 Det går fram av dispensasjonssøknaden at hytta skal oppføres på stolper i terrenget. På disse stolpene skal det monteres et rammeverk som skal være plattform for prefabrikkerte elemen ter. Disse elementene og andre konstruksjoner og byggematerialer skal flys inn med helikop ter, slik at det blir minst mulig naturinngrep. Dersom det likevel skulle vise seg at hytta med fører vesentlige ulemper for naturmangfoldet kan den fjernes uten at det oppstår nevneverdige inngrep i terrenget. Tiltakshaver må eventuelt dekke kostnadene ved fjeming, jfnaturmang foldloven 11. Det går fram av søknaden at turistforeningen vil benytte utbyggings og driftsformer som i minst mulig grad gjør skade på naturmangfoldet, i samsvar med 12 i naturmangfoldloven. Anbefaling Dispensasjonssøknaden berører to viktige samfunnsinteresser som kan være i konflikt. Tilret telegging av dette området for øket turbruk er viktig for landskapsopplevelse og friluftsliv, samtidig som muligheten til å oppleve villrein i fjellet gir området en spesiell attraktivitet. Fylkesmannen legger vekt på at foreliggende undersøkelser viser at denne reinbestanden ser ut til å ha en høyere tålegrense for menneskelig aktivitet enn andre bestander, og det er trolig mulig å øke friluftsbruken i området uten at det får vesentlige virkninger for villreinen. Slike virkninger kan også hindres ved ferdselsregulerende tiltak dersom det skulle bli nødvendig. Turisthytta vil bli liggende i et åpent og sårbart område i snaufjellet, i nærheten av den eksis terende turisthytta på Høgevarde. Denne hytta ligger i en større forsenkning i terrenget som også omfatter Høgevardetjenn, og er godt skjermet for innsyn. Bygging av en ny turisthytte i dette området vil derfor ikke fr vesentlige virkninger for landskapsbildet. Fylkesmannen vil ikke gå i mot at Krødsherad kommune gir dispensasjon i denne saken, men ber om at kommunen foretar en nøye avveining mellom de berørte interesser i saken. En eventuell dispensasjon må gis en god begrunnelse for å unngå at denne saken fører til en uheldig presedens for behandling av andre dispensasjonssøknader i sårbare områder. Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken. Med hilsen Øivind Holm Avdelingsdirektør Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifl Anders J. Horgen Kopi til: Villreinnemnda for Norefjell Reinsjøfjell Sentrum Rødberg Buskerud Fylkeskommune Postboks Drammen

KRØDSHERAD KOMMUNE Sektor for teknikk, næring og miljø Planle in savdelin en. Buskerud Fylkeskommune utviklingsavdelinen pb 3563 3007 Drammen

KRØDSHERAD KOMMUNE Sektor for teknikk, næring og miljø Planle in savdelin en. Buskerud Fylkeskommune utviklingsavdelinen pb 3563 3007 Drammen KRØDSHERAD KOMMUNE Sektor for teknikk, næring og miljø Planle in savdelin en Dato: 19.11.2012 Arkivsaksnr.: 12/854 Arkivkode: GNR 213/7 Buskerud Fylkeskommune utviklingsavdelinen pb 3563 3007 Drammen Fylkesmannen

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Merknader til varsel om oppstart

Merknader til varsel om oppstart Merknader til varsel om oppstart Detaljregulering for Øvre Kollen, gbnr: 18/19 m.fl. Tiltakshaver: Knut H Kolsrud UTVIKLINGSAVDELINGEN Knut Harald Kolsrud Klokkerjordet 3539 FLÅ Vår dato: 11.06.2013

Detaljer

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging.

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. Thomas André Sveri, fagkonsulent i FRIFO Klikk for å redigere undertittelstil i malen Lovens

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid Prosjekt: Rv. 23 Bjørnstad - Auvi - Dagslett - midtrekkverk

Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid Prosjekt: Rv. 23 Bjørnstad - Auvi - Dagslett - midtrekkverk Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid Prosjekt: Rv. 23 Bjørnstad - Auvi - Dagslett - midtrekkverk Kommune: Røyken kommune Region sør Drammen kontorsted 20.06.2014 Rambøll Norge

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Klage over nytt vedtak om dispensasjon fra kommuneplanen for riving og oppføring av en større fritidsbolig ved Tyrifjorden i Modum kommune

Klage over nytt vedtak om dispensasjon fra kommuneplanen for riving og oppføring av en større fritidsbolig ved Tyrifjorden i Modum kommune Vår dato: 09.02.2015 Vår referanse: 2013/4851 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: 23.01.2015 Saksbehandler: Anders J. Horgen Modum kommune Postboks 38 3371 Vikersund Innvalgstelefon: 32 26 68 25 Brevet er

Detaljer

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN.

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN. INNHERRED SAMKOMMUNE 02 ~4ARS 2006 SIVILINGENIØR PETER HOG NESTAD MNIF TAKSER ING AV FAST EIENDOM S?GGHERREOMBUD MED SENTRAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER OG ANSVARUG PROSJEKTERENDE ~fl I Prosjektnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012 Søgne kommune Arkiv: 47/11 Saksmappe: 2012/2433-27616/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus Saksframlegg Arkivnr. L13 Saksnr. 2015/1017-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Søgne kommune Arkiv: 37/58 Saksmappe: 2016/1093-23518/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Utv.saksnr

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2015/497-23654/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31 Søgne kommune Arkiv: 71/504 Saksmappe: 2013/867-13041/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 11.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Tilleggssaker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/47 07/1461

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 30.04.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/13 Gnr 64/4 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt -

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/952-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Oppdrag Oppdragsgiver Vår referanse PEAB Bolig Prosjekt AS Mira Joanna Peuru Saksbehandler Internkontroll Dato Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Ingeniør Brann & Risiko Sivilingeniør Brann & Risiko

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område på eiendommen Breksillan i Fosnes kommune.

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område på eiendommen Breksillan i Fosnes kommune. Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/3022-2 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32 Søgne kommune Arkiv: 20/123 Saksmappe: 2014/2550-29195/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer

Ringerike kommune - gnr 87/361 Hov Allè 21 a - klage på dispensasjon for oppføring av nybygg med 4 boenheter

Ringerike kommune - gnr 87/361 Hov Allè 21 a - klage på dispensasjon for oppføring av nybygg med 4 boenheter Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/7543 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Innvalgstelefon: 32266670 Ringerike

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 132 BNR 53, 535 OG 153 - BREVIKVEIEN 155 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra ANS SØK Batchelor Arkitekter

Detaljer

Drammen kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid Professor Smiths allé 54

Drammen kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid Professor Smiths allé 54 Besøksadresse Stortorvet 7, Oslo Halvorsen & Reine AS Sivilarkitekter MNAL Postboks 9407 Landfalløya 3023 DRAMMEN Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel - GB 47/42 - Åloveien 24

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel - GB 47/42 - Åloveien 24 Søgne kommune Arkiv: 47/42 Saksmappe: 2016/3330-2956/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.02.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel -

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 41 BNR 11 - RAMMEVEIEN 74 - KLAGE PÅ VILKÅR GITT I VEDTAK PLM 6/13 - ISTANDSETTING, REHABILITERING OG TILBAKEFØRING AV FRITIDSBOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 41 BNR 11 - RAMMEVEIEN 74 - KLAGE PÅ VILKÅR GITT I VEDTAK PLM 6/13 - ISTANDSETTING, REHABILITERING OG TILBAKEFØRING AV FRITIDSBOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 41 BNR 11 - RAMMEVEIEN 74 - KLAGE PÅ VILKÅR GITT I VEDTAK PLM 6/13 - ISTANDSETTING, REHABILITERING OG TILBAKEFØRING AV FRITIDSBOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER Sakstittel: Gbnr 35/4 - Ombygd naust, kai og flytebrygge Tiltakshaver: Ingun og Ivar Ådlandsvik Frist for behandling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Søknad om dispensasjon til oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 17 bnr 378 Gråsjøveien Vivi Kristin Johansen, Atna

Søknad om dispensasjon til oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 17 bnr 378 Gråsjøveien Vivi Kristin Johansen, Atna Stor-Elvdal kommune Saksframlegg Dato: 23.05.2016 Referanse: 2016/431-4605/2016 Arkiv: 17/378 Vår saksbehandler: Marianne Kløften Direkte tlf. 47458486 Søknad om dispensasjon til oppføring av anneks til

Detaljer

Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376 Enebakk kommune, Akershus

Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376 Enebakk kommune, Akershus Oddmund Rustad Solheimsveien 1 1914 Ytre Enebakk Deres ref Vår ref Dato 06/03349-18 201002407-/IAA Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til hytte - gbnr 236/42

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til hytte - gbnr 236/42 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2267-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til

Detaljer

Uttalelse til varsel om oppstart og forslag til planprogram for regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell

Uttalelse til varsel om oppstart og forslag til planprogram for regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen Vår dato: 13.10.2017 Vår referanse: 2017/2369 Arkivnr.: 421.0 Deres referanse: 2017/10571-11 Saksbehandler: Brede Kihle Innvalgstelefon: 32266865 Uttalelse

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av anneks - gbnr 400/1/85 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av anneks - gbnr 400/1/85 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/3430-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Oppføring av anneks - gbnr 400/1/85 - Dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Flå kommune - Uttalelse til detaljreguleringsplan for HV15 Vardefjell i Gulsvikfjellet

Flå kommune - Uttalelse til detaljreguleringsplan for HV15 Vardefjell i Gulsvikfjellet Vår dato: 12.08.2016 Vår referanse: 2015/4957 Arkivnr.: 421.4 Deres referanse: 15/00387-8 Saksbehandler: Geir Sørmoen Flå kommune 3539 Flå Att. Vidar Seterstøen Innvalgstelefon: 32266650 Flå kommune -

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei - gbnr 176/7

Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei - gbnr 176/7 Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2016/2462-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Vedlegg 2 Merknader etter offentlig ettersyn

Vedlegg 2 Merknader etter offentlig ettersyn Vedlegg 2 Merknader etter offentlig ettersyn Statens vegvesen Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL Dato: 16.05.2017 Saksref: 201718559-2 Deres ref.: 15/204804 Side: 1 / 2 Vår saksbehandler: Stig Hagelid

Detaljer

VEDLEGG E - 1. Garasje 42.0 m². Bod 23.6 m². PLAN 1. Etasje

VEDLEGG E - 1. Garasje 42.0 m². Bod 23.6 m². PLAN 1. Etasje Merknad: Hele tiltaket fikk rammetillatelse i 08.12.2004 og i gangsettingstillatelser seinere. Tillatelsen er gyldig og det søkes nå om endring av sidebygningen, service bygg 2. Endringen omfatter noe

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen Søgne kommune Arkiv: 50/33 Saksmappe: 2014/1970-43857/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 11.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus Vår dato: 19.07.2016 Vår referanse: 2016/2318 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Shekib Lotfi Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266648 Øvre Eiker kommune - gnr 101/24

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Vi viser til oversendelse fra kommunen, mottatt her 25.02.2011. Vilkårene for å behandle saken er til stede.

Vi viser til oversendelse fra kommunen, mottatt her 25.02.2011. Vilkårene for å behandle saken er til stede. Saksbehandler, innvalgstelefon Margit Rimeslaatten Farestveit, 55 57 21 16 Vår dato 12.08.2011 Deres dato 22.02.2011 Vår referanse 2011/2852 423.1 Deres referanse 10/1217 Bergen kommune v/etat for byggesak

Detaljer