KOMM., 3. U i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune"

Transkript

1 STEN HALVORSEN AS i Jnr.nr%tf KOMM., SJVILARK(TEKTER MNAL SAGVEIEN 21 A N 0459 OSLO 3. U.2012 TELEFON Org. nr Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune Redegjørelse Vi søker om rammetillatelse på vegne av Drammens og Oplands Turistforening for oppførelse av ny selvbetjent turisthytte i Krødsherad kommune. Hytta samlokaliseres med eksisterende hytte på Høgevarde. Hytta planlegges for fotturister i fjellet, og er tilgjengelig via turstier. Det er ikke tilkomst for rullestolbrukere eller kjøretøy. Hytta inneholder foruten soverom med til sammen 26 soveplasser; fellesrom, kjøkken, vask og tørkerom, toalett, vedlager, matlager, gang, vindfang med garderobe og loft med 15 resvervesoveplasser. Dispensasjon: Vi søker om dispensasjon siden vi ønsker å bygge i som LNFområde i kommuneplanen. område som er definert Vi fremlegger forslag til nybygg i LNFområde fordi vi mener at fordelene ved nybygget vil være større enn ulempene. Dette er utdypet nedenfor og i Redegjørelse F02 av Simon Torgersen i Drammens og Oplands Turistforening, der turistforeningen blant annet peker på at tilbudet på Høgevarde idag er for lite i forhold til etterspørselen. Turistforeningen vektlegger at tilbudet utelukkende vil bli for allmennheten og at det vil bidra positivt for folkehelsen da det tilrettelegger for å holde befolkningen i aktivitet. Si kri ngshytte: Eksisterende sikringshytte er i dårlig stand og den nye hytta vil være et erstatningsbygg for denne. Se bilder av eksisterende sikringshytte i vedlegg Q02. Tomt: Situasjonsplan DOl og Illustasjon 003 viser revidert plassering av hytte i terrenget i forhold til forslag sendt Nybygget er nå plassert nærmere eksisterende hytte, som gir kortere avstand ved en eventuell evakuering i tilfelle brann. Det skal være mindre snøoppsamling ved den nye plasseringen og fortsatt fint utsyn. Tomten har dessverre mindre ettermiddagssol. Hytta er speilvendt siden terrenget heller motsatt vei i forhold til siste forslag.

2 Den nøyaktige plasseringen i terrenget vil bli bestemt etter befaring på stedet. Situasjonsplanen er derfor kun veiledende. Endelig plassering meldes i forbindelse med IG, eller etter nærmere avtale med kommunen. Terrenget beholdes i størst mulig grad uberørt. Turisthytta plasseres nennsomt på stolper som spres utover i terrenget, slik at skjemmende fundamentering, gravning og sprengning unngås. Transport av utstyr og materialer forutsettes utført på snøen vinterstid og /eller med helikopter. Bygnincismessicj beskrivelse En plattform bestående av 3 x 8 bjelker i dc 900 og runde stålsøyler som bores/gyses fast eller punktstøpes avhengig av byggegrunn, etableres på tomten. Soverommene, boksene, utføres ved at vegg, tak og gulv produseres som elementer 3 x 2.2m og 3 x 3m under kontrollerte forhold på fabrikk og fraktes til byggeplass som flatpakkede elementer eller som hele bokser. Vekten av elementene vil avgjøre hvilken transportform som egner seg best. Det vil også være et spørsmål om utvendig/innvendig panel bør monteres i etterkant for å dekke eventuelle skjøter mellom elementene. Prefabrikkerte takstoler monteres med boksene som opplagsbjelke. Den horisontale himlingen i nivå med hanebjelkene isoleres med 250mm isolasjon og avdekkes med takfiner som gulv for soveloft. Yttertak oppbygges med ca 200mm isolasjon, luftesjikt, taktro og papp. Boksene settes direkte på plattformkonstruksjonen, gulvkonstruksjonene i fellesrommet mellom boksene isoleres med 200mm iso asjon og dekkes med 28x95mm gulvbord. Glassfelt og dører monteres mellom boksene. Man har nå etablert tett bygg. Innredninger monteres og / eller snekres på stedet, peis og pipe mures. Utomhusarbeider vil bestå av terrassekonstruksjoner i treverk og tilrettelegging av stedlig stein for å etablere flatere partier ved trapp og frokostplass. Mil jøprofil Prosjektet skal ha en høy miljøprofil. Dette er materialisert ved prosjektets hovedkonsept der store deler produseres som elementer under kontrollerte forhold. Man har de beste forutsetninger for optimal utførelse av detaljering mht vindpåkjenning, fuktgjennomtrengning og estetikk. Det skal utelukkende benyttes treverk som i seg selv er det mest bærekraftige materialet på markedet fordi det sorterer under fornybare ressurser. I tillegg gir trevirket godt inneklima og er lett i vekt mht transport og håndtering på byggeplass. Vegger og tak står ubehandlet, mens gulv og innredninger oljes i ikkeeteriske oljer. Hyttas fundamentering på tynne stålbein sørger for at bunndekket nesten ikke berøres i ettertid vil det ikke finnes spor av hytta, noe som er et viktig tema 2

3 når man bygger på høyfjellet. Oppdeling av hytta i eventuell gjenbruk av hytta på et annet sted. elementer muliggjør en Gulv, vegger og tak isoleres i forhold til myndighetskrav, for å redusere oppvarmingsbehovet. Ved få vil det bli mulig å fellesrommet. Den lave himlingshøyden i fellesrom og soverom, henholdsvis 2.4m og 2,1 m, er en faktor for å kunne varme rommene raskt opp. også besøkende sonedele Det vurderes alternativ konstruksjon til mineralull og dampsperre i tak, vegger og gulv, i forhold til om godkjent konstruksjon med naturlige, pustende material. Kriterier for valg av material vil vuggen til graven prinsippet som lavt energiforbruk ved produksjon, eventuelt gjenbruk, og enkel kom postering av material etter ferdig bruk. innebærer ønske være Oppvarming, vann og avløp: Ved hytter vil ofte generasjon mer teknikk og infrastruktur. Ved hytta kan man, i tråd med turistloreningens tradisjon, holde teknikk på et basisnivå i fremtiden. Slik sett vil inngrepet i LNFsonen bli minst mulig. denne også neste ønske Hytta planlegges med vedfyring som oppvarming og er uten strøm. Det benyttes til matlagning og eventuelt strøm fra aggregat. gass Hytta har ikke innlagt vann, og det vil utslipp av gråvann fra oppvask. Det planlegges biotoalett eller lignende. Forhold vedrørende vann og avløp er beskrevet i vedlegg F03 av Simon Torgersen i Drammens og Oplands Turistforening. nærmere være Brann: Rømning fra plan 2 skjer via trapp i branncelle med direkte utgang til det fri. Alternative rømningsveier er via vinduer ut på flatt tak mot nord og sør. Samlokalisering med hytte er gunstig ved en eventuell kriseevakuering fra en av hyttene, da gjestene i en slik situasjon kan ta inn på den andre hytta, sikringshytte rives. Forhold brann er utdypt i vedlegg F04 av brannkonsulent eksisterende eksisterende separat Jens Kruse Jensen. angående Med vennlig hilsen Stein Halvorsen AS 3

4 DOl KRØDSHERAD KOMMUNE SITUASJON SKART Gnr: 213 I Bnr: 7 Adresse: Hj.haver/Fester: Dato:

5 Drammens og Oplands Turistforening F02 Vedlegg til dispensasjons søknad Redeciiorelse vedrørende ny hytte på Hocievarde Drammens og Oplands Turistforening (DOT) ønsker med dette å begrunne planene rundt bygging av ny selvbetjent hytte på Høgevarde. Innledning. Den eksisterende hytta på Høgevarde er den første hytta som ble bygget av DOT og sto ferdig i Siden den gang har hytta blitt bygd om flere ganger frem til det den er i dag. Det er i dag slik at overnattingsmulighetene på den gamle hytta bærer preg av den tiden den ble bygd i. Soverom, ildsteder, kjøkken osv. fremstår som lite hensiktsmessige og dekker ikke dagens behov for turgåere. Utviklingen de siste årene viser også at kapasiteten er for liten, da stadig flere ønsker å overnatte. Vi har i dag ca overnattinger i året, konsentrert over en ganske kort periode. Vi ser at dette vil øke i årene fremover, mye pga utbyggingen i området Flå, Norefjell og Tempelseter. Beliggenheten til Høgevarde gjør at det er gode muligheter for kortere overnattingsturer på 1 3 netter, noe som kan være spesielt aktuelt da DOT også har Toveseter, som ligger en kort dagsmarsj unna. Her jobber foreningen med et nytt stinett fra området Flå/Gulsviksetra. Når dette er klart, vil man kunne gå etappene FlåToveseterHøgevardeFlå, eller andre kombinasjoner fra Norefjell I Tempelseter. Denne typen korte turer blir stadig mer populære. Turistforeningen jobber hele tiden med å tilrettelegge for at flere skal komme seg ut på tur og nyte godt av den positive effekten for folkehelsen. I likhet med alle DNTs hytter, skal den nye hytta på Høgevarde være åpen for allmennheten. Formålet med hytta er å åpne opp for at en større del av befolkningen ønsker å legge turen sin hit, noe som igjen vil bidra til å få en større del av befolkningen i aktivitet. Ny hytte. DOT ønsker å bygge en ny, selvbetjent hytte ved siden av den eksisterende. Hytta er tegnet med tanke på dagens behov for mindre familierom, men har også en sovehems med større kapasitet for å ta unna de mest travle helgene. Hytta vil bli utstyrt som en selvbetjeningshytte med DNTs vanlige standard. Det blir bygget kjøkken, matlager og tørkerom. Det har i samarbeid med arkitekt blitt lagt stor vekt på miljø aspektet ved byggingen. Fundamenteringen av hytta vil utformes på en slik måte at det ikke blir ureversible inngrep i naturen. Materialbruken skal være gjenvinnbar og i stor grad være naturbasert. Plasseringen av hytta er endret i forhold til forslaget i rammesøknaden, og den ligger nå betydelig nærmere den gamle hytta. Dette for å ivareta behovet for sikringshytte, som sikrer mulighet for rømming ved brann eller liknende. Ved plasseringen av den nye hytta er det tatt hensyn til lokale værforhold. Hytta blir utstyrt med standard DNT lås og nøkkel. 7 Drammens og Oplands Turistforening 305 Bragernes, 3001 Drammen Tif.: Org. No.: MVA Bankgiro: Epost:

6 Drammens og Oplands Turistforening Ø Gammel hytte. Foreningen har også utarbeidet planer for rehabilitering av den gamle hytta. Planen er at denne skal fremstå mer som en dagsturhytte. Vi har i dag et meget høyt antall besøkende som kommer på dagstur. Nåværende bestyrer sørger for enklere bevertning i høysesong, men planløsning og fasiliteter er ikke tilpasset denne form for bruk. I de nye planene vil dette være ett av hovedfokus områdene, slik at det blir mulig å videreutvikle serveringen og det samlede tilbudet på Høgevarde. Vi har tidligere arrangert swingkurs, konserter og andre liknende arrangementer med stor suksess. Det vil fortsatt være et begrenset antall sengeplasser i denne hytta, men hovedvekten av overnattinger blir i den nye hytta. Dette ser DOT på som et viktig ledd i tilrettelegging for mer aktivitet. Det foreligger planer om å jobbe med finansiering av dette prosjektet sammen med finansieringen av den nye hytta. Oppsummering og 125 års jubileum Drammens og Oplands Turistforening fyller 125 år i I den forbindelse vil vi ha en rekke begivenheter og arrangementer som skal markere jubileet. Den største begivenheten ønsker vi skal være prosjektstart for ny hytte på Høgevarde. Det er utarbeidet planer for å bruke jubileet som et utgangspunkt for å kontakte forskjellige aktører, både innenfor næringslivet og det offentlige for å søke støtte til prosjektet. Tidligere jubileer blant foreningene i DNT systemet har gjort dette med stor suksess tidligere. Vi opplever at hytta på Høgevarde er av stor betydning for befolkningen i området. Vi får mange tilbakemeldinger på at dette er et sted turgåere ønsker å besøke i enda større grad enn i dag. Vi ønsker å kunne tilby et gjennomarbeidet og flott prosjekt som allmennheten vil ha glede av i årene som kommer. Forfatter: Byggmester Simon Torgersen Hytte og anleggsjef Dram mens og Oplands Turistforening Drammens og Oplands Turistforening 305 Bragernes, 3001 Drammen TCf.: Org. No.: MVA Bankgiro: Epost: vnw.dotf.no

7 Drammens og Oplands Turistforening F03 Vedlegg til disp.søknad for bygging av ny hytte på Høgevarde Redegjørelse angående vann og avlop, samt toalettforhold. Vann og avløp. Den nye selvbetjent hytta på Høgevarde vil bli bygd etter de samme retningslinjer og med samme standard som de fleste ubetjent og selvbetjent hyttene til DNT. Det vil si at det ikke legges opp noe system for vann til hytta. Sommerstid vil det være mest naturlig at vannet blir hentet i tjernet som ligger noen hundre meter unna, og vinterstid vil besøkende måtte smelte snø for å dekke forbruket. Det eneste rommet i hytta hvor det vil være en utslagsvask er på kjøkkenet. Vår erfaring er at utslipp i det omfanget vi snakker om her ikke har noen betydning for naturen og omkringliggende områder. Det vannet som vil bli sluppet ut vil i stor grad være overskuddsvann som gjestene ikke har brukt, eller vann fra en enkel oppvask. Vi beregner overnattingstallet til ca persondøgn, noe som vil gi et totalt vannforbruk på ca liter. Dette tilsvarer ca. utslippet til en familie i to og en halv uke, noe som er ubetydelig. Toalettforhold. Når det gjelder de ubetjente og selvbetjente hyttene i DNT systemet har de fleste en god gammeldags utedo. Noe som i de fleste tilfeller fungerer bra da massen får god tid til kompostering i perioder hvor hyttene nesten ikke er i bruk. Vår plan på Høgevarde er å montere et biotoalett som er dimensjonert for det antall persondøgn vi har beregnet og slik at komposteringen er ferdig før kamrene blir tømt. Dette for å sikre en noe høyere standard for gjestene og for å sørge for ivaretagelse av miljøet. Den ferdig komposterte massen, som kan brukes som matjord vil bli tømt på dertil egnet sted på egen eiendom. Forfatter Byggmester Simon Torgersen Hytte og anleggssjef Drammens og Oplands Turistforening Drammens og Oplands Turistforening 305 Bragernes, 3001 Drammen Tif.: Org. No.: MVA Bankgiro: Epost:

8 Høyer Finseth AS F04 NOTAT 01 Overordnet brannsikkerhetsstrategi Sak nr.: Dato: Sak: Høgevarde turisthytte Dok.nr.: NOT0100 G.nr./B.nr.: 213/7 KrØdsherad kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Stein Halvorsen AS Re. dato: Utarbeidet av: Jens KruseJensen Sign: Kontrollert av: Annika B. Evensen Sign: _. \ i k2.i i BAKGRUNN Høyer Finseth AS er engasjert av Stein Halvorsen AS for å bistå med brannteknisk prosjektering i forbindelse med oppføringen av ny selvbetjent turisthytte i Krødsherad kommune. Dette notatet beskriver kort de ytelseskrav og hovedtrekk som er gjeldende for brannsikring i bygningen. Det vil senere bli utarbeidet et komplett prosjekteringsgrunnlag, bestående av brannsikkerhetsstrategi og prosjekteringstegninger, som øvrige rådgivere kan benytte som utgangspunkt for sin detaljprosjektering. 2 REGUI.ERENDE KRAV Brannprosjekteringen skal tilfredsstille Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK1O) og oppnås ved å følge de preaksepterte løsningene gitt i Veiledning om tekniske krav til byggverk (VTEK). Eventuelle fravik fra de preaksepterte løsningene forutsettes dokumentert som en del av detaljprosjekteringen. 3 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN OG VIRKSOMHETEN Den nye hytten er en selvbetjent turisthytte med soverom, fellesrom, kjøkken, vask og tørkerom, toalett, vedlager, matlager, vindfang med garderobe samt loft med reservesoveplasser. Etasjeantall, virksomhet, risikoklasse (RKL) og brannkiasse (BKL) for bygningen er oppsummert i tabell nedenfor. Plan Innhold Tellende 1 RKL [ BKL Kommentar i Soverom (26 sengeplasser) og Ja 4 1 tilhørende funksjoner se Sstyk Ja4 i i iht. VTEK1O 61 Spesifikk brannenergi for bygningen forventes å være mindre enn 400 MJ/m 2. Eksisterende hytte på Høgevarde benyttes som sikringshytte for den nye hytta. 4 HOVEDTREKK FOR BRANNSIKRING Bæreevne og stabilitet Bæresystemet i bygningen utføres i henhold til preaksepterte løsninger. Epost:

9 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Trappeløp Hovedbæresystem R 30 [B 30] Sekundært bæresystem R 30 [8 301 Bygningsdel Brannmotstand tabell: Med utgangspunkt i brannkiasse 1 må bærende konstruksjoner utføres med brannmotstand i nedenstående [K2]. I sjakter og hulrom skal kledning tilfredsstille klasse K210 Bsl,dO [Kl]. I første etasje er det rømning direkte til det fri fra fellesarealene. Videre har hvert soverom rømningsvinduer. Fra loftet er det egen trapp skilt fra underliggende etasje med branncellebegrensende konstruksjon samt side 2 av 2 ned. Brannvesenets innsatstid vil være meget lang. I praksis vil de ikke kunne bidra til å hindre bygningen i å brenne Tilrettelegging for rednings og slokkemannskap fellesarealene i nærheten av soverom, i gangen i første etasje og på loftet. Det er ikke innlagt vann i bygningen, derfor må det benyttes håndslokkeapparater. Disse plasseres Tilrettelegging for manuell slokking meter. Videre skal summen av bredde og høyde være minimum 1,5 meter. rømningsvinduer i begge ender. Rømningsvinduer skal ha høyde minimum 0,6 meter og bredde minimum 0,5 soverommene og loftet. og på loftet. Røykvarslerne må ha lydstyrke og plassering som sørger for en alarmstyrke på 60 db i Det er ikke innlagt vann og strøm i hytten, men det skal monteres seriekoblede røykvarslere i alle fellesområder 4.5 Rømning Taktekking må tilfredsstille BROOF(T2) [Ta]. Overfiater på ytterkledning skal tilfredsstille klasse Ds3,dO [Ut2]. Innvendig overflater og kledning skal generelt tilfredsstille henholdsvis klasse Ds2,dO [In 2] og K210 Ds2,dO Materialer og produkters egenskaper ved brann Døren til trappen fra loftet skal være selvlukkende klasse El 3OCS. Branncellebegrensende konstruksjon skal tilfredsstille klasse EI ]. vinduet i soverommet med mindre utgangen flyttes lenger vekk fra soverommet. branncellebegrensende konstruksjon i avstand 5 meter ut hjørnet eller skjermes mot flammer og stråling fra Utgang fra trappen fra loftet utgjør et innvendig hjørne i første etasje. Dette hjørnet må sikres med branncelle. personsikkerheten for de som oppholder seg bygget i er det allikevel valgt å dele bygget to i brannceller; første etasje med tilleggsfunksjoner er en branncelle og andre etasje med tilhørende trapp til terreng er en Bygningen er plassert i risikoklasse 4 og kunne i utgangspunktet vært utført som en stor branncelle. For å Øke Brannceller Avstanden til nabobygning er mye mer enn 8 meter. Høyer Finseth AS

10 i li = li ti pp I> êl> LI II [Ë Il II j L1; I Il 0 c ( i Ål In i b III 0 v oi2 v) Oc uuu. L[ ïirituiit1flh 9i r 1 Il I liii I i v) > cl) 0) z

11

12 i i 4c Ll; [fl t r ; r a f \SJ r ti Z é Eksisterende sikringshytte Sikringshyttes plassering i forhold til hovedhytta. Eksisterende sikringshytte øgevarde Dato : Fase: I Il II Tegningsnr.: Rammesøknad H HQO2 prosjektnr.: Mål:

13 Prostekt Byggherre ARK Dato: Fase Tdtel: Målestsbk (A3): Tegsingsnt: POnekt Høgesarde tatlsthytte nas: rase n Høgevarde turisthytte rnnepsog Oplands smnauaaoa:::: Rammesaknad Perspektlo ny hytte QQ3 ttnsl Perspebsis ny hytte MSlestakk 1531 Tegningen, I ::r _t r J Ç an _:t %Ç4 :, Illustrasjon: Ny og eksisterende hytte i det store landskapet... * 4$ktt g). a z1 r 7fr:,j ftj t v 7 ttq5t4p j ::: ;. r ci ar.t 4:St ba a: F :::* Illustrasjon: Ny og eksisterende hytte. Forbehold om at aostandene ikke er het knrrekte.

14 Deres ) Buskerud lav2 fsrlkeskommune to121 Utviklingsavdelingen 04 DES. 650 Vår saksbeharidler Deres datd Inger Karlberg, tif jikivkode Ark;vkope S Etat Krødsherad kommune Att. Hans Ole Wærsted 3536 Noresund referanse i.7/fjf Høgevarde gnr 213 bnr 7 Krødsherad kommune sikringshytte ved eksiterende turisthytte svar til forespørsel om Vi viser til brev av der det redegjøres for søknad om dispensasjon og for rammetillatelse for oppføring av sikringshytte ved Drammen og Oplands turistforenings eksisterende hytte på Høgevarde, eiendom gnr. 213, bnr. 7, Krødsherad kommune. Svarfrist er på epost og telefonkontakt satt til Å utomatiskfredete kulturminner: Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner innenfor byggeområdet som er anvist på kartet ca. 160 m syd for eksisterende hytte. En endelig plassering av hyttetomt vil foretas ved befaring. Hytta som søkes oppført skal både tilfredsstille krav til brannsikkerhet, tilfiukt fra dagens eksisterende hytte i tilfelle brann og ellers være til bruk for de økte standardkrav som ligger ved overnattingstilbud i regi av turistforcningen. Terrenget ved bådc eksisterende hytte og ny tomt, er østvendt og med heining både mot nord ned til Høgevardtjenn og mot øst. Registreringene av automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk, er ofte mangelfulle. Det nærmeste registrerte kulturminnet ligger ved sydenden av Høgevardtj enn. Dette er en fangstiokalitet, id. 9601, som består av en oppmurt, rektangulær dyregrav av størrelse 2,5 xl,5 x 1,3m (dybde). Kulturminnet kan være brukt over lenger tidsrom, kanskje også tilbake i tid til før reformasjonen i Avstand mellom kulturminnet til eksisterende hytte er ca. 1 80m, mens avstand til planlagt hyttetomt er 320 m. Selve hytta søkes bygget så miljøvennlig som mulig, med få fundamenteringspunkter i form av stålpæler i fjellet. Dette er en reversibel løsning, som også skaper få sår i landskapet. Fra arkeologisk synsvinkel er avstand til eksisterende kulturminne, selve terrengformen i landskapet og fundamenteringsmetode for ny hytte, til sammen så skånsomt at vi mener dette ikke vil utløse behov for registrering etter arkeologiske kulturminner. Vi melder likevel at kommunen ved sin behandling bør informere yed tillatelse at det følger en generell meldeplild ved funn under anleggsarbeidet, jf.: Dersom det under anleggsarbeidframkommer automatiskfredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf kulturminneloven 8, 2. ledd. Nyere tids kulturminner: Det er positivt at den gamle hytta fra 1893 bevares og at behov for mer overnattingsplass løses på annen måte enn å rive denne. Det er utarbeidet planer for rehabilitering av den gamle hytta, og vi forutsetter at dette gjøres på en pietetsfull måte, og slik at påbyggingshistorikken også ivaretas. POST ADRESSERES IKKE TIL ENKELTPERSONER Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Haugesgt Drammen Postboks 3563 Epostadresse Internett Foretaksregisteret N3007 Drammen NO

15 tifdir. BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2 av 2 Vår dato Vår referanse / Vi har ingen merknader til den nye hytta som plasseres lavt og diskret i forhold til hovedhytta. Saksbehandler nyere tids kulturminner: Kan Grethe Svensøy Det er ingen ytterligere merknader vedr. planfaglige spørsmål. Med hilsen Inger Karlberg e f rådgiver Kopi til: Drammen og Oplands 305 Bragernes 3001 DRAMMEN Turistforening Fylkesmannen i Buskerud Postboks Drammen

16 ::eh1 Krødsherad kommune 3536 Noresund MOTTATT 21JAN 2013 Sign: Vif F%F)/ v.. 5Jrïll/,. s 23 JAN. U1 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr.: Deres referanse: / I Saksbehandler: Anders J. Horgen lnnvalgstelefon: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for bygging av ny turisthytte på Høgevarde i Krødsherad kommune Krodsherad kommune har oversendt en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for bygging av ny turisthytte på Høgevarde. Dette er en del av vilireinens leveområde i Norefjell Reinsjøfjell villreinområde og dispensasjonssoknaden medfører konflikt mel lom hensynet til friluftslivet og villreininteressene. Fylkesmannen legger vekt på at fore liggende undersøkelser viser at denne reinbestanden ser ut til å ha en relativt høy tålegrense for menneskelig aktivitet, og at det trolig er mulig med høy friluftsbruk uten at det får vesentlige virkninger for villreinen. Fylkesmannen vil derfor ikke gå i mot en eventuell dispensasjon i denne saken. Bakgrunn Krødsherad kommune har i brev av 19. november 2012 oversendt en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for bygging av ny turisthytte på Høgevarde, gnr. 213/7. Eiendommen ligger i LNFområde i kommuneplanen for Krødsherad, med forbud mot byggetiltak som ikke er en del av landbruket. Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensy nene bak forbudet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf plan og byg ningsloven kapitel 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan og bygningsloven fastset ter. Fylkesmannen vil videre vise til Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 som fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler sentrale prinsip per som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må derfor re degjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 812 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i denne saken. Telefon sentralbord: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: wwwfmbu.no fax: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: Epost:

17 Reinsjøfjell Side 2 av 3 Fylkesmannens vurdering Den eksisterende turisthytta på Høgevarde har en lite tilfredsstillende standard og det vil kre ves betydelige investeringer for at hytta skal bli et hensiktsmessig ovemattingsstecl for de som ferdes i fjellet. Dette er samtidig et område som er godt egnet for friluftsliv, både sommer og vinter. En ny turisthytte på Høgevarde med serverings og ovemattingstilbud vil være et at traktivt turmål, og kan bidra til øket bruk av fjellet til enkle friluftsaktiviteter, i tråd med den nasjonale politikken. Fylkesmannen mener derfor at det omsøkte tiltaket vil gi fordeler for de offentlige interesser som kommuneplanen skal ivareta, i samsvar med plan og bygningsloven kapitel 19. Høgevarde er også en del av villreinens leveområde i Norefjell villreinområde, og saken har vært oversendt til villreinnemnda for uttalelse. Nemnda uttaler i brev av 11. ja nuar 2013 at DNT s hytte på Høgevarde ligger midt i kjernen av selve Norefjell som er et vik tig bruksområde for vilireinen. Når det gjelder konfliktpotensialet i forhold til menneskelig ferdsel og vilireinbestanden i dette området virker det som om reinen tilsynelatende er lite på virket av menneskelig ferdsel. Villreinnemnda er bekymret for bestandens tåleevne og kon sekvensene av at turistforeningen planlegger en betydelig kapasitetsutvidelse på Høgevarde. Nemnda frarår derfor at dispensasjonssøknaden imøtekommes av Krødsherad kommune. Fylkesmannen viser til at dispensasjonssøknaden medfører konflikt mellom to hensyn som er viktige for allmenne natur og friluftsinteresser. Hensynet til friluftslivet tilsier at det bør være et godt tilbud til ovematting og servering på Høgevarde, mens hensynet til vilireinen gjør at det ikke bør tilrettelegges for ytterligere ferdsel i dette området. Når det gjelder forholdet til naturmangfoldloven 8 12 har vi følgende merknader: Høgevarde består av snaufjell uten nevneverdig med vegetasjon. I dette området er det særlig landskapsopplevelse og vilirein som peker seg ut som viktige interesser i forhold til natur mangfoldloven. Når det gjelder landskapsforhold er området svært oversiktlig og vi anser at kunnskapsgrunnlaget er godt. Det er mer usikkert hvilke virkninger hyttebygging og øket bruk av fjellområdet til friluftsliv vil ha å si for villreinen på lengre sikt. Vi vil imidlertid peke på at det gjennom årene er foretatt forholdsvis grundige undersøkelser av vilireinen på Nore fjell, og at disse undersøkelsene indikerer at bestanden har en betydelig lavere fluktrespons enn villreinen i andre områder. Fylkesmannen anser derfor at kravet til kunnskapsgrunnlag etter 8 i naturmangfoldloven er oppfylt. Med et godt kunnskapsgrunnlag kan hensynet til førevarprinsippet i 9 tillegges mindre vekt. Fylkesmannen anser det som lite sannsynlig at en ny turisthytte på Høgevarde vil føre til vesentlig og irreversibel skade for naturmangfoldet, men sammen med andre utbyggingstiltak og øket ferdsel kan et slikt tiltak føre til forstyrrelser for villreinen, jf 10 i naturmangfoldlo ven. En vurdering av samlet belastning etter 10 må omfatte den samlede bruken av snaufjellsom rådet og de tilhørende stiene og løypene. Slitasje på terrenget vil i noen grad få uheldige virk ninger for landskapet, men det vil være mulig å gjennomføre tiltak som reduserer denne slita sjen. Selve Høgevarde har allerede i dag en omfattende friluftsaktivitet som vi antar har kon sekvens for villreinens bruk av området. Økt bruk av stiene og løypene i tilknytning til turist hytta kan føre til økt forstyrrelse i beite og kalvingsområdene. Det vil i så fall være aktuelt å gjennomføre ferdselsregulerende tiltak, eventuelt sette begrensninger på bruken av turisthytta.

18 Side 3 av 3 Det går fram av dispensasjonssøknaden at hytta skal oppføres på stolper i terrenget. På disse stolpene skal det monteres et rammeverk som skal være plattform for prefabrikkerte elemen ter. Disse elementene og andre konstruksjoner og byggematerialer skal flys inn med helikop ter, slik at det blir minst mulig naturinngrep. Dersom det likevel skulle vise seg at hytta med fører vesentlige ulemper for naturmangfoldet kan den fjernes uten at det oppstår nevneverdige inngrep i terrenget. Tiltakshaver må eventuelt dekke kostnadene ved fjeming, jfnaturmang foldloven 11. Det går fram av søknaden at turistforeningen vil benytte utbyggings og driftsformer som i minst mulig grad gjør skade på naturmangfoldet, i samsvar med 12 i naturmangfoldloven. Anbefaling Dispensasjonssøknaden berører to viktige samfunnsinteresser som kan være i konflikt. Tilret telegging av dette området for øket turbruk er viktig for landskapsopplevelse og friluftsliv, samtidig som muligheten til å oppleve villrein i fjellet gir området en spesiell attraktivitet. Fylkesmannen legger vekt på at foreliggende undersøkelser viser at denne reinbestanden ser ut til å ha en høyere tålegrense for menneskelig aktivitet enn andre bestander, og det er trolig mulig å øke friluftsbruken i området uten at det får vesentlige virkninger for villreinen. Slike virkninger kan også hindres ved ferdselsregulerende tiltak dersom det skulle bli nødvendig. Turisthytta vil bli liggende i et åpent og sårbart område i snaufjellet, i nærheten av den eksis terende turisthytta på Høgevarde. Denne hytta ligger i en større forsenkning i terrenget som også omfatter Høgevardetjenn, og er godt skjermet for innsyn. Bygging av en ny turisthytte i dette området vil derfor ikke fr vesentlige virkninger for landskapsbildet. Fylkesmannen vil ikke gå i mot at Krødsherad kommune gir dispensasjon i denne saken, men ber om at kommunen foretar en nøye avveining mellom de berørte interesser i saken. En eventuell dispensasjon må gis en god begrunnelse for å unngå at denne saken fører til en uheldig presedens for behandling av andre dispensasjonssøknader i sårbare områder. Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken. Med hilsen Øivind Holm Avdelingsdirektør Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifl Anders J. Horgen Kopi til: Villreinnemnda for Norefjell Reinsjøfjell Sentrum Rødberg Buskerud Fylkeskommune Postboks Drammen

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer