Statusrapport: strategiplan Midtevaluering (nov 13) Satsningsområder for norsk pediatri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport: strategiplan 2011-2015 Midtevaluering (nov 13) Satsningsområder for norsk pediatri 2011-2015"

Transkript

1 Statusrapport: strategiplan Midtevaluering (nov 13) Satsningsområder for norsk pediatri

2 Etikk i fagområde barnemedisin NBF ønsker å stimulere til arbeid som fokuserer på etiske temaer i klinisk virksomhet. og oppfordrer avdelingene til å integrere etiske refleksjoner som læringsmetode i (intern-) undervisningen og LIS veiledningen. Utfordringer Autonomi og barnets rett til selvbestemmelse Konflikt mellom hjelpeplikt og autonomi Vurdering av beslutningskompetanse Beslutninger på vegne av andre pårørendes og foreldrenes rolle Etikk og ressursprioritering Forskningsetikk Anbefalte grunnprinsipper Det kliniske skjønnet bygger på erfaringer, kunnskap og holdninger Jussen kan ikke erstatte holdninger og evnen til å tenke helhetlig Det må være det medisinske skjønnet og etikken som styrer, innenfor rammene av det lovlige Legene må bygge et aktivt forhold til hovedinnholdet i lovgivningen forstå sammenhengen mellom etikk og jus kunne utvise faglig forsvarlighet i sine handlingsvalg være istand til å reflektere over egen praksis kunne justere valgene i tråd med nasjonale etiske normer og lovverk Foreslåtte tiltak Kjenne avdelingens verdigrunnlaget Skape møteplasser for etisk refleksjon Drøfte utfordringene tverrfaglig i dialog og samspill med andre Bygge beslutninger på evidence-basert kunnskap Gruppeveiledning Utvikle interne etiske retningslinjer Søke råd fra kliniske etikkomiteer (KEK) Forskning NBF bidrar med: Aktuelle doktorgrader publiseres på pedweb.no Stimulerer til å presentere abstrakter på Pediaterdagene og Vårmøte. Til Pediaterdagene 2014 ble det sendt inn rekordmange 28 abstrakter: arbeidet med å forberede og presentere dette innlegget oppfyller kravet til LIS'ene omå gjennomføre et vitenskapelig arbeid for å kunne få spesialiteten i barnesykdommer Barnelegenes bidrag til folkehelsen (fra vaksiner til vold)

3 Utfordringer Folkehelsearbeidet omfatter både innsats innen helsetjenesten og innsats mot samfunnsforhold, det vi har begrensede påvirkningsmuligheter Økende forekomst av tilstander som har sammenheng med stillesittende liv o fedme hos barn og følgetilstsander av fedme Det er ikke lenger barnelegene som er skoleleger og kan derfor ikke direkte påvirke skolene til f eks å innføre flere timer med fysisk aktivitet Anbefalte grunnprinsipper Barneleger kan og bør bidra til å trygge barns helse- og oppvekstvilkår ved å bidra til å sikre positive faktorer i barns oppvekst Hoveddelen av forebyggende og helsefremmende arbeid kan best gjøres på det omsorgsnivået som er nær barnets bosted Barnelegene bør bidra til å fremme folkehelsen gjennom forebyggende arbeid påpeke muligheter til forbedring meddele bekymring og gi sakkyndige råd delta i samfunnsdebatten ut fra sine kvalifikasjoner og personlige erfaringer Engasjere seg i offentligheten for forebygging innenfor sin respektive spesialitet NBF/styret har Samarbeidet med Stine Sofies Stiftelse om undervisningsprogrammet Din fantastiske baby (forebygging av filleristing av spebarn). Støttet organisasjonen Av-og-til i kampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt. Stilt oss bak HDirs kampanje om barns lovfestede rett til et røykfritt miljø. Hatt fokus på rusforebygging, fysisk aktivitet og adipositas ved nasjonale møter. Foreslåtte tiltak Bygge allianser og føre samtaler med andre aktører som arbeider for barns behov og interesser, og spesielt myndigheter som Barneombudet og Helsedirektoratet Interessegruppene i NBF kan være viktige faglige sentra eller tankesmier for sine områder. Spesialistutdanning Status Det er så langt ingen endringer i spesialistreglene Helsedirektoratet overtok i 2011 ansvaret for spesialistgodkjenninger Legeforeningen og Helsedirektoratet har gjort et stort arbeid for å utrede ny spesialiststruktur. Representanter fra NBF har deltatt i dette. Det er bl.a. foreslått oppheving av gruppeføring (som NBF har gått imot), og at utdanningen skal være målrettet og styres av klare læringsmål som skal attesteres. Forslagene har vært på høring, men er ikke vedtatt. Regjeringsskifte gjør at saken midlertidig skal være stoppet i direktoratet Spesialitetskomiteen har utarbeidet liste og attestasjonsskjema for læringsmål som ble sendt legeforeningen i Fra 2005 er det krav om forsknings/kvalitetsarbeid under gruppe 1 tjenesten. Avdelingene har ansvar for dette. Spesialitetskomiteen har bedt legeforeningen ta

4 opp at Helsedirektoratet må kreve attestasjon for dette ved spesialitetsgodkjenning. Tilbakemeldingen var at detee skal vær ivartatt i regelverket. EAP (European Academy of Pediatrics) går inn for en 3-årig felles utdanning, common trunk, med videre påbygging til subspesialisering på primært, sekundært og tertiært nivå. Vi ønsker fortsatt å beholde en 5 års felles utdanning i generell pediatri for å opprettholde bakvaktskompetanse på de mindre avdelingene. Det er behov for spisskompetanse innen mange fagområder. Subgruppen i nyfødtmedisin har fremmet forslag om eget kompetanseområde i nyfødtmedisin. Spesialitetskomiteen har arbeidet for å få bedre koordinering av kursene i utdanningen. APLS bør være obligatorisk, men det har så langt ikke latt seg gjøre av organisatoriske hensyn Spesialisteksamen bør vurderes innført Veiledningen i spesialistutdanningen er lite kvalitetssikret Ferdighetstrening Status Ferdighetsutvalget foreslo at ferdighetstrening bør være obligatorisk ved alle barneavdelinger. NBF henvendte seg til Spesialitetsrådet i Legeforeningen med anmodning om at dokumentert trening skulle være et krav til utdanninginstitusjoner. Dette ble ikke tatt til følge Det har vært gjennomført flere instruktørkurs og bakvaktskurs Etablert scenariobank på Pedweb Det trenes mer på avdelingene enn tidligere Videre arbeid Kvalitetssikring av spesialistutdanning o Klare læringsmål, sjekklister, bedre veiledningskompetanse o Kursinnhold i relasjon til læringsmål, obligatorisk kursprøve o Krav til innhold i gruppe 1 tjeneste Praktisk ferdighetstrening på avdelingene o Systematisere og registrere, inn i benchmarkingen o Dokumentasjon i SERUS-rapporter o Gjøre obligatorisk for godkjenning av utdanningsinstitusjoner Etterutdanning o Form og innhold o Kompetanseplaner på avdelingene Vurdere oppretting av flere kompetanseområder BUPH i barne- og ungdomsavdelinger Hvordan var C/L virksomheten organisert i Norges 20 barneavdelinger i 2012? Fem avdelinger hadde internt tilbud, 13 avdelinger hadde et eksternt tilbud, mens to avdelinger hadde intet C/L tilbud. Avdelingene med internt tilbud hadde mellom 0,2-13,5 barne- og ungdomspsykiatere/psykologer ansatt, og mellom 0,2 og 26 ansatte totalt i C/L enheten. Status og tiltak: Leder deltok på nasjonalt CL nettverksmøte i Tønsberg: «Mellom somatikk og psykisk helsevern: Hvilke forventninger har pediatrien og BUP til vår virksomhet?

5 Det er avtale om samarbeidsmøte leder NBF og styremedlemmer og leder av «utvalg for CL barnepsykiatri og psykosomatisk medisin». Hvordan arbeide videre? Ungdomsmedisin Heve kompetanse blant barneleger Bidra til opprettelse av en norsk interessegruppe i ungdomsmedisin Arbeide for 18 års aldersgrense ved barneavdelinger Systematiske og kvalitetssikrede overføringer fra barneavdeling til voksenavdeling Utfordring: Rambøll-rapporten 2012 viste et lite enhetlig medisinsk tilbud til ungdom i norske barneavdelinger. Status: Interessegruppe ble reetablert på Vårmøtet i Lillehammer Anne Kirsti Høgåsen er leder Samarbeid Norsk forening for Unges Helse, Frøydis Olavsen Stadig flere avdelinger etablerer 18 års aldersgrense Prosjekt: Overgang barn-voksen. Støttet av Helsedir. Pilot diabetes. Stipendiat Kristin Hodnekvam Tiltak: Ny ungdomsmedisinsk konferanse i slutten av 2014 er planlagt i samarbeid Helsedir Utdanning- og etterutdanningskurs i ungdomsmedisin februar 2014 arrangeres på Ahus Samarbeid med Barneombudet fortsetter Transisjonsfokus- samarbeid med voksenavdelinger videreføres Det oppmuntres til etablering av egne Ungdomsråd etter modell Ahus på de ulike sykehus. Legemidler til barn. Pediatrisk farmakologi Utfordring: Få medikamenter er utprøvet på barn på kontrollert måte. Innføringen av nye medikamenter etter «compassionate care» prinsippet Mange medikamenter forordnes på registreringsfritak Spesielt oppmuntre til forskning og egne etterutdanningskurs innen pediatrisk farmakoterapi

6 Status: Tiltak: Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn etablert i 2009 fra Haukeland. Det er etablert legemiddelutvalg ved samtlige barneavdelinger i Norge Akutt- og generell veileder: Nettversjon og App (Nasjonal lansering ) Legemiddelutregning App (Statens legemiddelverk) 2013 Nestleder/leder NBF har deltatt i regionalt legemiddelforum HSØ Nestleder NBF har deltatt som regionalt legemiddelutvalg til barn HSØ høsten 2011, men utvalget har ikke vært i funksjon de siste 2 år. Legemidler til barn var tema under Vårmøtet i Kristiansand Leder NBF deltar som assosiert medlem i det reetablerte regionale legemiddelutvalget til barn HSØ (Heidi Glosli fra OUS leder) fra høsten Fokus på farmakologisk forskning innen pediatri. Det skal oppmuntre til lokale farmakologiske studier. Legemidler til barn/pediatrisk farmakologi kan bli tema ved avdelingsoverlegemøte Paidos: Temanummer: Legemidler til barn/pediatrisk farmakologi SPISS kurs ifm NBF møtene. Klinisk rettsmedisin Tettere kontakt og dialog med det norske miljøet innenfor klinisk rettsmedisin. Utvikle etterutdanningskurs i klinisk rettsmedisin sammen med miljøet. Stimulere til utvikling av nasjonale prosedyrer for rettsmedisinsk undersøkelse av barn. NBF/styret har: Deltatt på kurs og nasjonale møter i regi av Rettsmedisinsk institutt og NKVTS. Levert høringgsvar til Dnlf og deltatt ved høring i Justiskomiteen på vegne av Dnlf om stortingsmelding nr 15/2013 Vold i nære relasjoner. Skrevet bekymringsmelding til Helse- og omsorgsministeren og Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren om mangelfull kompetanse om sosialpediatriske problemstillinger og klinisk rettsmedisin blant norske barneleger, og mangelfullt helsetilbud til barn utsatt for fysiske overgrep i Norge. Samhandling Helhetlig tilnærming til hele pasienten Enklere retningslinjer for barn og pårørende Sømløs samhandling mellom alle kontaktflater; o primær- og spesialisthelsetjenesten o barneavdeling, habilitering og BUP o helsevesen, skole, barnehage og barnevern o barnemedisin og voksenmedisin Status for NBF/styret: Bidratt til at pediatrien i stadig større grad organiseres som barne- og ungdomsklinikker. Bidratt til aldersgrense 18 år ved stadig flere klinikker. Overgangsprosjektet og arbeid med transisjonsmodeller i gang.

7 Bidratt til satsning på ungdomsmedisin (jfr. eget kapittel). Aktiv i erfaringsdeling mellom avdelinger gjennom NBFs møter og felles veiledere. Mulige videre satsningsområder: Fortsette med innsats i forhold til punkter nevnt under status Arbeide for standardisering av samhandling mellom første- og andrelinje. o Kompetanseoverføring gjennom for eksempel emnekurs o Standardiserte utredningsark o Modell for tidlig intensiv rehabilitering Utarbeide et standardisert opplegg for behandling av barn i førstelinje, dvs. forme Samhandlingsreformen tydeligere mtp barns beste. o Hjemmesykehus o Palliativ medisin o Intravenøs behandling i kommunene o CPAP-behandling mv Gjennomgå og klargjøre roller i primær- og spesialisthelsetjenesten, dvs. skolelege, helsestasjonslege, fastlege og barnelege. Ulike strategier/kanaler: Bruke NBFs møter inkludert avdelingsoverlegemøtet Samarbeid med Hdir, HOD, RHF-er Prosjekt der man for eksempel søker samhandlingsmidler Kvalitetsutvalget De sårbare barna Reflektere norske barnelegers engasjement for de sårbare barna. Bidra til at barneleger lettere identifiserer risikobarna, kjenner til sårbarhetsfaktorer og har verktøy til å hjelpe de som trenger det. Bidra til at barneleger er aktive i å påpeke belastninger i barnas livssituasjon, også når disse belastningene skyldes systemer under offentlig kontroll. Fokusere på viktigheten av tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom primær- og sekundærhelsetjenesten. Styrke samarbeidet mellom barnelegen, jordmor, helsesøster, fastlege, helsetjenesten for flyktninger, barne- og familievern og BUFetat. Være tydelige og synlige i det offentlige rom i saker som angår de sårbare barnas situasjon og helse, gjennom allianser med organisasjoner som arbeider mot samme mål, og gjennom kontakt med media. NBF/styret har: Hatt regelmessig kontakt med Barneombudet om felles fokusområder. Engasjert oss i debatten om aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere; gjennom initiativ til høring i Dnlf som resulterte i at legers deltakelse i dette arbeidet frarådes, artikkel i Paidos, og foredrag under Pediaterdagene og for Redd Barna Ungdom (PRESS). Utgitt spesialnummer av Paidos om situasjonen for barn i asylmottak; sosialt, helsemessig og økonomisk, og om barneperspektivet i asylsaker. Spesialnummeret ble sendt til flere sentrale politikere og instanser, og vekket oppsikt nasjonalt og internasjonalt. Levert høringgsvar til Dnlf om endring i prioriteringsforskriftens kapittel om helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet. Deltatt i offentlig debatt om rituell omskjæring av gutter.

8 Publisert artikler og bokomtaler i Paidos om sårbare grupper barn i Norge og internasjonalt. Vært representert i referansegruppen under utarbeidelse av NKVTS Nasjonal håndbok ved mistanke om fysisk mishandling av barn. Meldt inn styremedlem til referansegruppen ved utvidelse/videreføring av ovennevnte håndbok. Levert høringgsvar til Dnlf og deltatt ved høring i Justiskomiteen på vegne av Dnlf om stortingsmelding nr 15/2013 Vold i nære relasjoner. Skrevet bekymringsmelding til Helse- og omsorgsministeren og Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren om mangelfull kompetanse om sosialpediatriske blant norske barneleger, og mangelfullt helsetilbud til barn utsatt for fysiske overgrep i Norge. Strategi videre : Fortsette å stimulere og støtte til å arrangere kurs i sosialpediatri for å styrke barnelegers kunnskap om de sårbare barna. Rutiner for samhandling mellom de ulike fagomrpdene må styrkes. Fortsette å være tydelig og synlig i det offentlige rom i saker som angår de sårbare barnas situasjon og helse Fortsette det gode samrbeidet med Barneombudet med fokus på barnas rettgiheter og behov. Opprettholde sosialpediatrisk interessegruppe og stimulere til videre arbeid med nasjonale retningslinjer, veiledere (oppdateringer) og nordisk samarbeid. Globalt barnehelsearbeid NBF/styret har: Sondert ulike modeller for langsiktig og bærekraftig samarbeid med fagmiljøer i u-land. Tatt initiativ til twinning med den nyopprettede barnelegeforeningen i Botswana. Støttet norske legers arbeid i u-land gjennom u-landsstipendier. Hatt fokus på internasjonal barnehelse gjennom flere artikler i Paidos. Vært representert i Dnlfs internasjonale utvalg (nå endret navn til utvalg for menneskerettigheter, miljø og global helse).

Norsk barnelegeforening Årsmelding 2014 NORSK BARNELEGEFORENING

Norsk barnelegeforening Årsmelding 2014 NORSK BARNELEGEFORENING NORSK BARNELEGEFORENING ÅRSMELDING 2014 1 INNHOLD INNHOLD... 2 Leders årsberetning 2014... 3 Styret i NBF... Error! Bookmark not defined. Oversikt over styrebehandlede saker 2014... 13 Årsrapporter fra

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Rapport IS-0424 Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Til Helse- og omsorgsdepartementet 13.juni 2014 Prosjekt: Etablering av en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 HÅNDBOK I DRIFT AV PSYKIATRISKE POLIKLINIKKER ØKT TILGJENGELIGHET FOR BRUKERNE, BEDRE STYRING AV RESSURSENE

Detaljer