NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF)"

Transkript

1 NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF) Protokoll fra generalforsamling, Sessvollmoen 26. mars Åpning. Leder, Arne Dahlberg, åpnet og ønsket alle velkommen til Generalforsamling (GF) i NMLF Det var 27 medlemmer til stede. Leder gjennomgikk agenda: - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder og to referenter - Årsberetning - Regnskap og revisor - Innkomne forslag - Fastsettelse av kontingent for Budsjett for Valg 2 Konstituering. Godkjenning av innkallingen og agenda Ingen kommentarer til innkallingen og agenda og godkjent uten merknader. Valg av møteleder og to referenter. Første ordinære post på agendaen var valg av møteleder og to referenter. Geir Anda ble valgt som møteleder. Audun Bergh Bentsen og Bent R. Ringvold ble valgt som referenter. Møteleder takker for tilliten. Møteleder åpner møtet og gikk igjennom de formelle sider mht. protokoll og signering. Møteleder organiserte møteledelsen med de to valgte referenter, som sammen med møteleder skal underskrive protokollen. 3 Årsberetning for året Sekretær Ann-Berit Isaksen, styrets sekretær, presenterte NMLF årsberetning for 2013, se vedlegg A. Det var ingen kommentarer til årsberetningen for 2013 og denne ble godkjent uten kommentarer. Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 1 av 10

2 4 Regnskap og revisjonsrapport for driftsåret Regnskapet ble gjennomgått i detalj av kasserer Even Eid. Det var innen kommentarer eller spørsmål til regnskapsgjennomgangen. Se vedlegg b for detaljer. Driftregnskap: Sum inntekter : kr ,- Sum utgifter : kr ,- Resultat : kr ,- Balanse: Inngående ballanse 1. jan 2013 : kr ,46 Resultat 2013 : kr ,77 Utgående balanse 31 Des 2013 : kr ,23 Kasserer fortsatte deretter med en detaljert gjennomgang av revisjonsrapporten. Revisors kommentarer til regnskap ble behørig gjennomgått, og alle kommenterte punkter ble detaljert redegjort for av kasserer, etter spørsmålsstillinger fra salen. Det var kritiske spørsmål fra de fremmøtte, men de ble alle redegjort for, på en særdeles tilfredsstillende måte. - Det ble av kasserer redegjort for en manglende dialog med revisor. - Det ble av kasserer redegjort for alle bilag og hovedbilag og at disse stemmer med regnskapet. - Det ble av Arne Dahlberg redegjort for styrets bruk av midler ifm representasjon, ifm konferanser og møter, og at disse er knyttet til vedtekt i NMLF Pkt 2. - Fra generalforsamlingen var ellers kommentarer omkring regnskap og revisjon, og hva som eventuelt måtte behøves i fremtiden. Alle kommentarer og spørsmål var i en konstruktiv og grei dialog, som til slutt bunnet ut i 2 forslag som det ble stemt over. Det ble stemt over 2 forslag etter kommentarer og disse ble formulert slik: 1. Det oppnevnes 2 personer fra generalforsamlingen som foretar en gjennomgang av alle bilag i sammen med revisor og kasserer! Forslaget fikk 3 stemmer. Aarvik ville ha protokolltilførsel på at han var en av stemmene. 2. Regnskapet godkjennes med de merknader og forklaringer som ble gitt til generalforsamlingen av kasserer. Det nye styret gis i oppdrag å vurdere kjøp av ekstern regnskapstjeneste og eventuell revisjon. Det stemmes: forslag nr.2, 24 stemmer for godkjenning av regnskapet og 3 imot. Det reviderte regnskap for driftsåret 2013 ble godkjent med de gitte forklaringer. Styret gis derved ansvarsfrihet. Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 2 av 10

3 5 Innkomne forslag. Det ble redegjort for hvert forslag av møteleder Forslag 1: Tilslutning til styrets «Strategi for disponering av egenkapital» ble vedtatt uten kommentarer. Forslag 2: Tilslutning til «Retningslinjer for stipend» ble vedtatt uten kommentarer. 6 Fastsettelse av kontingent for Styrets forslag til kontingent for 2014 er uforandret ift 2013, dvs. kr 100,00 ingen kommentarer og forslaget tatt opp til votering, vedtatt med 100 % tilslutning. 7 Behandling av budsjett. Budsjettforslaget ble fremlagt i sin helhet og forklart av kasserer Even Eid. Det var ingen kommentarer og forslaget ble tatt opp til votering, og vedtatt med 100 % tilslutning. Se vedlegg c. 8 Valg av Styre i NMLF. Møteleder presenterte valgkomiteens innstilling for generalforsamlingen NMLF Det ble avholdt avstemning over det enkelte valg. Styret Leder Brigader (H) Asle Kjelsberg Ny, 1 år 1nestleder Flaggkommandør (P) Erik Magnussen Gjenvalg, 2 år 2nestleder Oberst (H) Kai Holter Valgt til 2015 Styremedlem Brigader (H) Kjell Skaugen Gjenvalg 1 år Styremedlem Generalmajor (P) Arne Dahlberg Valg, 2 år Sekretær Rådgiver Ann-Berit Meyer Isaksen Valgt til 2015 Kasserer Oberstløytnant (L) Even G. Eid Gjenvalg 2 år Regnskapsrevisjon Revisor Oberstløytnant (H) Jørn Petter Johnsen Valg, 2 år Varamedlem Major (H) Kjetil A. Johansen Valg, 1 år Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 3 av 10

4 Valgkomité Leder Kommandør Tom Egil Lilletvedt Gjenvalg, 1 år Medlem Oberst (L) Roy Fransplass Gjenvalg, 2 år Medlem Oberst (L) Willy Kvilten Valg, 2 år Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten kommentarer. Note: Det nye styret ble formanet om å vurdere ny vedtekt ifm kommentar mht valg av revisorer. 9 Avslutning. Møteleder takker for seg og erklærer Generalforsamlingen i NMLF for 2014 for formelt avsluttet. Ordet ble gitt til ny leder NMLF som ønsker å si noen ord. Ny leder Asle Kjelsberg poengterte at veien videre er å fokusere på å fortsette det gode arbeidet som har vært gjort, og at det nye styret vil ta tak i de kommentarer og beslutninger ifm organiseringen av regnskap og revisjon. 10 Informasjon. Kai Holter satt fokus på æresmedlemmer, gratulerte og overrakte gave på etterskudd til Reidar Melheim ifm. hans 75 års dag. Styret utnevnte et nytt æresmedlem, Arne Dahlberg, gjeldende fra dags dato. Møtet ble avsluttet og alle gikk til matsalen hvor det som vanlig ble servert et fantastisk måltid: -torsk, lever og rogn med mandelpotet og gulrøtter. Kjøkkenpersonalet ble takket med gave etter det smakfulle måltid. Sessvollmoen 27. mars 2013 Geir Anda Bent R. Ringvold Audun Bergh Bentsen Møteleder Referent Referent Vedlegg A: Årsberetning 2013 Vedlegg B: Regnskap 2013 Vedlegg C: Budsjett 2014 Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 4 av 10

5 Vedlegg A Årsberetning 2013 Tillitsverv På generalforsamlingen 20. februar 2013 ble følgende tillitsverv besatt; Styre Leder Generalmajor (P) Arne Dahlberg gjenvalg, 1 år Første nestleder Flaggkommandør (P) Erik Magnussen gjenvalg, 1 år Andre nestleder Oberst (P) Kai Holter ny, 2 år Sekretær Rådgiver Ann-Berit Meyer Isaksen gjenvalg, 2 år Kasserer Oberstløytnant (P) Even G. Eid ikke på valg, 1 år igjen Styremedlem Brigader (H) Kjell Skaugen gjenvalg, 1 år Styremedlem Oberstløytnant (H) Stein Granberg ikke på valg, 1 år igjen Revisjon Revisor Oberst (L) Willy Kvilten gjenvalg, 2 år Varamedlem Kommandørkaptein (S) Kåre Birger Grebstad gjenvalg, 1 år Valgkomité Leder Kommandør (S) Tom Egil Lilletvedt gjenvalg, 1 år Medlem Oberst (L) Roy Fransplass gjenvalg, 2 år Medlem Major (H) Jørn Petter Johnsen ikke på valg, 1 år igjen Generalsekretær Oberstløytnant (P) Egil Lie og oberstløytnant (P) Tor Aandalen har ivaretatt funksjonen som generalsekretærer. Funksjonen for generalsekretærene er finansiert av FLO med inntil 2000 arbeidstimer på pensjonistvilkår. Arbeidsforhold for generalsekretærene er regulert med ansattnummer og egne arbeidskontrakter. Generalforsamling Generalforsamling ble gjennomført på Sessvollmoen 20. februar Styremøter, arbeidsmøter og eksterne møter Det er gjennomført 6 styremøter i perioden. I tillegg er det gjennomført flere arbeidsmøter ifm planlegging av LOGMAKT og NMLFs Logistikk konferanse i Sarpsborg. Det er gjennomført møter og samtaler med Sjef FLO i perioden. Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 5 av 10

6 Medlemsmøter Vårmøtet ble gjennomført på Sessvollmoen 13. mars med foredrag av oberst Svein Arild Aarrestad om «Uttrekning fra Faryab logistikkutfordringer». Møtet ble avsluttet med smalahove middag. Høstmøtet var planlagt som bedriftsbesøk 17. oktober hos CargoNet med foredrag om «Trender innen logistikk» av Adm dir Are Kjensli. Møtet måtte dessverre avlyses på grunn av lav deltagelse. Strategiseminar september ble det gjennomført strategiseminar. Følgende hovedtemaer ble diskutert: rekruttering, aktivitetsplan for , LOGMAKT og Logistikk konferansen. Frokostseminar Det er gjennomført 2 frokostseminar i perioden. Begge seminarene ble avholdt på Sessvollmoen. 21. november foredro Brigader Stener Olstad over temaet «Nasjonal logistikkommando». 29. januar foredro Brigader Anne Rydning over temaet «Mine erfaringer fra Afghanistan». Ved begge anledninger var det ca 50 deltakere. Konferanser NMLF har på vegne av Sjef FLO vært administrativ arrangør av LOGMAKT konferansen. Konferansen er gjennomført årlig siden 2008 og ble avholdt på Rica Hotell, Hamar mai med 180 deltagere. Konferansen ble flyttet fra Sessvollmoen på grunn kapasitetsutfordringer. FLO vil i fremtiden ivareta et helhetlig ansvar for utvikling av program, samt alle økonomiske forhold. NMLFs Logistikk konferanse ble arrangert for 3. gang i Sarpsborg november med 180 deltagere. Deltakerne representer både offentlig forvaltning og privat næringsliv fra små- og mellomstore bedrifter. Samarbeidsavtaler NMLF har fornyet sine samarbeidsavtaler med FLO for perioden , og avtalen med FKL for perioden Avtalen med FSi, (Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening) er også videreført, samt avtalen med LOGMA og bedriftsmedlemskap i Logistikkforeningen, avdeling Østlandet. Økonomi Regnskap for 2013 legges frem under eget punkt, samt forvaltning av foreningens egenkapital. Revisor Revisor oberst Kvilten har på grunn av arbeidsforhold til FLO vurdert sin habilitet og uttrykt ønske om fritak fra revisorrollen. Styret har akseptert fritaket og varamedlem kommandørkaptein Kåre Birger Grebstad har ivaretatt revidering av regnskap for Internett hjemmeside NMLFs hjemmeside oppdateres iht vedtatte strategier og styrets beslutninger. Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 6 av 10

7 Medlemmer NMLF har 191 registrerte medlemmer ved utgangen av Det er en medlemsøkning på 24 i siste periode. Nye medlemmer rekrutteres i hovedsak fra det sivile næringslivet. NMLF har også fått sine første utenlandske medlemmer i år; to medlemmer fra Danmark. Det er gjennomført aktivt rekrutteringsarbeid i forbindelse med konferansene og frokostseminarene. NMLF følger opp medlemslister og innbetalinger. For 2014 vil registrerte medlemmer med manglende innbetaling bli forespurt om det fortsatt er ønskelig å beholde medlemskapet. Æresmedlemskap NMLF har følgende æresmedlemmer: Brigader (P) Reidar Melheim Oberstløytnant (P) Magne Engen. Styret har behandlet æresmedlemskap, og nytt medlemskap tildeles ifm generalforsamlingen. Oppmerksomhet i forbindelse med runde år Styret har besluttet å gi oppmerksomhet for æresmedlemmer og medlemmer i styret ved runde årstall, fra 50, 60 år osv, samt ved 75 år. Oppmerksomheten ved 50 og 75 år jubileum markeres med gave til verdi rundt kr Øvrige årstall markeres med blomster. Markering i forbindelse med dødsfall Styret har besluttet markering for æresmedlemmer og medlemmer i styret. Dødsfall innen medlemsmassen vurderes som kollegiale eller vennskapelig art, og markeres ikke. Bestemannspremie NMLF har opprettet bestemannspremie for beste elev på Hærens Befalsskolen, forvaltningslinje. Statuttene for tildelingen baseres på beste eksamensresultater ved forvaltningslinjen. Premien ble tildelt første gang i 2012 til sersjant Martha Louise Rossing og kvartermester Kenneth Vasvik fikk prisen i Statuttendringer Styret har ikke besluttet noen endringer i siste periode. Oslo, 26. mars 2014 Arne Dahlberg (sign) Generalmajor (P) Leder Ann-Berit Meyer Isaksen (sign) Seniorrådgiver Sekretær Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 7 av 10

8 Vedlegg B Regnskap NMLF balanse or resultat Noter Kontonr Kontonavn Inngående balanse Reelt i perioden Utgående balanse Balanse 1280 Kontormaskiner 6 228, , ,00 1) 1500 Kundefordringer , ,00 2) 1920 Bank DNB , , , FP - Fondskonto , , , FP - Foreningskonto , , , Udisponert årsresultat , ,77 3) 2050 Egenkapital , , , Leverandørgjeld , ,00 4) Resultat Inntekter 3002 Medlemskontingent ,00 5) 3004 Sarpsborgkonf ,00 6) 3005 Logmakt ,00 7) 8040 Renteinntekt, skattefri ,18 Sum inntekter ,18 Utgifter 6015 Avskriving på maskiner 1 868, Kontorrekvisita 1 147, Data/EDB Kostnad 1 875, Trykksaker/reklame 975, Styret ,89 8) 6850 Generalforsamling/årsmøte ,00 9) 6860 Medlemsmøter , Logmakt - utgifter , Sarpsborgkonf - utgift , Porto Medlemskontingent andre foreninger 2 800,00 10) 7420 Gaver/premier 9 045,30 11) 7770 Bank og kortgebyr 406,5 Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 8 av 10

9 Sum utgifter ,41 Resultat ,77 Disposisjon av overskudd: Kr settes inn på fondskonto, det overskytende beholdes på FPs foreningskonto. Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 9 av 10

10 Vedlegg C Norsk Militært logistikkforum Budsjett 2014 Inntekter Regnskap 2013 Budsjett 2014 Medlemskontingent NMLF Logmakt og Sarpsborgkonferansen Logmakt 0 Sarpsborgkonf (overskudd) Renter DNB og FP SUM Utgifter Kontorrekvisita Porto Trykksaker/reklame/rekruttering EDB/datakostnader Kontingenter, reisekostnader Medlemsmøter Styremøter Generalforsamling Gaver/oppmerksomhet Stipend Avskrivning kontormaskiner Bankgebyr SUM Resultat 3890 Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 10 av 10

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK FORENING FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13.00 14.30 Kristiansand www.nbup.no Sakliste 1. Konstituering 1. Navneopprop 2. Praktiske

Detaljer

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte i Oslo 5. september 2013 Bilde fra krigsgraver på Alfasaet gravlund I forbindelse med Nordisk kongress 4. - 6. september 2013 Tema: Verdier, kvalitet

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35. 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35. 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen Årsmøte i NUUG 2008 Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 Dagsorden i henhold til vedtektene 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2009/2010

Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2009/2010 Norsk Meieriteknisk Forening Årsberetning 2009/2010 (Beretningen gjelder perioden 1 august 2009 31 juli 2010) ORGANISASJON Medlemmer Medlemmer pr. 1 august 2010 (2009-tall i parentes): 324 (324) Aktive:

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

BRF Innsekten. Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015.

BRF Innsekten. Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015. BRF Innsekten Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015. 1. Åpning Styreleder Petter Rødsten ønsket velkommen til den 15 generalforsamling. Sted: Riksbyggen, Carlbecksvägen, Mariestad, Møtet startet

Detaljer