Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014"

Transkript

1 Sagvatnet sørvest 3 Referanse: Gaarder G Naturverdier for lokalitet Sagvatnet sørvest, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Kommune: Bømlo Inventør: GGA Kartblad: 1114 II Dato feltreg.: H.o.h.: 0-95moh Vegetasjonsone: boreonemoral 100% (1020 daa) Areal: 1020 daa Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Sammendrag Sagvatnet sørvest ligger på sørlige deler av Bømlo og utgjør i så måte noen av de vestligste skogområdene vi har i Norge. Det ligger innenfor sterkt oseanisk vegetasjonsseksjon og boreonemoral vegetasjonssone. Berggrunnen består for en stor del av konglomerat som ofte bare gir grunnlag for sur og nøysom vegetasjon, men som lokalt også kan gi opphav til ganske så kalkrike miljøer med tilhørende krevende arter. Topografisk er området for det meste nokså flatt til svakt småkupert, men i sør er det en liten fjellrygg med tilhørende bergvegger, små lisider og søkk. Deler av området har dårlig skogdekning og preges av myrkantmark og fukthei med glissent tresjikt av furu. Dels i mosaikk med dette forekommer litt mer sluttet, men fattig og ikke spesielt storvokst kystfuruskog av lyngtype og/eller blåbærtype. I søndre halvdel av området kommer det i tillegg inn flere mindre partier med middelsrik myrkantmark og åpen myrflate. Helt i sør, inntil Lauvvikefjellet er det i tillegg partier med storvokst, grov og gammel kystfuruskog på blåbærmark med innslag av lågurtskog og kalkrike bergvegger. Innenfor utredningsområdet var det litt granplantefelt med sitkagran inntil en skogsveg i vest, samt et plantefelt på sørsiden av Lauvvikeskardet i sør. Ellers ble det ikke observert inngrep her. Disse arealene er trukket ut av det foreslåtte forvaltningsområdet isolert sett. Samtidig påpekes det at dette forvaltningsområdet ligger innenfor et stort, sammenhengende skog-, vann- og fjord/skjærgårdsområde med svært store verdier knyttet til bl.a. regnskog, og av en unik karakter for landsdelen. Det ble funnet grunnlag for å skille ut tre kjerneområder her, men ytterliger et par småområder har også kvaliteter som tilsier at de ligger i grenseland for en slik status. To av disse er regnskoger, den ene med verdi svært viktig - A og den andre med verdi viktig - B. I tillegg kommer ei rikmyr som også får høyeste verdi. Rikmyr og rik myrkant i lavlandet er samtidig en rødlistet naturytpe. Det ble også funnet i alt 8 rødlistearter her, fordelt på to karplanter og seks lavarter. Lavartene er alle regnskogslav, der en har status sterkt truet, to er sårbare og tre er nær truet. I forhold til mangelanalyser for skogvern i Norge så fanger området opp en del kvaliteter knyttet til sterkt oseanisk furuskog og den rødlistede naturtypen temperert kystfuruskog, samt forekomst av rødlistearter og da særlig regnskogsarter. Sagvatnet får ut fra dette tre poeng og vurderes isolert sett som regionalt verdifullt. Hvis en trekker inn skoglandskapet rundt så er vil derimot verdien øke vesentlig og en kommer sannsynligvis opp i høyeste mulige poengsum - seks poeng og nasjonalt verdifullt og svært viktig. Feltarbeid Feltarbeidet ble foretatt i løpet av , med utgangspunkt i vegen som går sørover på Bømlo, og en gjengroende traktorveg som går østover fra denne inn til kanten av utredningsområdet i nordvest. Det ble prioritert å få en oversikt over området, samt ha særlig vekt på de mer kuperte og potensielt mer produktive delene i sørøst. Enkelte granplantefelt i vestre deler og et midtparti som var svært glissent skogkledt (mest fattig myr og myrkantmark) gjorde at disse partiene ble mindre vektlagt i praksis. Tidspunkt og værets betydning Det var tidvis noe regn og til dels god vannføring i enkelte bekker, men også perioder med oppholdsvær, og regnet skapte ikke problemer med å gjennomføre feltarbeidet. Tidspunktet var godt egnet til å fange opp lav, moser og karplanter, men for seint på året for fugl. Potensialet for sopp vurderes uansett som nokså lavt her. Utvelgelse og undersøkelsesområde Lokaliteten inngår i Miljødirektoratet sitt arbeid med kartlegging av kystfuruskog, og undersøkelsesområdet var på forhånd definert til et areal på ca 1161 dekar. Tidligere undersøkelser Det foreligger store mengder artsfunn for Bømlo kommune som er lagt ut på Artskart (Artsdatabanken 2015) og et stort antall naturtypelokaliteter er registrert her og ligger inne i Naturbase. Innenfor det avgrensede utredningsområdet virker derimot kunnskapsnivået helt blankt, da det verken er noen artsfunn eller lokaliteter som vises her.

2 Beliggenhet Området ligger på sørlige del av Bømlo, inntil sørvestsiden av et større vatn her - Sagvatnet. På motsatt side av Sagvatnet ligger et stort skogreservat, og grensene går nesten sammen i vest. Området heller ned mot Sagvatnet fra vest. Spesielt i vestre deler er det overgang mot tette siktagranplantefelt, mens en fjellrygg danner grense i sør (Lauvvikefjellet). Naturgrunnlag Topografi Terrenget er ganske slakt til småkupert over det meste, uten bergvegger av betydning. Unntaket er i sør der det er en del nordvendte bergvegger og småkløfter inn mot Lauvvikefjellet. Geologi Berggrunnen består av konglomerat med litt varierende sammensetning. Dels er det ganske surt, noe som preger nordlige og sentrale deler av undersøkelsesområdet. Stedvis er det også mer kalkrikt bestående av basiske størkningsbergarter og enkelte kalksteinsboller. Dette var merkbart på floraen i søndre del, samt helt lokalt også i mer sentrale partier. Klima Generelt er klimaet er fuktig og så sant miljøet er produktivt nok og ikke for påvirket, så kan regnskogsmiljøer utvikles omtrent overalt, uavhengig av topografien. Innenfor området er det likevel særlig inntil de nordvendte bergveggene og søkkende inn under Lauvvikefjellet at potensialet for regnskogsarter virker særlig lovende. Økologisk variasjon Den økologiske variasjonen må betegnes som middels stor, der skog og bergveggsmiljøer i sørlige del er sentral for variasjonsbredden. Vegetasjon og treslagsfordeling Fattig myrkantskog og fuktig lyngfuruskog er vanligste vegetasjonstyper. Det er også innslag av noe fattig åpen myrflate og blåbærskog. I tillegg finnes små partier med klart rikere mark, men disse dekker ikke mer enn noen prosent av totalarealet. Dette omfatter både litt middelsrik til ekstremrik myrflate/myrkant (en naturtypelokalitet er avgrenset på grunnlag av dette, men også et par andre småfelt ble funnet), lågurtskog og kalkrike bergvegger. Skogstruktur og påvirkning Hoveddelen av området har svært glisssen tresetting som ofte kan være i grenseland mellom å betegnes som skogsmark eller som fattig hei. Dette gjelder store areal i sentrale og dels nordlige deler og skogen her befinner seg nok i første rekke i en aldersfase. Inntil Lauvvikefjellet i sør er det et vesentlig mer kupert og produktivt skoglandskap med sluttet skog i en klar gammelskogsfase, til dels med innslag av en del dødt trevirke og inkludert både gamle seintvoksendee trær og enkelte grove læger. Når det gjelder fysiske inngrep så ble det ikke observert slike innenfor foreslått forvaltningsområde, men det går en traktorveg på vestsiden der det samtidig er en del sitkagranplantefelt inntil. Det er også et plantefelt i Lauvvikeskardet, rett på sørsiden av foreslått forvaltningsområde. Kjerneområder I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Sagvatnet sørvest. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. 1 Lauvvikeskardet Naturtype: Regnskog - Fattig boreonemoral regnskog BMVERDI: A Areal: 33,9daa Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning og basert på eget feltarbeid Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet som ledd i deres kunnskapsoppbygging om kystfuruskog i Norge. Det er ikke kjent tidligere undersøkelser av betydning her. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste av Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørvest på Bømlo, rett på sørsiden av Sagvatnet og på nordsiden av en liten fjellrygg - Lauvvikefjellet. Den omfatter her noen skogkledte nordvendt berghamre og lisider, og avgrenses mot mer eksponert skog og berg i sør og fattigere, glissent skogkledt mark i nordvest, samt diffust mot noe yngre og dels mer eksponert skog også i nordøst. Berggrunnen består her av konglomerat og selv om denne varierer noe, så gir den seg her stedvis utslag i nokså kalkkrevende vegetasjon. Det er flere små skjermede søkk i lokaliteten og en del bergvegger samt mindre innslag av blokkmark. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Blåbærskog er mest vanlig, men mindre partier er tydeligere rikere lågurtskog (bare et par prosent av arealet). Bergveggene varierer fra nokså kalkfattige til lokalt nokså kalkrike. Artsmangfold: Furu er dominerende treslag (helst 60%). I tillegg finnes litt boreale treslag som bjørk (ca 20%), osp og rogn. Det er flere hasselkratt her, noen kristtorner og også lind ble så vidt funnet. Feltsjiktet er vanligvis ikke spesielt rikt, men i partier opptrer edellauvskogsarter og kalkkrevende arter. Dette inkluderer taggbregne, grønnburkne, murburkne og blankburkne på berg samt kusymre og myske i feltsjiktet. Også hinnebregne finnes det så vidt av. Mosefloraen virker ikke så spesiell, men arter som krusfellmose, kammose, putevrimose, rødmuslingmose og storstylte. Derimot opptrer flere typiske regnskogslav her. Det er spredt både med stjernerurlav (EN), gul

3 pærelav (NT) og kystskriftlav (VU), samt at også Arthonia ilicina og kystvortelav (VU) forekommer mer sparsomt på lauvtrær og Micarea alabastrites på furu. På furu også noe av strylav i kyststrygruppa (sikkert bl.a. ringstry NT). Stjernerurlav var tallrik på et hasselkratt i vest og der også så vidt på rogn, samt sparsom på et annet hasselkratt i øst. Ellers litt av typiske mengdearter som gammelgranlav, kattefotlav og vanlig rurlav. Lungenever-samfunnet forekommer bare sparsomt, med litt lungenever og grynfiltlav på osp. Det er utvilsomt potensial for flere kravfulle og helst også rødlistede arter her. Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er i en gammelskogsfase, og det er innslag av noe dødt trevirke her også til dels grove læger. Det er snakk om en ganske storvokst furuskog med ganske grove og trolig noe seintvoksende trær av furu og også grov osp. Fremmede arter: Ingen observert innenfor lokaliteten, men det er plantet gran rett på sørsiden i selve Lauvvikeskardet. Del av helhetlig landskap: Sørlige deler av Bømlo er et kjerneområde for fattig boreonemoral regnskog og avgrenset lokalitet utgjør en del av dette nettverket av lokaliteter. Verdivurdering: Med basis i faktaark for regnskog fra høsten 2014 oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (34 daa), høy vekt på artsmangfold, minst middels vekt på skogtilstand og topografi. Samlet gir dette verdien svært viktig - A. Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er å la skogen få stå i fred for inngrep, inkludert alle former for hogst. Granplantefeltet inntil kan med fordel fjernes. 2 Lauvvikefjellet Naturtype: Rikmyr - Åpen intermediær og rikmyr i lavlandet BMVERDI: A Areal: 29,9daa Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning og basert på eget feltarbeid Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet som ledd i deres kunnskapsoppbygging om kystfuruskog i Norge. Det er ikke kjent tidligere undersøkelser av betydning her. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste av Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørvest på Bømlo, like sørvest for Sagvatnet og på nordsiden av en liten fjellrygg - Lauvvikefjellet. Den omfatter et myrlendt parti som skråner svakt mot nordøst. Berggrunnen består her trolig av konglomerat og selv om denne varierer noe, så gir den seg her stedvis utslag i nokså kalkkrevende vegetasjon. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Myrpartiene er grunnlendte og mye kan trolig betegnes som myrkantmark, samt litt åpen myrflate i sørvest, samt at det av arronderingsmessige hensyn (og fordi den simpelthen vanskelig lar seg skille fra myrkantmarka) også er inkludert noe fukthei her (anslagsvis 30%). Deler av myrkantmarka er minst middelsrik (særlig i nordre del, anslag satt til 20%), mens resten nok bare kan betegnes som intermediær. Artsmangfold: Av særlig interesse er noe brunskjene (NT) i nordre del. I tillegg ble andre rikmyrsarter funnet, som breiull, engstarr og jåblom, samt litt mindre krevende arter som tvebostarr, dvergjamne og trådstarr. I vannsig ble småpiggknopp registrert. Ellers vanlige arter også for fattigmyr, som rome og blåtopp. Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten virker upåvirket av fysiske inngrep. Fremmede arter: Ingen observert. Del av helhetlig landskap: Rikmyrspartier er kjent fra flere steder på sørlige deler av Bømlo, med lignende artsinventar. Verdivurdering: Med basis i faktaark for rikmyr fra høsten 2014 oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (30 daa, men kanskje bare vel 20 kan betegnes som rik og intermediær myr), middels til høy vekt på kjennetegnende arter og høy vekt på hydrologi, samt middels på landskapsøkologi. Samlet gir dette verdien svært viktig - A. Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er å la miljøet få stå i fred for fysiske inngrep, men ekstensiv slått eller beite kan være positivt. 3 Øykjesteinen nord Naturtype: Regnskog - Fattig boreonemoral regnskog BMVERDI: B Areal: 8,3daa Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning og basert på eget feltarbeid Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet som ledd i deres kunnskapsoppbygging om kystfuruskog i Norge. Det er ikke kjent tidligere undersøkelser av betydning her. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste av Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørvest på Bømlo, vest for Sagvatnet og øst for Husa og Husavatnet. Det er snakk om ei lita kløft langs en bekk som renner ned til Sagvatnet i øst. Lokaliteten grenser mot mer glissen, fattig og eksponert skog på alle kanter. Berggrunnen virker kalkfattig. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Blåbærskog er dominerende, og det er overgang mot fattig myrkantskog i partier. Artsmangfold: Furu er dominerende treslag. For øvrig bare sparsomt med bjørk og et par rognetrær. Trivielt feltsjikt, men et par regnskogslav opptrer sparsomt på lauvtrær. Dette omfatter kystskriftlav (VU) på bjørk og gul pærelav (NT) og Arthonia ilicina på rogn. Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er i en sein aldersfase til tidlig gammelskogsfase. Fremmede arter: Ingen observert. Del av helhetlig landskap: Sørlige deler av Bømlo er et kjerneområde for fattig boreonemoral regnskog og avgrenset lokalitet utgjør en del av dette nettverket av lokaliteter. Verdivurdering: Med basis i faktaark for regnskog fra høsten 2014 oppnår lokaliteten middels vekt på størrelse (8 daa), middels vekt på artsmangfold, ogg lav vekt på skogtilstand og topografi. Samlet gir dette verdien viktig - B. Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er å la skogen få stå i fred for inngrep, inkludert alle former for hogst. Artsmangfold Furu er dominerende treslag. I tillegg finnes sparsomt med bjørk, noe mer vanlig i sørlige del og spredt med rogn. I sør forekommer det også litt hasselkratt, osp og innslag av lind og kristtorn. Feltsjiktet er gjennomgående ganske fattig, men i sør opptrer på bergvegger kalkkrevende arter som murburkne, blankburkne, grønnburkne og taggbregne, og der er det samtidig funnet edellauvskogsarter som myske og kusymre. På ei rikmyr rett nord for Lauvvikefjellet ble kravfulle myrplan-

4 ter som brunskjene (NT), breiull og engstarr funnet og de to førstnevnte artene ble også påvist på ytterligere en myrflekk litt lenger nord, samt at brunskjene ble funnet sammen med bl.a. takrør sør for Syningstjørna i sørvest. I tillegg forekommer purpurlyng (NT) lokalt i sørvendt, glissen kystfuruskog. Lite spesielle moser ble funnet, bare enkelte noe kalkkrevende, men utbredte arter på bergvegger og noen utbredte suboseaniske arter i fuktig skog. Derimot var lavfloraen noe bedre utviklet, med forekomst av flere regnskogslav. Kystskriftlav (VU) ble funnet spredt i området på bjørk og rundt Lauvvikeskardet i sør opptrer også en del andre krevende arter. Her ble både stjernerurlav (EN), kyststry-gruppa (minst NT), gul pærelav (NT), kystvortelav (VU), Micarea alabastrites, gul pærelav (NT) og Arthonia ilicina påvist. De to sistnevnte ble også funnet på en annen lokalitet nord for Øykjesteinen. For øvrig ble det ikke registrert spesielle arter innenfor andre organismegrupper her. Tabell: Artsfunn i Sagvatnet sørvest. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i hvert kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerneområder. Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus Totalt antall av art Funnet i kjerne-område (nr) Karplanter Hymenophyllum peltatum hinnebregne 1 Selaginella selaginoides dvergjamne 2 Asplenium adiantum-nigrum blankburkne 1 Asplenium ruta-muraria murburkne 1 Asplenium viride grønnburkne 1 Polystichum lonchitis taggbregne 1 Parnassia palustris jåblom 2 Ilex aquifolium kristtorn 1 Tilia cordata lind 1 Erica cinerea purpurlyng NT Primula vulgaris kusymre 1 Galium odoratum myske 1 Carex dioica særbustarr 2 Carex hostiana engstarr 2 Carex lasiocarpa trådstarr 2 Eriophorum latifolium breimyrull 2 Rhynchospora alba hvitmyrak Schoenus ferrugineus brunskjene NT 2 Phragmites australis takrør Lav Lobaria pulmonaria lungenever 1 Pannaria conoplea grynfiltlav 1 Usnea flammea ringstry NT Arthonia ilicina Arthonia leucopellaea kattefotlav 1 Graphis elegans kystskriftlav VU Lecanactis abietina gammelgranlav 1 Micarea alabastrites Pertusaria multipuncta kystvortelav VU 1 Pyrenula occidentalis gul pærelav NT Thelotrema lepadinum vanlig rurlav 1 Thelotrema petractoides stjernerurlav EN Moser Neckera crispa krusfellmose 1 Avgrensing og arrondering Sammenlignet med utredningsområdet er det gjort noen mindre innskrenkninger i vest som følge av granplantefelt inntil et skogsvegsystem der. Det samme gjelder en liten justering i sørøst som blir relevant isolert sett, men der det arronderingsmessig ville vært mest logisk å trekke grensa helt ned mot sjøen. Isolert sett er arronderingen ikke utpreget god, men kan

5 være akseptabel. Det blir en topografisk betinget grense mot sør, naturlig mot sjøen i øst, ryddig grense mot plantefelt i vest og litt mer uklar mot nord og dels i sørvest. Den vil til en viss grad omfatte et svakt utformet landskapsrom og har ingen svært uheldige grensevalg, men omfatter ikke nedbørfelt eller klare landskapsrom. Problemet oppstår i første rekke når en ser med helhetlig og stort på landskapet her. Rett på andre siden av Sagvatnet, og bare skilt fra utredningsområdet med et meter bredt belte ligger et største skogreservatet på Bømlo med i stor grad de samme naturkvalitetene som innenfor utredningsområdet. Ved mindre utvidelser, innenfor det som trolig er primært naturlig skog rett nord for utredningsområdet og på Kverneidet rett øst, er det mulig å få et stort, sammenhengende verneområde som bl.a. omfatter nesten hele nedbørfeltet til et stort lavlandsvann. Dette vil i så tilfelle tilsi en nesten unikt god arrondering for kyststrøk på Vestlandet for et verneområde. Det er også verdt å merke seg at Skogafjellet naturreservat ligger like sør for Sørpollen og Sagvatnet, og at det aller meste av miljøet rundt hele Sørpollen er intakt i forhold til større fysiske inngrep, samt inneholder spredte forekomster av bl.a. regnskog. Og dette området fortsetter videre sørover til Andal og Sætradalstjørna. Vi snakker her samlet sett om et ytre fjord- og skjærgårdslandskap av en størrelse, naturverdi og variasjon som opplagt er helt spesiell for landsdelen. Konklusjonen er dermed at selv om skogområdet på sørvestsiden av Sagvatnet isolert sett er av en viss størrelse og har en akseptabel arrondering, virker det ikke korrekt å gi denne annet enn ganske lav verdi, siden arrondering og størrelse kunne vært svært mye bedre om utredningsområdet hadde blitt annerledes definert. Vurdering og verdisetting Området på vestsiden av Sagvatnet er for det meste flatt, til dels svært fattig og med dårlig skogdekning. Stedvis er det likevel noe fattig skog og i sør finnes vesentlig mer storvokst, produktiv og velutviklet skog i et terreng med stor topografisk variasjon. Generelt ligger forvaltningsområdet i et landskap med høyt potensial for regnskogsmiljøer og der terreng og produktivitet gir grunnlag forr dette forekommer da også til dels velutviklet regnskog. Et positivt trekk ved forvaltningsområdet er fravær av inngrep. Isolert sett er arronderingen middels god, men siden et utvidet utredningsområdet svært sannsynlig ville gitt en mye bedre arrondering så settes likevel verdien lavt på dette punktet. Det ble funnet grunnlag for å skille ut tre kjerneområder her, men ytterliger et par småområder har også kvaliteter som tilsier at de ligger i grenseland for en slik status. To av disse er regnskoger, den ene med verdi svært viktig - A og den andre med verdi viktig - B. I tillegg kommer ei rikmyr som også får høyeste verdi. Rikmyr og rik myrkant i låglandet er samtidig rødlistet som sterkt truede naturtyper. Det ble også funnet i alt 8 rødlistearter her, fordelt på to karplanter og seks lavarter. Lavartene er alle regnskogslav, der en har status sterkt truet, to er sårbare og tre er nær truet. I forhold til mangelanalyser for skogvern i Norge (Fremstad mf.l. 2002, 2003) så fanger området opp en del kvaliteter knyttet til sterkt oseanisk furuskog og den rødlistede naturtypen temperert kystfuruskog, samt forekomst av rødlistearter og da særlig regnskogsarter. Sagvatnet får ut fra dette tre poeng og vurderes isolert sett som regionalt verdifullt. Hvis en trekker inn skoglandskapet rundt så er vil derimot verdien øke vesentlig og en kommer sannsynligvis opp i høyeste mulige poengsum - seks poeng og nasjonalt verdifullt og svært viktig. Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Sagvatnet sørvest. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet. Kjerneområde 1 Lauvvikeskardet 2 Lauvvikefjellet 3 Øykjesteinen nord Samlet vurdering Urørthet Død ved mengde Død ved kontin. Gamle bartrær Gamle løvtrær Treslagsfordeling Topografiskvariasjon Vegetasjonsvariasjon Rikhet Arter Gamle edelløvtrær Størrelse Arrondering *** ** * ** * * ** *** ** ** ** - *** - *** * 0 * * * * * * * - ** ** * * ** * 0 ** ** ** * ** * * 3 Samlet verdi

6 Sagnese Sagvatnet sørvest (Bømlo, Hordaland). Areal 1.020daa, verdi 3 Lindesnes 99 Stemmevatnet Pikatjørna 20 Mørkatjørna Hodnavarden Sagvatnet Sagvasstangen Fisketjørna Stampe Husavatnet Lauvvikefjellet Lauvøya Skiftesholmen ardsvatnet 35 Fisketjørnane Naturfaglige registreringer av kystfuruskog 2014 Avgrensningsforslag Rødlistet NIN Alternativ avgrensning Pri. naturtype Tidligere registreringer Omr. for vurdering (Mdir/FM 2014) Målestokk 1: Ekvidistanse 20m Rutenett 1km Verneområder WGS84, sonebelte 32 Sørpollen Kvalsund Bergesneset Kartgrunnlag N50 Produsert mN 66 Gardhau mE mE

7 Bilder fra området Sagvatnet sørvest Ganske høyvokst og grov furuskog sentralt i kjerneområdet. Foto: Geir Gaarder Lokal dominans av brunskjene på rikmyra. Foto: Geir Gaarder Hassel med både stjernerurlav gul pærelav og Arthonia ilicina. Foto: Geir Gaarder En litt mer produktiv dal med tydelig regnskogspreg, både utseendemessig og ut fra artsfunn. Foto: Geir Gaarder

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ostavatnet sør 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Ostavatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ådnøy 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Ådnøy, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen Korpeknotten ** Referanse: Hofton T. H. 2013. Naturverdier for lokalitet Korpeknotten, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog 2015. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog 2015. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Brusdalsvatnet sørvest 4 Referanse: Gaarder G. 2016. Naturverdier for lokalitet Brusdalsvatnet sørvest, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart.

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart. Prestebakkefjella NR utvidelse nord * Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Prestebakkefjella NR utvidelse nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark.

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Kvalbukta * Referanse:

Kvalbukta * Referanse: Kvalbukta * Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=4019) Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014 Kommune: Hemnes Inventør: GGA Kartblad: 1926 I Dato feltreg.:

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Ekornåsen 2 Referanse: Tellnes S., Gaarder G. 2017. Naturverdier for lokalitet Ekornåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5995)

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning Mørkåsen - Referanse: Thylen A. 2017. Naturverdier for lokalitet Mørkåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5950)

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Været var pent med gode registreringsforhold. Tidspunktet er gunstig for registrering av alle organismegrupper.

Tidspunkt og værets betydning Været var pent med gode registreringsforhold. Tidspunktet er gunstig for registrering av alle organismegrupper. Bulia 1 Referanse: Appelgren L. 2017. Naturverdier for lokalitet Bulia, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6016)

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Sjuråsen ved Håvik 2 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Sjuråsen ved Håvik, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA,

Detaljer

Området er valgt ut for kartlegging i kalkskogsprosjektet i Sør-Trøndelag 2015 i regi av Miljødirektoratet. Det var bare 129 dekar stort.

Området er valgt ut for kartlegging i kalkskogsprosjektet i Sør-Trøndelag 2015 i regi av Miljødirektoratet. Det var bare 129 dekar stort. Storvatnet øst 0 Referanse: Gaarder G. 2016. Naturverdier for lokalitet Storvatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2064

Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2064 Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2064 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen. FORFATTER:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Borgundøya ved Karteidåsen Referanse: Gaarder G. 205. Naturverdier for lokalitet Borgundøya ved Karteidåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 204. Na- RIN faktaark.

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE 2 POENG Referansedata Lok. 72 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Kvam Naturtype

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Kopelhaugane og Bergneset 2 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Kopelhaugane og Bergneset, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark.

Detaljer

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig.

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig. Flåtjørn - Referanse: 205. Naturverdier for lokalitet Flåtjørn, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5629)

Detaljer

Åmtona *** Tilbudsområdet er foreslått av skogeiersamvirket i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder.

Åmtona *** Tilbudsområdet er foreslått av skogeiersamvirket i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder. Åmtona *** Referansedata Fylke: Aust-Agder Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008 Kommune: Åmli Inventør: ANO, TEB Kartblad: 1512 I, Gjøvdal Dato feltreg.: 15.10.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp.

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp. Vikbekken Verdi: 1 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Vikbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Finnsrud 3 Referanse: Abel K. 2017. Naturverdier for lokalitet Finnsrud, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5921) Referansedata

Detaljer

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hundålvatnet* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Vefsn Inventør: AST Kartblad: 826 I Dato feltreg.: 0/09/05-2/09/05, UTM: Ø:405835, N:7299074 Areal: 3495 daa

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Buer-Garmannsvik 2 Referanse: Langmo S. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Buer-Garmannsvik, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA,

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stiksåsen ** Referanse: Blindheim T., Krog O. M. 2015. Naturverdier for lokalitet Stiksåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Vikafjellet nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vikafjellet nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1714. Kystfuruskog i Tysnes og Fusa kommuner. Prøvekartlegging i forbindelse med faggrunnlag til handlingsplan

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1714. Kystfuruskog i Tysnes og Fusa kommuner. Prøvekartlegging i forbindelse med faggrunnlag til handlingsplan Kystfuruskog i Tysnes og Fusa kommuner Prøvekartlegging i forbindelse med faggrunnlag til handlingsplan R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1714 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Kystfuruskog i

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Feltarbeidet ble gjort i løpet av en halv feltdag den av Arne E. Laugsand, BioFokus. Hele arealet ble befart.

Feltarbeidet ble gjort i løpet av en halv feltdag den av Arne E. Laugsand, BioFokus. Hele arealet ble befart. Femdal ** Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Femdal, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5819)

Detaljer

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet.

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet. Pinegilet 1 Referanse: Klepsland J. T. 2016. Naturverdier for lokalitet Pinegilet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Kjøkkelåsen og Hovaneset 4 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Kjøkkelåsen og Hovaneset, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus,

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Storavatnet vest 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Storavatnet vest, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Ugla Verdi: 3 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Nesset Inventør: KAB Kartblad: 1320 II Dato feltreg.: 25-09-2008 H.o.h.: 156-314moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag den

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag den Prestegårdsbakken * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Prestegårdsbakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Skalten sør Verdi: 2

Skalten sør Verdi: 2 Skalten sør Verdi: 2 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Fræna Inventør: KAB Kartblad: 1220 I Dato feltreg.: 24-09-2008 H.o.h.: 62-248moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene.

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene. Vassdalen- Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Balsfjord Inventør: GGA, ØRØ Kartblad: 1533 II Dato feltreg.: 27.09.04-29.09.04, UTM: Ø:451000, N:7664000 Areal: 9203

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stormyra Åsnes - Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Stormyra Åsnes, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6051)

Detaljer

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Ramsås (2006) - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Verdal Inventør: JKL Kartblad: 1722 III Dato feltreg.: 30.08.2006-30.08.2006, UTM: Ø:, N: Areal: daa

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

John Bjarne Jordal. Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015

John Bjarne Jordal. Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015 John Bjarne Jordal Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2016 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2016 Utførende konsulent: Biolog J.B. Jordal

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Storursfjellet 2 Referanse: Tellnes S. 2017. Naturverdier for lokalitet Storursfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6021)

Detaljer

Grubben * Referanse:

Grubben * Referanse: Grubben * Referanse: ning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3788) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Ytre Nonselva * Referanse: Klepsland J. T. 2017. Naturverdier for lokalitet Ytre Nonselva, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6067)

Detaljer

Helakmyrene (utvidelse) -

Helakmyrene (utvidelse) - Helakmyrene (utvidelse) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Ringebu Inventør: SRE Kartblad: 1818 II Dato feltreg.: 31.08.04 UTM: Ø:585000, N:6839000 Areal:

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart.

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart. Haukåsen Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Haukåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5792)

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Gudbrandsdal 3 Referanse: Appelgren L., Førland O. 2017. Naturverdier for lokalitet Gudbrandsdal, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6015)

Detaljer

alm og litt ask. Særlig sistnevnte er sjelden i fylket og dette er blant de nordligste, antatt naturlige forekomstene. Karplan-

alm og litt ask. Særlig sistnevnte er sjelden i fylket og dette er blant de nordligste, antatt naturlige forekomstene. Karplan- Brenslefjellet ** Referanse: Gaarder G. 2013. Naturverdier for lokalitet Brenslefjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Indre Pantdalen** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE, JKL Kartblad: 1925 I, 2025 IV Dato feltreg.: 31.08.05, UTM: Ø:463706, N:7258663

Detaljer

Lien hyttegrend, Stranda

Lien hyttegrend, Stranda Lien hyttegrend, Stranda Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Håkon Wågsæther, Stranda Kontaktperson

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2

Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2 Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: 73-636moh Vegetasjonsone:

Detaljer

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 70% nordboreal 30% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 70% nordboreal 30% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Eimhjelledalen 2 Referanse: Hanssen U., Tellnes S. 2017. Naturverdier for lokalitet Eimhjelledalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6011)

Detaljer

Sollaustbekken Verdi: 1

Sollaustbekken Verdi: 1 Sollaustbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hemsedal Inventør: SRE Kartblad: 1616 IV Dato feltreg.: 19.06.08 H.o.h.: 663-1190moh Vegetasjonsone:

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Haukvatnet sør 3 Referanse: Hanssen U. 2017. Naturverdier for lokalitet Haukvatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6045)

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Gulestø 1 Referanse: Tellnes S., Tellnes S. 2017. Naturverdier for lokalitet Gulestø, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6043)

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Stranda prestegård Referansedata Sammendrag Området ligger på østsiden av Storfjorden, rett nord for Stranda sentrum. Området består av svært bratte lisider med bergvegger, skrenter, rasmark og blokkmark.

Detaljer