KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE Eidsvåg, 9. februar 2012 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE1NNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: kl. 13:00 STED: Nesset kommunehus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 01/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7. NOVEMBER 2011 PS 02/12 REFERAT OG ORIENTERINGER PS 03/12 KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2011 PS 04/12 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET PR. DESEMBER 2010 PS 05/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PS 06/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL PS 07/12 MØTEPLAN FOR 2012 PS 08/12 OPPFØLGINGSLISTE Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. Eventuelle forfall meldes på tlf , evt. mob E-post: aase.eriksengmolde.kommune.no Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov. Kopi: Ordfører Rådmann Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Paul E. Nauste (s) leder Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

2 NESSET KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr Utval PS 01/12 Kontrollutvalget Motedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7. NOVEMBER 2011 Sekretærens innstilling Protokollen fra møte 7.november 2011 godkjennes. S aksopplysnin ger Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

3 KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: Tid: kl kl Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 31/11 39/11 Møteleder: Paul E. Nauste, leder (Ap) Møtende medlemmer: Lars Myrset, nestleder (Frp) Vigdis Fjøseid (Ap) Forfall: ingen Ikke møtt: ingen Møtende vara: Irene Glærum (Ap) Fra sekretariatet: Åse Solveig Eriksen, kontrollsekretær Fra revisjonen: Ole Tønnesen, regnskapsrevisor Håvard Austvik, forvaltningsrevisor Av øvrige møtte: Solfrid Svensli, økonomisjef (under sak 33/11-35/11 ) Lederen ønsket det nye kontrollutvalget velkommen og ledet møtet. Det ble foretatt en kort presentasjonsrunde av de som var tilstede. I. varamedlem Irene Glærum var innkalt. Siden utvalget var fulltallig hadde hun talerett, men ikke stemmerett. Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. Møtet startet med at sekretæren ga informasjon om kontrollutvalgets rolle og virke innen det kommunale forvaltningssystem og delte ut en del informasjonsmateriell, samt KRD's veileder Kontrollutvalgsboken til det nye kontrollutvalget. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 31/11 GODKJENN1NG AV PROTOKOLL FRA MØTE 8. SEPTEMBER 2011 PS 32/11 REFERAT OG ORIENTERINGER PS 33/11 NESSET KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 PS 34/11 RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP PS 35/11 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE PS 36/11 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BESTILLING PS 37/11 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING PS 38/11 NKRF's KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I DELTAGELSE PS 39/11 OPPFØLGINGSLISTE Side 1 av 6

4 PS 31/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8. SEPTEMBER 2011 Kontrollutvalgets vedtak Protokollen fra møte 8. september 2011 godkjennes. Kontrollutvalgets behandling Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) PS 32/11 REFERAT OG ORIENTERINGER Kontrollutvalgets vedtak Referat - og orienteringssakene tas til orientering. Kontrollutvalgets behandling Referatsaker: RS 13/11 Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden saksprotokoll Nesset kommunestyre , sak 72/11 RS 14/11 Reglement for kontrollutvalget i Nesset - saksprotokoll Nesset kommunestyre , sak 73/11 RS 15/11 Byggeregnskap Nesset Prestegard - saksprotokoll Nesset kommunestyre , sak 75/11 Orienteringssaker: OS 19/11 Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) 1. september 2011 OS 20/11 Oppfølging av undersøkelse om beregning av selvkost rapport fra Kommunerevisj onsdistrikt 2 M & R, datert Forvaltningsrevisor Håvard Austvik orienterte om undersøkelsen om beregning av selvkost som var foretatt i 2010 og redegjorde for oppfølging av rapporten. OS 21/11 Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Medlemsbrev nr. 4/2011 m/vedlegg OS 22/11 Valgbarhet til kontrollutvalg personer pålagt tjenesteplikt i brannvesen einfo 11/8 fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert OS 23/11 Kommunevalget høsten 2011 og valg av styremedlemmer til revisjonsstyret kopi av brev til medlemskommunene fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R, datert Sekretæren orienterte og viste til endringene i forvaltningsloven som trådte i kraft 1. november som vanskeliggjør at medlemmer av kontrollutvalg kan sitte i revisjonsstyret grunnet de nye habilitetsreglene. Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og ga en kort redegjørelse i den enkelte sak. Side 2 av 6

5 Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) PS 33/11 NESSET KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Kontrollutvalgets vedtak Kontrollutvalget tar økonomirapport pr , sammen med økonomisjefens muntlige redegjørelse og revisors uttalelse til orientering. Kontrollutvalgets behandling Økonomisjef Solfrid Svensli orienterte om regnskapet og noe av årsaken til enkelte enheters regnskapsmessige avvik i forhold til budsjett og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) PS 34/11 RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP Kontrollutvalgets uttalelse Kontrollutvalget har i møte i sak 34/11 behandlet byggeregnskapet til Renovering av Sira kirke. Grunnlaget for behandlingen har vært byggeregnskapet, samt revisjonserklæringen, datert Prosjektet Renovering av Sira kirke hadde en kostnadsramme på kr ,- inkl. tilleggebevilgning, mens byggeregnskapet viser en totalkostnad på kr Dette tilsvarer et mindreforbruk på prosjektet med kr eller 0,4 % i forhold til opprinnelig budsjett. Prosjektet er i hovedsak finansiert med låneopptak. Kontrollutvalget har merket seg at prosjektet er gjennomført uten at anskaffelsesregelverket er fulgt. Regnskapsrevisor har konkludert med at byggeregnskapet for Renovering av Sira kirke er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk og kan godkjennes. Kontrollutvalget vil også bemerke at det har tatt litt lang tid fra prosjektet var ferdigstilt i april 2010 til byggeregnskapet legges fram til politisk behandling. Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen datert 19. oktober 2011, har ikke kontrollutvalget flere merknader til byggeregnskapet for Renovering av Sira kirke. Kontrollutvalgets behandling Side 3 av 6

6 Leder innledet til saken og viste til merknadene fra revisor og sekretær om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser og tidspunkt for fremleggelse av byggeregnskapet i forhold til ferdigstillelse av prosjektet. Økonomisjef Solfrid Svensli, regnskapsrevisor Ole Tønnesen og forvaltningsrevisor Håvard Austvik svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Forslag fra utvalget om en tilføyelse i sekretærens forslag til uttalelse ble trukket tilbake. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) PS 35/11 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE Kontrollutvalgets innstilling 1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Refusjon sykepenger i Nesset kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 6 under Samlede vurderinger og anbefalinger. 2. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget. Kontrollutvalgets behandling Sekretæren ga innledningsvis en kort orientering om bakgrunnen for at forvaltningsrevisjonsprosjektet ble bestilt utført. Forvaltningsrevisor Håvard Austvik redegjorde for innholdet i rapporten og de anbefalinger som er gitt. Forvaltningsrevisor og økonomisjef Solfrid Svensli svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) PS 36/11 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BESTILLING Kontrollutvalgets vedtak 1. Kontrollutvalget bestiller utkast til Plan for forvaltningsrevisjon Planen skal basere seg på en overordnet analyse. 2. Plandokumentet bestilles utført av Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte om saksgangen ved bestilling og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. Side 4 av 6

7 Forvaltningsrevisor Håvard Austvik redegjorde for arbeidet med planen og de risikoanalyser som legges til grunn. Kontrollutvalgets medlemmer kom med innspill til forvaltningsrevisjonsprosjekt som kan tas inn i plan for forvaltningsrevisjon for perioden Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) PS 37/11 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING Kontrollutvalgets vedtak I. Kontrollutvalget bestiller utkast til Plan for selskapskontroll Planen skal basere seg på en overordnet analyse. 2. Plandokumentet bestilles utført av Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Kontrollutvalgets behandling Forvaltningsrevisor Håvard Austvik ga en orientering til det nye kontrollutvalget om selskapskontroll som kan omfatte både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskaper. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) PS 38/11 NKRE's KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I DELTAGELSE Kontrollutvalgets vedtak Paul E. Nauste, Lars Myrset og Vigdis Fjøseid deltar på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1. og 2. februar Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte om konferansen. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (3 voterende) Sekretærens innstilling deltar på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1. og 2. februar PS 39/11 OPPFØLGINGSLISTE Kontrollutvalgets vedtak I oppfølgingslisten gjøres ingen endringer. Side 5 av 6

8 Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte. Utvalget gjennomgikk de sakene som står oppført i oppfølgingslisten. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (3 voterende) Paul E. Nauste leder Lars Myrset nestleder Vigdis Fjøseid Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær Side 6 av 6

9 KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE Saker som er tatt o Eierskapskontroll i Nesset kommune Forvaltningsrevisjonsrapporten Rev -Saksbehandlingsrutiner i Nesset kommune- Forvaltningsrevisjonsrapporten -Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i Nesset kommune" Kontrollutvalgets sekretariat SAKSOPPFØLGING Dato: Ansvar: Rev Rev Sekr Merknad: På bakgrunn av planen er det bestilt eierskapskontroll (kontroll med kommunens rutiner for oppfølging av kommunens eierinteresser i selskap). Denne eierskapskontrollen er obligatorisk og skal gjennomføres årlig. Behandlet i KU sak 05/09. Rapporten ble oversendt kommunestyret og vedtatt i K sak 12/09. Oppfølging av rapporten behandlet i KU , sak 32/10. Saken ble oversendt til kommunestyre. Behandlet i KU sak 20/09. Rapporten ble oversendt kommunestyret og vedtatt i K sak 66/09. Samarbeidsforumet for kontrollutvalgene i Romsdal vedtok at samarbeidsavtalen fra skulle (ajourført pr ) Status: : Arbeidet med å utarbeide eierskapsmelding for Nesset kommune er påbegynt og antas å være klar for politisk behandling i løpet av 1. halvår Saken er overført fra : Eierskapsmelding er utarbeidet og vedtatt av k-styret 16.juni Lagt fram som orienteringssak i dagens møte, jmfr /11. Kontrollutvalget anser saken som avsluttet : Oppfølging av rapporten ble oversendt kommunestyret og behandlet i K sak 110/10 hvor kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens tilrådinger : Kontrollutvalget ønsker å få en statusrapport til neste møte om oppfølging av kommunestyrets vedtak i k-sak 110/10, : Skriftlig rapport fra rådmann lagt fram som orienteringssak i dagens møte, jmfr. OS 18/11. Kontrollutvalget anser saken som avsluttet : Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten vil bli lagt fram for kontrollutvalget høsten : Oppfølging av rapporten lagt fram som egen sak i dagens møte, sak 24/11. Kontrollutvalget anser saken som avsluttet : Sekretariatet avventer svar fra kommunene på forslag om prolongering.

10 Beredskapsplan for Nesset kommune FR prosjekt (Plan for forvaltningsrevisjon 111/Overordna analyse) bestilling av nytt prosjekt Adm Sekr. prolongeres på ubestemt tid. En oppdatering av Beredskapsplanen i Nesset kommune bør skjer så snart som mulig. Kontrollutvalget vedtok i sitt møte at en oppdatering av Beredskapsplanen i Nesset kommune burde skje så snart som mulig. Saken ble fulgt opp av kontrollutvalget i sine møter i september og november I forbindelse med Plan for forvaltningsrevisjon ble det fremmet forslag på aktuelle prosjektområder: : Samtlige ni kommuner har nå vedtatt å prolongere opprinnelig samarbeidsavtale på ubestemt tid. Kontrollutvalget anser saken som avsluttet : Arbeidet med rullering av kriseplan er i gang og vil bli ferdigstilt innen sommeren Saken er overført fra : Kontrollutvalget ønsker å få framlagt rullering av kriseplan til neste møte. Arbeidet med planen var forventet ferdigstilt innen sommeren : Beredskapsplan lagt fram for kontrollutvalget som orienteringssak i dagens møte, jmfr. OS 16/11. Kontrollutvalget anser saken som avsluttet : Kontrollutvalget ønsker i løpet av 1. halvår 2011 å bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt : Bestilling av to nye forvaltningsrevisjonsprosjekt vedtatt i dagens møte : Forvaltningsrevisjonsprosjektet Refusjon sykepenger i Nesset kommune behandlet i dagens møte, jmfr. sak 35/11.

11 NESSET KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr PS 02/12 Utval Kontrollutvalget Motedato REFERAT OG ORIENTERINGER Sekretærens innstilling Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Saksopplysninger Referatsaker: RS 01/12 RS 02/12 RS 03/12 Avslutning av byggeregnskap for renovering av Sira kirke melding om vedtak i Nesset kommunestyre i K sak 143/11 (vedlagt) Forvaltningsrevisjonsrapporten Refusjon sykepenger i Nesset kommune melding om vedtak i Nesset kommunestyre i K sak 6/12 (vedlagt) Møteplan for politiske møter i Nesset for 2012 (vedlagt) Orienteringssaker: OS 01/12 OS 02/12 Kundebrev 2/2011 Kjøreplan for årsrapportering - Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R, (vedlagt) Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering Nyhetsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert OS 03/12 Årsrapport og regnskap for 2011 Skatteoppkreveren (vedlagt) i Nesset kommune OS 04/12 Refusjon sykepenger utfordring for kommunene brev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 M&R, datert (vedlagt) Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

12 Vedtak i Nesset kommunestyre I henhold til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke kommunale barnehager nr. F , datert , vedtar Nesset kommune følgende tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager for 2012: Tilskudd til drift, barn 0-3 år: kr Tilskudd til drift, barn 4-6 år: kr Tilskudd til kapital, barn 0-6 år: kr Beløpene gjelder pr. heltidsplass PS 143/11 Avslutning av byggeregnskap for renovering av Sira Kirke Behandling i Nesset formannskap Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Forslag til vedtak i Nesset formannskap Prosjektet Renovering av Sira kirke hadde en bevilgning fra kommunestyret på kr inkl. tilleggebevilgning. Byggeregnskapet viser en totalkostnad på kr , og gir et mindreforbruk på prosjektet med kr eller 0,4 % i forhold til opprinnelig budsjett. Kommunestyret godkjenner byggeregnskapet for renovering av Sira kirke. Behandling i Nesset kommunestyre Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt Vedtak i Nesset kommunestyre Prosjektet Renovering av Sira kirke hadde en bevilgning fra kommunestyret på kr inkl. tilleggebevilgning. Byggeregnskapet viser en totalkostnad på kr , og gir et mindreforbruk på prosjektet med kr eller 0,4 % i forhold til opprinnelig budsjett. Kommunestyret godkjenner byggeregnskapet for renovering av Sira kirke. PS 144/11 Marginavsetning skatt fra inntektsåret 2012 Behandling i Nesset formannskap Skatteoppkreverens innstilling ble enstemmig vedtatt Side 24 av 34

13 PS 6/12 Forvaltningsrevisjon - rapport om refusjon av sykepenger i Nesset kommune Kontrollutvalgets innstilling 1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Refusjon av sykepenger i Nesset kommune til etterretning, og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 6 under Samlede vurderinger og anbefalinger. 2. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget. Behandling i Nesset kommunestyre Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt Vedtak i Nesset kommunestyre Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Refusjon av sykepenger i Nesset kommune til etterretning, og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 6 under Samlede vurderinger og anbefalinger. 2. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget.

14 Politiske møter 2012 Kommunestyremøter er som hovedregel lagt til torsdager kl Formannskapsmøter er som hovedregel lagt til torsdager kl Utvalget for helse, oppvekst og kuitur har som hovedregel møter på tirsdager kl Utvalget for teknisk, næring og miljø har som hovedregel møter på torsdag kl Mete Kommunestyre Formannskap Utvalg HOK Utvalg TNM Administrasjonsutvalg Eldrerådet/rådet for funks.hemm Sist oppdatert /RBK Jan Februar Mars I Mai Juni og mars blir det telles kommunestyremete i Molde for alle Romsdalskommunene (kveldstid) Vinterferie i uke 8 ( ) Påske: Palmesøndag 31.03, 2. påskedag Høstferie: Uke 40, tørste uka I oktober,

15 Kommunerevisionsdistrikt 2 Møre og Romsdal Telefon: direkte Telefon: hovedkontor Telefaks: E-post: Organisasjonsnr.: Til våre kunder Molde, 20. desember 2011 Kundebrev 2/2011 Kjøreplan for årsrapportering Det nærmer seg tid for rapportering og det kan være grunn til å minne om de frister som gjelder. For at revisor skal kunne uttale seg om regnskapet innen fristen den 15. april må også kommunen overholde sine lovpålagte frister om avleggelse av et fullstendig kommuneregnskap innen 15. februar og årsberetning innen 31. mars. Et fullstendig avlagt kommuneregnskap betyr at alle obligatoriske regnskapsoppstillinger og noter foreligger sammen med dokumenterte avstemminger av alle vesentlige balanseposter. Kontrollutvalget skal uttale seg til årsregnskapet og det er viktig at formannskapet får denne uttalelsen før de avgir innstilling til kommunestyret. Årsberetning skal avgis uten ugrunnet opphold og senest innen 31. mars. Revisor skal vurdere om årsberetningens bruk av regnskapstall er konsistent med årsregnskapet. For kommunale foretak skal særregnskapet være avlagt av foretakets styre innen 15. februar. Årsberetningen skal avgis av styret uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. For interkommunale samarbeid som er å anse som selvstendige rettssubjekt skal disse følge fristene i Lov om interkommunale selskap. For interkommunale samarbeid som ikke er selvstendige rettssubjekt gjelder frister som omtalt for kommuner. Revisor vil ta kontakt med kommunen/foretaket for å få vite når regnskapet skal behandles i formannskap og kommunestyret. Denne informasjonen vil brukes for å fastsette dato for behandling i kontrollutvalget, som må være minst en uke før møte i formannskapet siden uttalelsen fra kontrollutvalget skal følge saken. 1

16 Revisjonen Håvard Austvik som har jobbet som forvaltningsrevisor slutter 29. februar Det innebærer at ny person må rekrutteres, samtidig som vi ser at det blir en stor utskifting de nærmeste årene pga av pensjonering. Dette innebærer total utskifting av dagens fem ansatte. Nedenfor følger en oversikt over utgifter til kontroll og revisjon. Tallene er hentet fra SSB for 2010 og viser at våre medlemskommuner har lave utgifter. Oversikt for fylket gir dette resultatet over utgifter per innbygger og prosent av brutto driftsinntekter i Obs noen kommuner mangler tall. Det er valgt nytt styre i Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal. Her er oversikten. Medlem Torbjørn Rødstøl Frank Lien Knut Sjømæling Martin Kjø stad Bjørn Steinland Anita Øyen Halås Øyvind Solem Vel es 9. januar 2012 Ikke valgt Varamedlem Arne Ho Martin Louis L gstad Heidi Hogset Sivert Petter Dyrkorn Eva Betten Odd Magne Bolli Inngunn Hjelmås Kommune Rauma Molde Gjemnes Vestnes Sunndal Eide Aukra Fræna Nesset 2

17 Kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen - regjeringen.no Page 1 of 1 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Du er her: reoieringen.no / Helse- o omsor sde artementet / Aktuelt / Nvheter / Kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen Nyhet, Kommunal medfinansiering Gjennom samhandlingsreformen skal vi vri innsatsen over til mer forebygging, og tidlig innsats. Fra årsskiftet vil vi overføre 5 milliarder kroner til kommunene, slik at kommunene kan være med på å betale en del av regningen når innbyggerne legges inn på sykehus. Størrelsen på medfinansieringen kommunene skal betale skal beregnes ut i fra det faktiske forbruket i Hensikten med kommunal medfinansiering er å gi kommunene insentiv til å tenke forebygging og til å bygge opp tilbud nærmere der folk bor. Slik kan noen pasienter unngå sykehusinnleggelser og flere kan slippe å reise langt til sykehus hvis de kan få et like godt eller bedre tilbud i kommunene. Det blir viktig å bygge opp gode lokale tilbud og arbeide på tvers av sektorer for å fremme helse og forebygge sykdom. Regjeringen overfører 5 milliarder kroner fra sykehusene til kommunene i Pengene skal kommunene bruke til å betale sin del av sykehusregningen. Pengene blir fordelt etter en kostnadsnøkkel som er basert på forbruket av sykehustjenester i 2010, men hvor noen kommuner blir kompensert for høyere kostnader i en treårs periode. Kommunal medfinansiering er en insentivordning, som er ment å fungere slik at jo mer kommunene selv gjør for pasientene, jo større andel av midlene vil de beholde. Når det gjelder midlene som skal tilbakeføres til sykehusene, som betaling for kommunenes del av sykehusinnleggelser, er det lagt opp til månedlige a kontobetalinger fra kommunene. Dette er anbefalt fra Helsedirektoratet, etter dialog med KS og sykehusene. Hver kommune skal betale et månedlig beløp slik at årssummen anslår hva medfinansieringen vil bli for hele Sykehusforbruket i første og andre tertial 2011 er lagt til grunn for denne beregningen. Grunnlaget for denne beregningen vil derfor avvike noe fra den beregningen som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2012 da de nye beløpene ikke var kjent. Hver enkelt kommune skal uansett ikke betale mer enn det de faktisk har av forbruk av sykehustjenester i A konto-innbetalingene vil derfor bli justert etter hvert tertial, avhengig av faktisk forbruk. Er sykehusforbruket høyere enn det den enkelte kommune har betalt inn, vil a-konto beløpene bli justert opp, og dersom det er lavere vil de bli justert ned. Kommuner som reduserer sykehusforbruket i 2012 vil beholde pengene de sparer, fordi regningen er lavere. Helse- og omsorgsdepartementet vil følge utviklingen på kommunal medfinansiering nøye gjennom 2012, og ha god dialog med KS og sykehusene underveis. Les mer om kommunal medfinansierin å Helsedirektoratets nettsider

18 Nesset kommune Økonomiavdelinga JeBvelBer nieb NESSET Fellessekretætiatet for kontrollutvalgene Molde Kommune Rådhusplassen MOLDE Deres ref: Vår ref 2010/ Saksbehandler Dato Reidun Meringdal, Nesset Årsregnskap med årsrapport for skatt og avgift for inntektsåret Vedlagt føl ger avleggelse av årsregnskap med årsrapport for skatt og avgift for inntektsåret Med hilsen /1Lz; Reidun Mering førstekonsulent Vedlegg 1 Årsregnskap 2 Årsrapport Kopi til: Rigmor Brøste Kjersem Postadresse Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal E-post: postmottaknessetkommune.no Besøksadresse Kommunehuset Telefon Telefaks Bank Org.nr

19 1 Årsrapport for 2011 Skatteoppkreveren i Nesset kommune Årsrapport år2011/dato: Skatteoppkreveren i Nesset

20 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteutvalg 4 2. Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Margin for inntektsåret Kommentarer til marginavsetningen 5 3. Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Særnamskompetanse 8 4. Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak 9 Årsrapport år2011/dato: Skatteoppkreveren i Nesset

21 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Skatteoppkreverfunksjonen innehas av økonomisjefen og er organisatorisk en del av økonomiavdelinga i kommunen. En ansatt har ansvaret for å utføre oppgavene på skatteområdet i tillegg til skatteoppkreveren. Ellers bistår øvrige ansatte på økonomiavdelingen slik at funksjonsdelingen blir ivaretatt samt at servicen overfor skattyterne blir ivaretatt Ressurser og kompetanse Ansatte som arbeider innenfor skatteområdet har lang erfaring og god kompetanse. Ressursene på skatteområdet er tilfredsstillende. 1.2 Internkontroll Kontroll med tilganger, rollesett og fullmakter i SOF1E er gjennomgått. Rutinebeskrivelsen er oppdatert Årsrapport år2011/dato: Skatteoppkreveren i Nesset

22 4 1.3 Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret fordelt til skattekreditorene Total skatte- og avgiftsinngang viser en økning på. kr 10,640 mill. Ovenstående tabell viser økningen/nedgangen i de forskjellige skattarter. Nedgangen i arbeidsgiveravgift fra 2010 til 2011 har i hovedsak sammenheng med at 6 termin 2009 er med i inngangen for 2010 for en stor bedrift som flyttet sitt hovedkontor fra Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Fordelt til kommunen forskudds likti e Fordelt til kommunen naturressursskatt Sum Endring %vis Budsjett Budsjett endr Nedgangen i skatteinngangen til kommunen for forskuddspliktige med 7,6% har sammenheng med at fordelingsprosenten til kommunen er endret fra 31,90 % i 2010 til 28,10 % i Antall personlige skattytere med i skatteoppgjøret: Inntektsåret 2010 avregnet i 2011: skattytere Inntektsåret 2009 avregnet i 2010: skattytere økningen i naturressursskatten(selskapsskatten) til kommunen har sammenheng med dårlig skatteinngang i 2010 grunnet endring av fordelingsprosenter pga store endringsligninger for tidligere år. 1.4 Skatteutvalg Skatteutvalget kr har behandlet 3 saker. 2 saker førte til ettergivelse av skattekrav med til sammen Årsrapport år2011/dato: Skatteoppkreveren i Nesset

23 5 2. Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Skatteoppkreveren i Nesset kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2011 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet. Årsregnskapet for 2011 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Margin Margin for inntektsåret 2010 Beskrivelse Innestående mar in for inntektsår 2010, r Belø For m e avsatt mar in for inntektsår 2010 For lite avsatt mar in for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 10 % Kommentarer til marginavsetningen De tre siste årene har skatteoppgjøret vist følgende beløp(kr) ved marginavsetning på 10 %: Iht kommunestyrevedtak med inntektsåret justeres marginavsetningsprosenten opp fra 10 % til 11 % fra og Marginavsetning for inntektsåret 2011 pr er på kr Årsrapport år2011/dato: Skatteoppkreveren i Nesset

24 6 3. Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Skatteart Restanse Herav Restanse Herav Endring i Endring i berostilt berostilt restanse berostilt restanse restanse restanse Reduksjon (-) Reduksjon (-) Sum restanse r. skatteart Arbeids iverav ift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt erson Forskuddstrekk Geb r Innfordrin sinntekter Inntekt av summarisk felleso 'er Kildeskatt Restskatt Restskatt erson Sum restanse diverse krav Diverse krav Sum restanse pr. skatteart inkl, diverse krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restansen i arbeidsgiveravgift viser at kr av totalrestanse på kr gjelder restanser i konkursbo som ikke er avsluttet. Økning i forsinkelsesrenter gjelder oppgjør av restanser av eldre skatter der rentene har endret status fra stipulerte forsinkelsesrenter til krav forsinkelsesrenter. Kravene er vanskelig å kreve inn fordi restansene gjelder få skattytere med dårlig betalingsevne. Restanse forskuddsskatt person viser en nedgang i forhold til året før. Kravene gjelder i hovedsak eldre forskuddsskatter som er vanske/ig å kreve inn fordi restansene gjelder få skattytere med dårlig betalingsevne. Det er meldt krav i åpnede gjeldsordninger som ikke kan avskrives før gjeldsordningsperioden avsluttes, bistandskrav meldt til innkreving utland, utleggstrekk. Restanser på forskuddsskatt person viser kr (98,98 %) for 2011 mot kr (98,38 %) i økningen i restskatt gjelder i hovedsak endringsligninger eldre år som er vanskelig å kreve inn fordi det gjelder få skattytere med dårlig betalingsevne. Det er meldt krav i åpnede gjeldsordninger som ikke kan avskrives før gjeldsordningperioden avsluttes, store enkeltrestanser pga skjønnsligninger/fastsettelse fra ettersyn, utleggstrekk. Nedgangen i berostilte krav skyldes at deler av berostilte krav er innfordret. Årsrapport år2011/dato: Skatteoppkreveren i Nesset

25 7 Innkrevingsstatistikken for restskatt 2010 pr sammenlignet mot restskatt 2009 pr , viser tilnærmet lik restanse (diff. kr 2 997). Det har stor betydning for innkrevingen hvilke sammensetning av skattytere som har restanser fra år til år. Debitortilpasset innfordring(dti) for restskatt 2010 samt deler av forskuddsskatt 2011 er fulgt opp iht. betjeningsstrategiene. Avskrivninger: Antall krav som var foreldet pr : 10(3 aktører) Samlet beløp på krav som var foreldet: kr Foreldede krav gjelder utenlandske skattytere. Samlet beløp på krav som er avskrevet i avsluttede konkursbo: kr Berostilte krav: Det er ikke foretatt berostilling av krav i Endring av pensjonsgivende inntektinedsettelse av pensjonspoeng: Antall nedsettelser pr : Samlet beløp: 3 kr Restanser eldre år Inntektsår Sum restanse debet) Herav skatteart "Restskatt erson" Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år For inntektsårene 2007 til og med 2009 er kravene under aktiv innfordring. Store endringsligninger for inntektsårene 2007 og 2008 som utløste store restskatter på en skattyter med dårlig betalingsevne, økte restansene betydelig. 1 tillegg har vi en stor restanse bistand utland samt restanser meldt i åpnede gjeldsordninger som ikke kan avskrives før gjeldsordningsperioden er utløpt. For inntektsårene 1989 til og med 2006 gjelder restansene et fåtall skattytere som har store gjeldsproblemer. Restansene fordeler seg på restskatt, forskuddsskatt og renter/gebyrer. De fleste restansene gjelder skjønnsligninger, endringsligninger samt krav i åpne gjeldsordninger. Krav som er berostilt utgjør kr Kravene vurderes kontinuerlig for innkreving, og skatteoppkreveren har gjort det som er mulig for å sikre kravene samt vurdere realisasjon av utleggspant. Hoveddelen av utleggene viser "intet til utlegg" som er under overvåking. Årsrapport år2011/dato: Skatteoppkreveren i Nesset

26 8 Det legges vekt på å få skattyterne i tale for å få en totalvurdering av skattyternes betalingsevne samholdt med undersøkelser foretatt av skatteoppkrever. Det er viktig at skattyterne møtes med respekt slik at vi får en god dialog. Skattyterne er beskyttet av dekningsloven 2-7 og i mange tilfeller er det ikke rom for innfordring. Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste forelda krav" dato t.o.m Antall krav som var foreldet pr : 0 Samlet beløp på krav som var foreldet pr : Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr I henhold til nedenstående oversikt har vi oppnådd tilnærmet kravene til innfordring som Skatt Midt- Norge har fastsatt. For restskatt 2009 har vi oppnådd resultat over fastsatt krav. Oversikt krav og oppnådd resultat: Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat DTI strategiene for restskatt 2009 er fulgt, med få avvik. Det har vært avholdt 26 utleggsforretninger samt sendt 4 bistandsbegjæringer. Telefonisk kontakt i innfordringen brukes også på andre krav som ikke følger DTI strategiene. Slike avklarende samtaler er ofte første skritt i en prosess der skattyter, spesielt de med dårlig økonomi, får råd og veiledning om de muligheter som finnes og om hva regelverket sier. Innfordringsresultatet kan variere fra år til år da sammensetningen av skattytere som har skatterestanser har stor betydning. 3.3 Særnamskompetanse Skatteoppkreveren bruker særnamskompetansen i alle utleggsforretninger og bistandssaker. Dette er en fordel for innkrevingsarbeidet ved at vi raskere får tatt utlegg samt at vi selv finner og vurderer de riktige utleggsobjektene. Inntekten av innfordringsgebyrene tilfaller kommunen. Når den ordinære namsmannen utfører oppgaven tilfaller innfordringsgebyrene staten. Årsrapport år2011/dato: Skatteoppkreveren i Nesset

27 9 4. Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen Arbeidsgiverkontrollen utføres av fagperson på skatteområdet. Det er opprettet et samarbeidsforum for kontrollørene i Møre og Romsdal som har årlige samlinger der kontrolløren deltar. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Antall planlagte kontroller for 2011: 6 Som utgjør: 5 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller 2011: 6 Som utgjør: 5 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i 2010: Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Det er avdekket resultat i alle kontrollene i form av regnskapsmerknader, foretatt egenretting, vurdering anmeldelser. 4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Kravene for planlagte kontroller i 2011 er nådd. 4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører Skatteoppkreverkontoret deltar ikke i interkommunalt samarbeid med andre kommuner. Det er et godt samarbeid mellom kontrollørene i samarbeidsforumet FAMOR (Forening Arbeidsgiverkontroll Møre og Romsdal), samt at vi har et godt samarbeid med kontrollenheten i Skatt Midt-Norge. 4.6 Gjennomførte informasjonstiltak Det gjennomføres informasjonstiltak mot nye arbeidsgivere ved at det sendes ut informasjonsmateriell der det bes om tilbakemelding om de har ansatte og om de har opprettet skattetrekkskonto. Det gis også informasjon i forbindelse med arbeidsgiverkontrollen. Sted/dato: V i. 1&) Skatte pkreverens signatur Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren. Årsrapport år2011/dato: Skatteoppkreveren i Nesset

28 Årsregnskap for Nesset kommune for inntektsåret 2011 avlagt etter kontantprinsippet 64e) ',-;_t:l,lg tbr 6345 U6 1543u Eidsvåg, Solfri Svensli skatteoppkrever [X1,10(4

29 Årsregnskap for Nesset kommune for inntektsåret 2011 avlagt etter kontantprinsippet detaljert Likvider Bank Kontanter 0 0 Utbetalin er som ikke er 'ennomført 0 0 Likvider Skyldi skattekreditorene Int fordelt folketr arbav Int fordelt folketr medlav Int fordelt stat FS Int fordelt til f Ikeskomm Int fordelt til kommunen Int fordelt til stat TS mv Mellomre nska skonto 'ørskonto RAFT Skyldig skattekreditorene Sk Idi andre Diverse debitorer o kreditorer Innbetalin er ikke inntektsført Uidentifiserte innbetalin er Skyldi andre Ikke fordelt til skattekreditorer Innestående mar in Udis onert resultat -6-6 Ikke fordelt til skattekreditorer Innbetalt skatter o av ifter Arbeids iverav ift Kildeskatt 0 0 Personli e skatte tere Selska sskatt Innbetalt skatter og av ifter Renter Renteinntekter Renteut ifter Renter Innfordrin Innfordrin sinntekter Innfordrin sut ifter Innfordrin Fordelt skattekreditorene Fordelt til Folketrygden - arbeids iverav ift Fordelt til Folketr den - medlemsav ift Fordelt til F 1keskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Videresendin lasserin mellom kommuner Fordelt skattekreditorene Ufordelt Krav som er ufordelt 0 0 Sum totalt 0 0 Eidsvåg, Skatteoppkreveren 6460 Eidsvåg Komo for skatt , Solfrid vensli skatteoppkrever

30 Forklarin til årsre nska et Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og avgifter mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. Sumlinjene i årsregnskapet Likvider Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt kontantbeholdning. Skyldig skattekreditorene Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar. Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar. Skyldig andre Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt til skattekreditorene. Udisponert resultat Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, samt renter og gebyrer. Fordelt til skattekreditorene Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene. Krav som er ufordelt Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

31 - Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Telefon: direkte Telefon: hovedkontor Telefaks: E-post: Organisasjonsnr.: Rådmenn, ansvarlige for økonomi og personal samt saksbehandlere av sykepenger i Aukra kommune Eide kommune Fræna kommune Gjemnes kommune Molde kommune Nesset kommune Rauma kommune Sunndal kommune Vestnes kommune Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato Grete Gjendem Molde, 9. februar 2012 Refusjon sykepenger - utfordringer for kommunene Revisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjon om sykepenger i alle kommunene, med unntak av Aukra. I dette brevet sier vi hvilke utfordringer kommunene har samt veien videre i dette arbeidet. I rapportene har vi gitt de samme anbefalingene til alle kommunene: arbeide videre med å styrke dialogen med NAV sørge for skriftlige rutiner for områder som er sentrale for refusjon av sykepenger Anbefalingene må ses på bakgrunn av funnene i rapportene for den enkelte kommune. Hovedinntrykket vi sitter igjen med kan oppsummeres slik: Flere kommuner melder om økt utbetaling av refusjon i fior høst og bedre kontakt med NAV som følge av forvaltningsrevisjonene. NAV ønsker å hjelpe kommunene til å oppklare bakgrunnen for restansesituasjonen. Flere av kommunene har allerede hatt en slik gjennomgang og flere har fått rutine med lokalt NAV-kontor om regelmessige møter. Noen kommuner har ikke kommet så langt i dette arbeidet. Det er viktig at kommunene selv prioriterer tilstrekkelig ressurser til dette arbeidet om også NAV skal kunne prioritere ressurser til dette. De som ikke har opprettet kontakt med lokalt NAV-kontor bør prioritere dette. Flere kommuner har kommet godt i gang med å utarbeide gode rutiner. Dette arbeidet bør prioriteres videre. NAV Forvaltning Molde har redusert restansene for sykepengerefusjon betydelig fra vi begynte med dette prosjektet til nå. Dette tilsier at det fremover vil kunne ta kortere Kontrollutvalget har ikke prioritert dette prosjektet. Det er likevel samlet inn regnskapstall for kommunen for sammenlikning mot andre kommuner. Kornintmerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Rådhusplassen I 6413 MOLDE Side 1 avl Molde, Aukra, Vestnes, Raurna, Sunndal, Nesset, Gjemnes. Eide, Fræna

32 - tid fra krav sendes inn til utbetaling skjer. NAV legger opp til en gjennomgang av gjenstående, eldre saker i løpet av våren. Kommunene må være forberedt på å bistå NAV i dette arbeidet. Riksrevisjonen holder på med en forvaltningsrevisjon av sykepengeområdet i NAV, blant annet i Møre og Romsdal. Dette arbeidet vil være ferdig i løpet av året. Vi har utarbeidet statistikk for sykepengerefusjon der vi sammenlikner kommunene i revisjonsdistriktet. Denne er lagt ved. For enkelte kommuner er det av enten systemmessige eller regnskapstekniske årsaker vanskelig å få ut god informasjon. Det er ikke skilt mellom sykepengerefusjon og annen refusjon. Det er noen forhold i statistikken vi vil løfte frem: - Innsendte krav: Det er stor forskjell mellom "like" kommuner i volumet på innsendte krav. Vi ser ingen direkte sammenheng med utviklingen i sykefravær over tid. Mottatt refusjon: Utviklingen varierer i takt med innsendte krav. Justering av krav: Det er store forskjeller i volum (verdi) av justeringer mellom kommunene. Den største kommunen har mindre justeringer i volum enn de fleste andre kommunene. Andel justering er av innsendte krav: Dette sier noe om kvaliteten i de krav som sendes inn og sikkerheten for de fordringer som føres i kommunens regnskap. Også her ligger den største kommunen betydelig lavere enn de fleste andre. Restanse per 31.12: Til tross for store utbetalinger fra NAV siste halvår går dette dessverre oppover for flere kommuner. For flere kommuner samvarierer dette med innsendte krav og mottatt refusjon. Restanse per 12.06: Dette er den tiden på året da kommunenes likviditet ofte er mest presset. Denne er for flere kommuner økende. Revisjonen har tatt opp forholdet med NAV Forvaltning Molde. Kommunene bør vurdere hvordan man ligger an i forhold til andre kommuner og om det er mulig å lære av hverandre. Vi registrerer at det som skiller kommunen med lavest andel justeringer fra de andre er at den har et større fagmiljø på området og at de som arbeider med det har god erfaring. Flere av kommunene vil kunne være sårbare ved for eksempel sykdom. Det vil være svært viktig for de kommunene som har små fagmiljøer å ha gode skriftlige rutiner. Revisjonen vil benytte anledningen til å takke alle for godt samarbeid i prosjektet. Med hilsen Grete Gje em forvaltningsrevisor Håvard Austvik forvaltningsrevisor Vedlegg: Statistikk for sykepengerefusjon i kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes 2

33 Innse ndte krav ~ Auk ra E ide Fræna Gjemnes Molde Nes s et Raurna Sunndal Vestnes Mottatt refusjon Auk ra Eide Fræna Gjemnes Molde --II Nes s et Rauma S unndal Ves tnes

34 - - Justering av krav Auk ra Eide Fræna Gjemnes Molde 0 Nes s et Sunndal Ves tnes Andel justeringer av innsendte krav 25 Aukra 20 Eide Fræna 15 Gjemnes Molde 4, Nes s et 10 Rauma Sunndal Vestnes

35 Restanse per 31. desember Aukra 4e Eide Fræna Gjemnes -~Molde.-4. Nesset..4. Rauma Sunndal Vestnes Restanse per 12. juni «* Aukra Fræna Gjemnes --11E MoIde 9 Nesset ) Rauma Sunndal - - Vestnes

36 NESSET KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / &14 Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr Utval Møtedato PS 03/12 Kontrollutvalget Kommunestyret KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2011 Sekretærens innstilling Kontrollutvalgets årsmelding for 2011 tas til etterretning. Saksopplysninger I henhold til lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning. Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr koml. 77 nr I. Det er således av betydning at kommunestyret blir orientert om kontrollutvalgets virksomhet gjennom året. Det følger av koml. 77 nr 6 første punktum: "Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget." Vedlagt følger: Utkast til årsmelding for 2011 for kontrollutvalget i Nesset Oversikt over behandlede saker i 2011 VURDERING I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap, særregnskap for bygge- og investeringsprosjekt, samt oversendelse av avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding. Årsmeldingen kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

37 KONTROLLUTVALGET NESSET KOMMUNE I 1. INNLEDNING Etter lov av 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) 77 er Nesset kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning. Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet. Det følger av koml. 77 nr 2: ÅRSMELDING FOR 2011 "Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen." Funksjonen som kontrollorgan forutsetter en uavhengig stilling i forhold til den som blir kontrollert, dvs. forvaltningen. Utvalget rapporterer og gir innstilling direkte til kommunestyret i saker som vedkommer denne oppgaven. 2. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget i Nesset kommune har for perioden følgende sammensetning: Funks'on Leder Nestleder Medlem Navn Mellvin Arvid Steinsvoll Lars Myrset Pia Carita Gyldenskog (Reidun Morewood) *medlem av kommunestyret. Parti Ap Frp Sp Sp Varamedlemmer Nr Navn 1 Torbjørn Utigard 2 Paul Edvin Nauste 3 Gudbjørg Frisvoll 4 Svein Øverås 5 Janne Sylvia Bjerkeli Krohn Parti Sp Ap KrF V Il Representanten Pia Carita Gyldenskog ble innvilget fritak fra vervet i K sak 83/09. Som nytt medlem ble valgt Reidun Morewood. 1 tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i utvalgets møter. Etter kommunevalget høsten 2011 ble det valgt nytt kontrollutvalg for perioden som fikk følgende sammensetning: Funksion Leder Nestleder Medlem Navn Paul Edvin Nauste Lars Myrset Vigdis Fjøseid Parti Ap Frp Ap Varamedlemmer Nr Navn 1 Irene Glærum 2 Per Olav Eidsæter 3 Ivar H. Trælvik Parti Ap IL Frp medlem av kommunestyret. Side I av 8

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 07.11.2011 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 31/11 39/11 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 16.02.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.00 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/12 09/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE Til medlemmene i kontrollutvalget Gjemnes, 28.februar 2012 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: 07.03.2012 kl. 13:00 STED: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus SAKSLISTE:

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

ENGASJEMENTSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OG KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL

ENGASJEMENTSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OG KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 09.09.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal kommunehus Sak nr: 23/11 29/11 Møteleder: Bjørn Flemmen Steinland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 11.04.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/11 15/11 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/12 Møtedato: 03.05.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/12 17/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/12 Møtedato: 29.11.2012 Tid: kl 11.00 kl 14.15 Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus Sak nr: 32/12 39/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/10 Møtedato: 16.06.10 Tid: kl 13.00 kl 15.00 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 15/10 20/10 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/16 Møtedato: 10.2.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 01/16 08/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.10 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 09/13 16/13 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Det ble meldt inn en ekstra sak til dagens møte, sak 28/10 Eventuelt. SALG AV GNR 29 BNR 148 (FIATVERKSTEDET)

Det ble meldt inn en ekstra sak til dagens møte, sak 28/10 Eventuelt. SALG AV GNR 29 BNR 148 (FIATVERKSTEDET) KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/10 Møtedato: 20.09.10 Tid: kl 13.00 kl 14.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 21/10 28/10 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

Bjørn Stensjø, ass. rådmann (under sak 29/10 33/10 og 36/10) Rolf Jonas Hurlen, ordfører (under sak 34/10 36/10)

Bjørn Stensjø, ass. rådmann (under sak 29/10 33/10 og 36/10) Rolf Jonas Hurlen, ordfører (under sak 34/10 36/10) KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/10 Møtedato: 02.11.10 Tid: kl 13.00 kl 15.45 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 29/10 36/10 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/14 Møtedato: 12.02.2014 Tid: kl 12.00 kl 15.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/14 07/14 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Møte nr: 1/10 Møtedato: Tid: kl kl Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Eva Betten, nestleder (Ap)

Møte nr: 1/10 Møtedato: Tid: kl kl Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Eva Betten, nestleder (Ap) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/10 Møtedato: 11.03.10 Tid: kl 10.20 kl 14.15 Møtested: Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Møteleder: Møtende medlemmer: Eva

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

SUNNDAL HELSETUN TILBYGG OG OMBYGGING. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I SUNNDAL KOMMUNE

SUNNDAL HELSETUN TILBYGG OG OMBYGGING. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I SUNNDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/10 Møtedato: 29.11.10 Tid: kl 10.15 kl 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal rådhus Sak nr: 27/10 35/10 Møteleder: Eva Betten, nestleder

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

MØTEINNKALLING. MØTE NR.: 1/12 TID: 12.03.2012 kl. 10:00 STED: Møterom "Romsdalshorn", Rauma kulturhus. OBS! Merk sted!

MØTEINNKALLING. MØTE NR.: 1/12 TID: 12.03.2012 kl. 10:00 STED: Møterom Romsdalshorn, Rauma kulturhus. OBS! Merk sted! KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE Åndalsnes, 06.mars 2012 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: 12.03.2012 kl. 10:00 STED: Møterom "Romsdalshorn", Rauma kulturhus. OBS! Merk

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE»

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE» KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/17 Møtedato: 15.11.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 28/17 36/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 7/15 Møtedato: 8.12.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 13.55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 42/15 48/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Møte nr: 3/12 Møtedato: Tid: kl kl Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12

Møte nr: 3/12 Møtedato: Tid: kl kl Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12 KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/12 Møtedato: 19.06.2012 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12 Møteleder:

Detaljer

Øyvind Uren (Ap) Hilde Anita Furland Frostad (H) Jan Olav Vadseth (Frp)

Øyvind Uren (Ap) Hilde Anita Furland Frostad (H) Jan Olav Vadseth (Frp) KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 14.03.2012 Tid: kl 08.30 kl 10.40 Møtestad: Kommunestyresalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 01/12 07/12 Møteleiar: Møtande medlemmer:

Detaljer

Ann Helen Dalheim (Uavh.)

Ann Helen Dalheim (Uavh.) KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/15 Møtedato: 07.12.2015 Tid: kl. 12.00 kl. 14.45 Møtested: Formannskapssalen, Fræna kommunehus Sak nr: 35/15 41/15 Møteleder: Ingvar Hals, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/13 Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.15 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 37/13 43/13 Møteleder: Finn Myrland, leder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE. Egen evaluering av kontrollutvalgets arbeid

KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE. Egen evaluering av kontrollutvalgets arbeid KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE Egen evaluering av kontrollutvalgets arbeid Valgperioden 2007 2011 1. Innledning Valgperioden 2007 2011 nærmer seg slutten og et snart 4-årig virke for kontrollutvalget

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/12 Møtedato: 24.04.2012 Tid: kl 10.00 kl 13.20 Møtested: Grupperom 1, Grand Hotel Bellevue Sak nr: 12/12 17/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Odd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 5.5.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.00 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 12/15 20/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 10.6.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 14.20 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 21/15 26/15 Møteleder: Finn Myrland (Ap) Møtende

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/13 Møtedato: 15.10.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.40 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 29/13 36/13 Møteleder: Are Krohn Venås, (Frp)

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Anne Brekke Kvalvaag (Ap) Kristine Måløy, (KrF) Terje Angvik (Frp) (fratrådte under behandling av sak 33/12) Grete Gjendem, forvaltningsrevisor

Anne Brekke Kvalvaag (Ap) Kristine Måløy, (KrF) Terje Angvik (Frp) (fratrådte under behandling av sak 33/12) Grete Gjendem, forvaltningsrevisor KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/12 Møtedato: 14.11.2012 Tid: kl 13.00 kl 15.30 Møtested: Kantina, Gjemnes kommunehus Sak nr: 30/12 37/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 04.10.2016 Tid: kl 13.30 kl 16.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/17 Møtedato: 20.9.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.00 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 19/17 27/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 14.9.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.05 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 21/16 30/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Willy Farstad (H) Eli Sildnes, nestleder (H)

Willy Farstad (H) Eli Sildnes, nestleder (H) KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 10.09.2015 Tid: kl 13.00 kl 15.50 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 22/15 29/15 Møteleder: Ola Krogstad, leder (Ap)

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/15 Møtedato: 17.03.2015 Tid: kl 12.00 kl 15.00 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/15 08/15 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/12 Møtedato: 26.09.2012 Tid: kl 10.00 kl 14.40 Møtested: Åndalsnes sjukeheim / Rauma rådhus, Møterom 415 Sak nr: 25/12 31/12 Møteleder: Møtende

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 12.03.2012 Tid: kl 10.00 kl 15.15 Møtested: Møterom Romsdalshorn, Rauma kulturhus Sak nr: 01/12 11/12 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Loppa kommune Møte nr. 1/2017 23. mai 2017 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2017/17063-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Berit Land, Leder (AP) Torbjørn Johnsen, Nestleder (H) Andre:

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Møteprotokoll - kontrollutvalget

Møteprotokoll - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteprotokoll - kontrollutvalget Møtedato/tid : Onsdag 12. mars 2008, kl. 18.00 21.10 Møtested/lokaler : Selbu rådhus, Formannskapssalen Saksnr : 10/2008 15/2008 Møtende medlemmer : Ole Halvard

Detaljer

Eva Cecilie Steigre (Sp) Kåre Vevang (Ap) Ove Silseth, ordfører Håvard Herskedal, økonomimedarbeider

Eva Cecilie Steigre (Sp) Kåre Vevang (Ap) Ove Silseth, ordfører Håvard Herskedal, økonomimedarbeider KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 22.06.2015 Tid: kl. 10.00 kl. 12.15 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 16/15 21/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 21.06.2016 Tid: kl 13.00 kl 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, Eide rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 17. november 2011 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2011/10030-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf I. Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Det ble meldt inn en ekstra sak til møtet, sak PS 09/15 Deltakelse på FKT sin fagkonferanse og årsmøte 2015.

Det ble meldt inn en ekstra sak til møtet, sak PS 09/15 Deltakelse på FKT sin fagkonferanse og årsmøte 2015. KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/15 Møtedato: 03.03.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.00 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 01/15 09/15 Møteleder: Ola Krogstad, leder (Ap)

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.3 /2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2012/13012-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Elisabeth H. Karlsen, leder Kjell Pedersen, nestleder Carina Prytz, varamedlem Andre:

Detaljer

PS 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.APRIL 2016 PS 16/16 UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PS 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.APRIL 2016 PS 16/16 UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 13.06.2016 Tid: kl 12.00 kl 14.30 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 13/16 20/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/12 Møtedato: 30.05.2012 Tid: kl 10.00 kl 12.45 Møtested: Grupperom 1, Grand Hotel Bellevue Sak nr: 18/12 24/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Odd

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEDNING Etter lov av 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) 77 er Nesset kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

SAKLISTE. Orientering fra revisor - sak 023/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

SAKLISTE. Orientering fra revisor - sak 023/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.11. 2014 Møtetid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 27.05.2013 Tid: kl 10.00 kl 13.50 Møtested: Kommunestyresalen, Rauma rådhus Sak nr: 08/13 15/13 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 27.02.2017 Tid: kl 12.00 kl 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/17 07/17 Møteleder: Ivar H. Trælvik,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune. Andre møtende

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune. Andre møtende MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Tirsdag 26. februar 2008 kl 09:30-14:20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom 101 Møtende

Detaljer

permisjon fra kl etter behandling av sak 03, 04 og 05/17) Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp)

permisjon fra kl etter behandling av sak 03, 04 og 05/17) Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 31.01.2017 Tid: kl 12.20 kl 15.15 (Fra kl. 10.00-11.45: Virksomhetsbesøk hos Øran aktivitetshus) Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2012 20. april 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10035-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/14 Møtedato: 18.06.2014 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus Sak nr: 18/14 23/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

Drangedal kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2015. Drangedal kommune - kontrollutvalget

Drangedal kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2015. Drangedal kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/513-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2015 Drangedal kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: 09:00-15:00 Sted: Kommunehuset, Møterommet Dersom de

Detaljer

Edel Magnhild Hoem (SV) Kari Kittelsen (V) Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap) Ingen

Edel Magnhild Hoem (SV) Kari Kittelsen (V) Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/15 Møtedato: 20.04.2015 Tid: kl 10.00 kl 14.20 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 11/15 18/15 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 9. september 2009 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 31.08.2009

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2016-001-FHL Sted og dato: Slidre 10.05.2016 Til Møte nr 01/2016 Sak 01-06/ 2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET I VANG KOMMUNE Møtested : Møterom Skutshødn.

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02 /2012 21. mars 2012 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2012/12024-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Jon Erik Hansen, leder Solbjørg Olsen, nestleder Anne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 14.06.2016 Tid: kl. 12.00 kl. 15.30 Møtested: Møterom «Beøy», 1.etg., Fræna kommunehus Sak nr: 15/16 22/16 Møteleder: Lisbeth Valle,

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer