MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/13 Møtedato: Tid: kl kl Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 37/13 43/13 Møteleder: Finn Myrland, leder (Ap) Møtende medlemmer: Are Krohn Venås (Frp) Harald Valved (Sp) Forfall: Tove A. Melsæter, nestleder (H) Evy Olin Strømme (V) Ikke møtt: Rolf I. Gaasø, varamedlem (V) Møtende vara: Ingen Fra sekretariatet: Fra revisjonen: Åse Solveig Eriksen, kontrollsekretær Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor Anny Sønderland, forvaltningsrevisor Av øvrige møtte: Åsmund Vestad, daglig leder Molde Eiendom KF (under sak 40/13) Tor Egil Heimstad, leder for virksomhetsområdet Prosjekt, Molde Eiendom KF (under sak 40/13) Møteleder ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 37/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15. OKTOBER 2013 PS 38/13 PS 39/13 PS 40/13 PS 41/13 PS 42/13 PS 43/13 REFERAT OG ORIENTERINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «SAMHANDLINGSREFORMEN I MOLDE KOMMUNE». GJENNOMGANG AV PROSJEKTPLAN RETNINGSLINJER FOR AVSLUTNING OG BEHANDLING AV REGNSKAP FOR INVESTERINGSPROSJEKT I MOLDE KOMMUNE NKRF s KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I DELTAGELSE OPPFØLGINGSLISTE EVENTUELT Daglig leder Åsmund Vestad orienterte i starten av møtet om de utfordringer Molde Eiendom KF har i forhold til budsjett, bemanning og den økonomiske driften av foretaket. Daglig leder Side 1 av 5

2 ser det som vanskelig å ha en forsvarlig drift av foretaket innenfor de rammer som er satt i budsjettet. PS 37/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16. SEPTEMBER 2013 Protokollen fra møte 15. oktober 2013 godkjennes. Møteleder orienterte. PS 38/13 REFERAT OG ORIENTERINGER Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Referatsaker: RS 14/13 RS 15/13 RS 16/13 Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal saksprotokoll fra Molde kommunestyre, møte , sak 96/13 Rullering av eiermelding 2013 saksframlegg og protokoll fra Molde kommunestyre, møte , sak 97/13 Oppfølging av politiske vedtak - saksprotokoll fra Molde kommunestyre, møte , sak 113/13 RS 17/13 Møteprotokoll fra styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Orienteringssaker: OS 12/13 einfo 13/6 Spørsmål om ugildhet for representanter for eierkommuner infoskriv fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert OS 13/13 OS 14/13 einfo 13/7 Forholdet mellom kontrollutvalgsforskriften 19 og forvaltningsloven 13 infoskriv fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert Rapport fra uanmeldt tilsyn med vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i Molde kommune (ingen avvik), Helsetilsynet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert Sekretær og leder orienterte til den enkelte sak. Side 2 av 5

3 PS 39/13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «SAMHANDLINGSREFORMEN I MOLDE KOMMUNE». GJENNOMGANG AV PROSJEKTPLAN Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Samhandlingsreformen i Molde kommune med de merknader og tilføyelser som måtte fremkomme i møtet. Prosjektplanen danner grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Forvaltningsrevisor Anny Sønderland orienterte om revisjonens arbeidsmetode med prosjektet og redegjorde for problemstillingene som fremgår av prosjektplanen. Kontrollutvalget ønsker at revisjonen i rapporten skal se nærmere på kommunens kapasitet til å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. PS 40/13 RETNINGSLINJER FOR AVSLUTNING OG BEHANDLING AV REGNSKAP FOR INVESTERINGSPROSJEKT I MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget ber om at det utarbeides et mer detaljert reglement for avslutning og behandling av regnskap for investeringsprosjekt i Molde kommune hvor kontrollutvalgets rolle er avklart. Sekretær orienterte om bakgrunnen for at denne saken ble fremmet. Åsmund Vestad og Tor Egil Heimstad fra Molde Eiendom KF ga uttrykk for at de så et behov for å ha tydelige retningslinjer nedfelt i et reglement for investeringsprosjekt, og viste til at de nå vil utarbeide forslag til retningslinjer. Reglement for investeringsprosjekt kan være en del av kommunens Økonomireglement eller vedtas som et eget reglement. Kontrollutvalget ser det som viktig at dette blir en prioritert oppgave og ber sekretariatet oversende saken til rådmannen. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fremsatt i møtet. (3 voterende) PS 41/13 NKRF s KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I DELTAGELSE Finn Myrland deltar på NKRF s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 5. og 6. februar Side 3 av 5

4 Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (3 voterende) Sekretærens forslag..deltar på NKRF s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 5. og 6. februar PS 42/13 OPPFØLGINGSLISTE I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: Molde kommunes utøvelse av eierskap i selskap og kommunale foretak Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på hvordan Molde kommune utøver sitt eierskap i kommunale foretak og selskap som de har eierandeler i. Molde kommune har utarbeidet en eierskapsmelding hvor kommunens eierstrategi i det enkelte selskap er nedfelt. Meldingen skal rulleres hvert 2. år. Kontrollutvalget ønsket å få framlagt den reviderte Eierskapsmeldingen når den foreligger : Rullering av Molde kommunes eierskapsmelding er behandlet av kommunestyret i sak 97/13. Saksframlegg og protokoll er lagt fram for kontrollutvalget i dagens møte i referatsak RS 15/13. Kontrollutvalget anser saken for avsluttet. Sekretær orienterte. I dette møtet var det ikke lagt opp til noen orienteringer fra kommunens administrasjon. Utvalget gjennomgikk de saker som er på oppfølgingslisten. Det ble ikke fremmet forslag til nye saker til oppføring på oppfølgingslisten Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (3 voterende) PS 43/13 EVENTUELT Virksomhetsbesøk I kontrollutvalgets møteplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet. Kontrollutvalget har konkludert tidligere med at de ønsket å besøke Råkhaugen omsorgssenter. Hensikten med besøket var å få omvisning på senteret og få en orientering om institusjonens funksjon som lokalmedisinsk senter og dagsenter. Dette er ikke lenger aktuelt da Råkhaugen omsorgssenter har fått endret funksjon. Konklusjon Kontrollutvalget konkluderte med at de ønsker å besøke Kirkebakken helsehus i forbindelse med sitt første møte i Utvalget ønsker også i den forbindelse å få en orientering om omsorgstilbudet i Molde kommune og vil rette en forespørsel til rådmannen om dette kan la seg gjøre. Side 4 av 5

5 Fastsettelse av dato for kontrollutvalgets første møte i 2014 Kontrollutvalgets møteplan for et helt år fastsettes normalt av utvalget i deres første møte i nytt år. Det er formålstjenlig at kontrollutvalgets første møte i nytt år avtales i det siste møtet i inneværende år. Kontrollutvalgets medlemmer ble enige om at dato for første møte i 2014 skal være mandag 3. februar. Elektronisk møtebehandling Fra og med 2014 vil det ikke lenger være mulig å trykke møtedokumenter ved trykkeriet i Molde kommune da virksomheten der opphører fra 1. desember i år. Utvalget drøftet forskjellige løsninger i møtet Et alternativ var å be kommunen om at det kjøpes inn I-pad til kontrollutvalgets medlemmer. Det andre alternativet var at utvalgsmedlemmene benytter eget elektronisk utstyr og får en årlig økonomisk kompensasjon fra kommunen for dette. Møtedokumentene vil heretter bli oversendt utvalgsmedlemmene som en pdf-fil. Konklusjon Kontrollutvalget konkluderte med at de ønsker å få utdelt I-pad/lesebrett fra Molde kommune for å kunne gjennomføre elektronisk møtebehandling fra Finn Myrland Are Krohn Venås Harald Valved leder Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær Side 5 av 5

MØTEINNKALLING MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING

MØTEINNKALLING MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING øc''' " 5" KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 14. april 2015 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 2/15 TID: 21.4.2015 kl. 10:00 NB! Merk annet tidspunkt enn vanlig STED: Formannskapssalen,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 18.januar 2012 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: 25.01.2012 kl. 12:00 STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 27. august 2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 4/14 TID: 04.09.2014 kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Møterom «Innsikten» Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 20.februar 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/13 TID: 27.02.2013 kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 6.november 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 9/07 TID: 15.11.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Til medlemmene i kontrollutvalget Molde, 30. mai 2011 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 3/11 TID: 06.06.2011 kl. 09:00 OBS! Merk tiden STED: Møterom, Kafe Gimle, Hamnegt. 35 OBS!

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99 70 80 19. E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99 70 80 19. E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no WKONTROLLUTVALET AUKRA KOMMUNE I Til medlemmene i kontrollutvalet Aukra, 17.februar 2015 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/15 TID: 25.02.2015 kl. 09:30 STED: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 27.11.2013 kl. 09:00 14:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Johan G. Foss, leder Jarl Arthur

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 24.03.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 24.03.2015 1. Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer