MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Gruben barneskole Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. OPPMØTE PÅ GRUBEN BARNESKOLE KL ERETTER RAR ALLE TIL KLOKKERHAGEN FOR ORIENTERING OM STESBASERT LÆRING ORIENTERINGSSAKER: - Nasjonale prøver - Framdrift utvikling av strategiplan - SFO-tilbudet i Rana kommune SAKSLISTE Referatsaker: Referater fra samarbeidsutvalgsmøter ved skolene og barnehagene i kommunen Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/960 KOMMUNEELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE SLUTTBEHANLING 2/13 13/43 REPRESENTANTER TIL ARBEISGRUPPE - STRATEGISK PLAN SKOLEAVELINGEN UTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR, 11. JANUAR 2013 Christine Schybaj Antonsen Leder Britt Oddvang Sekretær

2 REFERERES FRA OKUMENTJOURNAL ato: Utvalg: OPPV Oppvekst- og Kultur Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 10/ UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Hauknes skole REFERAT MØTE SAMARBEISUTVALGET / UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Alteren skole REFERAT MØTE SAMARBEISUTVALGET / UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Båsmo barneskole SAMARBEISUTVALGET BÅSMO BARNESKOLE - REFERAT 10/ BARNEH/BARNEH/AVO 033 A1 & /12 Revelheia barnehage REFERAT FRA MØTE I SAMARBEISUTVALGET V/REVELHEIA BARNEHAGE / UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Ytteren skole MØTEREFERAT FRA SAMARBEISUTVALGET YTTEREN SKOLE 10/ UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Skonseng skole REFERAT FRA MØTE I SAMARBEISUTVALGET / BARNEH/BARNEH/AVO 033 A1 & /12 Ytteren miljøbarnehage REFERAT MØTE I SAMARBEISUTVALGET YTTEREN MILJØBARNEHAGE / UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Båsmo ungdomsskole REFERAT FRA MØTE I SAMARBEISUTVALGET 10/ UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Selfors barneskole REFERAT FRA MØTET I SAMARBEISUTVALGET/SKOLEMILJØUTVALGET

3 REFERERES FRA OKUMENTJOURNAL ato: Utvalg: OPPV Oppvekst- og Kultur Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 13/ UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 &17 429/13 Lyngheim skole REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIUTVALGET - LYNGHEIM SKOLE 7.ES.2012

4

5

6

7

8 Båsmo barneskole Brakkebakken 22, 8616 Mo i Rana Tlf: faks: e post : Samarbeidsutvalg Båsmo barneskole Fredag 23.november kl Allan Berg leder FAU Espen Hagen lærer representant Linda Eide repr.andre ansatte Sara Langvann leder elevrådet Stig Bjarne Haugen politisk representant Rolf Arne Westgaard rektor Peter Walseth poltisk representant meldte frafall, vara stilte opp. Saker: Info om Samarbeidsutvalget og konstituering et ble informert om mandatet til Samarbeidsutvalget og det ble gjort valg: Leder: Sara Langvann (elev representant) Sekretær: Rolf Arne Westgaatd (rektor) Rektor informerte om skoleåret et ble informert og snakket om LESELOS som er et kommunalt initiert prosjekt. et er mange elementer i dette og det skal forbedre lese- og skriveferdighetene. et ble snakket om eksternvurdering og det som ble gjort i uke 44. enne rapporten kommer vi tilbake til senere i SAU. Skolen får også veiledning gjennom Udir (utdanningsdirektoratet), Med spesielt fokus på klare mål for læringsøktene og vurdering Elvrådsleder informerte om elevrådsarbeidet i høst og videre i skoleåret Elevrådet har arrangert Småstjerner i oktober med mange talentfulle elever som fikk vist seg frem. e skal arrangere elevkafè før jul og er aktivt inne i Trivselsleder arbeidet Så på forslag til nytt skolereglement ved Båsmo barneskole SAU leste gjennom forslag/kladd på nytt skolereglement for Båsmo barneskole. et ble diskutert litt frem og tilbake, men fellesnevneren var at alle ønsket større fysisk aktivitet. Sykkelreglene bør ikke hindre slik aktivitet. FAU og skolen skal se litt på reglementet og dette blir sak også på neste møte.

9 Skolemiljøutvalg, hvordan gjør vi det? Vi ble enige om at neste innkalling ville bli med en ekstra FAU-rep. og en ekstra elevrep. Slik at brukerne er i flertall. a kan vi ta opp saker som handler om skolemiljøet o.l Renovering/bygg e ble informert kort om renovering/bygging samt at alle ble invitert til møte om renovering/bygg torsdag klokken på skolen. a kommer byggdriftsjef og prosjektleder i kommunen og orienterer Rapport fra ekstern vurdering ette ble det snakket om. Kommer tilbake til denne ved neste møte Møteplan / melding av saker Saker meldes til sekretær i SAU (rektor) og neste møte er fredag klokken et var et positivt møte der alle bidro Båsmo barneskole Rolf Arne Westgaard Rektor Båsmo barneskole / sekretær i Samarbeidsutvalget Kopi til: eltakere SAU Greta Brendberg (fra Båsmo Samarbeidsutvalg, dato, skolens navn) Inspektør Båsmo barneskole

10

11 YTTEREN SKOLE Per Persav. 20, 8614 Mo i Rana Telefon: , telefax onsdag, 19. desember 2012 Til medlemmene av samarbeidsutvalget Referat fra møte i samarbeidsutvalg Ytteren skole Til stede: J.nr. 352/12 ark.utg.skr kmei/ Elisabeth Stien, Kjel-Widar Jacobsen, Jorun Anna Ludvigsen, Ben Brynlund, Lars Petter Konradsen, Even Smith Nilsen, Julia Finbakk Hassel, Sindre Langfjell, Katherine Meisfjord Forfall: Politisk representant Gro Sæten Salamonsen. Ikke meldt ifra. Vara: Christine S. Antonsen møtte. Sak 1: Konstituering/ valg av leder, nestleder og sekretær Vedtak: Leder ble foreldrerepresentant Lars Petter Konradsen, nestleder elevrådsleder Julia Hassel Finbakk og sekretær rektor Katherine Meisfjord. Sak 2: Samarbeidsutvalgets og skolemiljøutvalgets oppgaver Rektor orienterte om at samarbeidsutvalget er skolens øverste rådgivende organ, og at alle parter i skolen er representert. SU har rett til å uttale seg om saker som angår skolen. Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. Vedtak: SU tok saken til orientering. Sak 3:Informasjon om skolens økonomi så langt, for 2012 Rektor orienterte om at det foreløpig ser ut til å gå med underskudd. Lønnsmidlene strekker ikke til det antall stillinger skolen er tildelt. Et tiltak her er å ikke sette inn vikar for en assistent som slutter. Skolen får ikke inn så mye på brukerbetalinger og refusjoner som forventet. Pga innbruddet i vår, har skolen vært nødt til å kjøpe inn helt nødvendig utstyr som gikk tapt.

12 Skolen får ingen forsikringspenger, og greier derfor ikke å holde budsjettet for kjøp av varer og tjenester. et ble en diskusjon om hvor skolen kunne spare penger, og det er ikke mange poster det er mulig å redusere kostnader på, fordi skolen har faste avtaler og utgifter som løper. et ble fremmet et forslag om å se på kostnadene for svømmekjøring. Ved å endre på timeplanen i badeland, kan det kanskje være mulig å spare inn noe på svømmekjøring. Vedtak: SU tar saken til orientering. Rektor undersøker muligheten for å få endret timeplanene i Moheia bad, slik at skolen kan redusere noen av sine kostnader til svømmekjøring, til neste skoleår. Sak 4: Informasjon v elevrådet om deres arbeid Elevrådet har jobbet mye med Ytterenløpet. Løpet arrangeres for å samle inn penger til årets TV-aksjon. Løpet skal gjennomføres onsdag 17.oktober. Elevrådet har opprettet vennepatrulje. Elever fra elevrådet har ansvar for å følge med i skolegården. e skal se etter elever som er mye alene, og forsøke å hjelpe dem. Vennepatruljen har på oransje vester, og er godt synlig i friminuttene. Elevrådet samarbeider med trivselslederne, som sørger for organiserte lekeaktiviteter i langfriminuttene. Elevrådet har også diskutert skolens ordensreglement ang. sykling til og fra skolen. Foreldrerepresentantene kommenterte at saken også har vært diskutert i FAU, og at de ønsket å fremme denne saken for SU. Vedtak: Su tar saken til orientering. Sak 5: Uteklasserom. Informasjon v FAU-leder om hvor prosjektet står i dag. Ytteren vel har fått midler til å sette opp en gapahuk i Heibakken. Gapahuken er snart ferdig. Mange foreldre har stilt opp på dugnad for å få reist bygget. SU fikk se bilder av prosessen. et er et ønske at skolen og elevene kan stille opp å male og hjelpe til med vedlikehold av gapahuken. Skolen får bruke den til uteklasserom, og det er viktig at gapahuken blir tatt vare på av de som bruker den. ette er både skolens elevråd, ansatte og ledelse enige i. Vedtak: SU tar saken til orientering, og gleder seg til at skolen får et flott uteklasserom de kan benytte. ette er et flott tiltak, og rektor er stolt over innsatsen til FAU i denne saken. Skolen vil gjerne delta på en høytidelig innvielse av gapahuken, når alt er ferdig. et er i orden at skolen tar i bruk gapahuken nå, selv om ikke alt er ferdig.

13 Sak 6:Skolemiljøutvalg: Resultater elevundersøkelsen Ytteren skole har gode resultater når det gjelder mobbing. Likevel hender det at elever opplever å bli mobbet. erfor er det viktig at det hele tiden jobbes med å bekjempe mobbing i alle klasser og på skolen. Når det gjelder skolens fysiske forhold, er det veldig mange elever som klager på toalettforholdene. Både rektor og andre tilsatte mener at toalettene på skolen er i god stand. Elevrepresentantene forteller at problemet er at elever tisser på golvene, i søppelbøttene og at det grises med vann. Foreldrerepresentantene er overrasket over at elevene ikke klager på utsyret. Rektor og andre tilsatte mener at det kanskje er lærerne som sliter mest med utdatert og gammelt utstyr, og at elevene ikke legger så mye vekt på det. Vedtak: Undersøkelsen tas til orientering. Elevrepresentantene tar opp i elevrådet hvordan forholdene på toalettene kan forbedres. Sak 7: Skolemiljøutvalg: Informasjon om skolemiljøundersøkelse Rektor informerte om at skolen skal være med i en undersøkelse som dreier seg om psykisk helse og fravær i skolen. ette er et forskingsarbeid i regi av Senter for atferdsforsking i Stavanger. Skolen vil ikke få presentert resultatene, men det kan bli aktuelt å presentere resultater på kommunenivå. Vedtak: Saken tas til orientering. Ytteren skole Katherine Meisfjord Referent

14 RANA KOMMUNE Skonseng skole Langfjellveien Skonseng Tlf e-post: skonseng. Referat fra møte Samarbeidutvalg/skolemiljøutvalg Skonseng skole tirsdag 27 november 2012 kl 1500 Tilstede Gro Sæten Salamonsen Politisk representant Maja Stormo Elevrepresentant (Leder Elevråd ) Jonas Guttormsen Elevrepresentant ( nestleder Elevråd ) May Helen Ruud Lærerrepresentant og kontaktlærer forelevråd AnnJorid Sakrihei Lærerrepresentant Merete Hovind Representant for andre ansatte Trine Aas Foreldrerepresentant Helen Sakrihei Foreldrerepresentant _ Leder Fau Anni Breivik Rektor SAK 11-12/ / / / / / /13 Godkjenning av saksliste og innkalling Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes Godkjenning av referat fra møte 2 okt. Er sendt ut tidligere uten merknader Vedtak: Referat godkjennes Hva er elevene opptatt av nå?(referat fra elevråd ) et manglende gjerdet mot dalen som får fotballene til å trille ned bakken og på veien under spill. et tradisjonelle skoleballet som elevrådet arrangerer i januar Hva er foreldrene opptatt av nå? (Referat fra FAU.) Skal ha møte i neste uke. Har søkt om midler til forskjellige formål. Har fått midler til et sett med trafikkboka ( Holdningsskapende trafikkmidler ) Innspill fra ansatte. Er det spesielle saker som opptar de ansatte nå? Varmestyringa har ikke vært i orden inntil nylig et er slitsomt med vekslende temperaturer i rommene Manglende tid til å få utført oppgavene så godt som man skulle ønske Innspill fra politiker. Hva opptar politisk miljø nå? en kommende kommunebudsjettbehandlingen som blir vanskelig. Sannsynlig strammere budsjett også for skoleverket. et blir en utfordring for politikerne å gjøre rette valg Orienteringer fra Rektor. 7.trinn har deltatt i First lego league i høst og var strålende ambassadører for skolen. Su og SMU Su SMU SU SU SU SU SU og

15 18 12/ /13 Gode resultat på nasjonale prøver i engelsk og regning i 5 trinn. e andre resultatene foreligger foreløpig ikke. Skolen har hatt tilsyn fra kommunen angående søknaden om godkjenning i forbindelse med miljørettet helsevern. en har vært foreløpig godkjent med forbehold om at ventilasjon mv ble i orden etter renoveringa i fjor. Vi går gjennom skolens plan mot mobbing. Trengs fornyinger? Vedtak: Tas opp til endelig behandling i neste møte Forslag til skolebudsjett for Eventuelle konsekvenser for Skonseng skole?orientering fra rektor med bakgrunn i foreliggende budsjettforslag. Vedtak. Orienteringen tas til orientering SMU SU 20 12/13 Eventuelt. Møteplan. et kan bli endringer på oppsatte møter for våren Vedtak: KL 1500 er et greitt tidspunkt for møte. Møteplanen endres etter behov. Skonseng skole 28 november 2012 Anni Breivik Referent Su Smu og

16 Til medlemmer av samarbeidsutvalget; Representanter for foreldre/foresatte. Representanter for de ansatte. Kommunal representant. MØTE I BARNEHAGENS SAMARBEISUTVALG. TI TORSAG 29.NOVEMBER 2012 KL STE YTTEREN MILJØBARNEHAGE Saker; Konstituering. Satsingsområder miljøarbeid og Grønt Flagg. Generelt om drift. Hva kan vi bruke samarbeidsutvalget til? Eventuelt. isse sakene er meldt; - skilt på parkeringsplassen hvor det står "Tomgangskjøring forbudt!" - inneluft på Tusenbeinet (og Regnbuen), og sikkert Knerten også, men der er jeg jo aldri. - dugnad ute (med forefallende arbeid) ersom noen har flere saker til eventuelt, vennligst ta kontakt med meg seinest dagen før møtet. Sak for foreldrerådsrepr; Julefest 2012 (?) Velkommen. Med hilsen Ytteren miljøbarnehage Bjørg Forseng styrer

17 REFERAT FRA MØTE I YTTEREN MILJØBARNEHAGES SAMARBEISUTVALG. TI TORSAG 29.NOVEMBER 2012 KL Tilstede; Heidi Liaklev, Hanne Marit Mikalsen, Kristine Schybaj Ann Kristin Storvik og Bjørg Forseng. Meldt avbud; Hans Olav Åkenes, Eva Bakksjø og Jørgen Pedersen. Konstituering. Leder; Heidi Liaklev N-leder; Hanne Marit Mikalsen Kort informasjon om Lov om barnehager m/forskrifter ( 4) m.v. Satsingsområder miljøarbeid og Grønt Flagg. Bjørg orienterte om fokusområdene; gjenbruk og resirkulering, kildesortering, søppelrydding i nærmiljøet, arbeidsavtale med bl.a. Coop og Kiwi, og Barn hjelper barn. I denne sammenhengen reflekterte vi rundt den slappe holdningen folk flest i Norge hat til det å plukke opp søppel etter seg både på gata og ute i naturen. Vi fant ingen løsning, men dessto viktigere er det at vi som ser dette, er gode forbilder for barna. eretter fulgte en orientering om det planlagte samarbeidet med Ytteren skole som vi ser for oss skal omfatte 4 kvelder med work-shop for å vise hvordan verdiløst kan brukes i fagområdene på skolen. - generell info / utforsking av materialer - med hovedvekt på forming - med hovedvekt på mattematikk - med hovedvekt på konstruksjon Hensikten er at også skolen skal se verdien i det verdiløse; både økonomisk, faglig og pedagogisk. Generelt om drift. Bjørg orienterte generelt om driften; økonomi, personell m.v. Ingenting spesielt el. faretruende (som vi vet om i hvert fall). Hva kan vi bruke samarbeidsutvalget til? Jfr. innmeldt sak nedenfor. Foreldrerepresentantene foreslår at foreldrene kan bidra til forefallende arbeid/rydding f.ex. til våren. Både for å fokusere på viktigheten av å ha det i orden rundt seg, og for å ha en sosial sammenkomst for foreldre og barn i lag. F.ex. fra kl og utover med litt jobbing og litt grilling. N-leder Hanne Marit tar initiativ til organiseringen. Vi ser for oss at dugnaden er gjennomført til 17.mai (hvis vær og føre tillater det).

18 Eventuelt; Skilt på parkeringsplassen hvor det står "Tomgangskjøring forbudt!" I forbindelse med oppgradering av området der søppeldunkene står, ser vi for oss at det kan bli satt opp en skilt med teksten vis hensyn - slå av motoren. Alle er enige om at tomgangskjøring er unødvendig, og spesielt tar det seg ikke ut utenfor en miljøbarnehage. Inneluft på Tusenbeinet (og Regnbuen), og sikkert Knerten også. Inneluften oppfattes som varm og tung, spesielt på Tusenbeinet. Vi tror at for dårlig utlufting (f.ex. midt på dagen) og for høy temperatur kan være hovedårsaken. Barnehagen har moderne ventilasjon og automatisert varmeregulering. Rutinene for lufting må skjerpes. ugnad ute (med forefallende arbeid) Se tidligere pkt. Ute-belysningen er for dårlig både oppe på plassen og nede i dalen. et er tatt grep om dette. Så vil det vise seg om det nytter. (utdrag fra mail); Sak 1; Utebelysning på vegg. Har sjekka med Kalstad/Jamtli om det finnes noe brukt som eg kan overta (kupler, armatur til utebruk) et finnes ikke. Så jeg må ha nytt armatur og elektriker til å ferdigstille det. Strøm hentes lett i nærheten av der utelyset skal være. Hvem bestiller elektriker? Sak 2; Belysning mot uteområdet nede i dalen. Forstår at den saken ligger nærmere Bydrift. Brattli skulle undersøke hva som går an i mitt tilfelle, og se hva som kunne gjøres. et ønskelige er lysstolpe/-mast like utenfor/innenfor gjerdet som kaster lys inn inn på området. Midt på dagen er det bekkamørkt nede i dalen, og hvis ungene stikker seg bort er vi ille ute..(derfor kan vi sjelden bruke det området når det er på det mørkeste). I tillegg sjekker Klæbo allerede eksisterende utlys på bygget/området; kan de justeres, forbedres? Gjerdet rundt barnehagen; Er ikke helt feilfritt, men kan ikke påregne å få nytt gjerde helt rundt. Kommunen utbedrer etter hvert som vi insisterer på det. a argumenteres det med sikkerhet, og barn som kan forsvinne. Kristine (komm.repr.) og Ann Kristin (pers.repr.) kunne forlate møtet. Sak kun for foreldrerådsrepr; JULETREFEST 2012; H og HM startet planleggingen av årets juletrefest som de tenker bør arrangeres i mellomjula. e kontakter de øvrige foreldrerepresentantene for å fordele arbeidsoppgavene. Ref. Bjørg Forseng sekr.

19 . Båsmo Ungdomsskole Båsmo Ungdomsskole Båsmoveien Mo i Rana MØTE I SAMARBEISUTVALGET BÅSMO UNGOMSSKOLE Referat Onsdag 12.des 2012 Til stede: Peter Walseth (Krf), Tommy Hanssen (lærer), Kenneth Johansen (lærer), Rigmor Øijord (FAU), Lars M Høgås (FAU), Berit Lillebryggfjell (renholder), Sindre Østrem (elevrådet), Maja Skjærvik (elevrådet), Ståle Krokstrand (rektor) Tema: 1. Sammensetning av utvalget, og hensikt gjennomgås kort 2. Referat fra sist møte (mai12) kort gjennomgang 3. Status BUS - etter høsttermin - generelt opplever vi å ha hatt en bra høst - lite sykefravær blant de ansatte (snitt på 4% så langt) - organisering i små klasser (ca 20 elever i hver) Sårbart med mange klasser for en skole av vår størrelse - marginalt å få det til å gå rundt ved stort fravær. ette har uansett medført at elevene får mer hjelp, og vi opplever å ha større oversikt (mindre mobbing). Lærerne har og fått en bedre situasjon. et er enstemmig fra alle hold at dette har vært et vellykket tiltak. Allerede neste år kan vi oppleve å må endre dette da det skal kuttes i budsjettene til drift i RK. 4. Satsingsområder BUS skoleåret 12/13 - Leselos (hele kommunen) (lesing i alle fag) - Felles årsplaner - Vurdering (reformen arbeider vi fortsatt mye med) (4 lærere på etterutdanning i høst) - TPO (tilpasset opplæring) - fokus i hele kommunen - Mobbing (opptrappingsplan utarbeidet ved skolen) (stort fokus på dette) - IKT (en del gammelt utstyr, men brukes mye i undervisningen - projectorer i alle klasserom og spesialrom) - Stortingsmeldinga om u-skolen (våren2012) - Valgfag innført for 8.trinn i høst (positivt)

20 januar 11, Nasjonale prøver og kartleggingsprøver resultater - Vi rakk såvidt å se på resultatene fra i høst, i regning og lesing. - Resultatene (søylediagram) legges ved dette referatet. - En foreløpig konklusjon er at vi er tilfreds med resultatene, sammenlignet med Rana, Nordland og nasjonalt nivå. 6. Skolestruktur - Vi kom tidlig i møtet inn på dette temaet. - En ny skole vurderes bygd på Ytteren. En skole som skal favne alle elevene fra Alteren, Båsmo, Ytteren og Selfors. - Bakgrunn for dette er at vi i RK bruker for mye penger på drift, og at vi tvinges til å se på strukturelle endringer for å få mer skole igjen for hver krone. - Samarbeidsutvalget har ikke etablert et felles syn på denne saken, men alle fikk anledning til å lufte sine tanker rundt temaet. - FAU ved Båsmo u-skole har vært i kontakt med politisk nivå for å få vite litt mer om "innholdet" i en slik ny og stor skole. Så langt har de ikke fått noe godt svar på dette. - Noen frykter at selv om vi bygger en ny skole får vi ikke tilført resurser, og at utfordringene vi har i dag mer eller mindre blir de samme. Her tenkes det primært på driftsbudsjetter. 7. Evt. - Vi rakk ikke flere tema i dag. - et innkalles til nytt møte ut på vinteren, om ikke før... Ståle Krokstrand (rektor)

21 januar 11, 2013 Vedlegg I Resultater Nasjonale prøver høsten 2012 Lesing Regning Engelsk

22 januar 11, 2013 Båsmo Ungdomsskole Båsmoveien Mo i Rana NB! 9.trinn har ikke nasjonal prøve i engelsk Båsmo Ungdomsskole MØTE I SAMARBEISUTVALGET BÅSMO UNGOMSSKOLE Onsdag 12.des 2012 Referat Tilstede: Telefon Telefaks Tema:

23 januar 11, 2013 Status BUS - etter høsttermin 2012 o Rektor (organisering i små klasser) o FAU o Elevene o Lærere o Renholder o Politiker Satsingsområder: o Årsplaner o Leselos o Vurdering o TPO o Mobbing o IKT o Stortingsmelding om u-skolen Ståle Krokstrand (rektor) Telefon Telefaks

24

25

26 MØTEPROTOKOLL SKOLEMILJØUTVALGET/ SAMARBEISUTVALGET VE LYNGHEIM SKOLE. 7.desember 2012 på Lyngheim skole kl Tilstede: Line Solfjell Thomas Ildgruben Kaja Mikalsen Natasja Martiniussen Ådne Valle Eliza Andersen Hanne Torrissen Trine Aas Karl-Hans Rønning Forfall: Nils Notler representant fra Lyngheim skoles foreldreråds arbeidsutvalg representant fra Lyngheim skoles foreldreråds arbeidsutvalg representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra de ansatte ved skolen. representant fra de ansatte ved skolen andre tilsatte ved skolen rektor Lyngheim skole representant valgt av Rana kommune SAK 6/2012 Godkjenning protokoll møte 5.okt 2012 Vedtak: Protokollen ble enstemmig godkjent SAK 7/2012Referatsaker. Informasjon fra foreldreråd Bomberommet. Sivilforsvaret vært på befaring i bomberommet og stiller seg positiv til FAU planer om renovering. Thomas Ildgruben lager tegninger/planer for bomberommet. Kostnadsoverslag for renovering utarbeides ut fra disse tegninger. Informasjon fra elevråd Elevrådet har arrangert kafe som ga ei inntekt på 5400 kr. isse pengene går til innkjøp av musikkanlegg som skal være med på å gi lyd til dansen i friminuttene. Elevrådet planlegger kanonballturnering. Informasjon fra rektor. Vedlikehold - I løpet av høsten har noen klasserom fått ny etterlengtet maling. Våren 2013 vil bygningsavd. i Rana kommune renovere elevtoaletter. Uteområdet - ingen framdrift mht. renovering av «jungelen».

27 Sak 8/2012 Godkjenning av Lyngheim skole i forbindelse med forskrift miljørettet helsevern Vedtak: Samarbeidsutvalget ved Lyngheim skole er kjent med at skolen ikke er godkjent på grunn av at de fra trafikale forhold i forhold til uteområdet ikke er tilfredsstillende. Byggdrift har i sin plan for oppretting av dette avvik tatt høyde for å flytte inn og utkjøring til parkeringsplassen. Videre skal en gjøre utbedringer for av og påstigning for elever som blir kjørt til og fra skolen. Konkrete planer utvikles våren Samarbeidsutvalget v/lyngheim skole ber om å få innsyn i den nye situasjonsplan som byggdrift utvikler for parkeringsområdet og innkjørselen til Lyngheim skole. Enstemmig Sak 9/2012 Uteområdet Lyngheim skole. Vedtak: Samarbeidsutvalget ved Lyngheim skole er bekymret mht. vedlikeholdet av «jungelen». et har fra skolens ledelse flere ganger i løpet av høsten vært tatt kontakt med de ansvarlige for uteområdet for å få gjennomført vedlikeholdsarbeid på «jungelen». Samarbeids utvalget ved Lyngheim skole ber om at vedlikeholdsarbeid på «jungelen» igangsettes snarest. Enstemmig Sak 10/2012 Eventuelt Ingen saker til behandling Møtet avsluttet kl Karl-Hans Rønning Sekretær

28 RANA KOMMUNE Sak 1/13 KOMMUNEELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE SLUTTBEHANLING Saksbehandler: Pål Homnes Arkiv: 144 C22 Arkivsaksnr.: 12/960 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet /13 Oppvekst- og Kultur Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtar Rana kommunestyre forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv , datert , revidert Rådmannen i Rana, Side 2 av 8

29 Sak 1/13 SAKSUTRENING: INNLENING: Kommunedelplan for idrett og friluftsliv er utarbeidet for å sikre en mest mulig effektiv og målrettet kommunal ressursbruk. Planen ivaretar det krav som er satt for at søkere fra Rana kommune skal kunne få tildelt spillemidler. Planen er utformet slik at den skal være mest mulig konkret, handlingsrettet og etterprøvbar. Planen er utarbeidet på bakgrunn av økonomiske rammer for planperioden. Gjennomføring av mål og tiltak beskrevet i planen vil være avhengig av et nært samarbeid mellom Rana kommune og eksterne aktører. Planen fokuser på drift av eksisterende anlegg. Rana kommune har gjennom spillemidlene stilt seg som økonomisk garantist for driften av alle bygde idrettsanlegg i Rana i 40 år fra byggedato. ette gjelder anlegg der kommune, lag/foreninger er eier. Planen legger opp til at Rana kommune i løpet av planperioden skal skaffe seg oversikt over situasjonen, slik at de økonomiske konsekvensene av dette kan vurderes. Planen er delt i fire hoveddeler. el 1 formulerer grunnlaget for de tiltak som er foreslått i del 3. el 2 evaluerer tidligere plan samt peker på hovedutfordringer og angir hovedmålet for arbeidet i perioden el 4 angir hvordan planen skal realiseres og følges opp. Uten slik oppfølging og planrealisering er planen verdiløs og fastsatte politiske mål for Ranasamfunnet er da ikke mulig å nå. Organisering av planarbeidet: Planarbeidet ble startet våren 2012, og følgende personer har deltatt i planprosessen: PROSJEKTLEELSE: Pål Homnes (Prosjektleder) Ståle Lysfjord Gunnar Brattli ARBEISGRUPPE: Robert Bjugn Trond Olsen Karl Hans Rønning Rainer Bergersen Gro Sæten Knut Berntsen Øyvind Snefjellå Veronica Pedersen Nils Notler : Konsulent idrett og friluftsliv : Bydriftsjef : riftsleder PIF : Rep. Friluftslivet : Rep. Rana Idrettsråd : Rep. Skolene i Rana : Rep. Barnehagene i Rana : Folkehelsekoordinator i Rana : Polarsirkelen friluftsråd : Utvalg for Oppvekst og kultur : Utvalg for Oppvekst og kultur : Utvalg for Oppvekst og kultur Side 3 av 8

30 Sak 1/13 I april 2012 ble alle lag og foreninger som driver med idrett og friluftsliv, alle skoler og barnehager og andre aktører som har tilknytning til planarbeidet tilskrevet. ette ble gjort med tanke på å få innspill i oppstartsprosessen. Til sammen kom det 8 innspill. Videre ble det gjennomført to åpne seminar der alle registrerte idrettslag og friluftsforeninger i Rana var invitert. BEHANLING: Planforslaget ble behandlet i Utvalg for oppvekst og kultur og i Miljø, plan og ressurs utvalget , og det ble fattet vedtak om utlegging til offentlig ettersyn. Etter gjennomført offentlig ettersyn er det registrert 3 uttalelser til planforslaget - 1. Uttalelse fra FAU ved Mo Ungdomsskole (trykt vedlegg 1). 2. Uttalelse fra Rana Turistforeing (trykt vedlegg 2). 3. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Folkehelseavd, dat (trykt vedlegg 3). Uttalelsene er gjengitt i trykte vedlegg (1-3) i saken. I forbindelse med gjennomgang av planforslaget med arbeidsgruppa i møte den , ble det satt fram forslag om at gruppa skulle avgi en konkret uttalelse som en ønsket inntatt i saksframstillingen. en aktuelle uttalelsen legges ved saken som trykt vedlegg 4. Etter vår vurdering tar uttalelsen opp forhold som berører økonomiske ressurser og prioriteringer. ette er forhold som ikke direkte berører planprosess eller planforslag, og ut fra dette velger vi å avstå fra å kommentere uttalelsen nærmere. Vi nøyer oss med å konstatere at gruppa påpeker det store dilemmaet mellom planforslagets intensjoner og målsetninger, og de reelle økonomiske rammene som foreligger i vedtatt årsbudjett og er forespeilet i økonomiplanen. Vurdering av innkomne uttalelser: 1. Fra FAU Mo Ungdomsskole. Fra administrasjonens side har vi ingen problemer med å slutte oss til kritikken fra FAU, og vi er helt enige i at uteområdet ved Mo Ungdomsskole burde ha vært rustet opp for lenge siden (samtidig med at bygningsmassen ble rehabilitert). ette synet er også i samsvar med de målsettinger og intensjoner som er nedfelt i planforslaget. Når det likevel legges opp til ( i planforslaget) at det ikke skal gjennomføres konkrete tiltak på det aktuelle uteområdet, har dette sammenheng med manglende resurser. Park Idrett Friluftsliv ved Mo i Rana Bydrift er etter vedtatt budsjett for 2013 fratatt ressurser som ville gjort det mulig å gjennomføre nye tiltak i denne skolegården. enne situasjonen er for øvrig den samme for øvrige uteområder ved kommunale skoler og barnehager. Uttalelsen fra FAU registreres som en frustrert ytring fra foreldre ved skolen, men vi kan ikke se at uttalelsen gir grunnlag for endringer av planforslaget. Uttalelsen relaterer seg til ressurssituasjonen og denne problemstillingen må takles utenfor planbehandlingen som er tema i denne saken. Uttalelsen tas ikke til følge. Side 4 av 8

31 Sak 1/13 2. Fra Rana Turistforening. Uttalelsen fra turistforeninga berører forhold i tilknytning til faktagrunnlaget og målformuleringer. Planforslaget justeres i forhold til faktagrunnlaget, mens øvrig punkt vedrørende målformulering anses ivaretatt i planforslaget slik det er formulert. Uttalelsen anses tatt til følge. 3. Fra Nordland fylkeskommune, Folkehelseavdelinga. Uttalelsen fra fylkeskommunen er basert på en grundig faglig gjennomgang av planforslaget slik det var utformet ved offentlig ettersyn. I gjennomgangen av planforslaget har fylkeskommunen pekt på flere svakheter og mangler, og det er foreslått endringer og tilføyelser på en rekke punkter. Administrasjonen ser uttalelsen som en svært nyttig veiledning til planutformingen, og planforslaget er endret i tråd med de anbefalinger og krav som er kommet fram i uttalelsen. Uttalesen fra Nordland fylkeskommune, Helseavdelingen tas til følge ved at planforslget endres i tråd med de anbefalingene som framkommer i uttalelsen. KONKLUSJON: Av foranstående vurderinger av registrerte innspill framgår det at planforslaget er justert noe i forhold til det forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Justeringene kan grovt listes i følgende punkter: Målsetninger og ambisjonsnivå er tatt ned sammenlignet med vedtatt plan fra forrige planperiode ( ). I dette ligger at planforslaget som nå legges fram i større grad enn tidligere tar hensyn til vedtatte økonomiske rammer. Etter innspill fra Nordland fylkeskommune er planforslaget justert og bearbeidet (flere tilføyelser) slik at det nå tilfredsstiller krav og retningslinjer gitt av Kulturdepartementet (gjelder spesielt forholdet til idrettsanlegg). TRYKTE VELEGG: 1. Uttalelse fra FAU Mo Ungdomsskole, udatert, mottatt Uttalelse fra Rana Turistforening, datert Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Folkehelseavd., brev dat Uttalelse fra referansegruppa, datert Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, planforslag revidert Handlingsprogram, spillemidler UTRYKTE VELEGG: 1. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, planforslag datert Saksdokumenter, utvalg for oppvekst og kultur (sak 56/12) møte Saksdokumenter, Miljø-, plan- og ressursutvalget (88/12) møte (vedtak om offentlig ettersyn). 4. Sakens øvrige dokumenter. Teknisk etat, 10. januar Side 5 av 8

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 04.06.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møtested Veiledningssenteret Romerike, Alexander Kiellands gate 2B, 2000 Lillestrøm Møtedato 10.03.2015 Tid 15:00 Program

Detaljer