MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Gruben barneskole Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. OPPMØTE PÅ GRUBEN BARNESKOLE KL ERETTER RAR ALLE TIL KLOKKERHAGEN FOR ORIENTERING OM STESBASERT LÆRING ORIENTERINGSSAKER: - Nasjonale prøver - Framdrift utvikling av strategiplan - SFO-tilbudet i Rana kommune SAKSLISTE Referatsaker: Referater fra samarbeidsutvalgsmøter ved skolene og barnehagene i kommunen Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/960 KOMMUNEELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE SLUTTBEHANLING 2/13 13/43 REPRESENTANTER TIL ARBEISGRUPPE - STRATEGISK PLAN SKOLEAVELINGEN UTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR, 11. JANUAR 2013 Christine Schybaj Antonsen Leder Britt Oddvang Sekretær

2 REFERERES FRA OKUMENTJOURNAL ato: Utvalg: OPPV Oppvekst- og Kultur Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 10/ UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Hauknes skole REFERAT MØTE SAMARBEISUTVALGET / UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Alteren skole REFERAT MØTE SAMARBEISUTVALGET / UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Båsmo barneskole SAMARBEISUTVALGET BÅSMO BARNESKOLE - REFERAT 10/ BARNEH/BARNEH/AVO 033 A1 & /12 Revelheia barnehage REFERAT FRA MØTE I SAMARBEISUTVALGET V/REVELHEIA BARNEHAGE / UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Ytteren skole MØTEREFERAT FRA SAMARBEISUTVALGET YTTEREN SKOLE 10/ UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Skonseng skole REFERAT FRA MØTE I SAMARBEISUTVALGET / BARNEH/BARNEH/AVO 033 A1 & /12 Ytteren miljøbarnehage REFERAT MØTE I SAMARBEISUTVALGET YTTEREN MILJØBARNEHAGE / UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Båsmo ungdomsskole REFERAT FRA MØTE I SAMARBEISUTVALGET 10/ UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Selfors barneskole REFERAT FRA MØTET I SAMARBEISUTVALGET/SKOLEMILJØUTVALGET

3 REFERERES FRA OKUMENTJOURNAL ato: Utvalg: OPPV Oppvekst- og Kultur Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 13/ UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 &17 429/13 Lyngheim skole REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIUTVALGET - LYNGHEIM SKOLE 7.ES.2012

4

5

6

7

8 Båsmo barneskole Brakkebakken 22, 8616 Mo i Rana Tlf: faks: e post : Samarbeidsutvalg Båsmo barneskole Fredag 23.november kl Allan Berg leder FAU Espen Hagen lærer representant Linda Eide repr.andre ansatte Sara Langvann leder elevrådet Stig Bjarne Haugen politisk representant Rolf Arne Westgaard rektor Peter Walseth poltisk representant meldte frafall, vara stilte opp. Saker: Info om Samarbeidsutvalget og konstituering et ble informert om mandatet til Samarbeidsutvalget og det ble gjort valg: Leder: Sara Langvann (elev representant) Sekretær: Rolf Arne Westgaatd (rektor) Rektor informerte om skoleåret et ble informert og snakket om LESELOS som er et kommunalt initiert prosjekt. et er mange elementer i dette og det skal forbedre lese- og skriveferdighetene. et ble snakket om eksternvurdering og det som ble gjort i uke 44. enne rapporten kommer vi tilbake til senere i SAU. Skolen får også veiledning gjennom Udir (utdanningsdirektoratet), Med spesielt fokus på klare mål for læringsøktene og vurdering Elvrådsleder informerte om elevrådsarbeidet i høst og videre i skoleåret Elevrådet har arrangert Småstjerner i oktober med mange talentfulle elever som fikk vist seg frem. e skal arrangere elevkafè før jul og er aktivt inne i Trivselsleder arbeidet Så på forslag til nytt skolereglement ved Båsmo barneskole SAU leste gjennom forslag/kladd på nytt skolereglement for Båsmo barneskole. et ble diskutert litt frem og tilbake, men fellesnevneren var at alle ønsket større fysisk aktivitet. Sykkelreglene bør ikke hindre slik aktivitet. FAU og skolen skal se litt på reglementet og dette blir sak også på neste møte.

9 Skolemiljøutvalg, hvordan gjør vi det? Vi ble enige om at neste innkalling ville bli med en ekstra FAU-rep. og en ekstra elevrep. Slik at brukerne er i flertall. a kan vi ta opp saker som handler om skolemiljøet o.l Renovering/bygg e ble informert kort om renovering/bygging samt at alle ble invitert til møte om renovering/bygg torsdag klokken på skolen. a kommer byggdriftsjef og prosjektleder i kommunen og orienterer Rapport fra ekstern vurdering ette ble det snakket om. Kommer tilbake til denne ved neste møte Møteplan / melding av saker Saker meldes til sekretær i SAU (rektor) og neste møte er fredag klokken et var et positivt møte der alle bidro Båsmo barneskole Rolf Arne Westgaard Rektor Båsmo barneskole / sekretær i Samarbeidsutvalget Kopi til: eltakere SAU Greta Brendberg (fra Båsmo Samarbeidsutvalg, dato, skolens navn) Inspektør Båsmo barneskole

10

11 YTTEREN SKOLE Per Persav. 20, 8614 Mo i Rana Telefon: , telefax onsdag, 19. desember 2012 Til medlemmene av samarbeidsutvalget Referat fra møte i samarbeidsutvalg Ytteren skole Til stede: J.nr. 352/12 ark.utg.skr kmei/ Elisabeth Stien, Kjel-Widar Jacobsen, Jorun Anna Ludvigsen, Ben Brynlund, Lars Petter Konradsen, Even Smith Nilsen, Julia Finbakk Hassel, Sindre Langfjell, Katherine Meisfjord Forfall: Politisk representant Gro Sæten Salamonsen. Ikke meldt ifra. Vara: Christine S. Antonsen møtte. Sak 1: Konstituering/ valg av leder, nestleder og sekretær Vedtak: Leder ble foreldrerepresentant Lars Petter Konradsen, nestleder elevrådsleder Julia Hassel Finbakk og sekretær rektor Katherine Meisfjord. Sak 2: Samarbeidsutvalgets og skolemiljøutvalgets oppgaver Rektor orienterte om at samarbeidsutvalget er skolens øverste rådgivende organ, og at alle parter i skolen er representert. SU har rett til å uttale seg om saker som angår skolen. Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. Vedtak: SU tok saken til orientering. Sak 3:Informasjon om skolens økonomi så langt, for 2012 Rektor orienterte om at det foreløpig ser ut til å gå med underskudd. Lønnsmidlene strekker ikke til det antall stillinger skolen er tildelt. Et tiltak her er å ikke sette inn vikar for en assistent som slutter. Skolen får ikke inn så mye på brukerbetalinger og refusjoner som forventet. Pga innbruddet i vår, har skolen vært nødt til å kjøpe inn helt nødvendig utstyr som gikk tapt.

12 Skolen får ingen forsikringspenger, og greier derfor ikke å holde budsjettet for kjøp av varer og tjenester. et ble en diskusjon om hvor skolen kunne spare penger, og det er ikke mange poster det er mulig å redusere kostnader på, fordi skolen har faste avtaler og utgifter som løper. et ble fremmet et forslag om å se på kostnadene for svømmekjøring. Ved å endre på timeplanen i badeland, kan det kanskje være mulig å spare inn noe på svømmekjøring. Vedtak: SU tar saken til orientering. Rektor undersøker muligheten for å få endret timeplanene i Moheia bad, slik at skolen kan redusere noen av sine kostnader til svømmekjøring, til neste skoleår. Sak 4: Informasjon v elevrådet om deres arbeid Elevrådet har jobbet mye med Ytterenløpet. Løpet arrangeres for å samle inn penger til årets TV-aksjon. Løpet skal gjennomføres onsdag 17.oktober. Elevrådet har opprettet vennepatrulje. Elever fra elevrådet har ansvar for å følge med i skolegården. e skal se etter elever som er mye alene, og forsøke å hjelpe dem. Vennepatruljen har på oransje vester, og er godt synlig i friminuttene. Elevrådet samarbeider med trivselslederne, som sørger for organiserte lekeaktiviteter i langfriminuttene. Elevrådet har også diskutert skolens ordensreglement ang. sykling til og fra skolen. Foreldrerepresentantene kommenterte at saken også har vært diskutert i FAU, og at de ønsket å fremme denne saken for SU. Vedtak: Su tar saken til orientering. Sak 5: Uteklasserom. Informasjon v FAU-leder om hvor prosjektet står i dag. Ytteren vel har fått midler til å sette opp en gapahuk i Heibakken. Gapahuken er snart ferdig. Mange foreldre har stilt opp på dugnad for å få reist bygget. SU fikk se bilder av prosessen. et er et ønske at skolen og elevene kan stille opp å male og hjelpe til med vedlikehold av gapahuken. Skolen får bruke den til uteklasserom, og det er viktig at gapahuken blir tatt vare på av de som bruker den. ette er både skolens elevråd, ansatte og ledelse enige i. Vedtak: SU tar saken til orientering, og gleder seg til at skolen får et flott uteklasserom de kan benytte. ette er et flott tiltak, og rektor er stolt over innsatsen til FAU i denne saken. Skolen vil gjerne delta på en høytidelig innvielse av gapahuken, når alt er ferdig. et er i orden at skolen tar i bruk gapahuken nå, selv om ikke alt er ferdig.

13 Sak 6:Skolemiljøutvalg: Resultater elevundersøkelsen Ytteren skole har gode resultater når det gjelder mobbing. Likevel hender det at elever opplever å bli mobbet. erfor er det viktig at det hele tiden jobbes med å bekjempe mobbing i alle klasser og på skolen. Når det gjelder skolens fysiske forhold, er det veldig mange elever som klager på toalettforholdene. Både rektor og andre tilsatte mener at toalettene på skolen er i god stand. Elevrepresentantene forteller at problemet er at elever tisser på golvene, i søppelbøttene og at det grises med vann. Foreldrerepresentantene er overrasket over at elevene ikke klager på utsyret. Rektor og andre tilsatte mener at det kanskje er lærerne som sliter mest med utdatert og gammelt utstyr, og at elevene ikke legger så mye vekt på det. Vedtak: Undersøkelsen tas til orientering. Elevrepresentantene tar opp i elevrådet hvordan forholdene på toalettene kan forbedres. Sak 7: Skolemiljøutvalg: Informasjon om skolemiljøundersøkelse Rektor informerte om at skolen skal være med i en undersøkelse som dreier seg om psykisk helse og fravær i skolen. ette er et forskingsarbeid i regi av Senter for atferdsforsking i Stavanger. Skolen vil ikke få presentert resultatene, men det kan bli aktuelt å presentere resultater på kommunenivå. Vedtak: Saken tas til orientering. Ytteren skole Katherine Meisfjord Referent

14 RANA KOMMUNE Skonseng skole Langfjellveien Skonseng Tlf e-post: skonseng. Referat fra møte Samarbeidutvalg/skolemiljøutvalg Skonseng skole tirsdag 27 november 2012 kl 1500 Tilstede Gro Sæten Salamonsen Politisk representant Maja Stormo Elevrepresentant (Leder Elevråd ) Jonas Guttormsen Elevrepresentant ( nestleder Elevråd ) May Helen Ruud Lærerrepresentant og kontaktlærer forelevråd AnnJorid Sakrihei Lærerrepresentant Merete Hovind Representant for andre ansatte Trine Aas Foreldrerepresentant Helen Sakrihei Foreldrerepresentant _ Leder Fau Anni Breivik Rektor SAK 11-12/ / / / / / /13 Godkjenning av saksliste og innkalling Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes Godkjenning av referat fra møte 2 okt. Er sendt ut tidligere uten merknader Vedtak: Referat godkjennes Hva er elevene opptatt av nå?(referat fra elevråd ) et manglende gjerdet mot dalen som får fotballene til å trille ned bakken og på veien under spill. et tradisjonelle skoleballet som elevrådet arrangerer i januar Hva er foreldrene opptatt av nå? (Referat fra FAU.) Skal ha møte i neste uke. Har søkt om midler til forskjellige formål. Har fått midler til et sett med trafikkboka ( Holdningsskapende trafikkmidler ) Innspill fra ansatte. Er det spesielle saker som opptar de ansatte nå? Varmestyringa har ikke vært i orden inntil nylig et er slitsomt med vekslende temperaturer i rommene Manglende tid til å få utført oppgavene så godt som man skulle ønske Innspill fra politiker. Hva opptar politisk miljø nå? en kommende kommunebudsjettbehandlingen som blir vanskelig. Sannsynlig strammere budsjett også for skoleverket. et blir en utfordring for politikerne å gjøre rette valg Orienteringer fra Rektor. 7.trinn har deltatt i First lego league i høst og var strålende ambassadører for skolen. Su og SMU Su SMU SU SU SU SU SU og

15 18 12/ /13 Gode resultat på nasjonale prøver i engelsk og regning i 5 trinn. e andre resultatene foreligger foreløpig ikke. Skolen har hatt tilsyn fra kommunen angående søknaden om godkjenning i forbindelse med miljørettet helsevern. en har vært foreløpig godkjent med forbehold om at ventilasjon mv ble i orden etter renoveringa i fjor. Vi går gjennom skolens plan mot mobbing. Trengs fornyinger? Vedtak: Tas opp til endelig behandling i neste møte Forslag til skolebudsjett for Eventuelle konsekvenser for Skonseng skole?orientering fra rektor med bakgrunn i foreliggende budsjettforslag. Vedtak. Orienteringen tas til orientering SMU SU 20 12/13 Eventuelt. Møteplan. et kan bli endringer på oppsatte møter for våren Vedtak: KL 1500 er et greitt tidspunkt for møte. Møteplanen endres etter behov. Skonseng skole 28 november 2012 Anni Breivik Referent Su Smu og

16 Til medlemmer av samarbeidsutvalget; Representanter for foreldre/foresatte. Representanter for de ansatte. Kommunal representant. MØTE I BARNEHAGENS SAMARBEISUTVALG. TI TORSAG 29.NOVEMBER 2012 KL STE YTTEREN MILJØBARNEHAGE Saker; Konstituering. Satsingsområder miljøarbeid og Grønt Flagg. Generelt om drift. Hva kan vi bruke samarbeidsutvalget til? Eventuelt. isse sakene er meldt; - skilt på parkeringsplassen hvor det står "Tomgangskjøring forbudt!" - inneluft på Tusenbeinet (og Regnbuen), og sikkert Knerten også, men der er jeg jo aldri. - dugnad ute (med forefallende arbeid) ersom noen har flere saker til eventuelt, vennligst ta kontakt med meg seinest dagen før møtet. Sak for foreldrerådsrepr; Julefest 2012 (?) Velkommen. Med hilsen Ytteren miljøbarnehage Bjørg Forseng styrer

17 REFERAT FRA MØTE I YTTEREN MILJØBARNEHAGES SAMARBEISUTVALG. TI TORSAG 29.NOVEMBER 2012 KL Tilstede; Heidi Liaklev, Hanne Marit Mikalsen, Kristine Schybaj Ann Kristin Storvik og Bjørg Forseng. Meldt avbud; Hans Olav Åkenes, Eva Bakksjø og Jørgen Pedersen. Konstituering. Leder; Heidi Liaklev N-leder; Hanne Marit Mikalsen Kort informasjon om Lov om barnehager m/forskrifter ( 4) m.v. Satsingsområder miljøarbeid og Grønt Flagg. Bjørg orienterte om fokusområdene; gjenbruk og resirkulering, kildesortering, søppelrydding i nærmiljøet, arbeidsavtale med bl.a. Coop og Kiwi, og Barn hjelper barn. I denne sammenhengen reflekterte vi rundt den slappe holdningen folk flest i Norge hat til det å plukke opp søppel etter seg både på gata og ute i naturen. Vi fant ingen løsning, men dessto viktigere er det at vi som ser dette, er gode forbilder for barna. eretter fulgte en orientering om det planlagte samarbeidet med Ytteren skole som vi ser for oss skal omfatte 4 kvelder med work-shop for å vise hvordan verdiløst kan brukes i fagområdene på skolen. - generell info / utforsking av materialer - med hovedvekt på forming - med hovedvekt på mattematikk - med hovedvekt på konstruksjon Hensikten er at også skolen skal se verdien i det verdiløse; både økonomisk, faglig og pedagogisk. Generelt om drift. Bjørg orienterte generelt om driften; økonomi, personell m.v. Ingenting spesielt el. faretruende (som vi vet om i hvert fall). Hva kan vi bruke samarbeidsutvalget til? Jfr. innmeldt sak nedenfor. Foreldrerepresentantene foreslår at foreldrene kan bidra til forefallende arbeid/rydding f.ex. til våren. Både for å fokusere på viktigheten av å ha det i orden rundt seg, og for å ha en sosial sammenkomst for foreldre og barn i lag. F.ex. fra kl og utover med litt jobbing og litt grilling. N-leder Hanne Marit tar initiativ til organiseringen. Vi ser for oss at dugnaden er gjennomført til 17.mai (hvis vær og føre tillater det).

18 Eventuelt; Skilt på parkeringsplassen hvor det står "Tomgangskjøring forbudt!" I forbindelse med oppgradering av området der søppeldunkene står, ser vi for oss at det kan bli satt opp en skilt med teksten vis hensyn - slå av motoren. Alle er enige om at tomgangskjøring er unødvendig, og spesielt tar det seg ikke ut utenfor en miljøbarnehage. Inneluft på Tusenbeinet (og Regnbuen), og sikkert Knerten også. Inneluften oppfattes som varm og tung, spesielt på Tusenbeinet. Vi tror at for dårlig utlufting (f.ex. midt på dagen) og for høy temperatur kan være hovedårsaken. Barnehagen har moderne ventilasjon og automatisert varmeregulering. Rutinene for lufting må skjerpes. ugnad ute (med forefallende arbeid) Se tidligere pkt. Ute-belysningen er for dårlig både oppe på plassen og nede i dalen. et er tatt grep om dette. Så vil det vise seg om det nytter. (utdrag fra mail); Sak 1; Utebelysning på vegg. Har sjekka med Kalstad/Jamtli om det finnes noe brukt som eg kan overta (kupler, armatur til utebruk) et finnes ikke. Så jeg må ha nytt armatur og elektriker til å ferdigstille det. Strøm hentes lett i nærheten av der utelyset skal være. Hvem bestiller elektriker? Sak 2; Belysning mot uteområdet nede i dalen. Forstår at den saken ligger nærmere Bydrift. Brattli skulle undersøke hva som går an i mitt tilfelle, og se hva som kunne gjøres. et ønskelige er lysstolpe/-mast like utenfor/innenfor gjerdet som kaster lys inn inn på området. Midt på dagen er det bekkamørkt nede i dalen, og hvis ungene stikker seg bort er vi ille ute..(derfor kan vi sjelden bruke det området når det er på det mørkeste). I tillegg sjekker Klæbo allerede eksisterende utlys på bygget/området; kan de justeres, forbedres? Gjerdet rundt barnehagen; Er ikke helt feilfritt, men kan ikke påregne å få nytt gjerde helt rundt. Kommunen utbedrer etter hvert som vi insisterer på det. a argumenteres det med sikkerhet, og barn som kan forsvinne. Kristine (komm.repr.) og Ann Kristin (pers.repr.) kunne forlate møtet. Sak kun for foreldrerådsrepr; JULETREFEST 2012; H og HM startet planleggingen av årets juletrefest som de tenker bør arrangeres i mellomjula. e kontakter de øvrige foreldrerepresentantene for å fordele arbeidsoppgavene. Ref. Bjørg Forseng sekr.

19 . Båsmo Ungdomsskole Båsmo Ungdomsskole Båsmoveien Mo i Rana MØTE I SAMARBEISUTVALGET BÅSMO UNGOMSSKOLE Referat Onsdag 12.des 2012 Til stede: Peter Walseth (Krf), Tommy Hanssen (lærer), Kenneth Johansen (lærer), Rigmor Øijord (FAU), Lars M Høgås (FAU), Berit Lillebryggfjell (renholder), Sindre Østrem (elevrådet), Maja Skjærvik (elevrådet), Ståle Krokstrand (rektor) Tema: 1. Sammensetning av utvalget, og hensikt gjennomgås kort 2. Referat fra sist møte (mai12) kort gjennomgang 3. Status BUS - etter høsttermin - generelt opplever vi å ha hatt en bra høst - lite sykefravær blant de ansatte (snitt på 4% så langt) - organisering i små klasser (ca 20 elever i hver) Sårbart med mange klasser for en skole av vår størrelse - marginalt å få det til å gå rundt ved stort fravær. ette har uansett medført at elevene får mer hjelp, og vi opplever å ha større oversikt (mindre mobbing). Lærerne har og fått en bedre situasjon. et er enstemmig fra alle hold at dette har vært et vellykket tiltak. Allerede neste år kan vi oppleve å må endre dette da det skal kuttes i budsjettene til drift i RK. 4. Satsingsområder BUS skoleåret 12/13 - Leselos (hele kommunen) (lesing i alle fag) - Felles årsplaner - Vurdering (reformen arbeider vi fortsatt mye med) (4 lærere på etterutdanning i høst) - TPO (tilpasset opplæring) - fokus i hele kommunen - Mobbing (opptrappingsplan utarbeidet ved skolen) (stort fokus på dette) - IKT (en del gammelt utstyr, men brukes mye i undervisningen - projectorer i alle klasserom og spesialrom) - Stortingsmeldinga om u-skolen (våren2012) - Valgfag innført for 8.trinn i høst (positivt)

20 januar 11, Nasjonale prøver og kartleggingsprøver resultater - Vi rakk såvidt å se på resultatene fra i høst, i regning og lesing. - Resultatene (søylediagram) legges ved dette referatet. - En foreløpig konklusjon er at vi er tilfreds med resultatene, sammenlignet med Rana, Nordland og nasjonalt nivå. 6. Skolestruktur - Vi kom tidlig i møtet inn på dette temaet. - En ny skole vurderes bygd på Ytteren. En skole som skal favne alle elevene fra Alteren, Båsmo, Ytteren og Selfors. - Bakgrunn for dette er at vi i RK bruker for mye penger på drift, og at vi tvinges til å se på strukturelle endringer for å få mer skole igjen for hver krone. - Samarbeidsutvalget har ikke etablert et felles syn på denne saken, men alle fikk anledning til å lufte sine tanker rundt temaet. - FAU ved Båsmo u-skole har vært i kontakt med politisk nivå for å få vite litt mer om "innholdet" i en slik ny og stor skole. Så langt har de ikke fått noe godt svar på dette. - Noen frykter at selv om vi bygger en ny skole får vi ikke tilført resurser, og at utfordringene vi har i dag mer eller mindre blir de samme. Her tenkes det primært på driftsbudsjetter. 7. Evt. - Vi rakk ikke flere tema i dag. - et innkalles til nytt møte ut på vinteren, om ikke før... Ståle Krokstrand (rektor)

21 januar 11, 2013 Vedlegg I Resultater Nasjonale prøver høsten 2012 Lesing Regning Engelsk

22 januar 11, 2013 Båsmo Ungdomsskole Båsmoveien Mo i Rana NB! 9.trinn har ikke nasjonal prøve i engelsk Båsmo Ungdomsskole MØTE I SAMARBEISUTVALGET BÅSMO UNGOMSSKOLE Onsdag 12.des 2012 Referat Tilstede: Telefon Telefaks Tema:

23 januar 11, 2013 Status BUS - etter høsttermin 2012 o Rektor (organisering i små klasser) o FAU o Elevene o Lærere o Renholder o Politiker Satsingsområder: o Årsplaner o Leselos o Vurdering o TPO o Mobbing o IKT o Stortingsmelding om u-skolen Ståle Krokstrand (rektor) Telefon Telefaks

24

25

26 MØTEPROTOKOLL SKOLEMILJØUTVALGET/ SAMARBEISUTVALGET VE LYNGHEIM SKOLE. 7.desember 2012 på Lyngheim skole kl Tilstede: Line Solfjell Thomas Ildgruben Kaja Mikalsen Natasja Martiniussen Ådne Valle Eliza Andersen Hanne Torrissen Trine Aas Karl-Hans Rønning Forfall: Nils Notler representant fra Lyngheim skoles foreldreråds arbeidsutvalg representant fra Lyngheim skoles foreldreråds arbeidsutvalg representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra de ansatte ved skolen. representant fra de ansatte ved skolen andre tilsatte ved skolen rektor Lyngheim skole representant valgt av Rana kommune SAK 6/2012 Godkjenning protokoll møte 5.okt 2012 Vedtak: Protokollen ble enstemmig godkjent SAK 7/2012Referatsaker. Informasjon fra foreldreråd Bomberommet. Sivilforsvaret vært på befaring i bomberommet og stiller seg positiv til FAU planer om renovering. Thomas Ildgruben lager tegninger/planer for bomberommet. Kostnadsoverslag for renovering utarbeides ut fra disse tegninger. Informasjon fra elevråd Elevrådet har arrangert kafe som ga ei inntekt på 5400 kr. isse pengene går til innkjøp av musikkanlegg som skal være med på å gi lyd til dansen i friminuttene. Elevrådet planlegger kanonballturnering. Informasjon fra rektor. Vedlikehold - I løpet av høsten har noen klasserom fått ny etterlengtet maling. Våren 2013 vil bygningsavd. i Rana kommune renovere elevtoaletter. Uteområdet - ingen framdrift mht. renovering av «jungelen».

27 Sak 8/2012 Godkjenning av Lyngheim skole i forbindelse med forskrift miljørettet helsevern Vedtak: Samarbeidsutvalget ved Lyngheim skole er kjent med at skolen ikke er godkjent på grunn av at de fra trafikale forhold i forhold til uteområdet ikke er tilfredsstillende. Byggdrift har i sin plan for oppretting av dette avvik tatt høyde for å flytte inn og utkjøring til parkeringsplassen. Videre skal en gjøre utbedringer for av og påstigning for elever som blir kjørt til og fra skolen. Konkrete planer utvikles våren Samarbeidsutvalget v/lyngheim skole ber om å få innsyn i den nye situasjonsplan som byggdrift utvikler for parkeringsområdet og innkjørselen til Lyngheim skole. Enstemmig Sak 9/2012 Uteområdet Lyngheim skole. Vedtak: Samarbeidsutvalget ved Lyngheim skole er bekymret mht. vedlikeholdet av «jungelen». et har fra skolens ledelse flere ganger i løpet av høsten vært tatt kontakt med de ansvarlige for uteområdet for å få gjennomført vedlikeholdsarbeid på «jungelen». Samarbeids utvalget ved Lyngheim skole ber om at vedlikeholdsarbeid på «jungelen» igangsettes snarest. Enstemmig Sak 10/2012 Eventuelt Ingen saker til behandling Møtet avsluttet kl Karl-Hans Rønning Sekretær

28 RANA KOMMUNE Sak 1/13 KOMMUNEELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE SLUTTBEHANLING Saksbehandler: Pål Homnes Arkiv: 144 C22 Arkivsaksnr.: 12/960 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet /13 Oppvekst- og Kultur Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtar Rana kommunestyre forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv , datert , revidert Rådmannen i Rana, Side 2 av 8

29 Sak 1/13 SAKSUTRENING: INNLENING: Kommunedelplan for idrett og friluftsliv er utarbeidet for å sikre en mest mulig effektiv og målrettet kommunal ressursbruk. Planen ivaretar det krav som er satt for at søkere fra Rana kommune skal kunne få tildelt spillemidler. Planen er utformet slik at den skal være mest mulig konkret, handlingsrettet og etterprøvbar. Planen er utarbeidet på bakgrunn av økonomiske rammer for planperioden. Gjennomføring av mål og tiltak beskrevet i planen vil være avhengig av et nært samarbeid mellom Rana kommune og eksterne aktører. Planen fokuser på drift av eksisterende anlegg. Rana kommune har gjennom spillemidlene stilt seg som økonomisk garantist for driften av alle bygde idrettsanlegg i Rana i 40 år fra byggedato. ette gjelder anlegg der kommune, lag/foreninger er eier. Planen legger opp til at Rana kommune i løpet av planperioden skal skaffe seg oversikt over situasjonen, slik at de økonomiske konsekvensene av dette kan vurderes. Planen er delt i fire hoveddeler. el 1 formulerer grunnlaget for de tiltak som er foreslått i del 3. el 2 evaluerer tidligere plan samt peker på hovedutfordringer og angir hovedmålet for arbeidet i perioden el 4 angir hvordan planen skal realiseres og følges opp. Uten slik oppfølging og planrealisering er planen verdiløs og fastsatte politiske mål for Ranasamfunnet er da ikke mulig å nå. Organisering av planarbeidet: Planarbeidet ble startet våren 2012, og følgende personer har deltatt i planprosessen: PROSJEKTLEELSE: Pål Homnes (Prosjektleder) Ståle Lysfjord Gunnar Brattli ARBEISGRUPPE: Robert Bjugn Trond Olsen Karl Hans Rønning Rainer Bergersen Gro Sæten Knut Berntsen Øyvind Snefjellå Veronica Pedersen Nils Notler : Konsulent idrett og friluftsliv : Bydriftsjef : riftsleder PIF : Rep. Friluftslivet : Rep. Rana Idrettsråd : Rep. Skolene i Rana : Rep. Barnehagene i Rana : Folkehelsekoordinator i Rana : Polarsirkelen friluftsråd : Utvalg for Oppvekst og kultur : Utvalg for Oppvekst og kultur : Utvalg for Oppvekst og kultur Side 3 av 8

30 Sak 1/13 I april 2012 ble alle lag og foreninger som driver med idrett og friluftsliv, alle skoler og barnehager og andre aktører som har tilknytning til planarbeidet tilskrevet. ette ble gjort med tanke på å få innspill i oppstartsprosessen. Til sammen kom det 8 innspill. Videre ble det gjennomført to åpne seminar der alle registrerte idrettslag og friluftsforeninger i Rana var invitert. BEHANLING: Planforslaget ble behandlet i Utvalg for oppvekst og kultur og i Miljø, plan og ressurs utvalget , og det ble fattet vedtak om utlegging til offentlig ettersyn. Etter gjennomført offentlig ettersyn er det registrert 3 uttalelser til planforslaget - 1. Uttalelse fra FAU ved Mo Ungdomsskole (trykt vedlegg 1). 2. Uttalelse fra Rana Turistforeing (trykt vedlegg 2). 3. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Folkehelseavd, dat (trykt vedlegg 3). Uttalelsene er gjengitt i trykte vedlegg (1-3) i saken. I forbindelse med gjennomgang av planforslaget med arbeidsgruppa i møte den , ble det satt fram forslag om at gruppa skulle avgi en konkret uttalelse som en ønsket inntatt i saksframstillingen. en aktuelle uttalelsen legges ved saken som trykt vedlegg 4. Etter vår vurdering tar uttalelsen opp forhold som berører økonomiske ressurser og prioriteringer. ette er forhold som ikke direkte berører planprosess eller planforslag, og ut fra dette velger vi å avstå fra å kommentere uttalelsen nærmere. Vi nøyer oss med å konstatere at gruppa påpeker det store dilemmaet mellom planforslagets intensjoner og målsetninger, og de reelle økonomiske rammene som foreligger i vedtatt årsbudjett og er forespeilet i økonomiplanen. Vurdering av innkomne uttalelser: 1. Fra FAU Mo Ungdomsskole. Fra administrasjonens side har vi ingen problemer med å slutte oss til kritikken fra FAU, og vi er helt enige i at uteområdet ved Mo Ungdomsskole burde ha vært rustet opp for lenge siden (samtidig med at bygningsmassen ble rehabilitert). ette synet er også i samsvar med de målsettinger og intensjoner som er nedfelt i planforslaget. Når det likevel legges opp til ( i planforslaget) at det ikke skal gjennomføres konkrete tiltak på det aktuelle uteområdet, har dette sammenheng med manglende resurser. Park Idrett Friluftsliv ved Mo i Rana Bydrift er etter vedtatt budsjett for 2013 fratatt ressurser som ville gjort det mulig å gjennomføre nye tiltak i denne skolegården. enne situasjonen er for øvrig den samme for øvrige uteområder ved kommunale skoler og barnehager. Uttalelsen fra FAU registreres som en frustrert ytring fra foreldre ved skolen, men vi kan ikke se at uttalelsen gir grunnlag for endringer av planforslaget. Uttalelsen relaterer seg til ressurssituasjonen og denne problemstillingen må takles utenfor planbehandlingen som er tema i denne saken. Uttalelsen tas ikke til følge. Side 4 av 8

31 Sak 1/13 2. Fra Rana Turistforening. Uttalelsen fra turistforeninga berører forhold i tilknytning til faktagrunnlaget og målformuleringer. Planforslaget justeres i forhold til faktagrunnlaget, mens øvrig punkt vedrørende målformulering anses ivaretatt i planforslaget slik det er formulert. Uttalelsen anses tatt til følge. 3. Fra Nordland fylkeskommune, Folkehelseavdelinga. Uttalelsen fra fylkeskommunen er basert på en grundig faglig gjennomgang av planforslaget slik det var utformet ved offentlig ettersyn. I gjennomgangen av planforslaget har fylkeskommunen pekt på flere svakheter og mangler, og det er foreslått endringer og tilføyelser på en rekke punkter. Administrasjonen ser uttalelsen som en svært nyttig veiledning til planutformingen, og planforslaget er endret i tråd med de anbefalinger og krav som er kommet fram i uttalelsen. Uttalesen fra Nordland fylkeskommune, Helseavdelingen tas til følge ved at planforslget endres i tråd med de anbefalingene som framkommer i uttalelsen. KONKLUSJON: Av foranstående vurderinger av registrerte innspill framgår det at planforslaget er justert noe i forhold til det forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Justeringene kan grovt listes i følgende punkter: Målsetninger og ambisjonsnivå er tatt ned sammenlignet med vedtatt plan fra forrige planperiode ( ). I dette ligger at planforslaget som nå legges fram i større grad enn tidligere tar hensyn til vedtatte økonomiske rammer. Etter innspill fra Nordland fylkeskommune er planforslaget justert og bearbeidet (flere tilføyelser) slik at det nå tilfredsstiller krav og retningslinjer gitt av Kulturdepartementet (gjelder spesielt forholdet til idrettsanlegg). TRYKTE VELEGG: 1. Uttalelse fra FAU Mo Ungdomsskole, udatert, mottatt Uttalelse fra Rana Turistforening, datert Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Folkehelseavd., brev dat Uttalelse fra referansegruppa, datert Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, planforslag revidert Handlingsprogram, spillemidler UTRYKTE VELEGG: 1. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, planforslag datert Saksdokumenter, utvalg for oppvekst og kultur (sak 56/12) møte Saksdokumenter, Miljø-, plan- og ressursutvalget (88/12) møte (vedtak om offentlig ettersyn). 4. Sakens øvrige dokumenter. Teknisk etat, 10. januar Side 5 av 8

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2013 2016 Vi legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelse

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2013 2016 Vi legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelse Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 16 Vi legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelse Kommunestyrets vedtak 5.2.13. 1 INNHOL Sammendrag s.3 el 1 Plangrunnlaget 1.1 Forord s.3 1.2 Om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2012 Tid: 10.00 11.45

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2012 Tid: 10.00 11.45 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2012 Tid: 10.00 11.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Nestleder Peter

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.2013 Tid: 10.00 11.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Medlem Jarl Stian

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-42 Dato: 22.11.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2017 Innstilling til bystyrekomite for byutvikling og

Detaljer

Karin Hoemsnes, Anneli Tyvold, Petter Alstad, Chris Arthur Wiig,, Gro Kristiansen

Karin Hoemsnes, Anneli Tyvold, Petter Alstad, Chris Arthur Wiig,, Gro Kristiansen Referat Møtet gjelder: Dalgård skole Dato og tid: 27.05.2015 kl 15 16.30 Sted: Dalgård skole, møterom 3 Deltakere: Referent: Møteinnkaller: Meld forfall til: Karin Hoemsnes, Anneli Tyvold, Petter Alstad,

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Samarbeidsutvalget for Kjerringøy skole/barnehage og SFO Skolemiljøutvalget for Kjerringøy skole.

Samarbeidsutvalget for Kjerringøy skole/barnehage og SFO Skolemiljøutvalget for Kjerringøy skole. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Styre: Møtested: Samarbeidsutvalget for Kjerringøy skole/barnehage og SFO Skolemiljøutvalget for Kjerringøy skole. Kjerringøy skole. Møterommet. Dato: 23.11.16 Tidspunkt: kl.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 13.55

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 13.55 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 13.55 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Nestleder Peter

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 22. OKTOBER 2007 Kl. 20.00 PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 22. OKTOBER 2007 Kl. 20.00 PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 6/2007 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 22. OKTOBER 2007 Kl. 20.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 22. OKTOBER 2007 Sak 16/07 ULØSTE SAKER I BYDELSUTVALGET

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2013 Tid: 10.00 13.10

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2013 Tid: 10.00 13.10 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2013 Tid: 10.00 13.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Medlem Jarl Stian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: Johnny

Detaljer

Referat Møtedato: Tidsrom: Referent:

Referat Møtedato: Tidsrom: Referent: FAU, Ortun skole Referat Møtedato: Tidsrom: Referent: 27.10.2015 Kl. 19:30-20:40 Nesbø Sælensminde Møtedeltakere Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) 8A Repr Tove Nilsen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Nestleder i FUG Kommunalt skoleting 28. April 2008 120 000 innbyggere 15 000 elever 1. 10. klasse 42 skoler Minste skolen 32 elever (fådelt 1-7) Største skolen 600 (ungdomstrinn)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 10.00 13.35

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 10.00 13.35 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 10.00 13.35 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Nestleder Peter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2012 Tid: 10.00 13.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Kråkstad skole.

Vedtekter for FAU ved Kråkstad skole. Vedtekter for FAU ved Kråkstad skole. 1 Foreldrerådsmøtes arbeidsutvalg FAU Alle foreldre / foresatte som har barn på Kråkstad skole, er medlemmer av Foreldrerådet. Dette er nedfelt i opplæringsloven.

Detaljer

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Sak 48/14 - Optimalisering av ungdomsskoledrift Sak 49/14 - Oppheving av kretsgrenseordningen 1.Kommunestyret tar utredning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2012 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Skånland kommune MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterom 101 Møtedato: 08.12.2014 Tid: 12:00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Janne Olsen Per Harald Jensen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (møteleder) Britt Sofie Illguth

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2017-2020 Nesna kommune Nesna kommune skal legge til rette for å skape aktive og sunne barn og unge Planen skal i tillegg sikre god helse for alle i Nesna.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 10.00 15.20

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 10.00 15.20 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 10.00 15.20 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Nestleder Peter

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

SU- og FAU håndbok for NN barnehage

SU- og FAU håndbok for NN barnehage 1 Innhold 2 Vil du bli FAU/SU Representant?... 1 2.1 Informasjon om SU/FAU... 2 3 SU Samarbeids Utvalget... 2 3.1 Konstituering av SU:... 2 3.2 SU sine oppgaver:... 3 3.3 SU leders oppgaver:... 3 3.4 SU

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Randaberg Kommune Harestad Skole

Randaberg Kommune Harestad Skole MØTEREFERAT DRIFTSTYRET VED HARESTAD SKOLE Sted: Kantinen, ungdomstrinnet Møtedato: Tirsdag 2. oktober 2007 Tid: kl. 18.00 FRAMMØTTE Tor Anfinsen Jenny E. Nilssen Anita Rygg Kristin Tøkje Bernt Wold Sindre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Vi legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelse

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Vi legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelse Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 17 Vi legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelse Kommunestyrets vedtak... 1 NNHOL Sammendrag s.3 el 1 Plangrunnlaget 1.1 Forord s.3 1.2 Om planprosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

2015/1345-5 30.11.2015. Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015

2015/1345-5 30.11.2015. Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015 Storfjord kommune Kulturkontoret Notat Til: Fra: Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng Maria Figenschau Referanse 2015/1345-5 30.11.2015 Dato Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015 Tid og

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Vedtatt av kommunestyret sak 2015/3968 Arkivplan for Rana kommune Innholdsfortegnelse VEDTATT AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Nestleder Allan Johansen Medlem Christine

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/12 12/1928 ORIENTERINGER KUO-MØTE 29. SEPTEMBER

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/12 12/1928 ORIENTERINGER KUO-MØTE 29. SEPTEMBER Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 25.09.2012 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00 13:41

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00 13:41 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00 13:41 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Rune Olsen Medlem Eivind Olav Nicolaysen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen FO Medlem Espen

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 29.03.2012 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

Faste representanter som hadde forfall: Jan Wilhelm Nævestad MEDL TTL Knut Anders Goderstad MEDL SP

Faste representanter som hadde forfall: Jan Wilhelm Nævestad MEDL TTL Knut Anders Goderstad MEDL SP Tvedestrand kommune Møteprotokoll Livsløpskomite Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 18:00 21:00 Faste representanter som møtte: Sveinung Lien LEDER TTL Siw Johannessen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 16:30 Slutt: 20:00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 16:30 Slutt: 20:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 16:30 Slutt: 20:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Dagrun Holt Molund Paul Håvard Zylla Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Dagrun Holt Molund Paul Håvard Zylla Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus - Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2012 Tid: 13:00-16:06 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 28.01.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Marit Arntzen varamedlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Telefaks 69 26 04 10 Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune.

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Telefaks 69 26 04 10 Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune. Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Telefaks 69 26 04 10 Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune.no Referat fra: Møte i SamarbeidsUtvalget Dato: 28.april

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Referat og oppfølgingsskjema FAU ved Sistranda Skole 2015/16

Referat og oppfølgingsskjema FAU ved Sistranda Skole 2015/16 Referat og oppfølgingsskjema FAU ved Sistranda Skole 2015/16 DATO: 19.11.15 Ref.: Siv B. Bekken Løste saker fra forrige møte: TILSTEDE: Arthur Gipling, Monica Fredagsvik, May Tønder Bremnes, Kathrine Moen

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Vedtekter for Foreldrearbeidet ved Seterbråten skole.

Vedtekter for Foreldrearbeidet ved Seterbråten skole. Vedtekter for Foreldrearbeidet ved Seterbråten skole. 1. Foreldrearbeidet ved Seterbråten skole Disse vedtektene regulerer det foreldrearbeidet ved Seterbråten skole som er felles for alle foreldrene med

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

REFERAT Onsdag 27. februar 2013 Kl. 18.00-19.30 Sted: Husan

REFERAT Onsdag 27. februar 2013 Kl. 18.00-19.30 Sted: Husan REFERAT Onsdag 27. februar 2013 Kl. 18.00-19.30 Sted: Husan Møtet erstattet det varslede møtet 13/2. Tilstede: Kirsti L. Olsen (LUS), Helge M. Nesheim (Vanse), Birte Rafoss (FBUS), Svein Bjarte Drønen

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 22.04.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Bengt Danielsen medlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune.no Referat fra FAU møte 8. januar 2013 Tilstede: Siv Anette Fensbekk-Jensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.03.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 21:00 Fra saknr.: 8/15 Til saknr.: 13/15 Av utvalgets

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer