Pareto World Wide Shipping II AS Kvartal 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2"

Transkript

1 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2

2

3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Selskapet har mer enn 400 ansatte. Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert vekst og ikke minst ved at våre kunder og forretningsforbindelser har vist oss tillit. Pareto Project Finance AS Pareto Business Management AS Pareto Securities AS Pareto Forvaltning AS Pareto Eiendom AS Pareto Bassøe Shipbrokers AS Pareto Bank ASA Pareto Universal Fonds AS Pareto Offshore AS Pareto Dry Cargo AS Pareto PPN AS JGO Shipbrokers AS

4 Forvalters kommentar Gjennom andre kvartal har vi sett en fortsatt positiv utvikling innenfor de fleste shipping- og offshoresegmentene. I følge ClarkSea Index har den gjennomsnittlige inntjening i segmentene bulk, tank, gass og container i andre kvartal 2010 vært på USD 16,924 per dag mot et snitt på h.h.v. USD 15,952, 13,452 og 10,560 per dag i de fire foregående kvartalene. I løpet av det siste året har m.a.o. ratene steget med ca. 60 %. Det synes som markedsverdiene har passert bunnen og at oppgangen har fortsatt gjennom kvartalet. Blant annet har tank- og containerverdier begynt å stige igjen og vi ser stadig flere kjøpere av tonnasje, både industrielle og finansielle. Også nykontraheringen har tatt seg opp, men er så langt begrenset til etablerte kvalitetsverft. Ordreboken er fortsatt et sted mellom % av dagens flåte i de fleste segmenter. Følgelig er shippingsektoren avhengig av en betydelig etterspørselsvekst for å kunne absorbere ordreboken til tross for kanselleringer og forsinkelser på levering av nybygg, spesielt hos nyere «greenfield» verft. Kina er fortsatt den store driveren på etterspørselsiden, og således er shippingsektoren utsatt dersom Kina skulle redusere sin vekst fremover. Makrotall mot slutten av kvartalet har satt fornyet fokus på dette og indikerer noe mer risiko. Innenfor offshore- og oljeservicesegmentet har vi sett en aktivitetsøkning så langt i år med økning i antall kontraktstildelinger og stigende rater for de fleste segmenter. Oljeprisen synes å ha stabilisert seg mellom USD per fat. Ulykken med Deepwater Horizon i Mexicogulfen har ført til betydelig usikkerhet rundt aktiviteten på dypt vann. Spesielt fører boremoratoriet for dypvannsrigger i USA til en risiko for at ledige rigger forflytter seg til andre markeder og presser ratene. Det pågår en juridisk og politisk drakamp i USA rundt dette moratoriet som gjør det vanskelig å spå utfall og effekter på kort sikt. Det er allikevel sannsynlig at man på lengre sikt vil åpne for boring igjen, dog med strengere sikkerhets- og vedlikeholdskrav. Viktige hendelser i Fondets investeringer i løpet av andre kvartal Mosvold Middle East Jack-up Ltd I forrige rapport ble det orientert om Mosvold Middle East Jack-up Ltd («MMEJU»). Siden da er det inngått et forlik med verftet som innebærer at rigg nr. 2 kanselleres og man får en redusert pris på rigg nr. 1 (USD 7 millioner). Forliket er bl.a. betinget av at MMEJU kan fremskaffe finansiering av neste verftstermin. Det jobbes med ulike finansieringsløsninger av dette, samt kapitalbehovet ved levering og eventuell mobilisering for kontrakt. Fondet har satt av midler for å kunne delta i en eventuell emisjon. Samtidig ses det på strategiske løsninger som kan inkludere salg av riggen, eller et samarbeid med industrielle partnere. Markedet for jack-ups er for tiden i bedring og Fondet er mer optimistisk på det fremtidige verdipotensialet. Indican Chemical Tankers II DIS I forrige rapport ble det orientert om Indian Chemical Tankers II DIS (ICT II) og utfordringene til befrakter West Asia Maritime Ltd (WAM). Investeringen er nå skrevet ned til 0 etter at WAM misligholdt første innbetaling av fordringen ICT II har på selskapet. Partankers V IS I løpet av andre kvartal har befrakter erklært kjøpsopsjon på de to siste skipene eid av Partankers V IS. Selskapet vil følgelig avvikles og det forventes en høyere utbetaling enn hva siste verdivurdering tilsa (ca. NOK 15 millioner).

5

6 «Siste verdijusterte egenkapital er NOK 152 per aksje» Verdi- og kapitalutvikling Kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Fondet er basert på verdijustert egenkapital («VEK»). Verdivurderingen av Fondets investeringer er basert på innhentede markedsverdier fra megler(e)/tilrettelegger(e) hvor anerkjente verdivurderingsprinsipper og bransjemessig standarder blir lagt til grunn. Siste kurs basert på verdijustert egenkapital ble fastsatt 30. juni, og er NOK 152 per aksje. Fondet gjør halvårlige verdivurderinger av selskapet, og rapporterer således VEK to ganger per år. Følgelig vil neste offisielle VEK foreligge per og rapporteres til investorene i kvartalsrapport for fjerde kvartal Annenhåndsomsetning Per utgangen av andre kvartal 2010 er det utstedt totalt aksjer i fondet. Pareto Project Finance AS («PPF») legger til rette for aktiv annenhåndsomsetning av aksjer. Siste omsetningskurs er NOK 150 per aksje (omsatt ). Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver. Direkteavkastning Utbetaling av kapital til investorene skjer innenfor aksjelovens regler. Fondet vil tilstrebe en årlig utbetaling til aksjonærene på 5 12 % av innbetalt kapital fra det tidspunkt Fondet er tilnærmet fullt investert. Utbetaling til aksjonærene kan skje i form av utdeling av utbytte eller ved nedsettelse av aksjekapitalen. I tråd med dette gjennomførte Fondet en utbetaling på NOK 6 per aksje til aksjonærene i andre kvartal Dette utgjorde totalt NOK 11,6 millioner for Fondet, og utbetalingen ble gjennomført som en tilbakebetaling av innskutt kapital. Dette er første utbytte fra Fondet siden oppstart. Det er forventet at de årlige utbetalingene fra de underliggende investeringene vil øke og at følgelig Fondets utbetalinger til aksjonærene vil følge denne utviklingen. Investeringstakt og kapitalutvikling Kommittert kapital i Fondet var opprinnelig NOK 388 millioner. Fondet har en portefølje bestående av andeler i totalt 27 enheter, og har en kontantbeholdning per 30. juni på ca. NOK 120 millioner. Av dette er NOK 17 millioner planlagte innbetalinger på allerede kommitterte investeringer, mens resterende NOK 103 millioner er kapital som vil brukes til en kombinasjon av nye investeringer og oppfølging av eksisterende prosjekter. Porteføljen til Fondet gjennomgås jevnlig av forvalter med tanke på å evaluere risikoen for ytterligere kapitalbehov i prosjektene. Styret og forvalter er av den oppfatningen at Fondets avsetninger for mulige innkallinger av egenkapital sannsynligvis har passert et toppnivå, og at disse vil reduseres i takt med en eventuell bedring i markedet. Dagens markedssituasjon tilsier at Fondet på nåværende tidspunkt bør kunne ha i overkant av NOK 50 millioner i investeringskapital. Styret og forvalter tror timingen for å gjøre nye investeringer er god, og er således relativt aktive i forhold til å se på nye investeringsmuligheter. I tillegg til investeringen i Havila PSV IS (omtalt senere), har Fondet tegnet seg i ytterligere to prosjekter i annet kvartal hvor alle forbehold i skrivende stund ikke er løftet.

7 NOK 230 Kursutvikling Pareto World Wide Shipping II Emisjon I (USD/NOK 5,65) Emisjon II (USD/NOK 5,47) Emisjon III (USD/NOK 5,09) Emisjon IV (USD/NOK 5,10) VEK (USD/NOK 5,95) VEK (USD/NOK 7,01) VEK (USD/NOK 6,60) VEK (USD/NOK 5,74) VEK (USD/NOK 6,50) Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet. justert for utbytte ordinær kurs MNOK 450 Kapitalutvikling Kommitert kapital VEK Fond Utbetalt Fri kapital Gjenstående innbetalinger VEK prosjekter* * korrigert for latent skatt/skattefordel

8 Shippingfondets prosjekter Kjøpsdato Prosjekt / selskap Antall skip Segment Byggeår Certeparti slutt Type kontrakt 23/11/07 Parbulk II IS 0 Bulk 1996 N/A 19/12/07 Partankers V IS 2 Tank /04/13 Timecharter 21/01/08 Indian Cheimical Tankers II IS 0 Kjemikalie /03/13 Bareboat 19/03/08 Vestland Seismic IS 1 Offshore /09/18 Bareboat 10/04/08 Neptune Subsea IS 2 Offshore 2010 Spot/Asset play 14/04/08 Brøvig Stainless Steel II IS 2 Kjemikalie Spot/Asset play 19/05/08 Partankers IV IS 1 Tank /12/14 Bareboat 20/06/08 ParBarge IS 2 Offshore /07/18 Bareboat 25/07/08 Mosvold Middle East Jackup Ltd 2 Offshore 2010 Spot/Asset play 22/08/08 Bukit Timah Offshore DIS 3 Offshore /07/20 Bareboat 05/09/08 Pareefers II KS 4 Reefer /12/11 Bareboat 10/10/08 Partankers VI IS 1 Kjemikalie /12/15 Bareboat 10/10/08 ParChem IS 2 Kjemikalie /11/18 Bareboat 13/07/09 Parchem II IS 1 Kjemikalie /08/14 Bareboat 01/11/07 River Cruise KS 2 Cruise 2001/ /03/16 Bareboat 30/06/10 Havila PSV IS 2 Offshore /06/18 Bareboat Total 27 4,8 *VEK på de underliggende prosjektene er presentert før eventuell latent skatt. Shippingporteføljen Fondet vurderer porteføljen til å være relativt solid, der hovedtyngden av prosjektene løper med bareboat certepartikontrakter i henhold til Fondets investeringsmandat. Gjennomsnittlig vektet certepartilengde er 4,8 år. Porteføljen inneholder andeler i totalt 27 enheter, og fordelt på segmentene tank, kjemikalie, offshore, reefer og cruise. Finansiering Fondets finansieringssituasjon er gunstig gitt rådende markedsbetingelser. Hovedvekten av lånene er inngått da utlånsmarkedet fungerte vesentlig bedre, slik at marginer og gjeldsgrad i prosjektene i Fondet er betydelig bedre enn hva man kan forvente å oppnå i dagens marked. Utfordringene på finansieringen knytter seg imidlertid til å opprettholde denne strukturen. Dersom prosjektene kommer i brudd med betingelser i låneavtalene, kan man risikere at banken vil kreve et betydelig marginpåslag på lånet. Fondet har kun investert i ett selskap som ikke er fullfinansiert. Dette gjelder Mosvold Middle East Jack-up Ltd. Her vil det være behov for ytterligere kapital for å finansiere sluttføring av riggen. Det arbeides med ulike løsninger på dette, men en emisjon hvor Fondet deltar kan ikke utelukkes. Fondet er imidlertid positiv når det gjelder potensiell verdiutvikling i prosjektet ettersom markedet for jackups har styrket seg vesentlig så langt i år. Valuta/valutarisiko Som presisert i prospekt (og Informasjonsmemorandum) er investeringer som gjøres i valuta utsatt for svingninger mellom den underliggende valutaen og NOK. Fondet foretar ingen valutasikring, og dette innebærer at endringer i valutakurser påvirker den verdijusterte egenkapitalen i de underliggende investeringene. Ca. 49 % av verdijustert egenkapital i Fondet eksponert mot USD og ca. 4 % mot EUR. Ved verdifastsettelsen per 30. juni 2010 ble følgende valutakurser benyttet: USD/NOK 6,4970 EUR/NOK 7,9725 Fondets transaksjoner i løpet av andre kvartal Kjøp Forvalter og styret så at markedet tok seg opp i løpet av første kvartal 2010 og vurderte tidspunktet til å gjøre nye investeringer som gunstig. Fondet har i andre kvartal kjøpt seg ytterligere opp i Parchem II IS gjennom en investering på ca. NOK 4,2 millioner. I tråd med tidligere kommiteringer har Fondet skutt inn ytterligere NOK 2,6 millioner i egenkapital i andre kvartal i Neptune Subsea IS i forbindelse med innbetalinger av verftsterminer. For øvrig har det vært mer fokus på nye prosjekter hvor Fondet har kommitert seg i tre prosjekter på totalt NOK

9 Befrakter Disponent Eierandel VEK N/A Skips AS Tudor 20 % - SBM Offshore N.V. Camillo Eitzen & Co ASA 18 % West Asia Maritime Ltd. Arne Blystad AS 20 % - Albatross Shipping Ltd. Klaveness Corporate Services AS 15 % N/A Neptune Offshore AS 11 % N/A Brøvigtank AS 25 % Lavin Ltd. / BW Shipping Ltd. Bergshav Shipping AS 10 % Marine Subsea AS Camillo Eitzen & Co ASA 10 % N/A Mosvold Shipping Group 4 % Swiber Offshore Marine Pte. Seabulk AS 8 % Lavinia Corporation P. D. Gram & Co AS 7 % STX Europe Camillo Eitzen & Co ASA 40 % Heung-A Shipping Ltd Brøvigtank AS 50 % Eitzen Chemical ASA J B Ugland Shipping AS 16 % Viking River Cruises S.A. Lorentzens Skibs AS 3 % Havila Shipping AS Havila AS 10 % Certeparti- og segmentfordeling (basert på VEK) Offshore 54 % Spot/Asset Play 33 % Reefer 2 % Bareboat 59 % Tank 14 % Timecharter 8 % Cruise 1 % Kjemikalie 29 % 34 millioner. Så langt har dette begrenset seg til offshoresegmentet. I skrivende stund er det kun Havila PSV IS hvor alle forbehold er løftet. Havila PSV IS (10 %) Fondet har investert 10 % i Havila PSV IS. Havila PSV IS vil eie to moderne PSV skip (4,900 dwt, 1,000 sqm deck) med åtte års bareboat med Havila Shipping ASA som er børsnotert. Havila PSV IS vil kjøpe fartøyene ved levering slik at nybyggingsrisiko elimineres. Første skip er levert og andre skip er forventet overtatt i løpet av annet halvår Totalt beløper Fondets investering i Havila PSV IS seg til NOK 18 millioner. Innbetaling av uinnkalt kapital Fondet har i løpet av andre kvartal 2010 måttet innbetale totalt ca. NOK 4,8 millioner i uinnkalt kapital (ytterligere egenkapital). Innkallingen var i tråd med siste markedsrapport og har vært relatert til prosjektet Partankers VI IS hvor selskapet var i brudd med minimum låneverdier. Skipet i Partankers VI IS har en 7 års garantert bareboat kontrakt med profit split, men grunnet svake rater sliter befrakter med å generere positiv margin på skipet. Siden Fondets oppstart har Fondet totalt måtte innbetale ca. NOK 40,1 millioner i uinnkalt kapital. Store deler av dette er knyttet til prosjekter der befrakter har misligholdt sine betalingsforpliktelser og etter all sannsynlighet er en stor

10 del av denne innskutte egenkapitalen tapt i disse prosjektene. Fondet har hittil innbetalt uinnkalt kapital i følgende prosjekter: Glory Container IS, Parbulk II IS, Indian Chemical Tankers II DIS, Partankers IV IS og Partankers VI IS. Salg Det har ikke vært foretatt ytterligere salg av Fondets investeringer i andre kvartal Utbetalinger fra underliggende investeringer Inntil fjerde kvartal 2009 mottok Fondet minimalt med utbetalinger fra underliggende prosjekter. Siden da har imidlertid Fondet mottatt totalt NOK 20,2 millioner i utbetalinger fra underliggende investeringer, inkludert NOK 2,4 millioner i Parchem IS og NOK 0,2 millioner fra River Cruise KS i andre kvartal Markedskommentar Kilde: Pareto Project Finance AS Shipping Shipowners have had a much better year so far in 2010 than what they experienced last year. The ClarkSea Index, which mirrors the earnings in the different shipping markets, gives a good illustration of the overall market development. Average earnings so far in 2010 have been about USD 16,500/day, much stronger than the average for 2009 of USD 11,300/day, but still weaker than the average the last ten years of USD 21,800/day. The newbuilding prices on a VLCC and a Panamax bulker is up by respectively 16 % and 22 % since the beginning of 2010, with second-hand prices up by 18 % and 15 % for same segment for 5-year old tonnage. The activity so far in 2010 in the second-hand and newbuilding markets is far above the levels seen in Bulk market Dry bulk earnings generally had a good 2010 and rates have rebounded this year. Particularly strong performances have been seen in the Panamax and Supramax/Handysize segments. The current situation on the demand side is, if taken at face value, undeniably positive. For a number of commodities, demand amongst countries which suffered as a result of the global recession, has begun to recover at a stronger rate than might have been expected at this stage. Meanwhile, demand from China, which saved the seaborne market from heavy pain last year by hovering up low-priced raw materials, has so far remained firm in the face of higher commodity prices caused by demand from elsewhere. This is good news for the dry bulk shipping market, since if the Chinese growth is consolidated whilst

11 the rest of the world recovers this year, demand growth of as much as 8 % could be possible in However, this is tinged with much risk. Even this optimistic view is currently outweighed by 16 % fleet growth expected this year (despite slippage being factored in) which dictates the projection of a significantly weaker supply/demand balance. Tanker market Tankers has also experienced a strong recovery this year, and compared to one year earnings have firmed close to 100 %, which indicates a significant recovery in tanker spot earnings. However, VLCC average spot earnings decreased somewhat in May, which went against the trend of the other sectors; Crude tanker dwt demand is forecast to increase by 3.1 % year-on-year in 2010 according to Clarksons, a higher projection than what was given earlier this year. Upward revisions to the demand figures were partly driven by the IEA s 60k bpd more positive outlook for 2010 global oil demand (which is now anticipated to reach 86.4m bpd, up 1.7m bpd year-on-year) and newly available historical data. Projected recovery in dwt demand for product tankers remains at 2.8 % year-on-year growth in In 2010 the crude fleet is expected to contract by 0.7 %, partly due to the expected single hull phase out. However, it is anticipated that the product tanker fleet will witness yearon-year growth of 7.2 %. The oil products sector remains weaker than the crude sector. The IEA are forecasting only 0.2 % annual growth over 2010 for oil product demand growth. Furthermore, high global product stocks mean that any increase in product demand may initially be satiated by stock draws rather than an increase in tanker demand. Chemical market The chemical tanker market started up better in 2010 than was the case in 2009 with more activity both in the fareast and in the trans-atlantic market. Demand for chemicals is closely correlated with industrial production, and we have seen PMI indices recover significantly from bottom levels. Demand in the East is good whilst Western demand is still weak, causing disruption to trading patterns and utilization. Given a rebound in Western demand and continued demand in the East, the chemical market will recover significantly. In the 1st quarter of 2010, 1.9 million dwt was scrapped, almost the same total amount of Low contracting is expected to continue and with further yard delays, slippage and cancellations may reduce the fleet growth this year to 4.5 %. Still, 2010 will be challenging for the chemical market, with signs of improvement starting early next year. Container market The container market has experienced an upturn the first half of Vessel values have increased by 25 % in some of the segments and rates are ticking slowly upwards. More activity has lead to higher utilization among container owners. The biggest reasons for this change in activity is the strong upturn in global transportation of containers, lower productivity in the fleet due to many of the larger owners introducing slow-steaming and fewer deliveries of new vessels due to cancellations, yard delays and conversion of container vessels to other type of cargo vessels. Clarkson currently project that global container trade expand by 9.7 % in 2010, to total 136 million TEU. With demand growth potentially set to outpace supply expansion in 2010, the extreme pressure on the container markets may gradually ease. Still, at this stage, any improvements are relatively fragile. There is a long way to go to recover the ground lost in 2009, and as liner companies re-activate idle tonnage, recent positive trends will be tested. Reefere Reefers have experienced a very difficult market so far in The usual high season was very disappointing for the reefer owners with rates and values dropping. On the positive side, the specialized reefer fleet has been in continuous decline since the mid-nineties, and the fact that there are now just twelve vessels left on the orderbook demonstrates the lack of enthusiasm for the sector which has persisted throughout the last decade. More than half the fleet is now more than 20 years old. The specialized reefer fleet continues to receive competition from container lines, which have increasingly penetrated into traditional reefer cargoes in recent years. Ro-ro The Ro-Ro fleet is typically fragmented into four main vessel types, and the fleet, though relatively aged, offers unusual flexibility, being able to carry diverse cargoes and serve ports that could otherwise be difficult to access for more conventional vessels, particularly fully cellular containerships. The average age of a Ro-Ro vessel has now reached 21.5 years, and 54 % of the fleet is more than 20 years of age. The Ro-Ro orderbook is currently extremely biased towards the larger end of the sector, and 81 % of capacity on order is for vessels of 10,000 dwt and above. The global downturn saw volumes in the sector falter, and in response, a significant proportion of the fleet was idled, while demolition activity also soared. The large proportion of the aged fleet that is still being sent to the scrap yards may give rise to some replacement demand when volumes eventually return to health.

12 Offshore The fundamentals for the offshore markets have been positive on long term through the financial crisis and we are now beginning to see improvement also in the shorter term of events. We expect the oil price stabilizing above USD 70/bbl, easing credit markets and reduction in upstream costs to lead to higher offshore activities going forward. Demand for oil will continue to grow, driven by increasing population, and demand for better living standards. According to the IEA, demand for oil is expected to grow by 1 % p.a. from 85 million barrels per day in 2008 to 105 million barrels per day in We expect this to be led by emerging regions including Asia, Middle East, and India. According to Pareto s annual E&P Survey, oil companies have indicated an average investment planning price of USD 55/bbl. On this basis, it is expected to see 7 % and 15 % growth in offshore E&P spending in 2010 and 2011, respectively. This view has already been supported from recent oil companies announcements. The organic reserve replacement ratio has been declining since 1999, despite oil companies increasing their E&P spending steadily over the same period. In order to meet the demand for oil going forward, and prevent significant net depletion of oil reserves, oil companies will be forced to increase production levels. The only foreseeable way of achieving this is by continued increased investments, bringing new fields into production. The incident with the Deepwater Horizon Rig in the Gulf of Mexico has had a negative effect on the offshore industry. Both the drilling ban in the Gulf region and the uncertainty of the consequences the incident will have for future activity have led to a slowdown of operations in the deep water segment. Initially this is a local problem but a longer drilling ban could lead to a migration of deepwater rigs and other deepwater units to other regions, which will have a negative impact on deepwater rates. The risk seems to be the highest for deepwater rigs due to delivery of many new buildings in 2011 currently without contracts. Drilling The global jack-up fleet currently consists of 453 jack-ups. There are a further 62 units planned, on order or under construction, with delivery between 2010 and There are currently 56 jack-ups cold stacked, 55 units in warm/hot stacked mode and a further 22 jackups are undergoing yard stays for maintenance and repair. Considering the age profile of the current jackup fleet we find it likely that a large number of these will remain at yards going forward. Of the remaining 320 rigs, 312 are drilling while 8 are en-route between contracts. The Middle-East continues to be the dominant region, with 84 rigs in operation, while the Other Asia and the Far East together employ 93 rigs. Focusing on the high-end segment consisting of IC units capable of drilling in water depths down to 300 feet, the market looks significantly better. 185 out of 245 jackups are contracted and only 16 are cold stacked. Of the 185 rigs that are currently drilling, 109 are free in 2010, 48 in 2011 while the remainder are contracted for 2012 and beyond. Lately we have seen the spread between old and new units increase to USD 40 50,000 per day and new jackups currently operate with 94 % utilization, while older jack-ups are below 85 %. With the current day rates, a lot of the older rigs that are currently cold stacked or undergoing yard stays could remain outside the market for years to come, perhaps never to return. This would help the supply/demand balance and would benefit newer rigs and their owners. The deepwater drilling market is typically oil centric and enjoys long lead times. The high capital intensity and complexity of deepwater projects results in typically only the major oil companies or national oil companies can sponsor them. The result of this has been continuous high deepsea market utilization despite the credit crisis because most units have been on longer contracts, hence very few deepwater rigs have been subject to contract renewal the last 18 months. Lately some new buildings have come into the market but also these rigs have been absorbed, although at lower rates. The latest UDW contracts have been closed at approximately USD 450,000/day and rates for rigs entering the market now seem to be pushed downwards against USD 400,000/day. This is significantly down from the record high levels seen 18 months ago, but still more than manageable for most owners considering contract periods are for several years. In late June, a New Orleans federal court issued a preliminary injunction against the six month drilling ban imposed in the US GoM and immediately prohibited the US government from enforcing the ban. Secretary Salazar immediately said they would appeal the injunction and also announced the governments intentions of issuing a new moratorium with more documentation to back it up. The new moratorium will likely include more exceptions to the drilling ban, including development and appraisal drilling of reservoirs with a low risk profile. Regardless of the drilling ban, the near term market situation for the UDW market is challenging. Most of the larger established companies should be well positioned to handle a weak market brought on by the current supply overhang.

13 Supply market A stronger oil price and more stable macro environment has increased the confidence in the supply and subsea markets as well. The spot market has shown strong development the past period and recently we have seen PSV rates of about 250,000 NOK/day. In comparison, average rates the last 3 years have been 200,000 NOK per day. The increase in rig activity will result in a higher demand for supply vessels, and the floating rig fleet is set to grow by 45 % by The high number of upcoming pipe-laying projects will further increase the need for supply vessels, and the currently known pipe-laying projects until 2016 could tie up vessel years for pipe carrying PSVs. The supply vessel fleet is also set for growth due to the relatively large number of newbuildings on order. This is no new phenomenon as the North Sea PSV and AHTS fleet has grown by an average of 13 % per year since This growth have been absorbed by the market so far, and if we take into account that when deleting all vessels above 25 years of age the supply fleet is set to experience an almost stand still the next years. This and the increased activity related to rig activity and pipe-laying should give good reason to be optimistic for supply owners. Subsea We have also continued to see increased subsea tendering activity worldwide. However, for shorter-term SURF (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines) work, particularly in the UK North Sea and the Gulf of Mexico, the pricing environment remains competitive. In the Conventional market in West Africa this year activity has increased and we expect this market to continue to remain strong in the short and medium-term. Many subsea contracts were postponed during 2009 and these contracts are expected to come to market award during 2010 and The current SURF contracts will eventually move into the offshore installation phase which is expected to commence beyond One of the major players in subsea, Acergy, expects that the trend will be for SURF projects to continue to increase in size and complexity which will contribute to substantial industry growth in the mediumterm. Owners of modern high quality assets will be well positioned to capture these future growth opportunities. Seismic market The seismic market has turned a corner from the trough seen last year. With increased demand on higher E&P spending and general emphasis on resource expansion, coupled with limited fleet growth, the market balance is now looking far better than last year. In the short term, The Deepwater Horizon incident has however created uncertainty around how many seismic vessels which could potentially be leaving the Gulf of Mexico creating a tougher competition amongst the seismic players in the rest of the world. This will be highly dependant on how long the drilling moratorium will last. The long term view for seismic services are positive and we expect activity to increase in 2H 2010 and the beginning of 2011, however there have been no signs of increased profitability for seismic owners so far and we may have to wait until we se 2H 2011 before any increase in seismic rates are seen. Definisjoner I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: Fondet VEK PPF MMEJU Pareto World Wide Shipping II AS Verdijustert egenkapital Pareto Project Finance AS Mosvold Middle East Jack-up Ltd. Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Fondet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med emisjoner i Fondet.

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2013

Markedsrapport. Desember 2013 Markedsrapport Desember 2013 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Økonomisk Oversikt September 2009

Økonomisk Oversikt September 2009 Økonomisk Oversikt September 9 Overblikk Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Editor Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com +7 1 Redaksjonen avsluttet 7. august

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2010

Økonomisk Oversikt Januar 2010 Økonomisk Oversikt Januar 1 Innhold Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Redaktør Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com Tel +7 13 Redaksjonen avsluttet 1. Januar

Detaljer

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business Home Company overview Key figures CEO's review IMS past achievements & future opportunities LNG fuelling our future Super Coolers Board's report Accounts - group Accounts - parent Auditor's report Responsibility

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014 SKAGEN m2 Statusrapport Oktober 2014 Hovedtrekk oktober 2014 Globale eiendomsaksjer var opp 10,7 prosent i oktober, mens SKAGEN m 2 var opp 9,1 prosent, noe som innebar en mindreavkastning målt mot referanseindeksen

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Loquias, R. Tolentino, A. Rupinski, Z. Flaws, W. Smith, I.

Loquias, R. Tolentino, A. Rupinski, Z. Flaws, W. Smith, I. Nr. 2 2007 Offisersfortegnelse Ajour pr. 10.06.07 SHIP CAPTAIN CHIEF OFFICER SAFETY OFFICER 2./3. OFFICER CHIEF ENGINEER SENIOR 1ST ENG. 2./3. ENGINEER COMMUNICAT. OFF. CHIEF ELECTRICIAN ELECTRO TECHN.

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014 SKAGEN Global Statusrapport mai 04 Hovedtrekk i mai 04 SKAGEN Global* gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg,0 prosent mens MSCI All Country World Index steg,5 prosent. Så langt i år

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer