Pareto World Wide Shipping II AS Kvartal 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2"

Transkript

1 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2

2

3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Selskapet har mer enn 400 ansatte. Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert vekst og ikke minst ved at våre kunder og forretningsforbindelser har vist oss tillit. Pareto Project Finance AS Pareto Business Management AS Pareto Securities AS Pareto Forvaltning AS Pareto Eiendom AS Pareto Bassøe Shipbrokers AS Pareto Bank ASA Pareto Universal Fonds AS Pareto Offshore AS Pareto Dry Cargo AS Pareto PPN AS JGO Shipbrokers AS

4 Forvalters kommentar Gjennom andre kvartal har vi sett en fortsatt positiv utvikling innenfor de fleste shipping- og offshoresegmentene. I følge ClarkSea Index har den gjennomsnittlige inntjening i segmentene bulk, tank, gass og container i andre kvartal 2010 vært på USD 16,924 per dag mot et snitt på h.h.v. USD 15,952, 13,452 og 10,560 per dag i de fire foregående kvartalene. I løpet av det siste året har m.a.o. ratene steget med ca. 60 %. Det synes som markedsverdiene har passert bunnen og at oppgangen har fortsatt gjennom kvartalet. Blant annet har tank- og containerverdier begynt å stige igjen og vi ser stadig flere kjøpere av tonnasje, både industrielle og finansielle. Også nykontraheringen har tatt seg opp, men er så langt begrenset til etablerte kvalitetsverft. Ordreboken er fortsatt et sted mellom % av dagens flåte i de fleste segmenter. Følgelig er shippingsektoren avhengig av en betydelig etterspørselsvekst for å kunne absorbere ordreboken til tross for kanselleringer og forsinkelser på levering av nybygg, spesielt hos nyere «greenfield» verft. Kina er fortsatt den store driveren på etterspørselsiden, og således er shippingsektoren utsatt dersom Kina skulle redusere sin vekst fremover. Makrotall mot slutten av kvartalet har satt fornyet fokus på dette og indikerer noe mer risiko. Innenfor offshore- og oljeservicesegmentet har vi sett en aktivitetsøkning så langt i år med økning i antall kontraktstildelinger og stigende rater for de fleste segmenter. Oljeprisen synes å ha stabilisert seg mellom USD per fat. Ulykken med Deepwater Horizon i Mexicogulfen har ført til betydelig usikkerhet rundt aktiviteten på dypt vann. Spesielt fører boremoratoriet for dypvannsrigger i USA til en risiko for at ledige rigger forflytter seg til andre markeder og presser ratene. Det pågår en juridisk og politisk drakamp i USA rundt dette moratoriet som gjør det vanskelig å spå utfall og effekter på kort sikt. Det er allikevel sannsynlig at man på lengre sikt vil åpne for boring igjen, dog med strengere sikkerhets- og vedlikeholdskrav. Viktige hendelser i Fondets investeringer i løpet av andre kvartal Mosvold Middle East Jack-up Ltd I forrige rapport ble det orientert om Mosvold Middle East Jack-up Ltd («MMEJU»). Siden da er det inngått et forlik med verftet som innebærer at rigg nr. 2 kanselleres og man får en redusert pris på rigg nr. 1 (USD 7 millioner). Forliket er bl.a. betinget av at MMEJU kan fremskaffe finansiering av neste verftstermin. Det jobbes med ulike finansieringsløsninger av dette, samt kapitalbehovet ved levering og eventuell mobilisering for kontrakt. Fondet har satt av midler for å kunne delta i en eventuell emisjon. Samtidig ses det på strategiske løsninger som kan inkludere salg av riggen, eller et samarbeid med industrielle partnere. Markedet for jack-ups er for tiden i bedring og Fondet er mer optimistisk på det fremtidige verdipotensialet. Indican Chemical Tankers II DIS I forrige rapport ble det orientert om Indian Chemical Tankers II DIS (ICT II) og utfordringene til befrakter West Asia Maritime Ltd (WAM). Investeringen er nå skrevet ned til 0 etter at WAM misligholdt første innbetaling av fordringen ICT II har på selskapet. Partankers V IS I løpet av andre kvartal har befrakter erklært kjøpsopsjon på de to siste skipene eid av Partankers V IS. Selskapet vil følgelig avvikles og det forventes en høyere utbetaling enn hva siste verdivurdering tilsa (ca. NOK 15 millioner).

5

6 «Siste verdijusterte egenkapital er NOK 152 per aksje» Verdi- og kapitalutvikling Kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Fondet er basert på verdijustert egenkapital («VEK»). Verdivurderingen av Fondets investeringer er basert på innhentede markedsverdier fra megler(e)/tilrettelegger(e) hvor anerkjente verdivurderingsprinsipper og bransjemessig standarder blir lagt til grunn. Siste kurs basert på verdijustert egenkapital ble fastsatt 30. juni, og er NOK 152 per aksje. Fondet gjør halvårlige verdivurderinger av selskapet, og rapporterer således VEK to ganger per år. Følgelig vil neste offisielle VEK foreligge per og rapporteres til investorene i kvartalsrapport for fjerde kvartal Annenhåndsomsetning Per utgangen av andre kvartal 2010 er det utstedt totalt aksjer i fondet. Pareto Project Finance AS («PPF») legger til rette for aktiv annenhåndsomsetning av aksjer. Siste omsetningskurs er NOK 150 per aksje (omsatt ). Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver. Direkteavkastning Utbetaling av kapital til investorene skjer innenfor aksjelovens regler. Fondet vil tilstrebe en årlig utbetaling til aksjonærene på 5 12 % av innbetalt kapital fra det tidspunkt Fondet er tilnærmet fullt investert. Utbetaling til aksjonærene kan skje i form av utdeling av utbytte eller ved nedsettelse av aksjekapitalen. I tråd med dette gjennomførte Fondet en utbetaling på NOK 6 per aksje til aksjonærene i andre kvartal Dette utgjorde totalt NOK 11,6 millioner for Fondet, og utbetalingen ble gjennomført som en tilbakebetaling av innskutt kapital. Dette er første utbytte fra Fondet siden oppstart. Det er forventet at de årlige utbetalingene fra de underliggende investeringene vil øke og at følgelig Fondets utbetalinger til aksjonærene vil følge denne utviklingen. Investeringstakt og kapitalutvikling Kommittert kapital i Fondet var opprinnelig NOK 388 millioner. Fondet har en portefølje bestående av andeler i totalt 27 enheter, og har en kontantbeholdning per 30. juni på ca. NOK 120 millioner. Av dette er NOK 17 millioner planlagte innbetalinger på allerede kommitterte investeringer, mens resterende NOK 103 millioner er kapital som vil brukes til en kombinasjon av nye investeringer og oppfølging av eksisterende prosjekter. Porteføljen til Fondet gjennomgås jevnlig av forvalter med tanke på å evaluere risikoen for ytterligere kapitalbehov i prosjektene. Styret og forvalter er av den oppfatningen at Fondets avsetninger for mulige innkallinger av egenkapital sannsynligvis har passert et toppnivå, og at disse vil reduseres i takt med en eventuell bedring i markedet. Dagens markedssituasjon tilsier at Fondet på nåværende tidspunkt bør kunne ha i overkant av NOK 50 millioner i investeringskapital. Styret og forvalter tror timingen for å gjøre nye investeringer er god, og er således relativt aktive i forhold til å se på nye investeringsmuligheter. I tillegg til investeringen i Havila PSV IS (omtalt senere), har Fondet tegnet seg i ytterligere to prosjekter i annet kvartal hvor alle forbehold i skrivende stund ikke er løftet.

7 NOK 230 Kursutvikling Pareto World Wide Shipping II Emisjon I (USD/NOK 5,65) Emisjon II (USD/NOK 5,47) Emisjon III (USD/NOK 5,09) Emisjon IV (USD/NOK 5,10) VEK (USD/NOK 5,95) VEK (USD/NOK 7,01) VEK (USD/NOK 6,60) VEK (USD/NOK 5,74) VEK (USD/NOK 6,50) Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet. justert for utbytte ordinær kurs MNOK 450 Kapitalutvikling Kommitert kapital VEK Fond Utbetalt Fri kapital Gjenstående innbetalinger VEK prosjekter* * korrigert for latent skatt/skattefordel

8 Shippingfondets prosjekter Kjøpsdato Prosjekt / selskap Antall skip Segment Byggeår Certeparti slutt Type kontrakt 23/11/07 Parbulk II IS 0 Bulk 1996 N/A 19/12/07 Partankers V IS 2 Tank /04/13 Timecharter 21/01/08 Indian Cheimical Tankers II IS 0 Kjemikalie /03/13 Bareboat 19/03/08 Vestland Seismic IS 1 Offshore /09/18 Bareboat 10/04/08 Neptune Subsea IS 2 Offshore 2010 Spot/Asset play 14/04/08 Brøvig Stainless Steel II IS 2 Kjemikalie Spot/Asset play 19/05/08 Partankers IV IS 1 Tank /12/14 Bareboat 20/06/08 ParBarge IS 2 Offshore /07/18 Bareboat 25/07/08 Mosvold Middle East Jackup Ltd 2 Offshore 2010 Spot/Asset play 22/08/08 Bukit Timah Offshore DIS 3 Offshore /07/20 Bareboat 05/09/08 Pareefers II KS 4 Reefer /12/11 Bareboat 10/10/08 Partankers VI IS 1 Kjemikalie /12/15 Bareboat 10/10/08 ParChem IS 2 Kjemikalie /11/18 Bareboat 13/07/09 Parchem II IS 1 Kjemikalie /08/14 Bareboat 01/11/07 River Cruise KS 2 Cruise 2001/ /03/16 Bareboat 30/06/10 Havila PSV IS 2 Offshore /06/18 Bareboat Total 27 4,8 *VEK på de underliggende prosjektene er presentert før eventuell latent skatt. Shippingporteføljen Fondet vurderer porteføljen til å være relativt solid, der hovedtyngden av prosjektene løper med bareboat certepartikontrakter i henhold til Fondets investeringsmandat. Gjennomsnittlig vektet certepartilengde er 4,8 år. Porteføljen inneholder andeler i totalt 27 enheter, og fordelt på segmentene tank, kjemikalie, offshore, reefer og cruise. Finansiering Fondets finansieringssituasjon er gunstig gitt rådende markedsbetingelser. Hovedvekten av lånene er inngått da utlånsmarkedet fungerte vesentlig bedre, slik at marginer og gjeldsgrad i prosjektene i Fondet er betydelig bedre enn hva man kan forvente å oppnå i dagens marked. Utfordringene på finansieringen knytter seg imidlertid til å opprettholde denne strukturen. Dersom prosjektene kommer i brudd med betingelser i låneavtalene, kan man risikere at banken vil kreve et betydelig marginpåslag på lånet. Fondet har kun investert i ett selskap som ikke er fullfinansiert. Dette gjelder Mosvold Middle East Jack-up Ltd. Her vil det være behov for ytterligere kapital for å finansiere sluttføring av riggen. Det arbeides med ulike løsninger på dette, men en emisjon hvor Fondet deltar kan ikke utelukkes. Fondet er imidlertid positiv når det gjelder potensiell verdiutvikling i prosjektet ettersom markedet for jackups har styrket seg vesentlig så langt i år. Valuta/valutarisiko Som presisert i prospekt (og Informasjonsmemorandum) er investeringer som gjøres i valuta utsatt for svingninger mellom den underliggende valutaen og NOK. Fondet foretar ingen valutasikring, og dette innebærer at endringer i valutakurser påvirker den verdijusterte egenkapitalen i de underliggende investeringene. Ca. 49 % av verdijustert egenkapital i Fondet eksponert mot USD og ca. 4 % mot EUR. Ved verdifastsettelsen per 30. juni 2010 ble følgende valutakurser benyttet: USD/NOK 6,4970 EUR/NOK 7,9725 Fondets transaksjoner i løpet av andre kvartal Kjøp Forvalter og styret så at markedet tok seg opp i løpet av første kvartal 2010 og vurderte tidspunktet til å gjøre nye investeringer som gunstig. Fondet har i andre kvartal kjøpt seg ytterligere opp i Parchem II IS gjennom en investering på ca. NOK 4,2 millioner. I tråd med tidligere kommiteringer har Fondet skutt inn ytterligere NOK 2,6 millioner i egenkapital i andre kvartal i Neptune Subsea IS i forbindelse med innbetalinger av verftsterminer. For øvrig har det vært mer fokus på nye prosjekter hvor Fondet har kommitert seg i tre prosjekter på totalt NOK

9 Befrakter Disponent Eierandel VEK N/A Skips AS Tudor 20 % - SBM Offshore N.V. Camillo Eitzen & Co ASA 18 % West Asia Maritime Ltd. Arne Blystad AS 20 % - Albatross Shipping Ltd. Klaveness Corporate Services AS 15 % N/A Neptune Offshore AS 11 % N/A Brøvigtank AS 25 % Lavin Ltd. / BW Shipping Ltd. Bergshav Shipping AS 10 % Marine Subsea AS Camillo Eitzen & Co ASA 10 % N/A Mosvold Shipping Group 4 % Swiber Offshore Marine Pte. Seabulk AS 8 % Lavinia Corporation P. D. Gram & Co AS 7 % STX Europe Camillo Eitzen & Co ASA 40 % Heung-A Shipping Ltd Brøvigtank AS 50 % Eitzen Chemical ASA J B Ugland Shipping AS 16 % Viking River Cruises S.A. Lorentzens Skibs AS 3 % Havila Shipping AS Havila AS 10 % Certeparti- og segmentfordeling (basert på VEK) Offshore 54 % Spot/Asset Play 33 % Reefer 2 % Bareboat 59 % Tank 14 % Timecharter 8 % Cruise 1 % Kjemikalie 29 % 34 millioner. Så langt har dette begrenset seg til offshoresegmentet. I skrivende stund er det kun Havila PSV IS hvor alle forbehold er løftet. Havila PSV IS (10 %) Fondet har investert 10 % i Havila PSV IS. Havila PSV IS vil eie to moderne PSV skip (4,900 dwt, 1,000 sqm deck) med åtte års bareboat med Havila Shipping ASA som er børsnotert. Havila PSV IS vil kjøpe fartøyene ved levering slik at nybyggingsrisiko elimineres. Første skip er levert og andre skip er forventet overtatt i løpet av annet halvår Totalt beløper Fondets investering i Havila PSV IS seg til NOK 18 millioner. Innbetaling av uinnkalt kapital Fondet har i løpet av andre kvartal 2010 måttet innbetale totalt ca. NOK 4,8 millioner i uinnkalt kapital (ytterligere egenkapital). Innkallingen var i tråd med siste markedsrapport og har vært relatert til prosjektet Partankers VI IS hvor selskapet var i brudd med minimum låneverdier. Skipet i Partankers VI IS har en 7 års garantert bareboat kontrakt med profit split, men grunnet svake rater sliter befrakter med å generere positiv margin på skipet. Siden Fondets oppstart har Fondet totalt måtte innbetale ca. NOK 40,1 millioner i uinnkalt kapital. Store deler av dette er knyttet til prosjekter der befrakter har misligholdt sine betalingsforpliktelser og etter all sannsynlighet er en stor

10 del av denne innskutte egenkapitalen tapt i disse prosjektene. Fondet har hittil innbetalt uinnkalt kapital i følgende prosjekter: Glory Container IS, Parbulk II IS, Indian Chemical Tankers II DIS, Partankers IV IS og Partankers VI IS. Salg Det har ikke vært foretatt ytterligere salg av Fondets investeringer i andre kvartal Utbetalinger fra underliggende investeringer Inntil fjerde kvartal 2009 mottok Fondet minimalt med utbetalinger fra underliggende prosjekter. Siden da har imidlertid Fondet mottatt totalt NOK 20,2 millioner i utbetalinger fra underliggende investeringer, inkludert NOK 2,4 millioner i Parchem IS og NOK 0,2 millioner fra River Cruise KS i andre kvartal Markedskommentar Kilde: Pareto Project Finance AS Shipping Shipowners have had a much better year so far in 2010 than what they experienced last year. The ClarkSea Index, which mirrors the earnings in the different shipping markets, gives a good illustration of the overall market development. Average earnings so far in 2010 have been about USD 16,500/day, much stronger than the average for 2009 of USD 11,300/day, but still weaker than the average the last ten years of USD 21,800/day. The newbuilding prices on a VLCC and a Panamax bulker is up by respectively 16 % and 22 % since the beginning of 2010, with second-hand prices up by 18 % and 15 % for same segment for 5-year old tonnage. The activity so far in 2010 in the second-hand and newbuilding markets is far above the levels seen in Bulk market Dry bulk earnings generally had a good 2010 and rates have rebounded this year. Particularly strong performances have been seen in the Panamax and Supramax/Handysize segments. The current situation on the demand side is, if taken at face value, undeniably positive. For a number of commodities, demand amongst countries which suffered as a result of the global recession, has begun to recover at a stronger rate than might have been expected at this stage. Meanwhile, demand from China, which saved the seaborne market from heavy pain last year by hovering up low-priced raw materials, has so far remained firm in the face of higher commodity prices caused by demand from elsewhere. This is good news for the dry bulk shipping market, since if the Chinese growth is consolidated whilst

11 the rest of the world recovers this year, demand growth of as much as 8 % could be possible in However, this is tinged with much risk. Even this optimistic view is currently outweighed by 16 % fleet growth expected this year (despite slippage being factored in) which dictates the projection of a significantly weaker supply/demand balance. Tanker market Tankers has also experienced a strong recovery this year, and compared to one year earnings have firmed close to 100 %, which indicates a significant recovery in tanker spot earnings. However, VLCC average spot earnings decreased somewhat in May, which went against the trend of the other sectors; Crude tanker dwt demand is forecast to increase by 3.1 % year-on-year in 2010 according to Clarksons, a higher projection than what was given earlier this year. Upward revisions to the demand figures were partly driven by the IEA s 60k bpd more positive outlook for 2010 global oil demand (which is now anticipated to reach 86.4m bpd, up 1.7m bpd year-on-year) and newly available historical data. Projected recovery in dwt demand for product tankers remains at 2.8 % year-on-year growth in In 2010 the crude fleet is expected to contract by 0.7 %, partly due to the expected single hull phase out. However, it is anticipated that the product tanker fleet will witness yearon-year growth of 7.2 %. The oil products sector remains weaker than the crude sector. The IEA are forecasting only 0.2 % annual growth over 2010 for oil product demand growth. Furthermore, high global product stocks mean that any increase in product demand may initially be satiated by stock draws rather than an increase in tanker demand. Chemical market The chemical tanker market started up better in 2010 than was the case in 2009 with more activity both in the fareast and in the trans-atlantic market. Demand for chemicals is closely correlated with industrial production, and we have seen PMI indices recover significantly from bottom levels. Demand in the East is good whilst Western demand is still weak, causing disruption to trading patterns and utilization. Given a rebound in Western demand and continued demand in the East, the chemical market will recover significantly. In the 1st quarter of 2010, 1.9 million dwt was scrapped, almost the same total amount of Low contracting is expected to continue and with further yard delays, slippage and cancellations may reduce the fleet growth this year to 4.5 %. Still, 2010 will be challenging for the chemical market, with signs of improvement starting early next year. Container market The container market has experienced an upturn the first half of Vessel values have increased by 25 % in some of the segments and rates are ticking slowly upwards. More activity has lead to higher utilization among container owners. The biggest reasons for this change in activity is the strong upturn in global transportation of containers, lower productivity in the fleet due to many of the larger owners introducing slow-steaming and fewer deliveries of new vessels due to cancellations, yard delays and conversion of container vessels to other type of cargo vessels. Clarkson currently project that global container trade expand by 9.7 % in 2010, to total 136 million TEU. With demand growth potentially set to outpace supply expansion in 2010, the extreme pressure on the container markets may gradually ease. Still, at this stage, any improvements are relatively fragile. There is a long way to go to recover the ground lost in 2009, and as liner companies re-activate idle tonnage, recent positive trends will be tested. Reefere Reefers have experienced a very difficult market so far in The usual high season was very disappointing for the reefer owners with rates and values dropping. On the positive side, the specialized reefer fleet has been in continuous decline since the mid-nineties, and the fact that there are now just twelve vessels left on the orderbook demonstrates the lack of enthusiasm for the sector which has persisted throughout the last decade. More than half the fleet is now more than 20 years old. The specialized reefer fleet continues to receive competition from container lines, which have increasingly penetrated into traditional reefer cargoes in recent years. Ro-ro The Ro-Ro fleet is typically fragmented into four main vessel types, and the fleet, though relatively aged, offers unusual flexibility, being able to carry diverse cargoes and serve ports that could otherwise be difficult to access for more conventional vessels, particularly fully cellular containerships. The average age of a Ro-Ro vessel has now reached 21.5 years, and 54 % of the fleet is more than 20 years of age. The Ro-Ro orderbook is currently extremely biased towards the larger end of the sector, and 81 % of capacity on order is for vessels of 10,000 dwt and above. The global downturn saw volumes in the sector falter, and in response, a significant proportion of the fleet was idled, while demolition activity also soared. The large proportion of the aged fleet that is still being sent to the scrap yards may give rise to some replacement demand when volumes eventually return to health.

12 Offshore The fundamentals for the offshore markets have been positive on long term through the financial crisis and we are now beginning to see improvement also in the shorter term of events. We expect the oil price stabilizing above USD 70/bbl, easing credit markets and reduction in upstream costs to lead to higher offshore activities going forward. Demand for oil will continue to grow, driven by increasing population, and demand for better living standards. According to the IEA, demand for oil is expected to grow by 1 % p.a. from 85 million barrels per day in 2008 to 105 million barrels per day in We expect this to be led by emerging regions including Asia, Middle East, and India. According to Pareto s annual E&P Survey, oil companies have indicated an average investment planning price of USD 55/bbl. On this basis, it is expected to see 7 % and 15 % growth in offshore E&P spending in 2010 and 2011, respectively. This view has already been supported from recent oil companies announcements. The organic reserve replacement ratio has been declining since 1999, despite oil companies increasing their E&P spending steadily over the same period. In order to meet the demand for oil going forward, and prevent significant net depletion of oil reserves, oil companies will be forced to increase production levels. The only foreseeable way of achieving this is by continued increased investments, bringing new fields into production. The incident with the Deepwater Horizon Rig in the Gulf of Mexico has had a negative effect on the offshore industry. Both the drilling ban in the Gulf region and the uncertainty of the consequences the incident will have for future activity have led to a slowdown of operations in the deep water segment. Initially this is a local problem but a longer drilling ban could lead to a migration of deepwater rigs and other deepwater units to other regions, which will have a negative impact on deepwater rates. The risk seems to be the highest for deepwater rigs due to delivery of many new buildings in 2011 currently without contracts. Drilling The global jack-up fleet currently consists of 453 jack-ups. There are a further 62 units planned, on order or under construction, with delivery between 2010 and There are currently 56 jack-ups cold stacked, 55 units in warm/hot stacked mode and a further 22 jackups are undergoing yard stays for maintenance and repair. Considering the age profile of the current jackup fleet we find it likely that a large number of these will remain at yards going forward. Of the remaining 320 rigs, 312 are drilling while 8 are en-route between contracts. The Middle-East continues to be the dominant region, with 84 rigs in operation, while the Other Asia and the Far East together employ 93 rigs. Focusing on the high-end segment consisting of IC units capable of drilling in water depths down to 300 feet, the market looks significantly better. 185 out of 245 jackups are contracted and only 16 are cold stacked. Of the 185 rigs that are currently drilling, 109 are free in 2010, 48 in 2011 while the remainder are contracted for 2012 and beyond. Lately we have seen the spread between old and new units increase to USD 40 50,000 per day and new jackups currently operate with 94 % utilization, while older jack-ups are below 85 %. With the current day rates, a lot of the older rigs that are currently cold stacked or undergoing yard stays could remain outside the market for years to come, perhaps never to return. This would help the supply/demand balance and would benefit newer rigs and their owners. The deepwater drilling market is typically oil centric and enjoys long lead times. The high capital intensity and complexity of deepwater projects results in typically only the major oil companies or national oil companies can sponsor them. The result of this has been continuous high deepsea market utilization despite the credit crisis because most units have been on longer contracts, hence very few deepwater rigs have been subject to contract renewal the last 18 months. Lately some new buildings have come into the market but also these rigs have been absorbed, although at lower rates. The latest UDW contracts have been closed at approximately USD 450,000/day and rates for rigs entering the market now seem to be pushed downwards against USD 400,000/day. This is significantly down from the record high levels seen 18 months ago, but still more than manageable for most owners considering contract periods are for several years. In late June, a New Orleans federal court issued a preliminary injunction against the six month drilling ban imposed in the US GoM and immediately prohibited the US government from enforcing the ban. Secretary Salazar immediately said they would appeal the injunction and also announced the governments intentions of issuing a new moratorium with more documentation to back it up. The new moratorium will likely include more exceptions to the drilling ban, including development and appraisal drilling of reservoirs with a low risk profile. Regardless of the drilling ban, the near term market situation for the UDW market is challenging. Most of the larger established companies should be well positioned to handle a weak market brought on by the current supply overhang.

13 Supply market A stronger oil price and more stable macro environment has increased the confidence in the supply and subsea markets as well. The spot market has shown strong development the past period and recently we have seen PSV rates of about 250,000 NOK/day. In comparison, average rates the last 3 years have been 200,000 NOK per day. The increase in rig activity will result in a higher demand for supply vessels, and the floating rig fleet is set to grow by 45 % by The high number of upcoming pipe-laying projects will further increase the need for supply vessels, and the currently known pipe-laying projects until 2016 could tie up vessel years for pipe carrying PSVs. The supply vessel fleet is also set for growth due to the relatively large number of newbuildings on order. This is no new phenomenon as the North Sea PSV and AHTS fleet has grown by an average of 13 % per year since This growth have been absorbed by the market so far, and if we take into account that when deleting all vessels above 25 years of age the supply fleet is set to experience an almost stand still the next years. This and the increased activity related to rig activity and pipe-laying should give good reason to be optimistic for supply owners. Subsea We have also continued to see increased subsea tendering activity worldwide. However, for shorter-term SURF (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines) work, particularly in the UK North Sea and the Gulf of Mexico, the pricing environment remains competitive. In the Conventional market in West Africa this year activity has increased and we expect this market to continue to remain strong in the short and medium-term. Many subsea contracts were postponed during 2009 and these contracts are expected to come to market award during 2010 and The current SURF contracts will eventually move into the offshore installation phase which is expected to commence beyond One of the major players in subsea, Acergy, expects that the trend will be for SURF projects to continue to increase in size and complexity which will contribute to substantial industry growth in the mediumterm. Owners of modern high quality assets will be well positioned to capture these future growth opportunities. Seismic market The seismic market has turned a corner from the trough seen last year. With increased demand on higher E&P spending and general emphasis on resource expansion, coupled with limited fleet growth, the market balance is now looking far better than last year. In the short term, The Deepwater Horizon incident has however created uncertainty around how many seismic vessels which could potentially be leaving the Gulf of Mexico creating a tougher competition amongst the seismic players in the rest of the world. This will be highly dependant on how long the drilling moratorium will last. The long term view for seismic services are positive and we expect activity to increase in 2H 2010 and the beginning of 2011, however there have been no signs of increased profitability for seismic owners so far and we may have to wait until we se 2H 2011 before any increase in seismic rates are seen. Definisjoner I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: Fondet VEK PPF MMEJU Pareto World Wide Shipping II AS Verdijustert egenkapital Pareto Project Finance AS Mosvold Middle East Jack-up Ltd. Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Fondet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med emisjoner i Fondet.

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 2

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 2 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping II AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Offshore AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore - Markedsutsikter Offshore Service skipsnæringen er midt inne i en av

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4

Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis

Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis Senior porteføljeforvalter Jarle Sjo Maritim 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Norwegian Centres of Expertise

Norwegian Centres of Expertise Rådgiversamling i Hordaland - etterutdanningstilbud 22. august 2011, Straume, Trond Olsen trond.olsen@ncesubsea.noolsen@ncesubsea no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 28. august 2009

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 28. august 2009 Ukens Navn påholberggraf presentasjon 28. august 2009 Markedspykologien i 2009 ligner veldig på 2003 Utviklingen på Oslo Børs i år har mange likhetstrekk med det 2003. I begge tilfeller bunnet børsen ut

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA Continued growth in 3rd quarter Operating revenues totalled MNOK 348.6. Pro-forma revenues for the same period in 2005 was NOK 191.4 (The effect of

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel FFI-seminar 4. september 2012 Dr Samuel Perlo-Freeman, Programme Director, SIPRI Dr Dagfinn Furnes Vatne, forsker, FFI Smart defence det store bildet Smart

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

«Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit. Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013

«Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit. Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013 «Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013 Regimeendringer Det er med stor ydmykhet jeg tar på meg denne oppgaven.. Tror ikke jeg

Detaljer

Holberggrafene. 10. februar 2017

Holberggrafene. 10. februar 2017 Holberggrafene 10. februar 2017 1 Trump må «hoppe etter Wirkola» 2 Hva nå?? 3 Renten viktigere enn presidenten 4 Olje utgjør nå en mindre andel av verdiskapningen i Norge 5 Sagt på en annen måte. 6 This

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Verdensøkonomien noe høyere vekst i 2016 enn 2015 (IMF) IMF har oppdatert sine prognoser (world economic outlook) og fremhever

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer