Pareto World Wide Shipping II AS Kvartal 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4"

Transkript

1 Pareto World Wide Shipping II AS 2009 Kvartal 4

2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Selskapet har mer enn 400 ansatte. Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert vekst og ikke minst ved at våre kunder og forretningsforbindelser har vist oss tillit. Pareto Private Equity AS Pareto Investorservice AS Pareto Securities AS Pareto Forvaltning AS Pareto Eiendom AS Pareto Bassøe Shipbrokers AS Pareto Online AS Pareto Bank ASA Pareto Universal Fonds AS Pareto Offshore AS Pareto Dry Cargo AS Pareto PPN AS JGO Shipbrokers AS

3 «Siste verdijusterte egenkapital er NOK 132 per aksje» Forvalters kommentar NOK 230 Kursutvikling Pareto World Wide Shipping II Det internasjonale shipping- og offshoremarkedet var også i fjerde kvartal preget av lave rater og lave verdier på skip og rigger. Ratene har i flere segmenter holdt seg rundt OPEX-nivåer. Med et fraværende finansmarked har dette ført til få kjøpere og dertil fallende verdier på tonnasje. Imidlertid er det tegn som tyder på at markedet innenfor flere segmenter er nær bunnen, og i løpet av fjerde kvartal har man sett tendenser til økt optimisme og rateoppganger innen enkelte segmenter. En bred børsoppgang, økning og stabilisering av oljeprisen, Kinas import av råvarer, skraping av eldre tonnasje og lysere fremtidsutsikter har vært med på å påvirke aktiviteten og rater innenfor enkelte segmenter i positiv retning. I følge ClarkSea Index har den gjennomsnittlige inntjening i segmentene bulk, tank, gass og container i fjerde kvartal 2009 vært på ca. USD per dag mot et snitt på USD og per dag i henholdsvis tredje og andre kvartal. Innenfor offshore- og oljeservice segmentet har vi sett en aktivitetsøkning gjennom fjerde kvartal som følge av en høy og stabil oljepris på USD Flere store internasjonale aktører ser nå ut til å øke investeringene sine innenfor offshorenæringen for 2010 og 2011, noe som bør slå positivt ut på aktiviteten på sikt. På prosjektsiden har vi sett en gunstig utvikling i enkelte av prosjektene gjennom fjerde kvartal. Som eksempler kan vi nevne Parbarge IS, hvor befrakter Marine Subsea har gjennomført en total refinansiering av sin virksomhet. Dette har redusert risikoen til befrakter betydelig og har ført til at banken nylig godkjente en utbetaling på totalt USD 3,5 millioner til investorene. I tillegg har Partankers V IS solgt skip nr. 2 i desember Som følge av salget nedreguleres lånet betydelig, samtidig som banken har godkjent et utbytte på totalt USD 9 millioner fra selskapet. Vestland Seismic IS er også et prosjekt hvor risikoen overfor sluttbruker Reservoir Exploration Technology ASA (RXT) er betydelig redusert. RXT har restrukturert sine obligasjonslån og gjennomført en egenkapitalemisjon, noe som vil bedre RXT sin kontantstrøm fremover. Som følge av restruktureringen har banken godkjent et utbytte til investorene på USD 2,2 millioner fra Vestland Seismic IS, samt godkjent at den uinnkalte kapitalen i selskapet nedreguleres med USD 3 millioner til USD 5 millioner. Det er fortsatt enkelte prosjekter i porteføljen der det er utfordringer og hvor det jobbes hardt fra tilrettelegger og Fondets side for å komme til løsninger. Indian Chemical Tankers II DIS (ICT II) er et av disse prosjektene. Gjennom ICT II eier Fondet to kjemikalieskip skip som går på ca. tre års gjenværende certeparti med West Asia Maritime Ltd (WAM). Utfordringene ligger i at WAM er i dype økonomiske problemer og klarer på nåværende tidspunkt ikke å betale hyre til ICT II. Som følge av situasjonen jobber styret i ICT II med flere ulike løsninger for å best mulig å sikre verdiene til investorene. Mosvold Middle East Jack-up Ltd (MMEJU) er også et selskap hvor det jobbes aktivt. Som nevnt i forrige kvartalsrapport har MMEJU avdekket enkelte avvik fra den tekniske spesifikasjonen i byggekontrakten og har således hevdet at selskapet er i posisjon til å kansellere begge jackup riggene. Dette bestrider verftet Maritime Industrial Services Ltd (MIS) og på nåværende tidspunkt ser det ut som tvisten mellom partene går mot en voldgift i London. Hovedhøringen er berammet til februar 2010 og MMEJU arbeide for å få fullt medhold i at selskapet kunne kansellere riggene og derav søke erstatning og tilbakebetaling (helt eller delvis) av selskapets innbetalte beløp. Fondet har en solid kapitalsituasjon og ved utgangen av 2009 hadde Fondet ca. NOK 148 millioner på konto. Markedssituasjonen det siste året har ført til at forvalter og styret i Fondet har hatt hovedfokus på å forvalte allerede eksisterende investeringer i porteføljen. Med fallende markeder og verdier har timingen for å gjøre nye investeringer vært suboptimal og Fondet har derfor vært tilbakeholden med å gjøre nye investeringer. Dette resulterte i at Fondet kun gjorde en nyinvestering gjennom 2009 (Parcehm II IS). Forvalter er derimot av den oppfattning at timingen og muligheten for å gjøre nye investeringer i 2010 vil være bedre, og forventer derfor at resterende frie investerings kapitalen (overkant av NOK 50 millioner) vil kunne bli investert i løpet av neste år i interessante prosjekter Emisjon I ,65) Emisjon II ,47) Emisjon III ,09) Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet. Emisjon IV ,10) Verdi- og kapitalutvikling VEK ,95) VEK ,01) VEK ,60) VEK ,74) Kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Fondet er basert på verdijustert egenkapital («VEK»). Verdivurderingen av Fondets investeringer er basert på innhentede markedsverdier fra megler(e)/tilrettelegger(e) hvor anerkjente verdivurderingsprinsipper og bransjemessig standarder blir lagt til grunn. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det betydelig usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det gjennomføres få transaksjoner. Siste kurs basert på verdijustert egenkapital ble fastsatt 1. november, og er NOK 132 per aksje. Fondet gjør halvårlige verdivurderinger av selskapene og rapporterer således VEK to ganger per år. Fra og med 2010 har selskapet besluttet å foreta denne verdivurderingen per og 31.12, og ikke og som tidligere. Følgelig vil neste offisielle VEK foreligger per Direkteavkastning Utbetaling av kapital til investorene skjer innenfor aksjelovens regler. Fondet vil tilstrebe en årlig utbetaling til aksjonærene på 5 12 % av innbetalt kapital fra det tidspunkt Fondet er tilnærmet fullt investert. Utbetaling til aksjonærene kan skje i form av utdeling av utbytte eller ved nedsettelse av aksjekapitalen. Forvalter og styret vil evaluere markedssituasjonen gjennom Dersom utviklingen i underliggende prosjekter og kapitalsituasjonen tillater det, vil styret vurdere en utbetaling til investorene i 2010.

4 MNOK 450 Kapitalutvikling Kommitert kapital VEK Fond Utbetalt * korrigert for latent skatt/skattefordel Fri kapital Gjenstående innbetalinger VEK prosjekter* Investeringstakt og kapitalutvikling Kommittert kapital i Fondet var opprinnelig NOK 388 millioner. Fondet har en portefølje bestående av andeler i totalt 25 skip, og har en kontantbeholdning på ca. NOK 148 millioner. Av dette er NOK 24 millioner planlagte innbetalinger på allerede kommitterte investeringer, mens resterende NOK 124 millioner er kapital som vil brukes til en kombinasjon av nye investeringer og oppfølging av eksisterende prosjekter. Porteføljen til Fondet gjennomgås jevnlig av forvalter med tanke på å evaluere risikoen for ytterligere kapitalbehov i prosjektene. Prosjektene rangeres kontinuerlig fra forvalters side basert på følgende parametere: Befrakters soliditet Markedsverdi av skip Betingelser i låneavtaler Certeparti betingelser (ratenivå etc.) Markedssituasjon i det respektive segment Basert på overnevnte parametere blir alle prosjekter klassifisert i en risikokategori fra 1 til 4, hvor kategori 1 er prosjekter med lavest risiko og der vi anser det som lite sannsynlig at ytterligere egenkapital må kalles inn, mens kategori 4 er prosjekter der vi anser det som sannsynlig at det vil bli nødvendig med tilførsel av ytterligere egenkapital. Denne rangeringen danner så grunnlaget for våre simuleringer av totalt kapitalbehov i porteføljen innenfor Fondets restansvar. Forvalters og styrets vurdering tilsier at Fondet på nåværende tidspunkt bør holde av ca. NOK millioner for å kunne møte sine forpliktelser i eksisterende prosjekter fremover. Følgelig er forvalter og styret enig om at Fondet bør ha en tilgjengelig investeringskapital på i overkant av NOK 50 millioner. Annenhåndsomsetning Per utgangen av fjerde kvartal er det utstedt totalt aksjer i fondet. Pareto Private Equity AS («PPE») legger til rette for aktiv annenhåndsomsetning av aksjer. Siste omsetningskurs er NOK 150 per aksje (omsatt ). Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver. Shippingporteføljen Fondet har investert i en solid portefølje, hvorav hovedtyngden av prosjektene løper med bareboat certepartikontrakter i henhold til Fondets investeringsmandat. Gjennomsnittlig vektet certepartilengde er 5,0 år. Porteføljen inneholder andeler i totalt 25 enheter, og fordelt på segmentene bulk, tank, kjemikalie, offshore, reefer og container. Finansiering Fondets finansieringssituasjon er gunstig gitt rådende markedsbetingelser. Hovedvekten av lånene er inngått da utlånsmarkedet fungerte vesentlig bedre, slik at marginer og gjeldsgrad i prosjektene i Fondet er betydelig bedre enn hva man kan forvente å oppnå i dagens marked. Utfordringene på finansieringen knytter seg imidlertid til å opprettholde denne strukturen. Dersom prosjektene kommer i brudd med betingelser i låneavtalene, kan man risikere at banken vil kreve et betydelig marginpåslag på lånet. Valuta/valutarisiko Som presisert i prospekt (og Informasjonsmemorandum) er investeringer som gjøres i valuta utsatt for svingninger mellom den underliggende valutaen og NOK. Fondet foretar ingen valutasikring, og dette innebærer at endringer i valutakurser påvirker den verdijusterte egenkapitalen i de underliggende investeringene. Ca. 40 % av verdijustert egenkapital i Fondet eksponert mot USD og ca. 4 % mot EUR. Ved verdifastsettelsen per 1. november 2009 ble følgende valutakurser benyttet: USD/NOK 5,7448 EUR/NOK 8,4542 Fondets transaksjoner i løpet av andre kvartal Kjøp Fondet har ikke gjort noen nye investeringer i fjerde kvartal 2009.

5 Shippingfondets prosjekter Kjøpsdato Prosjekt / selskap Antall skip Segment Byggeår Certeparti slutt Type kontrakt Befrakter Disponent Eierandel VEK' Parbulk II IS 0 Bulk 1996 N/A N/A Skips AS Tudor 20 % Partankers V IS 2 Tank Timecharter SBM Offshore N.V. Camillo Eitzen & Co ASA 17 % Indian Cheimical Tankers II IS 2 Kjemikalie Bareboat West Asia Maritime Ltd. Arne Blystad AS 20 % Vestland Seismic IS 1 Offshore Bareboat Albatross Shipping Ltd. Klaveness Corporate Services AS 15 % Neptune Subsea IS 2 Offshore 2010 Spot/Asset play N/A Neptune Offshore AS 11 % Brøvig Stainless Steel II IS 2 Kjemikalie Spot/Asset play N/A Brøvigtank AS 25 % Partankers IV IS 1 Tank Bareboat Lavin Ltd. / BW Shipping Ltd. Bergshav Shipping AS 10 % ParBarge IS 2 Offshore Bareboat Marine Subsea AS Camillo Eitzen & Co ASA 10 % Mosvold Middle East Jackup Ltd 2 Offshore 2010 Spot/Asset play N/A Mosvold Shipping Group 4 % Bukit Timah Offshore DIS 3 Offshore Bareboat Swiber Offshore Marine Pte. Seabulk AS 8 % Pareefers II KS 4 Reefer Bareboat Lavinia Corporation P. D. Gram & Co AS 6 % Partankers VI IS 1 Kjemikalie Bareboat STX Europe Camillo Eitzen & Co ASA 40 % ParChem IS 2 Kjemikalie Bareboat Heung-A Shipping Ltd Brøvigtank AS 50 % Parchem II IS 1 Kjemikalie Bareboat Eitzen Chemical ASA J B Ugland Shipping AS 13 % Total 25 5, *VEK på de underliggende prosjektet er presentert før eventuell latent skatt Innbetaling av uinnkalt kapital Fondet har i løpet av fjerde kvartal 2009 måttet innbetale totalt ca. NOK 7,3 millioner i uinnkalt kapital (ytterligere egenkapital). Innkallingen har vært relatert til prosjektet Parbulk II IS som følge av at selskapet ikke klarte å dekke inn lånet på skipet ved salg (se avsnitt Salg for mer detaljer). I tillegg har Fondet fått varsel om at det må innbetales uinnkalt kapital i Partankers IV IS mot slutten av januar Selskapet må kalle på kapitalen for å nedregulere gjelden ettersom selskapet er i brudd med minimum verdi klausulen i låneavtalen. Totalt er innkallingen ca. NOK 5,7 millioner for Fondet. Skipet i Partankers IV IS går imidlertid på en 4 års gjenværende bareboat kontrakt til en solid motpart, og følgelig bør det være stor sjanse for at Fondet vil kunne gjenvinne den innskutte kapitalen. Siden Fondets oppstart har Fondet totalt måtte innbetale ca. NOK 29,3 millioner i uinnkalt kapital. I hovedsak er dette knyttet til prosjekter der befrakter har misligholdt sine betalingsforpliktelser og etter all sannsynlighet er mesteparten av denne innskutte egenkapitalen tapt i disse prosjektene. Fondet har hittil innbetalt uinnkalt kapital i følgende prosjekter; Glory Container IS, Parbulk II IS og Indian Chemical Tankers II DIS. Salg Partankers V IS Selskapet har i desember 2009 solgt skip nr. 2 til befrakter i henhold til avtalte kjøpsopsjoner. Salget innebærer at selskapet nå har kun to skip igjen og risikoen vurderes å være betydelig redusert. Salget frigjør kapital i selskapet, og selskapet fikk nylig godkjennelse av banken til å utbetale totalt USD 9 millioner som følge av salget. Utbetalingen vil sannsynligvis bli gjennomført i slutten av januar 2010 og utgjør ca. NOK 8,8 millioner for Fondet. Parbulk II IS Selskapet har i løpet av fjerde kvartal solgt sitt eneste skip. Salget ble fremtvunget som følge av at befrakter misligholdt sine forpliktelser. Selskapet hadde dermed ingen annen mulighet enn å kreve skipet tilbakelevert, og deretter selge det. Salgssummen var imidlertid lavere enn utestående lån, så selskapet måtte kalle inn totalt USD 6,5 millioner av den uinnkalte kapitalen for å dekke lånet til banken. Totalt utgjorde dette ca. NOK 7,3 millioner for Fondet. Selskapet jobber videre med krav mot sin tidligere befrakter Heritage for tapt certeparti. Totalt utgjør det nåværende kravet ca. USD 34 millioner. Det er knyttet stor usikkerhet til videre prosess, samt mulighetene for å kunne inndrive hele eller deler av kravet. Før selskapet eventuelt har nådd frem med noen krav, er statusen at Fondet har investert ca. NOK 39,5 millioner i prosjektet, og kun mottatt ca. NOK 1,1 million i form av utbytte. Glory Container I løpet av fjerde kvartal har selskapet solgt det siste av to skip. Selskapet har, som tidligere rapportert, vært under Certeparti- og segmentfordeling (basert på VEK) Bareboat 53 % Spot/Asset Play 31 % Timecharter 16 % administrasjon fra banken som følge av at befrakter gikk konkurs høsten Salgsummen var i henhold til estimatene, og det er ikke noe egenkapital igjen til investorene. Fondet har totalt investert NOK 10,4 millioner i selskapet. Utbetalinger fra underliggende investeringer Fondet har gjennom det siste året mottatt minimalt med utbetalinger fra underliggende prosjekter. For fjerde kvartal har dette bedret seg noe, og Fondet begynner Kjemikalie 35 % Bulk 0 % igjen å se at kapital utbetales fra de underliggende investeringene. I løpet av fjerde kvartal har Fondet mottatt totalt NOK 7,1 millioner i utbetalinger fordelt på følgende prosjekter: Vestland Seismic IS Pareefers II KS Parbarge IS Partankers V IS Bukit Timah Offshore DIS Offshore 40 % Tank 23 % NOK 1,9 millioner NOK 0,2 millioner NOK 2,0 millioner NOK 1,9 millioner NOK 1,1 millioner Reefer 2 %

6 Markedskommentar Kilde: Pareto World Wide Shipping AS har bygget opp en diversifisert portefølje innenfor de ulike shipping og offshoresegmentene. I hver kvartalsrapport vil vi oppdatere Fondets investorer på shipping og offshoremarkedet. Under følger en oppdatering på de ulike segmentene Fondet er eksponert mot. Bulkmarkedet Bulkmarkedet styrket seg gjennom 2009 etter å ha falt kraftig i slutten av Helt siden begynnelsen av den oppadgående syklusen, som startet i 2003, har mange undervurdert Kinas etterspørsel etter råvarer. Dette var også tilfellet i 2009, som ble et rekordår for kinesisk import av jernmalm med en vekst på ca. 35 % fra 450 millioner tonn i 2008 til 600 millioner tonn i I tillegg har India økt sin import av kull med ca. 30 % det siste året. Disse faktorene sørger for at etterspørselen etter bulktonnasje forventes å holde seg sterk. Til tross for økt råvareimport i både Kina og India truer en stor ordrebok på tilbudssiden fortsatt balansen mellom tilbud og etterspørsel. Det kan imidlertid fortsatt settes spørsmålstegn ved hvor mye av ordreboken som vil bli forsinket eller kansellert. I 2009 ble det levert ca. 60 % av planlagte leveringer, med andre ord har 40 % av skipene som skulle leveres i 2009 fremdeles ikke blitt levert. Pareto Securities AS anslår at det trengs en forsinkelse av ordreboken på 50 % i 2010 kombinert med en etterspørselsvekst på 11 % for at nåværende balanse mellom tilbud og etterspørsel skal opprettholdes. Videre estimerer Pareto Securities AS en inntjening på mellom og USD/dag i 2010 og 2011 for Capesize skip. Gjennomsnittlig inntjening for disse skipene i 2009 var ca USD/dag. Tankmarkedet Etter et utfordrende år i 2009 har tankmarkedet fått en meget god start i Moderne VLCC skip har så langt i år hatt en inntjening på ca USD/dag mot USD/dag i Pareto Securities AS forventer en VLCC inntjening på ca. USD i første halvår 2010, som deretter reduseres til ca USD/dag i andre halvår. Pareto Private Equity AS Ordreboken i tank har hittil opplevd noen forsinkelser, men mange skip har blitt levert og ordreboken er nå redusert til ca. 30 % av seilende flåte. Mange skip har vært ute av markedet det siste året, da de har blitt brukt som flytende oljelagre. Dersom denne trenden fortsetter, noe mange analytikere tror, vil dette gi styrke til tilbuds/etterspørselsbildet fra redernes synspunkt er året hvor utfasing av enkeltskroget tonnasje ventes å akselerere. Med tanke på at flåten med enkeltskrog representerer en større andel enn hva som er planlagt for levering i 2010, kan man i enkelte tanksegmenter i beste fall oppleve negativ flåtevekst i Produkttankmarkedet Produkttankratene er fortsatt lave historisk sett. Dog har også dette segmentet oppnådd noe høyere rater hittil i 2010 sammenlignet med 2009, hvor ratene gjennom året holdt seg på rundt OPEX nivåer. Den moderate stigningen i inntjening skyldes økt etterspørsel etter naptha, samt økt eksport fra nye raffinerier i Østen. Det er imidlertid indikasjon på at verdens etterspørsel etter oljeprodukter er på vei opp fra bunnivået i Dette er begrunnet med forventet økt etterspørsel etter naptha, samt økt eksport fra raffineriene i Asia til Europa og USA som gir god tonn mil effekt. I tillegg vil enkelte av de største produktskipene (LR1 og LR2) fortsatt benyttes som produktlagre. En ordrebok på ca. 30 % av seilende er flåte fortsatt en stor trussel som vil sette press på markedet, samt at man har sett en økning i flåten som følge av leveringer fra verftene. Kjemikaliemarkedet 2009 var et meget tøft år i kjemikaliemarkedet og ratene var på sitt svakeste siden Nedgangen ble drevet av redusert global etterspørsel (spesielt i Europa og USA), samt nye leveringer fra verftene som utgjorde 50 % leveringsgrad av kjemikalieordreboken. Det ble levert 202 skip fra verftene i Mot slutten av fjoråret ble 36 skip skrapet. Dette er det største antallet i kjemikalieflåtens historie. Kina er lyspunktet for kjemikalierederne og kinesisk import av kjemikalier steg jevnt i ser lysere ut og IMF forventer en økonomisk vekst på 3,1 % i Som i de fleste andre segmenter er det Kina og India som vil stå for det meste av etterspørselsveksten. OECD landene virker også å ha nådd bunnen for denne gang. Ordreboken utgjør fortsatt en trussel for kjemikaliemarkedet. Steensland anslår at 405 kjemikalieskip skal leveres i 2010, og selv med 20 % forsinkelse vil dette gi en høy flåtevekst. Skraping av eldre skip vil også forekomme i Ettersom ca. 6 % av flåten er 27 år og eldre forventer man fortsatt en netto flåtevekst på mellom 10 % og 15 % i inneværende år. En sterk etterspørselsvekst er derfor høyst nødvendig i kjemikaliemarkedet. Containermarkedet Ingen shippingsegmentene har opplevd tilsvarende nedtur som containermarkedet de siste 18 månedene ble det mest utfordrende året i containertransportens historie. Etterspørselen etter containertransport mer eller mindre kollapset. Clarksons viser til en etterspørselsvekst på -9.7 % i 2009 kombinert med en flåtevekst på 6.3 %. I 2010 ventes en noe økt etterspørsel ettersom verdensøkonomien sakte men sikkert kommer på fote igjen, men containermarkedet står fortsatt foran press. Med en etterspørselsvekst på ca. 5 % i 2010 fra 2009 og en flåtevekst på ca. det samme, kan man forvente status quo mellom tilbud og etterspørsel i containermarkedet fra 2009 til Dette vil bety fortsatt ubalanse og lave rater. Fremover vil etterspørselen etter hvert tilta med verdensøkonomien og dersom det ikke bestilles nybygg vil markedet etter hvert komme i balanse. Dette vil ikke skje i det korte bildet med mindre moderne skip også finner veien til skraphandlerne. Reefermarkedet Reeferflåten blir stadig eldre og mindre ettersom de eldste skipene skrapes og nybestillinger av spesialiserte reeferskip er mer eller mindre fraværende. Hele 73 % av reefere er p.t. eldre enn 20 år. I teorien skulle derfor reefere ha opplevde et sterkt marked til tross for en redusert etterspørsel etter ferskvarer i Slik har ikke situasjonen vært, tvert i mot har reefermarkedet også vært under press. Den største trusselen for reefermarkedet er containerskip med kjølekapasitet. Disse containerskipene representerer potensielt 6 ganger så høy transportkapasitet av ferskvarer som den spesialiserte reeferflåten. Etterspørselen etter kjølevarer forventes å stige i takt med verdensøkonomien, og man forventer en generell etterspørselsvekst etter reefertonnasje i Spørsmålet er derfor hvor mange containere som vil gå i reefertrade. De fleste containerredere har ikke kapasitet til å investere i reeferkapasitet på skipene da de har nok med å finansiere selve skipene. Dersom denne situasjonen fortsetter kan man vente et bedre reefermarked i 2010 enn i 2009, men usikkerheten i reefermarkedet er fortsatt stor. RoRo RoRo-markedet er og har vært under press den seneste tiden og er på lik linje med alle andre shippingmarkeder avhengig av verdenshandelen. En omfattende nedgang i den økonomiske veksten har ført til et dårligere marked for RoRo-skip. Kontraktene som sluttes i dag er i hovedsak korte, da få eller ingen charterer vil binde seg for lange perioder i dagens marked. På den positive siden er det lite nybygg (ordreboken er p.t. 17 % av flåten) og man ser tendenser til at mye av den gamle tonnasjen skrapes. Sistnevnte underbygges av at mer enn 20 skip ble skrapet i løpet av Samtidig er p.t. 27 % av den totale flåten på 478 skip 30 år eller eldre. Dette indikerer en høy skraping også i tiden fremover. Kombinert med økt produksjon av biler og industrielle maskiner i årene som kommer, kan RoRomarkedet oppleve bedre tider i årene fremover enn hva man har sett de siste 18 månedene. Borerigg Markedet for flytende rigger som opererer på dypt vann har holdt seg meget sterkt til tross for finanskrisen og et dramatisk fall i oljeprisen, før oljeprisen igjen styrket seg mot slutten av Dypvannsrigger er normalt på lange kontrakter og har i så måte ikke opplevd samme kortsiktige fall i utnyttelsesgraden som mange andre offshoresegmenter. Det har likevel vært fraværende aktivitet når det gjelder nye slutninger og markedet har holdt seg stabilt som følge av eksisterende kontrakter inngått i 2008 og tidligere. I den seneste tid har man sett noen nye slutninger og dagratene for moderne flytere ligger rundt USD per dag, noe som er høyt historisk sett, men ca. 23 % 30 % ned fra toppen. Bedret likviditet hos oljeselskapene og høyere oljepris har igjen satt fart på etterspørselen av dypvannsrigger. Etterspørselen er i stor grad drevet av Petrobras store behov for dypvannsrigger utenfor Brasil. Ordreboken har allerede en kontraktsdekning på mellom 60 % og 70 %. Foruten Brasil opplever man sterkere etterspørsel etter moderne DP rigger i Mexico Gulfen som skal erstatte ankrede dypvannsrigger. Leteaktiviteten i Vest-Afrika har igjen økt, og dette vil også styrke markedet for dypvannsrigger. I årene som kommer venter vi at markedet holder seg på dagens nivåer med rater på USD per dag med potensialet for høyere rater i 2011 og Jack-up-markedet er preget av kortere kontrakter enn dypvannsriggene og har følgelig lagt et tøft år bak seg. Fra-

7 været av nye kontraktstildelinger har resultert i en langt lavere utnyttelsesgrad av jack-up-flåten enn tidligere og mange jack-up-rigger har ligget ledige den seneste tiden. Dagratene har blitt presset ned til USD per dag, som gir liten kontantstrøm på bunn linjen for nyere jackup-rigger som har blitt kontrahert til høye priser. Den relativt store ordreboken med få rigger som er på kontrakt kan gjøre jack-up markedet utfordrende også i årene som kommer. Ordreboken tilsvarer omtrent 15 % av den totale flåten, men 75 % av flåten er allerede over 20 år gammel så det vil være rom for skraping fremover. Moderne jack-up rigger tilbyr teknologiske fordeler fremfor eldre. Med tanke på at de fleste fremtidige felt har fysiske utfordringer, tror vi at markedet for moderne robuste jack-up rigger vil være vesentlig sterkere enn for eldre standard rigger. Boligrigg Boligriggmarkedet er et relativt konsentrert marked med få eiere av majoriteten av boligriggene i markedet. Det er fortsatt en god balanse mellom tilbud og etterspørsel og både utbygging av nye felt samt økt aktivitet innen vedlikehold av eksisterende felt vil sikre fortsatt god etterspørsel etter boligrigger. I områder med tøffe forhold, som i Nordsjøen, forventer man fortsatt sterk etterspørsel etter boligrigger og i Mexico Gulfen vil det fortsatt være god etterspørsel som følge av Pemex høye aktivitet innen offshore. Også boligriggmarkedet har merket den finansielle krisen vil bære preg av fortsatt press på ratene, mens fra 2011 og utover forventer de store aktørene et meget godt marked. Subsea Subsea-markedet har i likhet med de fleste offshoremarkeder vært gjennom en utfordrende periode med lav etterspørsel fra oljeselskapene. De store subseaaktørene melder nå om forventet økt aktivitet i tiden fremover. Dette støttes av en høy oljepris og en lang backlog av prosjekter som har blitt satt på hold som følge av den svake oljeprisen mot slutten av 2008 og begynnelsen av Tilbudsaktiviteten har økt kraftig siden bunnpunktet i 2009 og utestående tilbud i subseasektoren er nå mellom 80 og 90 mot 40 i april En materialisering av tilbud i fysiske prosjekter er forventet å tilta i 2010, men 2010 forventes likevel å bli et transittår med press på ratene. Den store aktiviteten ventes fra 2011 og utover og på lang sikt forventer vi et sterkt marked for subsea. Supplyskip Lavere aktivitet kombinert med levering av mange nybygg resulterte i et svakt spotmarked i Nordsjøen for offshoreservice gjennom Av samme grunner forventes det ikke noen markant bedring i første halvdel av Spotratene har så langt i 2010 styrket seg noe og ligger nå godt over OPEX med en relativt høy utnyttelsesgrad av flåten. Flere redere la deler av sin supplyflåte i opplag i 2009 og man forventet at flere ville følge etter. Dette skjedde heller i liten grad i Q og så langt i Bedret stabilitet og tegn til tiltagende vekst i verdensøkonomien, samt den styrkede oljeprisen vil på sikt gi økt aktivitet hos olje- og oljeserviceselskapene særlig i områder med store havdyp. Det siste halvåret har vi vært vitne til at flere redere har flyttet tonnasje fra Nordsjøen til andre områder, som Middelhavet, Midt-Østen og Vest- Afrika, hvor det er et økt behov for skip som kan operere på dypt vann. Ratenivået for lengre kontrakter world-wide er imidlertid svekket. Det er positivt i forhold til markedet at det nesten ikke er inngått kontrakter for bygging av nye skip i 2009 og den eksisterende ordreboken har hittil vært meget forsinket. Det må også skilles mellom moderne store PSV og AHTS, og de eldre skipene. Verden stiller stadig krav til større og mer robust supplytonnasje og markedet ser lysere ut for store PSVer enn eldre standard skip. Dog vil alle supplyskip oppleve et utfordrende marked i 2010, spesielt i Nordsjøen. Seismikk Etter en periode med sterkt redusert aktivitet innen seismikk som følge av lav oljepris og finanskrisen, begynner etterspørselen etter seismiske tjenester å tilta. Oljeselskapenes budsjetter for 2010 viser at investering i leting og produksjon står på agendaen og seismikk er tidlig ute i syklusen når oljeselskapenes aktivitet begynner å øke. PGS rapporterer om at 3D seismikk allerede er utsolgt for første halvår Generelt har man sett flere aktører melde om nyvunnede seismikkkontrakter den seneste tiden og etterspørselen er ventet å holde seg sterk under forutsetningen at man ikke får et nytt dramatisk fall i oljeprisen. Når det gjelder tilbudssiden er det fortsatt overkapasitet i eksisterende flåte forventes av de fleste aktører å bli et transittår, hvor man går fra tung «oversupply» i 2009 til et balansert marked i FPSO FPSO-markedet våknet til liv andre halvår 2009 etter å ha opplevd ordretørke i et år. Det ble tildelt seks nye kontrakter i 2009 og alle kom i andre halvår. Denne trenden er ventet å fortsette i Utvikling av nye og eksisterende offshorefelt beveger seg igjen fremover og de mindre oljeselskapene ser markedet for oljeproduksjon som attraktivt med styrket oljepris og noe bedre tilgang på kreditt. Verftene har igjen ledig kapasitet til nye FPSO-prosjekter og kombinert med lavere materialkostnader har risikoen for å ta på seg nye prosjekter blitt redusert. Basert på de potensielle prosjektene som eksisterer i dag forventer vi at kontraktstildeling vil komme tilbake til det «normale» nivået på tildelinger per år. Det er fortsatt ledig FPSO-kapasitet og det forventes å ta noe tid før en vil se full balanse mellom tilbud og etterspørsel, men en forventet sterk økning i aktivitetsnivået fremover vil gi et styrket FPSO-marked i tiden som kommer. Definisjoner I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: Fondet VEK PPE MMEJU Pareto World Wide Shipping II AS Verdijustert egenkapital Pareto Private Equity AS Mosvold Middle East Jack-up Ltd. Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Fondet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Private Equity AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Private Equity AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med emisjoner i Fondet.

8 Pareto Private Equity AS, Dronning Maudsgt. 3, P.O.Box 1396 Vika, 0114 Oslo

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Offshore AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 4 Aksjekurs og utbetalinger 5 Kursutvikling 6 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Spotmarkedet 60 prosent svakere i 2. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2008 EBITDA USD -0,6 millioner (14,3 millioner) i 2. kvartal og USD

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport desember 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 4 Aksjekurs og utbetalinger 5 Kursutvikling 6 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010

Green Reefers ASA. Konsernrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Gjennomført konsolidering og restrukturering av flåten i og etter utløpet av perioden EBITDA USDM -5,4 (USDM -0,6) i 2. kvartal. Spotratene

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2009 Oslo 18.08.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tatt levering av plattformforsyningsskipet Viking Lady. Skipet påbegynte en 3 års kontrakt med Total etter levering.

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Selskapet hadde en oppgang på 1,1 % i 2. kvartal fra NOK 10,66 til 10,78. For 1. halvår samlet er oppgangen på 10,9 %. De største driverne bak oppgangen

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore - Markedsutsikter Offshore Service skipsnæringen er midt inne i en av

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2011 Oslo 23.08.2011 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Eidesvik og CGGVeritas starter et felles selskap for drift av 10 høykapasitets seismikkskip. I forbindelse med selskapsetableringen

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

2. GENERELT OM RISIKO VED INVESTERINGER GJENNOM PARETO PRIVATE EQUITY AS

2. GENERELT OM RISIKO VED INVESTERINGER GJENNOM PARETO PRIVATE EQUITY AS INFORMASJON OM RISIKO 1 INNLEDNING Informasjonen under tilfredsstiller kravene til produktinformasjon i verdipapirforskriftens 10-13 og 10-15. Det vil i tillegg normalt også foreligge annen skriftlig informasjon

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Skipsholding 2 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer