Pareto World Wide Offshore AS Kvartal 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 1"

Transkript

1 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 1

2

3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Selskapet har mer enn 400 ansatte. Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert vekst og ikke minst ved at våre kunder og forretningsforbindelser har vist oss tillit. Pareto Project Finance AS Pareto Business Management AS Pareto Securities AS Pareto Forvaltning AS Pareto Eiendom AS Pareto Bassøe Shipbrokers AS Pareto Bank ASA Pareto Universal Fonds AS Pareto Offshore AS Pareto Dry Cargo AS Pareto PPN AS JGO Shipbrokers AS

4 Forvalters kommentar Gjennom første kvartal har vi sett en positiv utvikling innenfor de fleste offshoresegmentene. Mye tyder på at vi kan ha passert bunnen verdimessig for denne gang og at rater og skips-/riggverdier vil krype oppover i takt med at verdensøkonomien bedrer seg. Innenfor olje- og oljeservicesektoren har vi sett en aktivitetsøkning med en stor økning i antall kontraktstildelinger sammenlignet med tidligere kvartaler. Oljeprisen har fortsatt å utvikle seg positivt og har den siste tiden stabilisert seg i overkant av USD 80 per fat. Om oljeprisen holder seg på disse nivåene fremover er det sannsynlig at aktiviteten vil fortsette å øke fra dagens nivåer, som igjen på sikt vil ha positiv effekt på Fondets investeringer. På prosjektsiden har vi gleden av å informere om en ny fremforhandlet avtale i Deepwater Driller Ltd (tidligere Larsen Rig Ltd). Den fremforhandlede avtalen innebærer at Songa Offshore SE («Songa») investerer USD 50 millioner i Deepwater Driller Ltd, og med det får en eierandel på 31,25 % av selskapet. Songa vil også overta rollen som operasjonell manager av riggen og gjennomføre byggetilsynet ved verftet. Som følge av transaksjonen reduseres Fondets eierandel i Deepwater Driller Ltd fra 19 % til 13,1 %. Transaksjonen gjennomføres basert på en prising av Deepwater Driller Ltd (før emisjon) på USD 110 millioner, noe som er vesentlig over siste verdivurdering av selskapet som Fondet har lagt til grunn. Dersom denne prisingen legges til grunn har dette en positiv utvikling på kursen tilsvarende NOK per aksje i Fondet sammenlignet med siste verdivurdering 1. november Som rapportert i forrige kvartalsrapport har drillskipet, som er eid av Peregrine LLC, gjennomført et verkstedsopphold gjennom hele første kvartal. Skipet har vært på verksted for å gjennomføre en nødvendig 5 års klassifisering av skipet. Skipet er nå tilbake på kontrakten med Petrobras S.A., men som følge av at verkstedsoppholdet har tatt betydelige lengre tid enn hva som var estimert (nesten 3 måneder lengre), har selskapet kommet i betydelige likviditetsutfordringer. Selskapet har sannsynligvis behov for kapital i størrelsesorden USD 25 millioner, og det er foreløpig usikkerhet rundt hvordan dette skal finansieres. Selskapet har startet innledende dialoger med både lånegiver og eiere for å komme til en mulig løsning og håper å ha dette avklart innen kort tid. Dersom selskapet skulle mislykkes i finansieringen og tape investeringen (worst case scenario), vil dette hatt en negativ effekt på NOK 7 8 per aksje i Fondet sammenlignet med siste verdivurdering. Selskapet Bassdrill Alfa Ltd ble fullfinansiert i løpet av desember 2009 og tok levering av bargen i januar Det ble utstedt et obligasjonslån på USD 55 millioner og USD 20 millioner ble hentet i egenkapital. Dette sikret at selskapet var finansiert til å tåle ca. et års drift uten kontrakt. På nåværende tidspunkt jobbes det med å sikre bargen kontrakter, og selskapet har stor tro på at de skal ha noe på plass innen utgangen av I hovedsak jobbes det inn mot kontrakter av varighet 4 12 måneder. Dersom selskapet ikke får på plass noen kontrakter innen utgangen av Q3 2010, vil det være et kapitalbehov i selskapet for å finansiere renter- og opplagskostnader. Forvalter og styret vil fortsette å ha hovedfokus på å bidra til løsninger i de prosjektene som står overfor utfordringer, med særlig fokus på de prosjektene der det ikke foreligger kontrakt. Det vil være behov for ytterligere egenkapital i enkelte av disse prosjektene dersom selskapene skal ta levering av enhetene, og dette er noe Fondet må hensynta i sin allokering av kapital. Fondet har imidlertid en solid kapitalsituasjon og bør således kunne følge opp de investeringene forvalter og styret finner det kommersielt riktig å følge opp.

5

6 Verdi- og kapitalutvikling Kursutvikling Beregnet verdijustert egenkapital («VEK») for Fondet per 1. november 2009 er på NOK 96 per aksje, basert på en valutakurs USD/NOK på 5,7448 (se mer om valutarisiko under avsnittet om valutarisiko). Kursutviklingen som rapporteres for Fondet er basert på verdijustert egenkapital. Videre er verdivurderingen av Fondets investeringer basert på innhentet markedsverdi fra megler(e)/ tilrettelegger(e), hvor anerkjente verdivurderingsprinsipper og bransjemessig standarder blir lagt til grunn. Dog har styret på egne vegne vurdert at enkelte prosjekter kan ha vært noe høyt priset fra eksterne meglere/tilretteleggere per 1. november 2009 gitt nåværende markedsforhold. Styret har derfor per 1. november 2009 valgt å gjøre en ekstraordinær tilleggavsetning på ca. NOK 22 millioner som en økt sikkerhetsmargin. Vi gjør oppmerksom på at det i dagens urolige marked er betydelig usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det gjennomføres få transaksjoner. Fondet gjør halvårlige verdivurderinger av selskapet, og rapporterer således VEK to ganger per år. Fra og med 2010 har selskapet besluttet å foreta denne verdivurderingen per og 31.12, og ikke og som tidligere. Følgelig vil neste offisielle VEK foreligger per , og rapporteres til investorene i kvartalsrapporten for andre kvartal Annenhåndsomsetning Det er utstedt totalt aksjer i Fondet. Pareto Project Finance AS («PPF») legger til rette for aktiv annenhåndsomsetning av aksjer. Siste omsatte kurs er NOK 140 per aksje ( ). Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver. Direkteavkastning Ved realisasjon av skip/rigger eller andeler/aksjer i selskaper som eier skip/rigger skal provenyet normalt utbetales til investorene i Fondet. Styret har imidlertid anledning til å tilbakeholde hele eller deler av provenyet som arbeidskapital. Styret kan også benytte provenyet til å foreta nye investeringer og/eller oppfølgningsinvesteringer i eksisterende prosjekter. Det er ikke planlagt noen utbetalinger fra Fondet i Investeringstakt og kapitalutvikling Kommittert kapital i Fondet var opprinnelig NOK 881 millioner. Fondet har investert i 26 enheter og har en kontantbeholdning på NOK 155 millioner. Av disse er NOK 18 millioner gjenstående innbetalinger på allerede kommitterte investeringer, mens resterende NOK 137 millioner er fri kapital som hovedsaklig vil bli brukt til oppfølging av eksisterende prosjekter og eventuelt nye investeringer. Fondet vil være tilbakeholdne med bruk av kapital til nye investeringer inntil det har kommet avklaringer i prosjektene som foreløpig ikke er fullfinansiert.

7 «Siste verdijusterte egenkapital er NOK 96 per aksje» NOK 240 Kursutvikling Pareto World Wide Offshore AS Emisjon I (USD/ NOK 6,08) Emisjon II (USD/ NOK 5,63) Emisjon III (USD/ NOK 5,44) VEK ,15) VEK ,95) VEK ,01) VEK ) VEK ) Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet. MNOK Kapitalutvikling Kommitert kapital VEK Fond Utbetaling Fri investeringskapital Gjenstående innbetalinger VEK prosjekter* * korrigert for latent skatt/skattefordel

8 Certeparti- og segmentfordeling (basert på VEK 1. november 2009) Timecharter 15 % Semi Submersible Rig 17 % Tender Rig 12 % Bareboat 25 % Drillship 13 % Enkle PSV/AHTS Asia 17 % Seismic 7 % Accomodation 9 % Spot/Asset Play 47 % Annet 13 % IMR 22 % Tank/FPSO 3 % Offshoreporteføljen Fondet, har som nevnt, investert/bundet opp investeringer i andeler i 26 enheter fordelt på segmentene forsyningsskip, slepe- og ankerhåndteringsfartøy, flotell (innkvarterings- og serviceenheter), boreskip, lekterrigg, halvt-nedsenkbare rigger, oppjekkbare rigger, IMR skip (Inspection Maintenance Repair) og seismikkfartøyer. Vektet certepartilengde på Fondets portefølje er ca. 2,9 år (inkludert nybygg uten certeparti som leveres frem i tid). Finansiering To prosjekter i Fondet er fortsatt ikke fullfinansiert, henholdsvis Deepwater Driller Ltd og Mosvold Middle East Jack-up Ltd. Deepwater Driller Ltd har nå fått på plass Songa Offshore SE som medinvestor (31,25 %) og operatør av riggen. Målet for selskapet er å sikre riggen en kontrakt før levering i april 2011, og derigjennom en fullfinansiering av riggen gjennom bank og/eller obligasjonsmarkedet. Dersom markedsutsiktene fortsetter den positive trenden har selskapet stor tro på at det skal sikre en kontrakt til riggen før levering. Selskapet har også fremforhandlet en avtale med verftet slik at ingen ytterligere betalinger forfaller til verftet før levering («Stand Still Agreement»). Offshorefondets prosjekter Kjøpsdato Prosjekt / selskap Antall enh. Segment Byggeår (oppgradert) Certeparti slutt Asian Offshore III IS 6 Enkle PSV/AHTS Asia Equinox Offshore Accomodation Ltd 2 Accomodation (2008/2009) Peregrine I LLC 1 Drillship 1983 (1995, 2005, 2009) Aquanos AS 0 Diving/Construction Partankers V IS 2 Tank/FPSO Neptune Offshore AS 1 IMR 2002 (2008)/ Neptune Subsea IS 2 IMR Vestland Seismic IS 1 Seismic 1995 (2008) NFC Offshore V LLC 2 Enkle PSV/AHTS Asia ParBarge IS 2 Accomodation Bassdrill Alpha Ltd 1 Tender Rig Deepwater Driller Ltd 1 Semi Submersible Rig Mosvold Middle East Jackup Ltd (MMEJU) 2 Jack-up Rig Bukhit Timah Offshore DIS 3 Enkle PSV/AHTS Asia Total 26 2,9 *VEK på de underliggende prosjektene er presentert før eventuell latent skatt. Den presenterte VEK har tatt utgangspunkt i forrige verdivurdering med tillegg/fratrekk fra kapital som har blitt innbetalt/utbetalt av selskapet siden sist verdivurdering.

9 Når det gjelder Mosvold Middle East Jack-up Ltd. er dette selskapet i teorien heller ikke fullfinansiert. Imidlertid så går det, som nevnt i forrige kvartalsrapport, mot en voldgift mellom verftet og selskapet. Selskapet har p.t. full fokus på denne prosessen. Avhengig av endelig utfall i voldgiftssaken kan det være behov for ytterligere kapital i selskapet, men hovedmålet for Mosvold Middle East Jackup Ltd. vil være å få fullt medhold i at selskapet kan kansellere riggene og derav søke erstatning og tilbakebetaling av selskapets (helt eller delvis) innbetalte beløp. Valuta/valutarisiko Som presisert i prospekt (og Informasjonsmemorandum) er investeringer som gjøres i valuta utsatt for svingninger mellom den underliggende valutaen og NOK. Fondet foretar ingen valutasikring, og dette innebærer at endringer i valutakurser påvirker den verdijusterte egenkapitalen i de underliggende investeringene. Ca. 63 % av verdijustert egenkapital i Fondet er eksponert mot USD (per 31. mars 2010). Ved verdifastsettelsen per 1. november 2009 ble en valutakurs på USD/NOK 5,7448 benyttet for investeringer i USD. Dersom gjennomsnittskurs for investeringstidspunktene 5,29) ble lagt til grunn, ville VEK per 1. november 2009 vært NOK 94 per aksje. Fondets transaksjoner i løpet av fjerde kvartal Kjøp Fondet har ikke gjort noen investeringer i nye selskaper siden sommeren Imidlertid har Fondet gjort en oppfølgingsinvestering i eksisterende portefølje gjennom første kvartal Deepwater Driller Ltd. Som nevnt i forrige kvartalsrapport, har Deepwater Driller Ltd. kommet til enighet med verftet om en reforhandlet betalingsstruktur («Stand Still Agreement»). Dette innebar at Deepwater Driller Ltd. skulle innbetale USD 20 millioner i november 2009 og USD 20 millioner i februar 2010, mot at selskapet ikke trenger å innbetale ytterligere avdrag før i november Fondet betalte følgelig sin andel av USD 20 millioner i februar 2010, som tilsvarte ca. NOK 22,8 millioner. Som et ledd i transaksjonen med Songa Offshore SE har selskapet og verftet kommet til enighet om en ny «Stand Still Agreement», som innebærer at Deepwater Driller Ltd. ikke har noen betalingsforpliktelser overfor verftet før levering i april Salg Fondet har ikke foretatt noen salg i løpet av første kvartal Utbetalinger fra underliggende prosjekter Det siste året har Fondet mottatt minimalt med utbetalinger fra underliggende prosjekter. Dette forbedret seg noe i fjerde kvartal 2009 hvor Fondet mottok totalt NOK 12,7 millioner i ubytte fra underliggende investeringer. Som et resultat av forbedret markedsøkonomi er det forventet at Fondet vil begynne å se at ytterligere kapital utbetales fra de underliggende investeringene i løpet av I løpet av første kvartal 2010 har Fondet mottatt totalt NOK 8,1 millioner i utbetalinger fordelt på følgende prosjekter: Bukhit Timah Offshore DIS Partankers V IS NOK 1,3 millioner NOK 6,7 millioner Type kontrakt Befrakter Disponent Eierandel VEK' Bareboat Robert Knutzen Shipholdings Ltd. Bergshav Managment AS 12% Annet N/A N/A 2% Timecharter Petrobras S.A. Mike Mullen Energy Equipment Resources Inc. 16% Annet N/A Aquanos AS 4% 0 Timecharter SBM Offshore N.V Camillo Eitzen & Co ASA 13% Annet N/A N/A 26% Spot/Asset play N/A Neptune Offshore AS 13% Bareboat Albatross Shipping Ltd. Klaveness Corporate Services AS 35% Spot/Asset play N/A Navigation Finance Corp. 15% Bareboat Marine Subsea AS Camillo Eitzen & Co ASA 25% Spot/Asset play N/A Bassdrill Ltd. 28% Spot/Asset play N/A LOG/Sector Asset Management 13,1 % Spot/Asset play N/A Mosvold Shipping Group 9% 0 Bareboat Swiber Offshore Marine Pte Seabulk AS 12%

10 Markedskommentar Kilde: Pareto Project Finance AS Pareto World Wide Offshore AS har bygget opp en diversifisert portefølje innenfor de ulike offshoresegmentene. I hver kvartalsrapport vil vi oppdatere Fondets investorer på offshoremarkedet. Under følger en oppdatering på de ulike segmentene Fondet er eksponert mot. price, easing credit markets and reduction in upstream costs to lead to higher offshore activities going forward. Offshore After a turbulent period with a severe fall in the oilprice down to USD 35/bbl before climbing to USD 70/bbl towards the end of last year, it seems to have stabilized in the USD/bbl range. The fundamentals for the offshore markets have been positive on long term through the financial crisis and we are now beginning to see improvement also in the shorter term of events. We expect the higher oil (source: Clarksons)

11 Demand for oil will continue to grow, driven by increasing population, and better living standards. According to the IEA, demand for oil is expected to grow by 1 % p.a. from 85 million barrels per day in 2008 to 105 million barrels per day in We expect this to be led by emerging regions including Asia, Middle East, and India. According to Paretos annual E&P Survey in 2009, oil companies have indicated an average investment planning price of USD 55/bbl. On this basis, it is expected to see 7 % and 15 % growth in offshore E&P spending in 2010 and 2011, respectively. This view has already been supported from recent oil companies announcements. Upstream costs have come down significantly from 08 levels. For instance, rig rates have declined by % y-o-y. Supply vessel rates, equipment cost, raw material prices and contractor prices have also come down. This also implies that we should see an even more significant growth in E&P activities which again will lead to more activity across all offshore segments. The organic reserve replacement ratio has been declining since 1999, despite oil companies increasing their E&P spending steadily over the same period. In order to meet the demand for oil going forward, and prevent significant net depletion of oil reserves, oil companies will be forced to increase production levels. The only foreseeable way of achieving this is by continued increased investments, bringing new fields into production. Drilling Rig utilization has, after a quiet period, picked up the last months as a consequence of higher offshore E&P spending from oil companies, particularly IOCs and NOCs. These companies have a significant share in the shallow and mid-water market. Re-emergence of these companies, on the back of sustained oil prices and easing credit market, will be especially positive for the Jack- Up market. The global jackup fleet currently consists of 453 jackups. There are a further 62 units planned, on order or under construction, with delivery between 2010 and 2012, and there are currently 56 jackups cold stacked. The utilization in the international jackup market has picked up from 81 % (last summer) to 86 % currently as a result of stronger demand Rates for international modern premium jackups peaked at 225 $/day in 2006 and stayed above 200 $/day until fall of Fixtures in 2009 have been from ,000 USD/day. Recently there have been some indications of increasing dayrates, but most analysts believe we need utilization above 90 % before we see a real uptick in jackup rates which we will probably not see before (source: Pareto Securities) With the current dayrates, a lot of the older rigs that are currently cold stacked or undergoing yard stays could remain outside the market for years to come, perhaps never to return. This would help the supply/demand balance and would benefit newer rigs and their owners. The worldwide floater fleet currently stands at 233 rigs, 186 of which are semi-submersibles, while the remaining 48 are drillships. The floater fleet consists of 113 midwater rigs, capable of drilling in water depths of up to 4,500 feet. Furthermore, there are 59 deepwater rigs, defined as being capable of drilling in water depths of between 4,500 feet and 7,500 feet. Finally, the remaining 61 floaters are classified as ultra-deepwater rigs, which are capable of drilling in water depths of over 7,500 feet and were built later than Utilization for the deepwater units has also remained high and industry players such as Transocean and Pride have expressed their continued faith in the ultra deepwater segment, indicating that they have seen several tenders and opportunities materialize. (source: Pareto Securities) In the deepsea market utilization has actually staid high through the credit crisis because most units have been on longer conteracts, hence very few deepwater rigs have been subject to contract renewal the last 18 months. Lately some newbuildings have come into the market but also these rigs have been absorbed, although at lower

12 rates. The latest UDW contracts have been closed at approximately USD 450,000/day which is significantly down from the record high levels seen 18 months ago, but still strong considering contract periods are for several years. FPSO With a very quiet period in the FPSO market having come to an end, the industry is on many accounts turning a corner. After several years of extreme cost inflation, value chain pressures, and engineering supply constraints, industry capacity is now improving. One can therefore expect increased competition on new contracts, but more importantly an eased market for sound project execution. This coincides well with the FPSO players having fewer projects to work on. However, this effect is offset by a more limited financial capability among FPSO players as debt financing is harder to obtain and several companies are more or less fully invested with their current balance sheets. Activity wise there has been a clear improvement the last 8 months, and the second half of 2009 saw 6 FPSO awards, after a year with non-existent chartering activity. With the oil price stabilizing in the USD 70 to 90/bbl band, oil companies in general struggling with production growth, and a continued healthy and increasingly active prospect list, we think that contract awards will revert to a normalized run rate of 15 to 20 annual awards over the next years. (source: Pareto Securities) 2009 saw very few newbuilding orders as a result of the global financial crisis and market uncertainty. Further upside stems from vessel delays, conversions, and cancellations. We expect utilization and rates to improve slightly towards the end of 2010 and 2011, on the back of higher offshore activities. Although we expect a larger net fleet growth in larger PSVs (2,000 dwt and above), higher E&P activities will help PSV rates recover from their low from last year, although PSV rates are generally less sensitive to fluctuations in oil prices. Supply and Subsea Oil demand fundamentals are intact, and as all other offshore sectors, supply and subsea will also benefit from increased offshore activity. The supply and subsea sectors are in need of an increase in activity as the last year has been less than pleasant for vessel owners. There is currently a general push towards younger, greener, more effective, reliable and sophisticated PSVs and AHTS by charterers and regulators. Modern vessels do in general achieve higher utilization when the market is slow. Although the supply and subsea orderbook is quite high compared to the sailing fleet, there is a reason behind the large number vessels contracted Assuming PSVs and AHTS older than 30 years have passed their economic useful life, and vessels between 26 and 30 years are non-competitive, we expect to see minimal net fleet growth of the competitive fleet. (source: Pareto Securities) Further potential upside stems from increasing demand for larger PSVs to perform cargo run work in other regions where they are not prominent yet (i.e. South East Asia). Advances in dayrates will however be capped until there is sufficient demand to absorb the fleet. On the back of increased spending by oil companies world wide and the fact that the Rig market and FPSO market has also seen activity return, the pipeline of new subsea prospects is now also looking very healthy. Already subsea tender volume has increased by almost 200 % since the beginning of Given the increase in the number of ultra deepwater rigs and the number of new subsea wells, we expect sanctions, contract awards, and subsea infrastructure spending to continue picking up through 2010.

13 Seismic The seismic sector has been through a challenging year, dominated by price pressure and financial concerns. Highend seismic vessels experienced a 25 % oversupplied market during summer 09, and day-rates have been under pressure, declining % from peak. The seismic market has turned a corner from the trough seen last year. With increased demand on higher E&P spending and in general emphasis on resource expansion, and coupled with limited fleet growth, the market balance for the higher end vessels is close to be in equilibrium. Oversupply in the market exiting 2009 was 10 %, with demand from the North Sea in Q2 expected to lead to balance. increase in the second half of 2010, but that significant improvements will first occur going into At current, the main risk is fleet growth seen especially towards the end of 2010 and the beginning of 2011, with a lot of vessels scheduled to enter the market. However, with continued stability of the oil price, we expect that a significant amount of work will come to the market with demand seen in West Africa, Brazil, USGoM and in the Asian Pacific. The seismic market is in our opinion favorably positioned for the recovery seen in the overall oil services market. Also, with the dynamic nature of the sector, it proposes the highest exposure to continued improvement in E&P spending and increases in Oil Company planning prices. Definisjoner I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. (Source: Pareto, PGS) Based on announcements from some of the major players within seismic survey, we expect that prices will marginally Definisjoner: Fondet VEK PPF Pareto World Wide Offshore AS Verdijustert egenkapital Pareto Project Finance AS Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Fondet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen/kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med emisjoner i Fondet.

14 Pareto Project Finance AS, Dronning Maudsgt. 3, P.O.Box 1396 Vika, 0114 Oslo

15 Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA - 1. KVARTAL 2010: Pareto Offshorekapital ASA sitt eneste formål er å investere i Pareto World Wide Offshore AS og eier p.t. 55 % i fondet. Pareto World Wide Offshore AS investerer i offshoreprosjekter tilrettelagt av blant annet Pareto Project Finance AS. Kvartalsrapport for Pareto World Wide Offshore AS ligger vedlagt. Verdijustert egenkapital per 1. november 2009: Siste omsatte kurs (27. april 2010): 50,00 kr 65,00 kr Emisjon I ,08) Emisjon II ,63) Emisjon III ,44) VEK ,15) VEK ,95) VEK ,01) VEK ) VEK ,74)

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2013

Markedsrapport. Desember 2013 Markedsrapport Desember 2013 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP November 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Side 1 Markedsrapport November 2009 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning 3 2. Solgte prosjekter 7 3. Shipping 8 3.1

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Facts & Figures 2003

Facts & Figures 2003 Facts & Figures 2003 Contents Innhold 1 REVIEW OF 2002 The Norwegian Economy 7 Equity Markets 8 Fixed income market 12 Derivatives Market 14 Norex 16 Key figures Oslo Børs 18 1 FOKUS PÅ 2002 Norsk økonomi

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS 2011 Kvartal 2

Pareto Energy Solutions AS 2011 Kvartal 2 Pareto Energy Solutions AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Private-equity-fond Forvaltningsteamet Ola T. Lyngstad Christian A. Helland Hans G. Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Økonomisk Oversikt September 2009

Økonomisk Oversikt September 2009 Økonomisk Oversikt September 9 Overblikk Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Editor Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com +7 1 Redaksjonen avsluttet 7. august

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2009

Økonomisk Oversikt Januar 2009 Økonomisk Oversikt Januar 2009 Contents Data overview Key figures... 6 Interest rates... 7 Exchange rates... 7 Editor Helge J. Pedersen, Head of Economic Research helge.pedersen@nordea.com Tel +45 3333

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2010

Økonomisk Oversikt Januar 2010 Økonomisk Oversikt Januar 1 Innhold Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Redaktør Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com Tel +7 13 Redaksjonen avsluttet 1. Januar

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Kvartalsrapport per Q2 2013 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets

Detaljer

Markedsrapport. Juni 2013

Markedsrapport. Juni 2013 Markedsrapport Juni 2013 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management Services NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Business Management

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT DOM. 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen Saken gjelder: Krav om erstatning etter investering i obligasjonslån Hodne Holding

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014 SKAGEN Vekst Statusrapport - mars 24 Hovedtrekk mars 24 SKAGEN Vekst* oppnådde i mars en avkastning på,4 prosent, mens fondets referanseindeks falt i verdi med,3 prosent (MSCI Nordic og MSCI ACWI ex Nordic).

Detaljer