Pareto World Wide Shipping AS Kvartal 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4"

Transkript

1 Pareto World Wide Shipping AS 2009 Kvartal 4

2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Selskapet har mer enn 400 ansatte. Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert vekst og ikke minst ved at våre kunder og forretningsforbindelser har vist oss tillit. Pareto Private Equity AS Pareto Investorservice AS Pareto Securities AS Pareto Forvaltning AS Pareto Eiendom AS Pareto Bassøe Shipbrokers AS Pareto Online AS Pareto Bank ASA Pareto Universal Fonds AS Pareto Offshore AS Pareto Dry Cargo AS Pareto PPN AS JGO Shipbrokers AS

3 «Siste verdijusterte egenkapital er NOK 134 per aksje» Forvalters kommentar Verdi- og kapitalutvikling Det internasjonale shipping- og offshoremarkedet var også i fjerde kvartal preget av lave rater og lave verdier på skip og rigger. Ratene har i flere segmenter holdt seg rundt OPEX-nivåer. Med et fraværende finansmarked har dette ført til få kjøpere og dertil fallende verdier på tonnasje. Imidlertid er det tegn som tyder på at markedet innenfor flere segmenter er nær bunnen, og i løpet av fjerde kvartal har man sett tendenser til økt optimisme og rateoppganger innen enkelte segmenter. En bred børsoppgang, økning og stabilisering av oljeprisen, Kinas import av råvarer, skraping av eldre tonnasje og lysere fremtidsutsikter har vært med på å påvirke aktiviteten og rater innenfor enkelte segmenter i positiv retning. I følge ClarkSea Index har den gjennomsnittlige inntjening i segmentene bulk, tank, gass og container i fjerde kvartal 2009 vært på ca. USD per dag mot et snitt på USD og per dag i henholdsvis tredje og andre kvartal. Innenfor offshore- og oljeservice segmentet har vi sett en aktivitetsøkning gjennom fjerde kvartal som følge av en høy og stabil oljepris på USD Flere store internasjonale aktører ser nå ut til å øke investeringene sine innenfor offshorenæringen for 2010 og 2011, noe som bør slå positivt ut på aktiviteten på sikt. På prosjektsiden har vi sett en gunstig utvikling i enkelte av prosjektene gjennom fjerde kvartal. Som eksempler kan vi nevne Parbarge IS, hvor befrakter Marine Subsea har gjennomført en total refinansiering av sin virksomhet. Dette har redusert risikoen til befrakter betydelig og har ført til at banken nylig godkjente en utbetaling på totalt USD 3,5 millioner til investorene. I tillegg har Partankers V IS solgt skip nr. 2 i desember Som følge av salget nedreguleres lånet betydelig, samtidig som banken har godkjent et utbytte på totalt USD 9 millioner fra selskapet. River Cruise KS er også et prosjekt hvor selskapet har redusert risikoen vesentlig overfor befrakter. Selskapet har reforhandlet avtalen med banken som har redusert muligheten for brudd på betingelser i låneavtalen, økt selgerkreditten gjennom forhåndsbetalt hyre, samt nedregulert gjelden noe. Disse grepene bør resultere i at selskapet opprettholder sin gode kontantstrøm og utbyttekapasitet fremover. Det er fortsatt enkelte prosjekter i porteføljen der det er utfordringer og hvor det jobbes hardt fra tilrettelegger og Fondets side for å komme til løsninger. Brøvig UBT AS er et av disse prosjektene. Gjennom Brøvig UBT AS har fondet indirekte 10 % eierandel i 4 kjemikalieskip som drives i spotmarkedet. Spotmarkedet for slik tonnasje har vært veldig dårlig det siste året og aksjonærene har derfor måttet skyte inn ytterligere egenkapital for å dekke underskuddet i driften. Selskapet jobber i disse dager med å se på exit muligheter, der et salg av skipene er høyest prioritert. Troms Offshore MPSV IS er et annet prosjekt forvalter følger tett. Selskapet eier en dwt Multifunctional Plattform Supply Vessel (MPSV) med estimert levering i slutten av februar Selskapet jobber hardt for å sikre skipet en langsiktig beskjeftigelse fra leveringsdato, men har foreløpig ikke lyktes under de rådene markedsforholdene. Uten kontrakt vil skipet operere i spotmarkedet frem til det er mulig å slutte skipet ut på en lengre kontrakt. Det vil høyst sannsynlig være behov for ytterligere egenkapital for å finansiere diverse tilleggsinvesteringer. Ellers har fondet to prosjekter der underliggende kontrakter utløper i Dette gjelder prosjektene Parman MPP KS og Parships IS, hvor certepartiene utløper i april Selskapene jobber aktivt med salg av skipene, og regner med å ha på plass en løsning i løpet av første kvartal Verdiene på skipene vurderes å være godt over utestående lån, slik at sannsynligheten for utbetaling av egenkapital er god. Markedssituasjonen det siste året har medført at forvalter og styret i Fondet har hatt hovedfokus på å forvalte eksisterende investeringer i porteføljen. Fondet har en solid kapitalsituasjon og hadde ved utgangen av 2009 ca. NOK 397 millioner på konto. Fondet kan derfor både følge opp eksisterende portefølje og foreta eventuelle nye investeringer. I takt med at verdensøkonomien bedrer seg, er både styret og forvalter av den oppfatning at 2010 bør kunne by på flere interessante investeringsmuligheter som Fondet vil vurdere seriøst. Forvalter og styret har en intensjon om å utbetale kapital til investorene i Størrelsen og tidspunkt for utbetalingen vil avhenge av markedsutviklingen fremover, men om det ikke skjer vesentlige endringer i markedet vil styret og forvalter foreslå en utbetaling til investorene på ordinær generalforsamling i Kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Fondet er basert på verdijustert egenkapital («VEK»). Verdivurderingen av Fondets investeringer er basert på innhentede markedsverdier fra megler(e)/tilrettelegger(e) hvor anerkjente verdivurderingsprinsipper og bransjemessige standarder blir lagt til grunn. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det betydelig usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det gjennomføres få transaksjoner. Siste kurs basert på VEK ble fastsatt 1. november 2009, og er NOK 134 per aksje. Fondet gjør halvårlige verdivurderinger av selskapene, og rapporterer således VEK to ganger per år. Fra og med 2010 har selskapet besluttet å foreta denne verdivurderingen NOK Kursutvikling Pareto World Wide Shipping AS Emisjon I (USD/NOK 6,24) Emisjon II (USD/NOK 6,72) Emisjon III (USD/NOK 6,22) Emisjon IV (USD/NOK 6,18) Ex utbetaling Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet. VEK (USD/NOK 5,47) per og 31.12, og ikke og som tidligere. Følgelig vil neste offisielle VEK foreligger per Direkteavkastning Siden Fondets oppstart i juni 2006 er mer enn NOK 160 millioner blitt tilbakebetalt til Fondets aksjonærer. Dette tilsvarer NOK 26 per aksje. Som følge av markedsutviklingen i 2009 besluttet styret i samråd med forvalter at det ikke skulle utbetales noe utbytte fra Fondet i Dersom shipping- og offshoremarkedet ikke skulle forverre seg betydelige gjennom 2010, er det styrets og forvalters intensjon at Fondet fortsetter med årlige utbetalinger til investorene. Størrelsen på og tidspunkt for utbetalingen vil avhenge av markeds- Ex utbetaling VEK (USD/NOK 5,15) Ex utbetaling ( ) VEK (USD/NOK 5,95) justert for utbytte VEK (USD/NOK 7,01) VEK (USD/NOK 6,60) VEK (USD/NOK 5,74) ordinær kurs

4 MNOK Kapitalutvikling utviklingen fremover, men om det ikke skjer vesentlige endringer i markedet vil styret og forvalter foreslå en utbetaling til investorene på ordinær generalforsamling i Investeringstakt og kapitalutvikling Kommittert kapital i Fondet var opprinnelig NOK millioner. Fondet har en portefølje som består av andeler i totalt 60 skip. Siden oppstart har Fondet realisert andeler i totalt 57 skip. Fondets kontantbeholdning per årsslutt var på NOK 397 millioner. Av dette er NOK 71 millioner planlagte innbetalinger på allerede kommitterte investeringer, mens resterende NOK 326 millioner er kapital som vil benyttes til en kombinasjon av nye investeringer, oppfølging av eksisterende prosjekter, samt til eventuelle fremtidige utbetalinger til investorene. Porteføljen til Fondet gjennomgås jevnlig av forvalter med tanke på å evaluere risikoen for ytterligere kapitalbehov i prosjektene. Prosjektene rangeres kontinuerlig fra forvalters side basert på følgende parametere: Befrakters soliditet Markedsverdi av skip Kommitert kapital VEK Fond Utbetalt * korrigert for latent skatt/skattefordel Fri kapital Gjenstående innbetalinger VEK prosjekter* Betingelser i låneavtaler Certeparti betingelser (ratenivå etc.) Underliggende marked i det respektive segment Basert på overnevnte parametere blir alle prosjekter klassifisert i en risikokategori fra 1 til 4, hvor kategori 1 er prosjekter med lavest risiko og der vi anser det som lite sannsynlig at ytterligere egenkapital må kalles inn, mens kategori 4 er prosjekter der vi anser det som sannsynlig at det vil bli nødvendig med tilførsel av ytterligere egenkapital. Denne rangeringen danner så grunnlaget for våre simuleringer av totalt kapitalbehov på porteføljenivå. Forvalters og styrets vurdering tilsier at Fondet på nåværende tidspunkt bør holde av rundt NOK millioner for å være sikker på å kunne møte sine forpliktelser i eksisterende prosjekter fremover. Annenhåndsomsetning Ved utgangen av fjerde kvartal er det utstedt totalt aksjer i Fondet. Pareto Private Equity AS («PPE») legger til rette for aktiv annenhåndsomsetning av aksjer. Siste omsetningskurs er NOK 75 per aksje (omsatt ). Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver. Shippingporteføljen Fondet har investert i en solid portefølje, hvorav hovedtyngden av prosjektene løper med bareboat certepartikontrakter i henhold til Fondets investeringsmandat. Vektet certepartilengde basert på verdijustert egenkapital er 4,9 år. Porteføljen inneholder andeler i totalt 60 enheter, fordelt på segmentene offshore, roro, tank, kjemikalie, container, kjøleskip, bulk, produkt tank og cruise. Finansiering Med unntak av de prosjekter som er solgt ut av porteføljen, er nå samtlige prosjekter i Fondet fullfinansiert med langsiktig lånefinansiering knyttet opp mot lengden av certepartiene. Fondets finansieringssituasjon er svært gunstig gitt rådende markedsbetingelser. Hovedvekten av lånene er inngått da utlånsmarkedet fungerte vesentlig bedre, slik at marginer og gjeldsgrad på lån i prosjektene i Fondet er betydelig bedre enn hva man kan forvente å oppnå i dagens marked. Utfordringene på finansieringen knytter seg imidlertid til å opprettholde denne strukturen. Dersom prosjektene kommer i brudd med betingelser i låneavtalene, kan man risikere at banken vil kreve et betydelig marginpåslag på lånet. Valuta/valutarisiko Som presisert i prospekt (og Informasjonsmemorandum) er investeringer som gjøres i valuta utsatt for svingninger mellom den underliggende valutaen og NOK. Fondet foretar ingen valutasikring, og dette innebærer at endringer i valutakurser påvirker den verdijusterte egenkapitalen i de underliggende investeringene. Ca. 50 % av verdijustert egenkapital i Fondet er eksponert mot USD og 2 % mot EUR. Ved verdifastsettelsen per 1. november 2009 ble følgende valutakurs benyttet: USD/NOK 5,7448 EUR/NOK 8,4542 Fondets transaksjoner i løpet av fjerde kvartal Kjøp Fondet har ikke gjort noen nye investeringer i løpet av fjerde kvartal. Innbetaling av uinnkalt kapital Fondet har i løpet av fjerde kvartal 2009 måttet innbetale totalt ca. NOK 7,3 millioner i uinnkalt kapital (ytterligere egenkapital). Innkallingen har vært relatert til prosjektet Parbulk II IS som følge av at selskapet ikke klarte å dekke inn lånet ved salg (se avsnitt Salg for mer detaljer). I tillegg har Fondet fått varsel om at det må innbetales uinnkalt kapital i Partankers IV IS mot slutten av januar Selskapet må kalle på kapitalen for å nedregulere gjelden ettersom selskapet er i brudd med minimum verdi klausulen i låneavtalen. Totalt er innkallingen ca. NOK 29 millioner for Fondet. Skipet i Partankers IV IS går imidlertid på en 4 års gjenværende bareboat kontrakt til en solid motpart, og følgelig bør det være stor sjanse for at Fondet vil kunne gjenvinne den innskutte kapitalen. Siden Fondets oppstart i juni 2006 har Fondet måtte innbetale totalt ca. NOK 80 millioner i uinnkalt kapital. I hovedsak er dette knyttet til prosjekter der befrakter har misligholdt sine betalingsforpliktelser og etter all sannsynlighet er mesteparten av denne innskutte egenkapitalen tapt i disse prosjektene. Fondet har hittil innbetalt uinnkalt kapital i følgende prosjekter; Glory Container IS, Parbulk II IS, Thor Dahl Tampa KS, Ocean Containership IS, Ocean Containership II IS, Partankers II KS og Brøvig UBT (garantiansvar). Salg Partankers V IS Selskapet har i desember 2009 solgt skip nr. 2 til befrakter i henhold til avtalte kjøpsopsjoner. Salget innebærer at selskapet nå har kun to skip igjen og risikoen vurderes

5 å være betydelig redusert. Salget frigjør kapital i selskapet, og selskapet fikk nylig godkjennelse av banken til å utbetale totalt USD 9 millioner som følge av salget. Utbetalingen vil sannsynligvis bli gjennomført i slutten av januar 2010 og utgjør ca. NOK 6,3 millioner for Fondet. Parbulk II IS Selskapet har i løpet av fjerde kvartal solgt sitt eneste skip. Salget ble fremtvunget som følge av at befrakter misligholdt sine forpliktelser. Selskapet hadde dermed ingen annen mulighet enn å kreve skipet tilbakelevert, og deretter selge det. Salgssummen var imidlertid lavere enn utestående lån, så selskapet måtte kalle inn totalt USD 6,5 millioner av den uinnkalte kapitalen for å dekke lånet til banken. Totalt utgjorde dette ca. NOK 7,3 millioner for Fondet. Selskapet jobber videre med krav mot sin tidligere befrakter Heritage for tapt certeparti. Totalt utgjør det nåværende kravet ca. USD 34 millioner. Det er knyttet stor usikkerhet til videre prosess, samt mulighetene for å kunne inndrive hele eller deler av kravet. Før selskapet eventuelt har nådd frem med noen krav, er status at Fondet har investert ca. NOK 39,5 millioner i prosjektet, og kun mottatt ca. NOK 1,1 million i form av utbytte. Asian Offshore II IS Selskapet har i løpet av fjerde kvartal solgt skip nr. 3 til en pris på totalt USD 10,5 millioner, som var i henhold til inngått avtale. Selskapet har også inngått en avtale om salg av skip nr. 4 i januar 2010 til en pris på USD 10,9 millioner. Når salget av siste skip er gjennomført, er det forventet at selskapet oppløses og kapitalen fra salgene av skipene utbetales til investorene. Dersom salg av siste skip går igjennom, er det forventet at Fondet vil få tilbakebetalt ca. NOK 26,5 millioner av en investering på NOK 33,7 millioner. Dette tilsier en absolutt avkastning på -21 %. Glory Container I løpet av fjerde kvartal har selskapet solgt det siste av to skip. Selskapet har, som tidligere rapportert, vært under administrasjon fra banken som følge av at befrakter gikk konkurs høsten Salgsummen var i henhold til estimatene og innebærer at det ikke er noe egenkapital igjen til investorene. Fondet har totalt investert NOK 10,4 millioner i selskapet. Utbetalinger fra underliggende prosjekter Fondet har gjennom det siste året mottatt minimalt med Certeparti- og segmentfordeling (basert på VEK) Bareboat 58 % Spot/Asset Play 20 % Timecharter 22 % utbetalinger fra underliggende prosjekter. For fjerde kvartal har dette bedret seg noe, og Fondet begynner igjen å se at kapital utbetales fra de underliggende investeringene. I løpet av fjerde kvartal har Fondet mottatt totalt NOK 15,6 millioner i utbetalinger fordelt på følgende prosjekter: Offshore 64 % Asian Offshore IS Pareefers II KS Parbarge IS Partankers V KS Bergen Drillpart RoRo 1 % Tank 10 % Produkt Tank 14 % Bulk 2 % Container 1 % Cruise 1 % Kjemikalie 4 % Kjøleskip 3 % NOK 7,9 millioner NOK 1,3 millioner NOK 2,0 millioner NOK 1,4 millioner NOK 3,0 millioner Shippingfondets prosjekter Kjøpsdato Prosjekt / selskap Antall skip Segment Byggeår (oppgradert) Certeparti slutt Type kontrakt Befrakter Disponent Eierandel VEK* Asian Offshore IS 4 Offshore Bareboat Robert Knutzen Shipholdings Ltd. Klaveness Corporate Services AS 69 % Ocean Containerships II IS 2 Container 1999 N/A N/A Lorentzens Skibs Management AS 75 % Troms Offshore MPSV IS 1 Offshore 2010 Spot/Asset play N/A Troms Offshore AS 25 % Deep Sea Bergen Invest AS 1 Offshore Oppgradert ' Timecharter Marathon Oil Corporation Odfjell Rig AS 11 % Singapore Tankers AS 12 Produkt Tank Bareboat Titan Oil Pte. Ltd. Skibs AS Tudor 50 % Master and Commander IS 2 Offshore 1998/ Timecharter Wayfield Inseis ASA / CGG Veritas DOF Management AS 24 % Parships IS 1 Kjøleskip Bareboat Halcyon Enterprises Ltd. Lorentzens Skibs Management AS 37 % Tor Cimbria RoRo KS 1 RoRo Timecharter DFDS Tor Line O.T. Tønnevold AS 41 % Pareefers II KS 4 Kjøleskip Bareboat Lavinia Corporation P.D. Gram & Co AS 31 % TDS Containerships I KS 0 Container Timecharter Mediterranean Shipping Company S.A. Thor Dahl Management AS 50 % Asian Offshore II IS 1 Offshore 2009 Spot/Asset play N/A RKOffshore Management Pte Ltd. 44 % Ocean Containerships IS 2 Container 1995 N/A N/A Lorentzens Skibs Management AS 30 % Partankers IV IS 1 Tank Bareboat Lavin Ltd. / BW Shipping Ltd. Bergshav Management AS 50 % Asian Offshore III IS 6 Offshore Bareboat Robert Knutzen Shipholdings Ltd. Bergshav Management AS 52 % KS AS Bergen Drillpart 1 Offshore Oppgradert ' Timecharter Marathon Oil Corporation Odfjell Rig AS 26 % Parbulk IS 0 Bulk 2008/2009 Kansellert Kristen Marine S.A. Thor Dahl Managment AS 45 % ( ) Ross Handy II IS 2 Bulk Bareboat Kristen Marine S.A. Lorentzens Skibs Management AS 50 % Parman MPP KS 2 Container 1988/ Bareboat Kristen Marine S.A. / Pancoast Trading Lorentzens Skibs Management AS 25 % River Cruise KS 2 Cruise 2001/ Bareboat Viking River Cruises S.A. Lorentzens Skibs Management AS 20 % Thor Dahl Tampa KS 0 Container 1984 Timecharter Mediterranean Shipping Company S.A. Thor Dahl Management AS 17 % Parbulk II IS 0 Bulk 1996 Timecharter N/A Skibs As Tudor 20 % Partankers V IS 2 Tank 1988,1988,1984, Timecharter SBM Offshore N.V. Camillo Eitzen & Co ASA 12 % Brøvig Stainless II DIS 2 Kjemikalie 2010/2011 Spot/Asset play N/A Brøvigtank AS 25 % Neptune Subsea IS 2 Offshore 2010 Spot/Asset play N/A Neptune Offshore AS 21 % Brøvig UBT AS 4 Kjemikalie 2008 Spot/Asset play N/A Brøvigtank AS 20 % ( ) Parbarge IS 2 Offshore Bareboat Marine Subsea AS Camillo Eitzen & Co ASA 10 % ParChem IS 2 Kjemikalie Bareboat Heung-A Shipping Ltd. Brøvigtank AS 25 % Parchem II IS 1 Kjemikalie Bareboat ECHEM J. B. Ugland 20 % Total 60 4, * VEK på de underliggende prosjektet er presentert før eventuell latent skatt

6 Markedskommentar Kilde: Pareto World Wide Shipping AS har bygget opp en diversifisert portefølje innenfor de ulike shipping- og offshoresegmentene. I hver kvartalsrapport vil vi oppdatere Fondets investorer på shipping og offshoremarkedet. Under følger en oppdatering på de ulike segmentene Fondet er eksponert mot. Bulkmarkedet Bulkmarkedet styrket seg gjennom 2009 etter å ha falt kraftig i slutten av Helt siden begynnelsen av den oppadgående syklusen, som startet i 2003, har mange undervurdert Kinas etterspørsel etter råvarer. Dette var også tilfellet i 2009, som ble et rekordår for kinesisk import av jernmalm med en vekst på ca. 35 % fra 450 millioner tonn i 2008 til 600 millioner tonn i I Pareto Private Equity AS tillegg har India økt sin import av kull med ca. 30 % det siste året. Disse faktorene sørger for at etterspørselen etter bulktonnasje forventes å holde seg sterk. Til tross for økt råvareimport i både Kina og India truer en stor ordrebok på tilbudssiden fortsatt balansen mellom tilbud og etterspørsel. Det kan imidlertid fortsatt settes spørsmålstegn ved hvor mye av ordreboken som vil bli forsinket eller kansellert. I 2009 ble det levert ca. 60 % av planlagte leveringer, med andre ord har 40 % av skipene som skulle leveres i 2009 fremdeles ikke blitt levert. Pareto Securities AS anslår at det trengs en forsinkelse av ordreboken på 50 % i 2010 kombinert med en etterspørselsvekst på 11 % for at nåværende balanse mellom tilbud og etterspørsel skal opprettholdes. Videre estimerer Pareto Securities AS en inntjening på mellom og USD/dag i 2010 og 2011 for Capesize skip. Gjennomsnittlig inntjening for disse skipene i 2009 var ca USD/dag. Tankmarkedet Etter et utfordrende år i 2009 har tankmarkedet fått en meget god start i Moderne VLCC skip har så langt i år hatt en inntjening på ca USD/dag mot USD/dag i Pareto Securities AS forventer en VLCC inntjening på ca. USD i første halvår 2010, som deretter reduseres til ca USD/dag i andre halvår. Ordreboken i tank har hittil opplevd noen forsinkelser, men mange skip har blitt levert og ordreboken er nå redusert til ca. 30 % av seilende flåte. Mange skip har vært ute av markedet det siste året, da de har blitt brukt som flytende oljelagre. Dersom denne trenden fortsetter, noe mange analytikere tror, vil dette gi styrke til tilbuds-/etterspørselsbildet fra redernes synspunkt er året hvor utfasing av enkeltskroget tonnasje ventes å akselerere. Med tanke på at flåten med enkeltskrog representerer en større andel enn hva som er planlagt for levering i 2010, kan man i enkelte tanksegmenter i beste fall oppleve negativ flåtevekst i Produkttankmarkedet Produkttankratene er fortsatt lave historisk sett. Dog har også dette segmentet oppnådd noe høyere rater hittil i 2010 sammenlignet med 2009, hvor ratene gjennom året holdt seg på rundt OPEX nivåer. Den moderate stigningen i inntjening skyldes økt etterspørsel etter naptha, samt økt eksport fra nye raffinerier i Østen. Det er imidlertid indikasjon på at verdens etterspørsel etter oljeprodukter er på vei opp fra bunnivået i Dette er begrunnet med forventet økt etterspørsel etter naptha, samt økt eksport fra raffineriene i Asia til Europa og USA som gir god tonn mil effekt. I tillegg vil enkelte av de største produktskipene (LR1 og LR2) fortsatt benyttes som produktlagre. En ordrebok på ca. 30 % av seilende flåte er fortsatt en stor trussel som vil sette press på markedet, samt at man har sett en økning i flåten som følge av leveringer fra verftene. Kjemikaliemarkedet 2009 var et meget tøft år i kjemikaliemarkedet og ratene var på sitt svakeste siden Nedgangen ble drevet av redusert global etterspørsel (spesielt i Europa og USA), samt nye leveringer fra verftene som utgjorde 50 % leveringsgrad av kjemikalieordreboken. Det ble levert 202 skip fra verftene i Mot slutten av fjoråret ble 36 skip skrapet. Dette er det største antallet i kjemikalieflåtens historie. Kina er lyspunktet for kjemikalierederne og kinesisk import av kjemikalier steg jevnt i ser lysere ut og IMF forventer en økonomisk vekst på 3,1 % i Som i de fleste andre segmenter er det Kina og India som vil stå for det meste av etterspørselsveksten. OECD landene virker også å ha nådd bunnen for denne gang. Ordreboken utgjør fortsatt en trussel for kjemikaliemarkedet. Steensland anslår at 405 kjemikalieskip skal leveres i 2010, og selv med 20 % forsinkelse vil dette gi en høy flåtevekst. Skraping av eldre skip vil også forekomme i Ettersom ca. 6 % av flåten er 27 år og eldre forventer man fortsatt en netto flåtevekst på mellom 10 % og 15 % i inneværende år. En sterk etterspørselsvekst er derfor høyst nødvendig i kjemikaliemarkedet. Containermarkedet Ingen shippingsegmentene har opplevd tilsvarende nedtur som containermarkedet de siste 18 månedene ble det mest utfordrende året i containertransportens historie. Etterspørselen etter containertransport mer eller mindre kollapset. Clarksons viser til en etterspørselsvekst på -9.7 % i 2009 kombinert med en flåtevekst på 6.3 %. I 2010 ventes en noe økt etterspørsel ettersom verdensøkonomien sakte, men sikkert kommer på fote igjen, men containermarkedet står fortsatt foran press. Med en etterspørselsvekst på ca. 5 % i 2010 fra 2009 og en flåtevekst på ca. det samme, kan man forvente status quo mellom tilbud og etterspørsel i containermarkedet fra 2009 til Dette vil bety fortsatt ubalanse og lave rater. Fremover vil etterspørselen etter hvert tilta med verdensøkonomien og dersom det ikke bestilles nybygg vil markedet etter hvert komme i balanse. Dette vil ikke skje i det korte bildet med mindre moderne skip også finner veien til skraphandlerne. Reefermarkedet Reeferflåten blir stadig eldre og mindre ettersom de eldste skipene skrapes og nybestillinger av spesialiserte reeferskip er mer eller mindre fraværende. Hele 73 % av reefere er p.t. eldre enn 20 år. I teorien skulle derfor reefere ha opplevde et sterkt marked til tross for en redusert etterspørsel etter ferskvarer i Slik har ikke situasjonen vært, tvert i mot har reefermarkedet også vært under press. Den største trusselen for reefermarkedet er containerskip med kjølekapasitet. Disse containerskipene representerer potensielt 6 ganger så høy transportkapasitet av ferskvarer som den spesialiserte reeferflåten. Etterspørselen etter kjølevarer forventes å stige i takt med verdensøkonomien, og man forventer en generell etterspørselsvekst etter reefertonnasje i Spørsmålet er derfor hvor mange containere som vil gå i reefertrade. De fleste containerredere har ikke kapasitet til å investere

7 i reeferkapasitet på skipene da de har nok med å finansiere selve skipene. Dersom denne situasjonen fortsetter kan man vente et bedre reefermarked i 2010 enn i 2009, men usikkerheten i reefermarkedet er fortsatt stor. RoRo RoRo-markedet er og har vært under press den seneste tiden og er på lik linje med alle andre shippingmarkeder avhengig av verdenshandelen. En omfattende nedgang i den økonomiske veksten har ført til et dårligere marked for RoRo-skip. Kontraktene som sluttes i dag er i hovedsak korte, da få eller ingen charterer vil binde seg for lange perioder i dagens marked. På den positive siden er det lite nybygg (ordreboken er p.t. 17 % av flåten) og man ser tendenser til at mye av den gamle tonnasjen skrapes. Sistnevnte underbygges av at mer enn 20 skip ble skrapet i løpet av Samtidig er p.t. 27 % av den totale flåten på 478 skip 30 år eller eldre. Dette indikerer en høy skraping også i tiden fremover. Kombinert med økt produksjon av biler og industrielle maskiner i årene som kommer, kan RoRo-markedet oppleve bedre tider i årene fremover enn hva man har sett de siste 18 månedene. Borerigg Markedet for flytende rigger som opererer på dypt vann har holdt seg meget sterkt til tross for finanskrisen og et dramatisk fall i oljeprisen, før oljeprisen igjen styrket seg mot slutten av Dypvannsrigger er normalt på lange kontrakter og har i så måte ikke opplevd samme kortsiktige fall i utnyttelsesgraden som mange andre offshoresegmenter. Det har likevel vært fraværende aktivitet når det gjelder nye slutninger og markedet har holdt seg stabilt som følge av eksisterende kontrakter inngått i 2008 og tidligere. I den seneste tid har man sett noen nye slutninger og dagratene for moderne flytere ligger rundt USD per dag, noe som er høyt historisk sett, men ca. 23 %-30 % ned fra toppen. Bedret likviditet hos oljeselskapene og høyere oljepris har igjen satt fart på etterspørselen av dypvannsrigger. Etterspørselen er i stor grad drevet av Petrobras store behov for dypvannsrigger utenfor Brasil. Ordreboken har allerede en kontraktsdekning på mellom 60 % og 70 %. Foruten Brasil opplever man sterkere etterspørsel etter moderne DP rigger i Mexico Gulfen som skal erstatte ankrede dypvannsrigger. Leteaktiviteten i Vest-Afrika har igjen økt, og dette vil også styrke markedet for dypvannsrigger. I årene som kommer venter vi at markedet holder seg på dagens nivåer med rater på USD per dag med potensialet for høyere rater i 2011 og Jack-up-markedet er preget av kortere kontrakter enn dypvannsriggene og har følgelig lagt et tøft år bak seg. Fraværet av nye kontraktstildelinger har resultert i en langt lavere utnyttelsesgrad av jack-up-flåten enn tidligere og mange jack-up-rigger har ligget ledige den seneste tiden. Dagratene har blitt presset ned til USD per dag, som gir liten kontantstrøm på bunnlinjen for nyere jackup-rigger som har blitt kontrahert til høye priser. Den relativt store ordreboken med få rigger som er på kontrakt kan gjøre jack-up markedet utfordrende også i årene som kommer. Ordreboken tilsvarer omtrent 15 % av den totale flåten, men 75 % av flåten er allerede over 20 år gammel så det vil være rom for skraping fremover. Moderne jack-up rigger tilbyr teknologiske fordeler fremfor eldre. Med tanke på at de fleste fremtidige felt har fysiske utfordringer, tror vi at markedet for moderne robuste jack-up rigger vil være vesentlig sterkere enn for eldre standard rigger. Boligrigg Boligriggmarkedet er et relativt konsentrert marked med få eiere av majoriteten av boligriggene i markedet. Det er fortsatt en god balanse mellom tilbud og etterspørsel og både utbygging av nye felt samt økt aktivitet innen vedlikehold av eksisterende felt vil sikre fortsatt god etterspørsel etter boligrigger. I områder med tøffe forhold, som i Nordsjøen, forventer man fortsatt sterk etterspørsel etter boligrigger og i Mexico Gulfen vil det fortsatt være god etterspørsel som følge av Pemex høye aktivitet innen offshore. Også boligriggmarkedet har merket den finansielle krisen vil bære preg av fortsatt press på ratene, mens fra 2011 og utover forventer de store aktørene et meget godt marked. Subsea Subsea-markedet har i likhet med de fleste offshoremarkeder vært gjennom en utfordrende periode med lav etterspørsel fra oljeselskapene. De store subseaaktørene melder nå om forventet økt aktivitet i tiden fremover. Dette støttes av en høy oljepris og en lang backlog av prosjekter som har blitt satt på hold som følge av den svake oljeprisen mot slutten av 2008 og begynnelsen av Tilbudsaktiviteten har økt kraftig siden bunnpunktet i 2009 og utestående tilbud i subseasektoren er nå mellom 80 og 90 mot 40 i april En materialisering av tilbud i fysiske prosjekter er forventet å tilta i 2010, men 2010 forventes likevel å bli et transittår med press på ratene. Den store aktiviteten ventes fra 2011 og utover og på lang sikt forventer vi et sterkt marked for subsea. Supplyskip Lavere aktivitet kombinert med levering av mange nybygg resulterte i et svakt spotmarked i Nordsjøen for offshoreservice gjennom Av samme grunner forventes det ikke noen markant bedring i første halvdel av Spotratene har så langt i 2010 styrket seg noe og ligger nå godt over OPEX med en relativt høy utnyttelsesgrad av flåten. Flere redere la deler av sin supplyflåte i opplag i 2009 og man forventet at flere ville følge etter. Dette skjedde heller i liten grad i Q og så langt i Bedret stabilitet og tegn til tiltagende vekst i verdensøkonomien, samt den styrkede oljeprisen vil på sikt gi økt aktivitet hos olje- og oljeserviceselskapene særlig i områder med store havdyp. Det siste halvåret har vi vært vitne til at flere redere har flyttet tonnasje fra Nordsjøen til andre områder, som Middelhavet, Midt-Østen og Vest- Afrika, hvor det er et økt behov for skip som kan operere på dypt vann. Ratenivået for lengre kontrakter world-wide er imidlertid svekket. Det er positivt i forhold til markedet at det nesten ikke er inngått kontrakter for bygging av nye skip i 2009 og den eksisterende ordreboken har hittil vært meget forsinket. Det må også skilles mellom moderne store PSV og AHTS, og de eldre skipene. Verden stiller stadig krav til større og mer robust supplytonnasje og markedet ser lysere ut for store PSVer enn eldre standard skip. Dog vil alle supplyskip oppleve et utfordrende marked i 2010, spesielt i Nordsjøen. Seismikk Etter en periode med sterkt redusert aktivitet innen seismikk som følge av lav oljepris og finanskrisen, begynner etterspørselen etter seismiske tjenester å tilta. Oljeselskapenes budsjetter for 2010 viser at investering i leting og produksjon står på agendaen og seismikk er tidlig ute i syklusen når oljeselskapenes aktivitet begynner å øke. PGS rapporterer om at 3D seismikk allerede er utsolgt for første halvår Generelt har man sett flere aktører melde om nyvunnede seismikkkontrakter den seneste tiden og etterspørselen er ventet å holde seg sterk under forutsetningen at man ikke får et nytt dramatisk fall i oljeprisen. Når det gjelder tilbudssiden er det fortsatt overkapasitet i eksisterende flåte forventes av de fleste aktører å bli et transittår, hvor man går fra tung «oversupply» i 2009 til et balansert marked i FPSO FPSO-markedet våknet til liv andre halvår 2009 etter å ha opplevd ordretørke i et år. Det ble tildelt seks nye kontrakter i 2009 og alle kom i andre halvår. Denne trenden er ventet å fortsette i Utvikling av nye og eksisterende offshorefelt beveger seg igjen fremover og de mindre oljeselskapene ser markedet for oljeproduksjon som attraktivt med styrket oljepris og noe bedre tilgang på kreditt. Verftene har igjen ledig kapasitet til nye FPSO-prosjekter og kombinert med lavere materialkostnader har risikoen for å ta på seg nye prosjekter blitt redusert. Basert på de potensielle prosjektene som eksisterer i dag forventer vi at kontraktstildeling vil komme tilbake til det «normale» nivået på tildelinger per år. Det er fortsatt ledig FPSO-kapasitet og det forventes å ta noe tid før en vil se full balanse mellom tilbud og etterspørsel, men en forventet sterk økning i aktivitetsnivået fremover vil gi et styrket FPSO-marked i tiden som kommer. Definisjoner I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: Fondet Pareto World Wide Shipping AS VEK Verdijustert egenkapital PPE Pareto Private Equity AS Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Fondet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Private Equity AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Private Equity AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med emisjoner i Fondet.

8 Pareto Private Equity AS, Dronning Maudsgt. 3, P.O.Box 1396 Vika, 0114 Oslo

Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping II AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Offshore AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 4 Aksjekurs og utbetalinger 5 Kursutvikling 6 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport desember 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 4 Aksjekurs og utbetalinger 5 Kursutvikling 6 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Spotmarkedet 60 prosent svakere i 2. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2008 EBITDA USD -0,6 millioner (14,3 millioner) i 2. kvartal og USD

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2009 Oslo 18.08.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tatt levering av plattformforsyningsskipet Viking Lady. Skipet påbegynte en 3 års kontrakt med Total etter levering.

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010

Green Reefers ASA. Konsernrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Gjennomført konsolidering og restrukturering av flåten i og etter utløpet av perioden EBITDA USDM -5,4 (USDM -0,6) i 2. kvartal. Spotratene

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2000 2. KVARTAL 2000 RESULTATER Belships hadde i første halvår driftsinntekter på USD 30,3 millioner, fordelt med USD 16,2 millioner i 1. kvartal og USD 14,1 millioner i 2. kvartal.

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2011 Oslo 23.08.2011 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Eidesvik og CGGVeritas starter et felles selskap for drift av 10 høykapasitets seismikkskip. I forbindelse med selskapsetableringen

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998. Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Telex: 79 350 HSHIP. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr: 921 482 957 MVA.

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Offshore supply Veien videre? Lars Kirkeby Sjefanalytiker Kreditt

Offshore supply Veien videre? Lars Kirkeby Sjefanalytiker Kreditt Offshore supply Veien videre? Lars Kirkeby Sjefanalytiker Kreditt Utfordrende markedsforhold, med veldig lav utnyttelsesgrad Utnyttelsesgrad på store PSVs og AHTSs Kilde: ODS-Petrodata og Nordea Markets

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS

TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS AKSJENS PÅLYDENDE NOK 100,- MINIMUMSTEGNING TOTALT NOK 100 000 EMISJONEN BEGRENSES TIL NOK 10 000 000 TEGNINGSPERIODE 1.9

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore - Markedsutsikter Offshore Service skipsnæringen er midt inne i en av

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer