Pareto World Wide Offshore AS Kvartal 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 2"

Transkript

1 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 2

2

3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Selskapet har mer enn 400 ansatte. Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert vekst og ikke minst ved at våre kunder og forretningsforbindelser har vist oss tillit. Pareto Project Finance AS Pareto Business Management AS Pareto Securities AS Pareto Forvaltning AS Pareto Eiendom AS Pareto Bassøe Shipbrokers AS Pareto Bank ASA Pareto Universal Fonds AS Pareto Offshore AS Pareto Dry Cargo AS Pareto PPN AS JGO Shipbrokers AS

4 Forvalters kommentar En stigende oljepris gjennom året og økte investeringsbudsjetter hos oljeselskapene har ført til aktivitetsøkning i de fleste offshoresegmentene og stigende utnyttelsesgrad. Dette har også ført til en tilstramming av ratene, spesielt innen supply- og jack-up-markedet. Oljeselskapenes investeringsvilje kan også ses gjennom en økning i antall kontraktstildelinger for feltutbygging. Sterkt stigende anbudsaktivitet indikerer klart et økende aktivitetsnivå de neste årene. I tråd med dette har Fondet notert en positiv utvikling i verdier i de fleste segmentene, støttet opp av flere store transaksjoner innen rigg- og subseamarkedene i det siste. Så lenge oljeprisen holder seg over USD 70 per fat er Pareto World Wide Offshore AS (Fondet) optimistisk med tanke på verdiutviklingen fremover. De siste måneders fokus på vestlige lands gjeldsgrad, samt tegn på avtagende vekst i Kina innebærer risiko i forhold til dette og gjør at Fondet som helhet har et konservativt syn både hva gjelder investeringsstrategi og verdivurderinger. Hendelsen med Deepwater Horizon i Mexico Gulfen har hatt en klart negativ effekt. Både konflikten rundt boremoratoriet i Gulfen, usikkerhet om årsaken til ulykken, samt hvilke konsekvenser det vil få for fremtidig aktivitet, har ført til en oppbremsing av aktivitet på dypt vann. I første omgang er dette et lokalt problem, men en lengere stans vil kunne føre til en migrasjon av dypvannsrigger og andre enheter tilpasset dypvannsaktivitet, noe som kan presse ratebildet ellers i verden. Med mange leveringer av nybygg uten kontrakt i 2011 synes dette å innebære mest risiko for dypvannsrigger. På den annen side kan også hendelsen i Gulfen gi nye muligheter. Vi har allerede notert en overflytting av aktivitet til jack-up-markedet, som har strammet seg ytterligere til. Videre har interessen for nye og moderne enheter generelt fortsatt å styrke seg på bekostning av eldre enheter. Til sist er det sannsynlig at økte krav om inspeksjon og vedlikehold av installasjoner og utstyr på havbunnen vil føre til økt behov for subsea/imr fartøy. Selv om hendelsen i Gulfen åpenbart er negativ for Fondets eksponering innen dypvannsboring kan den på den annen side gi et positivt bidrag til investeringene innen jack-up, tender rigg, subsea og supply. Viktige hendelser i Fondets investeringer i løpet av andre kvartal Deepwater Driller Ltd Vi meldte i forrige kvartalsrapport om en avtale i Deepwater Driller Ltd med Songa Offshore SE. Songa har nå en eierandel på 31,25 % av selskapet og har overtatt rollen som operatør av riggen, med ansvar for byggetilsyn, drift og markedsføring av riggen mot kontrakt. Transaksjonen ble gjennomført basert på en prising av Deepwater Driller Ltd (før emisjon) på USD 110 millioner, noe som var vesentlig over siste verdivurdering fra 1. november Imidlertid fører hendelsen i Gulfen til økt usikkerhet om riggens evne til å sikre langsiktig beskjeftigelse ved levering (april 2011) og følgelig hvordan levering av riggen skal finansieres. Dette vil også påvirke partenes evne (og vilje) til å benytte seg av kjøps- og salgsopsjonene som eventuelt kunne krystallisere verdiene på nivå med det som er nevnt over. I verdivurderingen for 30. juni 2010 har Fondet derfor valgt å legge til grunn en verdsettelse i tråd med megleranslag og uten noe merverdi i kjøps- og salgsopsjonene mot Songa. Hadde man imidlertid benyttet den implisitte prisingen av riggen i transkasjonen med Songa som ble gjennomført i april 2010, vil det kunne være et oppsidepotensial i størrelsesorden NOK 15 per aksje for Fondet. Peregrine LLC Boreskipet, som er eid av Peregrine LLC, har vært tilbake på kontrakten med Petrobras S.A. etter gjennomført verkstedsopphold. Den tekniske oppetiden har vært bra, men raten har vært noe redusert grunnet vær-stand-by. Selskapet har fortsatt et behov for kapital i størrelsesorden USD 25 millioner, og det er fortsatt usikkert hvordan dette skal finansieres. Selskapet fortsetter dialog med både långivere og eiere for å komme til en mulig løsning og håper å ha dette avklart innen kort tid. Fondets vurdering av investeringens verdi har blitt redusert med ca. 25 % siden siste VEK-beregning (1. november 2009). Dersom selskapet skulle mislykkes i finansieringen og tape investeringen (worst case scenario), vil dette ha en negativ effekt på ca. NOK 6 per aksje for Fondet. Det jobbes videre med strategiske løsninger for selskapet, og en konklusjon på denne prosessen ventes i løpet av de neste 3 6 månedene. Bassdrill Alfa Ltd Selskapet Bassdrill Alfa Ltd har fått en kontrakt på brønner ( dager) utenfor Vest Afrika for sin tender barge. I den forbindelse ble det i slutten av kvartalet gjennomført en emisjon på USD 10 millioner for å dekke behovet for arbeidskapital og mobilisering. Selskapet jobber også med en lengre kontrakt med et annet oljeselskap i

5 direkte fortsettelse av den første. Her har det blitt kommitert ytterligere USD 4 millioner for å finansiere en eventuell oppstart. Fondet har gjennom disse emisjonene økt sin eierandel noe og vil maksimalt investere NOK 34 millioner (USD 5,2 millioner), avhengig av total kontraktslengde. Verdien av investeringen er som følge av dette skrevet opp med ca. 16 % siden siste VEK-beregning. Mosvold Middle East Jack-up Ltd Når det gjelder Mosvold Middle East Jack-up Ltd («MMEJU»), er det inngått et forlik med verftet som innebærer at rigg nr. 2 kanselleres og man får en redusert pris på rigg nr. 1 (USD 7 millioner). Forliket er bl.a. betinget av at MMEJU kan fremskaffe finansiering av neste verftstermin. Det jobbes med ulike finansieringsløsninger av dette, samt kapitalbehovet ved levering og eventuell mobilisering for kontrakt. Fondet har satt av midler for å kunne delta i en eventuell emisjon. Samtidig ses det på strategiske løsninger som kan inkludere salg av riggen eller et samarbeid med industrielle partnere. Markedet for jack-ups er for tiden i bedring og Fondet er mer optimistisk på det fremtidige verdipotensialet. Investeringen var gitt null verdi ved siste VEK og er nå skrevet opp betydelig i tråd med siste megleranslag. Neptune Subsea IS og Neptune Offshore AS I tråd med tidligere kommitering og forfall av verftsterminer har Fondet i andre kvartal investert ytterligere NOK 3,1 millioner i egenkapital i Neptune Subsea IS.

6 For å finansiere sin andel av kapitalbehovet i Neptune Subsea IS har Neptune Offshore AS (eier 38,5 % av Subsea) gjennomført et konvertibelt obligasjonslån på NOK 72 millioner i to transjer. Fondet har tatt sin forholdsmessige andel i dette og har så langt betalt inn NOK 5 millioner av en total kommitering på NOK 22,9 millioner. Begge skipene til Neptune Subsea IS står så langt uten kontrakt. Equinox Offshore LTD. Equinox Offshore Ltd. har gjennomført en emisjon på USD 30 millioner for å ta levering av skipet og skaffe arbeidskapital til 12 måneders drift. Emisjonen medførte en kraftig utvanning av eksisterende aksjonærer og Fondet har redusert verdien av investeringen tilsvarende og i tråd med emisjonskurs (USD 0,19 per aksje). Fondet valgte ikke å delta i emisjonen. Forvalter og styret vil fortsette å ha hovedfokus på å bidra til løsninger i de prosjektene som står overfor utfordringer, med særlig fokus på de prosjektene der det ikke foreligger kontrakt. Det vil være behov for ytterligere egenkapital i enkelte av disse prosjektene dersom selskapene skal ta levering av enhetene, og dette er noe Fondet må hensynta i sin allokering av kapital. Fondet har imidlertid en solid kapitalsituasjon og bør således kunne følge opp de investeringene forvalter og styret finner det kommersielt riktig å følge opp. Imidlertid begrenser det Fondets evne til å ta del i nye investeringer. Verdi- og kapitalutvikling Kursutvikling Beregnet verdijustert egenkapital («VEK») for Fondet per 30. juni 2010 er på NOK 112 per aksje, basert på en valutakurs USD/NOK på 6,4970 (se mer om valutarisiko under avsnittet om valutarisiko). Kursutviklingen som rapporteres for Fondet er basert på verdijustert egenkapital. Videre er verdivurderingen av Fondets investeringer basert på innhentet markedsverdi fra megler(e)/tilrettelegger(e), hvor anerkjente verdivurderingsprinsipper og bransjemessig standarder blir lagt til grunn. Annenhåndsomsetning Det er utstedt totalt aksjer i Fondet. Pareto Project Finance AS («PPF») legger til rette for aktiv annenhåndsomsetning av aksjer. Siste omsatte kurs er NOK 133 per aksje ( ). Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver. Direkteavkastning Ved realisasjon av skip/rigger eller andeler/aksjer i selskaper som eier skip/rigger skal provenyet normalt utbetales til investorene i Fondet. Styret har imidlertid anledning til å tilbakeholde hele eller deler av provenyet som arbeidskapital. Styret kan også benytte provenyet til å foreta nye investeringer og/eller oppfølgningsinvesteringer i eksisterende prosjekter. Det er ikke planlagt noen utbetalinger fra Fondet i Investeringstakt og kapitalutvikling Kommittert kapital i Fondet var opprinnelig NOK 881 millioner. Fondet har investert i 26 enheter og har en kontantbeholdning på NOK 148 millioner. Av disse er NOK 68 millioner gjenstående innbetalinger på allerede kommitterte investeringer, mens resterende NOK 80 millioner er fri kapital som hovedsaklig vil bli brukt til oppfølging av eksisterende prosjekter og eventuelt nye investeringer. Fondet vil være tilbakeholdne med bruk av kapital til nye investeringer inntil det har kommet avklaringer i prosjektene som foreløpig ikke er fullfinansiert.

7 «Siste verdijusterte egenkapital er NOK 112 per aksje» NOK 240 Kursutvikling Pareto World Wide Offshore AS Emisjon I ,08) Emisjon II ,63) Emisjon III ,44) VEK ,15) VEK ,95) VEK ,01) VEK ) VEK ) VEK ) Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet. Kapitalutvikling MNOK Kommitert kapital VEK Fond Utbetaling Fri investeringskapital Gjenstående innbetalinger VEK prosjekter* * korrigert for latent skatt/skattefordel

8 Offshoreporteføljen Fondet har som nevnt investert/bundet opp investeringer i andeler i 26 enheter fordelt på segmentene forsyningsskip, slepe- og ankerhåndteringsfartøy, flotell (innkvarterings- og serviceenheter), boreskip, lekterrigg, halvt-nedsenkbare rigger, oppjekkbare rigger, IMR skip (Inspection Maintenance Repair) og seismikkfartøyer. Vektet certepartilengde på Fondets portefølje er ca. 2,9 år (inkludert nybygg uten certeparti som leveres frem i tid). Finansiering To prosjekter i Fondet er fortsatt ikke fullfinansiert, henholdsvis Deepwater Driller Ltd og Mosvold Middle East Jack-up Ltd. For begge to prosjektene har Fondet satt av midler til å kunne delta med sin andel av forventet kapitalbehov. Begge prosjektene er omtalt tidligere i denne kvartalsrapporten. Valuta/valutarisiko Som presisert i prospekt (og Informasjonsmemorandum) er investeringer som gjøres i valuta utsatt for svingninger mellom den underliggende valutaen og NOK. Fondet foretar ingen valutasikring, og dette innebærer at endringer i valutakurser påvirker den verdijusterte egenkapitalen i de underliggende investeringene. Ca. 70 % av verdijustert egenkapital i Fondet er eksponert mot USD (per 30. juni 2010). Ved verdifastsettelsen per 30. juni 2010 ble en valutakurs på USD/NOK 6,4970 benyttet for investeringer i USD. Dersom gjennomsnittskurs for investeringstidspunktene 5,36) ble lagt til grunn, ville VEK per aksje 30. juni 2010 vært NOK 99 per aksje. Fondets transaksjoner i løpet av andre kvartal Kjøp Fondet har ikke gjort noen investeringer i nye selskaper siden sommeren Imidlertid har Fondet gjort oppfølgingsinvesteringer i eksisterende portefølje både i første og andre kvartal 2010 på totalt NOK 40 millioner. I tillegg har Fondet som nevnt tidligere kommittert seg for opp til NOK 34 millioner i Bassdrill Alpha, hvor innbetalingene vil forfalle løpende gjennom tredje kvartal Offshorefondets prosjekter Kjøpsdato Prosjekt / selskap Antall enh. Segment Byggeår (oppgradert) Certeparti slutt 24/05/07 Asian Offshore III IS 6 Enkle PSV/AHTS Asia /09/16 19/11/07 Equinox Offshore Accomodation Ltd 2 Accomodation (2008/2009) 20/11/07 Peregrine I LLC 1 Drillship 1983 (1995, 2005, 2009) 31/12/14 19/12/07 Aquanos AS 0 Diving/Construction /12/07 Partankers V IS 2 Tank/FPSO /04/13 18/03/08 Neptune Offshore AS 1 IMR 2002 (2008)/ /03/08 Neptune Subsea IS 2 IMR /03/08 Vestland Seismic IS 1 Seismic 1995 (2008) 01/09/18 03/04/08 NFC Offshore V LLC 2 Enkle PSV/AHTS Asia /06/08 ParBarge IS 2 Accomodation /07/18 20/06/08 Bassdrill Alpha Ltd 1 Tender Rig /07/08 Deepwater Driller Ltd 1 Semi Submersible Rig /07/08 Mosvold Middle East Jackup Ltd (MMEJU) 2 Jack-up Rig /08/08 Bukhit Timah Offshore DIS 3 Enkle PSV/AHTS Asia /07/20 Total 26 2,9 *VEK på de underliggende prosjektene er presentert før eventuell latent skatt.

9 Certeparti- og segmentfordeling (basert på VEK 30. juni 2010) Timecharter 9 % Jack-up Rig 5 % Tender Rig 16 % Enkle PSV/AHTS Asia 15 % Accomodation 8 % Tank/FPSO 3 % Bareboat 25 % IMR 23 % Spot/Asset Play 54 % Annet 12 % Semi Submersible Rig 17 % Drillship 6 % Seismic 7 % Salg Fondet har ikke foretatt noen salg i løpet av første kvartal Imidlertid har befrakter i Partankers V IS benyttet sin kjøpsopsjon for de to siste skipene i selskapet. Transaksjonen vil bli gjennomført i august 2010 og det forventes at selskapet oppløses i løpet av annet halvår i Salget av skipene vil medføre en utbetaling i overkant av NOK 10 millioner for Fondet. Utbetalinger fra underliggende prosjekter I løpet av første kvartal 2010 mottok Fondet totalt NOK 8,1 millioner i utbetalinger. I andre kvartal har det ikke vært noen utbetalinger. Salg av skipene i Partankers V IS er imidlertid bundet opp, og vil medføre en utbetaling i overkant av NOK 10 millioner i løpet annet halvår Type kontrakt Befrakter Disponent Eierandel VEK Bareboat Robert Knutzen Shipholdings Ltd. Bergshav Managment AS 12 % Annet N/A N/A 2 % Timecharter Petrobras S.A. Mike Mullen Energy Equipment Resources Inc. 16 % Annet N/A Aquanos AS 4 % 0 Timecharter SBM Offshore N.V Johs. Hansen Rederi AS 13 % Annet N/A N/A 31 % Spot/Asset play N/A Neptune Offshore AS 13 % Bareboat Albatross Shipping Ltd. Klaveness Corporate Services AS 35 % Spot/Asset play N/A Navigation Finance Corp. 15 % Bareboat Marine Subsea AS Bergshav Managment AS 25 % Spot/Asset play N/A Bassdrill Ltd. 31 % Spot/Asset play N/A Songa Offshore SE 13,1 % Spot/Asset play N/A Mosvold Shipping Group 9 % Bareboat Swiber Offshore Marine Pte Seabulk AS 12 %

10

11 Markedskommentar Kilde: Pareto Project Finance AS Offshore The fundamentals for the offshore markets have been positive on long term through the financial crisis and we are now beginning to see improvement also in the shorter term of events. We expect the oil price stabilizing above USD 70/bbl, easing credit markets and reduction in upstream costs to lead to higher offshore activities going forward. Demand for oil will continue to grow, driven by increasing population, and demand for better living standards. According to the IEA, demand for oil is expected to grow by 1 % p.a. from 85 million barrels per day in 2008 to 105 million barrels per day in We expect this to be led by emerging regions including Asia, Middle East, and India. According to Pareto s annual E&P Survey, oil companies have indicated an average investment planning price of USD 55/bbl. On this basis, it is expected to see 7 % and 15 % growth in offshore E&P spending in 2010 and 2011, respectively. This view has already been supported from recent oil companies announcements. The organic reserve replacement ratio has been declining since 1999, despite oil companies increasing their E&P spending steadily over the same period. In order to meet the demand for oil going forward, and prevent significant net depletion of oil reserves, oil companies will be forced to increase production levels. The only foreseeable way of achieving this is by continued increased investments, bringing new fields into production. The incident with the Deepwater Horizon Rig in the Gulf of Mexico has had a negative effect on the offshore industry. Both the drilling ban in the Gulf region and the uncertainty of the consequences the incident will have for future activity have led to a slowdown of operations in the deep water segment. Initially this is a local problem but a longer drilling ban could lead to a migration of deepwater rigs and other deepwater units to other regions, which will have a negative impact on deepwater rates. The risk seems to be the highest for deepwater rigs due to delivery of many new buildings in 2011 currently without contracts. Drilling The global jack-up fleet currently consists of 453 jack-ups. There are a further 62 units planned, on order or under construction, with delivery between 2010 and 2012.

12 There are currently 56 jack-ups cold stacked, 55 units in warm/hot stacked mode and a further 22 jackups are undergoing yard stays for maintenance and repair. Considering the age profile of the current jackup fleet we find it likely that a large number of these will remain at yards going forward. Of the remaining 320 rigs, 312 are drilling while 8 are en-route between contracts. The Middle-East continues to be the dominant region, with 84 rigs in operation, while the Other Asia and the Far East together employ 93 rigs. Focusing on the high-end segment consisting of IC units capable of drilling in water depths down to 300 feet, the market looks significantly better. 185 out of 245 jackups are contracted and only 16 are cold stacked. Of the 185 rigs that are currently drilling, 109 are free in 2010, 48 in 2011 while the remainder are contracted for 2012 and beyond. Lately we have seen the spread between old and new units increase to USD 40 50,000 per day and new jackups currently operate with 94 % utilization, while older jack-ups are below 85 %. With the current day rates, a lot of the older rigs that are currently cold stacked or undergoing yard stays could remain outside the market for years to come, perhaps never to return. This would help the supply/ demand balance and would benefit newer rigs and their owners. The deepwater drilling market is typically oil centric and enjoys long lead times. The high capital intensity and complexity of deepwater projects results in typically only the major oil companies or national oil companies can sponsor them. The result of this has been continuous high deepsea market utilization despite the credit crisis because most units have been on longer contracts, hence very few deepwater rigs have been subject to contract renewal the last 18 months. Lately some new buildings have come into the market but also these rigs have been absorbed, although at lower rates. The latest UDW contracts have been closed at approximately USD 450,000/day and rates for rigs entering the market now seem to be pushed downwards against USD 400,000/day. This is significantly down from the record high levels seen 18 months ago, but still more than manageable for most owners considering contract periods are for several years. In late June, a New Orleans federal court issued a preliminary injunction against the six month drilling ban imposed in the US GoM and immediately prohibited the US government from enforcing the ban. Secretary Salazar immediately said they would appeal the injunction and also announced the governments intentions of issuing a new moratorium with more documentation to back it up. The new moratorium will likely include more exceptions to the drilling ban, including development and appraisal drilling of reservoirs with a low risk profile. Regardless of the drilling ban, the near term market situation for the UDW market is challenging. Most of the larger established companies should be well positioned to handle a weak market brought on by the current supply overhang. Supply market A stronger oil price and more stable macro environment has increased the confidence in the supply and subsea markets as well. The spot market has shown strong development the past period and recently we have seen PSV rates of about 250,000 NOK/day. In comparison, average rates the last 3 years have been 200,000 NOK per day. The increase in rig activity will result in a higher demand for supply vessels, and the floating rig fleet is set to grow by 45 % by The high number of upcoming pipe-laying projects will further increase the need for supply vessels, and the currently known pipe-laying projects until 2016 could tie up vessel years for pipe carrying PSVs. The supply vessel fleet is also set for growth due to the relatively large number of newbuildings on order. This is no new phenomenon as the North Sea PSV and AHTS fleet has grown by an average of 13 % per year since This growth have been absorbed by the market so far, and if we take into account that when deleting all vessels above 25 years of age the supply fleet is set to experience an almost stand still the next years. This and the increased activity related to rig activity and pipe-laying should give good reason to be optimistic for supply owners. Subsea We have also continued to see increased subsea tendering activity worldwide. However, for shorter-term SURF (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines) work, particularly in the UK North Sea and the Gulf of Mexico, the pricing environment remains competitive. In the Conventional market in West Africa this year activity has increased and we expect this market to continue to remain strong in the short and medium-term. Many subsea contracts were postponed during 2009 and these contracts are expected to come to market award during 2010 and The current SURF contracts will eventually move into the offshore installation phase which is expected to commence beyond One of the major players in subsea, Acergy, expects that the trend will be for SURF projects

13 to continue to increase in size and complexity which will contribute to substantial industry growth in the medium-term. Owners of modern high quality assets will be well positioned to capture these future growth opportunities. Seismic market The seismic market has turned a corner from the trough seen last year. With increased demand on higher E&P spending and general emphasis on resource expansion, coupled with limited fleet growth, the market balance is now looking far better than last year. In the short term, The Deepwater Horizon incident has however created uncertainty around how many seismic vessels which could potentially be leaving the Gulf of Mexico creating a tougher competition amongst the seismic players in the rest of the world. This will be highly dependant on how long the drilling moratorium will last. The long term view for seismic services are positive and we expect activity to increase in 2H 2010 and the beginning of 2011, however there have been no signs of increased profitability for seismic owners so far and we may have to wait until we se 2H 2011 before any increase in seismic rates are seen. Definisjoner I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: Fondet Pareto World Wide Offshore AS VEK Verdijustert egenkapital PPF Pareto Project Finance AS Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Fondet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen/kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med emisjoner i Fondet.

14 Pareto Project Finance AS, Dronning Maudsgt. 3, P.O.Box 1396 Vika, 0114 Oslo

15 Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA - 2. KVARTAL 2010: Pareto Offshorekapital ASA sitt eneste formål er å investere i Pareto World Wide Offshore AS og eier p.t. 55 % i fondet. Pareto World Wide Offshore AS investerer i offshoreprosjekter tilrettelagt av blant annet Pareto Project Finance AS. Kvartalsrapport for Pareto World Wide Offshore AS ligger vedlagt. Verdijustert egenkapital per 30. juni 2010: Siste omsatte kurs (9. juni 2010): 57,00 kr 62,00 kr NOK Emisjon I ,08) Emisjon II ,63) Emisjon III ,44) VEK ,15) VEK ,95) VEK ,01) VEK ) VEK ,74) VEK ,50)

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 2

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 2 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Offshore AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4

Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping II AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Første kvartal 2014 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets investeringer

Detaljer

Norwegian Centres of Expertise

Norwegian Centres of Expertise Rådgiversamling i Hordaland - etterutdanningstilbud 22. august 2011, Straume, Trond Olsen trond.olsen@ncesubsea.noolsen@ncesubsea no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Vegard Saur, Windcluster Norway Industry meets Science, Trondheim 20. oktober 2015 Agenda Bedriftsnettverk Offshore Wind Offshore Wind Windcluster

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

«Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit. Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013

«Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit. Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013 «Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013 Regimeendringer Det er med stor ydmykhet jeg tar på meg denne oppgaven.. Tror ikke jeg

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Generelt om selskapet

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis

Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis Senior porteføljeforvalter Jarle Sjo Maritim 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Verdensøkonomien noe høyere vekst i 2016 enn 2015 (IMF) IMF har oppdatert sine prognoser (world economic outlook) og fremhever

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

With effect from 1 January 2005, FESIL ASA applies the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the consolidated accounts.

With effect from 1 January 2005, FESIL ASA applies the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the consolidated accounts. QUARTERLY REPORT - 4. QUARTER 2006. FESIL ASA - Preliminary Result 2006. With effect from 1 January 2005, FESIL ASA applies the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the consolidated accounts.

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer