Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3"

Transkript

1 Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3 Lenke: Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond

2 Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll Ansvarlig Forvalter Ansvarlig Forvalter Forvalter Forvalter/Forretningsfører Eiendom Shipping/Offshore Eiendom/Shipping/Offshore Shipping/Offshore Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: E-post: E-post: E-post: E-post: Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Fredrik Jansen Sommernes Forvalter Forretningsfører Forretningsfører Eiendom/Shipping/Offshore Eiendom Eiendom Tlf: Tlf: Tlf: E-post: E-post: E-post: Dronning Mauds Gate 3, P.O. Box 1396 Vika, NO-0114 Oslo, Norway, Tlf: ,

3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Selskapet har cirka 450 ansatte. Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert vekst og ikke minst ved at våre kunder og forretningsforbindelser har vist oss tillit. Pareto Project Finance AS Pareto Business Management AS Pareto Securities AS Pareto Forvaltning AS Pareto Bassøe Shipbrokers AS Pareto Bank ASA Pareto Wealth Management AS Pareto Offshore AS Pareto Dry Cargo AS Pareto PPN AS JGO Shipbrokers AS Pareto Forsikringsmegling AS

4 Forvalters kommentar Uroen i finansmarkedene gjennom tredje kvartal signaliserer svakere vekst i offshore markedene fremover. Det langsiktige bildet er fremdeles sterkt og vil fortsette å bli drevet av behovet for å erstatte fallende, eksisterende reserver med nye. Olje er og blir en knapp ressurs, noe som er en av årsakene til at oljeprisen har vært forbausende sterk på tross av all uroen. Aktiviteten innenfor offshore har også fortsatt å øke og man har sett nye nivåer både på rater og transaksjonsverdier. Allikevel er det sannsynlig at svakere global økonomisk vekst og gjeldskrisen i PIGS-landene vil ha negativ innflytelse på utsiktene på kort til mellomlang sikt. Den umiddelbare effekten kan man allerede se ved at bankene er mer restriktive på utlån enn før sommeren, samtidig som lånekostnadene øker. Det er et stort finansieringsbehov fremover både for oljeselskaper og oljeservice selskaper, slik at dette vil redusere veksttakten. Lavere generell økonomisk vekst vil også påvirke hvor aggressive oljeselskapene ønsker å være når investerings-budsjettene skal settes de kommende år, som igjen begrenser hvor raskt markedene vokser. Oppgangen vi så i 2010 har fortsatt å styrke seg i 2011, men det virker nå mer sannsynlig med en utflating på kort til mellomlang sikt. Det langsiktige bildet er for sterkt til at en ny nedgang virker realistisk. Vi ser at rateoppgangen har spredd seg til flere segmenter, fra moderne jack-ups til eldre jack-ups, til midwater rigger og til dypvannsrigger. I supplymarkedene har ratene skutt voldsom fart gjennom kvartalet. Tender aktiviteten er rimelig høy i alle segmenter, så det ser ut til at man er sikret at aktiviteten neste år blir høyere enn i år. Muligens flater det noe ut deretter, men vi beveger oss uansett i riktig retning. I våre prosjekter har vi notert en klar bedring i interessen både for å leie enheter og for å kjøpe enheter. Det er flere og flere interessenter i markedet og betalingsvilligheten øker, både for kjøp og for leie. Dette har vesentlig betydning for prosjektene i Pareto World Wide Offshore AS («PWWO») og forvalter er mer optimistisk enn tidligere på å få gjort realiseringer eller slutninger som øker aksjonærenes verdier. Forvalter er derfor fortsatt positiv til verdiutviklingen i PWWO. Viktige hendelser for PWWOs investeringer i løpet av tredje kvartal Songa Eclipse Ltd (Deepwater Driller Ltd) PWWO har solgt sine aksjer i selskapet til hovedeier Songa Offshore i tredje kvartal. Som godtgjørelse mottok PWWO USD 17,6m i kontanter samt en bonusavtale som gir krav på ytterligere vederlag i løpet av en 18 måneders periode fra levering, avhengig av verdiutvikling på riggen og opptjent kontantstrøm. Riggen vil starte på en 18 måneders kontrakt med Total utenfor Angola i november i år til en rate på ca USD per dag. Totalverdien på bonusavtalen kan innebære en oppside i forhold til siste verdivurdering av prosjektet pr Samtidig har PWWO mottatt et krav fra Larsen Oil & Gas Ltd på deler av salgsprovenyet. Dette kravet bestrides, men man har besluttet å holde midler til side som dekning. Det er sannsynlig at kravet vil bli gjenstand for rettslig behandling, men tidspunktet for dette vites ikke i skrivende stund. Bassdrill Alpha Ltd Aksjonærene deltok i en mindre emisjon på USD 2,5m i august for å finansiere oppstart av en ny kontrakt for riggen. Den er nå sluttet til Total Kongo i en fast periode på 8 9 måneder, med opsjoner på forlengelse. Raten er opp i overkant av 15 % fra forrige kontrakt. Det jobbes med en refinansiering av obligasjonslånet med 17,5 % rente som forfaller mot slutten av året, noe som vil bedre egenkapitalavkastningen betydelig. Middle East Jack-up Ltd Riggen blir levert i oktober. Det foreligger konkret kjøpsinteresse for riggen fra flere hold og på nivåer som er vesentlig opp i forhold til tidligere i år. Samtidig er det gode muligheter for befraktning på akseptable nivåer. PWWO har satt av midler for å ta levering uten ytterligere opptak av gjeld. Forvalter venter en avklaring på dette prosjektet før jul. Parbarge IS Barge virksomheten til Marine Subsea blir flyttet over i et nytt selskap som heter African Offshore Services og

5 som drives av den tidligere ledelsen i Marine Subsea. Våre sluttbrukere og kontraktsbetingelser forblir de samme. Totalt sett er dette en god løsning for prosjektet ettersom motpartssikkerheten anses som å være bedre, samtidig som lønnsomheten blir den samme. Neptune Subsea og Neptune Offshore Man har besluttet å ta levering av begge skipene til rabatterte priser. De leveres i oktober og november. Det jobbes med befraktningsmuligheter, både korte og lange, og interessen har vokst betydelig etter at det ble klart at skipene blir levert. Neptune Subsea er kapitalisert godt nok opp til at skipene kan være uten inntjening i nesten ett år uten at man behøver ytterligere tilførsel av kapital. Hva som skjer med Neptune Offshore videre, utover eierandelen i Neptune Subsea, avhenger av hvilken type befraktning skipene får. Vestland Seismic IS Motpartssikkerheten er vesentlig bedret ettersom befrakter RXT har inngått en avtale med en industriell partner som har skutt inn USD 10 millioner i morselskapet og USD 20 millioner i et felles eiet datterselskap. Markedsutsiktene har også bedret seg og seismikk skipet som Vestland eier har sluttet ut året. Ekstraordinært utbytte Etter salget av aksjene i Songa Eclipse Ltd vedtok generalforsamlingen et ekstraordinært utbytte på NOK 10 per aksje. Dette ble betalt ut til aksjonærene i september. Dette var første utbytte fra PWWO siden oppstart. Ny VEK justert for utbytte er således NOK 113 per aksje. Volatil US dollar Som presisert i prospekt (og Informasjonsmemorandum) er investeringer som gjøres i valuta utsatt for svingninger mellom den underliggende valutaen og NOK. PWWO foretar ingen valutasikring, og dette innebærer at endringer i valutakurser påvirker den verdijusterte egenkapitalen i de underliggende investeringene. Ca 72 % av verdijustert egenkapital i porteføljen er eksponert mot USD (per 30. september 2011). Lavere USD hadde pr 30. juni 2011 hatt en negativ effekt på rapportert VEK i norske kroner på ca 6 %. Siden da har USD/NOK steget med ca 3 %.

6 Verdi- og kapitalutvikling Kursutvikling Beregnet verdijustert egenkapital («VEK») for PWWO per 30. juni 2011 er på NOK 123 per aksje, basert på en valutakurs USD/NOK på 5,3822. Justert for utbetalingen på NOK 10 per aksje i september er denne nå på NOK 113 per aksje. Kursutviklingen som rapporteres for PWWO er basert på verdijustert egenkapital. Videre er verdivurderingen av de underliggende investeringene basert på innhentet markedsverdi fra megler(e)/tilrettelegger(e), hvor anerkjente verdivurderingsprinsipper og bransjemessige standarder blir lagt til grunn. Annenhåndsomsetning Det er utstedt totalt aksjer i PWWO. Pareto Project Finance AS («PPF») legger til rette for aktiv annenhåndsomsetning av aksjer. Siste omsatte kurs er NOK 90 per aksje ( ), noe som også bekreftes gjennom omsetninger gjort i feederselskapet Pareto Offshorekapital. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver. Direkteavkastning Ved realisasjon av skip/rigger eller andeler/aksjer i selskaper som eier skip/rigger skal provenyet normalt utbetales til investorene i PWWO. I tråd med dette ble det betalt ut et ekstraordinært utbytte på NOK 10 pr aksje i september i.f.m. salget av aksjene i Songa Eclipse Ltd. Styret har imidlertid anledning til å tilbakeholde hele eller deler av eventuell salgsproveny som arbeidskapital. Styret kan også benytte provenyet til å foreta nye investeringer og/eller oppfølgningsinvesteringer i eksisterende prosjekter. Investeringstakt og kapitalutvikling Kommittert kapital i PWWO var opprinnelig NOK 881 millioner. PWWO er for tiden investert i 20 enheter og har en kontantbeholdning på ca. NOK 155 millioner. Av disse er ca. NOK 23 millioner gjenstående innbetalinger på allerede kommitterte investeringer, mens resterende NOK 132 millioner er fri kapital som hovedsaklig vil bli brukt til oppfølging av eksisterende prosjekter. PWWO vil være tilbakeholdne med bruk av kapital til nye investeringer inntil det har kommet avklaringer i prosjektene som foreløpig ikke er fullfinansiert.

7 «Siste verdijusterte egenkapital er NOK 113 per aksje, justert for utbytte på NOK 10 per aksje som ble utbetalt i september» Kursutvikling Pareto World Wide Offshore AS* NOK Emisjon I (USD/NOK 6,08) Emisjon II (USD/NOK 5,63) Emisjon III (USD/NOK 5,44) VEK (USD/NOK 5,15) VEK (USD/NOK 5,95) VEK (USD/NOK 7,01) VEK (USD/NOK 6.60) VEK (USD/NOK 5.74) VEK (USD/NOK 6.50) VEK (USD/NOK 5.86) VEK (USD/NOK 5.39) Ex utbytte * Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet. Kapitalutvikling MNOK Kommitert kapital VEK Fond Utbetaling Fri investeringskapital Gjenstående innbetalinger VEK prosjekter* * korrigert for latent skatt/skattefordel

8 Offshoreporteføljen PWWO har som nevnt investert/bundet opp investeringer i andeler i 20 enheter fordelt på segmentene forsyningsskip, slepe- og ankerhåndteringsfartøy, flotell (innkvarterings- og serviceenheter), lekterrigg, halvt-nedsenkbare rigger, oppjekkbare rigger, IMR skip (Inspection Maintenance Repair) og seismikkfartøyer. Vektet certepartilengde på porteføljen er ca. 2,4 år (inkludert nybygg uten certeparti som leveres frem i tid). Finansiering Som nevnt i kvartalsrapport for tredje kvartal 2011 har MEJU sikret finansiering frem til levering, gjennom utstedelse av obligasjonslånet på USD 50 millioner. I dette prosjektet gjenstår det USD 30 millioner å finansiere ved levering, og noe av dette kan komme i form av ytterligere egenkapital. PWWO har satt av midler for å dekke sin andel av dette. PWWOs transaksjoner i løpet av tredje kvartal Kjøp PWWO har ikke gjort noen investeringer i nye prosjekter siden sommeren Imidlertid har selskapet gjort oppfølgingsinvesteringer i eksisterende prosjekter. Gjennom tredje kvartal ble det innbetalt NOK 5 millioner i prosjektet Bassdrill Alpha Ltd. Innbetalingen er gjort i forbindelse PWWOs prosjekter Kjøpsdato Prosjekt / selskap Antall enh. Segment Byggeår (oppgradert) Certeparti slutt Asian Offshore III IS 6 Enkle PSV/AHTS Asia Equinox Offshore Accomodation Ltd 2 Accomodation (2008/2009) Peregrine I LLC 0 Drillship 1983 (1995, 2005, 2009) Neptune Offshore AS 1 IMR 2002 (2008)/ Neptune Subsea IS 2 IMR Vestland Seismic IS 1 Seismic 1995 (2008) Bukhit Timah Offshore DIS 3 Enkle PSV/AHTS Asia ParBarge IS 2 Accomodation Bassdrill Alpha Ltd 1 Tender Rig Songa Eclipse Ltd 1 Semi Submersible Rig Middle East Jackup Ltd (MEJU) 1 Jack-up Rig 2010 Total 20 2,4 *VEK på de underliggende prosjektene er presentert før eventuell latent skatt.

9 Certeparti- og segmentfordeling (basert på VEK) Timecharter 32 % Jack-up Rig 12 % Enkle PSV/ AHTS Asia 12 % Accomodation 10 % Bareboat 30 % Tender Rig 24 % IMR 27 % Spot/Asset Play 24 % Annet 14 % Semi Submersible Rig 7 % Seismic 8 % med emisjon i selskapet og er i henhold til tidligere kommitteringer. Salg Aksjene i Songa Eclipse Ltd ble som nevnt tidligere solgt for USD 17,6m med tillegg av en bonusavtale som kan sikre ytterligere oppgjør avhengig av riggens verdiutvikling og inntjening i løpet av en 18 måneders periode fra levering. Utbetalinger fra underliggende prosjekter PWWO har ikke mottatt utbytte fra underliggende investeringer i løpet av tredje kvartal. Definisjoner I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: PWWO Pareto World Wide Offshore AS VEK Verdijustert egenkapital PPF Pareto Project Finance AS Type kontrakt Befrakter Disponent Eierandel VEK' Bareboat Robert Knutzen Shipholdings Ltd. Bergshav Managment AS 12 % Timecharter N/A N/A 1 % Timecharter Petrobras S.A. Mike Mullen Energy Equipment Resources Inc. 16 % N/A Annet N/A N/A 31 % Spot/Asset play N/A Neptune Offshore AS 13 % Bareboat Albatross Shipping Ltd. Klaveness Corporate Services AS 35 % Bareboat Swiber Offshore Marine Pte Seabulk AS 12 % Bareboat Marine Subsea AS Bergshav Managment AS 25 % Timecharter N/A Bassdrill Ltd. 37 % Timecharter N/A Songa Offshore SE 13 % Spot/Asset play N/A Swicorp 9 %

10 Markedskommentar Offshore Kilde: The upturn in oil service markets that we predicted a year ago appears well underway and according to expectations. The rising oil price and E&P budgets with 15 % growth this year have set the tone, and we now see the underlying markets responding accordingly. Last year was characterized by utilization and day rate stabilization, with really only one segment showing upwards movement (modern jack-ups). This year, there is upwards movement in the utilization and dayrates in nearly all segments with asset values following suit. In short, the upturn is both broadening and strengthening. The question is how long this will continue, as it is in stark contrast to the past quarter s unrest in global financial markets. These markets are now telling us that we re likely to face significantly lower economic growth in the coming years. This will surely have a dampening effect on the growth pace in the oil industry and in oil service markets. On an absolute basis, therefore, things are looking less positive than some months ago and in the short to medium term, we are less convinced that we will continue to see large upticks in dayrates and valuations. The most immediate effect is already there, through debt financing becoming less available and more expensive. For a capital intensive industry like oil & gas, this has significant negative impact. On a relative basis, though, the oil & gas industry stands out as a winner. There can be no clearer evidence than the difference between the performance of the oil Pareto Project Finance AS price and the world s stock markets (as measured by MSCI World Index) this year. The oil price is up 19 % YTD, while the stock markets are down 9 %. This outperformance of 28 %-points is even more intriguing given the risk-off sentiment that has characterized global financial markets in recent months, something that typically has a very negative impact on commodity prices. If the oil price had followed global stock markets south, it would have traded at USD 87/b, and in a risk-averse environment like now, probably even lower. Why is this not the case now? The oil price vs MSCI World Index Source: Bloomberg, Digital Look Our answer is that the oil price is fundamentally driven and primarily so by the long term energy challenges that

11 the world is facing. Oil is simply a scarce resource, with growing demand. Going forward, it will become scarcer and demand will continue to grow. Perhaps slower in the coming few years, but the supply / demand equation for oil will continue to worsen (seen from the consumer s perspective), driving a rising need to discover and develop new resources. That is why the oil price is as robust as it is, and that is why the activity levels in the oil & gas industry are continuing to rise, particularly offshore. Hence, we are still convinced that offshore oil services is the place to be for the long term investor. Slower growth is better than no growth and positive returns are better than no returns, which is what risk free interest rates are yielding now. We believe the real upward driver of the oil price will be rising finding and developing costs. In turn, this will be driven by an accelerating need to replace the existing reserve base, which has been shrinking for more than 30 years. The future reserves will be hard and costly to find, develop and produce. And much more so than the reserves we re currently producing from. We beg investors to consider some staggering numbers: During the 1990s, the global oil industry spent USD 1.1 trillion and managed to find approximately 137 bn barrels of new oil reserves. In the period , the oil industry spent USD 2.8 trillion (2.5 times more) and only managed to discover 143 bn barrels of oil a mere 4 % increase over the previous decade. The gap between consumed oil and new discoveries widened from 112 bn barrels to 137 bn barrels an increase of 22 %. What will happen during the coming decade? Firstly, oil consumption looks set to be 10 % higher than the previous decade, adding further pressure. For new discoveries to keep pace with demand, the global discovery rate would need to double. That seems an impossible feat. Most likely, the world will struggle even maintaining the past decade s discovery rate, meaning that the decline in existing reserves will accelerate. A steadily increasing proportion of global production will have to come from new and more expensive oil. For this production to come into the market, oil prices must rise. It is really as simple as that. Of equal interest is the global expansion of natural gas demand, which is the world s fastest growing source of energy. Nearly all of the demand growth is outside of the OECD, and is following the early demand patterns seen for oil in the main emerging economies of the world. What adds to the demand growth is increased use of electricity. Bear in mind that ¼ of the world s households still has no access to electricity. Natural gas is an abundant and cheap source of electricity and this is now showing up in demand numbers in key economies across the globe. Chinese natural gas demand and relative pricing Source: Pareto Securities, BP, IEA Overall, offshore production of oil and gas is forecast to grow by 74 % in the coming 20 years. This will constitute 100 % of the total growth in global oil and gas production. In short, the oil industry will be spending an awful lot of money in the coming decades and the bulk of it will be spent offshore. That is excellent news for the offshore oil services industry. Global oil & gas production Source: Rystad Energy The new discoveries in Norway are also relevant for our outlook, as they rank as the most significant discovery of

12

13 new resources globally this year. This has spurred renewed optimism in Norway, particularly in the Arctic north. We have already seen seismic acquisition activity respond almost immediately and additional drilling efforts are sure to follow in the coming years. In turn, this will enhance the need to support services from supply vessels and, when the fields are finally developed, from offshore construction vessels. Given the harsh environments in these areas, this will be yet another example of how larger and more complex units need to be built and the general need to modernize the offshore fleets to cope with new demands. utilization in the premium jack-up market has stabilized above 95 %, rates are moving upwards more slowly. On the other hand, utilization and rates for standard jack-ups have risen substantially with such units commanding rates that are only 10 % 15 % below premium units. This is a bullish sign. Roughly 40 new jack-ups have been ordered for a total of more than USD 9bn. There are options for another 23 units. Yard prices have risen about 15 % during this period. In the past quarter, however, ordering activity has subsided as access to funding has become more limited and the various players appetite for risk has come down. We are now seeing that some of the yard options are left undeclared. There is an awful lot of take-out financing to secure to take delivery of the speculatively ordered rigs, and right now, risk capital is hard to come by. This may present larger players with M&A opportunities. In this respect, the latest transaction of a premium jack-up newbuild at around USD 220m demonstrates that buyers are willing to pay top dollars for a modern rig. Global utilization standard jack-ups Source: Teknisk Ukeblad, Rystad Energy Drilling The drilling industry continues to be brimming with optimism, as evidenced by the USD 25bn of newbuild orders that have been placed so far in the cycle. This has been a response to clients needs for modern and more capable units, as well as to the general, fundamental outlook for the oil markets. Established rig yards now have full order books well into 2014 and are quoting higher prices. As a result, rig owners are sourcing yard slots from more inexperienced yards at high prices, but with potentially earlier delivery. Are there too many rigs on order? Investors should take comfort from the fact that 40 % of the global drilling fleet is 30 years or older. There is a lot of replacement need in addition to the demand growth mentioned above. Therefore, a global orderbook that constitutes approximately 20 % of the current fleet is likely to be insufficient, meaning that the market looks set to tighten significantly in the coming 2 3 years. On the other hand, a lot of rigs are coming out of yards at the same time (2013), which could result in a temporarily overcrowded buyers market. This potential threat, however, lies some years down the road. Jack-ups Global jack-up utilization and dayrates have recovered and have spread to the market for standard jack-ups. Although Source: Pareto Securities, ODS-Petrodata Floaters Leading edge floater dayrates have topped USD 500k/d for the first time in the cycle, with the majority of ultra deepwater fixtures being in the USD k/d range. Rig availability is very tight in the near term and is unlikely to ease off until the rigs from the current newbuilding cycle starts getting delivered from 2013 and onwards. Norway is a bright spot in the industry with the abovementioned fixture of USD 500k/d and Statoil s award of 8-year contracts for the use of 2 category D rigs, with expected delivery during the second half of The two large discoveries offshore Norway is likely to add more fuel to a very tight Norwegian market. Transocean s acquisition of Aker Drilling this summer at an implied rig price of USD 930m/rig is a perfect example of this.

14 Dayrates floaters Source: Pareto Securities, ODS-Petrodata Supply market The North Sea spot market has been very tight during the summer season and is enjoying a stronger end to the year than what was the case 12 months ago. This goes both for PSVs and for AHTS. Norwegian clients have secured several vessels on long term contracts and a substantial amount of new tenders are out in the market for additional tonnage, primarily for large PSVs. North Sea Spot Rates PSV (> 4,000 dwt) Source: Pareto Research, JGO Offshore, Westshore A cooling factor is the newbuilding ordering activity, which has risen substantially in line with improving conditions. A lot of vessels are being ordered, primarily large PSVs, and the debate is whether there are too many such vessels on order. We don t think so, as roughly two thirds of the order book is targeted markets in the Gulf of Mexico and Asia Pacific. We also note that ordering activity has subsided in line with worsening financial and macro conditions, which will help the market balance going forward. Broadly speaking the global PSV fleet looks to grow by an average of 7 % p.a. in the next two years, which is not very high considering that demand for such vessels has grown by an average of 10 % per year since For AHTS, the order book is smaller, and with an average fleet growth of 3 % in the next two years, this market looks likely to tighten. Many now see the AHTS market as the next in line for substantial newbuilding activity. Subsea The subsea vessel market appears to be set for a more buoyant 2012 than what has been the case this year. The order books for the larger subsea construction companies are record high, promising significant activity growth in coming years. There is also substantial growth in smaller tenders for a variety of subsea work across the globe as the oil companies try to catch up with low maintenance levels in the past two years, continue to work on enhanced oil recovery plans and prepare for new fields to come on stream. Judging by the field development plans in key regions such as Brazil, West Africa, GoM and Australia, the subsea industry looks set to enjoy a strong run in the next 5 10 years. Technip, the second largest subsea construction company, recently said that the Norwegian subsea market would double in size in the next 3 years. A recovering Gulf of Mexico is also adding to the picture. Analysts expect as much as USD 18 bn of large subsea contracts to be awarded in the next 15 months globally, of which roughly 40 % will for work in West Africa, 20 % in Australia and 20 % in Brazil. Overall, the demand for subsea vessel services looks set to increase more than 40 % in the next two years. This means that vessel shortage could remerge as an important factor in the not too distant future. Technip has already said that it is fully booked for 2012 and is looking to add more vessels. As with most other segments, owners of modern high quality assets will be well positioned. Moreover, it is likely that the recently completed merger between Subsea7 and Acergy will provide space in the market for new entrants. In turn, these will likely be scouting for quality assets as a means to gain market share. We have already seen several new, private equity backed players emerge, who plan to eat into the big guns market shares. Seismic market The seismic market has seen a steady rise in demand, which is now at all time high measured in terms of acquisition activity. However, the influx of new vessels into the market has kept a lid on utilization levels and on dayrates. On the other hand, multi-client demand has boomed. There are signs that things are about to improve for the vessel owners. The oil industry appears to be back in the market with large programs, both for traditional exploration seismic and for more specialized surveys like wide azimuth surveys, ocean bottom seismic surveys and EM surveys. The multi-client market in the Gulf of Mexico, which is of significant importance for global vessel utilization, has restarted with four large multi-client surveys haven been approved. Some 7 % 9 % of the global seismic fleet will be moving to

15 the Gulf in the next six months, according to analysts. Tenders for the Norwegian have come out earlier than last year, a sign that oil companies in this area expect a tighter market next year. With rig rates now starting to rise again and the mounting challenge to discover more oil & gas reserves, there is reason to expect seismic to experience a solid recovery. The oil industry still only manages to strike a discovery in one out of every four exploration wells. It is estimated that dry well costs amount to USD 15 20bn per year, so any technology such as seismic that can help improve the success ratios will have tremendous value for the oil industry. The rising trend in dry well costs Source: Pareto Securities Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Selskapet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen/kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av september Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med emisjoner i Selskapet.

16 Pareto Project Finance AS, Dronning Maudsgt. 3, P.O.Box 1396 Vika, 0114 Oslo

17 Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA - 3. KVARTAL 2011: Pareto Offshorekapital ASA sitt eneste formål er å investere i Pareto World Wide Offshore AS og eier p.t. 55 % i fondet. Pareto World Wide Offshore AS investerer i offshoreprosjekter tilrettelagt av blant annet Pareto Project Finance AS. Kvartalsrapport for Pareto World Wide Offshore AS ligger vedlagt. Verdijustert egenkapital per 30. juni 2011: Siste omsatte kurs (24. oktober 2011): Ligningsverdi 31. desember 2010: 62,00 kr 49,00 kr 46,18 kr

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Offshore AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4

Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 2

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 2 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Norwegian Centres of Expertise

Norwegian Centres of Expertise Rådgiversamling i Hordaland - etterutdanningstilbud 22. august 2011, Straume, Trond Olsen trond.olsen@ncesubsea.noolsen@ncesubsea no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing

Detaljer

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore - Markedsutsikter Offshore Service skipsnæringen er midt inne i en av

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis

Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis Senior porteføljeforvalter Jarle Sjo Maritim 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group Aker Drilling ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars 2006 Dagsorden 1. Åpning og konstituering 2. Ordinære saker 2.1 Orientering om virksomheten 2.2 Godkjennelse av regnskap og årsberetning 2.3 Fastsettelse

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Exam: ECON2915 Economic Growth Date of exam: 25.11.2014 Grades will be given: 16.12.2014 Time for exam: 09.00 12.00 The problem set covers 3 pages Resources

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Verdensøkonomien noe høyere vekst i 2016 enn 2015 (IMF) IMF har oppdatert sine prognoser (world economic outlook) og fremhever

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Første kvartal 2014 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets investeringer

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer