Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2"

Transkript

1 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Lenke:

2 Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll Ansvarlig Forvalter Ansvarlig Forvalter Forvalter Forvalter/Forretningsfører Eiendom Shipping/Offshore Eiendom/Shipping/Offshore Shipping/Offshore Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: E-post: E-post: E-post: E-post: Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Fredrik Jansen Sommernes Forvalter Forretningsfører Forretningsfører Eiendom/Shipping/Offshore Eiendom Eiendom Tlf: Tlf: Tlf: E-post: E-post: E-post: Dronning Mauds Gate 3, P.O. Box 1396 Vika, NO-0114 Oslo, Norway, Tlf: ,

3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Selskapet har cirka 450 ansatte. Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert vekst og ikke minst ved at våre kunder og forretningsforbindelser har vist oss tillit. Pareto Project Finance AS Pareto Business Management AS Pareto Securities AS Pareto Forvaltning AS Pareto Bassøe Shipbrokers AS Pareto Bank ASA Pareto Wealth Management AS Pareto Offshore AS Pareto Dry Cargo AS Pareto PPN AS JGO Shipbrokers AS Pareto Forsikringsmegling AS

4 «63 % av porteføljen innenfor offshore» Forvalters kommentar Utviklingen innen shipping og offshore fortsetter å gå i hver sin retning. Innen offshore har oppgangen fortsatt i år og har både styrket seg og fått en bredere basis over flere segmenter. Oljeprisen er på et høyt nivå og gir oppside i oljeindustriens investeringsbudsjetter som på papiret viser 15% vekst i forhold til i fjor. Vi ser nå rateoppgang innenfor hele riggsektoren, samt i supplymarkedet. Nybyggingsaktiviteten er fremdeles høy og prisene er på vei opp, også i annenhåndsmarkedet. Investeringsbildet i offshore ser meget attraktivt ut. I shipping derimot er rate- og verdibildet fortsatt svakt innen de fleste segmenter og spesielt innenfor tank og bulk. Hovedproblemet er ikke etterspørselssiden, men den store ordreboken for ny tonnasje som fortsatt fører til for stor flåtevekst i forhold til etterspørselen. Siden verdensflåten er relativt ung er det begrenset potensial for skraping av skip, slik at tilpasninger på tilbudssiden må komme gjennom kanselleringer eller forsinket levering av nybygg, samt slow steaming. Det er lite sannsynlig at disse faktorene vil føre til en rask rebalansering av markedet og de fleste observatørene ser nå for seg fortsatt svake markeder inn i 2013 i shipping. I tråd med de ulike markedsutsiktene er PWWS II svært godt posisjonert med 63% av porteføljen innenfor offshore. Forvalter vil fortsette denne posisjoneringen da vi er av den oppfatning at mange segmenter fortsatt er gunstig priset i forhold til gode markedsutsikter. Samtidig vil Forvalter ha et opportunistisk syn på shipping og primært søke tonnasje som er kraftig rabattert i forhold til historiske verdier. Oppgangen innen shipping kommer fort når den først kommer, selv om de neste to årene synes å være svake. Vår nåværende shippingeksponering er i hovedsak rettet mot industriell shipping hvor markedsbalansen og driverne er mer positive enn for bulk-segmentene. Her har man allerede begynt å se en viss oppgang i rater og verdier. Viktige hendelser i PWWS II i løpet av andre kvartal Havila PSV IS PWWS II solgte sine andeler i Havila PSV IS til Havila Shipping ASA med delvis oppgjør i børsnoterte aksjer i sistnevnte selskap og delvis kontantoppgjør. På transaksjonstidspunktet innebar transaksjonsverdien en før skatt avkastning for PWWS II på over 20% årlig avkastning på den opprinnelige investeringen. PWWS II eier nå ca 1,6% i det børsnoterte Havila Shipping ASA. Aksjene har ikke bindingstid og ble utstedt basis en aksjekurs på NOK 52,50. Deep Sea Bergen Invest AS Selskapenes underliggende enhet, 3. generasjonsriggen Deep Sea Bergen har fått en forlenget kontrakt med Statoil til juni 2015, hvor kunden har opsjon på forlengelse til juni Etter siste verftsopphold høsten 2010 viser riggen meget god teknisk oppetid. Det har blitt foretatt en ytterligere opplåning på riggen slik at man har fått tildelt utbytte fra det riggeiende selskapet. Det er budsjettert ytterligere utdeling fra det riggeide selskapet senere i år etter hvert som man akkumulerer kontantstrøm fra drift. Neptune Subsea IS Leveringen av de to skipene til Neptune Subsea er ytterligere forsinket og selskapet er fortsatt i en kanselleringsposisjon. Imidlertid vurderes to konkrete befraktningsalternativer som potensielt vil gi bra avkastning for aksjonærene. I skrivende stund er ingenting helt klart, mens situasjonen ventes avklart i løpet av august. Brøvig Stainless II DIS Selskapets to skip som er under bygging i Kina ser nå ut til å kunne bli levert innenfor tidsfristene, slik at kansellering nå er lite sannsynlig. Det er interesse for å leie skipene, noe som antakelig er bedre enn å ta levering for så å selge ettersom nåværende markedsverdier er lavere enn skipenes byggekostnad. Parbarge IS Bargevirksomheten til Marine Subsea ser ut til å bli flyttet over i et nytt selskap, som vil bli kapitalisert opp. Våre sluttbrukere og kontraktsbetingelser forblir de samme. Totalt sett er dette en god løsning for prosjektet ettersom motpartssikkerheten anses som å være bedre, samtidig som lønnsomheten blir den samme.

5 Middle East Jack-up Ltd Levering av riggen er estimert til august/september. Det foreligger konkret kjøpsinteresse for riggen fra flere hold og på nivåer som er vesentlig opp i forhold til tidligere i år. Samtidig er det gode muligheter for befraktning på akseptable nivåer. PWWS II har satt av midler for å kunne ta levering uten ytterligere opptak av gjeld. Berthea IS Selskapet eier et mindre kjemikalieskip som ble kjøpt til en svært god pris i forhold til historiske verdier. Skipet ble overtatt i slutten av januar og har siden da gjort det bra i markedet med gradvis stigende rater. Selskapet er 100% egenkapitalfinansiert. Vestland Seismic IS Selskapets befrakter har meldt at det vil inngå en jointventure avtale med en partner som vil skyte inn USD 30 millioner i et felles selskap som vil drive virksomheten videre. En endelig avtale ventes signert innen kort tid. Dersom dette går i orden, vil selskapets motpartssikkerhet være vesentlig bedret. Vedtak på generalforsamling 30. juni 2011 Generalforsamlingen fattet følgende vedtak av betydning: Forlengelse av selskapets levetid til 1. oktober 2014 (forlengelse med ett år) Godkjennelse av utdeling til aksjonærene på NOK 8 per aksje i form av tilbakebetaling av innskutt kapital. Fallende US dollar Som presisert i prospektet (og Informasjonsmemorandum) er investeringer som gjøres i valuta utsatt for svingninger mellom den underliggende valutaen og NOK. PWWS II foretar ingen valutasikring, og dette innebærer at endringer i valutakurser påvirker den verdijusterte egenkapitalen i de underliggende investeringene. Ca. 52% av verdijustert egenkapital i PWWS II er eksponert mot USD og ca. 3% mot EUR. Lavere USD har hittil i år hatt en negativ effekt på rapportert VEK i norske kroner på ca 4%. Følgende valutakurser ble benyttet i forbindelse med verdifastsettelsen per : USD/NOK 5,3882 EUR/NOK 7,7875 For øvrige prosjekter er det ingen vesentlige hendelser som påvirker de underliggende verdier å melde om.

6 «Siste verdijusterte egenkapital er NOK 155 per aksje» Verdi- og kapitalutvikling Kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Pareto World Wide Shipping II AS («PWWS II») er basert på verdijustert egenkapital («VEK»). Verdivurderingen av PWWS II sine investeringer er basert på innhentede markedsverdier fra megler(e)/tilrettelegger(e) hvor anerkjente verdivurderingsprinsipper og bransjemessige standarder blir lagt til grunn. Siste kurs basert på verdijustert egenkapital ble fastsatt 30. juni, og er NOK 155 per aksje (valutakurs USD/NOK på rapporteringstidspunktet var 5,3882). Dette er justert for utbytte på NOK 8 per aksje for PWWS II gjør halvårlige verdivurderinger av de underliggende prosjektene, og rapporterer således VEK to ganger per år. Følgelig vil neste offisielle VEK foreligge per og rapporteres til investorene i kvartalsrapport for fjerde kvartal Annenhåndsomsetning Per utgang av andre kvartal 2011 er det utstedt totalt aksjer i PWWS II. Pareto Project Finance AS («PPF») legger til rette for aktiv annenhåndsomsetning av aksjer. Siste omsetningskurs er NOK 150 per aksje (omsatt ). Senere omsetninger i selskapets underliggende feederselskap (Pareto Shippingkapital II) har vært til kurser som tilsvarer ca NOK 120 for PWWS II. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver. Direkteavkastning Utbetaling av kapital til investorene skjer innenfor aksjelovens regler. PWWS II vil tilstrebe en årlig utbetaling til aksjonærene på 5 12% av innbetalt kapital fra det tidspunkt PWWS II er tilnærmet fullt investert. Utbetaling til aksjonærene kan skje i form av utdeling av utbytte eller ved nedsettelse av aksjekapitalen. I tråd med dette gjennomførte PWWS II en utbetaling på NOK 8 per aksje til aksjonærene i andre kvartal Det er forventet at de årlige utbetalingene fra de underliggende investeringene vil øke og følgelig at PWWS IIs utbetalinger til aksjonærene vil følge denne utviklingen fremover. Samlet har PWWS II betalt ut NOK 27 millioner til sine aksjonærer, totalt NOK 14 per aksje, siden oppstart. Dette tilsvarer en direkteavkastning på 7%. Investeringstakt og kapitalutvikling Kommittert kapital i PWWS II var opprinnelig NOK 388 millioner. PWWS II har en portefølje bestående av andeler i totalt 28 enheter, og har en kontantbeholdning per 30. juni på ca. NOK 101 millioner (etter utbytte). Av dette er NOK 14 millioner planlagte innbetalinger på allerede kommitterte investeringer, mens resterende NOK 87 millioner er kapital som vil brukes til en kombinasjon av nye investeringer og oppfølging av eksisterende prosjekter. Porteføljen til PWWS II gjennomgås jevnlig av forvalter med tanke på å evaluere risikoen for ytterligere kapitalbehov i prosjektene. Styret og forvalter er av den oppfatning at PWWS IIs avsetninger for mulige innkallinger av egenkapital sannsynligvis har passert et toppnivå, og at disse vil reduseres i takt med en eventuell bedring i markedet. Dagens markedssituasjon tilsier at PWWS II på nåværende tidspunkt har rundt NOK 40 millioner i fri investeringskapital. Styret og Forvalter tror timingen for å gjøre nye investeringer er god, og er således aktive i forhold til å se på nye investeringsmuligheter. Levetiden utløper 1. oktober 2014.

7 NOK Kursutvikling Pareto World Wide Shipping II AS* 120 Emisjon I (USD/NOK 5,65) Emisjon II (USD/NOK 5,47) Emisjon III (USD/NOK 5,09) Emisjon IV (USD/NOK 5,10) VEK (USD/NOK 5,95) VEK (USD/NOK 7,01) VEK (USD/NOK 6,60) VEK (USD/NOK 5,74) VEK (USD/NOK 6,50) VEK (USD/NOK 5,86) VEK (USD/NOK 5,39) * Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet. justert for utbytte ordinær kurs MNOK 450 Kapitalutvikling Kommitert kapital VEK Fond Utbetalt Fri kapital Gjenstående innbetalinger VEK prosjekter* * korrigert for latent skatt/skattefordel

8 PWWS IIs prosjekter Kjøpsdato Prosjekt / selskap Antall skip Segment Byggeår Certeparti slutt Type kontrakt Parbulk II IS 0 Bulk 1996 N/A Vestland Seismic IS 1 Seismikk Bareboat Neptune Subsea IS 2 Subsea 2010 Spot/Asset play Brøvig Stainless Steel II IS 2 Kjemikalie Spot/Asset play Partankers IV IS 1 Tank Bareboat ParBarge IS 2 Accomodation Bareboat Middle East Jackup Ltd 1 Rigg 2010 Spot/Asset play Bukit Timah Offshore DIS 3 Supply Bareboat Pareefers II KS 2 Reefer Bareboat Partankers VI IS 1 Kjemikalie Bareboat ParChem IS 2 Kjemikalie Bareboat Parchem II IS 1 Kjemikalie Bareboat River Cruise KS 2 Cruise 2001/ Bareboat Havila PSV IS 2 Supply Bareboat PSV Invest IS 2 Supply Bareboat Deep Sea Bergen Invest AS 1 Rigg Oppgradert Timecharter Berthea IS 1 Kjemikalie 2008 Spot/Asset play PSV Invest II IS 1 Supply 2012 Spot/Asset play NorthSea PSV IS 1 Supply 2012 Spot/Asset play Total 28 3,8 *VEK på de underliggende prosjektene er presentert før eventuell latent skatt. Shippingporteføljen PWWS II vurderer porteføljen til å være solid, der hovedtyngden av prosjektene løper med bareboat certepartikontrakter i henhold til PWWS IIs investeringsmandat. Gjennomsnittlig vektet certepartilengde er 3,8 år. Porteføljen inneholder andeler i totalt 28 enheter, fordelt på segmentene forsyningsskip, rigg, subsea, seismikk, flotell, tank, bulk, kjemikalie, reefer og cruise. Finansiering PWWS IIs finansieringssituasjon er gunstig gitt rådende markedsbetingelser. Hovedvekten av lånene i underliggende investeringer er inngått da utlånsmarkedet fungerte vesentlig bedre, slik at marginer og gjeldsgrad i prosjektene i PWWS II er betydelig bedre enn hva man kan forvente å oppnå i dagens marked. Utfordringene på finansieringen knytter seg imidlertid til å opprettholde denne strukturen. Dersom prosjektene kommer i brudd med betingelser i låneavtalene, kan man risikere at banken vil kreve et betydelig marginpåslag på lånet. Som ledd i at markeds verdier på skip har hatt en positiv utvikling siste halvår og at underliggende lån nedbetales med avdrag, anser Styret og forvalter at risikoen for å komme i brudd med lånebetingelser i enkeltprosjekter er redusert. PWWS IIs transaksjoner i løpet av andre kvartal Kjøp Styret og forvalter tror fortsatt timingen for å gjøre nye investeringer er gunstig, og har således vært aktive med å se på nye investeringsmuligheter gjennom andre kvartal. Grunnet rådende markedsforhold ser man at store deler av investeringsmulighetene foreløpig kommer innenfor offshore, dog dukker det opp flere muligheter innenfor shipping hvor enheter tilbys for salg til svært lave priser av eiere som er i finansielle problemer. C-Gas AS PWWS II har kommitert NOK 7 millioner i C-Gas AS, hvilket gir 5% eierandel. Dette selskapet har bundet opp kjøp av 100% av aksjene i Eitzen Gas A/S. Selskapet består av en kommersiell organisasjon i Danmark, ni 100% eide Semi-Ref skip og fem Pressurized skip på back to back charter inn og ut. Selskapet har også kjøpsopsjoner på de fem Pressurized-skipene. Organisasjon har historisk vist evne til å slutte skipene ut på attraktive kontrakter som gjør at selskapet har opparbeidet seg en betydelig markedsandel. Kjøpsprisen anses gunstig både med tanke på

9 Befrakter Disponent Eierandel VEK' N/A Skips AS Tudor 20% Albatross Shipping Ltd. Klaveness Corporate Services AS 15% N/A Neptune Offshore AS 11% N/A Brøvigtank AS 25% Lavin Ltd. / BW Shipping Ltd. Bergshav Management AS 10% Marine Subsea AS Bergshav Management AS 10% N/A Swicorp 4% Swiber Offshore Marine Pte. Seabulk AS 8% Lavinia Corporation P. D. Gram & Co AS 14% STX Europe Camillo Eitzen & Co ASA 40% Heung-A Shipping Ltd Brøvigtank AS 50% Eitzen Chemical ASA J B Ugland Shipping AS 19% Viking River Cruises S.A. Lorentzens Skibs AS 10% Havila Ships AS Havila AS 10% ConocoPhillips DOF PSV Invest IS 3% Statoil Odfjell Rig AS 2,8 % % DOF ASA 4% Sartor Offshore AS 4% Certeparti- og segmentfordeling (basert på VEK) Rigg 13 % Subsea 18 % Seismikk 5 % Bareboat 58 % Spot/Asset Play 38 % Supply 21 % Accomodation 6 % Bulk 3 % Cruise 2 % Kjemikalie 24 % Timecharter 4 % Tank 5 % Reefer 3 % verdier av skipene og kontraktsdekningen. Alle forbehold er ikke løftet, men det forventes endelig avklart i løpet av august. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon når man har en konklusjon. Produkttank PWWS II kommiterte i Q2 NOK 6 millioner i et prosjekt med to LR1 produkttankere på 7 års bareboat til en solid motpart. Prosjektet materaliserte seg ikke innen forespeilet tidsrom og investorene ble fristilt fra sin tegning. Nå ser det imidlertid ut til at prosjektet allikevel kan bli en realitet. Forvalter er fortsatt positivt innstilt til prosjektet og vil legge det frem for styret for ny vurdering dersom det skulle materialisere seg. Det vil komme nærmere detaljer i neste kvartalsrapport dersom man skulle beslutte å investere. Innbetaling av uinnkalt kapital PWWS II har ikke måttet innbetale noe uinnkalt kapital i løpet av andre kvartal 2011.

10 Salg Som nevnt tidligere i kvartalsrapporten har PWWS II solgt sine andeler i Havila PSV IS til Havila Shipping ASA med deloppgjør i børsnoterte aksjer i det sistnevnte selskap samt delvis kontantoppgjør. Transaksjonen skjedde på et nivå som var mer enn 20% høyere enn den opprinnelige investeringen i juni PWWS II har tro på at supply markedet vil utvikle seg positivt fremover og vil se en eventuell realisasjon av aksjene i Havila Shipping ASA i forhold til dette. Utbetalinger fra underliggende investeringer I løpet av andre kvartal 2011 har PWWS II mottatt NOK 3,2 millioner i utbytte fra følgende investeringer: Bukit Timah Offshore (NOK 0,9 mill), Parchem IS (NOK 0,9 mill), Parreefers II (NOK 0,4 mill), Parchem II (NOK 0,7 mill) og River Cruise (NOK 0,3 mill). Markedskommentar Shipping Kilde: Pareto Project Finance AS Shipping The markets continue to be very challenging for certain segments in the shipping industry with overall earnings sliding back towards the bottom seen in Average earnings YTD measured by the Clarksea Index is USD 12,500/day, compared with a 2010 average of USD 15,200/day and a 2009 average of USD 11,300/day. The ten year average is USD 21,200/day. As has been the case during the past two years, it is the bulk shipping segments that are faring the worst. between segments. These differences mimic the fortunes in the freight markets. Into 2011, the rate of new vessel deliveries have outstripped the increase in demand, particularly for tanker and dry bulk segments, resulting in weakening dayrates and values. Looking forward, vessel demand growth is expected to remain robust, but the large orderbook for new vessels is likely to put a damper on earnings for still some time. Some segments look more favourable than others and shipping investors may secure many attractive deals in the time to come, particularly as more distressed owners start feeling the pinch. (Clarksons, Pareto) Dry Bulk market The first half of 2011 has been weak with average earnings more than 40% lower than the average for Source: Clarksons The world orderbook for new vessels continues to contract and now stands at roughly 6,900 vessels with a combined deadweight tonnage of around 430 million tons. This equates to a 10% decline in volume of vessels on order since the turn of the New Year, as a result of deliveries and slippage being higher than the rate of new orders. Secondhand activity has slowed down again after a buoyant 2010, where activity doubled from the previous year. The run rate so far in 2011 is down about 30% from last year s levels. Values depreciated about 5% last year and have held firm during 2011, although with clear differences Source: Clarksons However, demand for dry bulk transportation continues to grow, with robust Chinese iron ore imports and high activity and prices in the coal industry supporting vessel demand. On the other hand, the orderbook remains a challenge for the segment. At the most extreme, the order-

11 book for very large ore carriers stands at 102% of the fleet; on average, the orderbook in the dry bulk segment is 45% of the current trading fleet, making it the highest of all major shipping segments. Despite the favourable medium- and long-term demand characteristics in the dry bulk market, the large number of new vessels coming to the market is likely to maintain the market balance in favour of the charterers. (DryShips, Pareto, Clarksons) Tanker market The tanker market continues to be under pressure following a tough Rates are down about 10% from last year s levels. As expected, global oil demand growth has declined somewhat, while Libyan crude supplies being held off the market, as well as the decision by IEA to release crude from strategic inventories contributing negatively to the overall market balance.

12 in the coming years, probably around 3% p.a., while trading volumes are expected to grow by 5% p.a. Hence, one should expect a gradual recovery in fleet utilisation and rate levels over the next couple of years. (Eitzen Chemical, Lorentzen & Stemoco, Pareto) Source: Clarksons Crude tankers are having a particularly hard time, with rates being volatile and spikes short-lived, and rates have been below operating cost on a few occasions. Product tankers are better placed at present, with a modest fleet growth and an attractive demand and supply balance, in particular in the long range product segment. In this segment, we have seen some uptick in values and an increasing appetite for newbuilds. For both the crude and product tanker markets there are large uncertainties. These include the level of Chinese demand going forward, as Asia is driving the demand growth for crude oil and its derivatives. The development of floating storage levels from their current low levels, slow steaming practices enticed by rising bunker costs, the capitalisation situation of major tanker operators, as well as the development of the unrests in the Arab world will all make for an interesting market going forward. But the main feature in the next couple of years looks to be that of weakness. (Pareto, Clarksons, International Energy Agency, Lorentzen & Stemoco) Chemical market The charter market for chemical carriers is still relatively soft, but there has been an overall improvement in activity and dayrates during the year, compared to On the other hand, some of this improvement is being absorbed by increased bunker prices, so the net earnings are still at low levels. Few new orders have been placed in this segment in the past two years and the current orderbook should not be an area of concern. The strong Japanes yen effectively curbs fleet growth out of that region, and the current charter rates do not justify newbuildings. The orderbook now stands at about 13% of the fleet according to Etizen Chemical. The order book equals the number of vessels older than 20 years and the number of single hull ships. Therefore, it seems reasonable to expect low fleet growth Container market After growing by 12% in 2010, global container trade has experienced a softer start to 2011 with volume growth of around 6%, which so far has been outpaced by new fleet deliveries. The weak link in the market is the Transpacific market, which is being burdened by a weak USD economy and has experienced a decline in volumes this year. The other trade routes are growing 6%-12%. Source: Clarksons As a result, the upward trend in dayrates has been halted. On the other hand, vessel values are still firm and newbuild activity has continued at high levels, with a clear preference for large vessels. The average capacity of vessels ordered over the first months of 2011 have been larger than ever before, primarily driven by the large industry players having a preference for monster size vessels with a capacity of up to 18,000 TEU. According to Clarkson s, containership capacity is currently projected to grow by up to 10% this year. The growth in containership supply is expected to be somewhat moderated by non-delivery, while the demolition of capacity is not expected to be as significant as last year. The total orderbook is 28% of the existing fleet, which seems to indicate relatively stable growth rates going forward, considering the underlying demand growth. (Clarksons, Pareto) Reefer 2010 was another disappointing year for vessel owners, with limited cargo requirements and a spot market in charterers favour. The low rates can be explained by a combination of several factors; reduced banana harvest, import ban from Russia for US poultry, financial challenges in the Euro-zone and in Russia, and less fishing

13 activities in both South Atlantic and South Pacific. The fortunes of the specialized reefer market have been closely linked to the slow and faltering economic recovery and exchange rate movements in Europe and Russia. With the anticipated slow recovery in Western and Eastern Europe, it is likely that consumer demand will remain muted well into This could quite possibly result in the market for specialized reefers suffering, with the less efficient vessels suffering most. The rates for specialized reefers vessels are highly seasonal, with February to April usually seeing the highest rates of the year. That happened this year also, with a better balance between supply and demand than in the previous years and an improvement in dayrates. On the other hand, the industry has struggled with recovering the high bunker prices, and the competition from container vessels is having an adverse impact, too. The current orderbook is almost non-existing, and the fleet is ageing, leading to the global fleet shrinking by 6% last year. Hence, an increase in demand could give a very positive effect to the specialized reefer market. We expect the market to recover in the years to come, but due to slow recovery this may take time and 2011 can prove to also be a challenging year for vessel owners. (Reefer Trends, Green Reefers, Star Reefer, Pareto) Ro-Ro The Ro-Ro fleet is typically fragmented, and the fleet, though relatively aged, offers unusual flexibility, being able to carry diverse cargoes and serve ports that could otherwise be difficult to access for more conventional vessels, particularly fully cellular containerships. Ro-Ro volumes continued their rising trend from last year. However, owners are reporting a depressed charter market for Ro-Ros, despite these ongoing improvements in freight volumes. New buildings being delivered are having trouble finding attractive charter rates, and in one case a lay-up following delivery was reported. Given the high age of the Ro-Ro fleet, with 28% of the total fleet being over 30 years of age, high levels of scrapping continue to be seen. For the years 2011 to 2013, Maersk Brokers estimate the level of scrapping to exceed the level of new orders, resulting in a shrinking fleet. Positive fleet growth is only expected from Of the existing vessels, smaller vessels represent the oldest part of the fleet 42% of vessels with 800 to 1,200 lane meters are 30 years or older. This, paired with an orderbook consisting mostly of larger Ro-Ros (3,000 lane meters and more), increases the average size of trading Ro-Ros. Given the continued economic recovery around the world with increasing trading volumes, paired with a shrinking Ro-Ro fleet size, the supply and demand balance overall looks positive. (Clarksons, Wilh. Wilhelmsen, Pareto, Maersk Brokers, Maersk, Pacific Basin). Markedskommentar Offshore Kilde: The upturn in oil service markets that we predicted a year ago appears well underway and according to expectations. The rising oil price and E&P budgets with 15% growth this year have set the tone, and we now see the underlying markets responding accordingly. Last year was characterized by utilization and day rate stabilization, with really only one segment showing upwards movement (modern jack-ups). This year, there is upwards movement in the utilization and dayrates in nearly all segments with asset values following suit. In short, the upturn is both broadening and strengthening. The oil price deserves particular mentioning. The surge from last year s USD 70 80/bbl level to triple digit prices has definitely been fundamentally driven. Global energy demand grew 5.6% last year the strongest seen Pareto Project Finance AS since Oil consumption was up 3.1% and combined with slow production growth, oil inventories have come down to levels below the 5-year average. This has happened despite sluggish economic growth in the developed world, which is bullish. The political tension in the Middle East has added volatility and finally gave the IEA a feeble excuse to release strategic oil inventories in an effort to prevent oil prices spiraling further. We see this as a very bullish illustration of the underlying tightness in the oil markets, as there is no way the loss of Libyan oil production under normal circumstances would warrant such a response. In our minds, this will only give the world a brief respite. The only credible direction for the oil price in the coming years is up. We think the real reason behind the move is political pressure from USA, which is the

14 only consumer that is really suffering from high oil prices. Most other consumers are benefiting from the weak USD, which makes the rise in the oil price much less serious that it looks on paper. The oil price in USD vs EUR global oil industry spent USD 1.1 trillion and managed to find approximately 137 bn barrels of new oil reserves. In the period , the oil industry spent USD 2.8 trillion (!) and only managed to discover 143 bn barrels of oil a mere 4% increase over the previous decade. The gap between consumed oil and new discoveries widened from 112 bn barrels to 137 bn barrels an increase of 22%. The most recent surveys of the oil companies E&P spending this year point to 15% growth. Note, however, that these forecasts are based on average oil price assumptions of around USD 80/bbl, so there is significant upside. With our positive view of the oil price going forward, we are becoming more convinced that we are entering a period of prolonged, high growth rates. E&P spending history and forecast Source: Citigroup, UBS, Pareto Project Finance We believe the real upward driver of the oil price will be rising finding and developing costs. In turn, this will be driven by an accelerating need to replace the existing reserve base, which has been shrinking for more than 30 years. The future reserves will be hard and costly to find, develop and produce. And much more so than the reserves we re currently producing from. Consider this: The world s 10 largest oil fields were all discovered before Since the 1980s, the world has consistently found less oil than what has been produced and the gap has been widening every decade. This is resulting in some staggering numbers. During the 1990s, the What will happen during the coming decade? Firstly, oil consumption looks set to be 10% higher than the previous decade, adding further pressure. For new discoveries to keep pace with demand, the global discovery rate would need to double. That seems an impossible feat. Most likely, the world will struggle with maintaining the past decade s discovery rate, meaning that the decline in existing reserves will accelerate. A steadily increasing proportion of global production will have to come from new and more expensive oil. For this production to come into the market, oil prices must rise. It is really as simple as that. New oil reserves are not coming from cheap and easily accessible reservoirs in the Middle East. They are coming from remote and difficult reservoirs in the deep- and ultradeep waters around the global, from arctic areas, from oil sands etc. Oil prices need to rise to make these reserves economical to develop. The longer you look ahead, the higher the price requirement for new reserves. The long term cost curve for oil

15 The main source of growth in oil production in the next two decades will be offshore basins. This also goes for natural gas, which at the moment is the world s fastest growing source of energy (2010 natural gas consumption was up by 7.4%, the strongest growth since 1984). Overall, offshore production of oil and gas is forecast to grow by 74% in the coming 20 years. This will constitute 100% of the total growth in global oil and gas production. In short, the oil industry will be spending an awful lot of money in the coming decades and the bulk of it will be spent offshore. That is excellent news for the offshore oil services industry. Global oil & gas production k/d level seen so far. For standard jack-ups, utilization has jumped from the mid 70s to high 80s and dayrates are up by roughly 5% in the past 3 months. The newbuilding activity has continued with force. In the past year, 36 new jack-ups have been ordered for a total about USD 8.6bn. There are options for another 23 units. The typical rig currently ordered has 400 ft water depth, harsh environment capability and more powerful drilling equipment. Yard prices have risen by about 15% in the past year and delivery times are now stretching into This is bullish for the value of existing units. We have seen Seadrill recently sell an older jack-up at a very strong price. We are aware of buying interest for newer units at prices that are up at least 15% compared to earlier this year. Global utilization standard jack-ups Source: Rystad Energy Drilling The drilling industry continues to be brimming with optimism, as evidenced by the USD 22bn of newbuild orders that have been placed since last summer. This is a response to clients needs for modern and more capable units, as well as to the general, fundamental outlook for the oil markets. Current price quotes from the yards indicate that newbuilding prices have already risen by 15%-20% with delivery slots now stretching into The wheels are thus in motion for another long upcycle for the drillers. Investors should take comfort from the fact that 40% of the global drilling fleet is 30 years or older. There is a lot of replacement need in addition to the demand growth mentioned above. Therefore, a global orderbook that constitutes approximately 20% of the current fleet is likely to be insufficient, meaning that the market looks set to tighten significantly in the coming 2 3 years. Jack-ups Global jack-up utilization and dayrates have recovered and is now also spreading to the market for standard jack-ups. In the premium jack-up market, utilization has stabilized above 90% and industry sources believe that the next round of fixtures will be another notch up from the USD Source: Pareto Securities, ODS-Petrodata Floaters There have been a rising number of ultra deepwater fixtures with dayrates climbing above USD 450k. Most of the available capacity for 2011 has now been contracted, including all the newbuilds that have been delivered so far this year. The USD 13.5bn worth of new rigs that have been ordered (19 rigs in total) will not deliver until the end of 2013, so the market looks set to tighten further as demand rises and available capacity is being soaked up. In the midwater market the going is a bit slower, with Norway the exception. Here, several older 3G/4G semis have been fixed for up to 5 years at stable dayrates as Statoil has a continuous need to drill additional production wells on existing fields. Elsewhere, there are early signs of some recovery in utilization and dayrates, but it appears unlikely that there will be significant upward movement until next year. Statoil recently awarded Songa Offshore with an 8-year contract for the use of 2 category D rigs, with expected delivery during the second half of The contract

16 is worth USD 2,47 billion and includes three 4-year options, meaning that the rigs could be on contract with Statoil over the next 20 years. Such long-term positioning by Statoil indicates that the oil majors believe in a continued uplift in this market going forward, which is in-line with our own market view and positioning in the offshore market. Dayrates floaters operating in could imply an increase in the vessel to rig ratio, representing an additional multiplier for supply vessel demand. Global offshore field development demand also looks set to rise sharply from 2012 and onwards as several large field developments are scheduled in the period Owners have responded to the improvement in dayrates and market outlook as orders for new ships have picked up somewhat. Yard prices have started to increase and delivery times are stretching into 2013, at least for North Sea tonnage. This is positive for the values of existing vessels and for newbuilds with earlier delivery. Source: Pareto Securities, ODS-Petrodata Supply market The North Sea spot market has risen significantly in a very tight summer market. The most recent fixtures have been at very high levels, both for PSVs and AHTS. The term market has also risen substantially, along with several longterm requirements being filled, both in the North Sea and elsewhere. North Sea Spot Rates PSV (> 4,000 dwt) Subsea The subsea vessel market appears to be on the brink of a turnaround is the last year with any meaningful influx of new deliveries, with net fleet growth dropping sharply from 2012 and onwards. At the same time, the field development and pipelaying activity looks set for a significant rise next year as the oil companies upstream and downstream projects get underway as planned. Thus, while 2011 doesn t look too exciting in terms of vessel utilization and dayrates, there is definitely more reason for excitement when looking into Judging by the field development plans in key regions such as Brazil, West Africa, GoM and Australia, the subsea industry looks set to enjoy a strong run in the next 5 10 years. Overall, the demand for subsea vessel services looks set to increase more than 40% in the next two years. This means that vessel shortage could remerge as an important factor in the not too distant future. As with most other segments, owners of modern high quality assets will be well positioned. Moreover, it is likely that the recently completed merger between Subsea7 and Acergy will provide space in the market for new entrants. In turn, these will likely be scouting for quality assets as a means to gain market share. Source: ODS-Petrodata, Pareto Research With 2011 representing the final delivery year from the previous ordering boom, the utilization looks set to tighten significantly in the coming years. The global offshore rig fleet looks set to increase by 20% in the coming 2 3 years. The more challenging waters the vessels are now Seismic market The seismic market has seen a steady rise in demand, but the influx of new vessels into the market has kept a lid on utilization levels and on dayrates looks to represent no meaningful uptick on 2010 in terms of earnings. However, there are signs that things are about to improve. The oil industry appears to be back in the market with large programs, both for traditional exploration seismic and for more specialized surveys like wide azimuth surveys, ocean bottom seismic surveys and EM surveys. The multi-client market in the Gulf of Mexico, which is of significant importance for global vessel utilization, also looks set to restart, with CGG Veritas planning a large survey with start-up towards the end of the year.

17 With rig rates now starting to rise again and the mounting challenge to discover more oil & gas reserves, there is reason to expect seismic to experience a solid recovery. The oil industry still only manages to strike a discovery in one out of every four exploration wells. It is estimated that dry well costs amount to USD 15 20bn per year, so any technology such as seismic that can help improve the success ratios will have tremendous value for the oil industry. The rising trend in dry well costs As mentioned for the other segments, there is an ongoing replacement and refinement of the seismic fleet, with new vessels getting bigger and more capable. About half of the global fleet is approaching 20 years of age these are at risk of becoming commercially unattractive, and as demand rises, new capacity will be in demand. We are already seeing the major seismic companies phasing out 6 8 streamer vessels, built during the 90s. This is likely to continue and will be a positive driver for a rebalancing of the market. Definisjoner I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Source: Pareto Securities Definisjoner: PWWS II VEK PPF MEJU Pareto World Wide Shipping II AS Verdijustert egenkapital Pareto Project Finance AS Middle East Jack-up Ltd. Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Selskapet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med emisjoner i Selskapet.

18 Pareto Project Finance AS, Dronning Maudsgt. 3, P.O.Box 1396 Vika, 0114 Oslo

19 Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA - 2. KVARTAL 2011: Pareto Shippingkapital II ASA sitt eneste formål er å investere i Pareto World Wide Shipping II AS og eier p.t. 79 % i fondet. Pareto World Wide Shipping II AS investerer i shippingprosjekter tilrettelagt av blant annet Pareto Project Finance AS. Kvartalsrapport for Pareto World Wide Shipping II AS ligger vedlagt. Verdijustert egenkapital per 30. juni 2011: Siste omsatte kurs (1. juli 2011): Utbetaling siden oppstart: Ligningsverdi 31. desember 2010: 70,00 kr 55,00 kr 9,90 kr 57,14 kr

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 2

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 2 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4

Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Offshore AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping II AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Norwegian Centres of Expertise

Norwegian Centres of Expertise Rådgiversamling i Hordaland - etterutdanningstilbud 22. august 2011, Straume, Trond Olsen trond.olsen@ncesubsea.noolsen@ncesubsea no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group Aker Drilling ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars 2006 Dagsorden 1. Åpning og konstituering 2. Ordinære saker 2.1 Orientering om virksomheten 2.2 Godkjennelse av regnskap og årsberetning 2.3 Fastsettelse

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore - Markedsutsikter Offshore Service skipsnæringen er midt inne i en av

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Verdensøkonomien noe høyere vekst i 2016 enn 2015 (IMF) IMF har oppdatert sine prognoser (world economic outlook) og fremhever

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis

Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis Senior porteføljeforvalter Jarle Sjo Maritim 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 28. august 2009

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 28. august 2009 Ukens Navn påholberggraf presentasjon 28. august 2009 Markedspykologien i 2009 ligner veldig på 2003 Utviklingen på Oslo Børs i år har mange likhetstrekk med det 2003. I begge tilfeller bunnet børsen ut

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Rana Gruber AS. a LNS Company. Iron Oxide Mine, Norway. www.ranagruber.no. www.ranagruber.no

Rana Gruber AS. a LNS Company. Iron Oxide Mine, Norway. www.ranagruber.no. www.ranagruber.no Rana Gruber AS a LNS Company Iron Oxide Mine, Norway Mining Operations Historic: Sydvaranger Mine: Contract Underground Mining, Iron Ore, Norway Bidjovagge Mine: Contract Mining of Copper+Gold, Norway

Detaljer

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea ULSTEIN INTERNATIONAL AS DR. PER OLAF BRETT DEPUTY MANAGING DIRECTOR VERSION 3 4.& 5. NOVEMBER 2014 HVA ER DET VI HØRER OM DAGEN HVA SKAL

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer