Standard kontoplan for statlige virksomheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standard kontoplan for statlige virksomheter"

Transkript

1 Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar Oppdatert med endringer 22. desember 2011.

2 Endringslogg til standard kontoplan for statlige virksomheter, fastsatt av Finansdepartementet 25. november Følgende endringer er fastsatt per 22. desember 2011: - Virksomheter som bokfører enkelte periodiseringer, men ikke følger de anbefalte statlige regnskapsstandardene, kan også benytte relevante konti som i fjerde kolonne i kontoplanen er merket SRS. - Kontogruppe 34 har endret navn fra Tilskudd og overføringer til Inntekt fra tilskudd og overføringer. - Tilskudd fra Norges forskningsråd skal føres på egen konto (340). - Gaver og gaveforsterkninger skal føres på samme konto (346). - Rekkefølgen på enkelte konti i kontogruppe 34 er endret. Side 2/21

3 Standard kontoplan for statlige virksomheter Finansdepartementet har 25. november 2010 fastsatt standard kontoplan for statlige virksomheter som en frivillig ordning fra 1. januar 2011, med sikte på obligatorisk innføring i 2014 etter en nærmere vurdering av erfaringene. Formål Kontoplanen legger til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter og for departementenes styring av underliggende virksomheter. En standard kontoplan for statlige virksomheter legger blant annet til rette for sammenlikninger internt og på tvers av statlige virksomheter, og gir et bedre grunnlag for kjennskap til utgiftsstrukturen i virksomhetene og i staten samlet sett. En felles standard kontoplan legger også til rette for stordriftsfordeler i forvaltningen av den statlige kontoplanen (herunder veiledning og kompetanseutvikling), og vil kunne bidra til å øke kvaliteten på virksomhetsregnskapene. Målgruppe Standard kontoplan kan benyttes av alle departementer og statlige virksomheter som er en del av staten som juridisk person, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet. Det er utarbeidet to veiledningsnotater for bruk av standard kontoplan. De retter seg mot: - Statlige virksomheter som velger å utarbeide virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet. - Statlige virksomheter som velger å legge de anbefalte, men ikke obligatoriske statlige regnskapsstandardene (SRS) til grunn ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet, i tillegg til kontantregnskapsrapportering til statsregnskapet. Veiledningsnotatene forklarer og gir eksempler på hvordan kontiene i standard kontoplan skal benyttes. Nærmere om standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan må legges inn i regnskapssystemet til virksomheten slik at alle føringer i hovedboken følger de angitte artskontiene. Virksomheter som tar i bruk standard kontoplan skal fortsatt rapportere til statsregnskapet på kapittel, post og underpost etter kontantprinsippet. Regnskapssystemet må innrettes slik at denne rapporteringen skjer i samsvar med bevilgningsreglementet, Finansdepartementets rundskriv R-101 og Finansdepartementets årlige rundskriv vedrørende rapportering til statsregnskapet. Den enkelte virksomhet er ansvarlig for korrekt rapportering til statsregnskapet. Den enkelte virksomhet må sørge for at standard kontoplan kobles mot riktig kapittel, post og underpost. Standard kontoplan gir eksempler på hvordan den enkelte artskonto kan kobles mot post og underpost, og for hvilke konti det eventuelt vil være hensiktsmessig å unnlate slik kobling. Kolonnen som viser eksempler på koblinger, er ment som en veiledning som viser de fleste aktuelle koblingsalternativer. Det vil likevel være slik at det i enkelte tilfeller må gjøres koblinger som ikke fremgår av kontoplanen. For noen få konti er det ikke gitt forslag til kobling. Ved bruk av disse kontiene må virksomheten finne frem til riktig kobling. Side 3/21

4 Inndeling og oppbygging av standard kontoplan for statlige virksomheter Kontoplanen er inndelt i 8 kontoklasser: Balanse Resultat 1 Eiendeler 2 Virksomhetskapital og gjeld 3 Salgs- og driftsinntekt 4 Varekostnad 5 Lønn og godtgjørelser 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning 7 Annen driftskostnad, fortsettelse 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger konti med 1 som første siffer tilhører kontoklasse 1 og viser eiendeler. konti med 2 som første siffer tilhører kontoklasse 2 og viser gjeld eller forpliktelser. Konti med 3 til 8 som første siffer er resultatkonti, som viser inntekter og utgifter/kostnader. I kontoklasse 8 regnskapsføres også innkrevingsvirksomhet og tilskuddsforvaltning etter kontantprinsippet. Virksomheter som benytter kontantprinsippet ved utarbeidelse av sitt virksomhetsregnskap, kan i sin virksomhetstilpassede kontoplan benytte betegnelsen utgift i stedet for kostnad. Standard kontoplan for statlige virksomheter tar utgangspunkt i Norsk standard kontoplan, NS 4102, med tilpasninger for statlige virksomheter og statens behov for aggregert regnskapsinformasjon. Standard kontoplan er bygd opp som et desimalklassifikasjonssystem. Systemet angir kontoens stilling i kontoplanen gjennom sifferposisjoner (nivåer). Kontoens første siffer angir kontoklasse, de to første sifrene angir kontogruppe og tre sifre angir konto. Den enkelte virksomhet vil normalt finne det hensiktsmessig å operere med fire eller fem sifre i kontonummeret for å oppnå ønsket grad av spesifikasjon for intern styring. Er det behov for ytterligere artsspesifikasjon, kan flere sifre benyttes. Kontoplanen inneholder fire kolonner. Den første kolonnen viser eksempler på koblinger mellom den aktuelle artskonto og post/underpost. Den andre kolonnen viser artskontonummer. Den tredje kolonnen viser kontoens navn. Den fjerde kolonnen viser hvilke konti som er aktuelle for den enkelte virksomhet basert på hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet. Betegnelsen betyr at kontoen kan benyttes av alle virksomheter uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som er lagt til grunn ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet. Betegnelsen Kontantprinsippet betyr at disse kontiene i hovedsak er relevante for virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til dette prinsippet. Betegnelsen SRS betyr at disse kontiene i hovedsak er relevante for virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de anbefalte, men ikke obligatoriske statlige regnskapsstandardene (SRS). Virksomheter som bokfører enkelte periodiseringer, men ikke følger de anbefalte statlige regnskapsstandardene, kan også benytte relevante konti som i fjerde kolonne i kontoplanen er merket SRS. Første kolonne som viser eksempler på kobling mot statens kontoplan post/underpost, og fjerde kolonne som viser hvilke konti som er aktuelle for den enkelte virksomhet basert på benyttet regnskapsprinsipp, er kun hjelpekolonner. Side 4/21

5 Obligatorisk nivå Standard kontoplan er obligatorisk på det siffernivå som er angitt, og kan ikke fravikes av den enkelte virksomhet. Det obligatoriske nivået er fastsatt på tresiffernivå med unntak av kontogruppe 19, der det er angitt enkelte obligatoriske underkonti (firesiffernivå). Det skal ikke bokføres på konti angitt som reservert i standard kontoplan. For noen inntekts- og kostnadsarter er det opprettet flere konti på tresiffernivå med samme navn og innhold. Disse er merket (Kontonavn - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti), og benyttes kun ved behov for ytterligere spesifisering. Virksomhetene kan benytte flere enn fire sifre i kontonummeret for å øke frihetsgradene for virksomhetsspesifikke tilpasninger. Når kontoplanen er obligatorisk på tresiffernivå, vil det være igjen frihetsgrader på firesiffernivået og eventuelt femsiffernivået til å dekke virksomhetsspesifikke behov (henholdsvis 10 ledige sifre og 100 ledige sifre). De artene som spesifiseres på underkonti på fire-, eventuelt femsiffernivå, må innholdsmessig passe inn under det overordnede obligatoriske nivået på tre sifre. Eksempel på obligatorisk nivå i standard kontoplan Kontoklasse 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivninger Kontogruppe 63 Kostnader lokaler Konto 630 Leie lokaler Underkonto 6300 Leie kontorlokaler I eksemplet ovenfor er det obligatoriske nivået angitt på tresiffernivå, konto 630 Leie lokaler. På firesiffernivået har virksomheten valgt å opprette en underkonto 6300 for leie av kontorlokaler. Vi kan tenke oss at virksomheten også ønsker å opprette en egen underkonto for leie av lagerlokaler, for eksempel Etter dette er det fortsatt ledige underkonti fra 6302 til Virksomhetene må følge det obligatoriske nivået (tresiffernivået), men kan foreta ytterligere inndeling for å dekke eget informasjonsbehov. Ved aggregering av regnskapsinformasjon for staten samlet, vil summen av leie lokaler vises på konto 630 uavhengig av virksomhetenes inndeling på underkontonivået. Spesifikasjonskrav Regnskapssystemet må innrettes slik at følgende spesifikasjoner kan utarbeides: 1. En spesifikasjon som viser virksomhetens fullstendige saldoliste der alle konti som er benyttet, også konti som bare eksisterer i virksomhetsregnskapet, for eksempel kundereskontro og leverandørreskontro, vises. (Fullstendig saldoliste innrapporteres ikke.) 2. En spesifikasjon som viser saldoliste etter art i henhold til kontantprinsippet med samme tidsavgrensning som ved rapportering til statsregnskapet. I fremtiden vil det være behov for denne innrapporteringen for aggregering av regnskapsinformasjon for hele staten basert på standard kontoplan. 3. En spesifikasjon gruppert etter kapittel, post og underpost i henhold til kontantprinsippet for rapportering til statsregnskapet (S-rapporten). I tillegg må virksomhetene, som nå, kunne ta ut øvrige rapporter og spesifikasjoner som er omtalt i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Side 5/21

6 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 10* Immaterielle eiendeler og lignende 01.xx, 21.xx, Forskning og utvikling SRS 101 Reservert 01.xx, 21.xx, Konsesjoner SRS 01.xx, 21.xx, Patenter SRS 01.xx, 21.xx, Lisenser (bl.a. programvarelisenser) SRS 01.xx, 21.xx, Varemerker SRS 01.xx, 21.xx, Andre rettigheter SRS 107 Reservert 108 Reservert 109 Reservert Varige driftsmidler 11* Tomter, bygninger og annen fast eiendom Bygninger SRS 01.21, 21.21, Beredskapsanskaffelser SRS 01.21, Bygningsmessige anlegg SRS Anlegg under utførelse SRS Jord- og skogbrukseiendommer SRS Tomter og andre grunnarealer SRS Boliger inkl. tomter SRS Infrastruktureiendeler SRS Nasjonaleiendom og kulturminner SRS Andre anleggsmidler SRS 12* Transportmidler, inventar og maskiner mv , 01.28, 21.21, 21.22, Maskiner og anlegg SRS 01.21, 21.21, 21.22, Maskiner og anlegg under utførelse SRS 01.21, Skip, rigger, fly SRS 01.21, Biler SRS 01.21, 21.21, 21.22, Andre transportmidler SRS 01.21, 21.21, 21.22, Inventar SRS 01.21, 21.21, 21.22, Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen SRS 01.21, 01.27, 21.21, Verktøy og lignende SRS 01.21, 21.21, 21.22, Datamaskiner (PCer, servere m.m.) SRS 01.21, 21.21, 21.22, Andre driftsmidler SRS * Kontogruppe 10, 11 og 12 benyttes kun når virksomheten balansefører immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Virkskomheter som utgiftsfører immaterielle eiendeler og varige driftsmidler direkte skal benytte kontogruppe 47, 48 og 49. Finansielle anleggsmidler 13 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Kapitalinnskudd 132 Reservert Investeringer i tilknyttede selskap 134 Reservert Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner 137 Reservert 138 Reservert 139 Andre langsiktige fordringer 6/21

7 Omløpsmidler Varer 14 Varebeholdninger og forskudd til leverandører Ingen kobling 140 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata SRS 141 Reservert Ingen kobling 142 Varer under tilvirkning SRS 143 Reservert Ingen kobling 144 Ferdige egentilvirkede varer SRS 145 Reservert Ingen kobling 146 Innkjøpte varer (ferdigvarer) SRS 147 Reservert Ingen kobling 148 Forskuddsbetaling til leverandør SRS 149 Reservert Fordringer 15 Kortsiktige fordringer 150 Kundefordringer 151 Fordringer vedrørende innkrevingsvirksomhet 152 Motpost konto 151 Ingen kobling 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt SRS Mot mellomværende 154 Fordring på ansatte 155 Reservert fremtidig eliminering 156 Reservert fremtidig eliminering 157 Andre kortsiktige fordringer Ingen kobling 158 Avsetning tap på fordringer SRS 159 Reservert 16 Merverdiavgift o.l. Mot mellomværende 160 Utgående merverdiavgift Mot mellomværende 161 Inngående merverdiavgift 162 Reservert 163 Reservert Mot mellomværende 164 Oppgjørskonto merverdiavgift 165 Reservert 166 Reservert 167 Reservert 168 Reservert 169 Reservert 17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l. 170 Forskuddsbetalt leie SRS 171 Forskuddsbetalt rente SRS 172 Reservert 173 Reservert 174 Reservert 175 Påløpt leieinntekt SRS 176 Påløpt renteinntekt SRS 177 Reservert 178 Reservert 179 Andre forskuddsbetalte kostnader SRS Investeringer 18 Kortsiktige finansinvesteringer 180* Kortsiktige finansinvesteringer 181 Reservert 182 Reservert 183 Reservert 184 Reservert 185 Reservert 186 Reservert 187 Reservert 188 Reservert 189 Reservert * Det må opprettes eget avsnitt Investeringer og egen regnskapslinje under omløpsmidler, mellom fordringer og kasse og bank, dersom virksomheten benytter denne kontoen. 7/21

8 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen Mot mellomværende 190 Kontanter 191 Andre bankinnskudd (utenfor statens konsernkonto) Mot mellomværende 192 Bankinnskudd utenlandsk valuta (utenfor statens konsernkonto) 60(kapitalregnskapet) 193 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto inn 60(kapitalregnskapet) 194 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto ut 195 Reservert 196 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto (nettobudsjetterte virksomheter) 197 Reservert 198 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert Mot mellomværende 1980 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB) Gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift 1989 Reguleringsfond 199 Mellomværende med statskassen - periodisert Ingen kobling 1990 Mellomværende med statskassen - periodisert (IB) SRS Ingen kobling 1991 Inntektsført bevilgning ordinær drift SRS Ingen kobling 1992 Inntektsført investeringsbevilgning SRS Ingen kobling 1996 Tilbakeføring av gjenværende forpliktelse ved avgang anleggsmidler SRS Ingen kobling 1997 Innkrevingsvirksomhet (motpost konto 829, 839 og 849) SRS Ingen kobling 1998 Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859, 869 og 879) SRS Ingen kobling 1999 Avregning - resultat av periodens aktiviteter (bruttobudsjetterte virksomheter) 2 Virksomhetskapital og gjeld 20 Virksomhetskapital 200 Innskutt virksomhetskapital 201 Reservert 202 Reservert 203 Reservert 204 Reservert 205 Opptjent virksomhetskapital 206 Reservert 207 Reservert 208 Reservert 209 Reservert Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Avsetning for forpliktelser og avregning bevilgningsfinansiert 21 virksomhet for nettobudsjetterte virksomheter 210 Reservert Ingen kobling 211 Miljøforpliktelser SRS 212 Reservert 213 Reservert 214 Reservert Ingen kobling 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler SRS 216 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter) 217 Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte virksomheter) SRS 218 Andre avsetninger for forpliktelser SRS 219 (Andre avsetninger for forpliktelser - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 8/21

9 statens kontoplan Konto Kontonavn Aktuell for Annen langsiktig gjeld 22 Annen langsiktig gjeld 220 Lån 221 Obligasjonslån 222 Gjeld til finansinstitusjoner 223 Reservert 224 Reservert 225 Reservert 226 Reservert 227 Reservert 228 Reservert 229 Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner 230* Lån 231 Reservert 232* Obligasjonslån 233 Reservert 234 Reservert 235 Reservert 236* Byggelån 237 Reservert 238 Reservert 239* Annen gjeld til finansinstitusjoner * Det må opprettes egen regnskapslinje under kortsiktig gjeld dersom virksomheten benytter disse kontiene. 24 Leverandørgjeld 240 Leverandørgjeld 241 Reservert 242 Reservert 243 Reservert 244 Reservert 245 Reservert 246 Reservert fremtidig eliminering 247 Reservert 248 Reservert 249 Reservert Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra 25 staten 250 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 251 (Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten - Tas i bruk ved behov for ytterligere 252 Reservert 253 Reservert 254 Reservert 255 Motpost konto Reservert 257 Reservert 258 Reservert 259 Reservert 26 Skattetrekk og andre trekk Mot mellomværende 260 Forskuddstrekk Mot mellomværende 261 Påleggstrekk Mot mellomværende 262 Bidragstrekk Mot mellomværende 263 Trygdetrekk/pensjonstrekk Mot mellomværende 264 Forsikringstrekk Mot mellomværende 265 Trukket fagforeningskontingent 266 Reservert 267 Reservert 268 Reservert 269 Andre trekk 9/21

10 27 Skyldige offentlige avgifter Mot mellomværende 270 Utgående merverdiavgift Mot mellomværende 271 Inngående merverdiavgift 272 Reservert 273 Reservert Mot mellomværende 274 Oppgjørskonto merverdiavgift 275 Reservert 276 Reservert Mot mellomværende 277 Skyldig arbeidsgiveravgift Ingen kobling 278 Påløpt arbeidsgiveravgift SRS 279 Andre offentlige avgifter 28 Reservert 29 Annen kortsiktig gjeld 290 Mottatt forskuddsbetaling 291 Gjeld til ansatte SRS 292 Reservert fremtidig eliminering Mot mellomværende 293 Lønn Ingen kobling 294 Feriepenger SRS Ingen kobling 295 Påløpte renter SRS Ingen kobling 296 Påløpte kostnader SRS Ingen kobling 297 Uopptjent inntekt (motpost kontogruppe 35) SRS 298 Avsetning for forpliktelser SRS 299 Annen kortsiktig gjeld 3 Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig Inntekt post Salgsinntekt varer, avgiftspliktig Inntekt post (Salgsinntekt varer, avgiftspliktig - Tas i bruk ved behov for ytterligere 302 Reservert Inntekt post Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig Inntekt post (Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig - Tas i bruk ved behov for ytterligere 305 Reservert 306 Reservert 307 Reservert 308 Reservert fremtidig eliminering 309 Reservert 31 Salgsinntekt, avgiftsfri Inntekt post Salgsinntekt varer, avgiftsfri Inntekt post (Salgsinntekt varer, avgiftsfri - Tas i bruk ved behov for ytterligere 312 Reservert Inntekt post Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri Inntekt post (Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri - Tas i bruk ved behov for ytterligere 315 Reservert 316 Reservert 317 Reservert 318 Reservert fremtidig eliminering 319 Reservert 10/21

11 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Inntekt post Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet Inntekt post (Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet - Tas i bruk ved behov for ytterligere 322 Reservert Inntekt post Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet Inntekt post (Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet - Tas i bruk ved behov for ytterligere 325 Reservert 326 Reservert 327 Reservert 328 Reservert fremtidig eliminering 329 Reservert 33 Offentlig avgift vedrørende omsetning Inntekt post Spesielle offentlige avgifter for tilvirkede/solgte varer 331 Reservert 332 Reservert 333 Reservert 334 Reservert 335 Reservert 336 Reservert 337 Reservert 338 Reservert 339 Reservert 34 Inntekt fra tilskudd og overføringer Inntekt post Tilskudd fra Norges forskningsråd Inntekt post Tilskudd fra andre statlige virksomheter Inntekt post Tilskudd fra EU Inntekt post Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater Inntekt post Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser Inntekt post Tilskudd fra næringsliv og private Inntekt post Gaver og gaveforsterkninger 347 Reservert 348 Reservert fremtidig eliminering Inntekt post Andre tilskudd og overføringer 35 Uopptjent inntekt Ingen kobling 350 Garanti SRS Ingen kobling 351 Service SRS 352 Reservert 353 Reservert 354 Reservert 355 Reservert 356 Reservert 357 Reservert 358 Reservert 359 Reservert 36 Leieinntekt og annen driftsinntekt Inntekt post Leieinntekt fast eiendom Inntekt post (Leieinntekt fast eiendom - Tas i bruk ved behov for ytterligere Inntekt post (Leieinntekt fast eiendom - Tas i bruk ved behov for ytterligere Inntekt post Leieinntekt andre varige driftsmidler Inntekt post Annen leieinntekt 365 Reservert 366 Reservert 367 Annen driftsrelatert inntekt 368 Reservert fremtidig eliminering 369 Reservert 11/21

12 37 Gebyrer med videre som inngår som driftsinntekt Inntekt post Gebyrer med videre - driftsinntekt Inntekt post (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere Inntekt post (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere Inntekt post (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere Inntekt post (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere 375 Reservert 376 Reservert 377 Reservert 378 Reservert 379 Reservert 38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler Avhenger av post for tidligere utgift, jf. R Salgssum ved avgang anleggsmidler 381 Reservert 382 Reservert 383 Reservert 384 Reservert Ingen kobling 385 Bokført verdi avhendede anleggsmidler SRS 386 Reservert 387 Reservert 388 Reservert 389 Reservert 39 Inntekt fra bevilgninger Ingen kobling 390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift SRS Ingen kobling 391 Inntektsført driftsbevilgning benyttet til investering (debitering) SRS Ingen kobling 392 Inntekter fra bevilgning til investering SRS Ingen kobling 393 Investeringer finansiert ved investeringsbevilgning (debitering) SRS Ingen kobling 394 Ubenyttet investeringsbevilgning SRS Ingen kobling 395 Inntektsføring av forpliktelse knyttet til anleggsmidler (avskrivninger) SRS Ingen kobling 396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler SRS Ingen kobling 397 Inntekt til pensjon SRS Ingen kobling 398 Andre inntekter fra bevilgninger SRS 399 Reservert 4 Varekostnad 40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata 01.22, 21.21, Innkjøp av råvarer og halvfabrikater 01.22, 21.21, (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01.22, 21.21, (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01.22, 21.21, (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere 404 Reservert 405 Reservert 01.22, 21.21, Frakt, toll og spedisjon 407 Reservert 408 Reservert fremtidig eliminering Ingen kobling 409 Beholdningsendring SRS 12/21

13 41 Forbruk av varer under tilvirkning 410 Varer under tilvirkning SRS 411 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 412 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 413 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 414 Reservert 415 Reservert 416 Frakt, toll og spedisjon SRS 417 Reservert 418 Reservert Ingen kobling 419 Beholdningsendring SRS 42 Forbruk av ferdig egentilvirkede varer 420 Ferdig egentilvirkede varer SRS 421 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 422 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 423 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 424 Reservert 425 Reservert 426 Frakt, toll og spedisjon SRS 427 Reservert 428 Reservert Ingen kobling 429 Beholdningsendring SRS 43 Forbruk av innkjøpte varer (ferdigvarer) 01.22, 21.21, Innkjøp av varer 01.22, 21.21, (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01.22, 21.21, (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01.22, 21.21, (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01.22, 21.21, (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 435 Reservert 01.22, 21.21, Frakt, toll og spedisjon 437 Reservert 438 Reservert fremtidig eliminering Ingen kobling 439 Beholdningsendring SRS 44 Reservert 45 Fremmedytelse og underentreprise 450 Fremmedytelse og underentreprise 451 Reservert 452 Reservert 453 Reservert 454 Reservert 455 Reservert 456 Reservert 457 Reservert 458 Reservert fremtidig eliminering Ingen kobling 459 Beholdningsendring SRS 46 Annen periodisering Ingen kobling 460 Annen periodisering SRS 461 Reservert 462 Reservert 463 Reservert 464 Reservert 465 Reservert 466 Reservert 467 Reservert 468 Reservert Ingen kobling 469 Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler SRS 13/21

14 statens kontoplan Konto Kontonavn Aktuell for Større utstyrsanskaffelser 47* Kjøp av immaterielle eiendeler og lignende (direkte utgiftsføring) 01.xx, 21.xx, Forskning og utvikling Kontantprinsippet 471 Reservert 01.xx, 21.xx, Konsesjoner Kontantprinsippet 01.xx, 21.xx, Patenter Kontantprinsippet 01.xx, 21.xx, Lisenser (bl.a. programvarelisenser) Kontantprinsippet 01.xx, 21.xx, Varemerker Kontantprinsippet 01.xx, 21.xx, Andre rettigheter Kontantprinsippet 477 Reservert 478 Reservert 479 Reservert Kjøp av tomter, bygninger og annen fast eiendom (direkte 48* utgiftsføring) Bygninger Kontantprinsippet 01.21, 21.21, Beredskapsanskaffelser Kontantprinsippet 01.21, Bygningsmessige anlegg Kontantprinsippet 483 Reservert Jord- og skogbrukseiendommer Kontantprinsippet Tomter og andre grunnarealer Kontantprinsippet Boliger inkl. tomter Kontantprinsippet Infrastruktureiendeler Kontantprinsippet Nasjonaleiendom og kulturminner Kontantprinsippet Andre anleggsmidler Kontantprinsippet Kjøp av transportmidler, inventar og maskiner mv. (direkte 49* utgiftsføring) 01.21, 01.28, 21.21, 21.22, Maskiner og anlegg Kontantprinsippet 491 Reservert 01.21, Skip, rigger, fly Kontantprinsippet 01.21, Biler Kontantprinsippet 01.21, 21.21, 21.22, Andre transportmidler Kontantprinsippet 01.21, 21.21, 21.22, Inventar Kontantprinsippet 01.21, 21.21, 21.22, Fast bygningsinventar med annen levetid enn bygningen Kontantprinsippet 01.21, 01.27, 21.21, Verktøy og lignende Kontantprinsippet 01.21, 21.21, 21.22, Datamaskiner (PCer, servere m.m.) Kontantprinsippet 01.21, 21.21, 21.22, Andre driftsmidler Kontantprinsippet * Kontogruppe 47, 48 og 49 benyttes kun når virksomheten utgiftsfører immaterielle eiendeler og varige driftsmidler direkte. Virkskomheter som balansefører immaterielle eiendeler og varige driftsmidler skal benytte kontogruppe 10, 11 og Lønn og godtgjørelser 50 Lønn faste stillinger 01.11, 21.11, Faste stillinger 01.11, 21.11, (Faste stillinger - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01.11, 21.11, (Faste stillinger - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01.11, 21.11, (Faste stillinger - Tas i bruk ved behov for ytterligere 504 Reservert 01.11, 21.11, Overtid faste stillinger 01.11, 21.11, (Overtid faste stillinger - Tas i bruk ved behov for ytterligere 507 Reservert Ingen kobling 508 Feriepenger SRS Ingen kobling 509 Periodiseringskonto lønn SRS 51 Lønn midlertidige stillinger 01.11, 21.11, Midlertidige stillinger 01.11, 21.11, (Midlertidige stillinger - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01.11, 21.11, (Midlertidige stillinger - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01.11, 21.11, (Midlertidige stillinger - Tas i bruk ved behov for ytterligere 514 Reservert 01.11, 21.11, Overtid midlertidige stillinger 01.11, 21.11, (Overtid midlertidige stillinger - Tas i bruk ved behov for ytterligere 517 Reservert Ingen kobling 518 Feriepenger SRS Ingen kobling 519 Periodiseringskonto lønn SRS 14/21

15 statens kontoplan Konto Kontonavn Aktuell for 52 Fordel i arbeidsforhold Ingen kobling 520 Fri bil Ingen kobling 521 Fri elektronisk kommunikasjon (telefon, mobiltelefon mv.) Ingen kobling 522 Fri avis Ingen kobling 523 Fri losji og bolig Ingen kobling 524 Rentefordel Ingen kobling 525 Gruppelivsforsikring 526 Reservert 527 Reservert Ingen kobling 528 Annen fordel i arbeidsforhold Ingen kobling 529 Motkonto for gruppe Annen oppgavepliktig godtgjørelse Styrer, råd og utvalg (Styrer, råd og utvalg - Tas i bruk ved behov for ytterligere 532 Reservert 533 Honorarer 534 (Honorarer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 535 Reservert 536 Reservert 537 Reservert 538 Reservert 01.11, 21.11, Annen oppgavepliktig godtgjørelse 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 01.18, Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser Ingen kobling 541 Arbeidsgiveravgift påløpte ytelser SRS 01.18, Pensjonspremie (virksomheter som betaler pensjonspremie) Ingen kobling 543 Pensjonspremie (virksomheter som ikke betaler pensjonspremie) SRS 544 Reservert 545 Reservert 546 Reservert 547 Reservert 548 Reservert 549 Reservert 55 Annen godtgjørelse 550 Annen kostnadsgodtgjørelse 551 Reservert 552 Reservert Godtgjørelse til innkalte, klienter og innsatte m.m (Godtgjørelse til innkalte, klienter og innsatte m.m. - Tas i bruk ved behov for ytterligere (Godtgjørelse til innkalte, klienter og innsatte m.m. - Tas i bruk ved behov for ytterligere 556 Reservert 557 Reservert 558 Reservert 559 Reservert 56 Reservert 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft Inntekt post Lærlingtilskudd Inntekt post Arbeidsmarkedstiltak Inntekt post Tilretteleggingstilskudd for personale på aktiv sykemelding 573 Reservert 574 Reservert 575 Reservert 576 Reservert 577 Reservert 578 Reservert 579 Andre offentlige tilskudd 15/21

16 58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft Inntekt post Refusjon av sykepenger Inntekt post Refusjon av foreldrepenger 582 Reservert 583 Reservert 584 Reservert 585 Reservert 586 Reservert 587 Reservert 588 Reservert 589 Annen refusjon vedrørende arbeidskraft 59 Annen personalkostnad 01.11, 21.11, Gaver til ansatte 01.11, 21.11, Kantinekostnad 01.11, 21.11, Gruppelivsforsikring Yrkesskadepremie Deltakeravgifter for kurs og konferanser 595 Reservert Velferdstiltak 597 Reservert 598 Reservert 599 Annen personalkostnad 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning 60 Av- og nedskrivning Ingen kobling 600 Avskrivning på immaterielle eiendeler SRS Ingen kobling 601 Avskrivning på driftsbygninger SRS Ingen kobling 602 Avskrivning på øvrige bygninger SRS Ingen kobling 603 Avskrivning på infrastruktureiendeler SRS Ingen kobling 604 Avskrivning på maskiner og transportmidler SRS Ingen kobling 605 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. SRS Ingen kobling 606 Avskrivning på beredskapsanskaffelser SRS Ingen kobling 607 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler SRS 608 Reservert 609 Reservert 61 Frakt og transport vedrørende salg 01.22, 21.21, Frakt, transport og forsikring ved vareforsendelse 01.22, 21.21, Toll og spedisjon ved vareforsendelse 612 Reservert 613 Reservert 614 Reservert 615 Reservert 616 Reservert 617 Reservert 618 Reservert fremtidig eliminering 619 Annen frakt- og transportkostnad ved salg 62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon 01.27, 21.21, Elektrisitet 01.27, 21.21, Gass 01.27, 21.21, Fyringsolje 01.27, 21.21, Kull, koks 01.27, 21.21, Ved 01.27, 21.21, Bensin, diesel 01.27, 21.21, Vann 627 Reservert 628 Reservert 01.27, 21.21, Annet brensel 16/21

17 63 Kostnader lokaler Leie lokaler 631 Leie lokaler fra Statsbygg Renovasjon, vann, avløp o.l. 633 Reservert Lys, varme 635 Reservert Renhold, vakthold, vaktmestertjenester 637 Reservert 638 Reservert fremtidig eliminering Annen kostnad lokaler 64 Leie maskiner, inventar o.l , 21.21, Leie maskiner 01.27, 21.21, Leie inventar 01.24, 21.21, Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.) 01.24, 21.21, Leie av datamaskiner 01.27, 21.21, Leie av andre kontormaskiner 01.27, 21.21, Leie av biler 01.27, 21.21, Leie av andre transportmidler 647 Reservert 648 Reservert fremtidig eliminering 01.24, 01.27, 21.21, Annen leiekostnad Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal føres i 65 kontogruppe eller , 01.22, 21.21, Maskiner 01.21, 01.22, 21.21, Verktøy og lignende 01.24, 21.21, Programvare (anskaffelse) 653 Reservert 01.21, 21.21, Inventar 01.21, 21.21, Datamaskiner (PCer, servere m.m.) 01.21, 01.22, 21.21, Andre kontormaskiner 01.21, 01.22, 21.21, Arbeidsklær og verneutstyr 658 Reservert 01.21, 01.22, 21.21, Annet driftsmateriale 66 Reparasjon og vedlikehold Reparasjon og vedlikehold egne bygninger (Reparasjon og vedlikehold egne bygninger - Tas i bruk ved behov for ytterligere (Reparasjon og vedlikehold egne bygninger - Tas i bruk ved behov for ytterligere Reparasjon og vedlikehold leide lokaler Reparasjon og vedlikehold infrastruktureiendeler (Reparasjon og vedlikehold infrastruktureiendeler - Tas i bruk ved behov for ytterligere Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg (Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg - Tas i bruk ved behov for ytterligere 668 Reparasjon og vedlikehold skip, rigger, fly Reparasjon og vedlikehold annet 67 Kjøp av fremmede tjenester 01.25, 21.21, 21.22, Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester 01.25, 21.21, 21.22, Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv , 21.21, 21.22, Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT 01.25, 21.21, 21.22, Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv , 21.21, 21.22, Innleid personell fra vikarbyrå o.l. 675 Reservert 676 Reservert 677 Reservert 678 Reservert fremtidig eliminering 01.25, 21.21, 21.22, Kjøp av andre fremmede tjenester 17/21

18 68 Kontorkostnad, trykksak o.l Kontorrekvisita 681 Reservert 01.24, 21.21, Trykksak 01.24, 21.21, Annonser, kunngjøringer 01.24, 21.21, Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 685 Reservert 01.23, 21.21, Møte, kurs, oppdatering o.l. 687 Reservert 688 Reservert 01.24, 21.21, Annen kontorkostnad 69 Telefon, porto o.l , 21.21, Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 691 Reservert 692 Reservert 693 Reservert 01.24, 21.21, Porto 695 Reservert 696 Reservert 697 Reservert 698 Reservert 699 Reservert 7 Annen driftskostnad, fortsettelse 70 Kostnad transportmidler 01.27, 21.21, Drivstoff 701 Reservert 01.27, 21.21, Vedlikehold 703 Reservert 01.27, 21.21, Forsikring 705 Reservert 706 Reservert 707 Reservert 708 Reservert 01.27, 21.21, Annen kostnad transportmidler 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l , 21.21, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 711 Reservert 712 Reservert 01.23, 21.21, Reisekostnad 01.23, 21.21, (Reisekostnad - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01.23, 21.21, Diettkostnad 01.23, 21.21, (Diettkostnad - Tas i bruk ved behov for ytterligere 717 Reservert 718 Reservert 01.23, 21.21, Annen kostnadsgodtgjørelse 72 Reservert 73 Salg, reklame og representasjon 01.22, 21.21, Salgskostnad 731 Reservert 01.24, 21.21, Reklamekostnad 733 Reservert 734 Reservert 01.23, 21.21, Representasjon 736 Reservert 737 Reservert 738 Reservert 739 Reservert 18/21

19 74 Kontingent og gave 01.24, 21.21, Kontingent 01.24, 21.21, Gave 742 Reservert 743 Reservert 744 Reservert 745 Reservert 746 Reservert 747 Reservert 748 Reservert 749 Reservert 75 Forsikringspremie, garanti og service 750 Forsikringspremie 751 Reservert 752 Reservert 753 Reservert 754 Reservert 01.22, 21.21, Garantikostnad 01.22, 21.21, Servicekostnad 757 Reservert 758 Reservert 759 Reservert 76 Lisenser og patenter 01.22, 21.21, Lisensavgift og royalties (ikke programvarelisenser, jf. 642)) 01.22, 21.21, Patentkostnad ved egen patent 01.22, 21.21, Kostnad ved varemerke og lignende 01.22, 21.21, Kontroll-, prøve- og stempelavgift 764 Reservert 765 Reservert 766 Reservert 767 Reservert 768 Reservert 769 Reservert 77 Annen kostnad 770 Reservert Styremøter Generalforsamling 773 Reservert 774 Reservert Eiendoms- og festeavgift 776 Reservert 01.24, 21.21, Bank- og kortgebyr 778 Reservert fremtidig eliminering 01.24, 01.29, 21.21, Annen kostnad 78 Tap o.l. Ingen kobling 780 Tap ved avgang av anleggsmidler SRS 781 Reservert Inntekt post Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer Ingen kobling 783 Konstaterte tap på fordringer Ingen kobling 784 Avsetning tap på fordringer SRS 785 Reservert Ingen kobling 786 Tap på kontrakter SRS 787 Reservert 788 Reservert 789 Reservert 79 Reservert 19/21

20 statens kontoplan Konto Kontonavn Aktuell for 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 80 Finansinntekt 800 Inntekter fra eierandeler i selskap m.m. 801 Reservert 802 Reservert 803 Reservert 804 Reservert 805 Renteinntekt 806 Valutagevinst (agio) 807 Reservert 808 Reservert 809 Annen finansinntekt 81 Finanskostnad 810 Reservert 811 Reservert Ingen kobling 812 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler SRS 813 Reservert 814 Reservert 815 Rentekostnad 816 Valutatap (disagio) 817 Reservert 818 Reservert 819 Annen finanskostnad Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 82 Overføringer fra andre statlige regnskaper (postene 50 til 59) 820 Reservert Inntekt post 50 til 59 (evt. 95) 821 Tilbakeføring fra statlige fond 822 Reservert Inntekt post 50 til Overføringer fra forvaltningsorganer med særskilte fullmakter 824 Reservert Inntekt post 50 til Overføringer fra andre statlige regnskaper 826 Reservert 827 Reservert 828 Reservert Ingen kobling 829 Motpost til kontogruppe 82, føres mot 1997 SRS Overføringer fra kommunenes og fylkeskommunenes 83 forvaltningsbudsjetter (postene 60 til 69) Inntekt post 60 til Overføringer fra kommuner Inntekt post 60 til Overføringer fra fylkeskommuner 832 Reservert 833 Reservert 834 Reservert 835 Reservert 836 Reservert 837 Reservert 838 Reservert Ingen kobling 839 Motpost til kontogruppe 83, føres mot 1997 SRS Skatter og avgifter, renteinntekter og utbytte m.m. (post 29 og 84 postene 70 til 89) Inntekt post 70 til Skatter Inntekt post 70 til Trygder og pensjonspremier Inntekt post 70 til Avgifter 843 Reservert Inntekt post 70 til Gebyrer som ikke inngår som driftsinntekt Inntekt post 80 til Renteinntekter Inntekt post 85 til Utbytte Inntekt post 85 til Bøter og inndragninger Inntekt post 70 til 89, Inntekt kap 5309, post Tilfeldige og andre inntekter Ingen kobling 849 Motpost til kontogruppe 84, føres mot 1997 SRS 20/21

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Under forskning og utvikling inngår både kjøpt og egenutviklet forskning og utvikling. Forskning

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Oppslagshefte til. A hjelp ved filuttrekk. Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2003

Oppslagshefte til. A hjelp ved filuttrekk. Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2003 Statistisk sentralbyrås håndbøker w Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2003 N ^ # w^f Oppslagshefte til A hjelp ved filuttrekk Forord Siden sykehusreformen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel Gruppeinndeling Rød gruppe Lill Anita Anette Pavel Blå gruppe Hans Inge Eva Trond Bente Finn forbedringspotensialer her! Diskuter i gruppen: -Hvordan skal dette regnskapet forstås? -Hvordan kunne dette

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 135 1350 Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige)

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Sametingets årsregnskap 2014. Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014

Sametingets årsregnskap 2014. Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014 Sametingets årsregnskap 2014 Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014 1 DEL VI ÅRSREGNSKAP... 3 LEDELSESKOMMENTARER... 3 FORMÅL... 3 BEKREFTELSE... 3 VESENTLIGE FORHOLD VED ÅRSREGNSKAPET...

Detaljer