Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013"

Transkript

1 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per

2 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse av endring deler DH og Språkendringer DH Fjernet utkast BR Hele Oppdatert i henhold til ny dokumentet kontoplan pr BR Brutto Oppdatert i henhold til kursbase MC i Agr56 RP kurs BR Netto Oppdatert i henhold til kursbase MD i Agr56 RP kurs BR Brutto Rettet feil i beregning av aga i eks juni

3 1. Innledning Formål Målgruppe Om dokumentets oppbygging og innhold Bruttobudsjettert virksomhet Bruttotilsynet Åpningsbalanse for Bruttotilsynet per 1.1.x Åpningsbalanse for Bruttotilsynet på T-kontonivå per 1.1.x Eksempler på bokføringer innenfor lønnsområdet Eksempel på bokføringer i forbindelse med utbetaling av lønn i januar måned Tilbakeføring av avsetning påløpt overtid fra november til utbetaling i januar Avsetning påløpt overtid i januar til utbetaling i mars Forskudd på lønn Avsetning kostnader fleksitidsaldo, reisetid, overtid til avspasering inkl. arb.g.avg Refusjoner fra NAV Lønnsjustering Korrigering feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift for personer som slutter i staten og får opptjente feriepenger utbetalt Korrigering feriepenger inkl. arb.g.avg. overgang fra annen statlig virksomhet Korrigering feriepenger inkl. arb.g.avg. ved overgang til annen statlig virksomhet Eksempler på bokføringer innenfor balanseføring og avskrivninger av varige driftsmiddel Bokføring av inngående faktura Balanseføring av anleggsmiddel anskaffelse finansiert ved investeringsbevilgning Avskrivning av anleggsmidler Balanseføring av anleggsmiddel - anskaffelse finansiert ved driftsbevilgning Salg av anleggsmiddel Avskrivning av anleggsmidler per 31.1.x Påløpte leieinntekter Avsetning påløpte kostnader, ikke mottatt faktura Forskuddsbetalte kostnader Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekt Avsetning tap på kundefordringer Inntektsføring av bevilgning Inntektsføring av investeringsbevilgning, første periodeavslutning Inntektsføring av driftsbevilgning Oversikt over resultat- og balanseføringer for januar måned x Gruppert saldobalanse for Bruttotilsynet per x Resultat regnskapet per 31.1.x Balansen eiendeler per 31.1.x Balansen virksomhetskapital og gjeld per 31.1x Eksempler på bokføringer i periode 2 til Tilbakeføring avsetning påløpt overtid i desember til utbetaling i februar Tilbakeføring av avsetning påløpt overtid i januar til utbetaling i mars Forskudd på lønn Avsetning lønnsjustering Lønnsutbetaling periode februar - desember (eksklusiv juni måned) Utbetaling av feriepenger (juni) Avskrivninger anleggsmidler Avsetning påløpte kostnader, ikke mottatt faktura Forskuddsbetalte kostnader Opptjent, ikke fakturert inntekt Bokføringer som skal foretas ved årsavslutningen Avsetning feriedager til gode (u-avviklet ferie) Bokføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen Gruppert saldobalanse for Bruttotilsynet per x Resultat regnskapet per x Balansen eiendeler per x Balansen virksomhetskapital og gjeld per x Bokføringer som skal foretas ved overføring til nytt år Oppgjørskonti

4 Arbeidsgiveravgift og gruppelivsforsikring Periodisert mellomværende Kontantmellomværende Overføring av saldo feriepenger ved overgang til nytt år Nettobudsjettert virksomhet Nettotilsynet Åpningsbalanse for Nettotilsynet per 1.1.x Åpningsbalanse for Nettotilsynet på T-kontonivå per 1.1.x Eksempler på bokføringer innenfor lønnsområdet Eksempel på bokføringer i forbindelse med utbetaling av lønn i januar måned Tilbakeføring av avsetning påløpt overtid fra november til utbetaling i januar Avsetning påløpt overtid i januar til utbetaling i mars Forskudd på lønn Avsetning kostnader fleksitidsaldo, reisetid, overtid til avspasering inkl. arb.g.avg Refusjoner fra NAV Lønnsjustering Korrigering feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift for personer som slutter i staten og får opptjente feriepenger utbetalt Korrigering feriepenger inkl. arb.g.avg. overgang fra annen statlig virksomhet Korrigering feriepenger inkl. arb.g.avg. ved overgang til annen statlig virksomhet Eksempler på bokføringer innenfor balanseføring og avskrivninger av varige driftsmiddel Bokføring av inngående faktura Balanseføring av anleggsmiddel Avskrivning av anlegg Balanseføring av anleggsmiddel anskaffelse finansiert ved driftsbevilgning Salg av anleggsmiddel Avskrivning av anleggsmidler per 31.1.x Påløpte leieinntekter Avsetning påløpte kostnader, ikke mottatt faktura Forskuddsbetalte kostnader Forskuddsbetalte, ikke opptjent inntekt Avsetning tap på kundefordringer Inntektsføring av bevilgning Inntektsføring av driftsbevilgning Inntekter fra tilskudd og overføringer og inntekt fra oppdrag(prosjekter) Periodeavslutning og avregning med statskassen Oversikt over resultat- og balanseføringer for januar måned x Gruppert saldobalanse for Nettotilsynet per x Resultat regnskapet per 31.1.x Balansen eiendeler per 31.1.x Balansen virksomhetskapital og gjeld per 31.1.x Eksempler på bokføringer i periode 2 til Tilbakeføring avsetning påløpt overtid i desember til utbetaling i februar Tilbakeføring av avsetning påløpt overtid i januar til utbetaling i mars Forskudd på lønn Avsetning lønnsjustering Lønnsutbetaling periode februar - desember (eksklusiv juni måned) Utbetaling av feriepenger (juni) Avskrivninger anleggsmidler Avsetning påløpte kostnader, ikke mottatt faktura Forskuddsbetalte kostnader Opptjent, ikke fakturert inntekt Bokføringer som skal foretas ved årsavslutningen Avsetning feriedager til gode (u-avviklet ferie) Bokføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen Periodeavslutning og avregning med statskassen Gruppert saldobalanse per x Resultatregnskapet per x Balansen eiendeler per x Balansen virksomhetskapital og gjeld per x Bokføringer som skal foretas ved overgang til nytt år Overføring av saldo feriepenger ved overgang til nytt år

5 1. Innledning 1.1 Formål Dette dokumentet skal være et oppslagsverk og skal vise konkrete bokføringseksempler ved bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter jfr. Rundskriv R-102/2010 Fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter. De eksemplene som er tatt med i dokumentet gir ikke et fullstendig bilde av alle bokføringer som en statlig virksomhet som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til SRS vil bli berørt av, men skal gi eksempler på de mest grunnleggende bokføringene i løpet av et regnskapsår. Dette dokumentet skal ikke erstatte, men komplettere de gjeldende rutinene innenfor lønn og regnskap som er utgitt av Direktoratet for økonomistyring. 1.2 Målgruppe Målgruppen for dette dokumentet er lønns- og regnskapsmedarbeidere i de respektive statlige virksomhetene som er Direktoratet for økonomistyring(dfø) sine kunder, samt for DFØ sine kundebehandlere. 1.3 Om dokumentets oppbygging og innhold Dokumentet er inndelt i to hovedkapitler som viser bokføringseksempler for henholdsvis en bruttobudsjettert virksomhet(ordinært forvaltningsorgan) og for en nettobudsjettert virksomhet (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter) som utarbeider virksomhetsregnskap etter SRS. Kapittel 2 omfatter en bruttobudsjettert virksomhet Bruttotilsynet og kapittel 3 omfatter en nettobudsjettert virksomhet Nettotilsynet. Disse virksomhetene er gitt en saldobalanse per 1.1.x1. For henholdsvis Bruttotilsynet og Nettotilsynet blir det vist eksempler på bokføringer som kan forekomme i regnskapsperioden og ved periodeavslutningen, samt at det settes opp en saldobalanse og resultat- og balanseoppstilling. Videre gis det eksempler på bokføringer som forekommer ved en årsavslutning og saldobalanse per x1. Dokumentet kan benyttes som et oppslagsverk på bokføringer per tema eller man kan følge eksempler på bokføringer som kan forekomme i en virksomhet gjennom et regnskapsår. Kontoene (fire siffer) som er benyttet i eksemplene er i henhold til gjeldende føringskontoplan utgitt av Direktoratet for økonomistyring. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme avvik i forhold til kontoene (fire siffer) de statlige virksomhetene selv har valgt å benytte i sitt virksomhetsregnskap. 5

6 2. Bruttobudsjettert virksomhet Bruttotilsynet Bruttotilsynet er en statlig virksomhet som utarbeider virksomhetsregnskap i henhold til SRS. 2.1 Åpningsbalanse for Bruttotilsynet per 1.1.x1 Bruttotilsynet har følgende åpningsbalanse, se tabellen nedenfor. Konto Tekst Beløp i kroner 1040 Lisenser Akkumulerte avskrivninger lisenser Personbiler Akkumulerte avskrivninger personbiler Inventar (kontorinventar, innredninger m.m.) Akkumulerte avskrivninger inventar Fast bygningsinventar, leide bygg Akkumulerte avskrivninger fast bygningsinventar Datamaskiner (PCer, servere, skrivere m.m.) Akkumulerte avskrivninger kontrollrom, PC, IKT og kopimaskiner Andre driftsmidler Akkumulerte avskrivninger andre driftsmidler Kundefordringer Lønnsforskudd Påløpte inntekter Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB) Mellomværende med statskassen - periodisert (IB) Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler Leverandørgjeld, innland Forskuddstrekk Påleggstrekk og utleggstrekk Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt overtid Påløpt arbeidsgiveravgift (ferielønn) Skyldig påløpt lønn Skyldige feriepenger, opptjent forrige år Skyldige feriepenger av opptjent, ikke utbetalt lønn, overtid, fleksitid mv Påløpte kostnader Åpningsbalanse for Bruttotilsynet på T-kontonivå per 1.1.x1 Åpningsbalanse er betegnelsen på balansen ved begynnelsen av det første regnskapsåret man rapporterer etter SRS. I forbindelse med etableringen av åpningsbalansen er det foretatt en kartlegging og verdsettelse av eiendeler og virksomhetskapital/gjeld. En oppdatert balanse er en nødvendig forutsetning for å kunne avgi et regnskap med periodiserte inntekter og kostnader. Balansen er i tillegg en kilde til oversikt og kunnskap om virksomhetens eiendeler, forpliktelser og eventuelle virksomhetskapital. Bruttotilsynet har foretatt en kartlegging og verdsettelse av sine eiendeler og virksomhetskapital/gjeld Når det gjelder verdsettelse av anleggsmidler skal bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdien benyttes ved utarbeidelse av åpningsbalansen. I eksemplene nedenfor viser vi både opprinnelig anskaffelsesverdi og akkumulerte avskrivninger, men man kan ved utarbeidelse av åpningsbalansen gjerne legge inn 6

7 nettosaldo, som for eksempel ved immaterielle eiendeler kr på konto 1040 uten akkumulerte avskrivninger på konto Immaterielle eiendeler Beløpet omfatter lisenser anskaffet i år x0. Økonomisk levetid 5 år. Avskrivningssats 20 % per år. Varige driftsmidler personbil Personbil anskaffet for kr og er hittil avskrevet med kr Varige driftsmidler Inventar Inventar anskaffet i år x0. Økonomisk levetid 10 år. Avskrivningssats 10 % per år. Varige driftsmidler Fast bygningsinventar, leide bygg Fast bygningsinventar anskaffet i år x0. Økonomisk levetid 10 år. Avskrivningssats 10% per år. Varige driftsmidler Datamaskiner (PCer, servere og skrivere) Servere anskaffet i år x0. Økonomisk levetid 4 år. Avskrivningssats 25 %. 7

8 Varige driftsmidler Andre driftsmidler Andre driftsmidler anskaffet i år x0. Økonomisk levetid 15 år. Avskrivningssats 6,66% Kundefordringer Kontoen omfatter summen av saldoene for hver enkelt kunde i kundereskontroen. Saldoen viser Bruttotilsynets samlede tilgodehavende hos kunder for salg av varer og tjenester. Lønnsforskudd Beløpet omfatter summen av hva Bruttotilsynet til enhver tid har til gode hos ansatte for lønnsforskudd som de har mottatt. Beløpet trekkes inn ved første lønnsutbetaling. Påløpte leieinntekter Beløpet omfatter utleie av lokaler hos Bruttotilsynet for desember x0, men faktura utstedes først i januar x1. Leverandørgjeld Kontoen omfatter summen av saldoene for hver enkelt leverandør i leverandørreskontroen. Saldoen viser Bruttotilsynets samlede gjeld til leverandørene. Forskuddstrekk Beløpet omfatter trukket skatt (forskuddstrekk) av lønnsutbetalinger til ansatte. Saldo per 1.1.x1 utgjør inntrukket forskuddstrekk for 6. termin. 8

9 Påleggs og utleggstrekk Beløpet omfatter de pålegg som Bruttotilsynet har fått fra det offentlige i forhold til å foreta trekk i lønn og innbetale dette til det offentlige. Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpt lønn Beløpet omfatter påløpt arbeidsgiveravgift av påløpt lønn ved konto Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger Beløpet omfatter arbeidsgiveravgift på påløpt feriepenger, det vil si feriepenger som ikke er utbetalt ennå. Skyldig påløpt lønn Påløpt overtid i desember x0 som blir utbetalt ved ordinær lønnsutbetaling i februar x1. Avhengig av hvilket lønnssystem og løsning for tidsregistrering man benytter kan det være ulik praksis i mellom de statlige virksomhetene om overtid utbetales første eller andre måneden etter at overtiden er påløpt. I vårt tilfelle er består konto 2915 av kr i påløpt overtid for november og av kr i påløpt overtid for desember. Skyldige feriepenger fra tidligere år Beløpet omfatter skyldige feriepenger som er påløpt tidligere år. 9

10 Skyldige feriepenger av opptjent ikke utbetalt lønn Beløpet omfatter opptjente, ikke utbetalte feriepenger av påløpte lønnskostnader som ikke utbetalt lønn, overtid, fleksitid mv. Påløpte kostnader Beløpet omfatter kostnader i forbindelse med kjøp av arbeidsklær og verneutstyr ved forrige periodes utgang hvor det ikke er mottatt faktura. 2.3 Eksempler på bokføringer innenfor lønnsområdet Eksempel på bokføringer i forbindelse med utbetaling av lønn i januar måned Fastlønn kr til utbetaling for januar måned. Forskuddstrekk 50 %. Arbeidsgiveravgift 14,1 %. (av 98% lønn) Feriepenger 12 % av lønn faste stillinger kr Arbeidsgiveravgift 14,1 %. Påløpt medlemsavgift (2 %) bruttobudsjetterte (faste stillinger). Arbeidsgiveravgift 14,1 %. Bruttotilsynet er en bruttobudsjettert virksomhet som ikke skal betale pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK), premie dekkes i samsvar med sentral ordning i staten. På grunn av dette må de 10

11 bruttobudsjetterte virksomhetene foreta en bokføring av 2%-en for å få vist 100% lønnskostnad i regnskapet. Pensjonspremie (8 %) (virksomheter som ikke betaler pensjonspremie). Arbeidsgiveravgift 14,1 % Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikringen er et fastsatt beløp gitt fra Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementet, se Den enkelte arbeidstaker blir beskattet for den fordel gruppelivsordningen i staten utgjør. Arbeidsgiver innberetter fordelen i arbeidstakerens lønns- og trekkoppgave, dermed skal den innberetningspliktige del av gruppelivsforsikringen i tillegg føres på konto 5250 med motpost 5290 slik at kontogruppe 52 går i null Tilbakeføring av avsetning påløpt overtid fra november til utbetaling i januar I åpningsbalansen per 1.1.x1 var det avsatt kr for påløpt overtid på konto 2915 Skyldig påløpt lønn fra november som skal utbetales i januar. Avsetningen skal tilbakeføres i januar da overtidsgodtgjørelsen bli utbetalt. Merk at hos denne virksomheten skjer utbetaling av overtid to måneder etter at overtidstimene er påløpt, dette kan variere da enkelte virksomheter foretar utbetaling av overtid måneden etter at overtiden er påløpt. Tilbakeføringen gjelder også avsetning for feriepenger og påløpt arbeidsgiveravgift på overtid og feriepenger. 11

12 2.3.3 Avsetning påløpt overtid i januar til utbetaling i mars Det er per 31.1.x1 påløpt kr i overtid som blir utbetalt ved ordinær lønnsutbetaling i mars. Ettersom utbetalingen ikke skjer før ved ordinær lønnsutbetaling i mars må vi avsette for påløpt overtid ved periodeavslutningen i januar. Merk at hos denne virksomheten skjer utbetaling av overtid to måneder etter at overtidstimene er påløpt, dette kan variere da enkelte virksomheter foretar utbetaling av overtid måneden etter at overtiden er påløpt Bokføring av avsetning til påløpt overtid til utbetaling kr ,1 % arbeidsgiveravgift. Det skal i tillegg beregnes 12 % feriepenger av påløpt overtid. Bokføring av påløpte feriepenger på påløpt overtid inklusiv arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Forskudd på lønn I åpningsbalansen per 1.1.x1 har Bruttotilsynet kr i fordringer hos de ansatte. Forskuddet trekkes inn i forbindelse med lønnsutbetalingen i januar måned. Motpost er konto 2409 Remitteringskonto lønn hvor saldo skal være kr 0,- når all lønn er avregnet og utbetalt til bankkonto til de ansatte. Peder Ås gis et forskudd på kr den 25. januar, det vil si at Bruttotilsynet har en fordring på kr hos en ansatt. Forskuddet skal trekkes fra den første ordinære lønnsutbetalingen for Peder Ås som skjer i februar. 12

13 2.3.5 Avsetning kostnader fleksitidsaldo, reisetid, overtid til avspasering inkl. arb.g.avg. Det er påløpt fleksitid, reisetid og overtid til avspasering som til sammen utgjør kr per 31.1.x1. Det må foretas en avsetning for beløpet inkludert arbeidsgiveravgift 14,1 % Refusjoner fra NAV Det er per 31.1.x1 påløpt refusjoner av sykepenger fra NAV som til sammen utgjør kr Lønnsjustering Bruttotilsynet skal foreta en lønnsøkning hos alle ansatte fra og med 1. januar, men på grunn av at forhandlingene ikke er avsluttet innen periodeavslutningen for januar så skal det avsettes det beløpet etter den satsen som er mest sannsynlig at forhandlingene blir omforent om. Etter beregnet estimat vil lønnsøkningen til sammen utgjøre kr Det må avsettes for lønnsjusteringen i periodeavslutningen for januar inklusiv arbeidsgiveravgift 14,1 % og feriepenger 12 %, samt arbeidsgiveravgift av feriepengene Korrigering feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift for personer som slutter i staten og får opptjente feriepenger utbetalt. Kari Hansen slutter i Bruttotilsynet 31. januar x1. Ettersom Kari slutter før 1. juni må regnskapet korrigeres både med fjorårets avsetning for feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift og for feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift opparbeidet inneværende år. Feriepengene utbetales og kostnadsføres i samme regnskapsperiode som ordinær lønn. Alternativt kan feriepengene utbetales og føres direkte mot balansekontiene. Tilbakeføring avsetning for tidligere periode (fjoråret): 13

14 Opptjente feriepenger for tidligere periode utgjør kr (12 % av kr ). Arbeidsgiveravgift 14,1 %. Tilbakeføring avsetning for inneværende periode: Opptjente feriepenger inneværende år utgjør kr (12 % av kr ). Arbeidsgiveravgift 14,1 % Korrigering feriepenger inkl. arb.g.avg. overgang fra annen statlig virksomhet Pål Iversen har sluttet i en annen statlig virksomhet og skal begynne i Bruttotilsynet 1. februar x1. Han har ikke fått utbetalt feriepenger fra forrige arbeidsgiver slik at regnskapet til den tidligere arbeidsgiveren må korrigeres hva gjelder fjorårets avsetning for feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift. Den tidligere arbeidsgiveren må tilbakeføre avsetning av feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift, mens Bruttotilsynet må foreta en tilsvarende avsetning av feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift for Pål Iversen. Avsetning for tidligere periode (fjoråret): Feriepengegrunnlag forrige periode kr , avsetning utgjør kr (12 % av ). Arbeidsgiveravgift 14,1 %. Avsetning for inneværende periode: Avsetning for inneværende periode utgjør kr (12 % av ). Arbeidsgiveravgift 14,1 % Korrigering feriepenger inkl. arb.g.avg. ved overgang til annen statlig virksomhet Turid Olsen slutter i Bruttotilsynet 31. januar for å begynne i en annet statlig virksomhet. Regnskapet må korrigeres hva gjelder forårets avsetning for feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift. Tilbakeføring avsetning for tidligere periode (i fjor): 14

15 Feriepengegrunnlag forrige periode , avsetning utgjør kr (12 % av ). Arbeidsgiveravgift 14,1 %. Tilbakeføring avsetning for inneværende periode (januar): 2.4 Eksempler på bokføringer innenfor balanseføring og avskrivninger av varige driftsmiddel Bokføring av inngående faktura Kjøp av inventar til kr i januar måned. Inventaret antas å ha en levetid på under 3 år. Fakturaen skal kostnadsføres direkte og forutsettes å være finansiert ved driftsbevilgning Balanseføring av anleggsmiddel anskaffelse finansiert ved investeringsbevilgning Kjøp av inventar til kr i januar måned. Inventaret antas å ha en levetid på over 10 år. Anskaffelsen forutsetter å være finansiert ved investeringsbevilgning. Ved bruk av Agresso og anleggsmodulen i Agresso så skal konto 1299 Interimskonti, anlegg til balanseføring benyttes til bokføring av fakturaer hvor anskaffelsen skal aktiveres. Ved bruk av denne interimskontoen så bli fakturaen tilgjengelig for balanseføring i anleggsmodulen. Konto 1299 er opprettet kun for anleggsmodulen i Agresso. Ved bruk av andre systemer enn Agresso kan eventuelt andre interimskonti være aktuelle ved balanseføring av anleggsmiddel. 15

16 2.4.3 Avskrivning av anleggsmidler Ref. kapittel så er det kjøpt inventar til kr i januar måned x1. Inventaret antas å ha en levetid på 10 år og det skal avskrives over 10 år, dvs. avskrivningsbeløp per måned er kr Her er eksempel på bokføring av avskrivninger for første og andre regnskapsperioden inventaret skal avskrives Balanseføring av anleggsmiddel - anskaffelse finansiert ved driftsbevilgning Kjøp av kontorinventar til kr i januar måned x1. Anskaffelsen forutsetter å være finansiert ved driftsbevilgning. Kontorinventaret antas å ha en levetid på 10 år og skal avskrives over antatt økonomisk levetid. Her er eksempel på bokføring av avskrivninger for første og andre regnskapsperioden kontorinventaret skal avskrives Salg av anleggsmiddel Salg av personbil i januar x1 med balanseført verdi per 1.1x1 på kr Personbilen selges til kr i januar. Det forutsettes at Bruttotilsynet har fullmakt til å disponere salgssummen. Hvis ikke Bruttotilsynet har fullmakt til å disponere salgssummen skal motpost til konto 2150 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler være konto 1996 Tilbakeføring av gjenværende forpliktelse ved avgang anleggsmidler. Anskaffelseskost kr Akkumulert avskrivning kr Bokført verdi kr Salgssum kr Regnskapsmessig tap kr Eksempel vises nedenfor av de aktuelle bokføringer som skal foretas. Her ved utstedelse av faktura ved salg: 16

17 Videre må salgssum bokføres og balanseført verdi anlegg nullstilles, samt bokføring av tap og ompostering i hovedbok ved tap av salg for å få riktig klassifisering i regnskapet: Til slutt nullstilling av resterende forpliktelse ved avgang av anleggsmidler: Avskrivning av anleggsmidler per 31.1.x1 Konto 1040 Lisenser Konto 1250 Inventar Konto 1268 Fast bygningsinventar, leide bygg 17

18 Konto 1280 Datamaskiner(PCer, servere, skrivere m.m) Konto 1290 Andre driftsmidler Påløpte leieinntekter I åpningsbalansen per 1.1.x1 er det på konto 1750 avsatt kr for påløpte leieinntekter for desember måned x0. Faktura utstedes i januar måned slik at avsetningen fra 1.1.x1 må tilbakeføres ved periodeavslutningen 31.1.x Avsetning påløpte kostnader, ikke mottatt faktura I åpningsbalansen per 1.1.x1 var det på konto 2960 Påløpte kostnader avsatt kr for påløpte kostnader i forbindelse med kjøp av arbeidsklær og verneutstyr i desember. Avsetningen skal tilbakeføres i januar da faktura er mottatt. Kostnaden er tatt i desember slik at kostnadskonto 6570 går i null. Det er ved periodeavslutningen i januar måned påløpt kostnader for vedlikehold og reparasjon av maskiner på til sammen kr , men faktura er ennå ikke mottatt. Det må foretas en avsetning for påløpte kostnader på kr

19 2.4.9 Forskuddsbetalte kostnader I januar er det utbetalt husleie på kr som gjelder for perioden januar, februar, mars og april. Husleiekostnaden må periodiseres på de aktuelle periodene. Eksempelet nedenfor viser bokføringer for januar, februar, mars og april Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekt I januar er det foretatt en innbetaling fra en kunde på til sammen kr som omfatter tjenester som gjelder januar, februar og mars. Mottatt forskuddsbetaling periodiseres over januar-mars Avsetning tap på kundefordringer Det er i januar estimert et tap på kundefordringer på til sammen kr Det må i periodeavslutningen for januar foretas en avsetning for estimert tap. Avsetningen skal reverseres og ny vurdering må tas i neste periodeavslutning. 2.5 Inntektsføring av bevilgning Hovedprinsippet for inntektsføring av bevilgninger er motsatt sammenstilling. Bevilgninger inntektsføres i den perioden da aktiviteten som bevilgningen er forutsatt å finansiere utføres, det vil si i den perioden kostnadene påløper Inntektsføring av investeringsbevilgning, første periodeavslutning Bruttotilsynet er bevilget kr til investeringsformål. 19

20 I første periodeavslutningen skal det tilbakeføres den del av bevilgningen som ikke er benyttet på rapporteringstidspunktet mellom ubrukt investeringsbevilgning på konto 394 Ubenyttet investeringsbevilgning (D) med motkonto 1992 Inntektsført investeringsbevilgning. Det er i januar måned kun anskaffet inventar for kr som er finansiert ved investeringsbevilgning, jfr. punkt Merk at hvis det er foretatt anskaffelser finansiert ved investeringsbevilgning som er kostnadsført direkte skal også disse tas hensyn til ved konto 1992 Inntektsført investeringsbevilgning Inntektsføring av driftsbevilgning Inntektsføring av driftsbevilgninger gjennom året følger prinsippet om motsatt sammenstilling. Dersom virksomheten ikke har et godt estimat for påløpte kostnader vedrørende bevilgningsfinansierte aktiviteter, kan følgende forenklede metoder benyttes. Et periodisert resultatbudsjett kan eventuelt benyttes som grunnlag for inntektsføring av driftsbevilgning gjennom året. Det bør tas hensyn til vesentlige sesongvariasjoner. En annen forenklet metode for inntektsføring av bevilgning gjennom året kan være å inntektsføre lønnsmidler med 1/11-del pr. måned, med unntak for den måneden feriepengene blir utbetalt. Øvrig driftsbevilgning kan inntektsføres med 1/12-del av endelig bevilgning pr. måned. I vurderingen skal virksomhetene legge vekt på at metoden som velges gir best mulig sammenstilling mellom påløpte kostnader og bevilgning. Det kan legges vekt på om merkostnadene ved å velge en bedre metode for sammenstilling overstiger nytten. Virksomheten velger i samråd med eget departement hvilken metode som skal benyttes gjennom året, jfr. SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger. For bruttobudsjetterte virksomheter vil det, både ved periodeavslutning og ved årsavslutning, være forskjeller mellom inntektsført bevilgning i det periodiserte virksomhetsregnskapet og benyttet bevilgning i henhold til kontantrapportering til statsregnskapet. Forskjellene skyldes at det benyttes forskjellige regnskapsprinsipper i de to regnskapene, periodiseringsprinsippet og kontantprinsippet. Bokføring av inntektsføringen av periodens forbruk av driftsbevilgning: 20

21 21

22 2.6 Oversikt over resultat- og balanseføringer for januar måned x1 22

23 23

24 2.7 Gruppert saldobalanse for Bruttotilsynet per x1 24

25 25

26 2.8 Resultat regnskapet per 31.1.x1 Resultatregnskap 31.1.x1 Driftsinntekter Inntekter fra bevilgning Gebyrer 0 Tilskudd og overføringer 0 Salgs- og leieinntekter Gevinst ved avgang av anleggsmidler 0 Andre driftsinntekter 0 Sum andre driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat 0 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 0 Finanskostnader 0 Sum finansinntekter og finanskostnader 0 Inntekter fra eierandeler i selskaper mv. Utbytte fra selskaper m. 0 Sum inntekter fra eierandeler i selskaper mv. 0 Resultat av periodens aktiviteter 0 Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 Avregning med bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) 0 Sum avregninger 0 Periodens resultat (til virksomhetskapital) Disponeringer 0 Innkrevingsvirksomhet Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 0 Overføringer til statskassen 0 Sum innkrevingsvirksomhet 0 Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til andre 0 Utbetalinger av tilskudd til andre 0 Sum tilskuddsforvaltning 0 26

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 11 Anleggskontrakter Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4 Forutsetninger og avgrensninger...4

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 12 Varebeholdninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Overordnede retningslinjer for

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer