Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013"

Transkript

1 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per

2 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse av endring deler DH og Språkendringer DH Fjernet utkast BR Hele Oppdatert i henhold til ny dokumentet kontoplan pr BR Brutto Oppdatert i henhold til kursbase MC i Agr56 RP kurs BR Netto Oppdatert i henhold til kursbase MD i Agr56 RP kurs BR Brutto Rettet feil i beregning av aga i eks juni

3 1. Innledning Formål Målgruppe Om dokumentets oppbygging og innhold Bruttobudsjettert virksomhet Bruttotilsynet Åpningsbalanse for Bruttotilsynet per 1.1.x Åpningsbalanse for Bruttotilsynet på T-kontonivå per 1.1.x Eksempler på bokføringer innenfor lønnsområdet Eksempel på bokføringer i forbindelse med utbetaling av lønn i januar måned Tilbakeføring av avsetning påløpt overtid fra november til utbetaling i januar Avsetning påløpt overtid i januar til utbetaling i mars Forskudd på lønn Avsetning kostnader fleksitidsaldo, reisetid, overtid til avspasering inkl. arb.g.avg Refusjoner fra NAV Lønnsjustering Korrigering feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift for personer som slutter i staten og får opptjente feriepenger utbetalt Korrigering feriepenger inkl. arb.g.avg. overgang fra annen statlig virksomhet Korrigering feriepenger inkl. arb.g.avg. ved overgang til annen statlig virksomhet Eksempler på bokføringer innenfor balanseføring og avskrivninger av varige driftsmiddel Bokføring av inngående faktura Balanseføring av anleggsmiddel anskaffelse finansiert ved investeringsbevilgning Avskrivning av anleggsmidler Balanseføring av anleggsmiddel - anskaffelse finansiert ved driftsbevilgning Salg av anleggsmiddel Avskrivning av anleggsmidler per 31.1.x Påløpte leieinntekter Avsetning påløpte kostnader, ikke mottatt faktura Forskuddsbetalte kostnader Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekt Avsetning tap på kundefordringer Inntektsføring av bevilgning Inntektsføring av investeringsbevilgning, første periodeavslutning Inntektsføring av driftsbevilgning Oversikt over resultat- og balanseføringer for januar måned x Gruppert saldobalanse for Bruttotilsynet per x Resultat regnskapet per 31.1.x Balansen eiendeler per 31.1.x Balansen virksomhetskapital og gjeld per 31.1x Eksempler på bokføringer i periode 2 til Tilbakeføring avsetning påløpt overtid i desember til utbetaling i februar Tilbakeføring av avsetning påløpt overtid i januar til utbetaling i mars Forskudd på lønn Avsetning lønnsjustering Lønnsutbetaling periode februar - desember (eksklusiv juni måned) Utbetaling av feriepenger (juni) Avskrivninger anleggsmidler Avsetning påløpte kostnader, ikke mottatt faktura Forskuddsbetalte kostnader Opptjent, ikke fakturert inntekt Bokføringer som skal foretas ved årsavslutningen Avsetning feriedager til gode (u-avviklet ferie) Bokføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen Gruppert saldobalanse for Bruttotilsynet per x Resultat regnskapet per x Balansen eiendeler per x Balansen virksomhetskapital og gjeld per x Bokføringer som skal foretas ved overføring til nytt år Oppgjørskonti

4 Arbeidsgiveravgift og gruppelivsforsikring Periodisert mellomværende Kontantmellomværende Overføring av saldo feriepenger ved overgang til nytt år Nettobudsjettert virksomhet Nettotilsynet Åpningsbalanse for Nettotilsynet per 1.1.x Åpningsbalanse for Nettotilsynet på T-kontonivå per 1.1.x Eksempler på bokføringer innenfor lønnsområdet Eksempel på bokføringer i forbindelse med utbetaling av lønn i januar måned Tilbakeføring av avsetning påløpt overtid fra november til utbetaling i januar Avsetning påløpt overtid i januar til utbetaling i mars Forskudd på lønn Avsetning kostnader fleksitidsaldo, reisetid, overtid til avspasering inkl. arb.g.avg Refusjoner fra NAV Lønnsjustering Korrigering feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift for personer som slutter i staten og får opptjente feriepenger utbetalt Korrigering feriepenger inkl. arb.g.avg. overgang fra annen statlig virksomhet Korrigering feriepenger inkl. arb.g.avg. ved overgang til annen statlig virksomhet Eksempler på bokføringer innenfor balanseføring og avskrivninger av varige driftsmiddel Bokføring av inngående faktura Balanseføring av anleggsmiddel Avskrivning av anlegg Balanseføring av anleggsmiddel anskaffelse finansiert ved driftsbevilgning Salg av anleggsmiddel Avskrivning av anleggsmidler per 31.1.x Påløpte leieinntekter Avsetning påløpte kostnader, ikke mottatt faktura Forskuddsbetalte kostnader Forskuddsbetalte, ikke opptjent inntekt Avsetning tap på kundefordringer Inntektsføring av bevilgning Inntektsføring av driftsbevilgning Inntekter fra tilskudd og overføringer og inntekt fra oppdrag(prosjekter) Periodeavslutning og avregning med statskassen Oversikt over resultat- og balanseføringer for januar måned x Gruppert saldobalanse for Nettotilsynet per x Resultat regnskapet per 31.1.x Balansen eiendeler per 31.1.x Balansen virksomhetskapital og gjeld per 31.1.x Eksempler på bokføringer i periode 2 til Tilbakeføring avsetning påløpt overtid i desember til utbetaling i februar Tilbakeføring av avsetning påløpt overtid i januar til utbetaling i mars Forskudd på lønn Avsetning lønnsjustering Lønnsutbetaling periode februar - desember (eksklusiv juni måned) Utbetaling av feriepenger (juni) Avskrivninger anleggsmidler Avsetning påløpte kostnader, ikke mottatt faktura Forskuddsbetalte kostnader Opptjent, ikke fakturert inntekt Bokføringer som skal foretas ved årsavslutningen Avsetning feriedager til gode (u-avviklet ferie) Bokføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen Periodeavslutning og avregning med statskassen Gruppert saldobalanse per x Resultatregnskapet per x Balansen eiendeler per x Balansen virksomhetskapital og gjeld per x Bokføringer som skal foretas ved overgang til nytt år Overføring av saldo feriepenger ved overgang til nytt år

5 1. Innledning 1.1 Formål Dette dokumentet skal være et oppslagsverk og skal vise konkrete bokføringseksempler ved bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter jfr. Rundskriv R-102/2010 Fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter. De eksemplene som er tatt med i dokumentet gir ikke et fullstendig bilde av alle bokføringer som en statlig virksomhet som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til SRS vil bli berørt av, men skal gi eksempler på de mest grunnleggende bokføringene i løpet av et regnskapsår. Dette dokumentet skal ikke erstatte, men komplettere de gjeldende rutinene innenfor lønn og regnskap som er utgitt av Direktoratet for økonomistyring. 1.2 Målgruppe Målgruppen for dette dokumentet er lønns- og regnskapsmedarbeidere i de respektive statlige virksomhetene som er Direktoratet for økonomistyring(dfø) sine kunder, samt for DFØ sine kundebehandlere. 1.3 Om dokumentets oppbygging og innhold Dokumentet er inndelt i to hovedkapitler som viser bokføringseksempler for henholdsvis en bruttobudsjettert virksomhet(ordinært forvaltningsorgan) og for en nettobudsjettert virksomhet (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter) som utarbeider virksomhetsregnskap etter SRS. Kapittel 2 omfatter en bruttobudsjettert virksomhet Bruttotilsynet og kapittel 3 omfatter en nettobudsjettert virksomhet Nettotilsynet. Disse virksomhetene er gitt en saldobalanse per 1.1.x1. For henholdsvis Bruttotilsynet og Nettotilsynet blir det vist eksempler på bokføringer som kan forekomme i regnskapsperioden og ved periodeavslutningen, samt at det settes opp en saldobalanse og resultat- og balanseoppstilling. Videre gis det eksempler på bokføringer som forekommer ved en årsavslutning og saldobalanse per x1. Dokumentet kan benyttes som et oppslagsverk på bokføringer per tema eller man kan følge eksempler på bokføringer som kan forekomme i en virksomhet gjennom et regnskapsår. Kontoene (fire siffer) som er benyttet i eksemplene er i henhold til gjeldende føringskontoplan utgitt av Direktoratet for økonomistyring. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme avvik i forhold til kontoene (fire siffer) de statlige virksomhetene selv har valgt å benytte i sitt virksomhetsregnskap. 5

6 2. Bruttobudsjettert virksomhet Bruttotilsynet Bruttotilsynet er en statlig virksomhet som utarbeider virksomhetsregnskap i henhold til SRS. 2.1 Åpningsbalanse for Bruttotilsynet per 1.1.x1 Bruttotilsynet har følgende åpningsbalanse, se tabellen nedenfor. Konto Tekst Beløp i kroner 1040 Lisenser Akkumulerte avskrivninger lisenser Personbiler Akkumulerte avskrivninger personbiler Inventar (kontorinventar, innredninger m.m.) Akkumulerte avskrivninger inventar Fast bygningsinventar, leide bygg Akkumulerte avskrivninger fast bygningsinventar Datamaskiner (PCer, servere, skrivere m.m.) Akkumulerte avskrivninger kontrollrom, PC, IKT og kopimaskiner Andre driftsmidler Akkumulerte avskrivninger andre driftsmidler Kundefordringer Lønnsforskudd Påløpte inntekter Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB) Mellomværende med statskassen - periodisert (IB) Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler Leverandørgjeld, innland Forskuddstrekk Påleggstrekk og utleggstrekk Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt overtid Påløpt arbeidsgiveravgift (ferielønn) Skyldig påløpt lønn Skyldige feriepenger, opptjent forrige år Skyldige feriepenger av opptjent, ikke utbetalt lønn, overtid, fleksitid mv Påløpte kostnader Åpningsbalanse for Bruttotilsynet på T-kontonivå per 1.1.x1 Åpningsbalanse er betegnelsen på balansen ved begynnelsen av det første regnskapsåret man rapporterer etter SRS. I forbindelse med etableringen av åpningsbalansen er det foretatt en kartlegging og verdsettelse av eiendeler og virksomhetskapital/gjeld. En oppdatert balanse er en nødvendig forutsetning for å kunne avgi et regnskap med periodiserte inntekter og kostnader. Balansen er i tillegg en kilde til oversikt og kunnskap om virksomhetens eiendeler, forpliktelser og eventuelle virksomhetskapital. Bruttotilsynet har foretatt en kartlegging og verdsettelse av sine eiendeler og virksomhetskapital/gjeld Når det gjelder verdsettelse av anleggsmidler skal bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdien benyttes ved utarbeidelse av åpningsbalansen. I eksemplene nedenfor viser vi både opprinnelig anskaffelsesverdi og akkumulerte avskrivninger, men man kan ved utarbeidelse av åpningsbalansen gjerne legge inn 6

7 nettosaldo, som for eksempel ved immaterielle eiendeler kr på konto 1040 uten akkumulerte avskrivninger på konto Immaterielle eiendeler Beløpet omfatter lisenser anskaffet i år x0. Økonomisk levetid 5 år. Avskrivningssats 20 % per år. Varige driftsmidler personbil Personbil anskaffet for kr og er hittil avskrevet med kr Varige driftsmidler Inventar Inventar anskaffet i år x0. Økonomisk levetid 10 år. Avskrivningssats 10 % per år. Varige driftsmidler Fast bygningsinventar, leide bygg Fast bygningsinventar anskaffet i år x0. Økonomisk levetid 10 år. Avskrivningssats 10% per år. Varige driftsmidler Datamaskiner (PCer, servere og skrivere) Servere anskaffet i år x0. Økonomisk levetid 4 år. Avskrivningssats 25 %. 7

8 Varige driftsmidler Andre driftsmidler Andre driftsmidler anskaffet i år x0. Økonomisk levetid 15 år. Avskrivningssats 6,66% Kundefordringer Kontoen omfatter summen av saldoene for hver enkelt kunde i kundereskontroen. Saldoen viser Bruttotilsynets samlede tilgodehavende hos kunder for salg av varer og tjenester. Lønnsforskudd Beløpet omfatter summen av hva Bruttotilsynet til enhver tid har til gode hos ansatte for lønnsforskudd som de har mottatt. Beløpet trekkes inn ved første lønnsutbetaling. Påløpte leieinntekter Beløpet omfatter utleie av lokaler hos Bruttotilsynet for desember x0, men faktura utstedes først i januar x1. Leverandørgjeld Kontoen omfatter summen av saldoene for hver enkelt leverandør i leverandørreskontroen. Saldoen viser Bruttotilsynets samlede gjeld til leverandørene. Forskuddstrekk Beløpet omfatter trukket skatt (forskuddstrekk) av lønnsutbetalinger til ansatte. Saldo per 1.1.x1 utgjør inntrukket forskuddstrekk for 6. termin. 8

9 Påleggs og utleggstrekk Beløpet omfatter de pålegg som Bruttotilsynet har fått fra det offentlige i forhold til å foreta trekk i lønn og innbetale dette til det offentlige. Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpt lønn Beløpet omfatter påløpt arbeidsgiveravgift av påløpt lønn ved konto Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger Beløpet omfatter arbeidsgiveravgift på påløpt feriepenger, det vil si feriepenger som ikke er utbetalt ennå. Skyldig påløpt lønn Påløpt overtid i desember x0 som blir utbetalt ved ordinær lønnsutbetaling i februar x1. Avhengig av hvilket lønnssystem og løsning for tidsregistrering man benytter kan det være ulik praksis i mellom de statlige virksomhetene om overtid utbetales første eller andre måneden etter at overtiden er påløpt. I vårt tilfelle er består konto 2915 av kr i påløpt overtid for november og av kr i påløpt overtid for desember. Skyldige feriepenger fra tidligere år Beløpet omfatter skyldige feriepenger som er påløpt tidligere år. 9

10 Skyldige feriepenger av opptjent ikke utbetalt lønn Beløpet omfatter opptjente, ikke utbetalte feriepenger av påløpte lønnskostnader som ikke utbetalt lønn, overtid, fleksitid mv. Påløpte kostnader Beløpet omfatter kostnader i forbindelse med kjøp av arbeidsklær og verneutstyr ved forrige periodes utgang hvor det ikke er mottatt faktura. 2.3 Eksempler på bokføringer innenfor lønnsområdet Eksempel på bokføringer i forbindelse med utbetaling av lønn i januar måned Fastlønn kr til utbetaling for januar måned. Forskuddstrekk 50 %. Arbeidsgiveravgift 14,1 %. (av 98% lønn) Feriepenger 12 % av lønn faste stillinger kr Arbeidsgiveravgift 14,1 %. Påløpt medlemsavgift (2 %) bruttobudsjetterte (faste stillinger). Arbeidsgiveravgift 14,1 %. Bruttotilsynet er en bruttobudsjettert virksomhet som ikke skal betale pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK), premie dekkes i samsvar med sentral ordning i staten. På grunn av dette må de 10

11 bruttobudsjetterte virksomhetene foreta en bokføring av 2%-en for å få vist 100% lønnskostnad i regnskapet. Pensjonspremie (8 %) (virksomheter som ikke betaler pensjonspremie). Arbeidsgiveravgift 14,1 % Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikringen er et fastsatt beløp gitt fra Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementet, se Den enkelte arbeidstaker blir beskattet for den fordel gruppelivsordningen i staten utgjør. Arbeidsgiver innberetter fordelen i arbeidstakerens lønns- og trekkoppgave, dermed skal den innberetningspliktige del av gruppelivsforsikringen i tillegg føres på konto 5250 med motpost 5290 slik at kontogruppe 52 går i null Tilbakeføring av avsetning påløpt overtid fra november til utbetaling i januar I åpningsbalansen per 1.1.x1 var det avsatt kr for påløpt overtid på konto 2915 Skyldig påløpt lønn fra november som skal utbetales i januar. Avsetningen skal tilbakeføres i januar da overtidsgodtgjørelsen bli utbetalt. Merk at hos denne virksomheten skjer utbetaling av overtid to måneder etter at overtidstimene er påløpt, dette kan variere da enkelte virksomheter foretar utbetaling av overtid måneden etter at overtiden er påløpt. Tilbakeføringen gjelder også avsetning for feriepenger og påløpt arbeidsgiveravgift på overtid og feriepenger. 11

12 2.3.3 Avsetning påløpt overtid i januar til utbetaling i mars Det er per 31.1.x1 påløpt kr i overtid som blir utbetalt ved ordinær lønnsutbetaling i mars. Ettersom utbetalingen ikke skjer før ved ordinær lønnsutbetaling i mars må vi avsette for påløpt overtid ved periodeavslutningen i januar. Merk at hos denne virksomheten skjer utbetaling av overtid to måneder etter at overtidstimene er påløpt, dette kan variere da enkelte virksomheter foretar utbetaling av overtid måneden etter at overtiden er påløpt Bokføring av avsetning til påløpt overtid til utbetaling kr ,1 % arbeidsgiveravgift. Det skal i tillegg beregnes 12 % feriepenger av påløpt overtid. Bokføring av påløpte feriepenger på påløpt overtid inklusiv arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Forskudd på lønn I åpningsbalansen per 1.1.x1 har Bruttotilsynet kr i fordringer hos de ansatte. Forskuddet trekkes inn i forbindelse med lønnsutbetalingen i januar måned. Motpost er konto 2409 Remitteringskonto lønn hvor saldo skal være kr 0,- når all lønn er avregnet og utbetalt til bankkonto til de ansatte. Peder Ås gis et forskudd på kr den 25. januar, det vil si at Bruttotilsynet har en fordring på kr hos en ansatt. Forskuddet skal trekkes fra den første ordinære lønnsutbetalingen for Peder Ås som skjer i februar. 12

13 2.3.5 Avsetning kostnader fleksitidsaldo, reisetid, overtid til avspasering inkl. arb.g.avg. Det er påløpt fleksitid, reisetid og overtid til avspasering som til sammen utgjør kr per 31.1.x1. Det må foretas en avsetning for beløpet inkludert arbeidsgiveravgift 14,1 % Refusjoner fra NAV Det er per 31.1.x1 påløpt refusjoner av sykepenger fra NAV som til sammen utgjør kr Lønnsjustering Bruttotilsynet skal foreta en lønnsøkning hos alle ansatte fra og med 1. januar, men på grunn av at forhandlingene ikke er avsluttet innen periodeavslutningen for januar så skal det avsettes det beløpet etter den satsen som er mest sannsynlig at forhandlingene blir omforent om. Etter beregnet estimat vil lønnsøkningen til sammen utgjøre kr Det må avsettes for lønnsjusteringen i periodeavslutningen for januar inklusiv arbeidsgiveravgift 14,1 % og feriepenger 12 %, samt arbeidsgiveravgift av feriepengene Korrigering feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift for personer som slutter i staten og får opptjente feriepenger utbetalt. Kari Hansen slutter i Bruttotilsynet 31. januar x1. Ettersom Kari slutter før 1. juni må regnskapet korrigeres både med fjorårets avsetning for feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift og for feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift opparbeidet inneværende år. Feriepengene utbetales og kostnadsføres i samme regnskapsperiode som ordinær lønn. Alternativt kan feriepengene utbetales og føres direkte mot balansekontiene. Tilbakeføring avsetning for tidligere periode (fjoråret): 13

14 Opptjente feriepenger for tidligere periode utgjør kr (12 % av kr ). Arbeidsgiveravgift 14,1 %. Tilbakeføring avsetning for inneværende periode: Opptjente feriepenger inneværende år utgjør kr (12 % av kr ). Arbeidsgiveravgift 14,1 % Korrigering feriepenger inkl. arb.g.avg. overgang fra annen statlig virksomhet Pål Iversen har sluttet i en annen statlig virksomhet og skal begynne i Bruttotilsynet 1. februar x1. Han har ikke fått utbetalt feriepenger fra forrige arbeidsgiver slik at regnskapet til den tidligere arbeidsgiveren må korrigeres hva gjelder fjorårets avsetning for feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift. Den tidligere arbeidsgiveren må tilbakeføre avsetning av feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift, mens Bruttotilsynet må foreta en tilsvarende avsetning av feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift for Pål Iversen. Avsetning for tidligere periode (fjoråret): Feriepengegrunnlag forrige periode kr , avsetning utgjør kr (12 % av ). Arbeidsgiveravgift 14,1 %. Avsetning for inneværende periode: Avsetning for inneværende periode utgjør kr (12 % av ). Arbeidsgiveravgift 14,1 % Korrigering feriepenger inkl. arb.g.avg. ved overgang til annen statlig virksomhet Turid Olsen slutter i Bruttotilsynet 31. januar for å begynne i en annet statlig virksomhet. Regnskapet må korrigeres hva gjelder forårets avsetning for feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift. Tilbakeføring avsetning for tidligere periode (i fjor): 14

15 Feriepengegrunnlag forrige periode , avsetning utgjør kr (12 % av ). Arbeidsgiveravgift 14,1 %. Tilbakeføring avsetning for inneværende periode (januar): 2.4 Eksempler på bokføringer innenfor balanseføring og avskrivninger av varige driftsmiddel Bokføring av inngående faktura Kjøp av inventar til kr i januar måned. Inventaret antas å ha en levetid på under 3 år. Fakturaen skal kostnadsføres direkte og forutsettes å være finansiert ved driftsbevilgning Balanseføring av anleggsmiddel anskaffelse finansiert ved investeringsbevilgning Kjøp av inventar til kr i januar måned. Inventaret antas å ha en levetid på over 10 år. Anskaffelsen forutsetter å være finansiert ved investeringsbevilgning. Ved bruk av Agresso og anleggsmodulen i Agresso så skal konto 1299 Interimskonti, anlegg til balanseføring benyttes til bokføring av fakturaer hvor anskaffelsen skal aktiveres. Ved bruk av denne interimskontoen så bli fakturaen tilgjengelig for balanseføring i anleggsmodulen. Konto 1299 er opprettet kun for anleggsmodulen i Agresso. Ved bruk av andre systemer enn Agresso kan eventuelt andre interimskonti være aktuelle ved balanseføring av anleggsmiddel. 15

16 2.4.3 Avskrivning av anleggsmidler Ref. kapittel så er det kjøpt inventar til kr i januar måned x1. Inventaret antas å ha en levetid på 10 år og det skal avskrives over 10 år, dvs. avskrivningsbeløp per måned er kr Her er eksempel på bokføring av avskrivninger for første og andre regnskapsperioden inventaret skal avskrives Balanseføring av anleggsmiddel - anskaffelse finansiert ved driftsbevilgning Kjøp av kontorinventar til kr i januar måned x1. Anskaffelsen forutsetter å være finansiert ved driftsbevilgning. Kontorinventaret antas å ha en levetid på 10 år og skal avskrives over antatt økonomisk levetid. Her er eksempel på bokføring av avskrivninger for første og andre regnskapsperioden kontorinventaret skal avskrives Salg av anleggsmiddel Salg av personbil i januar x1 med balanseført verdi per 1.1x1 på kr Personbilen selges til kr i januar. Det forutsettes at Bruttotilsynet har fullmakt til å disponere salgssummen. Hvis ikke Bruttotilsynet har fullmakt til å disponere salgssummen skal motpost til konto 2150 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler være konto 1996 Tilbakeføring av gjenværende forpliktelse ved avgang anleggsmidler. Anskaffelseskost kr Akkumulert avskrivning kr Bokført verdi kr Salgssum kr Regnskapsmessig tap kr Eksempel vises nedenfor av de aktuelle bokføringer som skal foretas. Her ved utstedelse av faktura ved salg: 16

17 Videre må salgssum bokføres og balanseført verdi anlegg nullstilles, samt bokføring av tap og ompostering i hovedbok ved tap av salg for å få riktig klassifisering i regnskapet: Til slutt nullstilling av resterende forpliktelse ved avgang av anleggsmidler: Avskrivning av anleggsmidler per 31.1.x1 Konto 1040 Lisenser Konto 1250 Inventar Konto 1268 Fast bygningsinventar, leide bygg 17

18 Konto 1280 Datamaskiner(PCer, servere, skrivere m.m) Konto 1290 Andre driftsmidler Påløpte leieinntekter I åpningsbalansen per 1.1.x1 er det på konto 1750 avsatt kr for påløpte leieinntekter for desember måned x0. Faktura utstedes i januar måned slik at avsetningen fra 1.1.x1 må tilbakeføres ved periodeavslutningen 31.1.x Avsetning påløpte kostnader, ikke mottatt faktura I åpningsbalansen per 1.1.x1 var det på konto 2960 Påløpte kostnader avsatt kr for påløpte kostnader i forbindelse med kjøp av arbeidsklær og verneutstyr i desember. Avsetningen skal tilbakeføres i januar da faktura er mottatt. Kostnaden er tatt i desember slik at kostnadskonto 6570 går i null. Det er ved periodeavslutningen i januar måned påløpt kostnader for vedlikehold og reparasjon av maskiner på til sammen kr , men faktura er ennå ikke mottatt. Det må foretas en avsetning for påløpte kostnader på kr

19 2.4.9 Forskuddsbetalte kostnader I januar er det utbetalt husleie på kr som gjelder for perioden januar, februar, mars og april. Husleiekostnaden må periodiseres på de aktuelle periodene. Eksempelet nedenfor viser bokføringer for januar, februar, mars og april Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekt I januar er det foretatt en innbetaling fra en kunde på til sammen kr som omfatter tjenester som gjelder januar, februar og mars. Mottatt forskuddsbetaling periodiseres over januar-mars Avsetning tap på kundefordringer Det er i januar estimert et tap på kundefordringer på til sammen kr Det må i periodeavslutningen for januar foretas en avsetning for estimert tap. Avsetningen skal reverseres og ny vurdering må tas i neste periodeavslutning. 2.5 Inntektsføring av bevilgning Hovedprinsippet for inntektsføring av bevilgninger er motsatt sammenstilling. Bevilgninger inntektsføres i den perioden da aktiviteten som bevilgningen er forutsatt å finansiere utføres, det vil si i den perioden kostnadene påløper Inntektsføring av investeringsbevilgning, første periodeavslutning Bruttotilsynet er bevilget kr til investeringsformål. 19

20 I første periodeavslutningen skal det tilbakeføres den del av bevilgningen som ikke er benyttet på rapporteringstidspunktet mellom ubrukt investeringsbevilgning på konto 394 Ubenyttet investeringsbevilgning (D) med motkonto 1992 Inntektsført investeringsbevilgning. Det er i januar måned kun anskaffet inventar for kr som er finansiert ved investeringsbevilgning, jfr. punkt Merk at hvis det er foretatt anskaffelser finansiert ved investeringsbevilgning som er kostnadsført direkte skal også disse tas hensyn til ved konto 1992 Inntektsført investeringsbevilgning Inntektsføring av driftsbevilgning Inntektsføring av driftsbevilgninger gjennom året følger prinsippet om motsatt sammenstilling. Dersom virksomheten ikke har et godt estimat for påløpte kostnader vedrørende bevilgningsfinansierte aktiviteter, kan følgende forenklede metoder benyttes. Et periodisert resultatbudsjett kan eventuelt benyttes som grunnlag for inntektsføring av driftsbevilgning gjennom året. Det bør tas hensyn til vesentlige sesongvariasjoner. En annen forenklet metode for inntektsføring av bevilgning gjennom året kan være å inntektsføre lønnsmidler med 1/11-del pr. måned, med unntak for den måneden feriepengene blir utbetalt. Øvrig driftsbevilgning kan inntektsføres med 1/12-del av endelig bevilgning pr. måned. I vurderingen skal virksomhetene legge vekt på at metoden som velges gir best mulig sammenstilling mellom påløpte kostnader og bevilgning. Det kan legges vekt på om merkostnadene ved å velge en bedre metode for sammenstilling overstiger nytten. Virksomheten velger i samråd med eget departement hvilken metode som skal benyttes gjennom året, jfr. SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger. For bruttobudsjetterte virksomheter vil det, både ved periodeavslutning og ved årsavslutning, være forskjeller mellom inntektsført bevilgning i det periodiserte virksomhetsregnskapet og benyttet bevilgning i henhold til kontantrapportering til statsregnskapet. Forskjellene skyldes at det benyttes forskjellige regnskapsprinsipper i de to regnskapene, periodiseringsprinsippet og kontantprinsippet. Bokføring av inntektsføringen av periodens forbruk av driftsbevilgning: 20

21 21

22 2.6 Oversikt over resultat- og balanseføringer for januar måned x1 22

23 23

24 2.7 Gruppert saldobalanse for Bruttotilsynet per x1 24

25 25

26 2.8 Resultat regnskapet per 31.1.x1 Resultatregnskap 31.1.x1 Driftsinntekter Inntekter fra bevilgning Gebyrer 0 Tilskudd og overføringer 0 Salgs- og leieinntekter Gevinst ved avgang av anleggsmidler 0 Andre driftsinntekter 0 Sum andre driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat 0 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 0 Finanskostnader 0 Sum finansinntekter og finanskostnader 0 Inntekter fra eierandeler i selskaper mv. Utbytte fra selskaper m. 0 Sum inntekter fra eierandeler i selskaper mv. 0 Resultat av periodens aktiviteter 0 Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 Avregning med bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) 0 Sum avregninger 0 Periodens resultat (til virksomhetskapital) Disponeringer 0 Innkrevingsvirksomhet Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 0 Overføringer til statskassen 0 Sum innkrevingsvirksomhet 0 Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til andre 0 Utbetalinger av tilskudd til andre 0 Sum tilskuddsforvaltning 0 26

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Formålet med virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4

Detaljer

Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015

Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015 Dato August 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012 Dato Referanse 13.12.2012 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard for statlige virksomheter per desember 2012 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Oppbygging av notatet... 2 1.2 Oppsummering av endringer...

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter.

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter Vedlegg I Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Standard kontoplan, 16.6.2010. Standard kontoplan for statlige virksomheter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Fastsatt av Finansdepartementet 1.1.2010. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Fastsatt av Finansdepartementet 1.1.2010. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Fastsatt av Finansdepartementet 1.1.2010 www.sfso.no Innholdsfortegnelse SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Vedlegg

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015 Dato Referanse 27.11.2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015 Innhold Innledning...

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Endringslogg til standard

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde...

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 9

Statlig RegnskapsStandard 9 Statlig RegnskapsStandard 9 Transaksjonsbaserte inntekter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av transaksjonsbasert inntekt... 4 Inntekt fra gebyrer...

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer