Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012"

Transkript

1 Dato Referanse Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard for statlige virksomheter per desember 2012 Innhold 1. Innledning Oppbygging av notatet Oppsummering av endringer... 2 Endringer i innledningen til standard... 2 Nye konti i standard... 2 Flytting av konti... 3 Endringer i kontonavn der anvendelsen av kontiene er endret... 3 Endringer av kontonavn der bruken av kontoen er som før... 3 Statsbanker... 4 Forvaltningsbedrifter... 4 Fond Endringer i innledningen til standard Endringer i standard for statlige virksomheter Kontoklasse 1 Eiendeler Kontogruppe 10 Immaterielle eiendeler og lignende Kontogruppe 13 Finansielle anleggsmidler Kontogruppe 17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l Kontogruppe 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen Kontoklasse 2 Virksomhetskapital og gjeld Kontogruppe 21 Avsetning for forpliktelser og avregning bevilgningsfinansiert virksomhet for nettobudsjetterte virksomheter Kontogruppe 26 Skattetrekk og andre trekk Kontoklasse 4 Varekostnad Kontogruppe 43 Forbruk av innkjøpte varer (ferdigvarer) Kontoklasse 5 Lønn og godtgjørelser Kontogruppe 50 Lønn faste stillinger og kontogruppe 51 Lønn midlertidige stillinger Kontogruppe 55 Annen godtgjørelse Kontogruppe 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft... 10

2 Side Kontoklasse 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning Kontogruppe 68 Kontorkostnad, trykksak o.l Kontoklasse 7 Annen driftskostnad, fortsettelse Kontogruppe 78 Tap o.l Kontoklasse 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten kontogruppe og tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten kontogruppe Endringer i standard som kun vedrører statsbanker, forvaltningsbedrifter og fond Statsbanker Forvaltningsbedrifter Fond Vedlegg: Standard for statlige virksomheter med merking av endringer per 13. desember Innledning Standard for statlige virksomheter er endret per 13. desember I dette notatet redegjør vi for de endringene som er gjort fra utgaven per 22. november 2011 til utgaven per 13. desember Endringen er basert på erfaringene med forvalting av standard for statlige virksomheter. Det er også gjort endringer i standard for å gjøre denne hensiktsmessig å ta i bruk for statsbanker, forvaltningsbedrifter og fond. Endringene forklares og begrunnes nærmere nedenfor. 1.1 Oppbygging av notatet I kapittel 2 omtales endringene i innledningen til standard (Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard for statlige virksomheter). I kapittel 3 redegjør vi for endringene i standard sortert etter kontoklasse og kontogruppe. I kapittel 4 redegjør vi for endringene i standard med tilpasninger for statsbanker, forvaltningsbedrifter og fond. Som vedlegg til dette notatet følger standard der alle endringer fra 22. november 2011 til 13. desember 2012 er merket med rød tekst. 1.2 Oppsummering av endringer Nedenfor er endringene i standard kort oppsummert. I kapittel 2, 3 og 4 er de konkrete endringene nærmere utdypet og begrunnet. Endringer i innledningen til standard Innledningen til en er endret som følge av at en er fastsatt som obligatorisk fra og det er gjort noen tekstlige forbedringer. Nye konti i standard Kontogruppe 10 Immaterielle eiendeler og lignende Det er opprettet en ny konto for immaterielle eiendeler under utførelse (konto 107).

3 Side 3 Kontogruppe 55 Annen godtgjørelse Det er opprettet en ny konto for ventelønn som skal benyttes i de tilfellene der NAV lønnsinnberetter ventelønnen og fakturerer virksomheten (konto 557). Kontogruppe 78 Tap o.l. Det er opprettet en ny konto for erstatninger (konto 787) som skal benyttes for erstatninger som ikke naturlig faller inn under noen av de andre kontiene for driftskostnader. Flytting av konti Kontogruppe 13 Finansielle anleggsmidler Tidligere konto 136 Obligasjoner er flyttet til konto 134, og konto 136 er nå reservert. Kontogruppe 21 Avsetning for forpliktelser og avregning bevilgningsfinansiert virksomhet for nettobudsjetterte virksomheter Konto 217 har endret navn fra Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte virksomheter) til Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter). Konto 218 har endret navn fra Andre avsetninger for forpliktelser til Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter). Konto 219 er nå eneste konto for andre avsetninger for forpliktelser. Endringer i kontonavn der anvendelsen av kontiene er endret Kontogruppe 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen Konto 199 endrer navn fra Mellomværende med statskassen periodisert til Avregning med statskassen andre tidsavgrensningsposter. Samtidig har flere underkonti under konto 199 endret status fra kun å være aktuelle for virksomheter som benytter de statlige regnskapsstandardene (SRS), til å være aktuelle for alle statlige virksomheter. Kontogruppe 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft Konto 572 har endret navn fra Tilretteleggingstilskudd for personale på aktiv sykemelding til Tilretteleggingstilskudd. Kontogruppe 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. Navnet på kontogruppe 68 er endret fra Kontorkostnad, trykksak o.l. til Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs. Det er åpnet en ny konto for aviser, tidsskrifter, bøker og liknende til bibliotek (konto 685). Konto 594 Deltakeravgifter for kurs og konferanser har endret status til reservert, og all kompetanseheving skal nå føres i kontogruppe 68. Kontoplanen har to nye konti for kurs og seminarer og skiller på om deltakerne er egne ansatte eller eksterne deltakere (henholdsvis konto 687 og konto 688). Som en følge av dette endres konto 686 fra Møte, kurs, oppdatering o.l. til Møter. Endringer av kontonavn der bruken av kontoen er som før Kontogruppe 17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l. I kontogruppe 17 er begrepet påløpt bytte ut med begrepet opptjent. Kontogruppe 26 Skattetrekk og andre trekk Konto 263 har endret navn fra Trygdetrekk/pensjonstrekk til Trygdetrekk/pensjonstrekk(2%). Kontogruppe 43 Forbruk av innkjøpte varer (ferdigvarer) Navnet på kontogruppe 43 og underliggende konti er endret fra Forbruk av innkjøpte varer (ferdigvarer) og Innkjøp av varer til Forbruk av innkjøpte varer og tjenester. Det er i tillegg

4 Side 4 åpnet tre nye konti til dette formålet. Det stilles ikke lengere krav om å føre frakt, toll og spedisjon vedrørende innkjøpte varer på en egen tresifret konto (tidligere konto 436). Kontogruppe 50 Lønn faste stillinger og kontogruppe 51 Lønn midlertidige stillinger I kontogruppe 50 og 51 er begrepet stillinger byttet ut med ansatte. Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten kontogruppe og tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten kontogruppe Henvisningene til post i overskriftene på kontogruppe er slettet. Hjelpekolonnen viser eksempler på relevante koblinger til kapittel og post som tidligere. Statsbanker Det er åpnet to nye konti i standard til bruk for statsbankene. Dette er gjort for at statsbankene skal kunne spesifisere utlån og lånemellomværende med staten på det obligatoriske tresiffernivået. De aktuelle konti var tidligere reservert. Forvaltningsbedrifter Det er åpnet nye konti i standard til bruk for forvaltningsbedriftene. Forvaltningsbedriftene budsjetteres på underpostnivå under post 24 Driftsresultat. De nye kontiene for forvaltningsbedriftene er blant annet tilpasset dette. De aktuelle konti var tidligere reservert. Fond Det er åpnet tre nye konti til bruk for statlige fond. Dette for at fond skal kunne spesifisere innskutt fondskapital, opptjent fondskapital og disponeringen av årets resultat til fondskapital på egne konti på det obligatoriske tresiffernivået. De aktuelle konti var tidligere reservert. 2. Endringer i innledningen til standard Innledningen til standard for statlige virksomheter (Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard for statlige virksomheter) er endret som følge av at en er fastsatt som obligatorisk fra 1. januar Videre er det gjort noen endringer for å harmonisere innledningen til en med rundskriv R-102/2012 Fastsettelse og bruk av standard for statlige virksomheter. Endringer Endringsloggen er oppdatert med liste over de endringer som er gjort i standard. Teksten er tilpasset at en ikke lenger er frivillig, men at den er fastsatt som obligatorisk fra 1. januar Spesifikasjonskravene er tatt ut av innledningen til en fordi det oppdaterte rundskrivet R-102/2012 inkluderer omtale av rapporteringskrav for virksomhetene. Innledningen omtaler bruk av standard i hjelpesystemer. Enkelte mindre tekstlige forbedringer.

5 Side 5 3. Endringer i standard for statlige virksomheter I dette kapittelet går vi gjennom endringene i standard som kan være aktuelle for alle statlige virksomheter. Gjennomgangen nedenfor følger inndelingen i en etter kontoklasse og kontogruppe. Endringene er gjort med bakgrunn i erfaringene fra forvaltningen av standard og henvendelser vi har mottatt fra statlige virksomheter. 3.1 Kontoklasse 1 Eiendeler Kontogruppe 10 Immaterielle eiendeler og lignende Virksomheter som benytter de statlige regnskapsstandardene (SRS) skal balanseføre immaterielle eiendeler i kontogruppe 10 Immaterielle eiendeler og lignende. Flere statlige virksomheter balansefører egenutviklet programvare. Det er derfor behov for en egen konto i standard for immaterielle eiendeler under utførelse. I kontogruppe 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom og kontogruppe 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. er det tilsvarende konti (konto 113 Anlegg under utførelse og konto 121 Maskiner og anlegg under utførelse). Kontoen for immaterielle eiendeler under utførelse skal benyttes til balanseføring i utviklingsperioden. Immaterielle eiendeler under utførelse avskrives ikke før de tas i bruk i virksomhetens drift, dvs. fra og med måneden etter at de er tatt i bruk. Når de tas i bruk, overføres saldo til korrekt konto i kontogruppe 10. Endring Det er åpnet en ny konto, konto 107 Immaterielle eiendeler under utførelse Kontogruppe 13 Finansielle anleggsmidler Konto 137 er åpnet til bruk for utlån for statsbankene (se omtalen av statsbanker kapittel 4.1). I fremtiden ser vi for oss at statsbankene kan ha behov for å ta i bruk flere konti i kontogruppe 13. Det vil da være hensiktsmessig at kontiene for statsbanker i kontogruppe 13 kommer etter hverandre. Derfor flyttes tidligere konto 136 Obligasjoner til konto 134, og konto 136 gjøres reservert. Endring Konto 136 Obligasjoner er flyttet til konto 134 som tidligere var reservert. Konto 136 er gjort reservert og skal ikke benyttes Kontogruppe 17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l. Påløpt inntekt I kontogruppe 17 var det tidligere 2 konti for påløpt inntekt, konto 175 Påløpt leieinntekt og konto 176 Påløpt renteinntekt. I oppdatert standard er ordet påløpt byttet ut med opptjent i navnet på disse to kontiene og i navnet på kontogruppen. Begrepet påløpt forbindes gjerne med kostnader, mens begrepet opptjent er mer korrekt å benytte når det er snakk om inntekter. Endringer Kontogruppe 17 har endret navn til Forskuddsbetalt kostnad, opptjent inntekt o.l. Konto 175 har endret navn til Opptjent leieinntekt. Konto 176 har endret navn til Opptjent renteinntekt.

6 Side Kontogruppe 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen I veiledningsnotat per 22. desember 2011 til standard for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold kontantprinsi fremgår det at: Konto 198 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert, viser motpostene til alle konti som inngår i kontantmellomværende med statskassen. Saldo i hovedbok og den saldoen som inngår i kontantmellomværende fra den enkelte artskonto vil ikke alltid være sammenfallende. Dette vil i så fall medføre at den saldoen som vises på underkonto 1980 avviker fra det kontantmellomværende som rapporteres til statsregnskapet. Avvik mellom kontantmellomværende og den saldoen som vises på konto 1980 må til enhver tid kunne forklares via en avstemming. Ved overføring til nytt regnskapsår overføres saldoen på alle balansekonti, dvs. kontoklasse 1 og 2. Saldo på resultatkontiene overføres ikke til nytt regnskapsår. underkonti som ligger under konto 198 overføres også til underkonto 1980 (med unntak av underkonto 1989 reguleringsfond). I tillegg overføres saldoen på oppgjørskontiene 193, 194 og underkonto 1999 til underkonto Det kan være hensiktsmessig å la saldoen på konto 1980 stå urørt gjennom regnskapsåret. Ved regnskapsføring gjennom året opprettes underkonti på fire siffer under konto 198 som viser årets bevegelser. Ved overføring til nytt år tømmes disse underkontiene mot Erfaringer så langt tilsier at det bør stilles krav til at underkonto 1980 Avregning med statskassen kontantrelatert (IB) alltid skal vise samme saldo som mellomværende med statskassen per året før. Underkonto 1980 skal være en konstant gjennom året. En konsekvens av dette er at alle statlige virksomheter som har reskontroposter ved årsskiftet har behov for å ta i bruk underkonto 1990 Mellomværende med statskassen periodisert. Underkonto 1990 er derfor åpnet til bruk for alle statlige virksomheter og navnet på kontoen er endret til Avregning med statskassen andre tidsavgrensningsposter (IB). I arbeidet med standardisering av statlige virksomheters årsregnskap legges det til grunn at innkrevingsvirksomhet og tilskuddsforvaltning presenteres som gjennomstrømningsposter nederst i resultatoppstillingen, også for de virksomhetene som ikke følger SRS. Som en følge av dette vil alle virksomheter som har innkrevingsvirksomhet og tilskuddsforvaltning ha behov for å benytte konto 829, 839, 849, 859, 869, 879, underkonto 1997 Innkrevingsvirksomhet (motpost konto 829, 839, 849) og 1998 Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859, 869, 879). Status i hjelpekolonnen Aktuell for er derfor endret fra SRS til for disse kontiene. Endringer Underkonto 1980 Avregning mellomværende med statskassen kontantrelatert (IB) har endret navn til Avregning mellomværende med statskassen kontant (IB). Konto 199 Mellomværende med statskassen periodisert har endret navn til Avregning med statskassen andre tidsavgrensningsposter. Underkonto 1990 Mellomværende med statskassen periodisert (IB) har endret navn til Avregning med statskassen andre tidsavgrensningsposter (IB). I hjelpekolonnen Aktuell for er status endret fra SRS til. Underkonto 1989 Reguleringsfond har endret status til reservert. Reguleringsfond skal i stedet føres på konto 207. For nærmere forklaring, se punkt 4.2 Forvaltningsbedrifter. Status i hjelpekolonnen Aktuell for er endret fra SRS til for underkonto/konto: Innkrevingsvirksomhet (motpost konto 829, 839, 849) Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859, 869, 879)

7 Side Motpost til kontogruppe 82, føres mot Motpost til kontogruppe 83, føres mot Motpost til kontogruppe 84, føres mot Motpost til kontogruppe 85, føres mot Motpost til kontogruppe 86, føres mot Motpost til kontogruppe 87, føres mot Kontoklasse 2 Virksomhetskapital og gjeld Kontogruppe 21 Avsetning for forpliktelser og avregning bevilgningsfinansiert virksomhet for nettobudsjetterte virksomheter Konto 217 Ikke inntektsført bevilgning skal benyttes av nettobudsjetterte virksomheter til balanseføring (periodisering) av innbetalte (mottatte) bevilgninger og tilskudd og overføringer som ennå ikke er benyttet (inntektsført). Navnet på kontoen er endret for å reflektere at kontoen også inneholder ikke inntektsførte tilskudd og overføringer. Nytt navn er konto 217 Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter). Vi har fått tilbakemeldinger om at det var ønskelig med mer enn en tresifret konto for ikke inntektsførte bevilgninger, tilskudd og overføringer. Derfor er konto 218 Andre avsetninger for forpliktelser endret slik at også denne kontoen benyttes til ikke inntektsførte bevilgninger, tilskudd og overføringer. I tidligere utgave av standard benyttes både konto 218 og konto 219 til andre avsetninger for forpliktelser. Etter det vi erfarer er det tilstrekkelig at konto 219 benyttes til andre avsetninger for forpliktelser. Endringer Konto 217 har endret navn til Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter). Konto 218 er også tatt i bruk for ikke inntektsførte bevilgninger, tilskudd og overføringer og fått navnet konto 218 (Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter) - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 218 ble i tidligere utgave av en benyttet til andre avsetninger for forpliktelser. Konto 219 er nå eneste konto for andre avsetninger for forpliktelser og har navnet konto 219 Andre avsetninger for forpliktelser Kontogruppe 26 Skattetrekk og andre trekk Noen virksomheter har benyttet konto 263 Trygdetrekk/pensjonstrekk til å føre arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene når virksomheten betaler pensjonskostnader til Statens pensjonskasse. Konto 263 Trygdetrekk/pensjonstrekk skal benyttes til pensjonstrekket i de ansattes lønn (2%) for de virksomhetene som betaler pensjonspremie til Statens pensjonskasse. Avsetning for arbeidsgivers del av kostnader til pensjonsordningen skal føres på konto 296 Påløpte kostnader. For å gjøre dette tydeligere er det satte inn (2%) i navnet på konto 263. Endring Navnet på konto 263 er endret til Trygdetrekk/pensjonstrekk(2%).

8 Side Kontoklasse 4 Varekostnad Kontogruppe 43 Forbruk av innkjøpte varer (ferdigvarer) Kontogruppe 43 skal benyttes til varer som er innkjøpt for videresalg og varer som benyttes i eller utgjør en integrert del av virksomhetenes offentlige tjenesteyting. Dette medfører at det ikke bare er varer for videresalg som utgiftsføres i kontogruppe 43. Vi har mottatt flere spørsmål om skillet mellom kontogruppe 43 og andre driftskostnader i kontoklasse 6 og 7. I kontogruppe 43 føres utgifter som knytter seg direkte til virksomhetens vareog tjenesteproduksjon. Dersom varen eller tjenesten vil bli videresolgt eller forbrukt i løpet av en 12 måneders periode, trekker dette i retning av at den skal utgiftsføres i kontogruppe 43. Dersom varen eller tjenesten som kjøpes inn forbrukes av virksomhetens egne ansatte, trekker dette i retning av utgiftsføring i kontoklasse 6 eller 7. Navnet på kontogruppe 43 og underliggende konti er endret til Forbruk av innkjøpte varer og tjenester. Dette for å synliggjøre at også utgifter til kjøp av tjenester som benyttes i eller utgjør en integrert del av virksomhetens offentlige tjenesteyting, skal føres i denne kontogruppen. Etter vår vurdering medfører ikke de foreslåtte presiseringene i kontonavnet noen endring i hvordan standard skal benyttes. Begrunnelsen for de foreslåtte endringene er at det vil bli enklere for virksomhetene å forstå hvordan kontogruppe 43 skal benyttes. I forvaltning av standard har vi sett at det er et større omfang av hva som skal føres i kontogruppe 43 enn tidligere forutsatt. Det er derfor åpnet 3 ekstra konti for dette formålet, konto Konto 435 og 437 var i tidligere utgave av standard reservert. Konto 436 var i tidligere utgave av en frakt, toll og spedisjon vedrørende innkjøpte varer. Virksomheter som har slike utgifter må nå eventuelt opprette egne underkonti til dette. Endringer Kontogruppe 43 har endret navn til Forbruk av innkjøpte varer og tjenester. Konto 430 har endret navn til Forbruk av innkjøpte varer og tjenester. Konto 431 har endret navn til (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 432 har endret navn til (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 433 har endret navn til (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 434 har endret navn til (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 435 har endret navn til (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 435 var i tidligere utgave av standard reservert. Konto 436 har endret navn til (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 436 var i tidligere utgave av standard konto for frakt, toll og spedisjon vedrørende innkjøpte varer. Konto 437 har endret navn til (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 437 var i tidligere utgave av standard reservert.

9 Side Kontoklasse 5 Lønn og godtgjørelser Kontogruppe 50 Lønn faste stillinger og kontogruppe 51 Lønn midlertidige stillinger Vi har mottatt flere henvendelser om hvordan betegnelsene faste stillinger og midlertidige stillinger i navnet på kontogruppe 50 og 51 skal forstås. Spørsmålet som reises er om fast og midlertidig peker på stillingskategorien eller ansettelsesforholdet. Dette er beskrevet tydeligere i veiledningsnotatene til standard datert 22. desember Lønn til personer som er fast ansatt i virksomheten føres i kontogruppe 50 Lønn faste stillinger. Lønn til personer som ikke er fast ansatt i virksomheten føres i kontogruppe 51 Lønn midlertidige stillinger. Det avgjørende er om arbeidstakeren er fast ansatt i virksomheten eller ikke. Dette er nå tydeliggjort i navnet på kontogruppe 50 og 51 og kontiene under disse ved å bytte ut begrepet stillinger med ansatte. Endringer Kontogruppe 50 har endret navn til Lønn fast ansatte. Konto 500 har endret navn til Fast ansatte. Konto 501 har endret navn til (Fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 502 har endret navn til (Fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 503 har endret navn til (Fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 505 har endret navn til Overtid fast ansatte. Konto 506 har endret navn til (Overtid fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Kontogruppe 51 har endret navn til Lønn midlertidig ansatte. Konto 510 har endret navn til Midlertidig ansatte. Konto 511 har endret navn til (Midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 512 har endret navn til (Midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 513 har endret navn til (Midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti). Konto 515 har endret navn til Overtid midlertidig ansatte. Konto 516 har endret navn til (Overtid midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti) Kontogruppe 55 Annen godtgjørelse Det har kommet flere spørsmål om hvilken konto i standard som skal benyttes til utgifter vedrørende ventelønn. Utgifter til ventelønn som lønnsinnberettes av virksomheten skal føres i kontogruppe 50 Lønn fast ansatte. Utgifter til ventelønn der NAV lønnsinnberetter den enkelte mottaker og fakturerer virksomheten, utgiftsføres i kontogruppe 55 Annen godtgjørelse. Kontogruppe 55 benyttes til ikke innberetningspliktige godtgjørelser. Det er derfor åpnet en egen konto for ventelønn i kontogruppe 55, konto 557 Ventelønn (lønnsinnberettet av andre enn virksomheten).

10 Side 10 Endring Det er åpnet en ny konto, 557 Ventelønn (lønnsinnberettet av andre enn virksomheten), som benyttes i de tilfellene der NAV lønnsinnberetter ventelønnen og fakturerer virksomheten. Konto 557 var reservert i tidligere utgave av en Kontogruppe 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft Konto 572 het i tidligere utgave av standard Tilretteleggingstilskudd for personale på aktiv sykemelding. Ordningen med aktiv sykemelding har opphørt og navnet er derfor endret til Tilretteleggingstilskudd. Endring Navnet på konto 572 er endret til Tilretteleggingstilskudd. 3.5 Kontoklasse 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning Kontogruppe 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. Navn på kontogruppen Navnet på kontogruppe 68 er endret fra Kontorkostnad, trykksak o.l. til Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs for å bedre reflektere innholdet i kontogruppen. Bøker til bibliotek Vi har fått spørsmål om hvilken konto som skal benyttes til kjøp av bøker til bibliotek. Tidligere var det én konto hvor virksomhetene kunne føre bøker, konto 684 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. Det er nå åpnet en egen konto for kjøp av aviser, tidsskrifter, bøker og liknende til bibliotek (konto 685). Vi mener det er hensiktsmessig å skille ut innkjøp til fagbiblioteker og publikumsbiblioteker fra andre mindre innkjøp av bøker og liknende. Kurs og seminarer - kompetanseheving Vi har fått flere henvendelser om hvilken konto som skal benyttes for kostnader til kompetanseheving. Kompetanseheving var i tidligere utgave av standard på konto 594 Deltakeravgifter for kurs og konferanser og konto 686 Møte, kurs, oppdatering o.l. Flere virksomheter har ønsket at kompetanseheving for egne ansatte samles i én kontoklasse, 5 eller 6. I tillegg er det ønsket at kompetanseheving for eksterne deltakere skilles fra kompetanseheving for egne ansatte. I tidligere utgave av standard vises deltakeravgifter på kurs og konferanser for egne ansatte på egen tresifret konto som en personalkostnad. Annen kompetanseheving av ansatte ble ført som annen driftskostnad på konto 686 Møte, kurs, oppdatering o.l. sammen med arrangering av møter, kurs og liknende for eksterne. Tidligere var den eneste informasjonen om kompetanseheving for egne ansatte i standard konto 594 som viser deltakeravgifter på kurs og konferanser. Vi mener det vil gi bedre informasjon å vise alle kostnader til kompetanseheving av egne ansatte på én og samme konto. En slik konto vil da vise deltakeravgifter på eksterne kurs og seminarer, og utgifter til interne kurs og seminarer der formålet er kompetanseheving av egne ansatte. Denne kontoen vil ikke være en ren personalkostnad og derfor må den klassifiseres som annen driftskostnad i kontogruppe 68. Det er nå opprettet en konto 687 Kurs og seminarer for egne ansatte og en konto 688 Kurs og seminarer for eksterne deltakere. Konto 686 inneholdt tidligere møter, kurs, oppdatering o.l. Siden kurs og seminarer nå er

11 Side 11 på egne konti endrer konto 686 navn til Møter. På denne kontoen føres møteutgifter som ikke passer naturlig inn i konto 687 eller 688. Endringer Kontogruppe 68 har endret navn til Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs. Det er åpnet en ny konto, konto 685 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. i bibliotek. Konto 685 var tidligere reservert. Konto 686 Møte, kurs, oppdatering o.l. har endret navn til Møter. Det er åpnet en ny konto, konto 687 Kurs og seminarer for egne ansatte. Konto 687 var tidligere reservert. Det er åpnet en ny konto, konto 688 Kurs og seminarer for eksterne deltakere. Konto 688 var tidligere reservert. Tidligere konto 594 Deltakeravgifter for kurs og konferanser er nå reservert og skal ikke benyttes. 3.6 Kontoklasse 7 Annen driftskostnad, fortsettelse Kontogruppe 78 Tap o.l. Vi har fått flere spørsmål om hvilken konto i standard som skal benyttes ved kostnadsføring av utbetalte erstatninger. Standard har tidligere ikke hatt noen egen artskonto for erstatninger. Utgifter vedrørende tap av eiendeler som følge av at staten er selvassurandør og erstatninger som rapporteres på post 01 29, skal føres på den artskonto utgiften naturlig hører inn under. Erstatninger som rapporteres på post 70 85, bør utgiftsføres på relevant konto i kontogruppe 87 Andre overføringer tilskudd. Erstatninger som pådras som en følge av virksomhetens ordinær drift, bør føres i kontoklasse 7 selv om bevilgningen til å dekke utgiften er gitt på en 70-post i statsbudsjettet. Dette vil i noen tilfeller gjelde for virksomheter som belaster kapittel 471 Statens erstatningsansvar post 71 Erstatningsansvar m.m. under Justis- og beredskapsdepartementet. Det er åpnet en konto i kontogruppe 78 Tap o.l., konto 787 Erstatninger, som skal benyttes til erstatningsutbetalinger som ikke naturlig faller inn under andre konti for driftsutgifter. Endring Det er åpnet en ny konto, konto 787 Erstatninger. Konto 787 var tidligere reservert. 3.7 Kontoklasse 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten kontogruppe og tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten kontogruppe Vi har mottatt spørsmål fra flere virksomheter om hvilke konti som skal benyttes dersom det utbetales/finansieres tilskudd via postene i statsbudsjettet. Vi har besvart spørsmålene ved å vise til at det er transaksjonens art som er bestemmende for bruk av konti etter standard. Det innebærer at dersom virksomhetene utbetaler/finansierer tilskudd via en driftspost, skal føringen skje på aktuelle konti under kontogruppe 85, 86 eller 87.

12 Side 12 Med bakgrunn i dette er henvisningene til post slettet i overskriftene i kontogruppe Henvisningene står fortsatt i hjelpekolonnen Eksempler på kobling post/underpost, men ikke som en del av den obligatoriske standard. Endring Det er følgende nye navn på kontogruppe 82-87: Kontogruppe 82 Overføringer fra andre statlige regnskaper. Kontogruppe 83 Overføringer fra kommunenes og fylkeskommunenes forvaltningsbudsjetter. Kontogruppe 84 Skatter og avgifter, renteinntekter og utbytte m.m. Kontogruppe 85 Overføringer til andre statlige regnskaper Kontogruppe 86 Overføringer til kommuneforvaltningen. Kontogruppe 87 Andre overføringer tilskudd og stønader til andre. 4. Endringer i standard som kun vedrører statsbanker, forvaltningsbedrifter og fond 4.1 Statsbanker DFØ har utarbeidet et forslag til hvordan statsbankene kan anvende standard ved regnskapsføring av låneporteføljen. Med utgangspunkt i dette forslaget har DFØ sammen med de tre statsbankene kommet frem til tilpasninger i standard for å sikre at disse virksomhetene kan ta i bruk en på en hensiktsmessig måte. Det er åpnet 2 nye konti for statsbankene, konto 137 Utlån (statsbanker) og konto 227 Lånemellomværende med staten (statsbanker). Konto 137 kobles mot kapittel/post 24xx.90 (nye utlån) og kapittel/post 53xx.90 (avdrag). Det gjøres ingen koblinger fra konto 227. Da disse tilpasningene vedrører et begrenset antall virksomheter vil det være mulig å gjøre ytterligere tilpasninger på et senere tidspunkt, dersom statsbankene ser behov for det. Endringer Det er åpnet følgende konti til bruk for statsbankene: Konto 137 Utlån (statsbanker). Konto 137 er i tidligere utgave av standard reservert. Konto 227 Lånemellomværende med staten (statsbanker). Konto 227 er i tidligere utgave av en reservert. 4.2 Forvaltningsbedrifter DFØ har utarbeidet et forslag til hvordan forvaltningsbedriftene kan anvende standard. Med utgangspunkt i dette forslaget har DFØ sammen med fire forvaltningsbedrifter (Statens pensjonskasse, Statsbygg, Kartverket og NVE Anlegg) kommet frem til tilpasninger i standard for å sikre at disse virksomhetene kan ta i bruk en på en hensiktsmessig måte. Da disse tilpasningene vedrører et begrenset antall virksomheter vil det være mulig å gjøre ytterligere tilpasninger på et senere tidspunkt, dersom forvaltningsbedriftene ser behov for det.

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 6. desember 2017 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Følgende endringer er fastsatt per desember 2014:... 2 Nye

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015 Dato Referanse 27.11.2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015 Innhold Innledning...

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Endringslogg til standard

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 10/2740 PAB 22.11.2013 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

R-102 15/5089-2 25.11.2015. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 15/5089-2 25.11.2015. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 15/5089-2 25.11.2015 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel

Detaljer

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter.

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter Vedlegg I Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Standard kontoplan, 16.6.2010. Standard kontoplan for statlige virksomheter

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2016

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2016 Dato Referanse 25.11.2016 Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2016 Innhold Innhold...

Detaljer

R-102 12/4404 PAB 05.12.2014. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 12/4404 PAB 05.12.2014. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 12/4404 PAB 05.12.2014 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2017

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2017 Dato Referanse 06.12.2017 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2017 Innhold Innledning...

Detaljer

R /2740 PAB Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R /2740 PAB Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 10/2740 PAB 22.11.2013 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

R /4404 PAB Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R /4404 PAB Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 12/4404 PAB 05.12.2014 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Innhold 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde...

Detaljer

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Dette eksempelet er ment til hjelp for virksomhetene ved implementering av nye krav til S-rapport. Fra 1.1.2014

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Overordnet om standard kontoplan. Inndeling og oppbygging av standard kontoplan

Overordnet om standard kontoplan. Inndeling og oppbygging av standard kontoplan Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Innhold 1 Innledning...2 Formål...2 Målgruppe...2

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Regnskapsdagen Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015

Regnskapsdagen Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015 Regnskapsdagen 2015 Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015 Seksjon for statlig regnskapsføring Peter Olgyai Vibeke A. Fladen Grethe H. Fredriksen Regnskapsdagen 2015 Om kurset Vi

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016 Dato Desember 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Politiets sikkerhetstjeneste 2016

Politiets sikkerhetstjeneste 2016 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.216 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 216 Merutgift (-) og mindreutgift 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER Øyvind Gravem Peter Olgyai Aktuelle regelverksendringer høring - regulering av innholdet i mellomværende med statskassen høring - refusjoner ved deling av utgifter forslag

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet.

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet. Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning...2 Formål...2 Målgruppe...2 Oppbygging av notatet...2 Overordnet om

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene (SRS)

De statlige regnskapsstandardene (SRS) De statlige regnskapsstandardene (SRS) Obligatorisk fra 1. januar 2016 De oppdaterte statlige regnskapsstandardene blir obligatoriske for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap. Endringen

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2014 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg STATU S Konto Kontonavn Kommentarer 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SRS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Fastsatt av Finansdepartementet 1.1.2010. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Fastsatt av Finansdepartementet 1.1.2010. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Fastsatt av Finansdepartementet 1.1.2010 www.sfso.no Innholdsfortegnelse SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Vedlegg

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Nettobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet. Februar 2017

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet. Februar 2017 Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet Innhold 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde... 3 Målgruppe... 4 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

KO Ref SEPL

KO Ref SEPL høgskolen i osk www.hio.m Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KO Ref 201003370 1 SEPL 2010 Vårref:2010033->S1 i{ 2010/2045 Saksbeh.: Berit Mathisen Dato: 31. august 2010 HØRING OM UTFORMING

Detaljer

Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015

Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015 Dato August 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer