Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014"

Transkript

1 Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Innhold Innhold Innledning Endringslogg til standard kontoplan Endringer i kontoene i standard kontoplan Kontoklasse 1 Eiendeler og kontoklasse 2 Virksomhetskapital og gjeld Kontogruppe 13 Finansielle anleggsmidler, kontogruppe 20 Virksomhetskapital og kontogruppe 23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner Kontogruppe 14 Varebeholdninger og forskudd til leverandører Kontogruppe 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen Kontoklasse 2 Virksomhetskapital og gjeld Kontogruppe 22 Annen langsiktig gjeld og kontogruppe 23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner Kontogruppe 28 Reservert Kontoklasse 4 Varekostnad Kontogruppe 45 Fremmedytelse og underentreprise Kontoklasse 5 Lønn og godtgjørelser Kontoklasse Kontogruppe 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft og kontogruppe 58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft Kontoklasse 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger Kontogruppe Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten og kontogruppe Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten... 6 Vedlegg: Standard kontoplan for statlige virksomheter med merking av endringer per 5. desember

2 Side 2 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ) redegjør her for fastsatte endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per 5. desember 2014 sammenlignet med forrige versjon av 22. november Endringene bygger på erfaringer fra forvaltningen av standard kontoplan og henvendelser fra statlige virksomheter. Videre er det gjort oppdateringer som følge av endringer i reglene for rapportering til statsregnskapet, jf. rundskriv R-9/2014 Informasjon om endringer i krav til rapportering til statsregnskapet av refusjoner av lønn fra og rundskriv R-116 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen. I vedlegg til dette notatet følger standard kontoplan der alle endringer fra versjonen av 22. november 2013 til oppdatert versjon av 5. desember 2014 er merket med rød tekst. 2. Endringslogg til standard kontoplan En endringslogg som viser en oversikt over alle endringer som er gjort i standard kontoplan fra kontoplanen ble fastsatt 25. november 2010 ligger som et eget dokument på DFØs nettsider, 3. Endringer i kontoene i standard kontoplan I dette punktet beskriver vi endringene i standard kontoplan med en kortfattet begrunnelse for den enkelte endring. Endringene er omtalt i samme rekkefølge som kontogruppene i standard kontoplan. 3.1 Kontoklasse 1 Eiendeler og kontoklasse 2 Virksomhetskapital og gjeld Kontogruppe 13 Finansielle anleggsmidler, kontogruppe 20 Virksomhetskapital og kontogruppe 23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner Vi har fått spørsmål fra Finansdepartementet ved Seksjon for Gjeldsforvaltning og Klimakvotehandel (SGK) om hvilke kontoer i standard kontoplan de skal benytte knyttet til føringer for Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN) som rapporteres til kapitalregnskapet (i brevlige posteringer). Det er åpnet tre kontoer i standard kontoplan for statlige virksomheter hovedsakelig til bruk for Finansdepartementet ved SGK og DFØ ved statsregnskapet. I kapitalregnskapets kontogruppe 61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv. rapporterer Finansdepartementet ved SGK statskonto Statens pensjonsfond utland og statskonto Statens pensjonsfond Norge. Det er åpnet en ny artskonto i standard kontoplan til dette formålet, konto 132 Spesielle beholdninger (kapitalregnskapet). Konto 132 er merket aktuell for Finansdepartementet. Finansdepartementet ved SGK er den eneste virksomheten som rapporterer statskonto Konto for forskyvninger i balansen til statsregnskapet. Virksomheten har behov for en artskonto å bokføre denne føringen på. Konto 209 Egenkapital (kapitalregnskapet) er åpnet til dette formålet. Konto 209 er merket aktuell for Finansdepartementet. Finansdepartementet ved SGK rapporterer statskonto Avsetning til Statens pensjonsfond utland til kapitalregnskapet. Det er åpnet en ny artskonto til dette formålet, konto 238 Andre forpliktelser (kapitalregnskapet). Konto 238 er merket aktuell for Finansdepartementet.

3 Side 3 Endring Følgende nye kontoer er åpnet: Konto 132 Spesielle beholdninger (kapitalregnskapet). Konto 132 er merket aktuell for Finansdepartementet. Konto 209 Egenkapital (kapitalregnskapet). Konto 209 er merket aktuell for Finansdepartementet. Konto 238 Andre forpliktelser (kapitalregnskapet). Konto 238 er merket aktuell for Finansdepartementet Kontogruppe 14 Varebeholdninger og forskudd til leverandører Navnet på kontogruppe 14 er endret fra Varebeholdninger og forskudd til leverandører til Beholdninger av varer og annet driftsmateriell. Kontogruppe 14 er aktuell for virksomheter som benytter de statlige regnskapsstanardene (SRS). Navnet på kontogruppen er endret fordi både beholdninger av varer for videresalg og beholdninger som statlige virksomheter forbruker internt i virksomhetens drift (uten at eiendelene selges eller inngår i produkter som selges) skal balanseføres i denne kontogruppen. Endring Navnet på kontogruppe 14 er endret til Beholdninger av varer og annet driftsmateriell Kontogruppe 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen Finansdepartementet har innført nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen med virkning fra , jf. rundskriv R-116 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen. I forbindelse med innføringen av nettoføringsordningen for mva. er det åpnet en ny konto i standard kontoplan, konto 1987 Nettoføringsordning for mva. Konto 1987 skal benyttes til å bokføre betalt merverdiavgift for virksomheter som er en del av nettoføringsordningen. Konto 1987 rapporteres til statsregnskapet på kapittel 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter. DFØ har utarbeidet et eget veiledningsnotat om nettoføringsordningen av mva. som også inneholder bokføringseksempler. Endring Det er åpnet en ny konto: konto 1987 Nettoføringsordning for mva. 3.2 Kontoklasse 2 Virksomhetskapital og gjeld Kontogruppe 22 Annen langsiktig gjeld og kontogruppe 23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner Konto 220 Lån og konto 230 Lån er gjort reserverte. I Norsk standard kontoplan (NS 4102) betegnes konto 220 Konvertible lån. I kontogruppe 22 i standard kontoplan for statlige virksomheter føres obligasjonslån på konto 221, gjeld til

4 Side 4 finansinstitusjoner på konto 222 og annen langsiktig gjeld på konto 229. Vi ser ikke behovet for å opprettholde konto 220 Lån i standard kontoplan. I Norsk standard kontoplan (NS 4102) betegnes konto 230 Konvertible lån. I kontogruppe 23 i standard kontoplan for statlige virksomheter føres obligasjonslån på konto 232, byggelån føres på konto 236 og annen gjeld til finansinstitusjoner føres på konto 239. Vi ser ikke behovet for å opprettholde konto 230 Lån i standard kontoplan. Endring Konto 220 Lån er gjort reservert. Konto 230 Lån er gjort reservert Kontogruppe 28 Reservert Kontogruppe 28 var tidligere reservert i standard kontoplan. Kontogruppe 28 er nå åpnet og benevnes Annen kortsiktig gjeld. Konto 280 er også åpnet og benevnes konto 280 Avstemmingsdifferanser (bruttobudsjetterte virksomheter). Erfaring fra rapportering av artskontoer i S-rapporten til statsregnskapet viser at virksomhetene har behov for en konto som kan benyttes til mindre feil/avvik slik at S-rapporten går i null. Slike feil kan oppstå når en transaksjon for eksempel er ført til debet på en artskonto som er koblet mot en gyldig statskonto og kredit på en artskonto som ikke rapporteres til statsregnskapet. I slike tilfeller får ikke virksomheten sendt inn S-rapporten fordi summen av debet- og kreditføringene som skal rapporteres til statsregnskapet ikke går i null. Som hovedregel må virksomhetene finne feilen og korrigere før S-rapporten kan sendes til statsregnskapet. Dersom feilen/avviket gjelder mindre beløp kan virksomhetene føre netto feilbeløp mot en feilkonto som rapporteres som en del av mellomværende med statskassen for avstemming og oppretting i neste regnskapsperiode. Vi foreslår at det i slike tilfeller benyttes en firesifret artskonto 280(x1) som kobles til mellomværende med statskassen og en tilsvarende artskonto 280(x2) som ikke kobles eller kobles mot "dummy statskonto" som ikke rapporteres til statsregnskapet. Virksomheten fører feilbeløpet mellom disse artskontoene slik at summen av alle kontoer som skal rapporteres til statsregnskapet går i null. Det er en forutsetning for denne praktiske tilnærmingen at netto feil/avvik avstemmes og korrigeres i neste regnskapsperiode. Saldoen på konto 280 skal være kroner null per Endring Kontogruppe 28 er åpnet og benevnes: kontogruppe 28 Annen kortsiktig gjeld. Det er åpnet en ny konto: konto 280 Avstemmingsdifferanser (bruttobudsjetterte virksomheter). 3.3 Kontoklasse 4 Varekostnad Kontogruppe 45 Fremmedytelse og underentreprise På konto 450 Fremmedytelse og underentreprise kostnadsføres innkjøp i tilknytning til underentrepriser ved anskaffelse og produksjon av vesentlige eiendeler hovedsakelig for videresalg. Det er åpnet 4 nye kontoer til dette formålet. Kontoene 451, 452, 453 og 454 (Fremmedytelse og

5 Side 5 underentreprise Tas i bruk ved behov for ytterligere skal benyttes til samme formål som konto 450 Fremmedytelse og underentreprise. Endring Det er åpnet følgende nye kontoer i kontogruppe 45: Konto 451 (Fremmedytelse og underentreprise Tas i bruk ved behov for ytterligere. Konto 452 (Fremmedytelse og underentreprise Tas i bruk ved behov for ytterligere. Konto 453 (Fremmedytelse og underentreprise Tas i bruk ved behov for ytterligere. Konto 454 (Fremmedytelse og underentreprise Tas i bruk ved behov for ytterligere. 3.4 Kontoklasse 5 Lønn og godtgjørelser Kontoklasse 5 Navnet på kontoklasse 5 er endret fra Lønn og godtgjørelser til Lønnskostnad. Kontoklasse 5 heter også lønnskostnad i Norsk standard kontoplan (NS 4102). Endring Navnet på kontoklasse 5 er endret til Lønnskostnad Kontogruppe 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft og kontogruppe 58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft Som følge av endringer i krav til rapportering til statsregnskapet av refusjoner av lønn, jf. rundskriv R-9/2014 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen, er det gjort endringer i hvordan kontoene 570, 571, 580 og 581 skal rapporteres til statsregnskapet. Kontogruppe 57 og 58 skal ikke lenger kobles til inntektspostene Konto 570 Lærlingtilskudd, konto 571 Arbeidsmarkedstiltak, konto 580 Refusjon av sykepenger og konto 581 Refusjon av foreldrepenger skal som hovedregel kobles til den opprinnelige statskontoen for utgiften (virksomhetens utgiftskapittel og post for driftsutgifter innenfor postgruppen 01 29). Endring Nye krav til rapportering til statsregnskapet av refusjoner av lønn er hensyntatt i kolonnen Eksempler på kobling mot for kontoene 570, 571, 580 og 581. For disse kontoene er det vist til post for driftsutgifter innen postgruppen

6 Side Kontoklasse 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger Kontogruppe Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten og kontogruppe Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Navnet på konto 829, 839, 849, 859 og 879 er endret. Disse kontoene heter i tidligere utgave av kontoplanen Motpost til kontogruppe 8x, føres mot 199x, og er endret til Avregning kontogruppe 8x, føres mot 199x. Bakgrunnen for dette er at konto 829, 839, 849, 859 og 879 ikke er direkte motpost til føringer i de respektive kontogruppene 82 87, og at begrepet avregninger vil være mer dekkende for bruken av disse kontoene. Endring Navnet på følgende kontoer er endret til: - Konto 829 Avregning kontogruppe 82, føres mot Konto 839 Avregning kontogruppe 83, føres mot Konto 849 Avregning kontogruppe 84, føres mot Konto 859 Avregning kontogruppe 85, føres mot Konto 879 Avregning kontogruppe 87, føres mot Vedlegg: Standard kontoplan for statlige virksomheter med merking av endringer per 5. desember 2014 Nedenfor følger standard kontoplan for statlige virksomheter fastsatt per 5. desember Endringer fra forrige versjon per 22. november 2013, er merket med rød tekst. Kolonnen for endringer angir hva kontoene ble benyttet til i tidligere versjon av 22. november 2013.

7 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 10* Immaterielle eiendeler og lignende 01, 21, Forskning og utvikling SRS 101 Reservert 01, 21, Konsesjoner SRS 01, 21, Patenter SRS 01, 21, Programvarelisenser og egenutviklet programvare SRS 01, 21, Varemerker SRS 01, 21, Andre rettigheter SRS 01, 21, Immaterielle eiendeler under utførelse SRS 108 Reservert 109 Reservert Varige driftsmidler 11* Tomter, bygninger og annen fast eiendom Bygninger SRS 01, 21, Beredskapsanskaffelser SRS 01, 21, Bygningsmessige anlegg SRS Anlegg under utførelse SRS Jord- og skogbrukseiendommer SRS Tomter og andre grunnarealer SRS Boliger inkl. tomter SRS Infrastruktureiendeler SRS Nasjonaleiendom og kulturminner SRS Andre anleggsmidler SRS 12* Transportmidler, inventar og maskiner mv. 01, 21, Maskiner og anlegg SRS 01, 21, Maskiner og anlegg under utførelse SRS 01, 21, Skip, rigger, fly SRS 01, 21, Biler SRS 01, 21, Andre transportmidler SRS 01, 21, Inventar SRS 01, 21, Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen SRS 01, 21, Verktøy og lignende SRS 01, 21, Datamaskiner (PCer, servere m.m.) SRS 01, 21, Andre driftsmidler SRS * Kontogruppe 10, 11 og 12 benyttes kun når virksomheten balansefører immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Virksomheter som utgiftsfører immaterielle eiendeler og varige driftsmidler direkte skal benytte kontogruppe 47, 48 og 49. Finansielle anleggsmidler 13 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Kapitalinnskudd 132 Spesielle beholdninger (kapitalregnskapet) Finansdepartementet Ny konto. Tidligere reservert Investeringer i tilknyttede selskap Obligasjoner (omsettelige verdipapirer) Investeringer i aksjer og andeler 136 Reservert 24xx.90, 53xx Utlån (statsbanker) Statsbanker 138 Reservert 139 Andre langsiktige fordringer Omløpsmidler Varer 14 Beholdninger av varer og annet driftsmateriell Endret navn på kontogruppe. Tidligere "Varebeholdninger og forskudd til leverandører". Ingen kobling 140 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata SRS 141 Reservert Ingen kobling 142 Varer under tilvirkning SRS 143 Reservert Ingen kobling 144 Ferdige egentilvirkede varer SRS 145 Reservert Ingen kobling 146 Innkjøpte varer (ferdigvarer) SRS Ingen kobling 147 (Innkjøpte varer (ferdigvarer) - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 148 Forskuddsbetaling til leverandør SRS 149 Reservert Fordringer 15 Kortsiktige fordringer 150 Kundefordringer 151 Fordringer vedrørende innkrevingsvirksomhet 152 Motpost konto 151 Ingen kobling 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt SRS Mot mellomværende 154 Fordring på ansatte 155 Reservert (fremtidig eliminering) 156 Reservert (fremtidig eliminering) 157 Andre kortsiktige fordringer Ingen kobling 158 Avsetning tap på fordringer SRS 159 Reservert 16 Merverdiavgift o.l. Mot mellomværende 160 Utgående merverdiavgift Mot mellomværende 161 Inngående merverdiavgift 162 Reservert Side 7 av 18

8 163 Reservert Mot mellomværende 164 Oppgjørskonto merverdiavgift 165 Reservert 166 Reservert 167 Reservert 168 Reservert 169 Reservert 17 Forskuddsbetalt kostnad, opptjent inntekt o.l. 170 Forskuddsbetalt leie SRS 171 Forskuddsbetalt rente SRS 172 Reservert 173 Reservert 174 Reservert 175 Opptjent leieinntekt SRS 176 Opptjent renteinntekt SRS 177 Reservert 178 Reservert 179 Andre forskuddsbetalte kostnader SRS Investeringer 18 Kortsiktige finansinvesteringer 180* Kortsiktige finansinvesteringer 181 Reservert 182 Reservert 183 Reservert 184 Reservert 185 Reservert 186 Reservert 187 Reservert 188 Reservert 189 Reservert * Det må opprettes eget avsnitt Investeringer og egen regnskapslinje under omløpsmidler, mellom fordringer og kasse og bank, dersom virksomheten benytter denne kontoen, jf. SRS 1. SRS 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen Mot mellomværende 190 Kontanter 191 Andre bankinnskudd (utenfor statens konsernkonto) Mot mellomværende 192 Bankinnskudd utenlandsk valuta (utenfor statens konsernkonto) 60(kapitalregnskapet)* 193 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto - inn (bruttobudsjetterte virksomheter) 60(kapitalregnskapet)* 194 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto - ut (bruttobudsjetterte virksomheter) 60(kapitalregnskapet)* 195 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto - inn og ut (bruttobudsjetterte virksomheter) 196 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto (nettobudsjetterte virksomheter) * Virksomheten kobler artskontoen opp mot tilvist statskonto for rapportering av bankbevegelse (8-siffer) i 60-serien. 197 Forvaltningsbedrifter Forvaltningsbedrifter Mot mellomværende 1970 Mellomværende med statskassen - kontant kap 24xx (forvaltningsbedrifter)(ib) Forvaltningsbedrifter 1975 Årets endring i statens rentebærende kapital (forvaltningsbedrifter) Forvaltningsbedrifter Renter av statens faste kapital (forvaltningsbedrifter) Forvaltningsbedrifter Renter av mellomværende med statskassen (forvaltningsbedrifter) Forvaltningsbedrifter 1978 Driftsresultat post 24 - Kontant til statskassen Forvaltningsbedrifter 198 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert Mot mellomværende 1980 Mellomværende med statskassen - kontant (IB) Gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Nettoføringsordning for mva. Ny konto. 199 Avregning med statskassen - andre tidsavgrensningsposter Ingen kobling 1990 Avregning med statskassen - andre tidsavgrensningsposter (IB) Ingen kobling 1991 Inntektsført bevilgning ordinær drift SRS Ingen kobling 1992 Inntektsført investeringsbevilgning SRS Ingen kobling 1996 Tilbakeføring av gjenværende forpliktelse ved avgang anleggsmidler SRS Ingen kobling 1997 Innkrevingsvirksomhet (motpost konto 829, 839 og 849) Ingen kobling 1998 Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859 og 879) Ingen kobling 1999 Avregning - resultat av periodens aktiviteter (bruttobudsjetterte virksomheter) 2 Virksomhetskapital og gjeld 20 Virksomhetskapital 200 Innskutt virksomhetskapital 201 Reservert 202 Innskutt fondskapital Fond 203 Reservert 204 Reservert 205 Opptjent virksomhetskapital Kapittel 54xx 206 Egenfinansiering av investeringer (forvaltningsbedrifter) Forvaltningsbedrifter Mot mellomværende 207 Reguleringsfond (forvaltningsbedrifter) Forvaltningsbedrifter 208 Opptjent fondskapital Fond 209 Egenkapital (kapitalregnskapet) Finansdepartementet Ny konto. Tidligere reservert. Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser 21 Avsetning for forpliktelser og avregning bevilgningsfinansiert virksomhet for nettobudsjetterte virksomheter 210 Reservert Ingen kobling 211 Miljøforpliktelser SRS 212 Reservert Side 8 av 18

9 213 Reservert 214 Statens rentebærende kapital (forvaltningsbedrifter) Forvaltningsbedrifter Ingen kobling 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler SRS 216 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter) 217 Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter) 218 (Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter) - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer ) 219 Andre avsetninger for forpliktelser SRS Annen langsiktig gjeld 22 Annen langsiktig gjeld 220 Reservert Tidligere kontonavn "Lån". 221 Obligasjonslån (omsettelige verdipapirer) 222 Gjeld til finansinstitusjoner 223 Reservert 224 Reservert 225 Reservert 226 Reservert 227 Lånemellomværende med staten (statsbanker) Statsbanker 228 Reservert 229 Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner 230 Reservert Tidligere kontonavn "Lån". 231 Reservert 232* Obligasjonslån (omsettelige verdipapirer) 233 Reservert 234 Reservert 235 Reservert 236* Byggelån 237 Reservert 238 Andre forpliktelser (kapitalregnskapet) Finansdepartementet Ny konto. Tidligere reservert. 239* Annen gjeld til finansinstitusjoner * Det må opprettes egen regnskapslinje under kortsiktig gjeld dersom virksomheten benytter disse kontoene, jf. SRS 1. SRS 24 Leverandørgjeld 240 Leverandørgjeld 241 Reservert 242 Reservert 243 Reservert 244 Reservert 245 Reservert 246 Reservert (fremtidig eliminering) 247 Reservert 248 Reservert 249 Reservert 25 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 250 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 251 (Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer ) 252 Reservert 253 Reservert 254 Reservert 255 Motpost konto Reservert 257 Reservert 258 Reservert 259 Reservert 26 Skattetrekk og andre trekk Mot mellomværende 260 Forskuddstrekk Mot mellomværende 261 Påleggstrekk Mot mellomværende 262 Bidragstrekk Mot mellomværende 263 Trygdetrekk/pensjonstrekk(2%) Mot mellomværende 264 Forsikringstrekk Mot mellomværende 265 Trukket fagforeningskontingent 266 Reservert 267 Reservert 268 Reservert 269 Andre trekk 27 Skyldige offentlige avgifter Mot mellomværende 270 Utgående merverdiavgift Mot mellomværende 271 Inngående merverdiavgift 272 Reservert 273 Reservert Mot mellomværende 274 Oppgjørskonto merverdiavgift 275 Reservert 276 Reservert Mot mellomværende 277 Skyldig arbeidsgiveravgift Ingen kobling 278 Påløpt arbeidsgiveravgift SRS 279 Andre offentlige avgifter 28 Annen kortsiktig gjeld Tidligere reservert. 280 Avstemmingsdifferanser (bruttobudsjetterte virksomheter) Ny konto. 281 Reservert Side 9 av 18

10 282 Reservert 283 Reservert 284 Reservert 285 Reservert 286 Reservert 287 Reservert 288 Reservert 289 Reservert 29 Annen kortsiktig gjeld 290 Mottatt forskuddsbetaling 291 Gjeld til ansatte SRS 292 Reservert (fremtidig eliminering) Mot mellomværende 293 Lønn Ingen kobling 294 Feriepenger SRS Ingen kobling 295 Påløpte renter SRS Ingen kobling 296 Påløpte kostnader SRS Ingen kobling 297 Uopptjent inntekt (motpost kontogruppe 35) SRS 298 Avsetning for forpliktelser SRS 299 Annen kortsiktig gjeld 3 Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig Inntekt post Salgsinntekt varer, avgiftspliktig Inntekt post (Salgsinntekt varer, avgiftspliktig - Tas i bruk ved behov for ytterligere 302 Reservert Inntekt post Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig Inntekt post (Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig - Tas i bruk ved behov for ytterligere 305 Reservert 306 Reservert 307 Reservert 308 Reservert (fremtidig eliminering) 309 Reservert 31 Salgsinntekt, avgiftsfri Inntekt post Salgsinntekt varer, avgiftsfri Inntekt post (Salgsinntekt varer, avgiftsfri - Tas i bruk ved behov for ytterligere 312 Reservert Inntekt post Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri Inntekt post (Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri - Tas i bruk ved behov for ytterligere 315 Reservert 316 Reservert 317 Reservert 318 Reservert (fremtidig eliminering) 319 Reservert 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Inntekt post Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet Inntekt post (Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet - Tas i bruk ved behov for ytterligere 322 Reservert Inntekt post Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet Inntekt post (Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet - Tas i bruk ved behov for ytterligere 325 Reservert 326 Reservert 327 Reservert 328 Reservert (fremtidig eliminering) 329 Reservert 33 Offentlig avgift vedrørende omsetning Inntekt post Spesielle offentlige avgifter for tilvirkede/solgte varer 331 Reservert 332 Reservert 333 Reservert 334 Reservert 335 Reservert 336 Reservert 337 Reservert 338 Reservert 339 Reservert 34 Inntekt fra tilskudd og overføringer Inntekt post Tilskudd fra Norges forskningsråd Inntekt post Tilskudd fra andre statlige virksomheter Inntekt post Tilskudd fra EU Inntekt post Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater Inntekt post Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser Inntekt post Tilskudd fra næringsliv og private Inntekt post Gaver og gaveforsterkninger 347 Reservert 348 Reservert (fremtidig eliminering) Inntekt post Andre tilskudd og overføringer 35 Uopptjent inntekt Ingen kobling 350 Garanti SRS Ingen kobling 351 Service SRS 352 Reservert Side 10 av 18

11 353 Reservert 354 Reservert 355 Reservert 356 Reservert 357 Reservert 358 Reservert 359 Reservert 36 Leieinntekt og annen driftsinntekt Inntekt post Leieinntekt fast eiendom Inntekt post (Leieinntekt fast eiendom - Tas i bruk ved behov for ytterligere Inntekt post (Leieinntekt fast eiendom - Tas i bruk ved behov for ytterligere Inntekt post Leieinntekt andre varige driftsmidler Inntekt post Annen leieinntekt 365 Reservert 366 Reservert 367 Annen driftsrelatert inntekt 368 Reservert (fremtidig eliminering) 369 Reservert 37 Gebyrer med videre som inngår som driftsinntekt Inntekt post Gebyrer med videre - driftsinntekt Inntekt post (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere Inntekt post (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere Inntekt post (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere Inntekt post (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere 375 Reservert 376 Reservert 377 Reservert 378 Reservert 379 Reservert Avhenger av post for tidligere utgift, jf. R Gevinst ved avgang av anleggsmidler 380 Salgssum ved avgang anleggsmidler 381 Reservert 382 Reservert 383 Reservert 384 Reservert Ingen kobling 385 Bokført verdi avhendede anleggsmidler SRS 386 Reservert Ingen kobling 387 Overført til tap ved avgang av anleggsmidler (konto 780) SRS 388 Reservert 389 Reservert 39 Inntekt fra bevilgninger Ingen kobling 390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift SRS Ingen kobling 391 Inntektsført driftsbevilgning benyttet til investering (debitering) SRS Ingen kobling 392 Inntekter fra bevilgning til investering SRS Ingen kobling 393 Investeringer finansiert ved investeringsbevilgning (debitering) SRS Ingen kobling 394 Ubenyttet investeringsbevilgning SRS Ingen kobling 395 Inntektsføring av forpliktelse knyttet til anleggsmidler (avskrivninger) SRS Ingen kobling 396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler SRS Ingen kobling 397 Inntekt til pensjon SRS Ingen kobling 398 Andre inntekter fra bevilgninger SRS 399 Reservert 4 Varekostnad 40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata 01, Innkjøp av råvarer og halvfabrikater 01, (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere 404 Reservert 405 Reservert 01, Frakt, toll og spedisjon 407 Reservert 408 Reservert (fremtidig eliminering) Ingen kobling 409 Beholdningsendring SRS 41 Forbruk av varer under tilvirkning 410 Varer under tilvirkning SRS 411 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 412 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 413 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 414 Reservert 415 Reservert 416 Frakt, toll og spedisjon SRS 417 Reservert 418 Reservert Side 11 av 18

12 Ingen kobling 419 Beholdningsendring SRS 42 Forbruk av ferdig egentilvirkede varer 420 Ferdig egentilvirkede varer SRS 421 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 422 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 423 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere SRS 424 Reservert 425 Reservert 426 Frakt, toll og spedisjon SRS 427 Reservert 428 Reservert Ingen kobling 429 Beholdningsendring SRS 43 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester 01, Forbruk av innkjøpte varer og tjenester 01, (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, (Forbruk av innkjøpte varer og tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere 438 Reservert (fremtidig eliminering) Ingen kobling 439 Beholdningsendring SRS 44 Reservert 45 Fremmedytelse og underentreprise 450 Fremmedytelse og underentreprise 451 (Fremmedytelse og underentreprise - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer ) 452 (Fremmedytelse og underentreprise - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer ) 453 (Fremmedytelse og underentreprise - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer ) 454 (Fremmedytelse og underentreprise - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer ) 455 Reservert 456 Reservert 457 Reservert 458 Reservert (fremtidig eliminering) Ingen kobling 459 Beholdningsendring SRS Tidligere reservert. Tidligere reservert. Tidligere reservert. Tidligere reservert. 46 Annen periodisering Ingen kobling 460 Annen periodisering SRS 461 Reservert 462 Reservert 463 Reservert 464 Reservert 465 Reservert 466 Reservert 467 Reservert 468 Reservert Ingen kobling 469 Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler SRS Større utstyrsanskaffelser 47* Kjøp av immaterielle eiendeler og lignende (direkte utgiftsføring) 01, 21, Forskning og utvikling Kontantprinsippet 471 Reservert 01, 21, Konsesjoner Kontantprinsippet 01, 21, Patenter Kontantprinsippet 01, 21, Programvarelisenser Kontantprinsippet 01, 21, Varemerker Kontantprinsippet 01, 21, Andre rettigheter Kontantprinsippet 477 Reservert 478 Reservert 479 Reservert 48* Kjøp av tomter, bygninger og annen fast eiendom (direkte utgiftsføring) Bygninger Kontantprinsippet 01, 21, Beredskapsanskaffelser Kontantprinsippet 01, 21, Bygningsmessige anlegg Kontantprinsippet 483 Reservert Jord- og skogbrukseiendommer Kontantprinsippet Tomter og andre grunnarealer Kontantprinsippet Boliger inkl. tomter Kontantprinsippet Infrastruktureiendeler Kontantprinsippet Nasjonaleiendom og kulturminner Kontantprinsippet Andre anleggsmidler Kontantprinsippet Side12 av 18

13 49* Kjøp av transportmidler, inventar og maskiner mv. (direkte utgiftsføring) 01, 21, Maskiner og anlegg Kontantprinsippet 491 Reservert 01, 21, Skip, rigger, fly Kontantprinsippet 01, 21, Biler Kontantprinsippet 01, 21, Andre transportmidler Kontantprinsippet 01, 21, Inventar Kontantprinsippet 01, 21, Fast bygningsinventar med annen levetid enn bygningen Kontantprinsippet 01, 21, Verktøy og lignende Kontantprinsippet 01, 21, Datamaskiner (PCer, servere m.m.) Kontantprinsippet 01, 21, Andre driftsmidler Kontantprinsippet * Kontogruppe 47, 48 og 49 benyttes kun når virksomheten utgiftsfører immaterielle eiendeler og varige driftsmidler direkte. Virksomheter som balansefører immaterielle eiendeler og varige driftsmidler skal benytte kontogruppe 10, 11 og Lønnskostnad Tidligere navn "Lønn og godtgjørelser". 50 Lønn fast ansatte 01, Lønn fast ansatte 01, (Lønn fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, (Lønn fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, (Lønn fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 504 Reservert 01, Overtid fast ansatte 01, (Overtid fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 507 Reservert Ingen kobling 508 Feriepenger SRS Ingen kobling 509 Periodiseringskonto lønn SRS 51 Lønn midlertidig ansatte 01, Lønn midlertidig ansatte 01, (Lønn midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, (Lønn midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, (Lønn midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 514 Reservert 01, Overtid midlertidig ansatte 01, (Overtid midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer ) 517 Reservert Ingen kobling 518 Feriepenger SRS Ingen kobling 519 Periodiseringskonto lønn SRS 52 Fordel i arbeidsforhold Ingen kobling 520 Fri bil Ingen kobling 521 Fri elektronisk kommunikasjon (telefon, mobiltelefon mv.) Ingen kobling 522 Fri avis Ingen kobling 523 Fri losji og bolig Ingen kobling 524 Rentefordel Ingen kobling 525 Gruppelivsforsikring 526 Reservert 527 Reservert Ingen kobling 528 Annen fordel i arbeidsforhold Ingen kobling 529 Motkonto for gruppe Annen oppgavepliktig godtgjørelse Styrer, råd og utvalg (Styrer, råd og utvalg - Tas i bruk ved behov for ytterligere 532 Reservert 533 Honorarer 534 (Honorarer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 535 Reservert 536 Virkemidler ved omstilling i staten (lønnsinnberettet av virksomheten) 537 Reservert 538 Reservert 01, Annen oppgavepliktig godtgjørelse 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 01, Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser Ingen kobling 541 Arbeidsgiveravgift påløpte ytelser SRS 01, Pensjonspremie til SPK (virksomheter som betaler pensjonspremie) Ingen kobling 543 Pensjonspremie til SPK (virksomheter som ikke betaler pensjonspremie) SRS 01, Pensjonspremie for pensjonsordninger utenfor SPK 545 Reservert Inntekter til pensjonsordninger i staten (kun til bruk for SPK) SPK Utgifter til pensjonsordninger i staten (kun til bruk for SPK) SPK (Utgifter til pensjonsordninger i staten (kun til bruk for SPK) - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer ) SPK 549 Reservert 55 Annen godtgjørelse 550 Annen kostnadsgodtgjørelse 551 Reservert 552 Reservert Side 13 av 18

14 Godtgjørelse til innkalte, klienter og innsatte m.m (Godtgjørelse til innkalte, klienter og innsatte m.m. - Tas i bruk ved behov for ytterligere (Godtgjørelse til innkalte, klienter og innsatte m.m. - Tas i bruk ved behov for ytterligere 556 Reservert 557 Ventelønn (lønnsinnberettet av andre enn virksomheten) 558 Reservert 559 Reservert 56 Reservert 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft Lærlingtilskudd Arbeidsmarkedstiltak 572 Tilretteleggingstilskudd 573 Reservert 574 Reservert 575 Reservert 576 Reservert 577 Reservert 578 Reservert 579 Andre offentlige tilskudd 58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft Refusjon av sykepenger Refusjon av foreldrepenger 582 Reservert 583 Reservert 584 Reservert 585 Reservert 586 Reservert 587 Reservert 588 Reservert 589 Annen refusjon vedrørende arbeidskraft I første kolonne stod det tidligere "Inntekt post 17". I første kolonne stod det tidligere "Inntekt post 15". I første kolonne stod det tidligere "Inntekt post 18". I første kolonne stod det tidligere "Inntekt post 16". 59 Annen personalkostnad 01, Gaver til ansatte 01, Kantinekostnad 01, Gruppelivsforsikring Yrkesskadepremie 594 Reservert 595 Reservert Velferdstiltak 597 Reservert 598 Reservert 599 Annen personalkostnad 6 Annen driftskostnad 60 Av- og nedskrivning Ingen kobling 600 Avskrivning på immaterielle eiendeler SRS Ingen kobling 601 Avskrivning på driftsbygninger SRS Ingen kobling 602 Avskrivning på øvrige bygninger SRS Ingen kobling 603 Avskrivning på infrastruktureiendeler SRS Ingen kobling 604 Avskrivning på maskiner og transportmidler SRS Ingen kobling 605 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. SRS Ingen kobling 606 Avskrivning på beredskapsanskaffelser SRS Ingen kobling 607 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler SRS 608 Reservert 609 Reservert 61 Frakt og transport vedrørende salg 01, Frakt, transport og forsikring ved vareforsendelse 01, Toll og spedisjon ved vareforsendelse 612 Reservert 613 Reservert 614 Reservert 615 Reservert 616 Reservert 617 Reservert 618 Reservert (fremtidig eliminering) 619 Annen frakt- og transportkostnad ved salg 62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon 01, Elektrisitet 01, Gass 01, Fyringsolje 01, Kull, koks 01, Ved 01, Bensin, diesel 01, Vann 627 Reservert 628 Reservert 01, Annet brensel 63 Kostnader lokaler Leie lokaler Leie lokaler fra Statsbygg Side 14 av 18

15 Renovasjon, vann, avløp o.l. 633 Reservert Lys, varme 635 Reservert Renhold, vakthold, vaktmestertjenester 637 Reservert 638 Reservert (fremtidig eliminering) Annen kostnad lokaler 64 Leie maskiner, inventar o.l. 01, Leie maskiner 01, Leie inventar 01, Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.) 01, Leie av datamaskiner 01, Leie av andre kontormaskiner 01, Leie av biler 01, Leie av andre transportmidler 647 Reservert 648 Reservert (fremtidig eliminering) 01, Annen leiekostnad 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal føres i kontogruppe eller , Maskiner 01, Verktøy og lignende 01, Programvare (anskaffelse) 653 Reservert 01, Inventar 01, Datamaskiner (PCer, servere m.m.) 01, Andre kontormaskiner 01, Arbeidsklær og verneutstyr 01, Annet driftsmateriale 01, (Annet driftsmateriale - Tas i bruk ved behov for ytterligere 66 Reparasjon og vedlikehold Reparasjon og vedlikehold egne bygninger (Reparasjon og vedlikehold egne bygninger - Tas i bruk ved behov for ytterligere (Reparasjon og vedlikehold egne bygninger - Tas i bruk ved behov for ytterligere Reparasjon og vedlikehold leide lokaler Reparasjon og vedlikehold infrastruktureiendeler (Reparasjon og vedlikehold infrastruktureiendeler - Tas i bruk ved behov for ytterligere Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg (Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg - Tas i bruk ved behov for ytterligere 668 Reparasjon og vedlikehold skip, rigger, fly Reparasjon og vedlikehold annet 67 Kjøp av fremmede tjenester 01, Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester 01, 21, Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv. 01, Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT 01, Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv. 01, Innleid personell fra vikarbyrå o.l. 675 Reservert 676 Reservert 677 Reservert (fremtidig eliminering) 01, 21, Kjøp av andre fremmede tjenester 01, 21, (Kjøp av andre fremmede tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere 68 Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs Kontorrekvisita 681 Reservert 01, Trykksak 01, Annonser, kunngjøringer 01, Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 01, Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. i bibliotek 01, Møter 01, Kurs og seminarer for egne ansatte 01, Kurs og seminarer for eksterne deltakere 01, Annen kontorkostnad 69 Telefon, porto o.l. 01, Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 691 Reservert 692 Reservert 693 Reservert 01, Porto 695 Reservert 696 Reservert 697 Reservert 698 Reservert 699 Reservert 7 Annen driftskostnad, fortsettelse 70 Kostnad transportmidler 01, Drivstoff 701 Reservert Side 15 av 18

16 01, Vedlikehold 703 Reservert 01, Forsikring 705 Reservert 706 Reservert 707 Reservert 708 Reservert 01, Annen kostnad transportmidler 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. 01, Bilgodtgjørelse 711 Reservert 712 Reservert 01, Reisekostnad 01, (Reisekostnad - Tas i bruk ved behov for ytterligere 01, Diettkostnad 01, (Diettkostnad - Tas i bruk ved behov for ytterligere 717 Reservert 718 Reservert 01, Annen kostnadsgodtgjørelse 72 Reservert 73 Salg, reklame og representasjon 01, Salgskostnad 731 Reservert 01, Reklamekostnad 733 Reservert 734 Reservert 01, Representasjon 736 Reservert 737 Reservert 738 Reservert 739 Reservert 74 Kontingent og gave 01, Kontingent 01, Gave 742 Reservert 743 Reservert 744 Reservert 745 Reservert 746 Reservert 747 Reservert 748 Reservert 749 Reservert 75 Forsikringspremie, garanti og service 750 Forsikringspremie 751 Reservert 752 Reservert 753 Reservert 754 Reservert 01, Garantikostnad 01, Servicekostnad 757 Reservert 758 Reservert 759 Reservert 76 Lisenser og patenter 01, Lisensavgift og royalties (ikke programvarelisenser, jf. 642) 01, Patentkostnad ved egen patent 01, Kostnad ved varemerke og lignende 01, Kontroll-, prøve- og stempelavgift 764 Reservert 765 Reservert 766 Reservert 767 Reservert 768 Reservert 769 Reservert 77 Annen kostnad 770 Spesielle driftskostnader etter avtale med Finansdepartementet Styremøter Generalforsamling 773 Reservert 774 Reservert Eiendoms- og festeavgift 776 Reservert 01, Bank- og kortgebyr 778 Reservert (fremtidig eliminering) 01, Annen kostnad 78 Tap o.l. Ingen kobling 780 Tap ved avgang av anleggsmidler (konto 387) SRS 781 Reservert Inntekt post Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer Ingen kobling 783 Konstaterte tap på fordringer Ingen kobling 784 Avsetning tap på fordringer SRS 785 Reservert Ingen kobling 786 Tap på kontrakter SRS 787 Erstatninger Side 16 av 18

17 788 Reservert 789 Reservert 79 Reservert 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 80 Finansinntekt 800 Inntekter fra eierandeler i selskap m.m. 801 Reservert 802 Reservert 803 Reservert 804 Reservert 805 Renteinntekt 806 Valutagevinst (agio) 24xx Renteinntekt av mellomværende med statskassen (motpost 1977) (forvaltningsbedrifter) Forvaltningsbedrifter 808 Reservert 809 Annen finansinntekt 81 Finanskostnad 810 Reservert 811 Reservert Ingen kobling 812 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler SRS 813 Reservert 814 Reservert 815 Rentekostnad 816 Valutatap (disagio) 24xx Rentekostnad av mellomværende med statskassen (motpost 1977) (forvaltningsbedrifter) Forvaltningsbedrifter 24xx Rentekostnad av statens faste kapital (motpost 1976) (forvaltningsbedrifter) Forvaltningsbedrifter 819 Annen finanskostnad Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 82 Overføringer fra andre statlige regnskaper 820 Reservert Inntekt post (ev. 95) 821 Tilbakeføring fra statlige fond Inntekt post Overføringer fra departementer (kun til bruk for fond) Fond Inntekt post Overføringer fra forvaltningsorganer med særskilte fullmakter 824 Reservert Inntekt post Overføringer fra andre statlige regnskaper 826 Reservert 827 Reservert 828 Reservert Ingen kobling 829 Avregning kontogruppe 82, føres mot Overføringer fra kommunenes og fylkeskommunenes forvaltningsbudsjetter Inntekt post Overføringer fra kommuner Inntekt post Overføringer fra fylkeskommuner 832 Reservert 833 Reservert 834 Reservert 835 Reservert 836 Reservert 837 Reservert 838 Reservert Ingen kobling 839 Avregning kontogruppe 83, føres mot Skatter og avgifter, renteinntekter og utbytte m.m. Inntekt post Skatter Inntekt post Trygder og pensjonspremier Inntekt post Avgifter 843 Reservert Inntekt post Gebyrer som ikke inngår som driftsinntekt Inntekt post Renteinntekt til statskassen Inntekt post Utbytte Inntekt post Bøter og inndragninger Inntekt post 70-89, Inntekt kap 5309, post Tilfeldige og andre inntekter Ingen kobling 849 Avregning kontogruppe 84, føres mot 1997 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 85 Overføringer til andre statlige regnskaper 850 Reservert (ev. 95) 851 Overføringer til statlige fond 852 Reservert Overføringer til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter 854 Reservert Overføringer til andre statlige regnskaper 856 Reservert Rentekostnad for statskassen 858 Reservert Ingen kobling 859 Avregning kontogruppe 85, føres mot 1998 Tidligere kontonavn "Motpost til kontogruppe 82, føres mot 1997". Tidligere kontonavn "Motpost til kontogruppe 83, føres mot 1997". Tidligere kontonavn "Motpost til kontogruppe 84, føres mot 1997". Tidligere kontonavn "Motpost til kontogruppe 85, føres mot 1998". 86 Reservert 87 Tilskudd og stønader fra staten til andre Side 17 av 18

18 Tilskudd til kommuner Tilskudd til fylkeskommuner Tilskudd til ikke-finansielle foretak Tilskudd til finansielle foretak Tilskudd til husholdninger 875 Reservert Tilskudd til ideelle organisasjoner Tilskudd til statsforvaltningen Tilskudd til utlandet Ingen kobling 879 Avregning kontogruppe 87, føres mot Disponering - Periodens resultat (til virksomhetskapital) Ingen kobling 880 Disponering (periodens resultat) 881 Reservert 882 Disponering fond - til/fra opptjent fondskapital Fond 883 Reservert 884 Reservert 24xx Avsetning til investeringsformål (forvaltningsbedrifter) Forvaltningsbedrifter 24xx Til/fra reguleringsfond (forvaltningsbedrifter) Forvaltningsbedrifter Ingen kobling 887 Disponering øvrig resultat forvaltningsbedrift Forvaltningsbedrifter 888 Reservert 889 Reservert 89 Avregning - Resultat av periodens aktiviteter Ingen kobling 890 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter) 891 Reservert (nettobudsjetterte virksomheter) 892 Reservert (nettobudsjetterte virksomheter) 893 Reservert (nettobudsjetterte virksomheter) 894 Reservert (nettobudsjetterte virksomheter) Ingen kobling 895 Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte virksomheter) 896 Reservert (bruttobudsjetterte virksomheter) Ingen kobling 897 Driftsresultat post 24 - Kontant til statskassen Forvaltningsbedrifter 898 Reservert (bruttobudsjetterte virksomheter) 899 Reservert (bruttobudsjetterte virksomheter) Tidligere kontonavn "Motpost til kontogruppe 87, føres mot 1998". Side 18 av 18

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015 Dato Referanse 27.11.2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015 Innhold Innledning...

Detaljer

R-102 15/5089-2 25.11.2015. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 15/5089-2 25.11.2015. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 15/5089-2 25.11.2015 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Følgende endringer er fastsatt per desember 2014:... 2 Nye

Detaljer

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter.

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter Vedlegg I Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Standard kontoplan, 16.6.2010. Standard kontoplan for statlige virksomheter

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012 Dato Referanse 13.12.2012 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard for statlige virksomheter per desember 2012 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Oppbygging av notatet... 2 1.2 Oppsummering av endringer...

Detaljer

R-102 12/4404 PAB 05.12.2014. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 12/4404 PAB 05.12.2014. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 12/4404 PAB 05.12.2014 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 10/2740 PAB 22.11.2013 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Innhold 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde...

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Andre driftskostnader Gebyrer 6004 28 Bank ol. Bankonto 1920 28

Andre driftskostnader Gebyrer 6004 28 Bank ol. Bankonto 1920 28 Type konto Kontonavn kontonummerbeløp bilagsdato Andre driftskostnader Rekvisita 6007 249 Bank ol. Bankonto 1920 249 Andre driftskostnader Kurs og seminar 6002 1200 Bank ol. Bankonto 1920 1200 Inntekter

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Overordnet om standard kontoplan. Inndeling og oppbygging av standard kontoplan

Overordnet om standard kontoplan. Inndeling og oppbygging av standard kontoplan Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Innhold 1 Innledning...2 Formål...2 Målgruppe...2

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer