Rapport frå studiebesøk planlegging og planutdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå studiebesøk planlegging og planutdanning"

Transkript

1 1 Rapport frå studiebesøk planlegging og planutdanning California oktober 2012 San Francisco Palo Alto Berkeley San Francisco skyline Marit Rødseth, Plansjef, Hordaland fylkeskommune

2 2

3 3 Innhald: 1.Palo Alto 2. San Francisco 3. University of California, Berkeley 4. Oppsummering Kjelder

4 4

5 5 Introduksjon Dette er ein rapport frå ei studiebesøk over tre dagar i California oktober Rapporten oppsummerar kortfatta intervju med tre ulike fagmiljø supplert med studie av internettsider og synfaringar i området. Området rundt San Fransisco er kjent for å vera i frontnår det gjeld planlegging og miljøomsyn, samstundes er det eit av USA framste utviklingsområde med folkevekst og høg utviklingstakt i kunnskapsbaserte næringar. San Francisco er også ein populær by som reisemål for turistar. 1. City of Palo Alto Kommunen Kommunen har rundt innbyggjarar på eit areal 66 kvkm, som tilsvarar Øygarden kommune. Befolkningstettleiken er 960 innbyggjarar pr. kvkm. Stanford universitetet har ei form for sjølvstyre innanfor det området dei disponerer som er ein stor del av kommunen. Mange av kommunane rundt San Francisco bukta er små. Det er ingen felles planlov som gjeld for heile USA eller California. Staten er inndelt i Counties og rundt San Francisco bukta er det eit samarbeid mellom ni counties. County map San Francisco bukta

6 6

7 7 Rådhuset Palo Alto Development senter eller servicesenter for utbyggere Planavdelinga (Department of Planning and community environment 15.oktober 2012) Planavdelinga var representert med ulike ekspertar innan samferdsel, miljø og informasjon samt overordna plan. Dei heldt til i komfortable og funksjonelle lokale sentralt i rådhuset i 5.etasje, men utan spesielt publikumsretta område.

8 8 På den andre sida av gata i eit vanleg kontorbygg held Utviklingsseksjonen til på gateplan med publikumsvenleg inngang. Dette var i praksis byggesaksavdelinga der alle utbyggjarar,store som små, kunne få hjelp og råd i søknadsprosessen. Ein frå planavdelinga var alltid til stades for å sikre god kopling til overordna plan. Det var eit velorganisert vegledningsapparat med kølapp og gode sitteplassar for individuell rettleiing. Alt materiale var elektronisk og tilgjengeleg på nettsider, ingen papir fantes tilgjengeleg. Offentleg planlegging Gjeldande kommuneplan er frå 1998 og er no under revisjon. Planen skulle vera for 10 år, men har fungert i 16 utan vanskar. Det er ingen sentral planlovgjeving som ein må fylgja, men planen må gjennomgå ein miljørevisjon. Palo Alto har lenge vore i front når det gjeld miljøspørsmål. Regionale styresmakter pålegg ein 5 års syklus for bustadplanlegging og det er særleg viktig å leggja til rette for affordabel housing bustader for låginntektsgrupper. Dersom pålegg frå sentrale styresmakter ikkje vert fylgt i planlegginga, kan utbyggjarar saksøkja kommunen for manglande inntekter. Alle planlegging er i kommunal regi og det er ikkje vanleg med innspel utanom gjeldande plan. Samordna areal og transportplanlegging Samordna areal og transportplanlegging er eit nyare plantema. Det finst belønningsmidlar frå transportorganisasjonen i regionen som kan gå til å planlegge fortettingsprosjekt langs kollektivaksar/knutepunkt. Lokalt sjølvstyre i arealspørsmål er ei viktig prinsippsak. Det gjer seg utslag i ulike planregime ofte for å hindra uønska innbyggjararar i eigen kommune. Eksempel er tvungne store tomter som gjer alle bustader dyre, eit anna er å unngå kollektivtransport slik at ein må ha råd til bil. Alt dette gjer samordninga rundt den felles bustad og arbeidsmarkanden rundt med 7 mill innbyggjarar i San Francisco bukta vanskeleg. Ingen høyhus i sikte frå trappa til Stanford universitetet Lokalpolitikarar og lokalbefolkning har eit aktivt forhold til fysisk planlegging. Mellom anna har det vore ei høghusbyggegrense i området på 50 feet, ca 18 m eller 5 6 etasjar, i 40 år som nærast er å

9 9 rekne for heilag. Dette er eit «ikkje tema» i planlegginga, men i det siste har det dukka opp eit fortettingsprosjekt ved jernbanestasjonen som kan utfordre til diskusjon. Jernbanestasjonen Palo Alto Vassforsyning Det er tvungen renovasjon og sterkt kobling mellom plan og VAR sektor. Vassmangel er den store utfordringa. Det blir no arbeidd med å redusera plenareal med sikte på å gå over til stadegne sukkulentarter som krev lite vatning. 50% av vassforbruket er til plen. Det er og eigne overvatn/flaumvatn avgifter. Kommunalt eigarskap berre til grøne område Kommunen eig ikkje landområde, utanom rekreasjonsområde. Kommunen har hatt ein policy for å kjøpa rekreasjonsareal og naturvernområder noko som elles er vanleg for stat og region. Det er ikkje aktuelt å kjøpe areal for å vidareformidle for eksempel til næringsføremål. Kommunen samhandlar vanlegvis berre med utbyggjarar som vil gjennomføra planar. Grunneigarar er ikkje ei interessant samarbeidsgruppe. Indirekte næringsutvikling Kommunen disponerer ingen midlar til næringsutvikling, og statlege midlar er no fjerna. Det vil vera eit lovbrot om ein gir skattefinansiert støtte til privat næringsutvikling, dersom det ikkje kan påvisast at inntektene til skatteytarane vert større enn utgiftene. Prosess med større utbyggjarar All planlegging overordna og detaljplanlegging er i kommunal regi. Kommunen kan leiga inn konsulentar, men dette er ikkje vanleg. Kommunen har i planprosessane kontaktforum med dei største utbyggjarane slik at ein sikrar planar i pakt med marknaden og utbyggingspotensiale. Dette vert kalla public workshops og er opne møte, men med spesielt inviterte. Planprosessen legg likevel mykje vekt på å ikkje forfordela nokon og har særleg auga for svake grupper og miljøorganisasjonar. Balansen er det viktigaste. Ein større utbyggjar har ofte fleire møte og fasar i eit prosjekt før det blir gitt utbyggingsløyve gjerne mellom 5 og 10. Planane må passera ei arkitektvurdering før det går til planutvalet.

10 10 Etablerardrevne senter Det er vanlig med såkalla incubatorer der grundarar kan utvikle forretningsidear. Dei har gjerne tilhald i butikklokale som er ute av bruk eller i rimelege lokale i randsona. Ofte er det enkle kafear der ein kan jobbe med PC. Det einaste som trengs er eit bord og ein stol og internett tilgang og dette etablerast oftast spontant utan offentleg medverknad. Dei største innovasjonane innan sosiale medier er blitt til på denne måten. Talent house Palo Alto sentrum Den offentlege tilrettelegginga har ikkje vore framtredande. Utvikinga i Silicon Valley der Palo Alto er eit kjerneområde starta rett etter andre verdskrig då det ikkje lenger var bruk for alle ingeniørane ved militærbasen i kommunen. Desse avanserte ingeniørane måtte finna nye oppgåver og kobla seg til spissforskingsmiljø ved Stanford universitetet. Ut i frå dette kom heile datarevolusjonen, i fylgje planavdelinga. Planavdelinga hadde ikkje eit bevisst forhold til teoriane til Richard Florida om den kreative klassen. Samarbeid med Universitetet om infrastruktur Forholdet til Stanford universitet hadde lenge vore vanskeleg. Universitetet har eit visst sjølvstyre på sitt areal. Konflikten har vore knytt til manglande bustadtilbod nært universitetet for vitneskapeleg personale. No er forholdet betre og det er jamnleg kontakt. Eit stort tema er no manglande kontorplassar for dei nye kunnskaps og it jobbane som blir skapt med utgangspunkt i kompetansemiljøa på Universitet og som treng nærleik til universitetet.

11 11 Rikeleg med parkeringsareal r ved Universitetet Kjøpesenter og handel Kjøpesenter i norsk forstand og i vanleg amerikansk forstand er det lite av, i heile California. Men i eit hjørne av universitetsområdet er det eit større senter med høg kvalitet. Det er bygd som ein minilandsby der alle butikkar har inngang frå gata, samt utstillingsvindu. I dei bilfrie gatene er det møteplassar, overbygde område, solskjerma område, kunst og beplanting som gjer det heile komfortabelt og innbydande. Parkeringsplassar er det rikeleg av, og det er påfallande store flater som er parkeringsareal i eit slikt pressområde, såpass nær jernbanestasjon, med gratis bustilbod kontinuerleg rundt universitetsområdet. Utvendig gate ved kjøpesenteret ved Stanford

12 12 Plan over kjøpesenteret som viser gatestrukturen Sentrumsutvikling Palo Alto sentrum er eit velregulert og velorganisert område. I kjerneområdet er det eit samarbeid mellom gårdeigarar og butikkdrivarar der ein betalar inn til eit fond som kan brukast til kvalitetsheving og aktivitet i sentrum. Kommunen har ikkje noko formell rolle i dette, men fungerer som sekretariat for samarbeidet. Avgrensing av område med felles

13 13 2. City of San Francisco Kommunefakata Kommunen har rundt innbyggjarar i 2010 og er i vekst. Arealet er berre 600 kvm og befolkningstettleiken er 6657 innbyggjarar pr. kvm den nest tettaste i USA etter New York. Byen er rangert som nummer to når det gjeld utdanningsnivå og nummer tre når det gjeld inntekt i USA. På den andre sida har byen ein av dei største andelen av husløyse i USA. Kartet viser inndeling i aktuelle planområde SF Bukta er også organisert i 9 regionar der San Francisco regionen er ein. Kommunen er underdelt i 30 nabolag (nærområde) som er viktige einingar i planarbeid og medverknad. Planavdelinga 16.oktober 2012 Planavdelinga held til i 4.etasje saman med fleire andre offentlege etatar i eit leigd kontorbygg sentralt i San Fransisco. Informantar var informasjonsansvarleg, ansvarleg for utforming av gater og rom i byen og overordna byplanlegger.

14 14 Planar, rapportar og anna materiale er ikkje tilgjengeleg i papirform på avdelinga. Alt er tilgjengeleg på nett. Men miljørevisjon og planforslag er i papirform tilgjengeleg på offentlege bibliotek. Planlegging er høgt prioritert i kommunen og planoppfølginga og respekten er svært god. All planlegging er offentleg. Det er svært sjeldan med innspel frå utbyggjarar om omdisponering frå gjeldande plan. Grunneigarar er lite relevante i planprosessen. Bompengar er innført på bruene frå nord og aust, men ikkje på hovudvegen frå sør. Samordna areal og transportplanlegging Kommunane innser at det er stort behov for interkommunalt samarbeid for å sikre samordna arealog transportplanlegging. Det er eit stort problem med mange små kommunar rundt San Fransiscobukta, i alt 109. Det har eksistert eit samarbeid i 40 år (ABAG) med det har ikkje fungert optimalt, mellom anna har San Fransisco same stemmetal som ein bitteliten kommune. Generelt har San Francisco vore meir positiv til å innføra avgifter og skatt for å få meir miljøvenlege og effektive transportsystem enn dei andre kommunane, men er blitt stemt ned i avgjerdsprosessane. Det er no ei gang eit nytt samarbeidsorgan omkring transport som også vurderer samordningsbehov.

15 15 Protestar mot innføring av avgifter framfor rådhuset Bustadbygging Bustadplanlegging er sentralt i arbeidet og det er pliktig revisjon. Regionale mål for bustadbygging må oppfyllast. Det er spesifisert på storleik og pris. Prisgrunnlaget er rekna ut frå sentral regjeringa i USA når det gjeld affordeable housing. I praksis subsidierer dei dyre bustadane til marknadspris dei rimelege som kan vera rundt 15% av eit prosjekt. Kommunen har ingen bustadetat eller tilskot til husleige til einskildpersonar. Store delar av byen har låg utnyttingsgrad og låg, men tett bebyggelse. Høger utnytting i etablere bustadområde er møtt med store protestar og truslar om rettssak. Kommunen har gått over til å konsentrera ny bygging omkring transformasjonsområde på eldre industri og hamneområde. I alt bustader er det funne plass til i gjeldande plan. Bustadprisane er eit stort probem og gjer at byen ikkje er attraktiv for vanlege inntektsgrupper. Offentlege skular er generelt dårlege i byen og barnfamiliar som har råd til å bu i byen må transportere borna ut av byen for å gå på skule. NB!! Ny utvikling i bustadspørsmålet: News Releases The latest news and announcements from Mayor Lee Mayor Lee Announces First Investment in Affordable Housing & Down Payment Assistance Funding From Housing Trust Fund Investment Result of Voter Approved Housing Trust Fund, Proposition C Posted Date: 11/30/2012

16 16 Mayor Edwin M. Lee announced the first funding commitments for affordable housing and down payment assistance funded through the Housing Trust Fund, passed by San Francisco voters in November. The Housing Trust Fund provides a permanent source of revenue to fund the creation of affordable housing for low and middle income households for the next 30 years. Kollektivtransport Transport er eit stort plantema. Det er ulike kollektivtransporteiningar som til dels opererer sjølvstendig og består av tog, to T bane system, trikk, trolleybuss og buss og sjølvsagt kabelbanen som byen er berømt for og som er ein turistattraksjon. Transportsystemet er sprengt, det er min venteid på bruene. Det er under bygging ny t bane sløyfe. Men dette vil ikkje løyse trengselen tilfredsstillande. Bruene har bompengar, men ikkje hovudvegen frå sør. Eit nytt transportorgan er etablert MTC metropolitan conections der målet er å betre kollektivtransporten o g konsentrere ny utbygging omkring knutepunkt. Transport i kommuneplanen

17 17 Parkering Parkering har vore lite regulert og ikkje minst: reglane har vore dårleg handheva. No er det krafige innskjerpingar i arbeidsplassparkering. I samarbeid med it miljøa i Silicon Valley er det sett i gong utviklingsprosjekt med midlar frå transportetaten til 20 mill dollar. Det utprøvast nye system for å registrere parkering, både for lettare å finne ledig plass og bøtlegge ulovlig parkering, ved hjelp av GPS. Optimale prising og tidssonering er noko av det ein skal finna ut om. Det blir lagt opp til at ein skal kunne parkerer korttid på gata for handle og service ærend. Tidlegare hadde kommunen minimuskrav til parkering, no er det maksimumskrav. I nokre område er det ingen krav til parkering i det heile. Det er også område der det ikkje er tillate med arbeidsplassparkering. Kjøpesenter og handel Det har vore restriksjonar på kjøpesenter lenge og kun eitt ordinært finns utanom senter i heile kommunen. Dette er no under transformasjon for å kunne fungere betre som møteplass og nærsenter. Bilbaserte kjøpesenter eksisterer ikkje. Utbygging av butikkar er strengt regulert. Dersom marknaden alt er dekt i eit nærområde blir det ikkje tillate nye butikkar. Det er sterke føringar for å oppretthalda nærbutikkar og servicetilbod lokalt. Dersom eit bygg skal inneheld meir enn 11 ulike butikkar eller er over 2000 kvadrat feet er bygging regulert. Eit nytt fenomen er såkalla bigbox butikkar store einsarta butikkar som Toysrus. Det er også restriksjonar på visse kjeder. Omtale i Wikipeda av SF sin handelsregulering: The successful penetration of national big box and formula retail chains into the city has been made intentionally difficult by political and civic consensus. In an effort to buoy small privately owned businesses in San Francisco and preserve the unique retail personality of the city, the Small Business Commission supports a publicity campaign to keep a larger share of retail dollars in the local economy,[136] and the Board of Supervisors has used the planning code to limit the neighborhoods in which formula retail establishments can set up shop,[137] an effort affirmed by San Francisco voters.[138] Kjøpesenter i sentrum: Nordstrom.

18 18 Gater og plassar Byen har eit finansieringssystem for gateopprusting som inneber ein slags obligasjonsmarknad som ein kan kjøpe seg inn i og som seinare kan utløysast. I tillegg finns det eigne eigarfinansierte opprustingsprogram. Det er utvikla klåre standardar for utforming av gater av omsyn til mellom anna universell utforming, trivsel og estetikk. Nye bygg må oppfylle desse standardane og kommunen sjølv må innfri dersom det til dømes blir lagt nytt vann o g kloakksystem.

19 19 3. University of California, Berkeley 8.oktober 2012 Planutdanning Utdanninga er ei av tre liner ved Environmental design, department of City and regional planning. Dei andre to er arkitekt og landskapsarkitekt. Det blir tilbydd både bachelor (undergraduate) og masterutdanning (graduate) i plan. I tillegg er det sommarkurs i planlegging som er opne. Bygningen som husar arkitekt/landskapsarkitekt og planutdanning

20 20 Inntak master Inntak skjer på grunnlag av utdanning og karakterar. Men størst betydning har innhaldet i den skriftlege søknaden på 2 3 sider og motivasjonen som kjem fram i denne, samt anbefaling frå to ulike professorar frå eit undergraduate studie. Det blir også lagt vekt på å fremja mangfald i språk/minoritetsbakgrunn og ulike spesialiseringsinteresser. Studentane kjem frå ulike relevante fag, eit mindretalet kjem frå planutdanning. Gjennomsnittsalder ved inntak er 26 år. Vanleg erfaringsbakgrunn er fire år i praktisk relevant planarbeid. Skriftleg framstillingsevne er viktig. Proaktive menneske er det universitetet er ute etter universitetet tilbyr ikkje omsorg, men læringsmiljø. Vil du få noko gjort gjer det sjølv! Dersom ein ikkje har teiknekompetanse / GIS kompetanse frå før får ein tilbod om å fylgja slike kurs. Det er ca 460 søkjarar til 70 plassar. Undergraduate studiar har færre søkjarar. Innhald Planstudiet er både strukturert og fleksibelt. Det blir lagt opp til ein kjerne av obligatoriske fag første året, tre fag i dag, men det blir utvida til seks frå neste år. Desse faga er metodefag og fag som utviklar planleggjarhaldninga. Eksempel på innhald er planhistorie, planteori, planinstitusjonar og planmetode og kritisk tenking. Kva er det å vera planleggjar i det 21. århundre? Studiet har ingen felles erklært verdikjerne, men det skin igjennom at demokrati og rettferdig fordeling er eit underliggjande og grunnleggjane prinsipp. Andre året er meir individuelt tilpassa. Det er store muligheiter for individuelle læreplanar og det blir oppmuntra til dobbeltgradar og å ta fag ved andre fakultet som til dømes juss og økonomi, ingeniør og biologi. Multidisiplinaritet er ynskjeleg. Ofte skjer undervisninga i mindre grupper. Det er også mogeleg å ta valfrie fag utanfor USA, der er gjerne innhald bestemt av klient og med færre deltakarar. Det er store variasjon og mange muligheiter totalt sett når det gjeld valfag. Instituttet arbeider med klarere definisjonar og avgrensingar av kjernefag, men overlapping kan også vera bevisst. Utfordringane bestemmer faga, urbanisering, klima, transport, innvandring, folkehelse er døme på aktuelle fag. Mange (60%) vel spesialisering innan bustadplanlegging og transportplanlegging. Berkeley meiner seg å vera best i verden på transportplanlegging og samordna areal og transportplanlegging. I alt tilsette arbeider innan dette feltet. Det er samarbeid med ingeniørutdanninga, men energifeltet, statsvitenskap og økonomi er også viktige samarbeidspartar. Kursomtale på nettsida: The Master of City Planning Degree. The two year Master of City Planning (M.C.P.) program comprises a solid core of knowledge in the field of city and regional planning including history and theory, planning methods, urban economics, and urban institutions analysis and an opportunity to specialize in one of five concentration areas (or to create a self defined emphasis): housing, community, and economic development; environmental planning and policy; land use planning; transportation policy and planning; and urban design. M.C.P.

21 21 students can also combine one or more concentrations with one of three fields: international and comparative planning, GIS and spatial analysis, or metropolitan/regional planning. Undervisningsmetode Det er lagt opp til stor grad av ansvar for eiga læring og mindre einvegsundervisning. I mykje av undervisningstida er det henta ekspertise frå praktisk planlegging (kommunar, konsulentar, utbyggjarar) i tillegg til forskingspersonell med høg kompetanse på universitetet. Forskarane er også tilknytt praktiske oppgåver i regionen eller internasjonalt. Ein stor del av undervisninga er prosjektarbeid og gruppearbeid med problemstillingar henta frå praksisfeltet. «Learning by doing» er sett i system. Ein må rekne med timars arbeid i veka. Det blir utvikla kullfølelse. Universitetet har store muligheiter for å finne problemstillingar lokalt. Det er to månaders praksisperiode i utdanninga mellom første og andre året. Det er ofte dei institusjonane som ein seinare havnar i og som ein tek masteroppgåve i tilknyting til som blir vald. Sjølvleiing, leiingskompetanse og endringsleiing er eit mål for undervisninga. Universitetet utviklar neste generasjons progressive leiarar innan planfeltet og dei fleste vil hamne i høge leiarstillingar. Etterspørselen etter kandidatar er stor og dei fleste har jobb lenge før dei sluttar på studiet. Eksempel på prosjektoppgåve

22 22 4. Oppsummering: 1. Planlegging er høgt verdsett, og er i hovudska i offentleg kommunal regi og respektert av utbyggjarar 2. Plankompetansen er høg og høgt verdsett og står i nær kontakt til praksisfeltet 3. Transportplanlegging og overgang til kollektivtransport er svært viktig for vidare utvikling 4. Bustadprisar og bustadplanlegging er sentralt og eit felles ansvar for fleire forvaltningsnivå 5. Regulering av handel er streng og detaljert 6. Samhandling med utbyggjarar er sentralt i plan og byggeprosessar, ikkje grunneigarar 7. Samordna areal og transportplanlegging er vanskeleg grunna kommunestruktur

23 23 Kjelder: Palo Alto Planning division Khashayar Alaee, administrator Jamie.Rodriguez, Chief Transportation Official Aaron Aknin, assistant director Phil Bobel, director public works Internett : San Francisco Planning department Ozzie Taeb, senior planner Aksel K. Olsen, planner Cityvide planning Neil Hrushowy, PhD, urban design Internett: UNC, Berkeley Cley, graduate students service advisor Open House, graduate office at UC Berkeley Internett:

24

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS

Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS Strukturen i SWOT-analysen Analyse Den nye kommunen Styrke Svakheit Moglegheit Truslar Område 1. Samfunnsutvikling 2. Tenesteyting og utøving av mynde 3. Demokratisk arena

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde v/ Bergny Nordbø sivilarkitekt og arealplanleggjar Stord kommune Visjonar og mål Pilotkommunane

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Erfaringsbasert mastergrad i planlegging

Erfaringsbasert mastergrad i planlegging Erfaringsbasert mastergrad i planlegging Signe Vinje, Hordaland fylkeskommune Harstad 18 mai 2011 Innhald Bakgrunn Prosess fram til no og vidare Fag og faginnhald Bakgrunn: Utfordringar Stort behov for

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Regional jordvernkonferanse Kva stilling har jordvern hos politikarane og kommunane i Rogaland og Hordaland?

Regional jordvernkonferanse Kva stilling har jordvern hos politikarane og kommunane i Rogaland og Hordaland? Regional jordvernkonferanse 2.10. Kva stilling har jordvern hos politikarane og kommunane i Rogaland og Hordaland? Bymiljøavtale og Fylkesmannen sin rolle i byvekstavtale Egil Hauge fagdirektør Fylkesmannen

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane?

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Leiar av plan- og miljøutvalet Jan-Erik Hope Plan- og utviklingssjef Arnold Matre Knarvik regionsenter for Nordhordland

Detaljer

Universell utforming og tryggleik

Universell utforming og tryggleik Universell utforming og tryggleik Folkehelse i planarbeid Ragnhild Aanestad, folkehelsekoordinator Peter Willmann, arealplanleggjar Klepp kommune visjon Verdi Stavanger Aftenblad 21.09.2010 Universell

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Kommunal plan og lokalt næringsliv handlingsrom for regional utvikling. Marit Rødseth, plansjef Hordaland fylkeskommune

Kommunal plan og lokalt næringsliv handlingsrom for regional utvikling. Marit Rødseth, plansjef Hordaland fylkeskommune Kommunal plan og lokalt næringsliv handlingsrom for regional utvikling Marit Rødseth, plansjef Hordaland fylkeskommune Planlegging skal fremja berekraftig utvikling Ei samfunnsutvikling som imøtekjem dagens

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. Kap. 3 Tenester, arbeidsplassar og kulturtilbod Marit Rødseth, plansjef,

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. Kap. 3 Tenester, arbeidsplassar og kulturtilbod Marit Rødseth, plansjef, Regional plan for attraktive senter i Hordaland Kap. 3 Tenester, arbeidsplassar og kulturtilbod Marit Rødseth, plansjef, Plantema 1 Hovudmål, strategiar og senterstruktur 2 Attraktive sentrumsområde 3

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar. Bustadseminar Sogn Regionråd

Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar. Bustadseminar Sogn Regionråd Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar Bustadseminar Sogn Regionråd Bidra til utvikling av attraktive stader samle og formidle forskings- og erfaringsbasert kunnskap om bustad og bustadmiljø

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kunstplan for sentrumsparken i Sogndal

Kunstplan for sentrumsparken i Sogndal Kunstplan for sentrumsparken i Sogndal Innhald: 1. Om prosjektet 2. Situasjonen, området 3. Om parken, brukarar, aktivitetar 4. Overordna ide for kunstprosjektet 5. Prioriterte områder for kunstprosjekt

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Brukarperspektiv på planutdanning 18.november 2010. Marit Rødseth, Hordaland fylkeskommune

Brukarperspektiv på planutdanning 18.november 2010. Marit Rødseth, Hordaland fylkeskommune Brukarperspektiv på planutdanning 18.november 2010 Marit Rødseth, Hordaland fylkeskommune Plankompetanse - innleiing Plan- og bygningsloven krev høg plankompetanse i kommunane Planlegging viktig for berekraftig

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET TIL BEDRIFTER OM BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET Innhold 1. INNLEIING... 2 2. RETTLEIING... 2 3. TIDSFRISTAR... 3 4. RAPPORTERING... 3 5. EIGEDOMSRETT OG BANDLEGGING...

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer