Rapport frå studiebesøk planlegging og planutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå studiebesøk planlegging og planutdanning"

Transkript

1 1 Rapport frå studiebesøk planlegging og planutdanning California oktober 2012 San Francisco Palo Alto Berkeley San Francisco skyline Marit Rødseth, Plansjef, Hordaland fylkeskommune

2 2

3 3 Innhald: 1.Palo Alto 2. San Francisco 3. University of California, Berkeley 4. Oppsummering Kjelder

4 4

5 5 Introduksjon Dette er ein rapport frå ei studiebesøk over tre dagar i California oktober Rapporten oppsummerar kortfatta intervju med tre ulike fagmiljø supplert med studie av internettsider og synfaringar i området. Området rundt San Fransisco er kjent for å vera i frontnår det gjeld planlegging og miljøomsyn, samstundes er det eit av USA framste utviklingsområde med folkevekst og høg utviklingstakt i kunnskapsbaserte næringar. San Francisco er også ein populær by som reisemål for turistar. 1. City of Palo Alto Kommunen Kommunen har rundt innbyggjarar på eit areal 66 kvkm, som tilsvarar Øygarden kommune. Befolkningstettleiken er 960 innbyggjarar pr. kvkm. Stanford universitetet har ei form for sjølvstyre innanfor det området dei disponerer som er ein stor del av kommunen. Mange av kommunane rundt San Francisco bukta er små. Det er ingen felles planlov som gjeld for heile USA eller California. Staten er inndelt i Counties og rundt San Francisco bukta er det eit samarbeid mellom ni counties. County map San Francisco bukta

6 6

7 7 Rådhuset Palo Alto Development senter eller servicesenter for utbyggere Planavdelinga (Department of Planning and community environment 15.oktober 2012) Planavdelinga var representert med ulike ekspertar innan samferdsel, miljø og informasjon samt overordna plan. Dei heldt til i komfortable og funksjonelle lokale sentralt i rådhuset i 5.etasje, men utan spesielt publikumsretta område.

8 8 På den andre sida av gata i eit vanleg kontorbygg held Utviklingsseksjonen til på gateplan med publikumsvenleg inngang. Dette var i praksis byggesaksavdelinga der alle utbyggjarar,store som små, kunne få hjelp og råd i søknadsprosessen. Ein frå planavdelinga var alltid til stades for å sikre god kopling til overordna plan. Det var eit velorganisert vegledningsapparat med kølapp og gode sitteplassar for individuell rettleiing. Alt materiale var elektronisk og tilgjengeleg på nettsider, ingen papir fantes tilgjengeleg. Offentleg planlegging Gjeldande kommuneplan er frå 1998 og er no under revisjon. Planen skulle vera for 10 år, men har fungert i 16 utan vanskar. Det er ingen sentral planlovgjeving som ein må fylgja, men planen må gjennomgå ein miljørevisjon. Palo Alto har lenge vore i front når det gjeld miljøspørsmål. Regionale styresmakter pålegg ein 5 års syklus for bustadplanlegging og det er særleg viktig å leggja til rette for affordabel housing bustader for låginntektsgrupper. Dersom pålegg frå sentrale styresmakter ikkje vert fylgt i planlegginga, kan utbyggjarar saksøkja kommunen for manglande inntekter. Alle planlegging er i kommunal regi og det er ikkje vanleg med innspel utanom gjeldande plan. Samordna areal og transportplanlegging Samordna areal og transportplanlegging er eit nyare plantema. Det finst belønningsmidlar frå transportorganisasjonen i regionen som kan gå til å planlegge fortettingsprosjekt langs kollektivaksar/knutepunkt. Lokalt sjølvstyre i arealspørsmål er ei viktig prinsippsak. Det gjer seg utslag i ulike planregime ofte for å hindra uønska innbyggjararar i eigen kommune. Eksempel er tvungne store tomter som gjer alle bustader dyre, eit anna er å unngå kollektivtransport slik at ein må ha råd til bil. Alt dette gjer samordninga rundt den felles bustad og arbeidsmarkanden rundt med 7 mill innbyggjarar i San Francisco bukta vanskeleg. Ingen høyhus i sikte frå trappa til Stanford universitetet Lokalpolitikarar og lokalbefolkning har eit aktivt forhold til fysisk planlegging. Mellom anna har det vore ei høghusbyggegrense i området på 50 feet, ca 18 m eller 5 6 etasjar, i 40 år som nærast er å

9 9 rekne for heilag. Dette er eit «ikkje tema» i planlegginga, men i det siste har det dukka opp eit fortettingsprosjekt ved jernbanestasjonen som kan utfordre til diskusjon. Jernbanestasjonen Palo Alto Vassforsyning Det er tvungen renovasjon og sterkt kobling mellom plan og VAR sektor. Vassmangel er den store utfordringa. Det blir no arbeidd med å redusera plenareal med sikte på å gå over til stadegne sukkulentarter som krev lite vatning. 50% av vassforbruket er til plen. Det er og eigne overvatn/flaumvatn avgifter. Kommunalt eigarskap berre til grøne område Kommunen eig ikkje landområde, utanom rekreasjonsområde. Kommunen har hatt ein policy for å kjøpa rekreasjonsareal og naturvernområder noko som elles er vanleg for stat og region. Det er ikkje aktuelt å kjøpe areal for å vidareformidle for eksempel til næringsføremål. Kommunen samhandlar vanlegvis berre med utbyggjarar som vil gjennomføra planar. Grunneigarar er ikkje ei interessant samarbeidsgruppe. Indirekte næringsutvikling Kommunen disponerer ingen midlar til næringsutvikling, og statlege midlar er no fjerna. Det vil vera eit lovbrot om ein gir skattefinansiert støtte til privat næringsutvikling, dersom det ikkje kan påvisast at inntektene til skatteytarane vert større enn utgiftene. Prosess med større utbyggjarar All planlegging overordna og detaljplanlegging er i kommunal regi. Kommunen kan leiga inn konsulentar, men dette er ikkje vanleg. Kommunen har i planprosessane kontaktforum med dei største utbyggjarane slik at ein sikrar planar i pakt med marknaden og utbyggingspotensiale. Dette vert kalla public workshops og er opne møte, men med spesielt inviterte. Planprosessen legg likevel mykje vekt på å ikkje forfordela nokon og har særleg auga for svake grupper og miljøorganisasjonar. Balansen er det viktigaste. Ein større utbyggjar har ofte fleire møte og fasar i eit prosjekt før det blir gitt utbyggingsløyve gjerne mellom 5 og 10. Planane må passera ei arkitektvurdering før det går til planutvalet.

10 10 Etablerardrevne senter Det er vanlig med såkalla incubatorer der grundarar kan utvikle forretningsidear. Dei har gjerne tilhald i butikklokale som er ute av bruk eller i rimelege lokale i randsona. Ofte er det enkle kafear der ein kan jobbe med PC. Det einaste som trengs er eit bord og ein stol og internett tilgang og dette etablerast oftast spontant utan offentleg medverknad. Dei største innovasjonane innan sosiale medier er blitt til på denne måten. Talent house Palo Alto sentrum Den offentlege tilrettelegginga har ikkje vore framtredande. Utvikinga i Silicon Valley der Palo Alto er eit kjerneområde starta rett etter andre verdskrig då det ikkje lenger var bruk for alle ingeniørane ved militærbasen i kommunen. Desse avanserte ingeniørane måtte finna nye oppgåver og kobla seg til spissforskingsmiljø ved Stanford universitetet. Ut i frå dette kom heile datarevolusjonen, i fylgje planavdelinga. Planavdelinga hadde ikkje eit bevisst forhold til teoriane til Richard Florida om den kreative klassen. Samarbeid med Universitetet om infrastruktur Forholdet til Stanford universitet hadde lenge vore vanskeleg. Universitetet har eit visst sjølvstyre på sitt areal. Konflikten har vore knytt til manglande bustadtilbod nært universitetet for vitneskapeleg personale. No er forholdet betre og det er jamnleg kontakt. Eit stort tema er no manglande kontorplassar for dei nye kunnskaps og it jobbane som blir skapt med utgangspunkt i kompetansemiljøa på Universitet og som treng nærleik til universitetet.

11 11 Rikeleg med parkeringsareal r ved Universitetet Kjøpesenter og handel Kjøpesenter i norsk forstand og i vanleg amerikansk forstand er det lite av, i heile California. Men i eit hjørne av universitetsområdet er det eit større senter med høg kvalitet. Det er bygd som ein minilandsby der alle butikkar har inngang frå gata, samt utstillingsvindu. I dei bilfrie gatene er det møteplassar, overbygde område, solskjerma område, kunst og beplanting som gjer det heile komfortabelt og innbydande. Parkeringsplassar er det rikeleg av, og det er påfallande store flater som er parkeringsareal i eit slikt pressområde, såpass nær jernbanestasjon, med gratis bustilbod kontinuerleg rundt universitetsområdet. Utvendig gate ved kjøpesenteret ved Stanford

12 12 Plan over kjøpesenteret som viser gatestrukturen Sentrumsutvikling Palo Alto sentrum er eit velregulert og velorganisert område. I kjerneområdet er det eit samarbeid mellom gårdeigarar og butikkdrivarar der ein betalar inn til eit fond som kan brukast til kvalitetsheving og aktivitet i sentrum. Kommunen har ikkje noko formell rolle i dette, men fungerer som sekretariat for samarbeidet. Avgrensing av område med felles

13 13 2. City of San Francisco Kommunefakata Kommunen har rundt innbyggjarar i 2010 og er i vekst. Arealet er berre 600 kvm og befolkningstettleiken er 6657 innbyggjarar pr. kvm den nest tettaste i USA etter New York. Byen er rangert som nummer to når det gjeld utdanningsnivå og nummer tre når det gjeld inntekt i USA. På den andre sida har byen ein av dei største andelen av husløyse i USA. Kartet viser inndeling i aktuelle planområde SF Bukta er også organisert i 9 regionar der San Francisco regionen er ein. Kommunen er underdelt i 30 nabolag (nærområde) som er viktige einingar i planarbeid og medverknad. Planavdelinga 16.oktober 2012 Planavdelinga held til i 4.etasje saman med fleire andre offentlege etatar i eit leigd kontorbygg sentralt i San Fransisco. Informantar var informasjonsansvarleg, ansvarleg for utforming av gater og rom i byen og overordna byplanlegger.

14 14 Planar, rapportar og anna materiale er ikkje tilgjengeleg i papirform på avdelinga. Alt er tilgjengeleg på nett. Men miljørevisjon og planforslag er i papirform tilgjengeleg på offentlege bibliotek. Planlegging er høgt prioritert i kommunen og planoppfølginga og respekten er svært god. All planlegging er offentleg. Det er svært sjeldan med innspel frå utbyggjarar om omdisponering frå gjeldande plan. Grunneigarar er lite relevante i planprosessen. Bompengar er innført på bruene frå nord og aust, men ikkje på hovudvegen frå sør. Samordna areal og transportplanlegging Kommunane innser at det er stort behov for interkommunalt samarbeid for å sikre samordna arealog transportplanlegging. Det er eit stort problem med mange små kommunar rundt San Fransiscobukta, i alt 109. Det har eksistert eit samarbeid i 40 år (ABAG) med det har ikkje fungert optimalt, mellom anna har San Fransisco same stemmetal som ein bitteliten kommune. Generelt har San Francisco vore meir positiv til å innføra avgifter og skatt for å få meir miljøvenlege og effektive transportsystem enn dei andre kommunane, men er blitt stemt ned i avgjerdsprosessane. Det er no ei gang eit nytt samarbeidsorgan omkring transport som også vurderer samordningsbehov.

15 15 Protestar mot innføring av avgifter framfor rådhuset Bustadbygging Bustadplanlegging er sentralt i arbeidet og det er pliktig revisjon. Regionale mål for bustadbygging må oppfyllast. Det er spesifisert på storleik og pris. Prisgrunnlaget er rekna ut frå sentral regjeringa i USA når det gjeld affordeable housing. I praksis subsidierer dei dyre bustadane til marknadspris dei rimelege som kan vera rundt 15% av eit prosjekt. Kommunen har ingen bustadetat eller tilskot til husleige til einskildpersonar. Store delar av byen har låg utnyttingsgrad og låg, men tett bebyggelse. Høger utnytting i etablere bustadområde er møtt med store protestar og truslar om rettssak. Kommunen har gått over til å konsentrera ny bygging omkring transformasjonsområde på eldre industri og hamneområde. I alt bustader er det funne plass til i gjeldande plan. Bustadprisane er eit stort probem og gjer at byen ikkje er attraktiv for vanlege inntektsgrupper. Offentlege skular er generelt dårlege i byen og barnfamiliar som har råd til å bu i byen må transportere borna ut av byen for å gå på skule. NB!! Ny utvikling i bustadspørsmålet: News Releases The latest news and announcements from Mayor Lee Mayor Lee Announces First Investment in Affordable Housing & Down Payment Assistance Funding From Housing Trust Fund Investment Result of Voter Approved Housing Trust Fund, Proposition C Posted Date: 11/30/2012

16 16 Mayor Edwin M. Lee announced the first funding commitments for affordable housing and down payment assistance funded through the Housing Trust Fund, passed by San Francisco voters in November. The Housing Trust Fund provides a permanent source of revenue to fund the creation of affordable housing for low and middle income households for the next 30 years. Kollektivtransport Transport er eit stort plantema. Det er ulike kollektivtransporteiningar som til dels opererer sjølvstendig og består av tog, to T bane system, trikk, trolleybuss og buss og sjølvsagt kabelbanen som byen er berømt for og som er ein turistattraksjon. Transportsystemet er sprengt, det er min venteid på bruene. Det er under bygging ny t bane sløyfe. Men dette vil ikkje løyse trengselen tilfredsstillande. Bruene har bompengar, men ikkje hovudvegen frå sør. Eit nytt transportorgan er etablert MTC metropolitan conections der målet er å betre kollektivtransporten o g konsentrere ny utbygging omkring knutepunkt. Transport i kommuneplanen

17 17 Parkering Parkering har vore lite regulert og ikkje minst: reglane har vore dårleg handheva. No er det krafige innskjerpingar i arbeidsplassparkering. I samarbeid med it miljøa i Silicon Valley er det sett i gong utviklingsprosjekt med midlar frå transportetaten til 20 mill dollar. Det utprøvast nye system for å registrere parkering, både for lettare å finne ledig plass og bøtlegge ulovlig parkering, ved hjelp av GPS. Optimale prising og tidssonering er noko av det ein skal finna ut om. Det blir lagt opp til at ein skal kunne parkerer korttid på gata for handle og service ærend. Tidlegare hadde kommunen minimuskrav til parkering, no er det maksimumskrav. I nokre område er det ingen krav til parkering i det heile. Det er også område der det ikkje er tillate med arbeidsplassparkering. Kjøpesenter og handel Det har vore restriksjonar på kjøpesenter lenge og kun eitt ordinært finns utanom senter i heile kommunen. Dette er no under transformasjon for å kunne fungere betre som møteplass og nærsenter. Bilbaserte kjøpesenter eksisterer ikkje. Utbygging av butikkar er strengt regulert. Dersom marknaden alt er dekt i eit nærområde blir det ikkje tillate nye butikkar. Det er sterke føringar for å oppretthalda nærbutikkar og servicetilbod lokalt. Dersom eit bygg skal inneheld meir enn 11 ulike butikkar eller er over 2000 kvadrat feet er bygging regulert. Eit nytt fenomen er såkalla bigbox butikkar store einsarta butikkar som Toysrus. Det er også restriksjonar på visse kjeder. Omtale i Wikipeda av SF sin handelsregulering: The successful penetration of national big box and formula retail chains into the city has been made intentionally difficult by political and civic consensus. In an effort to buoy small privately owned businesses in San Francisco and preserve the unique retail personality of the city, the Small Business Commission supports a publicity campaign to keep a larger share of retail dollars in the local economy,[136] and the Board of Supervisors has used the planning code to limit the neighborhoods in which formula retail establishments can set up shop,[137] an effort affirmed by San Francisco voters.[138] Kjøpesenter i sentrum: Nordstrom.

18 18 Gater og plassar Byen har eit finansieringssystem for gateopprusting som inneber ein slags obligasjonsmarknad som ein kan kjøpe seg inn i og som seinare kan utløysast. I tillegg finns det eigne eigarfinansierte opprustingsprogram. Det er utvikla klåre standardar for utforming av gater av omsyn til mellom anna universell utforming, trivsel og estetikk. Nye bygg må oppfylle desse standardane og kommunen sjølv må innfri dersom det til dømes blir lagt nytt vann o g kloakksystem.

19 19 3. University of California, Berkeley 8.oktober 2012 Planutdanning Utdanninga er ei av tre liner ved Environmental design, department of City and regional planning. Dei andre to er arkitekt og landskapsarkitekt. Det blir tilbydd både bachelor (undergraduate) og masterutdanning (graduate) i plan. I tillegg er det sommarkurs i planlegging som er opne. Bygningen som husar arkitekt/landskapsarkitekt og planutdanning

20 20 Inntak master Inntak skjer på grunnlag av utdanning og karakterar. Men størst betydning har innhaldet i den skriftlege søknaden på 2 3 sider og motivasjonen som kjem fram i denne, samt anbefaling frå to ulike professorar frå eit undergraduate studie. Det blir også lagt vekt på å fremja mangfald i språk/minoritetsbakgrunn og ulike spesialiseringsinteresser. Studentane kjem frå ulike relevante fag, eit mindretalet kjem frå planutdanning. Gjennomsnittsalder ved inntak er 26 år. Vanleg erfaringsbakgrunn er fire år i praktisk relevant planarbeid. Skriftleg framstillingsevne er viktig. Proaktive menneske er det universitetet er ute etter universitetet tilbyr ikkje omsorg, men læringsmiljø. Vil du få noko gjort gjer det sjølv! Dersom ein ikkje har teiknekompetanse / GIS kompetanse frå før får ein tilbod om å fylgja slike kurs. Det er ca 460 søkjarar til 70 plassar. Undergraduate studiar har færre søkjarar. Innhald Planstudiet er både strukturert og fleksibelt. Det blir lagt opp til ein kjerne av obligatoriske fag første året, tre fag i dag, men det blir utvida til seks frå neste år. Desse faga er metodefag og fag som utviklar planleggjarhaldninga. Eksempel på innhald er planhistorie, planteori, planinstitusjonar og planmetode og kritisk tenking. Kva er det å vera planleggjar i det 21. århundre? Studiet har ingen felles erklært verdikjerne, men det skin igjennom at demokrati og rettferdig fordeling er eit underliggjande og grunnleggjane prinsipp. Andre året er meir individuelt tilpassa. Det er store muligheiter for individuelle læreplanar og det blir oppmuntra til dobbeltgradar og å ta fag ved andre fakultet som til dømes juss og økonomi, ingeniør og biologi. Multidisiplinaritet er ynskjeleg. Ofte skjer undervisninga i mindre grupper. Det er også mogeleg å ta valfrie fag utanfor USA, der er gjerne innhald bestemt av klient og med færre deltakarar. Det er store variasjon og mange muligheiter totalt sett når det gjeld valfag. Instituttet arbeider med klarere definisjonar og avgrensingar av kjernefag, men overlapping kan også vera bevisst. Utfordringane bestemmer faga, urbanisering, klima, transport, innvandring, folkehelse er døme på aktuelle fag. Mange (60%) vel spesialisering innan bustadplanlegging og transportplanlegging. Berkeley meiner seg å vera best i verden på transportplanlegging og samordna areal og transportplanlegging. I alt tilsette arbeider innan dette feltet. Det er samarbeid med ingeniørutdanninga, men energifeltet, statsvitenskap og økonomi er også viktige samarbeidspartar. Kursomtale på nettsida: The Master of City Planning Degree. The two year Master of City Planning (M.C.P.) program comprises a solid core of knowledge in the field of city and regional planning including history and theory, planning methods, urban economics, and urban institutions analysis and an opportunity to specialize in one of five concentration areas (or to create a self defined emphasis): housing, community, and economic development; environmental planning and policy; land use planning; transportation policy and planning; and urban design. M.C.P.

21 21 students can also combine one or more concentrations with one of three fields: international and comparative planning, GIS and spatial analysis, or metropolitan/regional planning. Undervisningsmetode Det er lagt opp til stor grad av ansvar for eiga læring og mindre einvegsundervisning. I mykje av undervisningstida er det henta ekspertise frå praktisk planlegging (kommunar, konsulentar, utbyggjarar) i tillegg til forskingspersonell med høg kompetanse på universitetet. Forskarane er også tilknytt praktiske oppgåver i regionen eller internasjonalt. Ein stor del av undervisninga er prosjektarbeid og gruppearbeid med problemstillingar henta frå praksisfeltet. «Learning by doing» er sett i system. Ein må rekne med timars arbeid i veka. Det blir utvikla kullfølelse. Universitetet har store muligheiter for å finne problemstillingar lokalt. Det er to månaders praksisperiode i utdanninga mellom første og andre året. Det er ofte dei institusjonane som ein seinare havnar i og som ein tek masteroppgåve i tilknyting til som blir vald. Sjølvleiing, leiingskompetanse og endringsleiing er eit mål for undervisninga. Universitetet utviklar neste generasjons progressive leiarar innan planfeltet og dei fleste vil hamne i høge leiarstillingar. Etterspørselen etter kandidatar er stor og dei fleste har jobb lenge før dei sluttar på studiet. Eksempel på prosjektoppgåve

22 22 4. Oppsummering: 1. Planlegging er høgt verdsett, og er i hovudska i offentleg kommunal regi og respektert av utbyggjarar 2. Plankompetansen er høg og høgt verdsett og står i nær kontakt til praksisfeltet 3. Transportplanlegging og overgang til kollektivtransport er svært viktig for vidare utvikling 4. Bustadprisar og bustadplanlegging er sentralt og eit felles ansvar for fleire forvaltningsnivå 5. Regulering av handel er streng og detaljert 6. Samhandling med utbyggjarar er sentralt i plan og byggeprosessar, ikkje grunneigarar 7. Samordna areal og transportplanlegging er vanskeleg grunna kommunestruktur

23 23 Kjelder: Palo Alto Planning division Khashayar Alaee, administrator Jamie.Rodriguez, Chief Transportation Official Aaron Aknin, assistant director Phil Bobel, director public works Internett : San Francisco Planning department Ozzie Taeb, senior planner Aksel K. Olsen, planner Cityvide planning Neil Hrushowy, PhD, urban design Internett: UNC, Berkeley Cley, graduate students service advisor Open House, graduate office at UC Berkeley Internett:

24

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system

Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system Vestlandsforsking rapport nr. 2/2013 Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system Ingjerd Skogseid og Øyvind Heimset Larsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks:

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer