HAMMERFEST HAVN DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAMMERFEST HAVN DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET"

Transkript

1 Oppdragsgiver Hammerfest kommune Rapporttype Miljø Forurensede sedimenter HAMMERFEST HAVN DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET

2

3 DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 3 (29) HAMMERFEST HAVN DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET Oppdragsnr.: E Oppdragsnavn: Miljøtekniske undersøkelser i Hammerfest havn Dokument nr.: 003 Filnavn: M-rap E-Datering av sedimentkjerne fra Hammerfest_rev01 Revisjon 0 1 Dato Utarbeidet av Tom Jahren Tom Jahren Kontrollert av Aud Helland Aud Helland Godkjent av Tom Jahren Tom Jahren Beskrivelse Rapport fra sedimentprøvetaking i dypområdene i Hammerfest havn Rapport fra sedimentprøvetaking i dypområdene i Hammerfest havn Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Justering av rapport etter kommentarer fra Hammerfest kommune. Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (29) DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET INNHOLD 1. SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn for undersøkelsene Målsetning Miljømål Hammerfest kommune Områdebeskrivelse Naturgitte forhold Menneskeskapte forhold METODE Feltarbeid Analyser Aldersdatering RESULTATER OG DISKUSJON Feltarbeid Visuell beskrivelse av sedimentene Aldersdatering Historisk utvikling av forurensningssituasjonen Metaller PAH PCB TBT Naturlig restitusjon TBT PAH og kobber Gjennomføring av tiltak i dypområdene med dagens tilførsler av miljøgifter OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER Tilstand Naturlig restitusjon Anbefaling tiltak i dypområdene REFERANSER VEDLEGG Vedlegg 1. Rapport fra datering av Sedimentkjerne KH Vedlegg 2. Analyserapport fra ALS Vedlegg 3. Grafer over vertikal utbredelse av metaller og PAH Rambøll

5 DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 5 (29) Ramboll

6 6-(29) DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 1. SAMMENDRAG Rambøll har tatt ut sedimentkjerner fra to stasjoner i dypområdene i Hammerfest havn. Målet med undersøkelsen var å undersøke sedimentasjonshastigheten i dypområdet i havna og kartlegge den vertikale utbredelsen av miljøgifter. Sedimentkjernene strekker seg tilbake i tid til ca Det er utført analyser for innhold av miljøgifter fra ca Miljøgiftinnholdet i kjernene er høyt for en del miljøgifter i bunnen av kjernene, noe som betyr at det i krigens dager ble tilført forurensede sedimenter til Hammerfest havn. Disse sedimentene viser høyt innhold av PAH-komponenter (tjærestoffer). Dette kan henge sammen med brenning og gjenreisning av byen etter 2. verdenskrig. Det er en økende tendens i PAH-innholdet opp mot dagens situasjon i overflaten av sedimentkjernene. Innholdet av metaller har en nedadgående tendens frem til i dag. For miljøgiftene TBT og PCB er det akseptable konsentrasjoner i hele perioden sedimentkjernen dekker. Undersøkelsene vil danne grunnlag for vurderinger av tiltaksbehovet i dypområdene i havna. Det ble målt en sedimentasjonshastighet på 2,8 mm pr. år. Kjemiske analyser av kjernene viste konsentrasjoner av miljøgiftene TBT, PAH og kobber over miljømålet i Hammerfest kommune på tilstandsklasse 3 i det bioaktive laget som er satt til de øvre 5 cm (0-5 cm). Dette er grunnere enn hva som settes som sjablonverdi i Klifs Veilerder for risikovurdering av forurenset sediment. Det bioaktive laget er satt til de øvre 5 cm av sedimentet, da det ikke ble observert organismer dypere i sedimentet. På grunnlag av sedimentasjonshastigheten og miljøgiftkonsentrasjonene ble den naturlige restitusjonen beregnet. For at miljømålet (tilstandsklasse 3) skal nås er det nødvendig å håndtere kildene slik at det ikke tilføres sedimenter med miljøgiftkonsentrasjoner over tilstandsklasse 3. Den naturlige restitusjonen vil da ta ca. 100 år. Dersom det gjøres tiltak i dypområdene uten at kilder håndteres, vil tilstanden overskride grenseverdien for miljømålet om 23 år. Det viktigste tiltaket for dypområdene er derfor håndtering av kilder rundt Storevannet og Hammerfest havn. Kildehåndtering på land er det viktigste tiltaket for å bedre og opprettholde en bedre tilstand i dypområdene i Hammerfest havn. Tiltak i de grunnere områdene i Hammerfest havn (<20 m) vil også ha en positiv effekt på miljøgiftinnholdet i sedimentene i dypområdene. 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for undersøkelsene Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) har prioritert 17 havner i Norge for undersøkelser og tiltak. Det er tidligere utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for de prioriterte områdene. En setning om Hammerfest har via Klif-prosjekt jobbet med undersøkelser i Rambøll har siden 2009 vært engasjert av Hammerfest kommune for å utføre miljøtekniske undersøkelser og kildesporing av miljøgifter i havna (Jahren & Helland 2009 a,b & Jahren & Helland 2011). Undersøkelsene har omfattet sedimentkartlegging og kildesporing med passive prøvetakere. Målet med undersøkelsene har vært å legge grunnlag for en helhetlig tiltaksplan for Hammerfest havn. I forbindelse med tiltaksvurderinger vil alltid 0-tiltak være det første som vurderes. Hvis kilder til miljøgifter på land er fjernet eller tatt hånd om vil naturlig restitusjon bidra til at akseptable miljøgiftkonsentrasjoner i overflatesedimentene oppnås uten at det gjøres tiltak i sedimentene. For å kunne gjøre en slik vurdering det nødvendig å vite sedimentasjonshastighet i området over tid og vertikale utbredelsen av miljøgifter og sedimentasjonshastighet gjennom tidene. Rambøll

7 DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 7 (29) 2.2 Målsetning Målsetningen med denne rapporten er å undersøke sedimentasjonshastigheten i dypområdet i havna og kartlegge vertikalutbredelsen av miljøgifter. Undersøkelsene vil danne grunnlag for vurderinger av tiltaksbehovet i dypområdene i havna Miljømål Hammerfest kommune Hammerfest kommune har som mål at utslipp til havneområdet skal stoppes og at sjøbunnen oppnår Klifs klassifiseringskrav til markert forurenset/moderat kvalitet (tilstandsklasse 3). Tidligere har miljømålet vært moderat forurenset/god kvalitet (tilstandsklasse 2). Miljømålet gjelder ikke for TBT, da denne miløjøgiften ikke er styrende for gjennomføring av tiltak i det marine miljø. 2.3 Områdebeskrivelse Naturgitte forhold Hammerfest havn dekker et areal på ca m 2. Største vanndyp i havnebassenget er i underkant av 40 m. Areal på området dypere enn 20 m er ca m 2. Hammerfest havn er avgrenset til omkringliggende sjøområder i sørvest mot Sørøysundet. På østsiden av havna har Storelva sitt utløp. Storelva renner fra Storvannet som er en innsjø med et areal på 0,235 km 2 og har et maksimaldyp på 15 m. Storelva renner ut fra Storvannet mot sjøen, og er 8 til 13 m bred og 295 m lang. Høydeforskjellen mellom Storvannet og sjøen er 6,8 m. Elva har et totalt tilsig på 52,36 mill. m 3 /år (www.nve.no) Menneskeskapte forhold Langs kaiområdene i hele havna var det tidligere skips- og fiskeriindustri. I dag karakteriseres havnen som en stor petroleums- og fiskerihavn. Det finnes én slipp i havna i dag, men det er kjent at det har vært slipper ved andre lokaliteter i havna tidligere. Gjenværende industri befinner seg i dag for det meste på Fugleneset. Grunnen på Fugleneset består av utfylte masser som kan være en kilde til forurensning. Under siste verdenskrig ble Hammerfests befolkning tvangsevakuert og byen brent ned. Etter krigen ble byen gjenreist på den brente grunnen. Den brente grunnen antas å være en kilde til forurensning. Bunnsedimentene i Hammerfest havn er senest kartlagt i 2009 (Jahren & Helland 2009a, b). Undersøkelsene viste at sedimentene var sterkt forurenset av organiske miljøgifter og olje. Sammensetning av PAH-komponenter antyder flere landbaserte kilder. Storvannet regnes som en betydelig landbasert kilde til miljøgifter til havna (Evenset et.al. 2006, Christensen & Evenset 2009). Kilden til miljøgifter til Storvannet henger sammen med tidligere tiders aktivitet rundt storvannet og vanlig byaktivitet. Rambøll

8 8-(29) DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 3. METODE 3.1 Feltarbeid Feltarbeid ble utført 30. mai Til prøvetaking ble det benyttet en Niemistö single corer (Figur 1). Prøvetakeren kan ta kjerneprøver på opp til 1 m lengde med en diameter på 5,6 cm. Kjerneprøvetakeren ble senket ned på bunnen og dratt opp med en nokke. Tor Harry Bjørn fra Hammerfest kommune hjalp til under feltarbeidet. Prøvetakingen ble utført fra Artic Seaworks AS sin båt MS Barents Rescue med skipper Egon Kiil. Figur 1. Niemistö singlecorer som ble benyttet til kjerneprøvetaking i Hammerfest havn. Det ble tatt kjerneprøver fra to stasjoner (KH-1 og KH-2) i det dype området i havna. To parallelle sedimentkjerner fra hver stasjon ble snittet i 2 cm tykke skiver for analyser av innhold av miljøgifter. Én av kjernene fra stasjon KH-1 ble snittet i 1 cm skiver for datering. 3.2 Analyser Sedimentprøvene ble sendt til ALS sitt laboratorium for akkrediterte analyser av innhold av metaller, PAH16, PCB7 og TBT. En oversikt over prøveuttaket er vist i Tabell 1. Rambøll

9 DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 9 (29) Tabell 1. Oversikt over prøveuttak og hvilke analyser som er gjort på hvert sedimentdyp. Stasjon KH-1 KH-2 Sedimentdyp Vekt m/rilsanpose Vekt uten rilsanpose Metall PCB PAH TBT 0-2 cm X X 2-4 cm X X 4-6 cm X X X 6-8 cm X X 8-10 cm X X X cm X X cm X X cm X X cm X 0-2 cm X X 2-4 cm X X X 4-6 cm X X X 6-8 cm X X 8-10 cm X X cm X X X cm X X X 3.3 Aldersdatering Sedimentkjernen fra stasjon KH-1 har blitt aldersdatert ved bruk av gammaspektrometri hvor aktiviteten av 210 Pb, 226 Ra, og 137 Cs blir målt. Analysene er utført ved Gamma dateringssenteret, Institutt for Geografi, Universitetet i København. Metodebeskrivelse er gitt i dateringsrapport i VEDLEGG 1. En aldersdatering av sedimentkjerne vil gi informasjon om utvikling over tid. Sedimentprøver som tas ut i forbindelse med risikovurdering sier verken noe om dagens eller tidligere tiders situasjon. Med tidsoppløselige prøver kan endringer i sedimentasjon og tilførsel av miljøgifter presenteres. Det vil også være mulighet for å beregne når akseptabel tilstand kan oppnås i sedimentet. Dateringen gir en årlig akkumulasjonsrate av sediment angitt i kg/m 2 /år. Det vil også være mulig å regne om akkumulasjonsraten til mm/år. Rambøll

10 10-(29) DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 4. RESULTATER OG DISKUSJON 4.1 Feltarbeid Bunnsedimentene i Hammerfest havn er relativt grovkornete. Med fallprøvetaker er det derfor vanskelig å penetrere dypt i sedimentet. Det ble tatt til sammen 5 sedimentkjerner i to punkter. I KH-1 ble det tatt 3 sedimentkjerner: to til miljøgifter og én til datering. I KH2 ble det tatt to sedimentkjerner for analyse av vertikal fordeling av miljøgifter. Det var store problemer med å ta prøve i ved KH-2. Det ble forsøkt å ta kjerneprøver i flere punkter uten å lykkes(figur 2). Årsaken til det er sannsynligvis at bunnsedimentene i Hammerfest havn er grovkornede og derfor harde å penetrere med prøvetakeren. Figur 2. Prøvepunkter i Hammerfest havn. Lyseblå markeringer viser punkter hvor det ikke var mulig å få opp prøve. Rambøll

11 DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 11 (29) 4.2 Visuell beskrivelse av sedimentene Bilder av kjerne KH-1 og KH-2 er vist i Figur 3. Alle kjerner viste en lys brun sedimentoverflate som gradvis går over til mørkere sedimenter. Kjernene var 22 og 14 cm lange. Under snitting ble de noe komprimert til hhv 20 og 12,5 cm av at stempelet som skyver kjernen ut av røret. Grovkornede sedimenter glir tregere gjennom røret, og det må derfor presses hardere for å skyve sedimentet ut. I denne prosessen komprimeres sedimentet mer enn hva som er tilfelle for løse finkornede sedimenter. En detaljert beskrivelse av kjernene er vist i Tabell 2. Det ble ikke observert levende organismer annet enn i overflaten av sedimentet. Organismene som ble observert var børstemark. Det ble ikke observert børstemarkrør dypere enn 5 cm i sedimentet. De øvre 5 cm regnes derfor som det bioaktive laget i sedimentene fra dypområdene i Hammerfest havn. Klifs Veileder for risikovurdering av forurenset sediment antas 10 cm som sjablonverdi for maksimalt bioturbasjonsdyp for gravende organismer. Siden det ikke ble observert noen spor av gravende organismer dypere enn 5 cm ble denne verdien benyttet. Sedimentet ble tydelig mørkere ved ca. 3 cm sedimentdyp. De øvre 3 cm regnes som sediment med oksygen til stede i porevannet. Dypere i sedimentet er det ikke oksygen til stede. Gravende organismer vil ikke grave dypt i det oksygenfrie sedimentet. KH-1 KH-2 Figur 3. Bilde av kjerneprøver fra stasjonene KH-1 og KH-2. Den lengste kjernen fra hvert punkt er vist. Rambøll

12 12-(29) DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET Tabell 2. Beskrivelse av sedimentkjernene tatt i dypområdene i Hammerfest havn. Den lengste kjernen (KH-1) er aldersdatert. Den lengste kjernen fra stasjon KH-2 er beskrevet. Kjerne KH-1 KH-2 Prøvenivå (cm) Beskrivelse 0-1 Brunt sediment med børstemarkrør og skallfragmenter (muslinger) 1-2 Brunt sediment, noe fastere enn 0-1 cm 2-3 Brunt sediment, noe fastere enn 0-1 cm 3-4 Overgang til mørkere sediment. Noe brunt sediment langs kanten, men kjernen av prøven er koksgrå. 4-5 Noe fastere og mørkere sediment. Ingen lukt. 5-6 Olivengrønt sediment. Noen skallfragmenter. Ingen lukt. 6-7 Koksgrått sediment. Ingen lukt. 7-8 Finkornig koksgrått sedimetningen lukt. 8-9 Finkornig koksgrått sedimet ingen lukt Koksgrått sedimet ingen lukt Koksgrått sedimet ingen lukt Overgang til fastere sedimenter. Noe mer skallfragmenter Koksgrått sediment med noe skallfragmenter Koksgrått sediment med noe skallfragmenter. Stein ca. 1 cm i diameter Koksgrått sediment med noe skallfragmenter Koksgrått sediment som er markant fastere Koksgrått til svart sediment. Lukter H2S Koksgrått til svart sediment. Lukter H2S og olje Koksgrått til svart sediment. Lukter H2S og olje. Noe fastere, sannsynligvis på grunn av høyere sandinnhold Lysere grått sediment med skall og grus. Ingen lukt Lysere grått sandig sediment ikke så mye grus. Laget som begynner ved 19 cm kjernedyp er åpenbart mye hardere. Prøvetakeren stopper i dette laget. 0-2 Lyst brunt sediment med kalkalger. Lukter sjø 2-4 Gråbrunt sediment med skallfragmenter 4-6 Olivengrått sediment med noen skalfragmenter. Lukter sjø 6-8 Mørkere olivengrønt sediment med skallfragmenter. Lukter sjø. Lik som 6-8 cm. Større stein på overgangen til underliggende sedimenter. I kjerne ble det observert en levende børstemark på dette nivået Større stein som strekker seg fra ca 7,5 cm kjernedyp til 12,5 cm. Antydning til det lysegrå laget som prøvetakeren stopper i. 4.3 Aldersdatering Resultat av datering av sedimentkjerne KH-1 er vedlagt. Det er kun en sedimentkjerne fra stasjon KH-1 som er datert. Kjernen viste en eksponentiell nedgang av 210 Pb aktiviteten. Fluks av 210 Pb er beregnet til 236 Bq/m 2 /år som er tre ganger høyere enn estimert fluks fra atmosfæriske utslipp. Dette tyder på at dypdelen av bassenget er et akkumulasjonsområde. Gjennomsnittlig akkumulasjonsrate er beregnet til å være ca. 3 mm /år, tilsvarende 1,86 kg/m 2 /år. Ved cm kjernedyp er det observert en høyere akkumulasjonsrate av sedimenter. Dateringen viser at dette sedimentdypet representerer år /- 4. Denne typen datering verifiseres ofte av innholdet av isotopen 137 Cs, hvor 137 Cs toppen markerer Tsjernobylulykken i Innholdet av 137 Cs var meget lavt uten noen klar trend nedover i kjernen. Dateringen kan derfor ikke verifisere 210 Pb dateringen, men den relativt jevne eksponentielle nedgangen av 210 Pb gjør resultatene troverdige. Rambøll

13 DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 13 (29) Figur 4. Resultat av dateringen som viser tiden hvert sedimentdyp representerer. Usikkerheten på dateringen for hvert nivå i sedimentkjernen er også vist. Rambøll

14 14-(29) DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 4.4 Historisk utvikling av forurensningssituasjonen Under følger grafer som viser miljøgiftkonsentrasjoner plottet mot sedimentdyp. Tidsskalaen gjelder for den daterte kjernen (KH-1). Kopi av analyserapporter finnes i Vedlegg Metaller Figur 5. Metallkonsentrasjoner i sediment plottet mot dyp. Fargeskalaen i bakgrunnen tilsvarer tilstandsklasser gitt av Klifs Veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter (TA2229/2007). Den vertikale utbredelsen av metaller er vist i Figur 5. Større utgaver av figurene vises i Vedlegg 3. Sedimentundersøkelsen i havna i 2009 (Jahren, 2009b) viste at sedimentene i dypområdene i havna klassifiserte i tilstandsklasse 1 og 2 for samtlige metaller i det bioaktive laget. I foreliggende undersøkelse klassifiserer kobber og kvikksølv i høyere tilstandsklasser nedover i kjernene. De øvrige metallene klassifiserer i de samme tilstandsklassene som ble observert i Det er kun kobber som forekommer i uakseptable konsentrasjoner i dag. Andre metaller har i tidligere tider forekommet i uakseptable konsentrasjoner. I kjerne KH-1er det en økning i konsentrasjon av bly, kobber, krom og nikkel i de øvre 6 cm. I overflaten er det imidlertid kun kobber og kvikksølv som forekommer i uakseptable konsentrasjoner. Samtlige metaller viser en topp mot bunnen av kjernen. Dette representerer tiden etter krigen og kan knyttes opp mot Gjenreisningen av byen. I KH2 er det en sammenfallende topp kobber og kvikksølv med en topp for bly i nivået under (ca år 2000). Kilden for denne tilsynelatende raske økningen og nedgangen er ikke kjent, men det er tidligere målt høy konsentrasjon av kvikksølv i sjøvann i nærheten av der KH2 ble tatt (Håøya & Jahren, 2007). I overflaten er imidlertid konsentrasjonen av disse metallene på et akseptabelt Rambøll

15 DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 15 (29) nivå. Det er ikke mulig å konkludere noe med hensyn på denne ene målingen. Overflatesedimentene (0-10 cm) klassifiserte til tilstandsklasse 2 for kvikksølv og kobber i dette området i PAH16 Den vertikale utbredelsen av PAH er vist for hver komponent og PAH16 i Figur 6. I Vedlegg 3 finnes større utgaver av figurene. Figur 6. Konsentrasjoner av PAH-komponenter og PAH16 i sediment plottet mot dyp. Fargeskalaen i bakgrunnen tilsvarer tilstandsklasser gitt av Klifs Veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter (TA2229/2007). De fleste PAH-komponentene har en økende tendens mot overflaten. Rambøll

16 16-(29) DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET Bunnen av kjerne KH-1 representerer tiden etter krigen. Flere av PAH-komponentene klassifiserte i høye tilstandsklasser allerede da. Alle forbrenningsprosesser genererer PAH. Flere av komponentene som finnes i høye tilstandsklasser i kjernen er forbrenningsrelaterte. Siden byen ble gjenreist på brannrester etter krigen, er det sannsynlig at det er en sammenheng mellom sedimentasjonen i dypområdene og aktiviteten på land. For de fleste komponenetene er det en økende trend for innhold av PAH i sedimentene. Dette kan ha en sammenheng med økt byggeaktivitet. PAH-konsentrasjonene er generelt lavere i kjerne KH-2 enn KH-1. PAH-konsentrasjoene i KH-1 varierer nedover i kjernen, og viser at overflaten klassifiserer i tilstandsklasse 4 eller høyere for samtlige komponenter med unntak av naftalen, acenaften, fluoren og dibenzo(ah)antracen. For flere av PAH-komponentene er det en tilsynelatende økende tendens i konsentrasjonene mot overflaten. Kjerne KH-1 ble kun analysert ned til 14 cm kjernedyp, som tilsvarer tiden midt på 1950-tallet. At det fortsatt er høye konsentrasjoner av PAH-komponenter i overflaten tyder på at det fortsatt finnes betydelige kilder til partikulært bundet PAH som spres til havna. Antagelig kilde for denne typen partikler er grunnområdene, Storelva og avrenning fra tette flater, samt generell transport av partikler fra Hammerfest via luft, vann eller snø. Samtlige PAH-komponenter i KH-2 har en topp ved 6 cm sedimentdyp med en lavere konsentrasjon i overflaten. Av analyserte PAH-komponenter er det 3 som forekommer i uakseptable konsentrasjoner i overflaten av kjernen. Siden sedimentkjernen i dette området dekker tidsrommet mellom ca til i dag er det å forvente at PAH forekommer i høye konsentrasjoner på denne tiden ved KH1 også. Både bybrannen i 1889 og nedbrenning av byen etter krigen har høyst sannsynlig ført til store tilførsler av PAH til havna. Tidligere analyser av prøver fra dypområdene (Jahren & Helland 2009b) viser en PAH16- konsentrasjon i tilstandsklasse 4 i overflatesediment (0-10 cm), hvilket er i overensstemmelse med gjennomsnittskonsentrasjonen i de 3 øverste prøvene i sedimentkjernene PCB Den vertikale utbredelsen av PCB7 er vist i Figur 7. I kjerne KH-1 klassifiserer konsentrasjonen av PCB7 til tilstandsklasse 3 i hele kjernens lengde. Det er en nedadgående tenden mot overflaten. I kjerne KH-2 er konsentrasjonen av PCB7 i sedimentene på et akseptabelt nivå i hele kjernens lengde. Det er en økende tendens mot overflaten. I grundtområdene av havna ble det målt høyest konsentrasjoner av PCB høyere enn miljømålet ved to stasjoner nær Storelvas utløp (Jahren & Helland 2009b). Rambøll

17 DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 17 (29) Figur 7. Konsentrasjon av PCB7 i sediment plottet mot dyp. Fargeskalaen i bakgrunnen tilsvarer tilstandsklasser gitt av Klifs Veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter (TA2229/2007) TBT Den vertikale utbredelsen av TBT er vist i Figur 8. TBT har en økende tendens mot overflaten. Det er en markant økning mot toppen av kjernen fra ca. 10 cm kjernedyp. Dette representerer tiden rundt Konsentrasjonen av TBT er høyere i KH-2 enn KH-1. Dette er sannsynlig da posisjonen for KH-2 er nærmere slippen som finnes i havna i dag. I begge sedimentkjernene øker TBT-konsentrasjonene mot overflaten. Det er kun overflatesedimentene i KH-2 som forekommer i konsentrasjon høyere enn Klifs forvaltningsgrense på 35 µg/kg. Figur 8. Konsentrasjon av TBT i sediment som funksjon av dyp. Fargeskalaen i bakgrunnen tilsvarer tilstandsklasser gitt av Klifs Veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter (TA2229/2007). Rambøll

18 Bioaktive laget 5 cm 18-(29) DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 4.5 Naturlig restitusjon Tilstandsklasse 3 i sedimentene er målsettingen for Hammerfest havn. For å nå dette målet må tilført materiale som minimum tilfredsstille tilstandsklasse 3. Der er derfor viktig at tilførslene av forurensning til sjøen bringes under kontroll. I det følgende er det beregnet hvor lang tid det vil ta for å nå miljømålet hvis ny sedimentasjon tilfredsstiller henholdsvis tilstandsklasse 1, 2 eller 3 (miljømål). Prinsippet for beregningen er vist i Figur 9. Nytt sediment 1,61 kg/m2/år tilføres det bioaktive laget Ny Sedimentasjon Konsentrasjon i det bioaktive laget Konsentrasjon sediment ut Tap sediment 1,61 kg/m2/år ut av bioaktive laget Figur 9. Prinsipp for beregning av naturlig restitusjon. Konsentrasjonen i det bioaktive laget vil endre seg når sedimentasjonen av nytt sediment endrer seg. Over tid vil miljøgiftkonsentrasjonen i det bioaktivelaget nærme seg miljøgiftkonsentrasjonen i den nye sedimentasjonen. Hvis konsentrasjonen av miljøgifter i nytt tilført materiale (ny sedimentasjon) reduseres til Klifs tilstandsklasse 1, 2 (ingen toksiske effekter) og 3 (Moderat forurenset) kan restitusjonstiden beregnes basert på sedimentasjonshastigheten, bioturbasjonsdypet og utgangskonsentrasjonen i det bioaktive laget (satt til 5 cm på stasjon KH-1). For KH-1 er det målt en akkumulasjonsrate på 1,6 g/m 2 /år, tilsvarende en sedimentasjonshastighet på 2,8 mm/år. Siden det ikke foreligger noen datering for KH-2, er det gjort en antagelse om at kjernelengen (21 cm) på KH-1 representerer det samme tidsintervallet som kjernelengden (14 cm) på KH-2 Antagelsen er basert på at det lyse sandlaget som ble observert i bunnen av begge kjerner under prøvetaking ble avsatt på samme tid.sedimentkjernen KH-1 dekker et tidsintervall på ca. 75 år. Forutsatt at sedimentkjernen fra KH-2 dekker samme tidsintervall blir sedimentasjonshastigheten i KH-2 1,9 mm/år og akkumulasjonsraten 1,09 g/m 2 /år. Akkumulasjonsraten g/m 2 /år i KH-2 beregnes som følger: Akk. rate KH2/Sed. hastighet KH-2 = Akk. rate KH2/Sed. hastighet KH-2 Rambøll

19 mg/kg DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 19 (29) TBT Begge kjerner har en miljøkvalitet tilsvarende tilstandsklasse 4. Konsentrasjonen i KH-1 er imidlertid lavere enn 35 µg/kg som er den forvaltningsmessige grenseverdien for TBT. Naturlig restitusjon er derfor kun vist for KH-2. Miljømålet til Hammerfest kommune er tilstandsklasse 3. Den forvaltningsbaserte grenseverdien på 35 µg/kg klassifiserer imidlertid til tilstandsklasse 4. Restitusjonen er vurdertbåde i forhold til den forvaltningsbaserte grenseverdien og miljømålet(figur 10). Beregningen, illustrert i (Figur 10), viser at dersom den nye sedimentasjonen klassifiserer til 0,035 mg/kg vil det ta ca. 80 år å tilfredsstille forvaltningsbasert grenseverdi på 0,035 mg/kg. Dersom kilder håndteres slik at sedimentasjonen klassifiserer til tilstandsklasse 2 vil det ta ca. 15 år å nå miljømålet i det bioaktive laget (0-5 cm) ved stasjon KH TBT TBT mg/kg (kl1) TBT mg/kg (kl2) TBT mg/kg (kl3) TBT mg/kg (35 µg/kg) Grenseverdi forvaltningsbasert Klasse 3 forvaltningsbasert Klasse 2 forvaltningsbasert Klasse 1 forvaltningsbasert Figur 10. Naturlig restitusjon for TBT ved stasjon KH-2 i overflatesedimenter (0-5 cm) i Hammerfest havn basert på sedimentasjon av sediment i tilstandsklasse 1, 2, 3 og tiltaksgrense på 0,035 mg/kg PAH og kobber Naturlig restitusjon er vurdert for PAH og kobber ved stasjon KH-1 siden konsentrasjonen var høyest i denne kjernen (Figur 11 og Figur 13). Dersom den fremtidige sedimentasjonen har en konsentrasjon tilsvarende tilstandsklasse 3 for PAH og kobber, vil det ta over 100 år å nå miljømålet tilstandsklasse 3 i det bioaktive laget øvre 0-5 cm av sedimentene i dypområdene. Håndteres kilder slik at den fremtidige sedimentasjonen i dypområdene tilsvarer tilstandsklasse 2 eller 1 vil miljømål nås etter ca. 30 år. Ser en isolert på PAH-komponenten Benzo(a)pyren vil den naturlige restitusjonen ta like lang tid som for PAH16. Dersom kildene håndteres slik at sedimentasjonen tilsvarer tilstandsklasse 1 eller 2, vil miljømål nås etter henholdsvis ca. 5 og 15 år for PAH og ca. 5 og 20 år for kobber. Rambøll

20 PAH mg/kg 20-(29) DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET Tilførselen av PCB7 tilfredsstiller i dag miljømålet om tilstandsklasse PAH PAH16 mg/kg (kl1) PAH16 mg/kg (kl2) PAH16 mg/kg (kl3) Miljømål Klasse 2 Miljømål Klasse Figur 11. Naturlig restitusjon for PAH i overflatesedimenter (0-5 cm) i Hammerfest havn basert på sedimentasjon av sediment i tilstandsklasse 1, 2 og 3. Rambøll

21 Cu mg/kg mg/kg DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 21 (29) 1.4 Benzo(a)pyren BaP mg/kg (kl 1) BaP mg/kg (kl 2) BaP mg/kg (kl 3) Klasse 2 Klasse Figur 12. Naturlig restitusjon for Benzo(a)pyren i overflatesedimenter (0-5 cm) i Hammerfest havn basert på sedimentasjon av sediment i tilstandsklasse 1, 2 og Cu Cu mg/kg (kl 1) Cu mg/kg (kl 2) Cu mg/kg (kl 3) Klasse 2 Klasse Figur 13. Naturlig restitusjon for kobber i overflatesedimenter (0-5 cm) i Hammerfest havn basert på sedimentasjon av sediment i tilstandsklasse 1, 2 og 3. Rambøll

22 mg/kg 22-(29) DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 4.6 Gjennomføring av tiltak i dypområdene med dagens tilførsler av miljøgifter Dersom det gjennomføres tiltak i dypområdene, vil tilstanden i sedimentoverflaten sannsynligvis gradvis forverres hvis dagens tilførsler av miljøgifter opprettholdes. Hvis man antar at tildekking i dypområdene gir en miljøkvalitet i det bioaktive laget tilsvarende tilstandsklasse 2, viser beregninger at grenseverdien for tilstandsklasse 3 (miljømålet) vil opprettholdes i kun 5-10 år, hvis dagens tilførsler opprettholdes. Det har liten betydning for utviklingen hvis tildekningsmassene har en miljøkvalitet tilsvarende tilstandsklasse 1 med unntak for kobber. Hvis tildekningsmassene er i tilstandsklasse 1 vil det gå ca 20 år før det bioaktive laget har en konsentrasjon over tilstandsklasse 3 (miljømålet) for kobber. Tidsutviklingen for TBT, PAH og kobber er vist i Figur 14 til Figur 17. For å oppnå et varig miljøtiltak i Hammerfest havn, viser beregningene vist over at tilførslene bør reduseres i løpet av de neste 5-10 år og 23 år for kobber TBT etter tiltak Grenseverdi forvaltningsbasert Klasse 3 forvaltningsbasert Klasse 2 forvaltningsbasert Klasse 1 forvaltningsbasert Tilstandsklasse 2 etter tiltak Tilstandsklasse 1 etter tiltak Figur 14. Grafisk fremstilling av hvordan TBT-konsentrasjonen i det bioaktive laget (0-5 cm) vil utvikle seg dersom tilstanden klassifiserer i tilstandsklasse 1 og 2. Grenseverdien på tilstandsklasse 3 (miljømål) vil nås i om 13 år. Rambøll

23 mg/kg PAH mg/kg DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 23 (29) 25 PAH etter tiltak Miljømål Klasse 2 Miljømål Klasse 3 Tilstandsklasse 2 etter tiltak Tilstandsklasse 1 etter tiltak Figur 15. Grafisk fremstilling av hvordan PAH-konsentrasjonen i det bioaktive laget (0-5 cm) vil utvikle seg dersom tilstanden klassifiserer i tilstandsklasse 1 og 2. Grenseverdien på tilstandsklasse 3 (miljømål) vil nås i om 6 år. 1.4 Benzo(a)pyren etter tiltak Tilstandsklasse 2 Tilstandsklasse 3 Tilstandsklasse 2 etter tiltak Tilstandsklasse 1 etter tiltak Figur 16. Grafisk fremstilling av hvordan Benzo(a)pyren-konsentrasjonen i det bioaktive laget (0-5 cm) vil utvikle seg dersom tilstanden klassifiserer i tilstandsklasse 1 og 2. Grenseverdien på tilstandsklasse 3 (miljømål) vil nås i om 19 år. Rambøll

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden RAPPORT L.NR. 6672-2014 Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden Foto: Sigurd Øxnevad, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011 2 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, ansvarlige for forurensning,

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569 Forenklet resipientundersøkelse utenfor avløpet til Franzefoss Gjenvinning AS og Eide fyllplass i Fjell kommune 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1569 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Forenklet

Detaljer

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 RAPPORT L.NR. 6821-2015 Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 Forside: AF Miljøbase Vats Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR BERGEN HAVN

TILTAKSPLAN FOR BERGEN HAVN 22. november 2002 Fjellanger Widerøe AS Rapport utarbeidet for: Fylkesmannen i Hordaland Forord Statens forurensningstilsyn (SFT) definerer miljøgiftforurensing av fjordområder som et av våre største gjenværende

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2005

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2005 Statlig program for forurensningsovervåking Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden Rapport: 959/2006 TA-nummer: 2190/2006 ISBN-nummer: 82-577-4995-8 Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Utførende

Detaljer

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2004

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2004 Statlig program for forurensningsovervåking Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden Rapport: 938/2005 TA-nummer: 2123/2005 ISBN-nummer: 82-577-4774-2 Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Utførende

Detaljer

Hjerkinn skytefelt 2001-2013. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner

Hjerkinn skytefelt 2001-2013. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner RAPPORT L.NR. 668- Spredning av olivin på HFK-sletta.9.3 Foto: Forsvarsbygg Hjerkinn skytefelt -3. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging FFI-rapport 2010/00228 Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging Arnt Johnsen, Tove Engen Karsrud, Marthe Petrine Parmer, Helle Kristin Rossland

Detaljer

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Forurensningsmessige konsekven ser er utredet for Planområdet: Dagens forurens n ingssituasjon (alternativ 0). Etablering av deponivirksomhet, ordinært deponi

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn bunndyr og fisk gjenana 2008 RAPPORT L.NR.5756-2009 StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit Overvåking av vann- og sedimentkjemi, vannvegetasjon, bunndyr og fisk gjenanalyser 2008 Melkøya, Hammerfest.

Detaljer

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013)

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013) RAPPORT RAPPORT L.NR. 6652-2014 (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget RAPPORT L.NR. 6652-2014 RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

Deponiet i Adventdalen. En vurdering av spredning av forurensning og permafrostens egenskaper som bunntetting

Deponiet i Adventdalen. En vurdering av spredning av forurensning og permafrostens egenskaper som bunntetting Deponiet i Adventdalen. En vurdering av spredning av forurensning og permafrostens egenskaper som Bakgrunn Svalbard har en egen miljølov (Lov 15. juni 2001 om miljøvern på Svalbard) som samler alt miljøregelverk

Detaljer

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG Rapport fra Skog og landskap 12/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord NGU Rapport 007.019 Forslag til tilstandsklasser for jord Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 9 16 0 RAPPORT Rapport nr.: 007.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene 2008

Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene 2008 HiT skrift nr 3/2010 Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene 2008 Espen Lydersen, Anne Trasti og Jostein Sageie Avdeling for allmennvitenskapelige fag (Bø) Høgskolen

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6783-2015. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014

RAPPORT L.NR. 6783-2015. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014 RAPPORT L.NR. 6783-15 Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 14 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen 21 Jon Lilletuns

Detaljer

AVINOR AS RAPPORT 2015-04-20. Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES

AVINOR AS RAPPORT 2015-04-20. Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES RAPPORT AVINOR AS HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES UNDERSØKELSER AV PFAS I JORD, VANN OG BIOTA MED RISIKOVURDERING 2015-04-20 Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168186-17-J8

Detaljer

9-6. Jotun A/S. Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker, Sandefjord. Sammendrag og hovedkonklusjoner. 4eir ORDFORSK

9-6. Jotun A/S. Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker, Sandefjord. Sammendrag og hovedkonklusjoner. 4eir ORDFORSK 9-6 Jotun A/S Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker, Sandefjord Sammendrag og hovedkonklusjoner 4eir ORDFORSK, Hovedkonklusjoner Det er påvist høye konsentrasjoner av både PCB og tungmetaller i enkeltprøver

Detaljer