Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Jostein Hildrum Ordfører Torunn Grønnesby Formannskapssekretær

2 Sakliste Saksnr Innhold PS 76/09 Interkommunalt Rehabiliteringssenter på Høylandet - Sammenslåing av drift- og eiendomsselskap PS 77/09 PS 78/09 PS 79/09 PS 80/09 PS 81/09 PS 82/09 PS 83/09 Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan Trafikksikkerhetsplan Rullering og revisjon Utbygging av "Kirkåkern" i Skage sentrum. Avtale med bygging. Einar Olsen as. Godkjenning av prosjektbeskrivelse. Søknad om dispensasjon og fradeling av boligtomt, Sellæg 31/1, Knut Sellæg. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg Rullering av prioritert handlingsprogram Søknad om spillemidler Gamle Sandmoen bru. Bevaring eller riving. Ranem bru. Valg av løsning for påhengt gangbane og bredde på kjørebane.

3 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2009/ Saksbehandler: Torunn Grønnesby Saksframlegg Interkommunalt Rehabiliteringssenter på Høylandet - Sammenslåing av drift- og eiendomsselskap Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 76/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling Overhalla kommunestyre vedtar: 1. Kommunestyrets vedtak fattes under forutsetning av at det fattes likelydende vedtak i samtlige 15 eierkommuner. 2. Kommunestyret vedtar at IKS Namdal Rehabilitering drift slås sammen med IKS Namdal Rehabilitering eiendom. 3. IKS Namdal Rehabilitering Eiendom blir overtakende selskap. Nytt navn på det sammenslåtte selskapet blir Namdal Rehabilitering IKS 4. Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for det sammenslåtte selskapet 5. Sammenslåing av selskapene gjøres fra Styret for IKS Namdal Rehabilitering Drift utgjør styret i nytt sammenslått selskap.

4 Dokumenter i saken S Interkommunalt Rehabiliteringssenter på Høylandet - Sammenslåing av drift- og eiendomsselskap I VS: Politisk sak sammenslåing av selskapene Drift og Eiendom Trond Stenvik Vedlegg 1 Brev fra KomRev av Vurdering av juridiske forhold - fra KS advokatene 3 Brev fra Skattedrirektoratet av jan om kompensasjon for merverdiavgift (ikke nummerert og datert og underskrevet 4 Nye vedtekter for IKS Namdal Rehabilitering Saksopplysninger Historikk - bakgrunn IKS Namdal Rehabilitering er et interkommunalt rehabiliteringssenter med 26 senger, treningssal og basseng. Det eies av 15 kommuner, alle i Namdalen og Bindal i Nordland og er i dag organisert som to interkommunale selskap et eiendomsselskap for bygget og et for drift av senteret. Senteret hadde ved oppstart vært planlagt i 10 år, vedtatt bygd og formelt organisert i 2003, påbegynt bygd i 2004 og vært i drift siden Senteret er delvis finansiert over opptrappingsplan for eldreomsorg ved at eierkommunene meldte inn sine behov for egne rehabiliteringsplasser. Det var det eneste kommunesamarbeidet som ble finansiert på denne måten. Det er gitt statstilskudd for ca 23 millioner. Selskapet har 27 eierandeler fordelt på eierkommunene. Senteret selger tjenester i hovedsak til eierkommunene og spesialiserte rehabiliteringstjenester til Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er det solgt tjeneseter til NAV. Selskapene har ikke hatt som formål å gå med overskudd som skal deles ut til eierne. Formålet er å levere gode helsetjenester. Eierkommunene behandlet og vedtok dagens organisering av driften på rehabiliteringssenteret gjennom vedtak gjort i 2002 og For bla å sikre at det skulle være høyt fokus på eiendommene, vedtok man å ha et driftsselskap og et eiendomsselskap med lik eierstruktur. Driftsselskapet har et styre bestående av 7 medlemmer, mens 3 av disse også utgjør styret i eiendomsselskapet. Endringer i mvakompensasjon for kommunene Senteret har fått full momskompensasjon for bygg og drift fra byggestart. I januar 2008 mottok kommunene et brev fra Skattedirektoratet om endringer i Lov om kompensasjon for kommuner - Lovendringen er et tillegg 4.4. Lovendringen sier at en del offentlig økonomisk aktivitet ikke er kompensasjonsberettiget. Bakgrunnen var en dom i ESA om en del av kompensasjonsordningen som omfatter virksomhetsområder som er unntatt merverdiavgift og hvor kommuner. og interkommunale sammenslutninger. mot vederlag tilbyr tjenester i konkurranse med private.

5 Senteret omfattes av lovendringen for den delen som vi selger til Helseforetak Midt-Norge. Urettmessig mottatt kompensasjon skal i utgangspunktet tilbakebetales. Foreldelsesfristen er 10 år. Salg av rehabiliteringstjenester er en ikke avgiftspliktig tjeneste og selskapet kan ikke kreve fradrag for inngående avgift. Vi har brakt i erfaring, uten noen omfattende undersøkelse, at andre rehabiliteringssentre som drives av ideelle organisasjoner får en form for momskompensasjon. Det synes som rent offentlige selskap og antagelig noen private selskap ikke får kompensasjon. Det skapes derfor ikke nye like konkurranseforhold og virker som det er ulik behandling av institusjonene. Framtid IKS Namdal Rehabilitering skal framover tilpasse seg ordningen ved sammenslåing av selskapene og annen omorganisering og bare kreve momskompensasjon for den andelen av tjenestene som selges til eierkommunene. Ny lov skal derfor følges. Selskapet har fått bekreftet at driften kan sees på som en enhet for tidligere regnskapsår, samt inneværende. Det er imidlertid en forutsetning at selskapene slås sammen slik at vi fremstår som ett momsobjekt. Ved å gjøre dette vil evt fremtidig diskusjon om det skal betales mva av leie fra eiendomsselskapet ikke lenger være reell. For 2009 har revisjonen signalisert at en aksepterer å se selskapene som en enhet noe som medfører en betydelig økonomisk gevinst for selskapene sett under ett. Hvis en velger å ikke slå sammen selskapene vil en måtte betale mva for leien til eiendomsselskapet. Senteret har heller ikke fått krav om å tilbakebetale mva knyttet til selve bygget ( anslag 15.mill), og en kan implisitt lese at det ikke vil fremsettes krav om dette i det selskapene er å betrakte som en enhet. Ved manglende sammenslåing av selskapene vil imidlertid vår argumentasjon svekkes, og det er trolig at vår revisjon ikke vil godta våre tidligere mva disponering. I årene fremover vil selskapet ikke kunne kreve å få refundert mva for den delen av driften som selges til ikke mvapliktige kjøpere ( les: Helseforetak, og evt NAV. Dette vil medføre økte kostnader for selskapet, dog i betydelig mindre grad enn om en velger å ikke slå sammen selskapene. Ett eller to selskap Eierne valgte i 2002 og 2003 å ha to selskaper. Årsaken var at man skulle ha fokus på drift av et nytt bygg og ikke bare på alle utfordringene med daglig drift av senteret. Selskapene har identiske eiere og nesten identiske vedtekter. Ingen har som formål å gå med overskudd. Lånene er i eiendomsselskapet og husleien skal dekke kapitalkostnader, vedlikehold og noen driftsutgifter. Selskapene bør derfor kunne ses som et selskap avgiftsmessig og at det derfor ikke kreves merverdiavgift for husleien. Hadde man vist om lovendringen og mulig krav om mva på husleie, ville det selvsagt bare vært et selskap fra starten av. Mva spørsmålet De spørsmål som er stilt i forbindelse med at selskapene har meldt inn mva i forhold til EØSdom mener vi nå at er avklart. De kommuner som har meldt inn uberettiget mva har fått denne tilbakeført gjennom økt rammetilskudd slik departementet varslet. Namdal rehabilitering har ikke fått tilbakemelding, men i og med at de andre som har meldt inn mva har fått sine saker avsluttet velger vi å betrakte denne saken som avsluttet for oss også.

6 Dette kan vi begrunne med at Namdal Rehabilitering har fulgt de retningslinjer som er besluttet, og at andre som har gjort dette har fått sine saker avsluttet. Som vedlegg 1 ( brev fra KomRev ) viser så anbefaler de helt klart at selskapene slås sammen til et selskap. Dette i hht den argumentasjon vi har brukt i denne problemstillingen at selskapene måtte sees på som en enhet, og ikke et eiendomsselskap og et driftsselskap. En sammenslåing av selskapene vil bla bidra til at en ikke trenger å beregne mva av husleie til den delen av selskapet som retter seg mot ikke mvapliktig virksomhet ( les: spesialisert rehabilitering) Det vises forøvrig til egen sak om denne problemstillingen fremlagt for representantskapsmøtet. Sammenslåing av selskap Som en direkte følge av mva-saken bør selskapene slås sammen. Det vises også her til egen presentasjon og vedtak i Representantskapsmøtet. Ved å slå sammen selskapene vil en bekrefte argumentasjon knyttet til mva-spørsmålet og en vil aktivt følge opp anbefalingen fra KomRev. Regnskapsfører er satt i gang med forberedelser til dette. Det vil bla sendes ut kreditorvarsel i forkant av planlagt sammenslåing. Representantskapet fattet følgende vedtak i møte i april 2009: 1 Representantskapsmøtet ber styret ved Namdal Rehabilitering eiendom og drift fortsette prosessen ved å slå sammen selskapene med lik eierstruktur som selskapene har per i dag. 2 Sammenslåing av selskapene bes gjennomført per virkning fra Vurderinger utført av KS-Advokatene Spørsmålet om mva og hva en praktisk bør gjøre er et område med liten ( les: ingen) rettspraksis. Styret har derfor gjennom medlemsskapet i KS-Bedrift fått deres advokater til å foreta en vurdering av juridiske forhold. Deres tilbakemelding er vedlagt. Som det fremkommer i vurderingen fra KS er det lite rettspraksis på dette området. KS advokatene anbefaler en sammenslåing til eiendomsselskapet. Det vises videre til vurderinger som KS advokatene har gjort i fht mva og skattemessige forhold. Endring av vedtekter De to selskapene eiendom og drift har i all hovedsak hatt likelydende vedtekter. I de nye reviderte vedtektene er det kun gjort tilpassninger til disse. Under følger en kort redegjørelse for endringene som er foretatt. 1 Navn Navn endret til Namdal Rehabilitering IKS. Tidligere var det referert til hhv eiendom og drift. 5 Innskudd og eierandel Her er det foretatt endringer i første avsnitt. Eierandelene i eiendom var kr , og kr i driftsselskapet. Dette er i forslag til nye vedtekter endret til kr ,-. 9 Representantskapets møter

7 Her er det foretatt en mindre endring under det som står under det representantskapsmøtet skal behandle innen utgangen av oktober pkt 2. Her lyder nå nytt punkt 2. : Året etter hvert kommunevalg og annen hvert år etter kommunevalg valg av styre, herunder styreleder og nestleder samt fastsettelse av styrets godtgjørelse. Dette er gjort for at valg skal gjøres i hht det som er vært praksis per i dag. Tidligere sto det at valg skulle gjøres etter hvert kommunevalg. 11 Styret Her har man beholdt teksten fra vedtektene i driftsselskapet med 7 medlemmer. Styret i eiendomsselskapet har bestått av 3 medlemmer valgt av styret i driftsselskapet. Det er ellers ikke gjort endringer i dette punktet. 17 Låneopptak og garantistillelse Her hadde eiendomsselskapet en øvre ramme på kr 68. mill, mens driftsselskapet hadde en øvre ramme på 8 mill. Det er her foretatt en endring slik at selskapets øvre låneramme er kr 76 mill. Avslutning Et interkommunalt samarbeid organisert gjennom IKS lovgivningen stiller store krav til eierne. Rammene for drift av rehabiliteringsinstitusjoner er betydelig endret etter at senteret ble vedtatt bygd. Eierkommunene har vedtatt at senteret skal være en del av deres tilbud gjennom den statlige satsningen på eldreomsorg. Senteret har som følge av dette nytt godt av en gunstig finansiering. Når senteret i dag har store utfordringer knyttet bla til avtaler med eksterne parter, skyldes dette bla omleggingen av finansieringsordninger som tidligere ble administrert av Rikstrygdeverket. Dette er nå i sin helhet overført til Helseforetakene. Selskapets økonomiske utvikling fra 2006 til d.d kan fremstilles slik: Driftselskap Driftsresultat Kassakreditt Eiendom Driftsresultat Kassakreditt Langsiktig lån Senteret har de senere år klart å få driften i balanse.

8 I fremtiden er det grunn til å anta at Namdal rehabilitering kan få en funksjon for sine eiere i gjennomføringen av Samhandlingsreformen. Styret har tatt initiativ for å få etablert et prosjekt knyttet til dette. Det alle eiere må være meget bevist er at senteret i fremtiden må være et tilbud som er en integrert del av de kommunale tjenestene, da salg av tjenester per i dag ikke vil være tilstrekkelig for å sikre driften. Saksfremlegget i denne saken er forelagt KS-advokatene for vurdering av vedtak, og ordlyd i dette. Som i alle IKS er man avhengig av at alle eierkommuner fatter likelydende vedtak. Disse må også fattes i god tid innen utgangen av Forslag til vedtak: 1. Kommunestyrets vedtak fattes under forutsetning av at det fattes likelydende vedtak i samtlige 15 eierkommuner. 2. Kommunestyret vedtar at IKS Namdal Rehabilitering drift slås sammen med IKS Namdal Rehabilitering eiendom. 3. IKS Namdal Rehabilitering Eiendom blir overtakende selskap. Nytt navn på det sammenslåtte selskapet blir Namdal Rehabilitering IKS. 4. Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for det sammenslåtte selskapet 5. Sammenslåing av selskapene gjøres fra Styret for IKS Namdal Rehabilitering Drift utgjør styret i nytt sammenslått selskap.

9

10 NOTAT Fra: Adv flm Tom Venstad Til: KomRev Trøndelag IKS FUSJON AV IKS NAMDAL REHABILITERING; EIENDOMS- OG DRIFTSSELSKAPENE 1 Innledning Nedenfor vurderes selskapsrettslige, skatterettslige og enkelte avgiftsmessige spørsmål vedrørende fusjon av IKS Namdal rehabilitering Høylandet / Eiendom og IKS Namdal rehabilitering Høylandet / Drift. Som avtalt har jeg gitt en forholdsvis kort oversikt over de sentrale problemstillingene, uten å drøfte gjennomføringen i detalj. Til grunn for vurderingene ligger opplysninger fra revisjonsdirektør Tove Melgård gitt i e- post av 28. mai i år, samt kopi av de to selskapenes selskapsavtaler, oversendt i e-post av 21. august i år. Temaene som gjennomgås i notatet er: - Selskapsrettslige rammer for fusjonen (kapittel 2) - Kan skattelovens regler om skattefrie fusjoner brukes og hvilke skattemessige forhold må tas i betraktning? (kapittel 3) - Utløser fusjonen plikt til å svare dokumentavgift? (kapittel 4) - Fusjon og momskompensasjon (kapittel 5) Til slutt gis en samlet oppsummering i kapittel 6. 2 Kort om selskapsrettslige regler og gjennomføring av transaksjonen Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr 6 har ingen bestemmelser om fusjon av interkommunale selskaper. Dersom man gjennomfører en fusjon av interkommunale selskaper etter mønster av bestemmelsene om fusjon i aksjelovene

11 kapittel 13, vil transaksjonen med stor grad av sikkerhet bli avvist av Foretaksregisteret, fordi det ikke finnes tilsvarende regler for IKS. Temaet fusjon av interkommunale selskaper synes ikke å være behandlet i juridisk litteratur. Transaksjonen kan i stedet gjennomføres ved at det ene selskapet oppløses og avvikles i henhold til bestemmelsene i IKS-loven 32 til 37. Det innebærer blant annet at det må etableres et avviklingsstyre og sendes ut kreditorvarsel etter bestemmelsene i lovens 33. IKS-loven omtaler ikke eksplisitt opptak av nye deltakere. Etter mitt skjønn må det likevel være adgang til å ta opp nye deltakere i selskapet, med endring av selskapsavtalen. Det innebærer at det ene selskapet kan videreføres som overtakende selskap. Eiendelene i det avviklede selskapet må skytes inn i det selskapet som skal videreføres. Deltakerne i det overdragende selskapet blir deltakere i det overtakende selskapet. Selskapsavtalen må endres slik at man får ønsket fordeling av eierandeler mv. etter transaksjonen. Det vises til bestemmelsene i IKS-loven 4. Selv om transaksjonen ikke er en fusjon i selskapsrettslig forstand, velger jeg å bruke betegnelsen fusjon videre i notatet. 3 Skattemessige forhold Utgangspunktet etter skatteloven er at en transaksjon som beskrevet i punkt 2 vil utløse beskatning. Utgangspunktet er at eiendeler som overføres ved transaksjonen skal anses realisert, og realisasjonsbeskattes på selskapets hånd. I og med at eierne er fritatt for beskatning, oppstår ingen skattemessige virkninger på eiersiden. I det norske skattesystemet er det imidlertid vektlagt at skattereglene ikke skal hindre at selskaper får den mest hensiktsmessige organisasjonsformen. På denne bakgrunn har skatteloven (lov av 26. mars 1999 nr. 14) bestemmelser som muliggjør skattefri omdanning og omorganisering. Bestemmelsene finnes i skatteloven kapittel 11. I dette tilfellet skal selskapsformen videreføres uendret etter transaksjonen. De aktuelle bestemmelsene i skatteloven kapittel 11 er da 11-1 til Disse bestemmelsene dekker fusjon og fisjon av selskaper. Resten av bestemmelsene i skatteloven kapittel 11 gjelder transaksjoner som innebærer endring av organisasjonsform, og er ikke anvendelige her. Det fremgår ikke direkte av skatteloven kapittel 11 at bestemmelsene om skattefri fusjon og fisjon gjelder for IKS. Bestemmelsene gjelder i utgangspunktet for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, men etter 11-2 annet ledd kan andre selskaper fusjoneres uten skattlegging etter de samme prinsipper og vilkår. Det gjelder for Selskaper og sammenslutninger som er skattemessig likestilt med aksjeselskap og almennaksjelskap etter bestemmelsene i Skatteloven 10-1 første ledd annet og tredje punktum har følgende ordlyd:

12 Som likestilt med aksjeselskap regnes selskap mv. som nevnt i 2-2 første ledd b til e. For selskap mv. som nevnt i 2-2 første ledd f og g, gjelder bestemmelsene så langt de passer. IKS er omfattet av henvisningen til 2-2 første ledd g. Det innebærer altså at bestemmelsene om skattefri fusjon gjelder så langt de passer. Det må vurderes nærmere om bestemmelsene om skattefri fusjon passer i dette tilfellet: For det første må det tas i betraktning at det ikke gjelder selskapsrettslige bestemmelser om fusjon av IKS, slik som det gjør for aksjeselskaper. Men dette forholdet kan ikke være avgjørende. Det fremgår av skatteloven 11-3 at bestemmelsene om skattefri fusjon også gjelder for blant annet ansvarlige selskaper, hvor det heller ikke foreligger selskapsrettslige bestemmelser om skattefri fusjon. Riktignok regulerer skatteloven 11-3 selv hvordan fusjonen skal gjennomføres for ANS, uten at det finnes tilsvarende bestemmelser for IKS. Men det kan etter mitt skjønn ikke være avgjørende. Også bakenforliggende hensyn og formålsbetraktninger tilsier at bestemmelsene om skattefrie fusjoner bør passe for IKS. Formålet med bestemmelsene er å unngå at skattesystemet hindrer omorganiseringer som er bedriftsøkonomisk sett ønskelige. Næringsvirksomhet skal med andre ord kunne organiseres på optimal måte, uten skattemessige bindinger. Formålet med denne transaksjonen er i samsvar med dette. Jeg kan heller ikke se at det er tekniske forhold knyttet til gjennomføringen av transaksjonen, som tilsier at reglene om skattefrie fusjoner ikke passer. Finansdepartementet har i en uttalelse av 14. januar 1999 lagt til grunn at et IKS med delt ansvar (DA) kan innfusjonere et heleid datteraksjeselskap uten beskatning. 1 Begge selskapene var kraftforetak underlagt de særlige beskatningsreglene i skatteloven og 19A. Et alminnelig utgangspunkt i reglene om skattefrie fusjoner er at selskapene må ha samme ansvarsform. I administrativ praksis har det imidlertid i en viss utstrekning vært godtatt skattefri fusjon mellom selskaper med ulik ansvarsform. I dette tilfellet gjaldt det altså fusjon mellom selskaper med ulik ansvarsform. Det kan hevdes at når departementet i denne uttalelsen har godtatt fusjoner for IKS i et tilfelle med ulik ansvarsform, bør det fra et mer til det mindre synspunkt også være adgang til skattefri fusjon mellom IKS med lik ansvarsform. Det må imidlertid tas i betraktning at uttalelsen gjaldt en spesiell type selskaper (kraftforetak), og at IKSet ikke var organisert etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6, som trådte i kraft 1. januar 2000 (jf. res. Nr 1098/1999). Etter min mening taler denne uttalelsen likevel klart for at skattefri fusjon kan gjennomføres for fusjonspartnere som begge er IKS. I tillegg må det i denne saken tas i betraktning at de to IKSene i ligningsmessig sammenheng allerede har vært behandlet som ett selskap. Dette tilsier at det bør kunne formaliseres at dette er ett selskap, uten realisasjonsbeskatning. 1 Uttalelsen er tilgjengelig på

13 Etter min vurdering bør altså skattelovens regler om skattefri fusjon kunne brukes i dette tilfellet. I det videre vil jeg kort omtale vilkårene for og konsekvensene av å benytte disse reglene. De mest sentrale bestemmelsene i denne sammenheng er skatteloven 11-2, 11-6 og Hovedinnholdet i disse bestemmelsene er at transaksjonen som utgangspunkt ikke utløser beskatning når det foreligger skattemessig kontinutitet. Med skattemessig kontinuitet menes at det overtakende selskap skal videreføre de skattemessige verdiene og ervervstidspunktene for eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Overdragende selskaps øvrige skatteposisjoner overtas på samme måte uendret av overtakende selskap. Skattefritaket omfatter ikke annet vederlag til deltaker enn andeler i selskap som direkte deltar i fusjonen. For fullstendighetens skyld nevnes skatteloven som gir adgang til å beskatte ved transaksjoner som er overveiende skattemotivert. Denne bestemmelsen er lite aktuell i denne saken. Jeg går ikke nærmere inn på dette, men viser til de aktuelle bestemmelsene. Konklusjon beskatning: Etter en samlet vurdering mener jeg det bør være grunnlag for å benytte skattelovens regler om skattefrie fusjoner i denne saken. Men det fremgår ikke eksplisitt av noen rettskilde at bestemmelsene kan anvendes i et tilfelle som dette. Løsningen er noe usikker. For sikkerhets skyld vil jeg anbefal at dere drøfter gjennomføringen nærmere med skatteog avgiftsmyndighetene. 4 Dokumentavgift Det er ønskelig å unngå dokumentavgift ved overføring av fast eiendom ved transaksjonen. Justisdepartementet har i rundskriv G 06/2005 av 21. juni 2005 orientert om fritak for dokumentavgift og tinglysningsgebyr ved fusjon mv. I rundskrivet heter det: Etter Justisdepartementets oppfatning bør alle fusjoner, fisjoner og omdanninger som bygger på kontinuitetsbetraktninger, behandles på samme måte i forhold til tinglysningsreglene. De hensynene som tilsier at det ikke bør stilles krav om formell overskjøting ved lovregulerte fusjoner, tilsier at det heller ikke bør stilles et slikt krav ved lovregulerte fisjoner og omdanninger. Departementets syn innebærer at det ikke skal betales dokumentavgift og tinglysingsgebyr i tilfeller der fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning etter reglene i aksjeloven kapittel 13, 14 og 15 eller allmennaksjeloven kapittel 13, 14 og 15. Dette omfatter også fusjoner mellom morselskap og heleid datterselskap etter aksjeloven og allmennaksjeloven og fusjoner mellom datterselskaper etter aksjeloven [---] Overdragelse av fast eiendom i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer som ikke gjennomføres etter et regelsett som bygger på kontinuitetsbetraktninger (for eksempel

14 sammenslåing av ansvarlige selskaper), skal fortsatt anses som en hjemmelsoverføring. Det vil dermed oppstå plikt til å betale tinglysningsgebyr og dokumentavgift. Etter ordlyden i rundskrivet er det noe uklart hvordan det blir med dokumentavgift mv. i vår sak. Det gjennomføres jo reelt sett en fusjon mellom to selskaper, og transaksjonen bygger på kontinuitet i skattemessig sammenheng. Samtidig foreligger det ingen selskapsrettslige regler om fusjon. Justisdepartementet opplyser på telefon at uttalelsen fortolkes slik at den kun gir adgang til fritak der det foreligger selskapsrettslig regulering. Dette illustreres blant annet av eksempelet i uttalelsen om sammenslåing av ansvarlige selskaper. Selv om en sammenslåing av ansvarlige selskaper gjennomføres etter reglene om skattefri fusjon i skatteloven, og bygger på kontinuitet, vil det ikke være adgang til å slippe dokumentavgift og tinglysningsgebyr, fordi det mangler selskapsrettslige regler om fusjon. Et slikt resultat virker lite konsistent med bakenforliggende hensyn og regelverket for øvrig, men synes likevel å være en riktig forståelse av rundskriv G-06/2005. Konklusjon dokumentavgift: Rundskriv G-06/2005 synes ikke å åpne for fritak for dokumentavgift i tilfeller hvor det ikke foreligger selskapsrettslig regulering av fusjon. For å unngå dokumentavgift, bør transaksjonen derfor gjennomføres slik at eiendomsselskapet blir overtakende selskap. 5 Momskompensasjon Det er reist spørsmål om forholdet til bestemmelsene om momskompensasjon, jf. lov av 2. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. IKS anses for å gå inn under kompensasjonsloven 2 b som gir loven anvendelse på interkommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller annen kommunal særlovgivning. Det er opplyst at eiendomsselskapet på feilaktig grunnlag har fått kompensasjon, og at man i stedet skulle ha benyttet forskrift med internnummer 117 (forskrift av 6. juni 2001 nr 573) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Jeg viser i denne forbindelse til kompensasjonsloven 4 annet ledd c bestemmer at det ikke gis kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast eiendom for salg eller utleie. Etter tredje ledd gis likevel kompensasjon for anskaffelser til boliger med helseformål eller sosiale formål. Det er ikke opplyst om kompensasjonen som er ytt på feil grunnlag kreves tilbakebetalt. Om kompensasjonen ikke er krevet tilbakebetalt, er det en viss risiko for at fusjonen i seg selv utløser et krav om korreksjon av utbetalt kompensasjon. Ved fusjonen vil det finne sted en overføring av eiendeler fra overdragende til overtakende selskap. Dersom det overføres eiendeler som det er gitt momskompensasjon for, oppstår det spørsmål om reglene om justering av kompensert merverdiavgift får anvendelse.

15 Etter kompensasjonsloven 16 skal det justeres for kompensert merverdiavgift ved endring i bruken eller overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom etter anskaffelsen, fremstillingen eller utførelsen. Det pliktes ikke å foreta justeringer mer enn 10 år regnet fra utløpet av året anskaffelsen, fremstillingen eller utførelsen ble foretatt. Med hjemmel i kompensasjonsloven 16 er det gitt utfyllende bestemmelser om justering av kompensert merverdiavgift, jf. 6 i forskrift av 12. desember 2003 nr (internnr 128) om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. I disse lov- og forskriftsbestemmelsene er det ikke gjort unntak fra justeringsplikten ved overføring i tilknytning til en fusjon. Isolert sett tilsier en ordlydsfortolkning av lovteksten et en fusjon kan utløse justering av gitt kompensasjon. Hovedformålet med justeringsbestemmelsen er imidlertid å unngå misbruk av kompensasjonsordningen ved å ta eiendom ut av den kompensasjonsberettigede virksomheten. I dette tilfellet tas eiendommen reelt sett ikke ut av den kompensasjonsberettigede virksomheten. Formålet med justeringsbestemmelsen tilsier at fusjonen ikke utløser et krav om justering. Ut i fra ordlyden i bestemmelsen synes det likevel klart at det skal justeres dersom eiendommen overdras fra overdragende selskap i et tilfelle som dette. Det synes også forutsatt i en fortolkningsuttalelse fra Skattedirektoratet av 18. februar at fusjon er en justeringshendelse, dvs. en hendelse som utløser et justeringskrav. Det må innebære at det i et fusjonslignende tilfelle, som her, skal justeres for kompensert merververdiavgift. Det synes imidlertid å være en mulighet for at justeringsplikt for kompensert merverdiavgift i overdragende selskap, kan føre til korresponderende tilbakejustering i overtakende selskap. I 6 i den nevnte forskriften med internnummer 128 heter det: Bestemmelsene om overføring av rett og plikt til å justere, herunder dokumentasjon mv., i forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer gjelder for øvrig så langt de passer. Den aktuelle forskriften som gjelder så langt den passer, er forskrift av 19. desember 2007 nr (internnummer 132) om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer. Denne forskriften har bestemmelser om overføring av justeringsplikt i kapittel 2. Avhengig av hvordan disse bestemmelsene blir anvendt, vil krav om justering av kompensasjon i overdragende selskap, bli motsvart av rejustering i overtakende selskap. I så fall vil et justeringskrav kun innebære en likviditetsulempe. Løsningene på dette punkt er imidlertid usikre. Jeg har pr telefon vært i kontakt med Steinar Berg i Skattedirektoratet, som mener at det er mye som taler for at regelverket anvendes slik. Men han tok imidlertid et visst forbehold, i og med at bestemmelsene er noe uklare. Konklusjon momskompensasjon: Hensett til den risikoen som eksisterer med hensyn til at en fusjon vil utløse plikt til å justere inn kompensert merverdiavgift, bør det ikke være selskapet som eier fast eiendom 2 Justeringsregler for fast eiendom og andre kapitalvarer anmodning om avklaring av enkelte generelle spørsmål. Uttalelsen er tilgjengelig på

16 som oppløses i forbindelse med transaksjonen. Transaksjonen bør gjennomføres slik at eiendomsselskapet blir overtakende selskap. 6 Oppsummering Det foreligger ingen selskapsrettslige regler om fusjon av IKS. Transaksjonen bør gjennomføres ved at det ene selskapet oppløses og avvikles i henhold til bestemmelsene i IKS-loven 32 til 37. Eiendelene i det avviklede selskapet må deretter skytes inn i det selskapet som skal videreføres (overtakende selskap). Det synes som om bestemmelsene om skattefrie fusjoner i skatteloven kapittel 11 kan benyttes i denne saken. Det innebærer at fusjonen kan gjennomføres uten å utløse beskatning. Overdragende selskaps skatteposisjoner vil bli videreført i det overtakende selskap. Også hensett til at selskapene allerede har vært behandlet skattemessig som ett selskap, bør det være uproblematisk å gjennomføre en skattefri fusjon, og dermed en formalisering av forholdet. Rettskildesituasjonen er imidlertid noe mangelfull/uklar, og for sikkerhets skyld vil det være en fordel å avklare dette nærmere med skatte- og avgiftsmyndighetene. Hensynet til å unngå dokumentavgift ved overføring av fast eiendom ved fusjonen, tilsier at eiendomsselskapet bør være overtakende selskap. Også risikoen for å motta krav om justering av kompensert merverdiavgift ved overføring av fast eiendom, tilsier at eiendomsselskapet bør være overtakende selskap. Jeg understreker at også rettskildene i tilknytning til dokumentavgift og merverdiavgift er noe uklare på dette punktet, og at gjennomføringen bør drøftes med skatte- og avgiftsmyndighetene med hensyn til dette.

17

18

19

20

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Sammenslåing av selskapene IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Drift og IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Eiendom

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Sammenslåing av selskapene IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Drift og IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Eiendom Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/8408-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Sammenslåing av selskapene IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Drift og IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Eiendom Utvalg

Detaljer

Sentraladministrasjonen i Overhalla. Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan

Sentraladministrasjonen i Overhalla. Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2008/5057-2 Saksbehandler: Asle Lydersen Saksframlegg Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av 22.02.07 velger kommunestyret

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune Side 1 Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune 9506 Side 2 INNHOLDFORTEGNELSE INNHOLDFORTEGNELSE... 2 KAP. I SAKKYNDIG NEMND... 3 KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERING... 4 KAP. III GJENNOMFØRING AV TAKSERING...

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGIER 2010-2020 - SENIORTILTAK

ARBEIDSGIVERSTRATEGIER 2010-2020 - SENIORTILTAK Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen : 24.05.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005.

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. Vedtektene er gitt i medhold av 6 i Skatteloven for byene av 18.8.1911 (byskatteloven). Grunnlag for utskrivning av

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Side 1 av 7 Eiendomsskattevedtekter Ibestad kommune Vedtatt 30.05.2013 Side 2 av 7 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13)

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Rollag kommune

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00 Ekstraordinært formannskapsmøte Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 9/13 Eiendomsskattevedtekter

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007.

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og etter særskilt godkjenning fra Finansdepartementets

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8A-3 velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Nordre Land kommune på bakgrunn av

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret én eller flere

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND Side 1 av 6 BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Harstad kommune

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Innhold. Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011

Innhold. Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011 - Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011 Innhold 1 Sakkyndig nemnd og ankenemnd... 3 1.1 Sakkyndig nemnd... 3 1.2 Sakkyndig ankenemnd... 3 1.3 Møteplikt... 3 1.4 Oppnevnelse av nye nemndsmedlemmer og fratredelse...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. Side 1 av 7 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. KAP. I SKATTETAKSTNEMNDA (SAKKYNDIG NEMND - 8A-3). 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR

NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR Dersom Reiten-utvalgets innstilling følges og det blir økt press på sammenslåing av ulike regionale nett eller det stilles krav om at nettvirksomheten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune Kommunestyret K-sak 84/13 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2441-6 232 HK/RÅD/ERO 27.11.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE Vedtekter for eiendomsskatt gjeldende fra 1. oktober 2015 1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT 1.1 Sakkyndig nemnd Til å foreta taksering av alle

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Informasjonsplan for Omtaksering av eiendomsskatte - områdene

Informasjonsplan for Omtaksering av eiendomsskatte - områdene Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 1 av 7 Informasjonsplan for Omtaksering av eiendomsskatte - områdene Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 2 av 7 Innhold: 1. Mål

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119 Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

Østre Toten kommune. Kommunikasjons- og informasjonsplan for innføring av eiendomsskatt

Østre Toten kommune. Kommunikasjons- og informasjonsplan for innføring av eiendomsskatt Østre Toten kommune Kommunikasjons- og informasjonsplan for innføring av eiendomsskatt Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL... 3 3 RAMMER OG RETNINGSLINJER... 3 3.1 ÅPEN OG AKTIV KOMMUNIKASJON... 3 3.2 GENERELL

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 30.03.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/6825-10 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Veileder om eiendomsskatt på festetomter

Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 1 av 9 April 2012 Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 2 av 9 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/ advokat Tove Lene Mannes desember 2007 Oppdatert i april 2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 26.06.2013 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 Formannskapet

Detaljer

KOMMUNESTYRE 30.05.2013. VEDTAK: Kommunestyret i Leka vedtar samarbeidsavtale datert 03.04. 2013 mellom eierkommunene og Namdal Rehabilitering.

KOMMUNESTYRE 30.05.2013. VEDTAK: Kommunestyret i Leka vedtar samarbeidsavtale datert 03.04. 2013 mellom eierkommunene og Namdal Rehabilitering. LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.05.2013 Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen/ Namdal Rehabilitering Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 30.05.2013 Saknr. Tittel: 26/13 Samarbeidsavtale mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer