Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Jostein Hildrum Ordfører Torunn Grønnesby Formannskapssekretær

2 Sakliste Saksnr Innhold PS 76/09 Interkommunalt Rehabiliteringssenter på Høylandet - Sammenslåing av drift- og eiendomsselskap PS 77/09 PS 78/09 PS 79/09 PS 80/09 PS 81/09 PS 82/09 PS 83/09 Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan Trafikksikkerhetsplan Rullering og revisjon Utbygging av "Kirkåkern" i Skage sentrum. Avtale med bygging. Einar Olsen as. Godkjenning av prosjektbeskrivelse. Søknad om dispensasjon og fradeling av boligtomt, Sellæg 31/1, Knut Sellæg. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg Rullering av prioritert handlingsprogram Søknad om spillemidler Gamle Sandmoen bru. Bevaring eller riving. Ranem bru. Valg av løsning for påhengt gangbane og bredde på kjørebane.

3 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2009/ Saksbehandler: Torunn Grønnesby Saksframlegg Interkommunalt Rehabiliteringssenter på Høylandet - Sammenslåing av drift- og eiendomsselskap Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 76/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling Overhalla kommunestyre vedtar: 1. Kommunestyrets vedtak fattes under forutsetning av at det fattes likelydende vedtak i samtlige 15 eierkommuner. 2. Kommunestyret vedtar at IKS Namdal Rehabilitering drift slås sammen med IKS Namdal Rehabilitering eiendom. 3. IKS Namdal Rehabilitering Eiendom blir overtakende selskap. Nytt navn på det sammenslåtte selskapet blir Namdal Rehabilitering IKS 4. Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for det sammenslåtte selskapet 5. Sammenslåing av selskapene gjøres fra Styret for IKS Namdal Rehabilitering Drift utgjør styret i nytt sammenslått selskap.

4 Dokumenter i saken S Interkommunalt Rehabiliteringssenter på Høylandet - Sammenslåing av drift- og eiendomsselskap I VS: Politisk sak sammenslåing av selskapene Drift og Eiendom Trond Stenvik Vedlegg 1 Brev fra KomRev av Vurdering av juridiske forhold - fra KS advokatene 3 Brev fra Skattedrirektoratet av jan om kompensasjon for merverdiavgift (ikke nummerert og datert og underskrevet 4 Nye vedtekter for IKS Namdal Rehabilitering Saksopplysninger Historikk - bakgrunn IKS Namdal Rehabilitering er et interkommunalt rehabiliteringssenter med 26 senger, treningssal og basseng. Det eies av 15 kommuner, alle i Namdalen og Bindal i Nordland og er i dag organisert som to interkommunale selskap et eiendomsselskap for bygget og et for drift av senteret. Senteret hadde ved oppstart vært planlagt i 10 år, vedtatt bygd og formelt organisert i 2003, påbegynt bygd i 2004 og vært i drift siden Senteret er delvis finansiert over opptrappingsplan for eldreomsorg ved at eierkommunene meldte inn sine behov for egne rehabiliteringsplasser. Det var det eneste kommunesamarbeidet som ble finansiert på denne måten. Det er gitt statstilskudd for ca 23 millioner. Selskapet har 27 eierandeler fordelt på eierkommunene. Senteret selger tjenester i hovedsak til eierkommunene og spesialiserte rehabiliteringstjenester til Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er det solgt tjeneseter til NAV. Selskapene har ikke hatt som formål å gå med overskudd som skal deles ut til eierne. Formålet er å levere gode helsetjenester. Eierkommunene behandlet og vedtok dagens organisering av driften på rehabiliteringssenteret gjennom vedtak gjort i 2002 og For bla å sikre at det skulle være høyt fokus på eiendommene, vedtok man å ha et driftsselskap og et eiendomsselskap med lik eierstruktur. Driftsselskapet har et styre bestående av 7 medlemmer, mens 3 av disse også utgjør styret i eiendomsselskapet. Endringer i mvakompensasjon for kommunene Senteret har fått full momskompensasjon for bygg og drift fra byggestart. I januar 2008 mottok kommunene et brev fra Skattedirektoratet om endringer i Lov om kompensasjon for kommuner - Lovendringen er et tillegg 4.4. Lovendringen sier at en del offentlig økonomisk aktivitet ikke er kompensasjonsberettiget. Bakgrunnen var en dom i ESA om en del av kompensasjonsordningen som omfatter virksomhetsområder som er unntatt merverdiavgift og hvor kommuner. og interkommunale sammenslutninger. mot vederlag tilbyr tjenester i konkurranse med private.

5 Senteret omfattes av lovendringen for den delen som vi selger til Helseforetak Midt-Norge. Urettmessig mottatt kompensasjon skal i utgangspunktet tilbakebetales. Foreldelsesfristen er 10 år. Salg av rehabiliteringstjenester er en ikke avgiftspliktig tjeneste og selskapet kan ikke kreve fradrag for inngående avgift. Vi har brakt i erfaring, uten noen omfattende undersøkelse, at andre rehabiliteringssentre som drives av ideelle organisasjoner får en form for momskompensasjon. Det synes som rent offentlige selskap og antagelig noen private selskap ikke får kompensasjon. Det skapes derfor ikke nye like konkurranseforhold og virker som det er ulik behandling av institusjonene. Framtid IKS Namdal Rehabilitering skal framover tilpasse seg ordningen ved sammenslåing av selskapene og annen omorganisering og bare kreve momskompensasjon for den andelen av tjenestene som selges til eierkommunene. Ny lov skal derfor følges. Selskapet har fått bekreftet at driften kan sees på som en enhet for tidligere regnskapsår, samt inneværende. Det er imidlertid en forutsetning at selskapene slås sammen slik at vi fremstår som ett momsobjekt. Ved å gjøre dette vil evt fremtidig diskusjon om det skal betales mva av leie fra eiendomsselskapet ikke lenger være reell. For 2009 har revisjonen signalisert at en aksepterer å se selskapene som en enhet noe som medfører en betydelig økonomisk gevinst for selskapene sett under ett. Hvis en velger å ikke slå sammen selskapene vil en måtte betale mva for leien til eiendomsselskapet. Senteret har heller ikke fått krav om å tilbakebetale mva knyttet til selve bygget ( anslag 15.mill), og en kan implisitt lese at det ikke vil fremsettes krav om dette i det selskapene er å betrakte som en enhet. Ved manglende sammenslåing av selskapene vil imidlertid vår argumentasjon svekkes, og det er trolig at vår revisjon ikke vil godta våre tidligere mva disponering. I årene fremover vil selskapet ikke kunne kreve å få refundert mva for den delen av driften som selges til ikke mvapliktige kjøpere ( les: Helseforetak, og evt NAV. Dette vil medføre økte kostnader for selskapet, dog i betydelig mindre grad enn om en velger å ikke slå sammen selskapene. Ett eller to selskap Eierne valgte i 2002 og 2003 å ha to selskaper. Årsaken var at man skulle ha fokus på drift av et nytt bygg og ikke bare på alle utfordringene med daglig drift av senteret. Selskapene har identiske eiere og nesten identiske vedtekter. Ingen har som formål å gå med overskudd. Lånene er i eiendomsselskapet og husleien skal dekke kapitalkostnader, vedlikehold og noen driftsutgifter. Selskapene bør derfor kunne ses som et selskap avgiftsmessig og at det derfor ikke kreves merverdiavgift for husleien. Hadde man vist om lovendringen og mulig krav om mva på husleie, ville det selvsagt bare vært et selskap fra starten av. Mva spørsmålet De spørsmål som er stilt i forbindelse med at selskapene har meldt inn mva i forhold til EØSdom mener vi nå at er avklart. De kommuner som har meldt inn uberettiget mva har fått denne tilbakeført gjennom økt rammetilskudd slik departementet varslet. Namdal rehabilitering har ikke fått tilbakemelding, men i og med at de andre som har meldt inn mva har fått sine saker avsluttet velger vi å betrakte denne saken som avsluttet for oss også.

6 Dette kan vi begrunne med at Namdal Rehabilitering har fulgt de retningslinjer som er besluttet, og at andre som har gjort dette har fått sine saker avsluttet. Som vedlegg 1 ( brev fra KomRev ) viser så anbefaler de helt klart at selskapene slås sammen til et selskap. Dette i hht den argumentasjon vi har brukt i denne problemstillingen at selskapene måtte sees på som en enhet, og ikke et eiendomsselskap og et driftsselskap. En sammenslåing av selskapene vil bla bidra til at en ikke trenger å beregne mva av husleie til den delen av selskapet som retter seg mot ikke mvapliktig virksomhet ( les: spesialisert rehabilitering) Det vises forøvrig til egen sak om denne problemstillingen fremlagt for representantskapsmøtet. Sammenslåing av selskap Som en direkte følge av mva-saken bør selskapene slås sammen. Det vises også her til egen presentasjon og vedtak i Representantskapsmøtet. Ved å slå sammen selskapene vil en bekrefte argumentasjon knyttet til mva-spørsmålet og en vil aktivt følge opp anbefalingen fra KomRev. Regnskapsfører er satt i gang med forberedelser til dette. Det vil bla sendes ut kreditorvarsel i forkant av planlagt sammenslåing. Representantskapet fattet følgende vedtak i møte i april 2009: 1 Representantskapsmøtet ber styret ved Namdal Rehabilitering eiendom og drift fortsette prosessen ved å slå sammen selskapene med lik eierstruktur som selskapene har per i dag. 2 Sammenslåing av selskapene bes gjennomført per virkning fra Vurderinger utført av KS-Advokatene Spørsmålet om mva og hva en praktisk bør gjøre er et område med liten ( les: ingen) rettspraksis. Styret har derfor gjennom medlemsskapet i KS-Bedrift fått deres advokater til å foreta en vurdering av juridiske forhold. Deres tilbakemelding er vedlagt. Som det fremkommer i vurderingen fra KS er det lite rettspraksis på dette området. KS advokatene anbefaler en sammenslåing til eiendomsselskapet. Det vises videre til vurderinger som KS advokatene har gjort i fht mva og skattemessige forhold. Endring av vedtekter De to selskapene eiendom og drift har i all hovedsak hatt likelydende vedtekter. I de nye reviderte vedtektene er det kun gjort tilpassninger til disse. Under følger en kort redegjørelse for endringene som er foretatt. 1 Navn Navn endret til Namdal Rehabilitering IKS. Tidligere var det referert til hhv eiendom og drift. 5 Innskudd og eierandel Her er det foretatt endringer i første avsnitt. Eierandelene i eiendom var kr , og kr i driftsselskapet. Dette er i forslag til nye vedtekter endret til kr ,-. 9 Representantskapets møter

7 Her er det foretatt en mindre endring under det som står under det representantskapsmøtet skal behandle innen utgangen av oktober pkt 2. Her lyder nå nytt punkt 2. : Året etter hvert kommunevalg og annen hvert år etter kommunevalg valg av styre, herunder styreleder og nestleder samt fastsettelse av styrets godtgjørelse. Dette er gjort for at valg skal gjøres i hht det som er vært praksis per i dag. Tidligere sto det at valg skulle gjøres etter hvert kommunevalg. 11 Styret Her har man beholdt teksten fra vedtektene i driftsselskapet med 7 medlemmer. Styret i eiendomsselskapet har bestått av 3 medlemmer valgt av styret i driftsselskapet. Det er ellers ikke gjort endringer i dette punktet. 17 Låneopptak og garantistillelse Her hadde eiendomsselskapet en øvre ramme på kr 68. mill, mens driftsselskapet hadde en øvre ramme på 8 mill. Det er her foretatt en endring slik at selskapets øvre låneramme er kr 76 mill. Avslutning Et interkommunalt samarbeid organisert gjennom IKS lovgivningen stiller store krav til eierne. Rammene for drift av rehabiliteringsinstitusjoner er betydelig endret etter at senteret ble vedtatt bygd. Eierkommunene har vedtatt at senteret skal være en del av deres tilbud gjennom den statlige satsningen på eldreomsorg. Senteret har som følge av dette nytt godt av en gunstig finansiering. Når senteret i dag har store utfordringer knyttet bla til avtaler med eksterne parter, skyldes dette bla omleggingen av finansieringsordninger som tidligere ble administrert av Rikstrygdeverket. Dette er nå i sin helhet overført til Helseforetakene. Selskapets økonomiske utvikling fra 2006 til d.d kan fremstilles slik: Driftselskap Driftsresultat Kassakreditt Eiendom Driftsresultat Kassakreditt Langsiktig lån Senteret har de senere år klart å få driften i balanse.

8 I fremtiden er det grunn til å anta at Namdal rehabilitering kan få en funksjon for sine eiere i gjennomføringen av Samhandlingsreformen. Styret har tatt initiativ for å få etablert et prosjekt knyttet til dette. Det alle eiere må være meget bevist er at senteret i fremtiden må være et tilbud som er en integrert del av de kommunale tjenestene, da salg av tjenester per i dag ikke vil være tilstrekkelig for å sikre driften. Saksfremlegget i denne saken er forelagt KS-advokatene for vurdering av vedtak, og ordlyd i dette. Som i alle IKS er man avhengig av at alle eierkommuner fatter likelydende vedtak. Disse må også fattes i god tid innen utgangen av Forslag til vedtak: 1. Kommunestyrets vedtak fattes under forutsetning av at det fattes likelydende vedtak i samtlige 15 eierkommuner. 2. Kommunestyret vedtar at IKS Namdal Rehabilitering drift slås sammen med IKS Namdal Rehabilitering eiendom. 3. IKS Namdal Rehabilitering Eiendom blir overtakende selskap. Nytt navn på det sammenslåtte selskapet blir Namdal Rehabilitering IKS. 4. Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for det sammenslåtte selskapet 5. Sammenslåing av selskapene gjøres fra Styret for IKS Namdal Rehabilitering Drift utgjør styret i nytt sammenslått selskap.

9

10 NOTAT Fra: Adv flm Tom Venstad Til: KomRev Trøndelag IKS FUSJON AV IKS NAMDAL REHABILITERING; EIENDOMS- OG DRIFTSSELSKAPENE 1 Innledning Nedenfor vurderes selskapsrettslige, skatterettslige og enkelte avgiftsmessige spørsmål vedrørende fusjon av IKS Namdal rehabilitering Høylandet / Eiendom og IKS Namdal rehabilitering Høylandet / Drift. Som avtalt har jeg gitt en forholdsvis kort oversikt over de sentrale problemstillingene, uten å drøfte gjennomføringen i detalj. Til grunn for vurderingene ligger opplysninger fra revisjonsdirektør Tove Melgård gitt i e- post av 28. mai i år, samt kopi av de to selskapenes selskapsavtaler, oversendt i e-post av 21. august i år. Temaene som gjennomgås i notatet er: - Selskapsrettslige rammer for fusjonen (kapittel 2) - Kan skattelovens regler om skattefrie fusjoner brukes og hvilke skattemessige forhold må tas i betraktning? (kapittel 3) - Utløser fusjonen plikt til å svare dokumentavgift? (kapittel 4) - Fusjon og momskompensasjon (kapittel 5) Til slutt gis en samlet oppsummering i kapittel 6. 2 Kort om selskapsrettslige regler og gjennomføring av transaksjonen Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr 6 har ingen bestemmelser om fusjon av interkommunale selskaper. Dersom man gjennomfører en fusjon av interkommunale selskaper etter mønster av bestemmelsene om fusjon i aksjelovene

11 kapittel 13, vil transaksjonen med stor grad av sikkerhet bli avvist av Foretaksregisteret, fordi det ikke finnes tilsvarende regler for IKS. Temaet fusjon av interkommunale selskaper synes ikke å være behandlet i juridisk litteratur. Transaksjonen kan i stedet gjennomføres ved at det ene selskapet oppløses og avvikles i henhold til bestemmelsene i IKS-loven 32 til 37. Det innebærer blant annet at det må etableres et avviklingsstyre og sendes ut kreditorvarsel etter bestemmelsene i lovens 33. IKS-loven omtaler ikke eksplisitt opptak av nye deltakere. Etter mitt skjønn må det likevel være adgang til å ta opp nye deltakere i selskapet, med endring av selskapsavtalen. Det innebærer at det ene selskapet kan videreføres som overtakende selskap. Eiendelene i det avviklede selskapet må skytes inn i det selskapet som skal videreføres. Deltakerne i det overdragende selskapet blir deltakere i det overtakende selskapet. Selskapsavtalen må endres slik at man får ønsket fordeling av eierandeler mv. etter transaksjonen. Det vises til bestemmelsene i IKS-loven 4. Selv om transaksjonen ikke er en fusjon i selskapsrettslig forstand, velger jeg å bruke betegnelsen fusjon videre i notatet. 3 Skattemessige forhold Utgangspunktet etter skatteloven er at en transaksjon som beskrevet i punkt 2 vil utløse beskatning. Utgangspunktet er at eiendeler som overføres ved transaksjonen skal anses realisert, og realisasjonsbeskattes på selskapets hånd. I og med at eierne er fritatt for beskatning, oppstår ingen skattemessige virkninger på eiersiden. I det norske skattesystemet er det imidlertid vektlagt at skattereglene ikke skal hindre at selskaper får den mest hensiktsmessige organisasjonsformen. På denne bakgrunn har skatteloven (lov av 26. mars 1999 nr. 14) bestemmelser som muliggjør skattefri omdanning og omorganisering. Bestemmelsene finnes i skatteloven kapittel 11. I dette tilfellet skal selskapsformen videreføres uendret etter transaksjonen. De aktuelle bestemmelsene i skatteloven kapittel 11 er da 11-1 til Disse bestemmelsene dekker fusjon og fisjon av selskaper. Resten av bestemmelsene i skatteloven kapittel 11 gjelder transaksjoner som innebærer endring av organisasjonsform, og er ikke anvendelige her. Det fremgår ikke direkte av skatteloven kapittel 11 at bestemmelsene om skattefri fusjon og fisjon gjelder for IKS. Bestemmelsene gjelder i utgangspunktet for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, men etter 11-2 annet ledd kan andre selskaper fusjoneres uten skattlegging etter de samme prinsipper og vilkår. Det gjelder for Selskaper og sammenslutninger som er skattemessig likestilt med aksjeselskap og almennaksjelskap etter bestemmelsene i Skatteloven 10-1 første ledd annet og tredje punktum har følgende ordlyd:

12 Som likestilt med aksjeselskap regnes selskap mv. som nevnt i 2-2 første ledd b til e. For selskap mv. som nevnt i 2-2 første ledd f og g, gjelder bestemmelsene så langt de passer. IKS er omfattet av henvisningen til 2-2 første ledd g. Det innebærer altså at bestemmelsene om skattefri fusjon gjelder så langt de passer. Det må vurderes nærmere om bestemmelsene om skattefri fusjon passer i dette tilfellet: For det første må det tas i betraktning at det ikke gjelder selskapsrettslige bestemmelser om fusjon av IKS, slik som det gjør for aksjeselskaper. Men dette forholdet kan ikke være avgjørende. Det fremgår av skatteloven 11-3 at bestemmelsene om skattefri fusjon også gjelder for blant annet ansvarlige selskaper, hvor det heller ikke foreligger selskapsrettslige bestemmelser om skattefri fusjon. Riktignok regulerer skatteloven 11-3 selv hvordan fusjonen skal gjennomføres for ANS, uten at det finnes tilsvarende bestemmelser for IKS. Men det kan etter mitt skjønn ikke være avgjørende. Også bakenforliggende hensyn og formålsbetraktninger tilsier at bestemmelsene om skattefrie fusjoner bør passe for IKS. Formålet med bestemmelsene er å unngå at skattesystemet hindrer omorganiseringer som er bedriftsøkonomisk sett ønskelige. Næringsvirksomhet skal med andre ord kunne organiseres på optimal måte, uten skattemessige bindinger. Formålet med denne transaksjonen er i samsvar med dette. Jeg kan heller ikke se at det er tekniske forhold knyttet til gjennomføringen av transaksjonen, som tilsier at reglene om skattefrie fusjoner ikke passer. Finansdepartementet har i en uttalelse av 14. januar 1999 lagt til grunn at et IKS med delt ansvar (DA) kan innfusjonere et heleid datteraksjeselskap uten beskatning. 1 Begge selskapene var kraftforetak underlagt de særlige beskatningsreglene i skatteloven og 19A. Et alminnelig utgangspunkt i reglene om skattefrie fusjoner er at selskapene må ha samme ansvarsform. I administrativ praksis har det imidlertid i en viss utstrekning vært godtatt skattefri fusjon mellom selskaper med ulik ansvarsform. I dette tilfellet gjaldt det altså fusjon mellom selskaper med ulik ansvarsform. Det kan hevdes at når departementet i denne uttalelsen har godtatt fusjoner for IKS i et tilfelle med ulik ansvarsform, bør det fra et mer til det mindre synspunkt også være adgang til skattefri fusjon mellom IKS med lik ansvarsform. Det må imidlertid tas i betraktning at uttalelsen gjaldt en spesiell type selskaper (kraftforetak), og at IKSet ikke var organisert etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6, som trådte i kraft 1. januar 2000 (jf. res. Nr 1098/1999). Etter min mening taler denne uttalelsen likevel klart for at skattefri fusjon kan gjennomføres for fusjonspartnere som begge er IKS. I tillegg må det i denne saken tas i betraktning at de to IKSene i ligningsmessig sammenheng allerede har vært behandlet som ett selskap. Dette tilsier at det bør kunne formaliseres at dette er ett selskap, uten realisasjonsbeskatning. 1 Uttalelsen er tilgjengelig på

13 Etter min vurdering bør altså skattelovens regler om skattefri fusjon kunne brukes i dette tilfellet. I det videre vil jeg kort omtale vilkårene for og konsekvensene av å benytte disse reglene. De mest sentrale bestemmelsene i denne sammenheng er skatteloven 11-2, 11-6 og Hovedinnholdet i disse bestemmelsene er at transaksjonen som utgangspunkt ikke utløser beskatning når det foreligger skattemessig kontinutitet. Med skattemessig kontinuitet menes at det overtakende selskap skal videreføre de skattemessige verdiene og ervervstidspunktene for eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Overdragende selskaps øvrige skatteposisjoner overtas på samme måte uendret av overtakende selskap. Skattefritaket omfatter ikke annet vederlag til deltaker enn andeler i selskap som direkte deltar i fusjonen. For fullstendighetens skyld nevnes skatteloven som gir adgang til å beskatte ved transaksjoner som er overveiende skattemotivert. Denne bestemmelsen er lite aktuell i denne saken. Jeg går ikke nærmere inn på dette, men viser til de aktuelle bestemmelsene. Konklusjon beskatning: Etter en samlet vurdering mener jeg det bør være grunnlag for å benytte skattelovens regler om skattefrie fusjoner i denne saken. Men det fremgår ikke eksplisitt av noen rettskilde at bestemmelsene kan anvendes i et tilfelle som dette. Løsningen er noe usikker. For sikkerhets skyld vil jeg anbefal at dere drøfter gjennomføringen nærmere med skatteog avgiftsmyndighetene. 4 Dokumentavgift Det er ønskelig å unngå dokumentavgift ved overføring av fast eiendom ved transaksjonen. Justisdepartementet har i rundskriv G 06/2005 av 21. juni 2005 orientert om fritak for dokumentavgift og tinglysningsgebyr ved fusjon mv. I rundskrivet heter det: Etter Justisdepartementets oppfatning bør alle fusjoner, fisjoner og omdanninger som bygger på kontinuitetsbetraktninger, behandles på samme måte i forhold til tinglysningsreglene. De hensynene som tilsier at det ikke bør stilles krav om formell overskjøting ved lovregulerte fusjoner, tilsier at det heller ikke bør stilles et slikt krav ved lovregulerte fisjoner og omdanninger. Departementets syn innebærer at det ikke skal betales dokumentavgift og tinglysingsgebyr i tilfeller der fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning etter reglene i aksjeloven kapittel 13, 14 og 15 eller allmennaksjeloven kapittel 13, 14 og 15. Dette omfatter også fusjoner mellom morselskap og heleid datterselskap etter aksjeloven og allmennaksjeloven og fusjoner mellom datterselskaper etter aksjeloven [---] Overdragelse av fast eiendom i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer som ikke gjennomføres etter et regelsett som bygger på kontinuitetsbetraktninger (for eksempel

14 sammenslåing av ansvarlige selskaper), skal fortsatt anses som en hjemmelsoverføring. Det vil dermed oppstå plikt til å betale tinglysningsgebyr og dokumentavgift. Etter ordlyden i rundskrivet er det noe uklart hvordan det blir med dokumentavgift mv. i vår sak. Det gjennomføres jo reelt sett en fusjon mellom to selskaper, og transaksjonen bygger på kontinuitet i skattemessig sammenheng. Samtidig foreligger det ingen selskapsrettslige regler om fusjon. Justisdepartementet opplyser på telefon at uttalelsen fortolkes slik at den kun gir adgang til fritak der det foreligger selskapsrettslig regulering. Dette illustreres blant annet av eksempelet i uttalelsen om sammenslåing av ansvarlige selskaper. Selv om en sammenslåing av ansvarlige selskaper gjennomføres etter reglene om skattefri fusjon i skatteloven, og bygger på kontinuitet, vil det ikke være adgang til å slippe dokumentavgift og tinglysningsgebyr, fordi det mangler selskapsrettslige regler om fusjon. Et slikt resultat virker lite konsistent med bakenforliggende hensyn og regelverket for øvrig, men synes likevel å være en riktig forståelse av rundskriv G-06/2005. Konklusjon dokumentavgift: Rundskriv G-06/2005 synes ikke å åpne for fritak for dokumentavgift i tilfeller hvor det ikke foreligger selskapsrettslig regulering av fusjon. For å unngå dokumentavgift, bør transaksjonen derfor gjennomføres slik at eiendomsselskapet blir overtakende selskap. 5 Momskompensasjon Det er reist spørsmål om forholdet til bestemmelsene om momskompensasjon, jf. lov av 2. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. IKS anses for å gå inn under kompensasjonsloven 2 b som gir loven anvendelse på interkommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller annen kommunal særlovgivning. Det er opplyst at eiendomsselskapet på feilaktig grunnlag har fått kompensasjon, og at man i stedet skulle ha benyttet forskrift med internnummer 117 (forskrift av 6. juni 2001 nr 573) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Jeg viser i denne forbindelse til kompensasjonsloven 4 annet ledd c bestemmer at det ikke gis kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast eiendom for salg eller utleie. Etter tredje ledd gis likevel kompensasjon for anskaffelser til boliger med helseformål eller sosiale formål. Det er ikke opplyst om kompensasjonen som er ytt på feil grunnlag kreves tilbakebetalt. Om kompensasjonen ikke er krevet tilbakebetalt, er det en viss risiko for at fusjonen i seg selv utløser et krav om korreksjon av utbetalt kompensasjon. Ved fusjonen vil det finne sted en overføring av eiendeler fra overdragende til overtakende selskap. Dersom det overføres eiendeler som det er gitt momskompensasjon for, oppstår det spørsmål om reglene om justering av kompensert merverdiavgift får anvendelse.

15 Etter kompensasjonsloven 16 skal det justeres for kompensert merverdiavgift ved endring i bruken eller overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom etter anskaffelsen, fremstillingen eller utførelsen. Det pliktes ikke å foreta justeringer mer enn 10 år regnet fra utløpet av året anskaffelsen, fremstillingen eller utførelsen ble foretatt. Med hjemmel i kompensasjonsloven 16 er det gitt utfyllende bestemmelser om justering av kompensert merverdiavgift, jf. 6 i forskrift av 12. desember 2003 nr (internnr 128) om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. I disse lov- og forskriftsbestemmelsene er det ikke gjort unntak fra justeringsplikten ved overføring i tilknytning til en fusjon. Isolert sett tilsier en ordlydsfortolkning av lovteksten et en fusjon kan utløse justering av gitt kompensasjon. Hovedformålet med justeringsbestemmelsen er imidlertid å unngå misbruk av kompensasjonsordningen ved å ta eiendom ut av den kompensasjonsberettigede virksomheten. I dette tilfellet tas eiendommen reelt sett ikke ut av den kompensasjonsberettigede virksomheten. Formålet med justeringsbestemmelsen tilsier at fusjonen ikke utløser et krav om justering. Ut i fra ordlyden i bestemmelsen synes det likevel klart at det skal justeres dersom eiendommen overdras fra overdragende selskap i et tilfelle som dette. Det synes også forutsatt i en fortolkningsuttalelse fra Skattedirektoratet av 18. februar at fusjon er en justeringshendelse, dvs. en hendelse som utløser et justeringskrav. Det må innebære at det i et fusjonslignende tilfelle, som her, skal justeres for kompensert merververdiavgift. Det synes imidlertid å være en mulighet for at justeringsplikt for kompensert merverdiavgift i overdragende selskap, kan føre til korresponderende tilbakejustering i overtakende selskap. I 6 i den nevnte forskriften med internnummer 128 heter det: Bestemmelsene om overføring av rett og plikt til å justere, herunder dokumentasjon mv., i forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer gjelder for øvrig så langt de passer. Den aktuelle forskriften som gjelder så langt den passer, er forskrift av 19. desember 2007 nr (internnummer 132) om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer. Denne forskriften har bestemmelser om overføring av justeringsplikt i kapittel 2. Avhengig av hvordan disse bestemmelsene blir anvendt, vil krav om justering av kompensasjon i overdragende selskap, bli motsvart av rejustering i overtakende selskap. I så fall vil et justeringskrav kun innebære en likviditetsulempe. Løsningene på dette punkt er imidlertid usikre. Jeg har pr telefon vært i kontakt med Steinar Berg i Skattedirektoratet, som mener at det er mye som taler for at regelverket anvendes slik. Men han tok imidlertid et visst forbehold, i og med at bestemmelsene er noe uklare. Konklusjon momskompensasjon: Hensett til den risikoen som eksisterer med hensyn til at en fusjon vil utløse plikt til å justere inn kompensert merverdiavgift, bør det ikke være selskapet som eier fast eiendom 2 Justeringsregler for fast eiendom og andre kapitalvarer anmodning om avklaring av enkelte generelle spørsmål. Uttalelsen er tilgjengelig på

16 som oppløses i forbindelse med transaksjonen. Transaksjonen bør gjennomføres slik at eiendomsselskapet blir overtakende selskap. 6 Oppsummering Det foreligger ingen selskapsrettslige regler om fusjon av IKS. Transaksjonen bør gjennomføres ved at det ene selskapet oppløses og avvikles i henhold til bestemmelsene i IKS-loven 32 til 37. Eiendelene i det avviklede selskapet må deretter skytes inn i det selskapet som skal videreføres (overtakende selskap). Det synes som om bestemmelsene om skattefrie fusjoner i skatteloven kapittel 11 kan benyttes i denne saken. Det innebærer at fusjonen kan gjennomføres uten å utløse beskatning. Overdragende selskaps skatteposisjoner vil bli videreført i det overtakende selskap. Også hensett til at selskapene allerede har vært behandlet skattemessig som ett selskap, bør det være uproblematisk å gjennomføre en skattefri fusjon, og dermed en formalisering av forholdet. Rettskildesituasjonen er imidlertid noe mangelfull/uklar, og for sikkerhets skyld vil det være en fordel å avklare dette nærmere med skatte- og avgiftsmyndighetene. Hensynet til å unngå dokumentavgift ved overføring av fast eiendom ved fusjonen, tilsier at eiendomsselskapet bør være overtakende selskap. Også risikoen for å motta krav om justering av kompensert merverdiavgift ved overføring av fast eiendom, tilsier at eiendomsselskapet bør være overtakende selskap. Jeg understreker at også rettskildene i tilknytning til dokumentavgift og merverdiavgift er noe uklare på dette punktet, og at gjennomføringen bør drøftes med skatte- og avgiftsmyndighetene med hensyn til dette.

17

18

19

20

Sentraladministrasjonen i Overhalla. Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan

Sentraladministrasjonen i Overhalla. Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2008/5057-2 Saksbehandler: Asle Lydersen Saksframlegg Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Sammenslåing av selskapene IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Drift og IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Eiendom

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Sammenslåing av selskapene IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Drift og IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Eiendom Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/8408-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Sammenslåing av selskapene IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Drift og IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Eiendom Utvalg

Detaljer

Sentraladministrasjonen i Overhalla. Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan

Sentraladministrasjonen i Overhalla. Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2008/5057-2 Saksbehandler: Asle Lydersen Saksframlegg Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/8650-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 og revisjon av handlingsprogrammet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/9701-3 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2012/8603-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 20.11.2012

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av 22.02.07 velger kommunestyret

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13)

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I GRAN KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND 1

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I GRAN KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND 1 1 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I GRAN KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND 1 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av velger kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1 EIENDOMMER MED FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2013 ETTER EIENDOMSSKATTELOVENS 7 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: 1. Eiendomsskatteloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2016/9483-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 22.11.2016

Detaljer

VEDTEKTER VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I ALSTAHAUG KOMMUNE MED ANVENDELSE AV SAKKYNDIGE NEMNDER.

VEDTEKTER VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I ALSTAHAUG KOMMUNE MED ANVENDELSE AV SAKKYNDIGE NEMNDER. VEDTEKTER VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I ALSTAHAUG KOMMUNE MED ANVENDELSE AV SAKKYNDIGE NEMNDER. KAP. I SAKKYNDIGE TAKSTNEMNDER. 1-1 Valg, sammensetning og valgperiode. I medhold av byskatteloven 4 og 5, jf.

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER 11/294-8 232 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 velger kommunestyret sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd til å verdsette

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune Side 1 Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune 9506 Side 2 INNHOLDFORTEGNELSE INNHOLDFORTEGNELSE... 2 KAP. I SAKKYNDIG NEMND... 3 KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERING... 4 KAP. III GJENNOMFØRING AV TAKSERING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005.

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. Vedtektene er gitt i medhold av 6 i Skatteloven for byene av 18.8.1911 (byskatteloven). Grunnlag for utskrivning av

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGIER 2010-2020 - SENIORTILTAK

ARBEIDSGIVERSTRATEGIER 2010-2020 - SENIORTILTAK Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen : 24.05.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007.

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og etter særskilt godkjenning fra Finansdepartementets

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Side 1 av 7 Eiendomsskattevedtekter Ibestad kommune Vedtatt 30.05.2013 Side 2 av 7 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling ArkivsakID 16/2579 Løpenr 3 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan 2017-2020 med Årsbudsjett 2017 - Endring av skattesats for eiendomsskatt Utvalg Saksnummer

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Rollag kommune

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13. KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Eiendomsskatt i Leka kommune LEKA KOMMUNE. K.sak 49/14

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Eiendomsskatt i Leka kommune LEKA KOMMUNE. K.sak 49/14 LEKA KOMMUNE Vedtekter for Eiendomsskatt i Leka kommune LEKA KOMMUNE K.sak 49/14 Kap. I Sakkyndig nemnd. 1-1 Verdsettelse av eiendommen Til å foreta verdsettelse av eiendommer i Leka kommune på bakgrunn

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret én eller flere

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Randaberg kommune

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Randaberg kommune Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Randaberg kommune KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av 10.12.2004, velger

Detaljer

Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.

Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Nord-Aurdal kommune Revisjon 2013.03.18 Vedtatt i kommunestyret i møte 25.04.2013 i sak KS 31/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8A-3 velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Nordre Land kommune på bakgrunn av

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00 Ekstraordinært formannskapsmøte Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 9/13 Eiendomsskattevedtekter

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Leka kommune Vedtatt av kommunestyret 05/11 Endret i k-sak /2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Leka kommune Vedtatt av kommunestyret 05/11 Endret i k-sak /2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Leka kommune Vedtatt av kommunestyret 05/11 Endret i k-sak /2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 Verdsettelse av eiendommer Til å foreta verdsettelse av eiendommer i Leka kommune

Detaljer

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND Side 1 av 6 BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ELVERUM KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ELVERUM KOMMUNE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ELVERUM KOMMUNE Kapittel I Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker 1-1. I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune Hurdal kommune Rådmann Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/1443-4 Arkiv: 232 Saksbeh: Kari Stoveland Sjursen Dato: 30.05.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 43/16 Formannskap 14.06.2016 85/16 Kommunestyre 23.06.2016

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND / SAKKYNDIG ANKENEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en Sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Arendal

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum

Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/403-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 02.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksframlegg Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksbehandler: Jostein Sørensen BOLIGER OG HYTTER SOM LEIES UT - SKAL I EIENDOMSSKATTESAMMENHENG BESKATTES SOM BOLIG/FRITIDSBOLIG ELLER NÆRING?

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Sande kommune

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1070-7 Saksbehandler: Svein-Åge Trøbakk, Plansjef Steinkjer kommune Ansvarlig leder: Per Morten Bjørgum,Enhetsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013 KAP. I SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen med unntak av vannkraftanlegg velger kommunestyret

Detaljer