Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Jostein Hildrum Ordfører Torunn Grønnesby Formannskapssekretær

2 Sakliste Saksnr Innhold PS 76/09 Interkommunalt Rehabiliteringssenter på Høylandet - Sammenslåing av drift- og eiendomsselskap PS 77/09 PS 78/09 PS 79/09 PS 80/09 PS 81/09 PS 82/09 PS 83/09 Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan Trafikksikkerhetsplan Rullering og revisjon Utbygging av "Kirkåkern" i Skage sentrum. Avtale med bygging. Einar Olsen as. Godkjenning av prosjektbeskrivelse. Søknad om dispensasjon og fradeling av boligtomt, Sellæg 31/1, Knut Sellæg. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg Rullering av prioritert handlingsprogram Søknad om spillemidler Gamle Sandmoen bru. Bevaring eller riving. Ranem bru. Valg av løsning for påhengt gangbane og bredde på kjørebane.

3 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2009/ Saksbehandler: Torunn Grønnesby Saksframlegg Interkommunalt Rehabiliteringssenter på Høylandet - Sammenslåing av drift- og eiendomsselskap Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 76/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling Overhalla kommunestyre vedtar: 1. Kommunestyrets vedtak fattes under forutsetning av at det fattes likelydende vedtak i samtlige 15 eierkommuner. 2. Kommunestyret vedtar at IKS Namdal Rehabilitering drift slås sammen med IKS Namdal Rehabilitering eiendom. 3. IKS Namdal Rehabilitering Eiendom blir overtakende selskap. Nytt navn på det sammenslåtte selskapet blir Namdal Rehabilitering IKS 4. Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for det sammenslåtte selskapet 5. Sammenslåing av selskapene gjøres fra Styret for IKS Namdal Rehabilitering Drift utgjør styret i nytt sammenslått selskap.

4 Dokumenter i saken S Interkommunalt Rehabiliteringssenter på Høylandet - Sammenslåing av drift- og eiendomsselskap I VS: Politisk sak sammenslåing av selskapene Drift og Eiendom Trond Stenvik Vedlegg 1 Brev fra KomRev av Vurdering av juridiske forhold - fra KS advokatene 3 Brev fra Skattedrirektoratet av jan om kompensasjon for merverdiavgift (ikke nummerert og datert og underskrevet 4 Nye vedtekter for IKS Namdal Rehabilitering Saksopplysninger Historikk - bakgrunn IKS Namdal Rehabilitering er et interkommunalt rehabiliteringssenter med 26 senger, treningssal og basseng. Det eies av 15 kommuner, alle i Namdalen og Bindal i Nordland og er i dag organisert som to interkommunale selskap et eiendomsselskap for bygget og et for drift av senteret. Senteret hadde ved oppstart vært planlagt i 10 år, vedtatt bygd og formelt organisert i 2003, påbegynt bygd i 2004 og vært i drift siden Senteret er delvis finansiert over opptrappingsplan for eldreomsorg ved at eierkommunene meldte inn sine behov for egne rehabiliteringsplasser. Det var det eneste kommunesamarbeidet som ble finansiert på denne måten. Det er gitt statstilskudd for ca 23 millioner. Selskapet har 27 eierandeler fordelt på eierkommunene. Senteret selger tjenester i hovedsak til eierkommunene og spesialiserte rehabiliteringstjenester til Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er det solgt tjeneseter til NAV. Selskapene har ikke hatt som formål å gå med overskudd som skal deles ut til eierne. Formålet er å levere gode helsetjenester. Eierkommunene behandlet og vedtok dagens organisering av driften på rehabiliteringssenteret gjennom vedtak gjort i 2002 og For bla å sikre at det skulle være høyt fokus på eiendommene, vedtok man å ha et driftsselskap og et eiendomsselskap med lik eierstruktur. Driftsselskapet har et styre bestående av 7 medlemmer, mens 3 av disse også utgjør styret i eiendomsselskapet. Endringer i mvakompensasjon for kommunene Senteret har fått full momskompensasjon for bygg og drift fra byggestart. I januar 2008 mottok kommunene et brev fra Skattedirektoratet om endringer i Lov om kompensasjon for kommuner - Lovendringen er et tillegg 4.4. Lovendringen sier at en del offentlig økonomisk aktivitet ikke er kompensasjonsberettiget. Bakgrunnen var en dom i ESA om en del av kompensasjonsordningen som omfatter virksomhetsområder som er unntatt merverdiavgift og hvor kommuner. og interkommunale sammenslutninger. mot vederlag tilbyr tjenester i konkurranse med private.

5 Senteret omfattes av lovendringen for den delen som vi selger til Helseforetak Midt-Norge. Urettmessig mottatt kompensasjon skal i utgangspunktet tilbakebetales. Foreldelsesfristen er 10 år. Salg av rehabiliteringstjenester er en ikke avgiftspliktig tjeneste og selskapet kan ikke kreve fradrag for inngående avgift. Vi har brakt i erfaring, uten noen omfattende undersøkelse, at andre rehabiliteringssentre som drives av ideelle organisasjoner får en form for momskompensasjon. Det synes som rent offentlige selskap og antagelig noen private selskap ikke får kompensasjon. Det skapes derfor ikke nye like konkurranseforhold og virker som det er ulik behandling av institusjonene. Framtid IKS Namdal Rehabilitering skal framover tilpasse seg ordningen ved sammenslåing av selskapene og annen omorganisering og bare kreve momskompensasjon for den andelen av tjenestene som selges til eierkommunene. Ny lov skal derfor følges. Selskapet har fått bekreftet at driften kan sees på som en enhet for tidligere regnskapsår, samt inneværende. Det er imidlertid en forutsetning at selskapene slås sammen slik at vi fremstår som ett momsobjekt. Ved å gjøre dette vil evt fremtidig diskusjon om det skal betales mva av leie fra eiendomsselskapet ikke lenger være reell. For 2009 har revisjonen signalisert at en aksepterer å se selskapene som en enhet noe som medfører en betydelig økonomisk gevinst for selskapene sett under ett. Hvis en velger å ikke slå sammen selskapene vil en måtte betale mva for leien til eiendomsselskapet. Senteret har heller ikke fått krav om å tilbakebetale mva knyttet til selve bygget ( anslag 15.mill), og en kan implisitt lese at det ikke vil fremsettes krav om dette i det selskapene er å betrakte som en enhet. Ved manglende sammenslåing av selskapene vil imidlertid vår argumentasjon svekkes, og det er trolig at vår revisjon ikke vil godta våre tidligere mva disponering. I årene fremover vil selskapet ikke kunne kreve å få refundert mva for den delen av driften som selges til ikke mvapliktige kjøpere ( les: Helseforetak, og evt NAV. Dette vil medføre økte kostnader for selskapet, dog i betydelig mindre grad enn om en velger å ikke slå sammen selskapene. Ett eller to selskap Eierne valgte i 2002 og 2003 å ha to selskaper. Årsaken var at man skulle ha fokus på drift av et nytt bygg og ikke bare på alle utfordringene med daglig drift av senteret. Selskapene har identiske eiere og nesten identiske vedtekter. Ingen har som formål å gå med overskudd. Lånene er i eiendomsselskapet og husleien skal dekke kapitalkostnader, vedlikehold og noen driftsutgifter. Selskapene bør derfor kunne ses som et selskap avgiftsmessig og at det derfor ikke kreves merverdiavgift for husleien. Hadde man vist om lovendringen og mulig krav om mva på husleie, ville det selvsagt bare vært et selskap fra starten av. Mva spørsmålet De spørsmål som er stilt i forbindelse med at selskapene har meldt inn mva i forhold til EØSdom mener vi nå at er avklart. De kommuner som har meldt inn uberettiget mva har fått denne tilbakeført gjennom økt rammetilskudd slik departementet varslet. Namdal rehabilitering har ikke fått tilbakemelding, men i og med at de andre som har meldt inn mva har fått sine saker avsluttet velger vi å betrakte denne saken som avsluttet for oss også.

6 Dette kan vi begrunne med at Namdal Rehabilitering har fulgt de retningslinjer som er besluttet, og at andre som har gjort dette har fått sine saker avsluttet. Som vedlegg 1 ( brev fra KomRev ) viser så anbefaler de helt klart at selskapene slås sammen til et selskap. Dette i hht den argumentasjon vi har brukt i denne problemstillingen at selskapene måtte sees på som en enhet, og ikke et eiendomsselskap og et driftsselskap. En sammenslåing av selskapene vil bla bidra til at en ikke trenger å beregne mva av husleie til den delen av selskapet som retter seg mot ikke mvapliktig virksomhet ( les: spesialisert rehabilitering) Det vises forøvrig til egen sak om denne problemstillingen fremlagt for representantskapsmøtet. Sammenslåing av selskap Som en direkte følge av mva-saken bør selskapene slås sammen. Det vises også her til egen presentasjon og vedtak i Representantskapsmøtet. Ved å slå sammen selskapene vil en bekrefte argumentasjon knyttet til mva-spørsmålet og en vil aktivt følge opp anbefalingen fra KomRev. Regnskapsfører er satt i gang med forberedelser til dette. Det vil bla sendes ut kreditorvarsel i forkant av planlagt sammenslåing. Representantskapet fattet følgende vedtak i møte i april 2009: 1 Representantskapsmøtet ber styret ved Namdal Rehabilitering eiendom og drift fortsette prosessen ved å slå sammen selskapene med lik eierstruktur som selskapene har per i dag. 2 Sammenslåing av selskapene bes gjennomført per virkning fra Vurderinger utført av KS-Advokatene Spørsmålet om mva og hva en praktisk bør gjøre er et område med liten ( les: ingen) rettspraksis. Styret har derfor gjennom medlemsskapet i KS-Bedrift fått deres advokater til å foreta en vurdering av juridiske forhold. Deres tilbakemelding er vedlagt. Som det fremkommer i vurderingen fra KS er det lite rettspraksis på dette området. KS advokatene anbefaler en sammenslåing til eiendomsselskapet. Det vises videre til vurderinger som KS advokatene har gjort i fht mva og skattemessige forhold. Endring av vedtekter De to selskapene eiendom og drift har i all hovedsak hatt likelydende vedtekter. I de nye reviderte vedtektene er det kun gjort tilpassninger til disse. Under følger en kort redegjørelse for endringene som er foretatt. 1 Navn Navn endret til Namdal Rehabilitering IKS. Tidligere var det referert til hhv eiendom og drift. 5 Innskudd og eierandel Her er det foretatt endringer i første avsnitt. Eierandelene i eiendom var kr , og kr i driftsselskapet. Dette er i forslag til nye vedtekter endret til kr ,-. 9 Representantskapets møter

7 Her er det foretatt en mindre endring under det som står under det representantskapsmøtet skal behandle innen utgangen av oktober pkt 2. Her lyder nå nytt punkt 2. : Året etter hvert kommunevalg og annen hvert år etter kommunevalg valg av styre, herunder styreleder og nestleder samt fastsettelse av styrets godtgjørelse. Dette er gjort for at valg skal gjøres i hht det som er vært praksis per i dag. Tidligere sto det at valg skulle gjøres etter hvert kommunevalg. 11 Styret Her har man beholdt teksten fra vedtektene i driftsselskapet med 7 medlemmer. Styret i eiendomsselskapet har bestått av 3 medlemmer valgt av styret i driftsselskapet. Det er ellers ikke gjort endringer i dette punktet. 17 Låneopptak og garantistillelse Her hadde eiendomsselskapet en øvre ramme på kr 68. mill, mens driftsselskapet hadde en øvre ramme på 8 mill. Det er her foretatt en endring slik at selskapets øvre låneramme er kr 76 mill. Avslutning Et interkommunalt samarbeid organisert gjennom IKS lovgivningen stiller store krav til eierne. Rammene for drift av rehabiliteringsinstitusjoner er betydelig endret etter at senteret ble vedtatt bygd. Eierkommunene har vedtatt at senteret skal være en del av deres tilbud gjennom den statlige satsningen på eldreomsorg. Senteret har som følge av dette nytt godt av en gunstig finansiering. Når senteret i dag har store utfordringer knyttet bla til avtaler med eksterne parter, skyldes dette bla omleggingen av finansieringsordninger som tidligere ble administrert av Rikstrygdeverket. Dette er nå i sin helhet overført til Helseforetakene. Selskapets økonomiske utvikling fra 2006 til d.d kan fremstilles slik: Driftselskap Driftsresultat Kassakreditt Eiendom Driftsresultat Kassakreditt Langsiktig lån Senteret har de senere år klart å få driften i balanse.

8 I fremtiden er det grunn til å anta at Namdal rehabilitering kan få en funksjon for sine eiere i gjennomføringen av Samhandlingsreformen. Styret har tatt initiativ for å få etablert et prosjekt knyttet til dette. Det alle eiere må være meget bevist er at senteret i fremtiden må være et tilbud som er en integrert del av de kommunale tjenestene, da salg av tjenester per i dag ikke vil være tilstrekkelig for å sikre driften. Saksfremlegget i denne saken er forelagt KS-advokatene for vurdering av vedtak, og ordlyd i dette. Som i alle IKS er man avhengig av at alle eierkommuner fatter likelydende vedtak. Disse må også fattes i god tid innen utgangen av Forslag til vedtak: 1. Kommunestyrets vedtak fattes under forutsetning av at det fattes likelydende vedtak i samtlige 15 eierkommuner. 2. Kommunestyret vedtar at IKS Namdal Rehabilitering drift slås sammen med IKS Namdal Rehabilitering eiendom. 3. IKS Namdal Rehabilitering Eiendom blir overtakende selskap. Nytt navn på det sammenslåtte selskapet blir Namdal Rehabilitering IKS. 4. Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for det sammenslåtte selskapet 5. Sammenslåing av selskapene gjøres fra Styret for IKS Namdal Rehabilitering Drift utgjør styret i nytt sammenslått selskap.

9

10 NOTAT Fra: Adv flm Tom Venstad Til: KomRev Trøndelag IKS FUSJON AV IKS NAMDAL REHABILITERING; EIENDOMS- OG DRIFTSSELSKAPENE 1 Innledning Nedenfor vurderes selskapsrettslige, skatterettslige og enkelte avgiftsmessige spørsmål vedrørende fusjon av IKS Namdal rehabilitering Høylandet / Eiendom og IKS Namdal rehabilitering Høylandet / Drift. Som avtalt har jeg gitt en forholdsvis kort oversikt over de sentrale problemstillingene, uten å drøfte gjennomføringen i detalj. Til grunn for vurderingene ligger opplysninger fra revisjonsdirektør Tove Melgård gitt i e- post av 28. mai i år, samt kopi av de to selskapenes selskapsavtaler, oversendt i e-post av 21. august i år. Temaene som gjennomgås i notatet er: - Selskapsrettslige rammer for fusjonen (kapittel 2) - Kan skattelovens regler om skattefrie fusjoner brukes og hvilke skattemessige forhold må tas i betraktning? (kapittel 3) - Utløser fusjonen plikt til å svare dokumentavgift? (kapittel 4) - Fusjon og momskompensasjon (kapittel 5) Til slutt gis en samlet oppsummering i kapittel 6. 2 Kort om selskapsrettslige regler og gjennomføring av transaksjonen Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr 6 har ingen bestemmelser om fusjon av interkommunale selskaper. Dersom man gjennomfører en fusjon av interkommunale selskaper etter mønster av bestemmelsene om fusjon i aksjelovene

11 kapittel 13, vil transaksjonen med stor grad av sikkerhet bli avvist av Foretaksregisteret, fordi det ikke finnes tilsvarende regler for IKS. Temaet fusjon av interkommunale selskaper synes ikke å være behandlet i juridisk litteratur. Transaksjonen kan i stedet gjennomføres ved at det ene selskapet oppløses og avvikles i henhold til bestemmelsene i IKS-loven 32 til 37. Det innebærer blant annet at det må etableres et avviklingsstyre og sendes ut kreditorvarsel etter bestemmelsene i lovens 33. IKS-loven omtaler ikke eksplisitt opptak av nye deltakere. Etter mitt skjønn må det likevel være adgang til å ta opp nye deltakere i selskapet, med endring av selskapsavtalen. Det innebærer at det ene selskapet kan videreføres som overtakende selskap. Eiendelene i det avviklede selskapet må skytes inn i det selskapet som skal videreføres. Deltakerne i det overdragende selskapet blir deltakere i det overtakende selskapet. Selskapsavtalen må endres slik at man får ønsket fordeling av eierandeler mv. etter transaksjonen. Det vises til bestemmelsene i IKS-loven 4. Selv om transaksjonen ikke er en fusjon i selskapsrettslig forstand, velger jeg å bruke betegnelsen fusjon videre i notatet. 3 Skattemessige forhold Utgangspunktet etter skatteloven er at en transaksjon som beskrevet i punkt 2 vil utløse beskatning. Utgangspunktet er at eiendeler som overføres ved transaksjonen skal anses realisert, og realisasjonsbeskattes på selskapets hånd. I og med at eierne er fritatt for beskatning, oppstår ingen skattemessige virkninger på eiersiden. I det norske skattesystemet er det imidlertid vektlagt at skattereglene ikke skal hindre at selskaper får den mest hensiktsmessige organisasjonsformen. På denne bakgrunn har skatteloven (lov av 26. mars 1999 nr. 14) bestemmelser som muliggjør skattefri omdanning og omorganisering. Bestemmelsene finnes i skatteloven kapittel 11. I dette tilfellet skal selskapsformen videreføres uendret etter transaksjonen. De aktuelle bestemmelsene i skatteloven kapittel 11 er da 11-1 til Disse bestemmelsene dekker fusjon og fisjon av selskaper. Resten av bestemmelsene i skatteloven kapittel 11 gjelder transaksjoner som innebærer endring av organisasjonsform, og er ikke anvendelige her. Det fremgår ikke direkte av skatteloven kapittel 11 at bestemmelsene om skattefri fusjon og fisjon gjelder for IKS. Bestemmelsene gjelder i utgangspunktet for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, men etter 11-2 annet ledd kan andre selskaper fusjoneres uten skattlegging etter de samme prinsipper og vilkår. Det gjelder for Selskaper og sammenslutninger som er skattemessig likestilt med aksjeselskap og almennaksjelskap etter bestemmelsene i Skatteloven 10-1 første ledd annet og tredje punktum har følgende ordlyd:

12 Som likestilt med aksjeselskap regnes selskap mv. som nevnt i 2-2 første ledd b til e. For selskap mv. som nevnt i 2-2 første ledd f og g, gjelder bestemmelsene så langt de passer. IKS er omfattet av henvisningen til 2-2 første ledd g. Det innebærer altså at bestemmelsene om skattefri fusjon gjelder så langt de passer. Det må vurderes nærmere om bestemmelsene om skattefri fusjon passer i dette tilfellet: For det første må det tas i betraktning at det ikke gjelder selskapsrettslige bestemmelser om fusjon av IKS, slik som det gjør for aksjeselskaper. Men dette forholdet kan ikke være avgjørende. Det fremgår av skatteloven 11-3 at bestemmelsene om skattefri fusjon også gjelder for blant annet ansvarlige selskaper, hvor det heller ikke foreligger selskapsrettslige bestemmelser om skattefri fusjon. Riktignok regulerer skatteloven 11-3 selv hvordan fusjonen skal gjennomføres for ANS, uten at det finnes tilsvarende bestemmelser for IKS. Men det kan etter mitt skjønn ikke være avgjørende. Også bakenforliggende hensyn og formålsbetraktninger tilsier at bestemmelsene om skattefrie fusjoner bør passe for IKS. Formålet med bestemmelsene er å unngå at skattesystemet hindrer omorganiseringer som er bedriftsøkonomisk sett ønskelige. Næringsvirksomhet skal med andre ord kunne organiseres på optimal måte, uten skattemessige bindinger. Formålet med denne transaksjonen er i samsvar med dette. Jeg kan heller ikke se at det er tekniske forhold knyttet til gjennomføringen av transaksjonen, som tilsier at reglene om skattefrie fusjoner ikke passer. Finansdepartementet har i en uttalelse av 14. januar 1999 lagt til grunn at et IKS med delt ansvar (DA) kan innfusjonere et heleid datteraksjeselskap uten beskatning. 1 Begge selskapene var kraftforetak underlagt de særlige beskatningsreglene i skatteloven og 19A. Et alminnelig utgangspunkt i reglene om skattefrie fusjoner er at selskapene må ha samme ansvarsform. I administrativ praksis har det imidlertid i en viss utstrekning vært godtatt skattefri fusjon mellom selskaper med ulik ansvarsform. I dette tilfellet gjaldt det altså fusjon mellom selskaper med ulik ansvarsform. Det kan hevdes at når departementet i denne uttalelsen har godtatt fusjoner for IKS i et tilfelle med ulik ansvarsform, bør det fra et mer til det mindre synspunkt også være adgang til skattefri fusjon mellom IKS med lik ansvarsform. Det må imidlertid tas i betraktning at uttalelsen gjaldt en spesiell type selskaper (kraftforetak), og at IKSet ikke var organisert etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6, som trådte i kraft 1. januar 2000 (jf. res. Nr 1098/1999). Etter min mening taler denne uttalelsen likevel klart for at skattefri fusjon kan gjennomføres for fusjonspartnere som begge er IKS. I tillegg må det i denne saken tas i betraktning at de to IKSene i ligningsmessig sammenheng allerede har vært behandlet som ett selskap. Dette tilsier at det bør kunne formaliseres at dette er ett selskap, uten realisasjonsbeskatning. 1 Uttalelsen er tilgjengelig på

13 Etter min vurdering bør altså skattelovens regler om skattefri fusjon kunne brukes i dette tilfellet. I det videre vil jeg kort omtale vilkårene for og konsekvensene av å benytte disse reglene. De mest sentrale bestemmelsene i denne sammenheng er skatteloven 11-2, 11-6 og Hovedinnholdet i disse bestemmelsene er at transaksjonen som utgangspunkt ikke utløser beskatning når det foreligger skattemessig kontinutitet. Med skattemessig kontinuitet menes at det overtakende selskap skal videreføre de skattemessige verdiene og ervervstidspunktene for eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Overdragende selskaps øvrige skatteposisjoner overtas på samme måte uendret av overtakende selskap. Skattefritaket omfatter ikke annet vederlag til deltaker enn andeler i selskap som direkte deltar i fusjonen. For fullstendighetens skyld nevnes skatteloven som gir adgang til å beskatte ved transaksjoner som er overveiende skattemotivert. Denne bestemmelsen er lite aktuell i denne saken. Jeg går ikke nærmere inn på dette, men viser til de aktuelle bestemmelsene. Konklusjon beskatning: Etter en samlet vurdering mener jeg det bør være grunnlag for å benytte skattelovens regler om skattefrie fusjoner i denne saken. Men det fremgår ikke eksplisitt av noen rettskilde at bestemmelsene kan anvendes i et tilfelle som dette. Løsningen er noe usikker. For sikkerhets skyld vil jeg anbefal at dere drøfter gjennomføringen nærmere med skatteog avgiftsmyndighetene. 4 Dokumentavgift Det er ønskelig å unngå dokumentavgift ved overføring av fast eiendom ved transaksjonen. Justisdepartementet har i rundskriv G 06/2005 av 21. juni 2005 orientert om fritak for dokumentavgift og tinglysningsgebyr ved fusjon mv. I rundskrivet heter det: Etter Justisdepartementets oppfatning bør alle fusjoner, fisjoner og omdanninger som bygger på kontinuitetsbetraktninger, behandles på samme måte i forhold til tinglysningsreglene. De hensynene som tilsier at det ikke bør stilles krav om formell overskjøting ved lovregulerte fusjoner, tilsier at det heller ikke bør stilles et slikt krav ved lovregulerte fisjoner og omdanninger. Departementets syn innebærer at det ikke skal betales dokumentavgift og tinglysingsgebyr i tilfeller der fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning etter reglene i aksjeloven kapittel 13, 14 og 15 eller allmennaksjeloven kapittel 13, 14 og 15. Dette omfatter også fusjoner mellom morselskap og heleid datterselskap etter aksjeloven og allmennaksjeloven og fusjoner mellom datterselskaper etter aksjeloven [---] Overdragelse av fast eiendom i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer som ikke gjennomføres etter et regelsett som bygger på kontinuitetsbetraktninger (for eksempel

14 sammenslåing av ansvarlige selskaper), skal fortsatt anses som en hjemmelsoverføring. Det vil dermed oppstå plikt til å betale tinglysningsgebyr og dokumentavgift. Etter ordlyden i rundskrivet er det noe uklart hvordan det blir med dokumentavgift mv. i vår sak. Det gjennomføres jo reelt sett en fusjon mellom to selskaper, og transaksjonen bygger på kontinuitet i skattemessig sammenheng. Samtidig foreligger det ingen selskapsrettslige regler om fusjon. Justisdepartementet opplyser på telefon at uttalelsen fortolkes slik at den kun gir adgang til fritak der det foreligger selskapsrettslig regulering. Dette illustreres blant annet av eksempelet i uttalelsen om sammenslåing av ansvarlige selskaper. Selv om en sammenslåing av ansvarlige selskaper gjennomføres etter reglene om skattefri fusjon i skatteloven, og bygger på kontinuitet, vil det ikke være adgang til å slippe dokumentavgift og tinglysningsgebyr, fordi det mangler selskapsrettslige regler om fusjon. Et slikt resultat virker lite konsistent med bakenforliggende hensyn og regelverket for øvrig, men synes likevel å være en riktig forståelse av rundskriv G-06/2005. Konklusjon dokumentavgift: Rundskriv G-06/2005 synes ikke å åpne for fritak for dokumentavgift i tilfeller hvor det ikke foreligger selskapsrettslig regulering av fusjon. For å unngå dokumentavgift, bør transaksjonen derfor gjennomføres slik at eiendomsselskapet blir overtakende selskap. 5 Momskompensasjon Det er reist spørsmål om forholdet til bestemmelsene om momskompensasjon, jf. lov av 2. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. IKS anses for å gå inn under kompensasjonsloven 2 b som gir loven anvendelse på interkommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller annen kommunal særlovgivning. Det er opplyst at eiendomsselskapet på feilaktig grunnlag har fått kompensasjon, og at man i stedet skulle ha benyttet forskrift med internnummer 117 (forskrift av 6. juni 2001 nr 573) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Jeg viser i denne forbindelse til kompensasjonsloven 4 annet ledd c bestemmer at det ikke gis kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast eiendom for salg eller utleie. Etter tredje ledd gis likevel kompensasjon for anskaffelser til boliger med helseformål eller sosiale formål. Det er ikke opplyst om kompensasjonen som er ytt på feil grunnlag kreves tilbakebetalt. Om kompensasjonen ikke er krevet tilbakebetalt, er det en viss risiko for at fusjonen i seg selv utløser et krav om korreksjon av utbetalt kompensasjon. Ved fusjonen vil det finne sted en overføring av eiendeler fra overdragende til overtakende selskap. Dersom det overføres eiendeler som det er gitt momskompensasjon for, oppstår det spørsmål om reglene om justering av kompensert merverdiavgift får anvendelse.

15 Etter kompensasjonsloven 16 skal det justeres for kompensert merverdiavgift ved endring i bruken eller overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom etter anskaffelsen, fremstillingen eller utførelsen. Det pliktes ikke å foreta justeringer mer enn 10 år regnet fra utløpet av året anskaffelsen, fremstillingen eller utførelsen ble foretatt. Med hjemmel i kompensasjonsloven 16 er det gitt utfyllende bestemmelser om justering av kompensert merverdiavgift, jf. 6 i forskrift av 12. desember 2003 nr (internnr 128) om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. I disse lov- og forskriftsbestemmelsene er det ikke gjort unntak fra justeringsplikten ved overføring i tilknytning til en fusjon. Isolert sett tilsier en ordlydsfortolkning av lovteksten et en fusjon kan utløse justering av gitt kompensasjon. Hovedformålet med justeringsbestemmelsen er imidlertid å unngå misbruk av kompensasjonsordningen ved å ta eiendom ut av den kompensasjonsberettigede virksomheten. I dette tilfellet tas eiendommen reelt sett ikke ut av den kompensasjonsberettigede virksomheten. Formålet med justeringsbestemmelsen tilsier at fusjonen ikke utløser et krav om justering. Ut i fra ordlyden i bestemmelsen synes det likevel klart at det skal justeres dersom eiendommen overdras fra overdragende selskap i et tilfelle som dette. Det synes også forutsatt i en fortolkningsuttalelse fra Skattedirektoratet av 18. februar at fusjon er en justeringshendelse, dvs. en hendelse som utløser et justeringskrav. Det må innebære at det i et fusjonslignende tilfelle, som her, skal justeres for kompensert merververdiavgift. Det synes imidlertid å være en mulighet for at justeringsplikt for kompensert merverdiavgift i overdragende selskap, kan føre til korresponderende tilbakejustering i overtakende selskap. I 6 i den nevnte forskriften med internnummer 128 heter det: Bestemmelsene om overføring av rett og plikt til å justere, herunder dokumentasjon mv., i forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer gjelder for øvrig så langt de passer. Den aktuelle forskriften som gjelder så langt den passer, er forskrift av 19. desember 2007 nr (internnummer 132) om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer. Denne forskriften har bestemmelser om overføring av justeringsplikt i kapittel 2. Avhengig av hvordan disse bestemmelsene blir anvendt, vil krav om justering av kompensasjon i overdragende selskap, bli motsvart av rejustering i overtakende selskap. I så fall vil et justeringskrav kun innebære en likviditetsulempe. Løsningene på dette punkt er imidlertid usikre. Jeg har pr telefon vært i kontakt med Steinar Berg i Skattedirektoratet, som mener at det er mye som taler for at regelverket anvendes slik. Men han tok imidlertid et visst forbehold, i og med at bestemmelsene er noe uklare. Konklusjon momskompensasjon: Hensett til den risikoen som eksisterer med hensyn til at en fusjon vil utløse plikt til å justere inn kompensert merverdiavgift, bør det ikke være selskapet som eier fast eiendom 2 Justeringsregler for fast eiendom og andre kapitalvarer anmodning om avklaring av enkelte generelle spørsmål. Uttalelsen er tilgjengelig på

16 som oppløses i forbindelse med transaksjonen. Transaksjonen bør gjennomføres slik at eiendomsselskapet blir overtakende selskap. 6 Oppsummering Det foreligger ingen selskapsrettslige regler om fusjon av IKS. Transaksjonen bør gjennomføres ved at det ene selskapet oppløses og avvikles i henhold til bestemmelsene i IKS-loven 32 til 37. Eiendelene i det avviklede selskapet må deretter skytes inn i det selskapet som skal videreføres (overtakende selskap). Det synes som om bestemmelsene om skattefrie fusjoner i skatteloven kapittel 11 kan benyttes i denne saken. Det innebærer at fusjonen kan gjennomføres uten å utløse beskatning. Overdragende selskaps skatteposisjoner vil bli videreført i det overtakende selskap. Også hensett til at selskapene allerede har vært behandlet skattemessig som ett selskap, bør det være uproblematisk å gjennomføre en skattefri fusjon, og dermed en formalisering av forholdet. Rettskildesituasjonen er imidlertid noe mangelfull/uklar, og for sikkerhets skyld vil det være en fordel å avklare dette nærmere med skatte- og avgiftsmyndighetene. Hensynet til å unngå dokumentavgift ved overføring av fast eiendom ved fusjonen, tilsier at eiendomsselskapet bør være overtakende selskap. Også risikoen for å motta krav om justering av kompensert merverdiavgift ved overføring av fast eiendom, tilsier at eiendomsselskapet bør være overtakende selskap. Jeg understreker at også rettskildene i tilknytning til dokumentavgift og merverdiavgift er noe uklare på dette punktet, og at gjennomføringen bør drøftes med skatte- og avgiftsmyndighetene med hensyn til dette.

17

18

19

20

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2009/467-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Eiendomsskatt i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 7/09 10.02.2009 Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g Les mer om: Årsoppgjørsrevisjon Utgiftsføring av avdrag på lån i kommuneregnskapet Nye avgiftsregler for fast eiendom konsekvenser

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang 1 KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Av advokat Hans O. Bang (à-jour per juli 2013) Innhold 1. Eiendomsskattevedtaket... 5 1.1 Lovhjemmel, jf. eiendomsskatteloven 1... 5 1.2 Avgjørelsesmyndighet,

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer