Årsrapport Årsberetning og regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort

2 ÅRSRAPPORT 2009 Sparebanken Narvik Bjørneungene Salt og Pepper i Polar Zoo der Sparebanken Narvik bidrar i form av forvertavtale. Foto: Polar Zoo Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning Innhold Tillitsvalgte

3 Styrets beretning 2009 Sparebanken Narvik er en selvstendig sparebank med en forvaltningskapital på 5,2 milliarder pr Banken har 53 årsverk fordelt på kontorer i Narvik, Bjerkvik og Kjøpsvik i Tysfjord kommune. Filialen på Drag ble avviklet høsten Resultatet for regnskapsåret viser et overskudd på 133,4 millioner kroner. Styret er tilfreds med at banken har styrket sin soliditet og fremstår med en kjerne - kapitaldekning på 19,31 % ved utgangen av Som følge av uroen i finansmarkedene ble Sparebanken Narvik i likhet med svært mange andre banker nødt til å skrive ned verdien av obligasjonsporteføljen i Det vesentligste av nedskrivningene er reversert i løpet av 2009, noe raskere enn forventet ved forrige årsskifte. andel på i overkant av 3 prosent. På vegne av aksjonær - bankene utfører Terra-Gruppen en rekke alliansepolitiske oppgaver og jobber for å sikre gode rammevilkår for eier - bankene. Gjennom Terra-alliansen oppnår medlemsbank - ene stordriftsfordeler på innkjøp av IT-tjenester og annen infrastruktur. Finanskonsernet leverer en rekke finansielle produkter og tjenester som sikrer bankene tilgang til et konkurransedyktig produktspekter. Gjennom Terra Boligkreditt kan banken tilby kundene boliglån til gode betingelser. Eierskapet i Terra-Gruppen er for banken strategisk begrunnet. Bankens utlånsportefølje har en relativt lav andel mislig - holdte lån, og andelen misligholdte lån var ved utgangen av året under 0,68 %. Bankens eierpost i Hurtigruten ASA ble i 2008 nedskrevet med 64,2 millioner kroner. Sparebanken Narvik forpliktet seg sammen med de øvrige største eierne i Hurtigruten til å være med i en emisjon i Hurtigruten ASA i 2009 på totalt ca 300 millioner kroner. Banken tegnet aksjer for 37,5 millioner kroner. Etter emisjonen har eierposten i Hurtig - ruten ASA utviklet seg positivt og det vesentligste av eierposten er i løpet av 2009 solgt med en regnskapsmessig gevinst på 69,0 millioner kroner. Det er sterk konkurranse i bankmarkedet både lokalt og nasjonalt, med økende fokus på betingelser fra forbruker - myndigheter og massemedia. Sparebanken Narvik er den klare markedslederen i privatmarkedet med en markedsandel på mellom 40 og 50 prosent i vårt markedsområde. Styret er tilfreds med at banken i 2009 har hatt vekst utover gjennomsnittlig kredittvekst i Norge. ALLIANSEN TERRA-GRUPPEN Terra-Gruppen er både en bankallianse og et finanskonsern som er et riksdekkende samarbeid mellom 78 selvstendige sparebanker i Norge samt Oslo Bolig- og Sparelag. Disse samarbeidspartene er også aksjonærer i Terra-Gruppen AS, der Sparebanken Narvik er tredje største eier med en eier - Sparebanken Narvik er opptatt av både topp og bredde i kultur - livet - her representert ved en av toppene, Heidi Ruud Ellingsen, på scenen på Folkets Hus under Vinterfestuka. Foto: Douglas Carr 3

4 ÅRSRAPPORT 2009 Sparebanken Narvik Som hovedsamarbeidspartner med Mjølner bidrar vi til aktivitet for over 400 barn. Her Mjølner minijenter under Beisfjord Mini. Foto: Fremover 4Styrets beretning REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av den økonomiske stillingen pr og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. REGNSKAP 2009 GENERELT Sammenlignbare tall for 2008 er angitt i parentes. RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2009 utgjorde 102,1 millioner kroner (133,5 millioner kroner). Reduksjonen kommer som en følge av lavere marginer på utlån og innskudd. Rentenetto pr er 2,01 %, som er en reduksjon fra 2,75 % ved inngangen av året. Banken mot - tok 0,1 millioner kroner i utbytte på sin aksjeportefølje (3,7 millioner kroner). Reduksjonen skyldes i hovedsak bortfall av utbytte fra Terra Gruppen. Netto provisjonsinntekter var 22,0 millioner kroner i 2009 (23,3 millioner kroner). Banken har i 2009 redusert gebyrene på deler av automatiserte betalingstjenester. Netto verdiendring og gevinst/tap på omløpsmidler utgjorde 32,6 millioner kroner i 2009 (-34,1 millioner kroner). Kursgevinst på obligasjonsporteføljen alene påvirker resultatet før skatt med 25,6 millioner kroner. Det vesentligste av verdiøkningen er reversering av nedskrivningen av porteføljen som ble gjort i Bankens beholdning av omløpsaksjer har hatt en verdiøkning på 6,4 millioner kroner.

5 Driftskostnader Samlede driftskostnader utgjorde 73,0 millioner kroner (81,3 millioner kroner), en reduksjon på 8,3 millioner kroner i forhold til fjoråret. Samlede lønnskostnader for 2009 ble 30,5 millioner kroner og er en økning på 2,9 millioner fra året før. Bemanningsreduksjon høsten 2009 og resultat - basert avlønning utgjør 3,8 millioner kroner. Pensjonskost - nadene utgjør 4,9 millioner kroner (9,2 millioner kroner). Avskrivninger beløp seg til 5,5 millioner kroner (6,4 mil - lioner kroner). På tross av kostnadsreduksjoner er kost - nadsprosenten for ,1 % (50,6 %) og økningen kan tilskrives redusert rentenetto. Tap på utlån For 2009 ble det utgiftsført tap på 3 millioner kroner (25 millioner kroner). Dette utgjør 0,07 % av brutto utlån. Av årets tapskostnad er 1,6 millioner kroner konstaterte tap, mens det øvrige er økning av regnskapsmessige avset - ninger. Gevinst og verdiendringer på anleggsaksjer Banken har solgt store deler av sin eierpost i Hurtigruten ASA og sitter ved utgangen av 2009 med en eierandel på 1 %. Salget har gitt en regnskapsmessig gevinst på 69 millioner kroner. På resterende eierpost er det foretatt en reversering av tidligere års nedskrivning opp til gjennomsnittlig kostpris for aksjene. Dette gir en regnskapsmessig verdiøkning på 6,8 millioner kroner. Samlet har banken bokført 74,1 millioner kroner i netto gevinst på anleggsaksjer. Andelen utlån til næringsvirksomhet utgjør henholdsvis inklusiv og eksklusiv boligkredittporteføljen 19,4 % (20,1 %) og 24,1 % (23,6 %). INNSKUDD Ved årets slutt utgjorde innskudd fra kunder millioner kroner (2.645 millioner kroner), en økning på 7,4 % (-0,1 %). Innskuddsdekningen, forholdet mellom innskudd og utlån, utgjorde ved utgangen av året 67,4 % (63 %). EGENKAPITAL OG SOLIDITET Sparebanken Narvik er solid med en egenkapital på 587,2 millioner kroner, og en kapitaldekning i henhold til kapitalkravsforskriften på 19,31 % (15,76 %). Forskriftens minste - krav er 8 %. Bankens ansvarlige kapital er i sin helhet kjernekapital. FORVALTNINGSKAPITAL Pr var forvaltningskapitalen på millioner kroner (4.939 millioner kroner). Dette er en økning på 259 millioner kroner fra året før og tilsvarer en vekst på 5,2 %. Driftsresultatet Driftsresultatet i 2009 før tap og gevinst på anleggsaksjer ble 85,3 millioner kroner (45,3 millioner kroner). Driftsresultatet etter tap på utlån og gevinst på anleggsaksjer ble 156,4 millioner kroner (-43,9 millioner kroner). Skatt Årets skattekostnad er beregnet til 23,0 millioner kroner og resultat etter skatt 133,4 millioner kroner. UTLÅN Brutto utlån til kunder var pr på millioner kroner (4.201 millioner kroner), en økning på 14 millioner kroner eller 0,3 % (3,4 %). Bankens portefølje av utlån gjennom Terra Boligkreditt utgjorde i tillegg millioner kroner (731 millioner kroner), en økning på 287 millioner kroner. Samlet gir dette en utlånsvekst på 6,2 % (5,0 %). Sjømannskirkens venner har samlet krefter for fortsatt drift med Sparebanken Narvik som en av bidragsyterne. Foto: Fremover 5

6 ÅRSRAPPORT 2009 Sparebanken Narvik Marit Røsberg Jacobsen ble tildelt Sparebanken Narvik sin idrettspris for 2009 på kroner. Røsberg Jacobsen er et stort talent i både håndball og fotball og hun debuterte i oktober på J-15-landslaget i fotball. Foto: Fremover ÅRETS OVERSKUDD Årets overskudd etter skatt kr ,- som foreslås anvendt slik: Overført til gavefond kr ,- Overført til gaver kr ,- Overført til Sparebankens fond kr ,- Pengemarkedsrentene fortsatte i løpet av 2009 å falle mer enn styringsrenten. Tiltakene fra Staten, Norges Bank, ulike tiltakspakker internasjonalt sammen med reduksjon i styrings renta både her og i andre land har bidratt til dette. Fortsatt opplever bankene en differanse mellom pengemarkedsrenten og faktiske innlånskostnader. 6Styrets beretning RAMMEVILKÅR Gjennom våren og forsommeren 2009 fortsatte Norges Bank å redusere styringsrenten. I løpet av vel fem måneder ble renten redusert med 1,75 prosentpoeng til 1,25 pro - sent. Høsten 2009 la Norges Bank frem en ny rentebane. I følge denne rentebanen vil vi få en rentetopp omkring fem prosent i løpet av Ny rentebane ble etterfulgt av to rentehevinger på til sammen 0,50 prosentpoeng til 1,75 prosent. REGIONALE FORHOLD Regionen opplever igjen en svak befolkningsvekst og syssel settingen har holdt seg stabil. Regionen står foran en spennende utvikling og hvor det er vedtatt større utbygging av vindmøllepark på Nygårdsfjellet i regi av Nordkraft AS. Fullt utbygd vil årlig produksjon tilsvare årsforbruket til vel husstander. Nordkraft er av Enova tildelt investeringsstøtte på 200 millioner kroner til prosjektet. Den totale investeringen vil anslagsvis ligge på 400 millioner kroner. Anleggstiden antas å bli over to år før produksjon av energi kan starte.

7 Universitetssykehuset i Nord-Norge har vedtatt å bygge nytt sykehus i Narvik og vil i løpet av våren 2010 bestemme lokalisering. Sykehusdirektøren har uttalt at lokalsykehuset skal bevares og videreutvikles og at det vil bli satset på en nettverksmodell hvor de tre stasjonene Tromsø, Narvik og Harstad skal samhandle. Bruforbindelsen mellom Narvik og Øyjord er vedtatt i Nasjonal Transportplan. Endelig vedtak om igangsetting kan skje i 2010 med byggestart i Byggetiden estimeres til fire år og brua er planlagt åpnet for allmenn ferdsel i Hålogalandsbrua er sannsynligvis landsdelens viktigste stamveiprosjekt da etableringen av ARE-togene, Arctic Rail Express fra Oslo til Narvik gjennom Sverige, har gjort Narvik til Nord-Norges distribusjonssenter for gods. I tillegg har Stortinget bedt om at Evenes utredes som ho - ved flyplass til Norges nye jagerfly. Foruten grunnlagsinvesteringer på flyplassen vil dette medføre en økt syssel setting på minimum mennesker. Skulle valget falle på Evenes vil dette kunne gi positive ringvirkninger for hele regionen. MARKEDET Sparebanken Narvik er markedsleder i sitt markedsområde og er dermed i en særdeles konkurranseutsatt posisjon. Banken vil fremover fortsatt prioritere å styrke sin markedsposisjon gjennom en tydelig prisprofil sammen med fokus på porteføljeutvikling og mersalg på eksisterende kunder. Banken er den eneste fullintegrerte banken i vårt markedsområde der også de administrative funksjoner utføres lokalt. Det var fall i boligpriser i 2009 også i bankens markedsområde. Dette skyldes i hovedsak den usikkerhet som preget finansmarkedene. En normalisering ved økende etterspørsel og noe kortere omsetningstid er kjennetegn ved boligmarkedet ved inngangen til Ved inngangen til 2010 er det planlagt omkring 50 nye boenheter i Narvik. Som lokal sparebank, eid av innskyterne er banken opptatt av lokalsamfunnets interesser noe som igjen gjør sitt til at vi benytter store ressurser, både økonomisk og per - sonell messig, til nærings- og samfunnsutvikling, samt utvikling av idrett og kultur i regionen. Banken har i 2009 gitt et samlet økonomisk bidrag til idrett og kultur i vårt markeds område på 2,8 millioner kroner. Dette er fordelt med ca 1,8 millioner kroner til idrett, 0,5 millioner kroner til kultur og 0,5 millioner kroner i gaver. Sparebanken Narvik har hovedsamarbeidsavtale med blant annet Mjølner, VinterfestUka og Folkets Hus i tillegg til et stort antall mindre avtaler. I desember relanserte Sparebanken Narvik i samarbeid med Fremover Julestjerna hvor tilsammen 24 veldedige lag og foreninger mottok 145 tusen kroner til frivillig aktivitet. RISIKOSTYRING OG ORGANISERINGEN AV DENNE Gjennom den daglige virksomheten må banken fortløpende ta stilling til forhold som innebærer risiko. Styret har fastsatt rammer som innebærer lav til moderat risiko på viktige områder, og banken har en bevisst holdning til hvordan de enkelte disposisjoner påvirker risikoen. Styret mener at etablerte rammer og rutiner gir god styring med risikoen, men det vil hele tiden være fokus på å tilpasse risikostyringen til endrede rammebetingelser. Styret mottar risikorapporter kvartalsvis. Banken har besluttet å utkontraktere internrevisjonen til revisjonsfirmaet Ernst & Young. RISIKOVURDERING Bankens arbeid med finansiell risikostyring deles i følgende risikoområder: - Kredittrisiko - Likviditetsrisiko - Markedsrisiko - Operasjonell risiko Bankens risikovurdering bygger på gjennomgang av den internkontroll som er foretatt ved bankens avdelinger. Målet er å avklare om gjeldende rutiner følges og om nødvendige tiltak iverksettes ved rutinesvikt og endringer i interne og eksterne forhold. Vinterfestuka er en hyllest til byens historie og de som skapte den, og tradisjonene føres videre. Sparebanken Narvik er mangeårig samarbeidspartner med Vinterfestuka. Foto: Fremover 7

8 ÅRSRAPPORT 2009 Sparebanken Narvik Scenen på Folkets Hus har presentert kulturelle godbiter til byens befolkning i årtier, og Arthur Arntzen har kalt den norges beste. Her fra oppsettingen av Nøtteknekkeren. Sparebanken Narvik har bidratt til dette gjennom en langsiktig samarbeidsavtale. Foto: Fremover 8Styrets beretning KREDITTRISIKO OG FORVENTET TAPSUTVIKLING Kredittrisiko er historisk sett den største risiko i bankdrift og utgjøres primært av to forhold: - Manglende betjeningsevne hos låntager - Underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgode - havende. Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er primært knyttet til utlåns og garantiportefølje og i begrenset grad til verdipapirbeholdningen. Bankens aktivitet på kredittområdet styres av en kredittstrategi, som gir rammer for eksponering i ulike segmenter, kompetansekrav, geografisk markedsområde, organisering med videre. Styret har delegert en utlånsfullmakt til adm. direktør, som igjen har delegert dette videre til organisasjonen basert på kompetanse og risiko innenfor ulike segmenter. Kredittrisiko knyttet til utlån og garantier overvåkes blant annet gjennom rapportering av misligholdte og tapsutsatte engasjement, samt risikoklassifisering. Mislighold i prosent av brutto utlån har økt gjennom året fra 0,47 ved utgangen av 2008 til 0,68 ved utgangen av Øvrige tapsutsatte engasjement ble redusert fra 174,3 millioner kroner til 128,0 millioner kroner. Reduksjonen gjelder hovedsaklig større eiendomsengasjement. Risikoklassifiseringen viser at porteføljen ved utgangen av 2009 har tilnærmet samme risikospredning som ved utgangen av Det ble totalt bokført 3 millioner kroner i netto tap i Dette tilsvarer 0,07 prosent av brutto utlån. Individuelle nedskrivninger ble redusert med 1,1 millioner kroner til 45,3 millioner kroner, mens gruppenedskrivninger ble økt med 1,0 millioner kroner til 25,5 millioner kroner.

9 Banken har gjennom 2009 utøvd en forsiktig utlånspolitikk og kundene opplever også sterkere krav om egenkapital i nye engasjementer. Bankens samlede kredittrisiko anses som moderat. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko er risikoen for å ikke kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er dette den nest største risiko innenfor bankdrift. De fleste konkurser i bank er (trusler om) likviditetskonkurser, som et resultat av betydelige tap med påfølgende økt pris og dårlig tilgang på innskudd og likviditet. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid. For innskudd gjelder det motsatt hvor det i begrenset omfang foreligger oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere og banken er solid. Styret anser det derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og ser kundeinnskudd som langsiktig finansiering. Banken er avhengig av å hente likviditet i både det korte og det lange pengemarkedet. Det er vedtatt en likviditetsstrategi med tilhørende rapportering som skal sikre god og langsiktig likviditetsstyring. Banken har løpende oppfølging av likviditetssituasjonen på kort og lang sikt. For å dekke opp den kortsiktige likvidi - teten har banken etablert to kommiterte trekkrettigheter. En i DnB NOR på 100 millioner kroner, og en i Spare - banken1 Nord-Norge på 60 millioner kroner. Samtidig er det etablert kredittavtaler på oppgjørskonto i DnB NOR på 100 millioner kroner og pantsatt verdipapirportefølje i Norges Bank som gir tilgang til ytterligere lån på omkring 25,9 millioner kroner. Kredittavtalen på oppgjørskonti i DnB NOR er forbeholdt kortsiktige likviditetsbehov. Av bankens totale obligasjons- og sertifikatportefølje, som har en markedsverdi på omkring 531 millioner kroner, er verdipapirer for omkring 150 millioner kroner ikke pantsatt. Ved et langsiktig behov vil verdipapirporteføljens likviditet kunne benyttes. Innskudd fra kunder er bankens viktigste finansieringskilde, og utgjør sammen med langsiktige innlån og egen - kapital ved utgangen av året 107,2 % (103,5 %) av bankens illikvide eiendeler (utlån + anleggsmidler). Bankens likviditetsrisiko anses som lav. MARKEDSRISIKO Renterisiko Renterisiko er risiko for tap på grunn av endringer i det generelle rentenivået. I begrepet inngår også kursrisiko/ rentefølsomhet, det vil si endring i en obligasjons verdi ved endring av markedsrenten. Banken har 145 millioner kroner i fastrenteutlån som er fullt ut rentesikret. Obligasjonsutlån tilsvarende 54 millioner kroner har fast - rente som medfører risiko for tap ved endringer i rente - markedet, herav er 40 millioner kroner rentesikret. Avkastningen for de resterende obligasjonsutlånene på 477 millioner kroner er knyttet til Nibor, slik at rente endringer i markedet for denne delen av porteføljen gir liten risiko for både tap og gevinst. Obligasjons- og sertifikatinnlån utgjør millioner kroner. Rentekostnaden for obligasjons- og sertifikatinnlån er knyttet til Nibor. Fastrenteinnlån fra Norges Bank utgjør 230 millioner kroner og er rentesikret i sin helhet. Kundeinnskudd med fastrente utgjør 20 millioner kroner og er rente sikret i sin helhet. Bankens renterisiko vurderes som lav. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at bankens beholdning av og forpliktelser i andre valutaer skal medføre tap som følge av endringer i valutakurser. Kjøp av salg av valuta er for det vesentligste knyttet til våre kunders kjøp og salg av reise - valuta. Kontanter i valuta utgjør 0,9 millioner kroner. Banken er i enkelte tilfeller kjøper av obligasjoner notert i andre valutaer. Obligasjonsbeholdning i annen valuta utgjør 9,8 millioner kroner og er valutasikret i sin helhet. Banken har ikke garantier i valuta. Bankens valutarisiko vurderes som ubetydelig. Kursrisiko Bankens beholdning av aksjer og obligasjoner utsettes for kurssvingninger som etter loven skal bokføres minst ved hvert kvartalsregnskap. Balanseført beholdning av verdipapirer totalt er 627 mil lio - ner kroner. Obligasjoner og sertifikater Balanseført beholdning av obligasjoner og sertifikater er 531 millioner kroner ved utgangen av

10 ÅRSRAPPORT 2009 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik og Fremover lot i desember julestjerna skinne på lag, foreninger og tiltak i lokalsamfunnet som til vanlig ikke er så mye fremme i lyset. Hver dag i adventstida delte vi ut kroner til lag og foreninger basert på innsendte forslag, og det kom inn over 100 forslag. Julaften ble foreldreforeningene for dans og musikk ved Narvik Kulturskole valgt ut, og de fikk hele kroner som bidrag til sitt arbeid. Foto: Fremover Styrets beretning Aksjer omløp Banken har aksjer i en handelsportefølje som forvaltes eksternt. Porteføljens bokførte verdi er 17,2 millioner kroner hvorav 2,4 millioner kroner er kontantbeholdning. I bankens mandat til forvalter finnes retningslinjer for plassering i aksjer med lav til moderat risiko. Aksjer anlegg Balanseført beholdning av aksjer i anleggsportefølje er 79,3 millioner kroner ved utgangen av Av anleggsporte - føljen er 47,8 millioner kroner bokført verdi av bankens eierpost i Terra Gruppen AS, 11,6 millioner kroner er bankens eierpost i Hurtigruten ASA. Den øvrige anleggsporteføljen er spredt på mange relativt små poster. Bankens kursrisiko anses som moderat. Bankens samlede markedsrisiko anses som moderat. OPERASJONELL RISIKO Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. Banken har i henhold til forskrift etablert anti-hvitvasking systemer, og dedikert personell i banken er utpekt og har fått opplæring. Under normal drift anses likevel svikt i ITløsninger som den største operasjonelle risiko for en bank. Banken arbeider løpende med oppfyllelse av nye regelverk. Arbeidet inkluderer blant annet beskrivelse av arbeidsprosesser som vil bidra til sikring av kvaliteten av det arbeid som utføres. 10

11 Bankens ledere har avgitt egne vurderinger av internkontrollen i sine respektive avdelinger. Bankens operasjonelle risiko vurderes samlet sett som moderat. ARBEIDSMILJØ Banken har kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet. Dette er viktig for å skape gode resultater, og for å være en god og attraktiv arbeidsplass. Banken har etablert samarbeidsutvalg og arbeidsmiljøutvalg hvor både de ansatte og ledelsen deltar. Arbeidsmiljøet anses å være godt, og det har ikke vært skader eller ulykker i banken i LIKESTILLING Av totalt 53 fast ansatte pr. årsskiftet er det 34 kvinner og 19 menn. Av de seks valgte medlemmene til bankens styre er det 3 kvinner. Banken arbeider kontinuerlig for likestilling og mot diskriminering, herunder forhold omkring rekruttering, lønn, økt ansvar og avansement. YTRE MILJØ Bankens virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. Sykefraværet har for 2009 vært på 8,4 %, i all hovedsak langtidsfravær. Egenmeldt fravær utgjør mindre enn 0,9 %. Catharina Stiberg er i verdenstoppen i en verdensidrett. Hun vant i 2004 bankens idrettsstipend og Sparebanen Narvik vil også bidra til hennes satsing frem mot OL i London Foto: Fremover

12 ÅRSRAPPORT 2009 Sparebanken Narvik UTSIKTENE FREMOVER Menneskene i organisasjonen og relasjonen de har med våre kunder er en av bankens viktigste ressurser. Styret og administrerende direktør har som målsetting å jobbe aktivt for å beholde og forsterke dette konkurransefortrinnet. Banken vil arbeide aktivt for å opprettholde og styrke posisjonen som markedsleder gjennom kontrollert vekst innen både privat- og bedriftsmarkedet. Banken har en klar strategi om å benytte Terra Boligkreditt aktivt som avlastning av egen balanse for lån innenfor 60 % av vurdert verdi. Bruken av Terra Boligkreditt bidrar til å redusere bankens behov for ansvarlig kapital. Banken har potensial og målsetting om å øke andelen provisjonsinntekter. Det vil i 2010 bli jobbet aktivt og målrettet med å videreutvikle kundebasen og øke produktdekningsgraden. For å oppnå dette har banken som målsetting å yte enestående kundebehandling, tilby et bredt produkt - tilbud (produktspekter) innen alle forretningsområder med førsteklasses rådgivere. Banken vil arbeide aktivt med å serti fi sere rådgivere for å gi trygghet til våre kunder om at de råd vi gir skal være til beste for å ivareta kundens og bankens interesser. Samlet er det en ambisjon om at dette arbeidet skal skape en profesjonell og fremtidsrettet salgsorganisasjon som skal bidra til bankens langsiktige inntjening. Kostnadseffektiv drift vil fortsatt være et prioritert område i Det er gjennomført kostnadsreduserende tiltak som skal gi ytterligere kostnadsbesparelser. Usikkerhet er ventet å prege aksjemarkedet også i Banken har en svært begrenset portefølje av omløpsaksjer som forvaltes innenfor et stramt mandat, og dette forventes derfor i svært begrenset grad å påvirke bankens resultat. Det er forventet at man i 2010 og årene fremover kan gjøre tilbakeføringer på det resterende av tidligere nedskrivninger på obligasjonsporteføljen. Sparebanken Narvik vil jobbe aktivt for å beholde og styrke opplevelsen av merkevaren Sparebanken Narvik og Terra. Banken har som uttalt mål å være en aktiv bidragsyter i utvikling av samfunns-, kultur- og næringsliv i regionen. Styret i Sparebanken Narvik takker alle ansatte og tillitsvalgte for aktiv, engasjerende og positiv innsats i Videre takker styret alle bankens kunder for god oppslutning om banken. Arbeidet med å holde andelen misligholdte lån lav vil fort - satt prioriteres. Gjennom 2009 opplevde banken en økning i andel misligholdte lån. Det er en målsetting om at mislig - holdsandelen i løpet av 2010 kommer under 0,6 %. Etter - virkningene av finanskrisen gjør det ekstra vanskelig å anslå fremtidige tap på utlån. Styret forventer ikke at kommende års nedskrivninger vil overstige 0,3 % av samlede utlån. Styrets beretning 12

13 Styret i Sparebanken Narvik Fra venstre: Tone Horrigmoe (vara), Bjørn Bremer, Hans Larsen (Styrets leder), Bård Bergvoll (adm. direktør), Eirik Frantzen, Lise Bang Ericsson, Fay Hege Fredriksen og Grete Berg Jenssen. Foto: Rune Dahl Narvik 31. desember februar 2010 Styret i Sparebanken Narvik Hans Larsen Fay Hege Fredriksen Eirik Frantzen Styrets leder Lise Bang Ericsson Bjørn Bremer Grete Berg Jenssen Bård Bergvoll Adm. direktør 13

14 ÅRSRAPPORT 2009 Sparebanken Narvik Resultatregnskap 2009 Noter Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Resultatregnskap 2 Rentekostnader og lignende kostnader 6.a 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter 10.d Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3.b Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter

15 Noter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger Nedskrivning Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån 2.f Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 12.1 Nedskrivning/reversering av nedskrivning 4.c Gevinst/tap Skatt på ordinært resultat 10.a VI Resultat av ordinær drift etter skatt VII Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer 17.1 Overføringer Overført fra sparebankens fond 7.a Sum overføringer Disponeringer Overført til sparebankens fond 7.a Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer

16 ÅRSRAPPORT 2009 Sparebanken Narvik Balanse pr Balanse EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Andeler i ansvarlige selskaper Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel 10.a Andre immaterielle eiendeler 5.b Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler 12.1 Finansielle derivater Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 13.1 Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER

17 GJELD OG EGENKAPITAL Noter GJELD 14 Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Annen gjeld 6.c 17.3 Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 9.d 19.1 Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital 6.a 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL 22 Opptjent egenkapital 7.a 22.2 Sparebankens fond Gavefond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN 23 Betingede forpliktelser 10.c Narvik 31. desember februar 2010 Styret i Sparebanken Narvik Hans Larsen Fay Hege Fredriksen Eirik Frantzen Styrets leder Lise Bang Ericsson Bjørn Bremer Grete Berg Jenssen Bård Bergvoll Adm. direktør 17

18 ÅRSRAPPORT 2009 Sparebanken Narvik Noter til årsregnskapet Noter INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle regnskapsprinsipper a Generelle regnskapsprisipper b Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring c Valuta Utlån og tap på utlån a Utlån, garantier etter sektorer/næringer b Utlån, garantier etter risikogrupper c Klassifiseringssystem d Brutto utlån og garantier fordelt på geografiske risikoområder e Verdsettelse - beskrivelser - definisjoner f Tap på utlån og garantier Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning a Verdsettelse b Porteføljen fordeler seg som følger: c Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Aksjer og eierinteresser a Verdsettelse b Opplysninger om aksjer og andeler c Beholdningsendring anleggsmidler Varige driftsmidler a Verdsettelse b Spesifikasjon av postene Gjeld a Likviditet - finansiering - rentekostnader b Finansielle derivater c Annen gjeld Ansvarlig kapital a Egenkapital endring b Kapitaldekning Likviditetsforhold - finansiering a Restløpetid for hovedposter b Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser c Kontantstrømanalyse Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte a Årsverk b Ytelser til ledende personer m.v c Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: d Pensjonsforpliktelser Diverse andre tilleggsopplysninger a Skatt b Sikringsfondsavgift c Betingede forpliktelser d Gebyrer e Store enkelttransaksjoner

19 1. Generelle regnskapsprinsipper 1.a Generelle regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsstan dar - der. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte poster i regnskapet. Alle tall er oppgitt i kroner så fremt det ikke spesifikt er angitt noe annet. Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekter. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke mottatte, inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og egenkapitalbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån periodiseres i tråd med god regnskapsskikk. 1.b Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Bankens inntekter kommer fra et ensartet geografisk marked. Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. 1.c Valuta Beholdningene i utenlandsk valuta korrigeres daglig opp mot valutakursen og differansen bokføres som gevinst/tap i resultatregnskapet. 2. Utlån og tap på utlån 2.a Utlån, garantier etter sektorer/næringer Brutto utlån Garantier Person/off. forvaltning Jordbruk, fiske og fangst Industri, bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning Engros/detaljhandel/ transport/ hotell og restaur Tjenesteytende næringer Totalt b Utlån, garantier etter risikogrupper Brutto eksponering Brutto eksponering Utlån Garantier Ind. Nedskr. Forventet nedskrivn. på tap pr år grupper % % % Privatmarked , , ,2 Bedriftsmarked , , ,5 Klasse 1 God , , Klasse 2 Middels , , Klasse 3 Dårlig , , Totalt ,3 19

20 ÅRSRAPPORT 2009 Sparebanken Narvik 2.c Klassifiseringssystem Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvur der - ingen. Bedrift Banken benytter en risikoskala fra A til E, der A er best. Kunder i klasse A og B er definert som gode kunder, C kunder er middels gode kunder og D og E kunder betegnes som dårlige kunder. Risikoklassifiseringen av kunden baserer seg på økonom - iske og sikkerhetsmessige vurderinger, der økonomi og sikkerhet vektes henholdsvis 60/40. Den økonomiske vurderingen bygger på regnskapsmessige nøkkeltall. Banken har valgt å vurdere rentabilitet, solidi tet og likviditet vektet innbyrdes til henholdsvis 50/34/16. Følgende nøkkeltall danner grunnlag for rentabiliteten; Totalrentabilitet og Cash Flow i % av gjeld (vektet 50/50). For beregning av bedriftens soliditet har en valgt nøkkel - tallene; Egenkapitalrentabilitet og Rentedekningsgrad (vektet 50/50), mens kundens likviditet beregnes med bakgrunn i Likviditetsgrad 1. Den sikkerhetsmessige vurderingen baserer seg på anslåtte realisasjonsverdier på pantsatte aktiva og eventuelle kausjoner i henhold til gjeldende retningslinjer. Privat Risikoklassifiseringen gjøres på hvert enkelt lån, ikke på selve kunden, og gjøres ut ifra sikkerhet (klasse A-E) samt betalingsevne (klasse 1 og 2). Sikkerhet deles inn som klasse A = lån innenfor 60 % av verdivurdering klasse B = lån mellom % av verdivurdering klasse C = lån utover 80 % (toppfinansiering) klasse D = forbrukslån med sikkerhet klasse E = lån uten sikkerhet Betalingsevne deles inn som 1 = netto likviditet > kr ,-/mnd 2 = netto likviditet < kr ,-/mnd Netto likviditet vil være husholdningens netto månedslønn med fradrag av låneterminer samt faste og variable utgifter. Sammenhengen mellom tabellen som viser utlån og garan - tier etter risikogrupper og risikoklassifiseringssystemet er at klasse A1 og 2, B1 og 2, C1 og D1 går til klasse 1 god mens klasse C2 og D2 går til klasse 2 middels og E1 og 2 går til klasse 3 dårlig. Klassifiseringen settes av saksbehandler, enten ut fra vurdering eller utregning i saksbehandlingens økonomi - modul på utredningen. Forbrukslån uten formell sikkerhet klassifiseres alltid til risikoklasse E2 og får derved dårligst klassifisering. Prising etter risiko Bankens prismodell hensyntar risiko. Dagens situasjon i markedet tilsier imidlertid at det er vanskelig å få priset risikoen godt nok. Forskyvning mellom risikogruppene i 2009 Det har kun vært små endringer i d Brutto utlån og garantier fordelt på geografiske risikoområder Nordland ,2% ,7% Troms ,3% ,9% Finnmark ,2% ,4% Øvrige Norge ,1% ,8% Utlandet ,1% ,2% Totalt % % Noter 20

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2011 036 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2013 028 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2013 053 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer