2Å008 r s b e r e t n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2Å008 r s b e r e t n i n g"

Transkript

1 2008 Årsberetning

2

3 innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap Balanse Endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter 1 Regnskapsprinsipper Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter, gevinster og tap Lønn og generelle administrasjonskostnader Opplysninger om nærstående parter Ansatte og tillitsvalgtes låneforhold Pensjonskostnader og -forpliktelser Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Andre driftskostnader Andre kostnader, gevinster og tap Tap og nedskrivninger på utlån vurdert til amortisert kost Skatt Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån Overtatte eiendommer Finansielle derivater Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Ansvarlig utlån Eierinteresser i selskaper Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Aksjonærstruktur og aksjekapital Kapitaldekning Finansielle instrumenter etter kategori Virkelig verdi av finansielle instrumenter Risiko i finansielle instrumenter - kvalitativ beskrivelse Risiko i finansielle instrumenter - kvantitativ beskrivelse Risiko i finansielle instrumenter - kvantitativ beskrivelse Pantstillelser og garantiansvar pr Foreslått, ikke vedtatt utbytte Opplysninger om fusjon Hendelser etter balansedagen Informasjon om driftssegmenter Tillitsvalgte og ledelse Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning BNbank ASA årsrapport 2008

4 BNbank ASA årsrapport Årsberetning

5 Oppsummering av 2008 Ved årsskiftet 2008/2009 skiftet Glitnir Bank ASA navn til BNbank ASA (BNbank). SpareBank 1-bankene (SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Nord- Norge, Sparebanken Hedmark og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS) fikk konsesjon og overtok banken 5. desember Siden 2005 hadde banken vært eid av islandske Glitnir banki hf. Glitnir Bank ASA var et resultat av en fusjon mellom Bolig- og Næringsbanken ASA og Glitnir Bank ASA (tidligere KredittBanken ASA). Fusjonen ble gjennomført i mars Tidligere Bolig- og Næringsbanken ble delt i forretningsområdene personmarked og næringseiendom, mens tidligere KredittBanken, som hovedsakelig omfattet engasjementer knyttet til offshore, sjømat og verft, ble et eget forretningsområde. KredittBankens personmarkeds- og næringseiendomsvirksomhet ble overført til relatert virksomhet i de øvrige forretningsområdene. Finansiering av næringseiendom skjer hovedsakelig gjennom kredittforetaket Boligog Næringskreditt AS (BNkreditt), mens boliglån hovedsakelig finansieres via kredittforetaket BN Boligkreditt AS. BNkreditt og BN Boligkreditt er egne datterselskaper og ble i forbindelse med fusjonen opprettholdt uten endringer i selskapenes virksomhet eller vedtekter. Finansuroen, situasjonen på Island og den generelle utviklingen i økonomien har preget BNbank i Etter at flere internasjonale finansinstitusjoner søkte kreditorbeskyttelse, gikk over ende eller måtte reddes av myndighetene, sluttet deler av finansmarkedet å fungere mot slutten av tredje kvartal. Dette medførte blant annet utfordringer for bankens tidligere eier, Glitnir banki hf., som ble overtatt av den islandske stat i begynnelsen av oktober Samtidig ble det besluttet å selge alle utenlandske datterselskap, herunder den norske bankvirksomheten. 5 Situasjonen på Island medførte likviditetsutfordringer for den norske virksomheten, og banken ble fra 8. oktober 2008 sikret likviditet gjennom støttetiltak fra Bankenes Sikringsfond på inntil 5 milliarder kroner. En prosess for å selge den norske virksomheten ble i den forbindelse iverksatt, og 20. oktober ble det inngått en avtale med SpareBank 1-bankene om kjøp av daværende Glitnir Bank ASA. Styret vurderer det nye eierskapet som en god løsning for kundene, långiverne, de ansatte og bankens datterselskaper. Det nye eierskapet har stabilisert driften i banken og lagt et godt grunnlag for å utvikle banken videre. SpareBank 1-bankene har styrke til å utvikle virksomheten og kundeforholdene videre, og som nye eiere har de uttrykt interesse for å bygge videre på kompetansemiljøene som finnes i BNbank. BNbank ASA årsrapport 2008

6 BNbank ASA årsrapport BNbank eier factoringselskapet SpareBank 1 Factoring AS (tidligere Glitnir Factoring AS). SpareBank 1 Gruppen eier et eget factoringselskap (Sparebanken Factoring AS) og har ambisjoner om økt satsing innenfor dette produktområdet. Styret har akseptert et bud på Sparebank 1 Factoring på 45 millioner kroner. Den strategiske verdien av selskapet for BNbank vurderes i dagens situasjon som lav, og basert på forventet inntjening i selskapet vurderes budet å være rimelig i forhold til verdien av selskapet. Gjennomføring av transaksjonen vil medføre et regnskapsmessig tap på 36 millioner kroner, og selskapets verdi er nedskrevet tilsvarende i bankens regnskap for Risikoen for negative konsekvenser for realøkonomien av finansuroen har økt betydelig i fjerde kvartal Kvartalet er derfor preget av betydelige nedskrivninger på utlån i forhold til tidligere perioder. Samlet er utlån nedskrevet med 457 millioner kroner i Som opplyst i børsmelding den 16. januar 2009 skyldes tapene i stor grad nedskrivninger knyttet til bankens engasjement i Estatia Resort Trysil AS. I forbindelse med tapsgjennomgangen har banken vurdert alle engasjementer innenfor bedriftsmarkedet og de største personmarkedsengasjementene. I tillegg har representanter fra eierbankene vurdert et utvalg av de mest risikoutsatte engasjementene. Gruppenedskrivningene er i 2008 økt med 59 millioner kroner og utgjør ved årsskiftet 121 millioner kroner. Dette utgjør 0,26 prosent av utlån på samme tidspunkt. I tillegg til tap på utlån har finansuroen, tidligere eier Glitnir banki hf. s situasjon og salget av datterselskapene Glitnir Privatøkonomi og Glitnir Eiendomsfinans medført behov for av- og nedskrivninger av obligasjonsporteføljen og goodwill knyttet til datterselskapene, samt påført banken en del ekstraordinære kostnader. Samlet utgjør dette millioner kroner før skatt i 2008, og ets underskudd før skatt blir som følge av dette 682 millioner kroner i Underliggende inntjening før tap på utlån var imidlertid på linje med inntjeningen i Som følge av dette underskuddet svekkes bankens kapitaldekning. Kapitaldekningen var 9,8 prosent ved årsskiftet, mens kjernekapitaldekningen var 6,9 prosent på samme tidspunkt. Dette vurderes som forholdsvis lavt, men tilfredsstillende gitt eiernes soliditet, størrelse og finansielle stilling. BNbank-et består av banken BNbank og kredittforetakene BNkreditt og BN Boligkreditt, samt factoringselskapet SpareBank 1 Factoring. BNkreditt yter lavrisiko pantelån til næringseiendom og hadde ved utgangen av 2008 en utlånsportefølje på 20,8 milliarder kroner og et årsresultat på 175 millioner kroner etter skatt. BN Boligkreditt er bankens kredittforetak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett og hadde ved utgangen av 2008 en boligsportefølje på 8,1 milliarder kroner og et årsresultat på 33 millioner kroner etter skatt. SpareBank 1 Factoring AS driver fordringsadministrasjon, finansiering og garantistillelser overfor factoringklienter. Årsresultatet etter skatt ble 6 millioner kroner i Strategi innenfor SpareBank 1-alliansen Etter at SpareBank 1-alliansen overtok banken har det vært gjennomført en prosess for å vurdere hvordan BNbanks virksomhet skal samordnes og integreres med eierbankene. I dette arbeidet har ulike alternativer vært vurdert. I det videre samordningsarbeidet ønsker SpareBank 1-bankene at BNbank skal videreutvikles med basis innskudd, boliglån og lån til næringseiendom. Dette er i tråd med BNbanks opprinnelige strategi før fusjonen med tidligere KredittBanken. Den ønskede videre struktur vurderes av eierne som en robust og fremtidsrettet struktur. BNbank har lange tradisjoner på disse områdene basert på kostnadseffektivitet, lav risiko, spesialisering og konkurransedyktige betingelser. I samarbeid med SpareBank 1-alliansen vil dette bli videreutviklet og forsterket.

7 Hovedkontoret til BNbank skal fortsatt ligge i Trondheim, og banken vil ha avdelingskontor i Oslo. Virksomheten i Ålesund, som i hovedsak omfatter utlån til bedriftsmarkedet, vil bli organisatorisk underlagt SpareBank 1 SMN. Arbeidet med å se på hvordan videreutvikling og samordning av virksomheten i kredittforetakene BNkreditt, BN Boligkreditt og SpareBank 1 Boligkreditt kan styrke finansieringen av bankens og alliansens virksomhet, vil fortsette. Virksomhet, mål og strategi Det overordnede mål for BNbanks samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor retningslinjene for virksomheten, gjeldende lovverk og andre pålagte rammer. BNbanks virksomhet er landsdekkende og konsentrert om forretningsområdene næringseiendom, personmarkedet og bedriftsmarkedet. BNbank har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo og Ålesund. Innenfor næringseiendom tilbys langsiktige lån mot pant i fast eiendom. I tillegg er pantesikrede rammekreditter, byggelån og garantier en del av produktspekteret. Det kan også tilbys lån med sikkerhet i aksjer i eiendomsselskaper. Utlånsvirksomheten innenfor bedriftsmarkedet er hovedsakelig finansiering av virksomhet innenfor bransjene offshore, sjømat og skipsverft. 7 Utlånsvirksomheten finansieres hovedsakelig ved utstedelse av verdipapirer og innskudd fra kunder. Innskudd fra kunder består i det vesentligste av innskudd på sparekonto og fastrenteinnskudd. Økonomisk utvikling BNbank avlegger - og selskapsregnskap i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Se note 1 for nærmere informasjon. Som en konsekvens av IFRS svinger ets resultat mer enn under tidligere regnskapsprinsipper. Resultatutvikling i 2008 BNbank ASA hadde i 2008 et underskudd etter skatt på 579 millioner kroner mot et overskudd på 324 millioner kroner i Netto renteinntekter ble 711 millioner kroner i 2008, mot 648 millioner kroner i Økningen forklares hovedsakelig med økte marginer i utlånsmarkedet og økt rentenivå. Press på innskuddsmarginene og lavere volum innenfor både lån og innskudd har imidlertid bidratt til å redusere netto renteinntekter. BNbank ASA årsrapport 2008

8 BNbank ASA årsrapport Konsernets finansielle instrumenter med løpetid over ett år og hele obligasjonsporteføljen bokføres til virkelig verdi. Rente- og valutarisikoen i et er lav, og endringer i renten og valutakurser skal i begrenset grad gi netto resultateffekter. I perioder hvor renteforskjellene mellom ulike instrumenter utvikler seg ulikt, kan det oppstå resultateffekter. Finansuroen og betydelige endringer i renter og valutakurser har gitt økt volatilitet på verdiene av finansielle instrumenter. I forhold til 2007 påvirker dette andre driftsinntekter negativt i Som en del av bankens obligasjonsportefølje har banken siden 2006 eid obligasjoner utstedt av Glitnir banki hf. for 155 millioner kroner. Disse ble nedskrevet i sin helhet i 3. kvartal Driftskostnadene ble 517 millioner kroner i 2008 i forhold til 299 millioner kroner i Økningen skyldes hovedsakelig ekstraordinære kostnader knyttet til blant annet nedskrivning av SpareBank1 Factoring, avsetninger i forbindelse med endringer i bankens arealbehov etter oppkjøpet, kostnader i forbindelse med salgsprosessen, fusjonskostnader og markedsføring. I tillegg var 2007 positivt påvirket av gevinst ved salg av en eiendom og endringer i bankens pensjonsordninger. Tap på utlån ble 457 millioner kroner i 2008, mot en inntektsføring på 10 millioner kroner i Tapene skyldes hovedsakelig konjunkturomslaget i norsk økonomi, samt nedskrivninger på Estatia Resort Trysil AS. Gruppenedskrivningene er økt med 59 millioner kroner gjennom 2008 og utgjør 121 millioner kroner ved utgangen av I forhold til utlån utgjør gruppenedskrivningene 0,26 prosent per 31. desember 2008, mens de utgjorde 0,12 prosent av utlån ved inngangen av året. Glitnir Privatøkonomi og Glitnir Eiendomsfinans ble i oktober 2008 overtatt av representanter fra ledelsen i selskapene. Resultatet for selskapene og nedskrivning av goodwill er ført under regnskapslinjen Resultat fra virksomhet under avhendelse. Balanseutvikling og soliditet Forvaltningskapitalen ble redusert med 4,2 milliarder kroner i 2008 og var 54,2 milliarder kroner ved utgangen av året. Konsernets ansvarlige kapital basert på styrets forslag til disponering av resultatet utgjorde millioner kroner ved utgangen av perioden, som tilsvarer en kapitaldekning på 9,8 prosent. Kjernekapitalen var millioner kroner som tilsvarer en kjernekapitaldekning på 6,9 prosent ved utgangen av desember Risikovektet balanse var millioner kroner på samme tidspunkt. Kapitaldekningen vurderes som forholdsvis lav, men tilfredsstillende gitt eiernes soliditet, størrelse og finansielle stilling. Tiltak for å styrke kapitaldekningen vil bli vurdert. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av ets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn i årsregnskapet. Forslag til anvendelse av årsresultatet Styret foreslår at ens årsunderskudd på 795 millioner kroner dekkes ved overføring fra annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital etter årets forslag til disponering er 378 millioner kroner. Utlån og innlån Banken har i løpet av 2008 redusert sin eksponering mot områder som på det tidspunktet ikke ble definert som kjernevirksomhet. Blant annet ble 1,4 milliarder kroner i lån til borettslag solgt i mars I tillegg ble eksponeringen mot næringseiendom redusert med 3 milliarder kroner gjennom året. Utlån var 46,2 milliarder kroner ved utgangen av I 2008 er utlån redusert med 6,9 milliarder kroner.

9 Innskudd er redusert med 6,3 milliarder kroner i Reduksjonen er hovedsakelig relatert til større bedriftsmarkedskunder og innskudd over 2 millioner kroner. Som følge av situasjonen på Island og uroen det medførte rundt den norske bankvirksomheten, falt innskuddene med 2,5 milliarder kroner i oktober Innskuddene har siden vært stabile. Verdipapirmarkedet har vært utfordrende i 2008, og finansuroen har medført økte priser og redusert tilgang til ny finansiering i dette markedet. Bankens datterselskap BN Boligkreditt etablerte i 2007 et program for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. BN Boligkreditt gjennomførte i mai 2008 en emisjon av obligasjoner med fortrinnsrett på 6,6 milliarder kroner i det norske markedet. For øvrig har BNbanket emittert obligasjoner og sertifikater for pålydende 2,5 milliarder kroner i løpet av Likviditetsutfordringer for den norske bankvirksomheten som følge av kollapsen på Island medførte at banken ble sikret likviditet gjennom støttetiltak fra Bankenes Sikringsfond på inntil 5 milliarder kroner. Bankens trekk under ordningen var maksimalt 1,4 milliarder kroner, og per årsskiftet var støtten ikke benyttet. 53 prosent av bankens utlån er eksponert mot eiendomsdrift, mens nærmere 34 prosent er eksponert mot personmarkedet. Samlet vurderes risikoen i utlånsporteføljen som relativt lav, men på grunn av den økonomiske utviklingen og betydelige verdifall på sikkerheter for bankens utlån har risikoen økt i 4. kvartal Misligholdte utlån har økt i kvartalet og var millioner kroner ved utgangen av 2008, mens misligholdte utlån utgjorde 560 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal. Ved inngangen til 2008 var misligholdte utlån 127 millioner kroner. Fortsatt konjunkturnedgang vil kunne svekke kundenes gjeldsbetjeningsevne og verdien på sikkerhetene, mens redusert rentenivå og ulike tiltakspakker fra myndighetene vil kunne være positivt. 9 Mislighold og risikoen knyttet til utlån er omtalt nærmere i avsnittet Risikostyring. I tillegg gir note 13, 33 og 34 til årsregnskapet ytterligere informasjon om tap på utlån og misligholdte lån. Boliglånsporteføljen på 12 milliarder kroner per 31. desember 2008 er hovedsakelig sikret innenfor 80 prosent av vurdert verdi på innvilgelsestidspunktet, mens 67 prosent er sikret innenfor 60 prosent av vurdert verdi. Utlånsmarginene har steget gjennom 2008, mens marginene på innskudd har falt. Samlet sett økte marginene i løpet av året, men de falt i 4. kvartal BNbank ASA årsrapport 2008

10 BNbank ASA årsrapport Risikostyring BNbank har som del av sin forretningsstrategi å holde en lav risikoprofil i all virksomhet. Målsettingen om en lav risikoprofil er ikke endret gjennom 2008, men finansuroen, situasjonen på Island og den generelle utviklingen i økonomien har preget BNbank i Banken har retningslinjer for styring av alle relevante risikoer. Dette omfatter risikotoleranse, rammer, valg av metode for overvåking, samt krav til rapportering. De etablerte prinsippene for risikostyring gjelder for hele et. Styret mottar regelmessig statusrapporter på alle relevante risikoer. Som en del av samordningen med SpareBank 1- alliansen vil prinsippene for styring av risiko bli gjennomgått og tilpasset bankens nye eierstruktur og forretningsstrategi. Banken har begrenset eksponering i aksjemarkedet. Et nytt regelverk for kapitaldekning (Basel II) trådte i kraft med virkning fra Finansinstitusjoner med lav kredittrisiko og gode systemer for risikostyring vil i utgangspunktet kunne få lavere krav til ansvarlig kapital etter det nye regelverket. Banken hadde ambisjon om å ta i bruk den såkalte avanserte IRB-metoden for mesteparten av utlånsporteføljen. Som følge av utviklingen i 2008 ble ambisjonen stilt i bero. I løpet av 2009 vil strategien innenfor dette området bli vurdert igjen. I det følgende gis en vurdering av de vesentligste risikoene. Kredittrisiko Kredittrisikoen i utlånsporteføljen er en funksjon av to hendelser, og begge hendelsene må inntreffe for at det skal kunne oppstå tap. Den ene er manglende betalingsevne hos låntakerne. Den andre er at verdien av den underliggende sikkerheten ikke er tilstrekkelig til å dekke BNbanks krav ved eventuelt mislighold og påfølgende realisasjon av pantet. Næringseiendom I kredittvurderingen legges det generelt vekt på låntakerens økonomiske stilling, finansielle resultater/ kontantstrøm, betalingsvilje, egenkapital og sikkerhetene. Innenfor næringseiendom finansieres i all hovedsak ferdig utviklet eiendom, det vil si eiendom som er utleid til en eller flere leietakere. Førstelinjeforsvaret mot tap på utlån er derfor den økonomiske utviklingen til en bredt sammensatt portefølje av leietakere. Den generelle økonomiske utviklingen vil derfor påvirke utviklingen i misligholdte lån. Som følge av fusjonen med tidligere Glitnir Bank overtok banken en portefølje av prosjektfinansiering innenfor eiendom. Denne porteføljen har noe større risiko enn den tradisjonelle næringseiendomsvirksomheten. Per 31. desember 2008 utgjorde denne porteføljen 750 millioner kroner, som er en reduksjon på 300 millioner kroner siden fusjonen. Risiko for økt mislighold og tap på utlån til næringseiendom vurderes som moderat. Prisutviklingen i eiendomsmarkedet har imidlertid medført at risikoen har økt gjennom Personmarkedet På grunn av fallende rente vurderes husholdningenes finansielle stilling samlet sett som god, til tross for økende risiko som følge av konjunkturomslaget i norsk økonomi og økende arbeidsledighet. Hovedtyngden av utlånene i personmarkedet er sikret med pant i bolig. Bankens kredittpolicy krever at boligene skal være sentralt beliggende. Boligprisene har falt noe i 2008, og utviklingen for 2009 er usikker. Historisk sett er boligprisene høye i forhold til konsumpriser og husleier, men mer moderate sett i lys av utviklingen i husholdningenes disponible inntekter. 67 prosent av porteføljen av boliglån er sikret innenfor 60 prosent av vurdert verdi av pantet på bevilgningstidspunktet. Risikoen for mislighold og tap i personmarkedet vurderes som lav.

11 Bedriftsmarkedet I kredittvurderingen legges det generelt vekt på låntakerens økonomiske stilling, finansielle resultater/kontantstrøm, betalingsvilje, egenkapital og sikkerheter. Den øvrige næringsvirksomheten består av hovedsakelig av engasjementer innenfor offshore/shipping, sjømat og øvrig industri. Offshore/shipping-virksomheten består primært av kreditter til offshore servicefartøy. Innenfor sjømat yter banken kreditter innenfor hele verdikjeden: fangst/oppdrett, bearbeiding og salg av fisk og transport. Innenfor alle næringer ytes både langsiktige og kortsiktige kreditter. Risiko for ytterligere økt mislighold og tap på utlån til bedriftsmarkedet vurderes som relativt moderat, men med usikkerhet på flere forhold. Svekkelsen i oljepris og den internasjonale konjunkturutviklingen har medført økt risiko gjennom Risikoklassifisering BNbank har et risikoklassifiseringssystem for utlånsengasjementer. Bankens modeller klassifiserer engasjementene etter sannsynlighet for mislighold og antatt tap ved mislighold. Det benyttes ulike modeller avhengig av hva som vurderes å være de vesentligste risikofaktorene i engasjementet. Modellene bruker ulike kvantitative metoder som simulering og logistisk regresjon. For utlån til næringseiendom benyttes kvantitative metoder i kombinasjon med kvalitative vurderinger. 11 Risikoklassifiseringssystemet og en vurdering av risikoen i utlånsporteføljen, samt kapitaldekningsregelverket, er nærmere beskrevet i notene 29, 32, 33 og 34. Porteføljen fordelt på risikoklasser, samt andre relevante opplysninger fra systemet, rapporteres jevnlig til styret. Forventet tap Bankens risikoklassifiseringssystem beregner forventet tap på de ulike porteføljene. Forventet tap på utlån uttrykker en forventning om størrelsen på årlige gjennomsnittlige tap over en konjunktursyklus. Ved utgangen av 2008 var forventet tap på utlån i hele porteføljen 0,34 prosent fordelt på 0,11 prosent i personmarkedet og 0,44 prosent i bedriftsmarkedet. I 2008 har tap på utlån vært høyere enn forventet tap over en konjunktursyklus. Tap på utlån utgjorde 0,92 prosent av gjennomsnittlig utlån i året, fordelt på 0,13 prosent i personmarkedet og 1,12 prosent i bedriftsmarkedet. Historisk har tap på utlån vært betydelig lavere enn i 2008, og også lavere enn beregningene av forventet tap. Tapsutviklingen i 2008 må ses i sammenheng med noen enkeltvis større tapsavsetninger, samt generelt økt usikkerhet etter konjunkturomslaget i løpet av året. Tap på utlån innenfor den tradisjonelle pantelånsvirksomheten er lave. BNbank ASA årsrapport 2008

12 BNbank ASA årsrapport Tapsnivået over tid i BNbank er sterkt knyttet til utviklingen i makroøkonomien. Utviklingen i realøkonomien og eiendomsprisene vil derfor påvirke tapsomfanget fremover. Det presiseres at det er usikkerhet knyttet til tapsutviklingen i Banken vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på porteføljekvalitet og oppfølging av utsatte engasjement. Likviditetsrisiko BNbank har en lavere innskuddsdekning enn gjennomsnittet blant norske banker. Dette forklares med at BNbank har en vesentlig kortere historie som bank med innskuddsvirksomhet enn som kredittforetak. Dette betyr at BNbank relativt sett er mer avhengig av penge- og verdipapirmarkedet som finansieringskilde enn de fleste andre banker. Styret har vedtatt overordnede retningslinjer for styring av likviditetsrisiko med blant annet krav til måling, overvåking og oppfølging. I tillegg har styret vedtatt en beredskapsplan til bruk ved eventuelle likviditetskriser. Styret har videre vedtatt rammer for netto finansieringsbehov innenfor gitte tidshorisonter. Konsernets likviditetsposisjon rapporteres månedlig til styret. Det er også foretatt stresstester for å overvåke likviditetssituasjonen. Et viktig ledd i bankens finansieringsstrategi er å benytte bankens godt sikrede utlån som grunnlag for finansiering. Et sentralt element her er tilveksten av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Gjennom etableringen av bytteordningen med Norges Bank i 2008 har viktigheten av dette finansieringsinstrumentet forsterket seg ytterligere. Banken har fortsatt en utfordrende likviditetssituasjon, men eiernes finansielle posisjon og støtte, samt myndighetenes tiltak for å bedre likviditeten i markedet gjør at har banken et godt grunnlag for finansiering av utlånsvirksomheten. Rente- og valutarisiko Banken har begrenset eksponering i rente- og valutamarkedene. Bankens innlån skal ha samme rentebinding som ets utlånsportefølje. Eventuelle forskjeller blir utlignet ved bruk av sikringsinstrumenter. På samme måte skal valutarisiko som følge av ets inn- og utlån i valuta reduseres med sikringsinstrumenter. Bankens frie midler (egenkapital) har kort plasseringshorisont. Dette medfører at avkastningen på disse midlene vil variere med utviklingen i de korte rentene. Styret har fastsatt retningslinjer og rammer for bankens rente- og valutarisikoeksponering. Eksponeringen rapporteres månedlig til styret. Forretningsrisiko Forretningsrisiko er risiko for tap på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer. Definisjonen omfatter også omdømmerisiko. De vesentligste faktorene som kan bli påvirket av endringer i markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer, er volum og marginer i inn- og utlånsvirksomheten, tap på utlån og driftskostnader. Banken har utstedt aksjeindeksobligasjoner og bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA) for til sammen 2,3 milliarder kroner per 31. desember Avkastningene på instrumentene er avhengig av utviklingen i aksjekurser, valuta eller råvarer. Banken har sikret eksponeringen med tilsvarende opsjonsavtaler. Som følge av finansuroen har enkelte motparter falt bort, og det har ikke latt seg gjøre å erstatte sikringsforretningene. Banken er derfor eksponert mot markedsutviklingen på et begrenset antall produkter. Endring i eksponering resultatføres løpende, og i 2008 ble 9 millioner kroner kostnadsført. I den senere tid har det vært stor oppmerksomhet knyttet til tilrettelegging, salg og finansiering av garanterte spareprodukter. DnB NOR ble dømt i bankklagenemda på 2 konkrete produkter av denne typen. DnB NOR har valgt å ikke følge nemndas avgjørelse, og det ventes en rettslig avklaring av dette forholdet.

13 Banken har blitt saksøkt av 4 av bankens kunder som har gått sammen om et gruppesøksmål etter å ha kjøpt et strukturert spareprodukt. BNbank har vært en av flere banker som har finansiert produktet, mens andre aktører har utstedt, tilrettelagt og solgt produktet. BNbanks vurdering er at banken har opptrådt forsvarlig og innenfor god forretningsskikk, men rettstilstanden på området er uavklart. Hvert enkelt produkt må vurderes særskilt. I tillegg må finansiering vurderes separat. Det er ikke gjort avsetninger for eventuelle tap som følge av dette. Total lånefinansiering av dette produktet utgjorde i underkant av 200 millioner kroner per 31. desember Operasjonell risiko Bankens operasjonelle risiko søkes holdt på et lavt nivå gjennom standardisering av produkter og tjenester, en liten og oversiktlig organisasjon med klare ansvarsforhold, samt gode arbeidsprosesser og styringssystemer. Fusjonen mellom bankene har økt den operasjonelle risikoen noe, men banken er fortsatt forholdsvis liten og oversiktlig. Styret får årlig en gjennomgang av den operasjonelle risikoen i banken. I tillegg blir styret løpende oppdatert med eventuelle vesentlige driftsforstyrrelser eller driftsavvik. Styrets arbeid 13 Styret har avholdt 24 styremøter i På grunn av den pressede likviditetssituasjonen og eiersituasjonen har det vært høyere aktivitet i styret enn normalt. Som følge av eierskiftet ble det på representantskapsmøte 5. desember 2008 valgt nytt styre. For oversikt over styrets medlemmer og ledelse, se note 40 til årsregnskapet. Lisbet K. Nærø ble ansatt som administrerende direktør fra 12. januar Hun erstattet Morten Bjørnsen. Styret ønsker å takke Bjørnsen for hans innsats i en urolig og krevende periode for banken. Arbeidsmiljø og organisasjon Banken hadde 170 årsverk engasjert ved utgangen av 2008 inkludert 26 årsverk i SpareBank 1 Factoring. For bankvirksomheten er det en reduksjon på 9 årsverk fra forrige årsskifte. Banken har siden 1999 hatt en ordning med prestasjonslønn for alle ansatte. Målsettingen med ordningen er å spore til entusiasme og innsats for å videreutvikle verdien av selskapet. Banken har få ansatte, og oppnådde resultater er derfor sterkt knyttet til innsatsen hos den enkelte. Prestasjonslønnen har i utgangspunktet vært resultatavhengig, men på bakgrunn av de ekstraordinære forholdene i 2008, blant annet som følge av det islandske eierskapet valgte banken å utbetale prestasjonslønn for 2008 på linje med utbetalingen for Styret vil takke de ansatte for innsatsen i 2008 og har avsatt 12 millioner kroner til prestasjonslønnsordningen. BNbank ASA årsrapport 2008

14 BNbank ASA årsrapport Samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte er godt. Banken har et arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalg, som består av representanter fra bankens ledelse og funksjonærforening. Sykefraværet i banken var 3,1 prosent i 2008, mot 5,1 prosent i finansnæringen for øvrig (sistnevnte tall er annualisert per ). I 2007 var sykefraværet 4,7 prosent. Reduksjonen forklares hovedsakelig med redusert arbeidsuavhengig langtidsfravær. Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker i Banken skal være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av selskapets 177 ansatte er 88 kvinner. Det tilstrebes balanse mellom kvinner og menn på alle stillingsnivåer, men det er fortsatt forholdsvis få kvinner i lederstillinger i banken. I bankens ledelse er det én kvinne, og av totalt 19 avdelingsledere er det 6 kvinner. Ved utgangen av 2008 består BNbanks styre av 3 kvinner og 4 menn hvorav 1 mann er ansattes representant. Kvinneandelen på 40 % av aksjonærvalgte styremedlemmer er således oppfylt. Flere ansatte tok i 2008 videreutdanning ved høyskole, og det var en lik fordeling mellom kvinner og menn som tok videreutdanning. Styret ser positivt på slik kompentanseheving. Likestilling er tema i bankens arbeidsmiljøundersøkelse. Arbeidsmiljøundersøkelser viser at banken har godt motiverte ansatte, og at trivselen blant de ansatte er god. Styret vurderer arbeidsmiljøet i et som godt, selv om 2008 har vært et krevende år for bankens medarbeidere. Banken benytter ikke produkter eller energikilder i sin virksomhet med betydelige negative konsekvenser for miljøet. Bankens virksomhet er derfor ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. Fremtidsutsikter Hovedretningen for ny strategi for BNbank vil etter styrets vurdering gi et godt grunnlag for å ivareta og utvikle verdiene i banken. Banken har gode markedsposisjoner i utvalgte markeder, og styret ser muligheter på sentrale områder. Videre utlånsvekst vil være avhengig av soliditet og finansieringsmuligheter. Satsing på innskudd og utnyttelse av mulighetene for obligasjoner med fortrinnsrett vil være prioriterte områder. Fortsatt uroligheter i kredittmarkedene vil kunne påvirke finansieringsmulighetene negativt. Styret venter lav utlånsvekst i Den nye strategien for banken vil medføre endringer i bankens virksomhet og struktur og vil stille krav til omstilling i banken. Fremtidig margin- og volumutvikling innenfor innskudds- og utlånsvirksomheten er beheftet med usikkerhet. Renteutviklingen, konjunkturutviklingen, den generelle kredittetterspørselen og konkurransen i markedet har alle innvirkninger på dette. Banken har fortsatt innlån tatt opp før finansuroen som løper til vilkår fra før uroen begynte. Reprising av disse innlånene til markedsvilkår vil over tid presse inntjeningen i banken. Konkurransesituasjonen på innskudd har medført reduserte marginer, særlig i 4. kvartal Styret venter fortsatt hard konkurranse i marginpress på innskudd har i stor grad vært preget av ekstraordinære forhold. Det forventes en normalisering i 2009, men fortsatt finansuro og betydelig volatilitet i de finansielle markedene vil påvirke resultatet for Banken har en kjernekapitaldekning på 6,9 prosent og en kapitaldekning på 9,8 prosent ved utgangen av Kapitaldekningen vurderes som forholdsvis lav, men tilfredsstillende gitt eiernes soliditet, størrelse og finansielle stilling. Tiltak for å styrke bankens soliditet vil bli vurdert i forbindelse med strategiarbeidet for banken. Banken vil også vurdere mulighetene i Statens finansfond.

15 Trondheim 4. mars 2009 Eldar Mathisen Kjell Fordal Roar Nyhus Liv Bortne Ulriksen (leder) (nestleder) 15 Marianne Sommerro Evensen Bård Idar Kvam Lisbet K. Nærø (ansattes representant) (adm. dir.) BNbank ASA årsrapport 2008

16 BNbank ASA årsrapport 2008 resultatregnskap Millioner kroner note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter, gevinster og tap Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 6, 7, 8, Ordinære av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre kostnader, gevinster og tap Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i selskaper Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat gjenværende virksomhet Resultat fra virksomhet under avhendelse Årsresultat inkl avsluttet virksomhet

17 balanse pr Millioner kroner note Eiendeler Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler 10, Eierinteresser i selskaper Ansvarlig utlån Varige driftsmidler Overtatte eiendommer Utlån 13, 16, 30, 31, 32, 33, Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 22, 30, 31, 32, 33, 34, Finansielle derivater 18, 30, 31, 32, 33, Kortsiktige plasseringer i verdipapirer 19, 30, 31, 32, 33, Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner 15, 30, 31, 32, 33, Eiendeler klassifisert som holdt for salg Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital 27, 30, 31, 32, 33, Gjeld til kredittinstitusjoner 23, 30, 31, 32, 33, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 25, 30, 31, 32, 33, Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 14, 26, 30, 34, Annen kortsiktig gjeld Finansielle derivater 18, 30, 31, 32, 33, Innskudd fra og gjeld til kunder 24, 30, 31, 32, 33, Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser og garantiansvar 35 Trondheim 4. mars 2009 Eldar Mathisen Kjell Fordal Roar Nyhus Liv Bortne Ulriksen (leder) (nestleder) Marianne Sommerro Evensen Bård Idar Kvam Lisbet K. Nærø (ansattes representant) (adm. dir.) BNbank ASA årsrapport 2008

18 BNbank ASA årsrapport 2008 Endring i egenkapital annen aksje- minoritets- innskutt annen sum Millioner kroner kapital interesser egenkapital egenkapital egenkapital Balanse * Kapitalutvidelse Utbetalt utbytte for Årets resultat Opsjonsordning fra Glitnir banki hf Gevinst i forbindelse med oppkjøp av tilknyttet selskap til datterselskap Balanse Årets resultat Tilbakeført opsjoner ifm salg av BNbank ut av Glitnir-gruppen Balanse annen aksje- overkurs- innskutt annen sum Millioner kroner kapital fond egenkapital egenkapital1 egenkapital Balanse * Kapitalutvidelse Utbetalt utbytte for Opsjonsordning fra Glitnir banki hf Årets resultat Balanse Årets resultat Tilbakeført opsjoner ifm salg av BNbank ut av Glitnir-gruppen Balanse *Aksjekapitalen vises som den ville vært om fusjonen hadde skjedd Fond for urealiserte gevinster inngår i annen egenkapital. Pr var det avsatt 3 millioner kroner og pr var det avsatt 113 millioner kroner.

19 kontantstrømoppstilling Millioner kroner Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-/provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Rente-/provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Innbetaling av renter på andre plasseringer Utbetaling av renter på andre lån Inn- /utbetalinger (-) på utlån til kunder Inn-/utbetalinger(-) på innskudd og gjeld fra kunder Inn-/utbetalinger(-) på gjeld til kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger(-) ved utstedelse av verdipapirer Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Andre inn-/utbetalinger Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjoner og sosiale kostnader Utbetalinger av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Inn-/utbetalinger(-) på fordringer på kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger(-) på kortsiktige plasseringer i verdipapirer Inn-/utbetalinger(-) på langsiktige plasseringer i verdipapirer Innbetalinger ved salg av driftsmidler m.v Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av ansvarlig lånekapital Utbetalinger av utbytte Kapitalendringer (emisjon m.m.) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner pr Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner pr * * For består beholdning av innskudd i Norges Bank og bankkasse. BNbank ASA årsrapport 2008

20 BNbank ASA årsrapport noter til regnskapet

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

rapport 4. kvartal 2008

rapport 4. kvartal 2008 rapport 4. kvartal 2008 innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Balanse konsern... 7 Endring i egenkapital konsern... 8 Kontantstrømanalyse konsern... 9 Noter konsern... 10 Resultatregnskap

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA

rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Resultatregnskap konsern...6 Balanse konsern...7 Endring i egenkapital konsern...8 Kontantstrømanalyse konsern...9 Noter konsern...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA

1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA RAPPORT 1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA 1 RESULTATREGNSKAP 1. kv. 4. kv 1. kv Renteinntekter og lignende inntekter 321 314 338 1 295 Rentekostnader og lignende kostnader 241 238 263 994 Netto

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

å r s r a p p o r t 2008

å r s r a p p o r t 2008 å r s r a p p o r t 2008 innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 16 Balanse... 17 Endring i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling... 19 Noter 1 Regnskapsprinsipper...21 2 Renteinntekter og lignende

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 4. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering for 2011 Resultat etter skatt i 2011 ble 26 millioner kroner mot 19 millioner kroner

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 Uttalelse vedrørende begrenset revisjon

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Boligkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BN Boligkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BN Boligkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkkeltall... 5 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 Uttalelse

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

å r s r a p p o r t Bolig- og Næringskreditt AS

å r s r a p p o r t Bolig- og Næringskreditt AS å r s r a p p o r t 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...13 Endring i egenkapital... 14 Kontantstrømoppstilling...15 Noter 1 Regnskapsprinsipper...17

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal

BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering av første halvår

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011

BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 Innhold Hovedtall 4. kvartal 2011...3 Nøkkeltall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Endring i egenkapital...9 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer