Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn"

Transkript

1 Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1

2 Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse av endring Endret av Klargjort v1.0 for leveranse Accenture Oppdatert etter kundekommentarer Accenture Oppdatert etter kundekommentarer Accenture Kopiert til versjon 2 Accenture Klargjort v1.0 for versjon 2 Accenture Klargjort v2.0.1 for leveranse Accenture Kundens oppdateringer ASF Kundens oppdateringer ASF 2

3 Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Innholdsfortegnelse Innledning Målgruppe for dette dokumentet Overordnede prinsipper for dokumentasjon i implementasjonsguider Definisjoner Refererte dokumenter og linker Overordnet løsning Overordnet integrasjonsskisse Altinn er en plattform for tjenester og integrasjon Sikkerhet Grensesnitt Formater Versjonering Binære vedlegg Web services Sertifikater Andre web service standarder Kontrakter / formater Koding av meldinger Web service meldingseksempler Filbasert integrasjon Innpakking av data med CDATA mekanisme Kvitteringer

4 1 Innledning Implementasjonsguidene for kan benyttes av eksterne systemer som veiledning for hvordan deres systemer kan integreres mot Altinn. Dette dokumentet beskriver den overordnede arkitekturen for og sikkerhetsmekanismer som benyttes for kommunikasjon mellom Altinn og eksterne systemer. I tillegg finnes følgende dokumenter (se Refererte dokumenter og linker for videre henvisning): - Implementasjonsguide Tjenesteiere.doc - Implementasjonsguide Sluttbrukersystemer.doc 1.1 Målgruppe for dette dokumentet - De som skal utvikle og trenger mer kunnskap om formater og teknologier som benyttes i Altinn integrasjon - Arkitekter med behov for å vite mer hvordan Altinn kan passe inn i en informasjonsarkitektur - De som har behov for å vite mer om Altinn og integrasjonsmuligheter for eksterne systemer 1.2 Overordnet prinsipp for dokumentasjon i implementasjonsguider Innhold og versjonering av implementasjonsguider skal reflektere siste versjon i produksjon. Kun siste versjon av tjenester er dokumentert og beskrevet. Dette støtter opp under prinsippet om at nye tjenesteeiere og nye sluttbrukersystemer bør bruke siste versjon av en tjeneste. 1.3 Definisjoner Betegnelse Arkiv Arbeidsflyt Avgiver Base64 EAI ETL ebxml FTP HTTP Beskrivelse Komponent som håndterer langtidslagring av data i Altinn Komponent for styring av arbeidsflyt i Altinn tjenester En juridisk eier av data som sendes inn, f.eks. en bedrift eller person Standard for å representere binære data som tekst, slik at binære data kan være en del av f.eks. en XML struktur. Enterprise Application Integration - Mellomvare for å etablere Integrasjon mellom systemer og applikasjoner innad i en organisasjon Felles betegnelse på produkter som brukes til uthenting og innlesing av store mengder data mot databaser eller filer. En rekke xml baserte standarder for å definere en åpen infrastruktur for elektronisk utveksling av data File Transfer Protocol Protokoll for å overføre filer Hypertext Transfer Protocol - Protokoll for overføring av data over nettverk og spesielt internett 4

5 HTTPS Innsendingstjeneste Innsynstjenester MTOM Samhandlingstjenster Signering Skjema Skjemasett SFTP Hypertext Transfer Protocol Secure - Kryptert protokoll for overføring av sensitive data over nettverk og spesielt internett En innsendingstjeneste er en eller flere skjema definert av en tjenesteeier som fylles ut i portal eller sluttbrukersystem, evt. signeres, og sendes inn. Påbegynte og innsendte innsendingstjenester kan oppbevares på brukernes hovedside i Altinn. Svardata sendes tjenesteeier Tjenesteeiere kan gjøre informasjon i egne registre (for eksempel saksbehandlingsløsninger eller elektroniske saksarkiv/saksmapper) tilgjengelig for den enkelte brukeren eller dennes representant. Message Transmission Optimization Mechanism Metodikk for effektiv forsendelse av binære vedlegg til og fra en web service En tjeneste som knytter sammen andre tjenester som for sluttbruker og/eller tjenesteeier hører naturlig sammen. Tjenesteeier kan definere at spesifikke tjenester (for eksempel innsendingstjeneste) må signeres en eller flere ganger av bruker(e) før den aktuelle tjenesten kan ferdigstiller og sendes inn til Altinn. Formular/dokument definert av en tjenesteeier som inneholder rubrikker som skal besvares av den som bruker formularet. Kan være trykket på papir eller elektronisk sluttbrukerløsningen benytter elektroniske skjema. En samling skjema som hører sammen. Gyldige kombinasjoner defineres av tjenesteeiere. Secure File Transfer Protocol - Kryptert filoverføringsforbindelse for sikrere overføring av sensitive data Sluttbrukersystem SMTP SOA SOAP URI Web service Et system som integrerer med Altinn på vegne av en Altinn bruker Simple Mail Transfer Protocol - Standard for sending / transport av E-post på internett Konseptet tjenesteorientert arkitektur går ut på at applikasjoner og automatiske prosesser aksesserer informasjonsressurser gjennom standard tjenestegrensesnitt Uavhengig protokoll spesifikasjon for utveksling av strukturert informasjon gjennom web services. Uniform Resource Identifier - En streng som identifiserer en unik ressurs på internett. F.eks. en web side eller et web service endepunkt. Tjeneste på Internet aksessert vha. HTTP/HTTPS som utfører en bestemt oppgave, eller en bestemt type oppgaver. 5

6 WSDL WS-* WS-Security XML XAML XSD Web Services Description Language - Teknisk tjenestekontrakt som beskriver hvilke operasjoner som finnes, samt regler for bruk (policies) En felles betegnelse for web service standarder som finnes Standard for å tilby sikkerhet for kommunikasjon på en web service. EXtended Markup Language - XML er en språkdefinisjon for strukturering og beskrivelse av data Standardisert format for å kommunisere autorisasjonsregler og forespørsler. XML Schema. Meta beskrivelse for XML data. Beskrivelse av hvordan XML dataene skal være strukturert og beskrivelse av alle data elementene. Blir også brukt til å validere XML data. 2 Refererte dokumenter og linker Dokument Implementasjonsguide Sluttbrukersystemer.doc Implementasjonsguide Etatsystemer.doc Beskrivelse Denne guiden beskriver tjenester i Altinn som er tilgjengelige for sluttbrukersystemer. Denne guiden beskriver tjenester i Altinn som er tilgjengelige for tjenesteeiere. Link Informasjon til integratører og sluttbrukersystem leverandører Oppgaveregisteret - Oversikt over skjema spesifikasjoner Beskrivelse https://www.altinn.no/no/toppmeny/om-altinn/informasjon-tilfagsystemleverandorer/ 6

7 3 Overordnet løsning 3.1 Overordnet integrasjonsskisse All kommunikasjon mellom et sluttbrukersystem og et tjenesteeiersystem er ivaretatt ved hjelp av tjeneste og integrasjonsplattformen i Altinn. Dette gjelder uansett om dataflytbehovet er igangsatt fra sluttbruker eller tjenesteeiers side. Altinn plattformen benytter også data fra offentlige register som for eksempel Folkeregisteret eller Enhetsregisteret til å komplettere de data som flyter mellom aktørene som benytter Altinn. For sluttbrukersystemer vil det i all hovedsak være web services som tilbys som integrasjonsgrensesnitt inn mot de tjenester Altinn tilbyr. 7

8 3.2 Altinn er en plattform for tjenester og integrasjon Altinn er i tillegg til å være en portal for kommunikasjon mellom det offentlige og bedrifter i Norge også en plattform for å sørge for elektronisk flyt av data og integrasjon. Plattformen er basert på åpne standarder og støtter nyere og eldre teknologier for integrasjon både ved hjelp av web services og filbasert integrasjon. Plattformen skal støtte opp under prinsipper som skal ivareta aktører og dataflyt i forhold til: Tilgjengelighet Plattformen har høy tilgjengelighet og er i praksis alltid åpen for data kommunikasjon. Det er også lagt vekt på å benytte asynkrone mekanismer for leveranse av data der dette er hensiktsmessig, for å kunne tillate at flere systemer leverer i parallell i perioder med høye volumer. Sikkerhet Plattformen tilbyr mekanismer for å sikre både datainnhold og at de som bruker løsningen er identifisert og har rettigheter til å utføre det de forsøker. o Kryptering og dekryptering av meldinger og transport o Signering og sjekk av signering o Autentisering av system og bruker o Autorisasjon av system og bruker Interoperabilitet Plattformen baserer seg på åpne standarder innenfor integrasjon med fokus på bruk av XML og Web Services som er bredt støttet i de fleste teknologier og løsninger. Altinn har en teknisk oppdatert plattform og er i stand til å kommunisere på oppdaterte standarder (f.eks. innenfor WS* standardene for web services) Sporbarhet Det finnes kvitteringsmekanismer og sporingsmekanismer som ivaretar behov for tilbakemelding på og sporing av data som er utvekslet gjennom plattformen. 3.3 Sikkerhet Alle integrasjoner i Altinn har som mål å ivareta sikkerheten for de systemene som inngår i integrasjonen. Dette går på sikring og kryptering av data gjennom transport, og sjekking at de som benytter integrasjon for å hente eller levere data har de nødvendige rettigheter (dvs. er autorisert) som må til for å kunne aksessere data og tjenester. Det henvises til mer detaljer i implementasjonsguider, for henholdsvis sluttbrukersystemer og tjenesteeiere. 4 Grensesnitt Altinn tilbyr to forskjellige grensesnitt for de fleste funksjonelle integrasjonpunkter Integrasjon via Web service - Tjenestekontrakter (WSDL) beskriver format for data som benyttes. Integrasjon via XML-filer (batch) - Altinn har definerte standardformater for alle XML-integrasjoner 4.1 Formater Formater for integrasjon i Altinn er nesten utelukkende basert på bruk av XML, enten gjennom filbasert integrasjon eller web services. XML-spesifikasjonene som benyttes er enten definert som standardformater av Altinn for å integrere mot spesifikk funksjonalitet i løsningen, XMLspesifikasjoner er tilgjengeliggjort fra offentlige metadatakilder som oppgaveregisteret og SERES, eller tjenesteeiers egne spesifikasjoner. Eksterne systemer vil bruke disse formatene til å levere eller hente data til og fra Altinn. 8

9 4.1.1 Versjonering Altinn standardformater som er definert enten for filbasert integrasjon eller web services benytter versjonering av kontrakter. Versjoneringen er bygget opp rundt en standard som er mye benyttet av alle større premissleverandører for spesifikasjoner. Prinsippet går ut på at navnet på en komponent og entitet i denne er førende for navngiving og deretter benyttes årstall og måned kontrakten ble generert: Et eksempel på dette er: Namespace benyttet i Altinns tjenestekontrakter og XML-spesifikasjoner (XSD) benytter denne notasjonen for versjonering. 4.2 Binære vedlegg I Altinn-integrasjoner er muligheten for overføring av binære vedlegg til/fra løsningen mye benyttet. Siden XML og XML i web services er basis for standard integrasjon må det benyttes mekanismer som kan bruke XML som transport for disse data. Altinn tilbyr to muligheter for dette: Base64 koding Her konverteres det binære vedlegget til en tekstbasert streng som lar seg transportere via XML. Base64 benyttes i all filbasert integrasjon til/fra Altinn, men er også en av valgmulighetene for webtjenester. 4.3 Web services Web service grensesnittene benyttes fortrinnsvis der det er behov for raske enkeltvise datautvekslinger med Altinn. Altinn tilbyr opptil 4 forskjellige internett-adresserbare endepunkter for hver tjeneste (URI). Disse endepunktene støtter opp under forskjellige spesifikasjoner innen web services slik at plattformen er moderne, interoperabel og derfor kan benyttes av alle eksterne systemer som støtter web services Basic Http (SOAP 1.1) (Tjenestekontrakter navngitt med ExternalBasic) - Basis bruk av web services uten særlig støtte for nyere og moderne WS-* standarder. Dette er fortsatt regnet som den standarden flest tekniske plattformer har mulighet til å integrere mot, men mangler en del mekanismer som supporterer web servicen blant annet innen sikkerhet. - Binære vedlegg benytter Base64 enkoding WS Http (SOAP 1.2) (Tjenestekontrakter navngitt med External) - Støtter mer avanserte mekanismer og nyere standarder innen web services. Altinn tilbyr dette for å støtte de plattformene som benytter WS-Security. - Støtte for nye web service standarder WS-* og gjør det mulig for Altinn å følge denne utviklingen i takt med systemer som ønsker å bruke Altinn web services. - Binære vedlegg benytter Base64 enkoding 9

10 4.3.1 Sertifikater Altinn benytter for web services ikke spesifikke sertifikater for signering eller kryptering av data før de avsendes fra klient side. Krypteringssikkerhet for web services baserer seg på bruk av HTTPS. Virksomhetssertifikater kan benyttes for autentisering av virksomhetsbrukere. Virksomhetsbrukere vil benytte seg av brukernavn, passord og virksomhetssertifikat for autentisering. For formidlingstjenester vil bruk av sertifikater for signering og/eller kryptering kunne benyttes. Dette må i så fall settes opp spesifikt for en tjeneste og være avtalt mellom aktørene som inngår i formidlingstjenesten Andre web service standarder Altinn tilbyr per i dag SOAP i forskjellige formater som standarder for web services. Andre standarder for tjenester som for eksempel REST eller XML/HTTP benyttes ikke Kontrakter / formater Formater på data som kan sendes til Altinn baserer seg på spesifikasjoner forvaltet av eksterne metadatakilder som Oppgaveregisteret eller SERES Koding av meldinger Altinn baserer seg på bruk av UTF-8 for innsending og uthenting av data gjennom web services Web service meldingseksempler Her følger noen eksempler på hvordan en SOAP melding som kan benyttes mot Altinn ser ut for de forskjellige standarder Altinn støtter. Eksemplene viser èn variant, og i forhold til innhold og parametere henvises det til kapittel som beskriver grensesnitt for hver web service og operasjoner på disse. 10

11 Basic POST https://www.altinn.no/intermediaryexternal/intermediaryinboundba sic.svc HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=utf-8 SOAPAction: "http://www.altinn.no/services/intermediary/shipment/intermediar yinbound/2009/10/iintermediaryinboundexternalbasic/submitformtas kbasic" User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.1 Host: Content-Length: <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://www.altinn.no/services/intermediary/shipment/in termediaryinbound/2009/10"> <soapenv:header/> <soapenv:body> <ns:submitformtaskbasic> <ns:systemusername>1</ns:systemusername> <ns:systempassword>altinn1234</ns:systempassword> <ns:userssn> </ns:userssn> <ns:userpassword> </ns:userpassword> <ns:userpincode>12345</ns:userpincode> <ns:authmethod>taxpin</ns:authmethod> <ns:formtaskshipment> Basic med Base64 vedlegg Vedlagte eksempel viser hele http meldingen som er sendt i dette tilfellet (12 Kb) SOAP_Basic_Base64 Attachment.xml 11

12 WS POST https://www.altinn.no/intermediaryexternal/intermediaryinbound.s vc HTTP/1.1 Content-Type: application/soap+xml;charset=utf- 8;action="http://www.altinn.no/services/Intermediary/Shipment/In termediaryinbound/2009/10/iintermediaryinboundexternal/submitfor mtask" User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.1 Host: Content-Length: 3254 <soap:envelope xmlns:ns="http://www.altinn.no/services/intermediary/shipment/in termediaryinbound/2009/10" xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <soap:header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <wsse:security soap:mustunderstand="true" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <wsse:usernametoken wsu:id="usernametoken " xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> <wsse:username>412</wsse:username> <wsse:password Type="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis wss-username-token-profile- 1.0#PasswordText">altinn1234</wsse:Password> <wsse:nonce>3uyysczvqkxxoxgasperca==</wsse:nonce> <wsu:created> t22:56:46.212z</wsu:created> </wsse:usernametoken> </wsse:security> <wsa:action>http://www.altinn.no/services/intermediary/shipment/ IntermediaryInbound/2009/10/IIntermediaryInboundExternal/SubmitF ormtask</wsa:action> <wsa:to>https://www.altinn.no/intermediaryexternal/intermediaryi nbound.svc</wsa:to> </soap:header> <soap:body> <ns:submitformtask> <ns:userssn> </ns:userssn> <ns:userpassword> </ns:userpassword> <ns:userpincode>12345</ns:userpincode> <ns:authmethod>taxpin</ns:authmethod> <ns:formtaskshipment> WS med Base64 vedlegg Vedlagte eksempel viser hele http meldingen som er sendt i dette tilfellet. SOAP_WS_Base64At tachment.xml 12

13 4.4 Filbasert integrasjon Grensesnitt med filbasert integrasjon benyttes fortrinnsvis for større datamengder, og/eller hvor det ikke er behov for umiddelbar tilbakemelding på datautvekslingen. Det er ingen absoluttgrense i Altinn for hvor store større datamengder er, eller hvor store datamengder som kan sendes via web service, men følgende tommelfingerregel kan benyttes: web service > 30 MB/100 elementer > batch Ved filbasert integrasjon med Altinn benyttes FTP protokollen, fortrinnsvis SFTP (FTP over SSH), og det finnes to fremgangsmåter: Altinn kan hente data fra den eksterne parts system Den eksterne parten kan levere data på et definert Altinn område, dvs. SFTP server må etableres av ekstern part. Detaljer og tilpasning av den filbaserte overføringen avklares ved etablering. 4.5 Innpakking av data med CDATA mekanisme Flere av Altinn sine tjenester baserer seg på at strukturert XML skal transporteres i en konvoluttmelding som inneholder metadata om det som transporteres. Et eksempel på dette er innsendingstjenester som leverer et eller flere skjema som hver for seg er i henhold til en XML spesifikasjon levert av en eller flere metadata leverandør som for eksempel oppgaveregisteret. For å gjøre dette må den strukturerte XML-delen pakkes inn i et CDATA-element slik at ikke tjenesten betrakter dette som en pakke med data og ikke som en tjenesteparameter i forhold til kontrakten for operasjonen. CDATA er en mekanisme for å overføre data hvor innholdet ikke skal valideres sammen med de data som omslutter den, men håndteres som en streng med data. Et CDATA-element defineres inne i et vanlig XML element på følgende måte: <Data> <![CDATA[innenfor klammeparenteser angis en streng med data]]></data> 4.6 Kvitteringer I Altinn finnes kvitteringer slik at eksterne systemer skal kunne ha innsyn i prosessen med innsending i forhold til mottak, kontroll og prosessering av data som sendes inn. Denne kvitteringsmekanismen er ment å være en teknisk kvitteringsmekanisme som går på logistikk rundt forsendelser og prosessering av data. Det vil også være mulig for en integrasjonsaktør å kvittere på kvitteringene som holdes i Altinn slik at en annen avsender kan se at f.eks. en tjenesteeier har mottatt og validert data på sin side. Kvitteringer brukes og oppdateres for integrasjoner hvor: Meldinger / data mottas av Altinn for prosessering. Når meldinger / data er validert og levert videre til prosessering. 13

14 Forøvrig henvises det til spesifikk informasjon om hvordan kvitteringer benyttes i de enkelte integrasjonene i underliggende implementasjonsguider. 14

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

FFI RAPPORT STANDARDISERINGSARBEID I NATO OG IETF INNEN MILITÆR MELDINGSTJENESTE OG ENDE-TIL-ENDE SIKKERHETSLØSNINGER.

FFI RAPPORT STANDARDISERINGSARBEID I NATO OG IETF INNEN MILITÆR MELDINGSTJENESTE OG ENDE-TIL-ENDE SIKKERHETSLØSNINGER. FFI RAPPORT STANDARDISERINGSARBEID I NATO OG IETF INNEN MILITÆR MELDINGSTJENESTE OG ENDE-TIL-ENDE SIKKERHETSLØSNINGER EGGEN, Anders FFI/RAPPORT-2003/01521 FFIE/840/110 Godkjent Kjeller 19. desember 2003

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Rapport Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Heftets tittel: Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Utgitt:

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Side 2

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Åpne data Del og skap verdier Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Dette er 2. versjon av veilederen, oppdatert januar 2013. Den elektroniske versjonen finner du (alltid oppdatert) på data.norge.no.

Detaljer

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012 UGRADERT Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012 BankID sertifikatpolicy status: Godkjent dato: 24. september 2012 NÅR Bankenes Standardiseringskontor

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

- Inkludert en veiledning for bruk av web UI til oppsett av abonnement på informasjon fra Adresseregisteret. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

- Inkludert en veiledning for bruk av web UI til oppsett av abonnement på informasjon fra Adresseregisteret. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Introduksjon til integrasjon med registrene - Inkludert en veiledning for bruk av web UI til oppsett av abonnement på informasjon fra Adresseregisteret Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego.

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego. 21. årgang :: Oktober 2009 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 12 Den komplette GIS-plattform Oktoberutgavens hovedtema tar for seg Geodatas posisjon som leverandør av komplett GIS-plattform

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer