Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn"

Transkript

1 Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1

2 Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse av endring Endret av Klargjort v1.0 for leveranse Accenture Oppdatert etter kundekommentarer Accenture Oppdatert etter kundekommentarer Accenture Kopiert til versjon 2 Accenture Klargjort v1.0 for versjon 2 Accenture Klargjort v2.0.1 for leveranse Accenture Kundens oppdateringer ASF Kundens oppdateringer ASF 2

3 Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Innholdsfortegnelse Innledning Målgruppe for dette dokumentet Overordnede prinsipper for dokumentasjon i implementasjonsguider Definisjoner Refererte dokumenter og linker Overordnet løsning Overordnet integrasjonsskisse Altinn er en plattform for tjenester og integrasjon Sikkerhet Grensesnitt Formater Versjonering Binære vedlegg Web services Sertifikater Andre web service standarder Kontrakter / formater Koding av meldinger Web service meldingseksempler Filbasert integrasjon Innpakking av data med CDATA mekanisme Kvitteringer

4 1 Innledning Implementasjonsguidene for kan benyttes av eksterne systemer som veiledning for hvordan deres systemer kan integreres mot Altinn. Dette dokumentet beskriver den overordnede arkitekturen for og sikkerhetsmekanismer som benyttes for kommunikasjon mellom Altinn og eksterne systemer. I tillegg finnes følgende dokumenter (se Refererte dokumenter og linker for videre henvisning): - Implementasjonsguide Tjenesteiere.doc - Implementasjonsguide Sluttbrukersystemer.doc 1.1 Målgruppe for dette dokumentet - De som skal utvikle og trenger mer kunnskap om formater og teknologier som benyttes i Altinn integrasjon - Arkitekter med behov for å vite mer hvordan Altinn kan passe inn i en informasjonsarkitektur - De som har behov for å vite mer om Altinn og integrasjonsmuligheter for eksterne systemer 1.2 Overordnet prinsipp for dokumentasjon i implementasjonsguider Innhold og versjonering av implementasjonsguider skal reflektere siste versjon i produksjon. Kun siste versjon av tjenester er dokumentert og beskrevet. Dette støtter opp under prinsippet om at nye tjenesteeiere og nye sluttbrukersystemer bør bruke siste versjon av en tjeneste. 1.3 Definisjoner Betegnelse Arkiv Arbeidsflyt Avgiver Base64 EAI ETL ebxml FTP HTTP Beskrivelse Komponent som håndterer langtidslagring av data i Altinn Komponent for styring av arbeidsflyt i Altinn tjenester En juridisk eier av data som sendes inn, f.eks. en bedrift eller person Standard for å representere binære data som tekst, slik at binære data kan være en del av f.eks. en XML struktur. Enterprise Application Integration - Mellomvare for å etablere Integrasjon mellom systemer og applikasjoner innad i en organisasjon Felles betegnelse på produkter som brukes til uthenting og innlesing av store mengder data mot databaser eller filer. En rekke xml baserte standarder for å definere en åpen infrastruktur for elektronisk utveksling av data File Transfer Protocol Protokoll for å overføre filer Hypertext Transfer Protocol - Protokoll for overføring av data over nettverk og spesielt internett 4

5 HTTPS Innsendingstjeneste Innsynstjenester MTOM Samhandlingstjenster Signering Skjema Skjemasett SFTP Hypertext Transfer Protocol Secure - Kryptert protokoll for overføring av sensitive data over nettverk og spesielt internett En innsendingstjeneste er en eller flere skjema definert av en tjenesteeier som fylles ut i portal eller sluttbrukersystem, evt. signeres, og sendes inn. Påbegynte og innsendte innsendingstjenester kan oppbevares på brukernes hovedside i Altinn. Svardata sendes tjenesteeier Tjenesteeiere kan gjøre informasjon i egne registre (for eksempel saksbehandlingsløsninger eller elektroniske saksarkiv/saksmapper) tilgjengelig for den enkelte brukeren eller dennes representant. Message Transmission Optimization Mechanism Metodikk for effektiv forsendelse av binære vedlegg til og fra en web service En tjeneste som knytter sammen andre tjenester som for sluttbruker og/eller tjenesteeier hører naturlig sammen. Tjenesteeier kan definere at spesifikke tjenester (for eksempel innsendingstjeneste) må signeres en eller flere ganger av bruker(e) før den aktuelle tjenesten kan ferdigstiller og sendes inn til Altinn. Formular/dokument definert av en tjenesteeier som inneholder rubrikker som skal besvares av den som bruker formularet. Kan være trykket på papir eller elektronisk sluttbrukerløsningen benytter elektroniske skjema. En samling skjema som hører sammen. Gyldige kombinasjoner defineres av tjenesteeiere. Secure File Transfer Protocol - Kryptert filoverføringsforbindelse for sikrere overføring av sensitive data Sluttbrukersystem SMTP SOA SOAP URI Web service Et system som integrerer med Altinn på vegne av en Altinn bruker Simple Mail Transfer Protocol - Standard for sending / transport av E-post på internett Konseptet tjenesteorientert arkitektur går ut på at applikasjoner og automatiske prosesser aksesserer informasjonsressurser gjennom standard tjenestegrensesnitt Uavhengig protokoll spesifikasjon for utveksling av strukturert informasjon gjennom web services. Uniform Resource Identifier - En streng som identifiserer en unik ressurs på internett. F.eks. en web side eller et web service endepunkt. Tjeneste på Internet aksessert vha. HTTP/HTTPS som utfører en bestemt oppgave, eller en bestemt type oppgaver. 5

6 WSDL WS-* WS-Security XML XAML XSD Web Services Description Language - Teknisk tjenestekontrakt som beskriver hvilke operasjoner som finnes, samt regler for bruk (policies) En felles betegnelse for web service standarder som finnes Standard for å tilby sikkerhet for kommunikasjon på en web service. EXtended Markup Language - XML er en språkdefinisjon for strukturering og beskrivelse av data Standardisert format for å kommunisere autorisasjonsregler og forespørsler. XML Schema. Meta beskrivelse for XML data. Beskrivelse av hvordan XML dataene skal være strukturert og beskrivelse av alle data elementene. Blir også brukt til å validere XML data. 2 Refererte dokumenter og linker Dokument Implementasjonsguide Sluttbrukersystemer.doc Implementasjonsguide Etatsystemer.doc Beskrivelse Denne guiden beskriver tjenester i Altinn som er tilgjengelige for sluttbrukersystemer. Denne guiden beskriver tjenester i Altinn som er tilgjengelige for tjenesteeiere. Link Informasjon til integratører og sluttbrukersystem leverandører Oppgaveregisteret - Oversikt over skjema spesifikasjoner Beskrivelse https://www.altinn.no/no/toppmeny/om-altinn/informasjon-tilfagsystemleverandorer/ 6

7 3 Overordnet løsning 3.1 Overordnet integrasjonsskisse All kommunikasjon mellom et sluttbrukersystem og et tjenesteeiersystem er ivaretatt ved hjelp av tjeneste og integrasjonsplattformen i Altinn. Dette gjelder uansett om dataflytbehovet er igangsatt fra sluttbruker eller tjenesteeiers side. Altinn plattformen benytter også data fra offentlige register som for eksempel Folkeregisteret eller Enhetsregisteret til å komplettere de data som flyter mellom aktørene som benytter Altinn. For sluttbrukersystemer vil det i all hovedsak være web services som tilbys som integrasjonsgrensesnitt inn mot de tjenester Altinn tilbyr. 7

8 3.2 Altinn er en plattform for tjenester og integrasjon Altinn er i tillegg til å være en portal for kommunikasjon mellom det offentlige og bedrifter i Norge også en plattform for å sørge for elektronisk flyt av data og integrasjon. Plattformen er basert på åpne standarder og støtter nyere og eldre teknologier for integrasjon både ved hjelp av web services og filbasert integrasjon. Plattformen skal støtte opp under prinsipper som skal ivareta aktører og dataflyt i forhold til: Tilgjengelighet Plattformen har høy tilgjengelighet og er i praksis alltid åpen for data kommunikasjon. Det er også lagt vekt på å benytte asynkrone mekanismer for leveranse av data der dette er hensiktsmessig, for å kunne tillate at flere systemer leverer i parallell i perioder med høye volumer. Sikkerhet Plattformen tilbyr mekanismer for å sikre både datainnhold og at de som bruker løsningen er identifisert og har rettigheter til å utføre det de forsøker. o Kryptering og dekryptering av meldinger og transport o Signering og sjekk av signering o Autentisering av system og bruker o Autorisasjon av system og bruker Interoperabilitet Plattformen baserer seg på åpne standarder innenfor integrasjon med fokus på bruk av XML og Web Services som er bredt støttet i de fleste teknologier og løsninger. Altinn har en teknisk oppdatert plattform og er i stand til å kommunisere på oppdaterte standarder (f.eks. innenfor WS* standardene for web services) Sporbarhet Det finnes kvitteringsmekanismer og sporingsmekanismer som ivaretar behov for tilbakemelding på og sporing av data som er utvekslet gjennom plattformen. 3.3 Sikkerhet Alle integrasjoner i Altinn har som mål å ivareta sikkerheten for de systemene som inngår i integrasjonen. Dette går på sikring og kryptering av data gjennom transport, og sjekking at de som benytter integrasjon for å hente eller levere data har de nødvendige rettigheter (dvs. er autorisert) som må til for å kunne aksessere data og tjenester. Det henvises til mer detaljer i implementasjonsguider, for henholdsvis sluttbrukersystemer og tjenesteeiere. 4 Grensesnitt Altinn tilbyr to forskjellige grensesnitt for de fleste funksjonelle integrasjonpunkter Integrasjon via Web service - Tjenestekontrakter (WSDL) beskriver format for data som benyttes. Integrasjon via XML-filer (batch) - Altinn har definerte standardformater for alle XML-integrasjoner 4.1 Formater Formater for integrasjon i Altinn er nesten utelukkende basert på bruk av XML, enten gjennom filbasert integrasjon eller web services. XML-spesifikasjonene som benyttes er enten definert som standardformater av Altinn for å integrere mot spesifikk funksjonalitet i løsningen, XMLspesifikasjoner er tilgjengeliggjort fra offentlige metadatakilder som oppgaveregisteret og SERES, eller tjenesteeiers egne spesifikasjoner. Eksterne systemer vil bruke disse formatene til å levere eller hente data til og fra Altinn. 8

9 4.1.1 Versjonering Altinn standardformater som er definert enten for filbasert integrasjon eller web services benytter versjonering av kontrakter. Versjoneringen er bygget opp rundt en standard som er mye benyttet av alle større premissleverandører for spesifikasjoner. Prinsippet går ut på at navnet på en komponent og entitet i denne er førende for navngiving og deretter benyttes årstall og måned kontrakten ble generert: Et eksempel på dette er: Namespace benyttet i Altinns tjenestekontrakter og XML-spesifikasjoner (XSD) benytter denne notasjonen for versjonering. 4.2 Binære vedlegg I Altinn-integrasjoner er muligheten for overføring av binære vedlegg til/fra løsningen mye benyttet. Siden XML og XML i web services er basis for standard integrasjon må det benyttes mekanismer som kan bruke XML som transport for disse data. Altinn tilbyr to muligheter for dette: Base64 koding Her konverteres det binære vedlegget til en tekstbasert streng som lar seg transportere via XML. Base64 benyttes i all filbasert integrasjon til/fra Altinn, men er også en av valgmulighetene for webtjenester. 4.3 Web services Web service grensesnittene benyttes fortrinnsvis der det er behov for raske enkeltvise datautvekslinger med Altinn. Altinn tilbyr opptil 4 forskjellige internett-adresserbare endepunkter for hver tjeneste (URI). Disse endepunktene støtter opp under forskjellige spesifikasjoner innen web services slik at plattformen er moderne, interoperabel og derfor kan benyttes av alle eksterne systemer som støtter web services Basic Http (SOAP 1.1) (Tjenestekontrakter navngitt med ExternalBasic) - Basis bruk av web services uten særlig støtte for nyere og moderne WS-* standarder. Dette er fortsatt regnet som den standarden flest tekniske plattformer har mulighet til å integrere mot, men mangler en del mekanismer som supporterer web servicen blant annet innen sikkerhet. - Binære vedlegg benytter Base64 enkoding WS Http (SOAP 1.2) (Tjenestekontrakter navngitt med External) - Støtter mer avanserte mekanismer og nyere standarder innen web services. Altinn tilbyr dette for å støtte de plattformene som benytter WS-Security. - Støtte for nye web service standarder WS-* og gjør det mulig for Altinn å følge denne utviklingen i takt med systemer som ønsker å bruke Altinn web services. - Binære vedlegg benytter Base64 enkoding 9

10 4.3.1 Sertifikater Altinn benytter for web services ikke spesifikke sertifikater for signering eller kryptering av data før de avsendes fra klient side. Krypteringssikkerhet for web services baserer seg på bruk av HTTPS. Virksomhetssertifikater kan benyttes for autentisering av virksomhetsbrukere. Virksomhetsbrukere vil benytte seg av brukernavn, passord og virksomhetssertifikat for autentisering. For formidlingstjenester vil bruk av sertifikater for signering og/eller kryptering kunne benyttes. Dette må i så fall settes opp spesifikt for en tjeneste og være avtalt mellom aktørene som inngår i formidlingstjenesten Andre web service standarder Altinn tilbyr per i dag SOAP i forskjellige formater som standarder for web services. Andre standarder for tjenester som for eksempel REST eller XML/HTTP benyttes ikke Kontrakter / formater Formater på data som kan sendes til Altinn baserer seg på spesifikasjoner forvaltet av eksterne metadatakilder som Oppgaveregisteret eller SERES Koding av meldinger Altinn baserer seg på bruk av UTF-8 for innsending og uthenting av data gjennom web services Web service meldingseksempler Her følger noen eksempler på hvordan en SOAP melding som kan benyttes mot Altinn ser ut for de forskjellige standarder Altinn støtter. Eksemplene viser èn variant, og i forhold til innhold og parametere henvises det til kapittel som beskriver grensesnitt for hver web service og operasjoner på disse. 10

11 Basic POST https://www.altinn.no/intermediaryexternal/intermediaryinboundba sic.svc HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=utf-8 SOAPAction: "http://www.altinn.no/services/intermediary/shipment/intermediar yinbound/2009/10/iintermediaryinboundexternalbasic/submitformtas kbasic" User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.1 Host: Content-Length: <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://www.altinn.no/services/intermediary/shipment/in termediaryinbound/2009/10"> <soapenv:header/> <soapenv:body> <ns:submitformtaskbasic> <ns:systemusername>1</ns:systemusername> <ns:systempassword>altinn1234</ns:systempassword> <ns:userssn> </ns:userssn> <ns:userpassword> </ns:userpassword> <ns:userpincode>12345</ns:userpincode> <ns:authmethod>taxpin</ns:authmethod> <ns:formtaskshipment> Basic med Base64 vedlegg Vedlagte eksempel viser hele http meldingen som er sendt i dette tilfellet (12 Kb) SOAP_Basic_Base64 Attachment.xml 11

12 WS POST https://www.altinn.no/intermediaryexternal/intermediaryinbound.s vc HTTP/1.1 Content-Type: application/soap+xml;charset=utf- 8;action="http://www.altinn.no/services/Intermediary/Shipment/In termediaryinbound/2009/10/iintermediaryinboundexternal/submitfor mtask" User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.1 Host: Content-Length: 3254 <soap:envelope xmlns:ns="http://www.altinn.no/services/intermediary/shipment/in termediaryinbound/2009/10" xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <soap:header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <wsse:security soap:mustunderstand="true" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <wsse:usernametoken wsu:id="usernametoken " xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> <wsse:username>412</wsse:username> <wsse:password Type="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis wss-username-token-profile- 1.0#PasswordText">altinn1234</wsse:Password> <wsse:nonce>3uyysczvqkxxoxgasperca==</wsse:nonce> <wsu:created> t22:56:46.212z</wsu:created> </wsse:usernametoken> </wsse:security> <wsa:action>http://www.altinn.no/services/intermediary/shipment/ IntermediaryInbound/2009/10/IIntermediaryInboundExternal/SubmitF ormtask</wsa:action> <wsa:to>https://www.altinn.no/intermediaryexternal/intermediaryi nbound.svc</wsa:to> </soap:header> <soap:body> <ns:submitformtask> <ns:userssn> </ns:userssn> <ns:userpassword> </ns:userpassword> <ns:userpincode>12345</ns:userpincode> <ns:authmethod>taxpin</ns:authmethod> <ns:formtaskshipment> WS med Base64 vedlegg Vedlagte eksempel viser hele http meldingen som er sendt i dette tilfellet. SOAP_WS_Base64At tachment.xml 12

13 4.4 Filbasert integrasjon Grensesnitt med filbasert integrasjon benyttes fortrinnsvis for større datamengder, og/eller hvor det ikke er behov for umiddelbar tilbakemelding på datautvekslingen. Det er ingen absoluttgrense i Altinn for hvor store større datamengder er, eller hvor store datamengder som kan sendes via web service, men følgende tommelfingerregel kan benyttes: web service > 30 MB/100 elementer > batch Ved filbasert integrasjon med Altinn benyttes FTP protokollen, fortrinnsvis SFTP (FTP over SSH), og det finnes to fremgangsmåter: Altinn kan hente data fra den eksterne parts system Den eksterne parten kan levere data på et definert Altinn område, dvs. SFTP server må etableres av ekstern part. Detaljer og tilpasning av den filbaserte overføringen avklares ved etablering. 4.5 Innpakking av data med CDATA mekanisme Flere av Altinn sine tjenester baserer seg på at strukturert XML skal transporteres i en konvoluttmelding som inneholder metadata om det som transporteres. Et eksempel på dette er innsendingstjenester som leverer et eller flere skjema som hver for seg er i henhold til en XML spesifikasjon levert av en eller flere metadata leverandør som for eksempel oppgaveregisteret. For å gjøre dette må den strukturerte XML-delen pakkes inn i et CDATA-element slik at ikke tjenesten betrakter dette som en pakke med data og ikke som en tjenesteparameter i forhold til kontrakten for operasjonen. CDATA er en mekanisme for å overføre data hvor innholdet ikke skal valideres sammen med de data som omslutter den, men håndteres som en streng med data. Et CDATA-element defineres inne i et vanlig XML element på følgende måte: <Data> <![CDATA[innenfor klammeparenteser angis en streng med data]]></data> 4.6 Kvitteringer I Altinn finnes kvitteringer slik at eksterne systemer skal kunne ha innsyn i prosessen med innsending i forhold til mottak, kontroll og prosessering av data som sendes inn. Denne kvitteringsmekanismen er ment å være en teknisk kvitteringsmekanisme som går på logistikk rundt forsendelser og prosessering av data. Det vil også være mulig for en integrasjonsaktør å kvittere på kvitteringene som holdes i Altinn slik at en annen avsender kan se at f.eks. en tjenesteeier har mottatt og validert data på sin side. Kvitteringer brukes og oppdateres for integrasjoner hvor: Meldinger / data mottas av Altinn for prosessering. Når meldinger / data er validert og levert videre til prosessering. 13

14 Forøvrig henvises det til spesifikk informasjon om hvordan kvitteringer benyttes i de enkelte integrasjonene i underliggende implementasjonsguider. 14

Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan

Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0 Hvorfor / Hva / Hvordan Målgruppe for kurset De som har behov for å vite mer om Altinn og integrasjonsmuligheter for tjenesteeiere De som skal utvikle

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse Versjon 2 31.10.2012 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 COPYRIGHT... 3 EPHORTE INTEGRATION SERVICES...

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 1 ALTINN II Nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen Løsningsarkitektur i og rundt Altinn 31. august 2009 Wilfred Østgulen 1 Formål Formålet med presentasjonen er å gi dere et innblikk i hvordan vi har tenkt og jobbet med arkitektur i den nye Altinn-løsningen

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Implementasjonsguide for tjenesteeier

Implementasjonsguide for tjenesteeier Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 09.10.2009 Lagt til info om online overføring til Tjenesteeier Accenture

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Endringsanmodning - Alternativ 2 Videresending post_v1_0

Endringsanmodning - Alternativ 2 Videresending post_v1_0 2015-03-03-Endringsanmodning - Alternativ 2 Videresending post_v1_0 Sak:Videresending av post til Innbyggers postkasse via Altinn Fagansvarlig: Morten Græsby. Endringsanmodning Til: Altinn Leverandør Fra:

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

Kurs i felleskomponenter

Kurs i felleskomponenter Kurs i felleskomponenter NOKIOS 27.10.15 Frank Fardal, DIFI og Jan Åge Berg, Altinn jab@brreg.no Bakgrunn «Digitale, nettbaserte tjenester skal derfor være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon

Detaljer

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste Benytt innsendingstjeneste Bruker kan fylle ut/signere/sende inn innsendingstjeneste og funksjonaliteten knyttet til disse operasjonene er beskrevet detaljert

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4 Kostnadsfordeling VERSJON 2.2 04.12.2014 Side 1 av 6 1 Finansiering og kostnadsfordeling Det er fra departementsnivå gitt føringer knyttet til hvordan kostnadsfordelingen i Altinn

Detaljer

Difis felleskomponenter. Nokios 27.10.2015

Difis felleskomponenter. Nokios 27.10.2015 Difis felleskomponenter Nokios 27.10.2015 Difis felleskomponenter ID-porten Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret ID-porten 448 virksomheter 718 tjenester 52 522 900 transaksjoner

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4 Kostnadsfordeling VERSJON 2.5 15.12.2015 Side 1 av 6 1 Finansiering og kostnadsfordeling Det er fra departementsnivå gitt føringer knyttet til hvordan kostnadsfordelingen i Altinn

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Pen- tes'ng av webservices. Asbjørn Reglund Thorsen Gruppe- og utviklingsleder UIO/FSAT TwiDer: @fuzzerman

Pen- tes'ng av webservices. Asbjørn Reglund Thorsen Gruppe- og utviklingsleder UIO/FSAT TwiDer: @fuzzerman Pen- tes'ng av webservices Asbjørn Reglund Thorsen Gruppe- og utviklingsleder UIO/FSAT TwiDer: @fuzzerman Om meg Gruppe- og utviklingsleder på FSAT Felles studieadministra'vt tjenestesenter Sikkerhetsekspert

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

Dokumentasjon Websak Appservice

Dokumentasjon Websak Appservice Dokumentasjon Websak Appservice 12.03.2012 COPYRIGHT ACOS AS Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig samtykke

Detaljer

SIMS Grensesnittbeskrivelse ekstern V0.8

SIMS Grensesnittbeskrivelse ekstern V0.8 SIMS Grensesnittbeskrivelse ekstern V0.8 Revisjoner Dato Versjon Beskrivelse Ansvarlig 22.10.2010 0.7 Oppstart beskrivelse av eksternt SIMS grensesnitt Jan Magne Johansen Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring?

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring? Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring? NOKIOS onsdag 15. oktober 2008 Ståle Rundberg Direktør Erik Fossum Info-stab Plan- og og utviklingsavdelingen

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Spørsmål. https://sli.do. #brukar

Spørsmål. https://sli.do. #brukar Spørsmål https://sli.do #brukar Nasjonal løsning som gir offentlige virksomheter sikker og enkel utveksling av dokumenter INTEGRASJONSPUNKT FOR eformidling Utfordringene som vi står overfor Norges inntekter

Detaljer

SAS IN A SOA WORLD MARIUS SOMMERSETH TEAM LEAD TECHNICAL ARCHITECTURE

SAS IN A SOA WORLD MARIUS SOMMERSETH TEAM LEAD TECHNICAL ARCHITECTURE SAS IN A SOA WORLD MARIUS SOMMERSETH TEAM LEAD TECHNICAL ARCHITECTURE HVA ER WEB SERVICER OG TJENESTELAG? Fra Wikipedia: En web service er definert av W3C som et software system som er designet for å støtte

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Altinn. Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet. Implementasjonsguide. Fagsystem grensesnitt

Altinn. Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet. Implementasjonsguide. Fagsystem grensesnitt Altinn Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet Implementasjonsguide Fagsystem grensesnitt 03.April. 2008 VERSJON 5.6 Implementasjonsguiden skal være informasjon til alle fagsystemleverandører,

Detaljer

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt Norwegian UDDI-registry for web services (WMS, WFS, WCS, WS)to be used in Norway digital fra Geoportal-prosjektets

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

Web Services. Olav Lysne

Web Services. Olav Lysne Web Services Olav Lysne Til nå har dere hørt om Mellomvare for objektbasert kommunikasjon brukes vanligvis i anvendelser som er innen én organisasjon, eller innen et tett konsortium av samarbeidende organisasjoner

Detaljer

Standarder for en tjenesteorientert arkitektur

Standarder for en tjenesteorientert arkitektur Standarder for en tjenesteorientert arkitektur Forslag til anbefalinger Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Bakgrunn Standardiseringssekretariatet har fått utarbeidet en rapport om mulige standarder for

Detaljer

Altinn API Altinn «der du er»

Altinn API Altinn «der du er» Altinn API Altinn «der du er» Morten Græsby/Brønnøysundregistrene 2013-09-10 Integrasjons-tjenester Meldingsboks Integrasjons-tjenester Altinn tilbyr i dag en løsning for dialog Portal brukere www.altinn.no

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

Slik skal vi handle i 2017

Slik skal vi handle i 2017 Slik skal vi handle i 2017 Videreutvikling av Altinn Andreas Rafaelsen, Løsningsansvarlig Altinn Altinndagen 2016 Videreutvikling av Altinn løsningen Produktstrategi og prioritering Altinn versjon 17.1

Detaljer

Profil for web services i helse- og sosialsektoren Versjon 1.2

Profil for web services i helse- og sosialsektoren Versjon 1.2 Profil for web services i helse- og sosialsektoren Versjon 1.2 Veiledning Status: Til kommentering 03. april 2009 KITH 08/09 Profil for web services i helse- og sosialsektoren 2 1 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

SERES. Espen Slotvik 4. desember 2013

SERES. Espen Slotvik 4. desember 2013 SERES Espen Slotvik 4. desember 2013 Dagens SERES SERES er en metodikk med tilhørende verktøystøtte for informasjonsmodellering I SERES etablerer man informasjonsmodeller som beskriver informasjon innenfor

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Hva løser Altinn? Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Avdelingsdirektør Roar Olsen, - avdeling for nasjonal e forvaltning og infrastruktur (AEI) Hva løser Altinn?

Detaljer

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark 1 Utfordringer i dagens løsning Tjenesteeier har kun mulighet til å oppdatere skjema Mye må gjøres av leverandøren Tungvint å gjøre små

Detaljer

Altinn bruk og tilgangsstyring. Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene

Altinn bruk og tilgangsstyring. Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene Altinn bruk og tilgangsstyring Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene Viktig og i vekst Tjenesteeiere Den spede begynnelse (Økonomisk rapport 30. oktober 2003) Vi visste allerede

Detaljer

Grensesnittene mellom Legemiddelverket og de andre eresept-aktørene

Grensesnittene mellom Legemiddelverket og de andre eresept-aktørene Grensesnittdokumentasjon Grensesnittene mellom Legemiddelverket og de andre eresept-aktørene - Webservice FEST for internett og Norsk Helsenett (NHN) 22.10.2014 Antall sider: 8 2 av 7 Innhold 1 Innledning

Detaljer

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett NorStellas eid-gruppe Oslo, 22. juni 2010 Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av elektronisk

Detaljer

Teori om sikkerhetsteknologier

Teori om sikkerhetsteknologier Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 22.8.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LN479D/LV473D Nettverksikkerhet Innhold 1 1 1.1 Introduksjon til faget............................

Detaljer

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN 1.1 Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1 til 1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet?

Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet? Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet? Torbjørn Staff Architecture Innovation Group Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Arkitekturevolusjonen

Detaljer

ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning

ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning WebSak og einnsyn ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning OEP Eksport Via dette programmet opprettes det xml-filer med metadata. Disse filene lastes så opp til OEP-portalen publisering) OEP Mottak Mottar

Detaljer

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016 Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny ndre Sunnarvik Nov 2015 http://innsiden.helse-vestikt.no/avdelinger/tjenesteproduksjon/anbudskrav/documents/sikkerhet.docx Dato Nov 2015 Des 2015 Nov 2016 Beskrivelse

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Felles infrastruktur for eid i offentlig sektor Tor Alvik og Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.2, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010 Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket Per Otto Garsjø Oslo - 2010 1 Innledning Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av hvordan Altinn kan benyttes for dataflyt i landbruket

Detaljer

Web Service Registry

Web Service Registry BACHELORPROSJEKT 21 Web Service Registry Prosjektpresentasjon Ola Hast og Eirik Kvalheim 05.05.2010 Dette dokumentet er en kort presentasjon av bachelorprosjektet Web Service Registry Innhold 1. Om oppgavestiller...

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 9 Web, HTTP og IIS Applikasjonslaget i Internett Web protokollen: HTTP Webtjeneren IIS Utskrift med HTTP i Internett Pensum Kvisli: Windows Server og datanett, Kap.

Detaljer

Standarder for integrasjonsarbeid

Standarder for integrasjonsarbeid Standarder for integrasjonsarbeid 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Bakgrunn Startet opp høsten 2013 2 workshoper

Detaljer

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker AP221 Use Case SBL bruker bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap

Detaljer

Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering. Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS

Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering. Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS Agenda Om TrønderEnergi Bakgrunn for etablering av integrasjonsplattform

Detaljer

1.4 Det skal leveres en beskrivelse av eierskapsmodell for registrerte data og fordeling av ansvar for behandling og vedlikehold av disse.

1.4 Det skal leveres en beskrivelse av eierskapsmodell for registrerte data og fordeling av ansvar for behandling og vedlikehold av disse. 1. Tekniske krav 1. Generelle krav 1.1 Databehandleransvar i henhold til Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrifter skal tydelig fremgå av beskrivelsene som etterspørres i punkt

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon

Detaljer

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 SERES og Tjenesteutvikling i Altinn Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 Brønnøysundregistrene En etat under Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene hadde 562 ansatte i 2010 Behandlet

Detaljer

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang ForsendelseServiceV5 Her beskrives funksjonalitet for ForsendelseServiceV5 WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang For å benytte webservicen må en bruke HTTP Basic autentication

Detaljer

Status for arbeidet med Referansemodell for elektronisk samhandling i og med offentlig forvaltning. Rammeverk for interoperabilitet

Status for arbeidet med Referansemodell for elektronisk samhandling i og med offentlig forvaltning. Rammeverk for interoperabilitet Status for arbeidet med Referansemodell for elektronisk samhandling i og med offentlig forvaltning Arne-Jørgen Berre SINTEF Arne.J.Berre@sintef.no Rammeverk for Rammeverk for Referansemodeller Referansemodell

Detaljer

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo Helhetlig integrasjonsplattform Per Olav Nymo Affecto i korte trekk Bergen I Norge siden 1997 Spesialisert på Enterprise Information Management 130 ansatte i Oslo og Bergen 1.000 ansatte i Norden og Baltikum

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata

AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata Registrer preutfyllingsdata Etatssystem kan sende inn preutfyllingsdata som automatisk vil bli lagt inn i innsendingstjenester når de instansieres. Dette

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder HØRINGSNOTAT Høring av forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder Dato for utsendelse 23.01.17 Behandles i Standardiseringsrådet 22.03.17 Frist for høringssvar 27.02.17 Implementeres i referansekatalogen

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

Samarbeid for digitalisering av Norge

Samarbeid for digitalisering av Norge Samarbeid for digitalisering av Norge Brønnøysundregistrenes og Altinns rolle i den elektroniske samhandlingen Direktør Lars Peder Brekk 25.04.2014 Brønnøysundregistrenes tre bærebjelker ORDEN FORENKLING

Detaljer

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 Overordnet MRS er et rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. Ett system - flere

Detaljer

PRESENTASJON Uttrekk og bevaring av eldre fagsystem med dots kjernen

PRESENTASJON Uttrekk og bevaring av eldre fagsystem med dots kjernen UTTREKK OG BEVARING FRA ELDRE FAGSYSTEM 21 nov 2012 KDRS Samling PROSJEKT Prosjektet fokuserer på utfordringen knyttet til bevaring av fagsystem slik beskrevet i Riksrevisjonens rapport. Prosjektets har

Detaljer