AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer"

Transkript

1 AP221 Use Case SBL arkiverte elementer

2 arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som er under arbeid. Mottatte elementer er mottatte forsendelser (meldinger) fra tjenesteeier. Arkiverte elementer er innsendingstjenester som er sendt inn. I versjon 2 vil begrepene aktive og arkiverte elementer også dekke nye relevante tjenestetyper. For portalbrukere vil denne funksjonaliteten være tilgjengelig fra Min hovedside. Der vil det være mulig å få vist liste over elementer for flere enn én avgiver av gangen samt benytte søke og filtreringsfunksjonalitet for å begrense utvalget i listen. Det vil også være mulig å lagre søk som enkelt kan benyttes igjen. Listen kan vise aktive, mottatte og arkiverte elementer. Avhengig av typen element kan bruker velge funksjonalitet for å slette, skrive ut, se informasjon om en tjeneste, se arbeidsflyt- historikk, lage ny kopi, eksportere liste til fil og åpne. For sluttbrukersystem/eksterne systemer vil det tilbys tjenester for å returnere lister over arkiverte, mottatte og arkiverte elementer. Det vil også tilbys tjenester for å slette enkeltelementer samt mulighet for å hente ut liste over tjenester som tilbys i Altinn. 2

3 Autentiser og autoriser bruker Altinn Vise liste over aktive, mottatte og arkiverte elementer Portalbruker Velg funksjonalitet Angi søkeparametre Sorter Slett et element Skriv ut et aktivt element Se informasjon om tjeneste Se historikk for et aktivt element Åpne et element Lag ny kopi av arkivert element Lagre søk Oppdater liste Slett søk Altinn Vis oppdatert liste over elementer Vis informasjon on tjeneste Vis historikk for valgt element Benytt meldingstjeneste Se kvittering Benytt innsendingstjeneste Preutfyll og instansier innsendingstjeneste Fyll ut innsendingstjeneste Figur 1 arkiverte elementer - Portalbruker arkiverte elementer - Portalbruker Aktør (er) Trigger: Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Figur 1- Portalbruker Portalbruker Bruker åpner siden som viser liste over aktive, mottatte og arkiverte elementer. Ingen identifisert Portalbruker har gjennomført ønsket funksjonalitet på listen over aktive, mottatte og arkiverte elementer. 1. Vise liste over aktive, mottatte og arkiverte elementer. Bruker må autentiseres og autoriseres for å få tilgang til å se listen over aktive, mottatte og arkiverte elementer. Se use case Autentiser og autoriser bruker. 3

4 Listen inneholder fortrinnsvis kun aktive, mottatte og arkiverte elementer som brukeren har rettigheter til å se. Det vil kunne konfigureres runtime om rettighetssjekker kan utsettes til det punkt da bruker velger en funksjon på et spesifikt element. Dette bør kun slå til for søk som potensielt dreier seg om betydelige mengder data og vil vurderes i forhold til et ytelsesperspektiv. I så tilfelle vil kun kortnavn (definert i TUL), hvis det er angitt, vises i emnefeltet på elementer som tilhører en annen enn pålogget bruker. Hvis kortnavn ikke er angitt vises fullstendig navn. Innloggingsnivået hensyntas aldri ved visning av et element i listen, så selv elementer som krever høyere innloggingsnivå vil vises. Bruker vil eventuelt få beskjed om å oppgradere sikkerhetsnivå først når han velger et element. Listen vil inneholde tjenester fra både gammel og ny plattform. Standard søk som er definert i Altinn vil være grunnlaget for hva som vises i listen første gang hovedsiden vises etter hver pålogging. Deretter vil sist brukte søk være grunnlaget for hva som vises i listen. Listen vil typisk inneholde følgende felter: Dato og tid o Aktivt element: tidspunkt elementet sist ble endret o Mottatt element: tidspunkt elementet ble mottatt o Arkivert element: tidspunkt elementet ble arkivert Navn o Aktivt element: navn på person/virksomhet som sist endret elementet o Mottatt element: navn på avsender av elementet o Arkivert element: navn på person/virksomhet som arkiverte elementet Emne angir navnet på tjenesten. For aktive og arkiverte elementer vises det presenterende felter hvis det er angitt i TUL og feltene har en verdi. Status angir status på element o Aktivt element: status fra det aktuelle arbeidsflytsteget o Mottatt element: Ny/Åpnet og bekreftet/ikke bekreftet mottatt o Arkivert element: Sendt Frist/referanse o Aktivt element: frist for innsending hvis dette er angitt på instansen (kun for instanser instansiert ved abonnement) o Mottatt element: Eventuell frist for bekreftelse av mottatt forsendelse o Arkivert element: Arkivreferanse Navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer for eier (avgiver) av element. Det vil kunne gjøres mindre justeringer under design i forhold til denne listen. 2. Velg funksjonalitet Bruker kan velge mellom følgende funksjonalitet: 4

5 a. Angi søkeparametre Bruker kan begrense utvalget i listen med filter/søk på Avgiver, Emne, Status, Navn, Referanse og tidsperiode eller å angi et forhåndsdefinert søk. Et forhåndsdefinert søk kan være ett av standard- søkene som tilbys i Altinn eller et søk definert av brukeren selv. Det er mulig for bruker å angi et sett med avgivere og/eller ett sett med tjenester som det skal søkes etter på en gang. Det vil avgjøres i design og etter brukertest nøyaktig hvilke søke- og filtreringsparameter som vil kunne settes og hvordan de angis. Bruker kan velge mellom å lagre de angitte søkekriteriene i et eksisterende eller nytt søk (Punkt 2 a i) eller å oppdatere listen basert på oppgitte søkeparametre (Punkt 2 a ii). i. Lagre søk Søkekriteriene vil lagres for den aktuelle brukeren og listes opp i Hovedsiden slik at det kan benyttes senere. Bruker vil bli bedt om å bekrefte eksisterende eller oppgi nytt navn på søket. 1. Vis oppdatert liste over elementer. Listen viser innhold i henhold til angitte søkeparametre. Flyten fortsetter fra punkt 2. ii. Oppdater liste Bruker velger at listen skal oppdateres i henhold til angitte søkeparametrene. 1. Vis oppdatert liste over elementer. Listen viser innhold i henhold til søkeparametre. Flyten fortsetter fra punkt 2. b. Sorter Bruker kan sortere listen på dato, navn, emne, status og frist/referanse ved å klikke på de tilsvarende overskriftene i listen. Ønsket standardsortering kan lagres under administrasjon av brukerprofilen. i. Vis oppdatert liste over elementer. Listen viser innhold i henhold til søkeparametre. Flyten fortsetter fra punkt 2. c. Slett et element Hvis bruker ikke har lov til å slette et element vil ikke slettelenken være tilgjengelig så fremt det ikke er konfigurert at rettighetssjekk skal utsettes til det øyeblikket bruker velger slettefunksjonen for et element. I så tilfelle vil slettefunksjonaliteten vises på alle elementer og bruker vil få beskjed om eventuelt manglende rettigheter først når han forsøker å slette et element. Elementet blir slettet (vil ikke dukke opp i noen brukers liste etter sletting) etter følgende regler: o Aktive elementer: Alle kan slette aktivt element hvis de har rettigheter til det. o Mottatte elementer: Kan kun slettes hvis man har sletterettighet for det spesifikke elementet. Elementer for en virksomhet kan ikke slettes. Det vil bli gitt en melding til bruker der det kommer klart frem om det fortsatt vil være informasjon i Altinn som forblir tilgjengelig i tiltrodd tredjepartsarkiv og for tjenesteeier. Tjenesteeier kan i TUL angi at mottatt forsendelse ikke kan slettes. Da vil ikke slettelenken 5

6 o vises. Arkiverte elementer: Elementer som eies av en person er det kun den aktuelle privatpersonen som kan slette. Elementer for en virksomhet kan ikke slettes. Det vil bli gitt en melding til bruker der det kommer klart frem om det fortsatt vil være informasjon i Altinn som forblir tilgjengelig i tiltrodd tredjepartsarkiv og for tjenesteeier. i. Vis oppdatert liste over elementer. Elementet som ble slettet vil være fjernet fra listen. Flyten fortsetter fra punkt 2. d. Skriv ut et aktivt element Kun tilgjengelig for aktive elementer. Utskriftsvennlige versjoner av alle elementer i oppgavesettet er tilgjengelig for utskrift. Bruker må velge ett og ett element for utskrift. Flyten fortsetter fra punkt 2. Utskrift for meldinger beskrives i use case Benytt melding og utskrift for arkiverte elementer beskrives i use case Se kvittering. e. Se informasjon om tjeneste Kun tilgjengelig for aktive og arkiverte elementer. Bruker kan åpne en side som viser informasjon om innsendingstjenesten. i. Vis informasjon om tjeneste Dette er en Om skjema - side og ligger i Informasjonsportalen. Se eget use case Benytt portalhjelp for detaljer. Flyten fortsetter fra punkt 2 f. Se historikk for et aktivt element Kun tilgjengelig for aktive elementer i. Vis historikk for valgt et aktivt element. Oversikt over hvem som har utført handlinger på elementet og når de gjorde det vises. Eksempler på handlinger som vil listes opp er Opprettet, Lagret og Signert. Flyten fortsetter fra punkt 2 g. Åpne et element Bruker kan åpne et element i listen. o Aktivt element: Se videre flyt i use case Benytt innsendingstjeneste. Er elementet en tjeneste på gammel løsning vil sider for utfylling av gammel tjeneste vises. o Mottatt element: Se videre flyt i use case Benytt meldingstjeneste o Arkivert element: Se videre flyt i use case Se kvittering h. Slett søk Et lagret søk kan slettes av bruker. i. Lag ny kopi av arkivert element Dette valget er tilgjengelig for de innsendingstjenestene som i TUL er konfigurert til å tillate det. Hvis en bruker velger å lage ny kopi, 6

7 så vil dataene i valgt innsendingstjeneste (enkeltskjema eller skjemasett, med eventuelle filvedlegg) dupliseres over i en ny aktiv innsendingstjeneste, som bruker kan jobbe med på samme måte som andre aktive tjenester. i. Preutfyll og instansier innsendingstjeneste Innsendingstjenesten instansieres og preutfylles med verdiene som lå i det gamle skjemaet. Se eget use case Preutfyll og instansier innsendigstjeneste. ii. Fyll ut innsendingstjeneste Den nyopprettede innsendingstjenesten vil åpnes for utfylling og inneholde de samme dataene og vedleggene som elementet kopien ble opprettet fra. Se eget use case Fyll ut innsendigstjeneste. Alternativ utføring Feilhåndtering Forretningsregler Alternativt kan bruker velge å eksportere resultat fra søket til en csv- fil. Hvis bruker velger dette valget vil en csv-fil (som for eksempel kan vises direkte i Excel) tilbys for nedlastning til klientmaskin. Bruker kan velge å eksportere listen til fil basert på et angitt søk uten at listen i siden lastes med det samme innholdet. Bruker skal kunne slette et lagret søk. Bruker vil bli bedt om å bekrefte slettingen før søket faktisk slettes. Hvis bruker velger en funksjon som han ikke har rettighet til skal bruker få beskjed om det. Dette vil kun skje hvis løsningen er konfigurert til å utsette rettighetssjekker til det øyeblikket bruker velger et element. Ingen forretningsregler ut over de som er beskrevet i normal utføring 7

8 Sluttbrukersystem Spør etter funksjon Autentiser og autoriser bruker Altinn Returner resultat av funksjon Returner melding om manglende autentisering/autorisering Sluttbrukersystem Motta resultat av funksjon Motta melding om manglende autentisering/autorisering Figur 2 arkiverte elementer - Sluttbrukersystem/eksterne systemer 8

9 arkiverte elementer - Sluttbrukersystem/eksterne systemer Aktør(er) Trigger: Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Figur 2 Sluttbrukersystem/ eksterne systemer Funksjoner Sluttbrukersystem/eksterne systemer Sluttbrukersystem/eksterne systemer etterspør en av funksjonene dekket av dette use case (listet i raden Funksjoner under). Tjenesten er tilgjengelig Altinn har returnert resultatet av funksjonen eller en feilmelding dersom bruker ikke blir autentisert eller autorisert. 1. Spør etter funksjon. Sluttbrukersystem/eksterne systemer kan etterspørre funksjoner tilbudt via webservice grensesnitt i Altinn. a. Etterspør liste over aktive elementer (innsendingstjenester) b. Utfør sletting av aktivt element (innsendingstjenester) c. Etterspør liste over mottatte elementer (meldingstjeneste) d. Utfør sletting av mottatt element (meldingstjeneste) e. Etterspør liste over arkiverte elementer (innsendingstjenester) f. Utfør sletting av arkivert element (innsendingstjeneste) g. Etterspør liste over tjenester som tilbys i Altinn 2. Autentiser og autoriser bruker. Denne utføringen dekker tilfellet der autentisering og autorisering av bruker er ok. 3. Returner resultat av funksjon. Resultatet av funksjonen returneres av Altinn. 4. Motta resultat av funksjon. Sluttbrukersystem/eksternt system mottar svar. Etterspør liste over aktive elementer (innsendingstjenester) Returnerer en liste over aktive elementer for en bestemt avgiver. Omfanget av listen kan begrenses med filterparametere for tidspunkt (til/fra) og navn på elementet. Listen sendes som XML. Listen som returneres er tom hvis det ikke finnes noen aktive elementer i henhold til angitte filterparametere. Det vil av ytelsesmessige hensyn være en øvre grense for hvor mange elementer som kan hentes ut på en gang. Den konkrete grensen vil settes i design. Utfør sletting av aktivt element (innsendingstjenester) Sletter et aktivt element fra listen over aktive elementer basert på en identifikator som identifiserer elementet som skal slettes. Elementet slettes hvis elementet finnes, tilhører angitt avgiver og bruker har rettighet til å gjennomføre slettingen. Funksjonen returnerer en melding om hva som er blitt slettet. Etterspør liste over mottatte elementer (meldingstjeneste) Returnerer en liste over en persons/virksomhets mottatte elementer eller en liste over mottatte elementer knyttet til en arkivreferanse. Mulighet for å begrense omfang av listen med filterparametre for tidspunkt (til/fra) og Emne. Listen som returneres er tom hvis det ikke finnes noen mottatte elementer i henhold til angitte filterparametere. 9

10 Listen sendes som XML. Listen inneholder typisk følgende felter: Referanse til mottatt forsendelse Tittel på mottatt forsendelse Avsender Tidspunkt for når meldingen ble publisert Status (Mottatt, Åpnet, Må bekreftes, Bekreftet) Det vil kunne gjøres mindre justeringer under design i forhold til denne listen. Det vil av ytelsesmessige hensyn være en øvre grense for hvor mange elementer som kan hentes ut på en gang. Den konkrete grensen vil settes i design. Utfør sletting av mottatt element (meldingstjeneste) Slette et mottatt element basert på en identifikator som identifiserer elementet som ønskes slettet. Elementet slettes hvis elementet finnes og bruker har rolle/rettighet til å gjennomføre slettingen. For virksomheter vil det ikke være mulig å slette et mottatt element. Returnerer en melding om hva som er blitt slettet. Etterspør liste over arkiverte elementer (innsendingstjenester) Returnerer en liste over arkiverte elementer for en bestemt avgiver. Omfanget av listen kan begrenses med filterparametere for tidspunkt (til/fra) og navn på elementet. Listen sendes som XML og inneholder typisk følgende felt: referansekode navn på elementet dato for når elementet ble arkivert flagg som indikerer om det finnes fakturainformasjon i kvitteringen Det vil kunne gjøres mindre justeringer under design i forhold til denne listen. Listen som returneres er tom hvis det ikke finnes noen arkiverte elementer i henhold til angitte filterparametere. Ut i fra listen finner man parameter som trengs for å spørre etter en kvittering for et arkivert element (Se use case Se kvittering ) eller for å slette elementet. Det vil av ytelsesmessige hensyn være en øvre grense for hvor mange elementer som kan hentes ut på en gang. Den konkrete grensen vil settes i design. 10

11 Utfør sletting av arkivert element (innsendingstjeneste) Sletter et arkivert element basert på en identifikator som identifiserer elementet som skal slettes. Elementet slettes hvis elementet finnes, tilhører en privatperson og bruker har rettighet. For virksomheter vil det ikke være mulig å slette et arkivert element. Funksjonen returnerer en melding om hva som er blitt slettet. Etterspør liste over tjenester som tilbys i Altinn Returnerer en liste over tjenester som tilbys i Altinn. Listen vil tilsvare listen over tjenester i Altinn som listes i Tjenestekatalogen. Listen sendes som XML. Listen inneholder typisk følgende felter: Referanse til tjeneste (kan benyttes til å konstruere dyplenke) Tittel på tjeneste Navn på tjenesteeier Det vil kunne gjøres mindre justeringer under design i forhold til denne listen. Alternativ utføring Figur 2 Sluttbrukersystem/ eksterne systemer 1. Spør etter funksjon 2. Autentiser og autoriser bruker Denne utføringen dekker tilfellet der autentisering og/eller autorisering feiler 3. Returner melding om manglende autentisering/autorisering 4. Motta melding om manglende autentisering/autorisering NB! Det vil ikke være mulig å ha konversasjonslogikk/dialog mellom sluttbrukersystem/eksterne systemer og Altinn, hvor Altinn for eksempel stiller kontrollspørsmål Er du sikker på at du vil slette?. Hvis funksjon for å slette kalles og bruker autentiseres og autoriseres så slettes elementet fra listen over aktive elementer. Eventuelle kontrollspørsmål/konversasjonslogikk må håndteres i sluttbrukersystemet/eksternt system. Altinn har ikke noen kontroll over hvordan sluttbrukersystemleverandørene/eksterne systemer implementerer denne funksjonaliteten. Feilhåndtering Sluttbrukersystemene/eksterne systemer står helt fritt til å implementere mer filtrering, eller f.eks. uthenting av lister for flere klienter. Dersom sluttbrukersystem/eksterne systemer prøver å slette et element som ikke finnes (angir en identifikator som ikke finnes), så vil ingenting slettes, og resultatet av slettefunksjonen vil være en melding om at ingenting er slettet. Referanse til krav arkiverte elementer SBL_ Det er mulig å beholde eksisterende hovedside tilnærmet uendret leverandøren skal beskrive og begrunne eventuelle endringer INT_ Fra portalen er det mulig å søke i relevant informasjon fra de nye 11

12 komponentene og sammenstille dette med informasjon fra eksisterende løsning. SBL_ SBLE_ SBL_ SBL_ SBL_ a SBL_ b SBL_ c Det skal finnes funksjonalitet som gir samme muligheter som eksisterende meldingstjeneste Sluttbrukersystem kan benytte metodene som er definert for Webservicen https://ws.altinn.no/webservices/messagereceiptexchange.asmx Det er mulig å lagre resultatet av alle tjenester meldingsboksen og hente dem frem igjen via nettleser eller fra sluttbrukersystem via et web-servicebasert grensesnitt. Det er mulig å hente ut informasjon fra meldingsboksen i Altinn og integrere i presentasjon i andre nettsteder (for eksempel v.h.a. web-service til Minside). Presentasjonen i andre nettsteder skal kunne tilpasses i større eller mindre grad til hver enkelt nettsteds grafiske profil og layout, eller presenteres som en Altinn tjeneste. Leverandøren skal beskrive løsning for hvordan data kan trekkes ut og leveres. Presentasjon skal som standard være strukturert pr år Presentasjonen skal kunne begrenses og sorteres basert på søk og innstillinger. Næringslivsbrukere skal ikke kunne påvirke presentasjon og innhold som flere har tilgang til. Ny kravtekst: Kun aktive elementer kan slettes for en virksomhet, ikke mottatte eller arkiverte elementer. SBL_ SBL_ Det er mulig for privatpersoner å fjerne utførte tjenester dersom de ikke lengre ønskes vist. Dette skal ikke påvirke tiltrodd tredjepartsarkiv og tjenesteeiers servicearkiv Ved fjerning/ sletting må det komme klart frem for sluttbruker om det fortsatt vil være informasjon i Altinn som forblir tilgjengelig i tiltrodd tredjepartsarkiv og for tjenesteeier. Autorisasjon for tilgang til brukerens meldingsboks skal følge gjeldende autorisasjon for tjenesten ikke den som bestod på tidspunktet tjenesten ble utført. SBLE_ SBLE_ SBLE_ Meldinger som det ikke er sjekket rettigheter på vil vises med kort navn Meldinger som er satt til ikke å vises for andre enn mottaker, vil ikke vises for andre enn denne Alle brukere med rettigheter til å rapportere for flere 12

13 Referanse til Eksterne UseCase(s) Krav dekket i design personer/virksomheter enn seg selv kan få tilgang til å se liste over elementer for flere avgivere på en gang. SBLE_ Det skal være mulig å vise et rapportutvalg av valgte avgivere og tjenester. Det skal være mulig å søke/filtrere på avgivere og sett av avgivere, tjenester og sett av tjenester, tjenestenavn, status og til/fra-dato. SBLE_ Det skal være mulig å definere søk til hovedsiden. Søkene kan lagres, endres og slettes SBLE_ Det skal være mulig å opprette et søk som filtrerer på et gitt sett av avgivere SBLE_ Det skal være mulig å opprette et søk som filtrerer på et gitt sett av tjenester. Autentiser og autoriser bruker Benytt innsendingstjeneste Se kvittering Send inn innsendingstjeneste Benytt meldingstjeneste Fyll ut innsendingstjeneste Preutfyll og instansier innsendingstjeneste 13

14 Relatert dokumentasjon Dokument Type Komponent/Subkomponent AP311 Service Definition Design Archive/Reportee Archive High Level - SBL - Reportee Archive.doc AP353 Component Design Archive Definition - SBL - Archive.doc AP353 Sub-component definition SBL Service engine Reportee element lists Design Service Engine/Reportee Element lists AP347 Page Specification High Level - SBL - My main page Design Service Engine/Reportee Element lists 14

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter Utarbeid design Tjenesten designes. Dette er en samling av tre use case: Endre designdokument, Lag nytt designdokument, Last opp designdokument. Designet kan

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter Administrer rettigheter En løsningsadministrator kan tildele andre brukere forskjellige rettigheter i Tjenesteutviklingsløsningen. Den grunnleggende

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Kontakter. Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter. Brukermanual

Kontakter. Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter. Brukermanual Kontakter Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter Brukermanual Utviklet av Jamar IKT AS Kiserødveien 30 3231 SANDEFJORD http://www.jamar.no thor.jonny@jamar.no tlf. 48 13

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 4, juni 2015 KS SvarUt Side 2 av 18 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 6 3.1.

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

MekoEasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED. InfoEasy AS. Pr. 20. November 2013 Copyright. Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy.

MekoEasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED. InfoEasy AS. Pr. 20. November 2013 Copyright. Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED MekoEasy Pr. 20. November 2013 Copyright InfoEasy AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy.no : Side 1 av 46 Innholdsfortegnelse 1. Verkstedsmodul programendringer:...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Kort Veiledning for superbrukere

Kort Veiledning for superbrukere Kort Veiledning for superbrukere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere nytt medlem Verifiser identitet Godkjent søknad Endre passord Glemt passord Lage nye brukere i TakeCargo

Detaljer