AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer"

Transkript

1 AP221 Use Case SBL arkiverte elementer

2 arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som er under arbeid. Mottatte elementer er mottatte forsendelser (meldinger) fra tjenesteeier. Arkiverte elementer er innsendingstjenester som er sendt inn. I versjon 2 vil begrepene aktive og arkiverte elementer også dekke nye relevante tjenestetyper. For portalbrukere vil denne funksjonaliteten være tilgjengelig fra Min hovedside. Der vil det være mulig å få vist liste over elementer for flere enn én avgiver av gangen samt benytte søke og filtreringsfunksjonalitet for å begrense utvalget i listen. Det vil også være mulig å lagre søk som enkelt kan benyttes igjen. Listen kan vise aktive, mottatte og arkiverte elementer. Avhengig av typen element kan bruker velge funksjonalitet for å slette, skrive ut, se informasjon om en tjeneste, se arbeidsflyt- historikk, lage ny kopi, eksportere liste til fil og åpne. For sluttbrukersystem/eksterne systemer vil det tilbys tjenester for å returnere lister over arkiverte, mottatte og arkiverte elementer. Det vil også tilbys tjenester for å slette enkeltelementer samt mulighet for å hente ut liste over tjenester som tilbys i Altinn. 2

3 Autentiser og autoriser bruker Altinn Vise liste over aktive, mottatte og arkiverte elementer Portalbruker Velg funksjonalitet Angi søkeparametre Sorter Slett et element Skriv ut et aktivt element Se informasjon om tjeneste Se historikk for et aktivt element Åpne et element Lag ny kopi av arkivert element Lagre søk Oppdater liste Slett søk Altinn Vis oppdatert liste over elementer Vis informasjon on tjeneste Vis historikk for valgt element Benytt meldingstjeneste Se kvittering Benytt innsendingstjeneste Preutfyll og instansier innsendingstjeneste Fyll ut innsendingstjeneste Figur 1 arkiverte elementer - Portalbruker arkiverte elementer - Portalbruker Aktør (er) Trigger: Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Figur 1- Portalbruker Portalbruker Bruker åpner siden som viser liste over aktive, mottatte og arkiverte elementer. Ingen identifisert Portalbruker har gjennomført ønsket funksjonalitet på listen over aktive, mottatte og arkiverte elementer. 1. Vise liste over aktive, mottatte og arkiverte elementer. Bruker må autentiseres og autoriseres for å få tilgang til å se listen over aktive, mottatte og arkiverte elementer. Se use case Autentiser og autoriser bruker. 3

4 Listen inneholder fortrinnsvis kun aktive, mottatte og arkiverte elementer som brukeren har rettigheter til å se. Det vil kunne konfigureres runtime om rettighetssjekker kan utsettes til det punkt da bruker velger en funksjon på et spesifikt element. Dette bør kun slå til for søk som potensielt dreier seg om betydelige mengder data og vil vurderes i forhold til et ytelsesperspektiv. I så tilfelle vil kun kortnavn (definert i TUL), hvis det er angitt, vises i emnefeltet på elementer som tilhører en annen enn pålogget bruker. Hvis kortnavn ikke er angitt vises fullstendig navn. Innloggingsnivået hensyntas aldri ved visning av et element i listen, så selv elementer som krever høyere innloggingsnivå vil vises. Bruker vil eventuelt få beskjed om å oppgradere sikkerhetsnivå først når han velger et element. Listen vil inneholde tjenester fra både gammel og ny plattform. Standard søk som er definert i Altinn vil være grunnlaget for hva som vises i listen første gang hovedsiden vises etter hver pålogging. Deretter vil sist brukte søk være grunnlaget for hva som vises i listen. Listen vil typisk inneholde følgende felter: Dato og tid o Aktivt element: tidspunkt elementet sist ble endret o Mottatt element: tidspunkt elementet ble mottatt o Arkivert element: tidspunkt elementet ble arkivert Navn o Aktivt element: navn på person/virksomhet som sist endret elementet o Mottatt element: navn på avsender av elementet o Arkivert element: navn på person/virksomhet som arkiverte elementet Emne angir navnet på tjenesten. For aktive og arkiverte elementer vises det presenterende felter hvis det er angitt i TUL og feltene har en verdi. Status angir status på element o Aktivt element: status fra det aktuelle arbeidsflytsteget o Mottatt element: Ny/Åpnet og bekreftet/ikke bekreftet mottatt o Arkivert element: Sendt Frist/referanse o Aktivt element: frist for innsending hvis dette er angitt på instansen (kun for instanser instansiert ved abonnement) o Mottatt element: Eventuell frist for bekreftelse av mottatt forsendelse o Arkivert element: Arkivreferanse Navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer for eier (avgiver) av element. Det vil kunne gjøres mindre justeringer under design i forhold til denne listen. 2. Velg funksjonalitet Bruker kan velge mellom følgende funksjonalitet: 4

5 a. Angi søkeparametre Bruker kan begrense utvalget i listen med filter/søk på Avgiver, Emne, Status, Navn, Referanse og tidsperiode eller å angi et forhåndsdefinert søk. Et forhåndsdefinert søk kan være ett av standard- søkene som tilbys i Altinn eller et søk definert av brukeren selv. Det er mulig for bruker å angi et sett med avgivere og/eller ett sett med tjenester som det skal søkes etter på en gang. Det vil avgjøres i design og etter brukertest nøyaktig hvilke søke- og filtreringsparameter som vil kunne settes og hvordan de angis. Bruker kan velge mellom å lagre de angitte søkekriteriene i et eksisterende eller nytt søk (Punkt 2 a i) eller å oppdatere listen basert på oppgitte søkeparametre (Punkt 2 a ii). i. Lagre søk Søkekriteriene vil lagres for den aktuelle brukeren og listes opp i Hovedsiden slik at det kan benyttes senere. Bruker vil bli bedt om å bekrefte eksisterende eller oppgi nytt navn på søket. 1. Vis oppdatert liste over elementer. Listen viser innhold i henhold til angitte søkeparametre. Flyten fortsetter fra punkt 2. ii. Oppdater liste Bruker velger at listen skal oppdateres i henhold til angitte søkeparametrene. 1. Vis oppdatert liste over elementer. Listen viser innhold i henhold til søkeparametre. Flyten fortsetter fra punkt 2. b. Sorter Bruker kan sortere listen på dato, navn, emne, status og frist/referanse ved å klikke på de tilsvarende overskriftene i listen. Ønsket standardsortering kan lagres under administrasjon av brukerprofilen. i. Vis oppdatert liste over elementer. Listen viser innhold i henhold til søkeparametre. Flyten fortsetter fra punkt 2. c. Slett et element Hvis bruker ikke har lov til å slette et element vil ikke slettelenken være tilgjengelig så fremt det ikke er konfigurert at rettighetssjekk skal utsettes til det øyeblikket bruker velger slettefunksjonen for et element. I så tilfelle vil slettefunksjonaliteten vises på alle elementer og bruker vil få beskjed om eventuelt manglende rettigheter først når han forsøker å slette et element. Elementet blir slettet (vil ikke dukke opp i noen brukers liste etter sletting) etter følgende regler: o Aktive elementer: Alle kan slette aktivt element hvis de har rettigheter til det. o Mottatte elementer: Kan kun slettes hvis man har sletterettighet for det spesifikke elementet. Elementer for en virksomhet kan ikke slettes. Det vil bli gitt en melding til bruker der det kommer klart frem om det fortsatt vil være informasjon i Altinn som forblir tilgjengelig i tiltrodd tredjepartsarkiv og for tjenesteeier. Tjenesteeier kan i TUL angi at mottatt forsendelse ikke kan slettes. Da vil ikke slettelenken 5

6 o vises. Arkiverte elementer: Elementer som eies av en person er det kun den aktuelle privatpersonen som kan slette. Elementer for en virksomhet kan ikke slettes. Det vil bli gitt en melding til bruker der det kommer klart frem om det fortsatt vil være informasjon i Altinn som forblir tilgjengelig i tiltrodd tredjepartsarkiv og for tjenesteeier. i. Vis oppdatert liste over elementer. Elementet som ble slettet vil være fjernet fra listen. Flyten fortsetter fra punkt 2. d. Skriv ut et aktivt element Kun tilgjengelig for aktive elementer. Utskriftsvennlige versjoner av alle elementer i oppgavesettet er tilgjengelig for utskrift. Bruker må velge ett og ett element for utskrift. Flyten fortsetter fra punkt 2. Utskrift for meldinger beskrives i use case Benytt melding og utskrift for arkiverte elementer beskrives i use case Se kvittering. e. Se informasjon om tjeneste Kun tilgjengelig for aktive og arkiverte elementer. Bruker kan åpne en side som viser informasjon om innsendingstjenesten. i. Vis informasjon om tjeneste Dette er en Om skjema - side og ligger i Informasjonsportalen. Se eget use case Benytt portalhjelp for detaljer. Flyten fortsetter fra punkt 2 f. Se historikk for et aktivt element Kun tilgjengelig for aktive elementer i. Vis historikk for valgt et aktivt element. Oversikt over hvem som har utført handlinger på elementet og når de gjorde det vises. Eksempler på handlinger som vil listes opp er Opprettet, Lagret og Signert. Flyten fortsetter fra punkt 2 g. Åpne et element Bruker kan åpne et element i listen. o Aktivt element: Se videre flyt i use case Benytt innsendingstjeneste. Er elementet en tjeneste på gammel løsning vil sider for utfylling av gammel tjeneste vises. o Mottatt element: Se videre flyt i use case Benytt meldingstjeneste o Arkivert element: Se videre flyt i use case Se kvittering h. Slett søk Et lagret søk kan slettes av bruker. i. Lag ny kopi av arkivert element Dette valget er tilgjengelig for de innsendingstjenestene som i TUL er konfigurert til å tillate det. Hvis en bruker velger å lage ny kopi, 6

7 så vil dataene i valgt innsendingstjeneste (enkeltskjema eller skjemasett, med eventuelle filvedlegg) dupliseres over i en ny aktiv innsendingstjeneste, som bruker kan jobbe med på samme måte som andre aktive tjenester. i. Preutfyll og instansier innsendingstjeneste Innsendingstjenesten instansieres og preutfylles med verdiene som lå i det gamle skjemaet. Se eget use case Preutfyll og instansier innsendigstjeneste. ii. Fyll ut innsendingstjeneste Den nyopprettede innsendingstjenesten vil åpnes for utfylling og inneholde de samme dataene og vedleggene som elementet kopien ble opprettet fra. Se eget use case Fyll ut innsendigstjeneste. Alternativ utføring Feilhåndtering Forretningsregler Alternativt kan bruker velge å eksportere resultat fra søket til en csv- fil. Hvis bruker velger dette valget vil en csv-fil (som for eksempel kan vises direkte i Excel) tilbys for nedlastning til klientmaskin. Bruker kan velge å eksportere listen til fil basert på et angitt søk uten at listen i siden lastes med det samme innholdet. Bruker skal kunne slette et lagret søk. Bruker vil bli bedt om å bekrefte slettingen før søket faktisk slettes. Hvis bruker velger en funksjon som han ikke har rettighet til skal bruker få beskjed om det. Dette vil kun skje hvis løsningen er konfigurert til å utsette rettighetssjekker til det øyeblikket bruker velger et element. Ingen forretningsregler ut over de som er beskrevet i normal utføring 7

8 Sluttbrukersystem Spør etter funksjon Autentiser og autoriser bruker Altinn Returner resultat av funksjon Returner melding om manglende autentisering/autorisering Sluttbrukersystem Motta resultat av funksjon Motta melding om manglende autentisering/autorisering Figur 2 arkiverte elementer - Sluttbrukersystem/eksterne systemer 8

9 arkiverte elementer - Sluttbrukersystem/eksterne systemer Aktør(er) Trigger: Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Figur 2 Sluttbrukersystem/ eksterne systemer Funksjoner Sluttbrukersystem/eksterne systemer Sluttbrukersystem/eksterne systemer etterspør en av funksjonene dekket av dette use case (listet i raden Funksjoner under). Tjenesten er tilgjengelig Altinn har returnert resultatet av funksjonen eller en feilmelding dersom bruker ikke blir autentisert eller autorisert. 1. Spør etter funksjon. Sluttbrukersystem/eksterne systemer kan etterspørre funksjoner tilbudt via webservice grensesnitt i Altinn. a. Etterspør liste over aktive elementer (innsendingstjenester) b. Utfør sletting av aktivt element (innsendingstjenester) c. Etterspør liste over mottatte elementer (meldingstjeneste) d. Utfør sletting av mottatt element (meldingstjeneste) e. Etterspør liste over arkiverte elementer (innsendingstjenester) f. Utfør sletting av arkivert element (innsendingstjeneste) g. Etterspør liste over tjenester som tilbys i Altinn 2. Autentiser og autoriser bruker. Denne utføringen dekker tilfellet der autentisering og autorisering av bruker er ok. 3. Returner resultat av funksjon. Resultatet av funksjonen returneres av Altinn. 4. Motta resultat av funksjon. Sluttbrukersystem/eksternt system mottar svar. Etterspør liste over aktive elementer (innsendingstjenester) Returnerer en liste over aktive elementer for en bestemt avgiver. Omfanget av listen kan begrenses med filterparametere for tidspunkt (til/fra) og navn på elementet. Listen sendes som XML. Listen som returneres er tom hvis det ikke finnes noen aktive elementer i henhold til angitte filterparametere. Det vil av ytelsesmessige hensyn være en øvre grense for hvor mange elementer som kan hentes ut på en gang. Den konkrete grensen vil settes i design. Utfør sletting av aktivt element (innsendingstjenester) Sletter et aktivt element fra listen over aktive elementer basert på en identifikator som identifiserer elementet som skal slettes. Elementet slettes hvis elementet finnes, tilhører angitt avgiver og bruker har rettighet til å gjennomføre slettingen. Funksjonen returnerer en melding om hva som er blitt slettet. Etterspør liste over mottatte elementer (meldingstjeneste) Returnerer en liste over en persons/virksomhets mottatte elementer eller en liste over mottatte elementer knyttet til en arkivreferanse. Mulighet for å begrense omfang av listen med filterparametre for tidspunkt (til/fra) og Emne. Listen som returneres er tom hvis det ikke finnes noen mottatte elementer i henhold til angitte filterparametere. 9

10 Listen sendes som XML. Listen inneholder typisk følgende felter: Referanse til mottatt forsendelse Tittel på mottatt forsendelse Avsender Tidspunkt for når meldingen ble publisert Status (Mottatt, Åpnet, Må bekreftes, Bekreftet) Det vil kunne gjøres mindre justeringer under design i forhold til denne listen. Det vil av ytelsesmessige hensyn være en øvre grense for hvor mange elementer som kan hentes ut på en gang. Den konkrete grensen vil settes i design. Utfør sletting av mottatt element (meldingstjeneste) Slette et mottatt element basert på en identifikator som identifiserer elementet som ønskes slettet. Elementet slettes hvis elementet finnes og bruker har rolle/rettighet til å gjennomføre slettingen. For virksomheter vil det ikke være mulig å slette et mottatt element. Returnerer en melding om hva som er blitt slettet. Etterspør liste over arkiverte elementer (innsendingstjenester) Returnerer en liste over arkiverte elementer for en bestemt avgiver. Omfanget av listen kan begrenses med filterparametere for tidspunkt (til/fra) og navn på elementet. Listen sendes som XML og inneholder typisk følgende felt: referansekode navn på elementet dato for når elementet ble arkivert flagg som indikerer om det finnes fakturainformasjon i kvitteringen Det vil kunne gjøres mindre justeringer under design i forhold til denne listen. Listen som returneres er tom hvis det ikke finnes noen arkiverte elementer i henhold til angitte filterparametere. Ut i fra listen finner man parameter som trengs for å spørre etter en kvittering for et arkivert element (Se use case Se kvittering ) eller for å slette elementet. Det vil av ytelsesmessige hensyn være en øvre grense for hvor mange elementer som kan hentes ut på en gang. Den konkrete grensen vil settes i design. 10

11 Utfør sletting av arkivert element (innsendingstjeneste) Sletter et arkivert element basert på en identifikator som identifiserer elementet som skal slettes. Elementet slettes hvis elementet finnes, tilhører en privatperson og bruker har rettighet. For virksomheter vil det ikke være mulig å slette et arkivert element. Funksjonen returnerer en melding om hva som er blitt slettet. Etterspør liste over tjenester som tilbys i Altinn Returnerer en liste over tjenester som tilbys i Altinn. Listen vil tilsvare listen over tjenester i Altinn som listes i Tjenestekatalogen. Listen sendes som XML. Listen inneholder typisk følgende felter: Referanse til tjeneste (kan benyttes til å konstruere dyplenke) Tittel på tjeneste Navn på tjenesteeier Det vil kunne gjøres mindre justeringer under design i forhold til denne listen. Alternativ utføring Figur 2 Sluttbrukersystem/ eksterne systemer 1. Spør etter funksjon 2. Autentiser og autoriser bruker Denne utføringen dekker tilfellet der autentisering og/eller autorisering feiler 3. Returner melding om manglende autentisering/autorisering 4. Motta melding om manglende autentisering/autorisering NB! Det vil ikke være mulig å ha konversasjonslogikk/dialog mellom sluttbrukersystem/eksterne systemer og Altinn, hvor Altinn for eksempel stiller kontrollspørsmål Er du sikker på at du vil slette?. Hvis funksjon for å slette kalles og bruker autentiseres og autoriseres så slettes elementet fra listen over aktive elementer. Eventuelle kontrollspørsmål/konversasjonslogikk må håndteres i sluttbrukersystemet/eksternt system. Altinn har ikke noen kontroll over hvordan sluttbrukersystemleverandørene/eksterne systemer implementerer denne funksjonaliteten. Feilhåndtering Sluttbrukersystemene/eksterne systemer står helt fritt til å implementere mer filtrering, eller f.eks. uthenting av lister for flere klienter. Dersom sluttbrukersystem/eksterne systemer prøver å slette et element som ikke finnes (angir en identifikator som ikke finnes), så vil ingenting slettes, og resultatet av slettefunksjonen vil være en melding om at ingenting er slettet. Referanse til krav arkiverte elementer SBL_ Det er mulig å beholde eksisterende hovedside tilnærmet uendret leverandøren skal beskrive og begrunne eventuelle endringer INT_ Fra portalen er det mulig å søke i relevant informasjon fra de nye 11

12 komponentene og sammenstille dette med informasjon fra eksisterende løsning. SBL_ SBLE_ SBL_ SBL_ SBL_ a SBL_ b SBL_ c Det skal finnes funksjonalitet som gir samme muligheter som eksisterende meldingstjeneste Sluttbrukersystem kan benytte metodene som er definert for Webservicen Det er mulig å lagre resultatet av alle tjenester meldingsboksen og hente dem frem igjen via nettleser eller fra sluttbrukersystem via et web-servicebasert grensesnitt. Det er mulig å hente ut informasjon fra meldingsboksen i Altinn og integrere i presentasjon i andre nettsteder (for eksempel v.h.a. web-service til Minside). Presentasjonen i andre nettsteder skal kunne tilpasses i større eller mindre grad til hver enkelt nettsteds grafiske profil og layout, eller presenteres som en Altinn tjeneste. Leverandøren skal beskrive løsning for hvordan data kan trekkes ut og leveres. Presentasjon skal som standard være strukturert pr år Presentasjonen skal kunne begrenses og sorteres basert på søk og innstillinger. Næringslivsbrukere skal ikke kunne påvirke presentasjon og innhold som flere har tilgang til. Ny kravtekst: Kun aktive elementer kan slettes for en virksomhet, ikke mottatte eller arkiverte elementer. SBL_ SBL_ Det er mulig for privatpersoner å fjerne utførte tjenester dersom de ikke lengre ønskes vist. Dette skal ikke påvirke tiltrodd tredjepartsarkiv og tjenesteeiers servicearkiv Ved fjerning/ sletting må det komme klart frem for sluttbruker om det fortsatt vil være informasjon i Altinn som forblir tilgjengelig i tiltrodd tredjepartsarkiv og for tjenesteeier. Autorisasjon for tilgang til brukerens meldingsboks skal følge gjeldende autorisasjon for tjenesten ikke den som bestod på tidspunktet tjenesten ble utført. SBLE_ SBLE_ SBLE_ Meldinger som det ikke er sjekket rettigheter på vil vises med kort navn Meldinger som er satt til ikke å vises for andre enn mottaker, vil ikke vises for andre enn denne Alle brukere med rettigheter til å rapportere for flere 12

13 Referanse til Eksterne UseCase(s) Krav dekket i design personer/virksomheter enn seg selv kan få tilgang til å se liste over elementer for flere avgivere på en gang. SBLE_ Det skal være mulig å vise et rapportutvalg av valgte avgivere og tjenester. Det skal være mulig å søke/filtrere på avgivere og sett av avgivere, tjenester og sett av tjenester, tjenestenavn, status og til/fra-dato. SBLE_ Det skal være mulig å definere søk til hovedsiden. Søkene kan lagres, endres og slettes SBLE_ Det skal være mulig å opprette et søk som filtrerer på et gitt sett av avgivere SBLE_ Det skal være mulig å opprette et søk som filtrerer på et gitt sett av tjenester. Autentiser og autoriser bruker Benytt innsendingstjeneste Se kvittering Send inn innsendingstjeneste Benytt meldingstjeneste Fyll ut innsendingstjeneste Preutfyll og instansier innsendingstjeneste 13

14 Relatert dokumentasjon Dokument Type Komponent/Subkomponent AP311 Service Definition Design Archive/Reportee Archive High Level - SBL - Reportee Archive.doc AP353 Component Design Archive Definition - SBL - Archive.doc AP353 Sub-component definition SBL Service engine Reportee element lists Design Service Engine/Reportee Element lists AP347 Page Specification High Level - SBL - My main page Design Service Engine/Reportee Element lists 14

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement AP221 Use Case SBL Registrer abonnement Registrer abonnement Etatssystem kan sende inn liste over innsendingstjenester som skal instansieres og dukke opp i en persons/organisasjons liste over aktive elementer.

Detaljer

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste Send inn innsendingstjeneste Portalbruker kan sende inn innsendingstjeneste, sette tilbake innsendingstjeneste til forrige steg og signere innsendingstjeneste.

Detaljer

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker AP221 Use Case SBL bruker bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

AP221 Use Case TUL Oversett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Oversett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL En utgave av en tjeneste skal kunne oversettes til valgte språk. Dette gjøres av oversetter når utgaven er utviklet nok til at det er hensiktsmessig å oversette. Det er definert et hovedspråk

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL Migrer og tjenesteutgave Migrer og tjenesteutgave Ved migrering av tjeneste overføres en utgave av tjenesten til et sluttbrukermiljø. For test kan migrering gjøres fullt og helt av tjenesteutvikler

Detaljer

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse AP221 Use Case TUL Use caset viser prosessen rundt utvikling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av en kjøretidskomponent. En kjøretidskomponent er en kjørbar komponent som er publisert til Sluttbrukerløsningen.

Detaljer

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter Utarbeid design Tjenesten designes. Dette er en samling av tre use case: Endre designdokument, Lag nytt designdokument, Last opp designdokument. Designet kan

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter Administrer rettigheter En løsningsadministrator kan tildele andre brukere forskjellige rettigheter i Tjenesteutviklingsløsningen. Den grunnleggende

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark 1 Utfordringer i dagens løsning Tjenesteeier har kun mulighet til å oppdatere skjema Mye må gjøres av leverandøren Tungvint å gjøre små

Detaljer

Altinn II. Samarbeidsmøtene 2010

Altinn II. Samarbeidsmøtene 2010 Altinn II Samarbeidsmøtene 2010 Agenda Hva er Altinn II? Flytting av tjenester/skjema til Altinn II Hva blir endringene for tjeneste/skjema når de flyttes? Generelle portalendringer i forbindelse med versjon

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan

Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0 Hvorfor / Hva / Hvordan Målgruppe for kurset De som har behov for å vite mer om Altinn og integrasjonsmuligheter for tjenesteeiere De som skal utvikle

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010 Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket Per Otto Garsjø Oslo - 2010 1 Innledning Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av hvordan Altinn kan benyttes for dataflyt i landbruket

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 3.1, februar 2015 KS SvarUt Side 2 av 15 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 5

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Oversikt over Document Portal

Oversikt over Document Portal Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Portal Lexmark Document Portal er en programvareløsning som gir den

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Innføring av elektronisk skattekort Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Hva er RF-1211 Elektroniske skattekort? Spm1: Hvilke roller kreves? Svar1: Utfyller/Innsender. For

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 Mai 2015

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Implementasjonsguide for tjenesteeier

Implementasjonsguide for tjenesteeier Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 09.10.2009 Lagt til info om online overføring til Tjenesteeier Accenture

Detaljer

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler Logg Det er nå mulig å flytte mottatte loggførte rapporter fra en hendelse til en annen Oppgaver Utførte oppgaver vil nå automatisk flyttes til arkiv Standardinnstillingen

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. VERSJONSKONTROLL... 3 4. WINDOWS 10... 3 5. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 4 6. NYE FARGER OG

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

VEILEDNING. Webrapporter

VEILEDNING. Webrapporter VEILEDNING Webrapporter br9-webrapporter-veiledning.doc Side 1 av 23 VEILEDNING INNHOLD: DOKUMENTSTYRING... 3 ENDRINGSKATALOG... 3 INNLEDNING... 4 FORMÅLET MED DETTE DOKUMENTET... 4 FORUTSETNINGER... 4

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.00 (Endringer etter versjon 10.00.00)

Maritech Lønn versjon 10.00.00 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1 Maritech Lønn versjon 10.00.00 (Endringer etter versjon 10.00.00) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 3 Ny funksjonalitet... 3 AltInn 2... 3 CutePDF... 3 Eksport av satser... 3 Utbedringer... 4 10.00.00...

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016. Versjon

Detaljer

Bruke Skriv ut og hold 1

Bruke Skriv ut og hold 1 Bruke Skriv ut og hold 1 Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet og ikke skrive den ut med en gang. Når du er klar til å skrive ut,

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 27. juni 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Elektronisk innlevering via Altinn 4 1.2 Kort om

Detaljer

Filoverføring med Corporate Netbank Innhold klikk på aktuelle kapittel

Filoverføring med Corporate Netbank Innhold klikk på aktuelle kapittel Filoverføring med Corporate Netbank Innhold klikk på aktuelle kapittel Filoverføring... 2 Sende fil med Java web start... 3 Hente returfil... 5 Hent lesbar returfil... 8 Godkjenning av filer... 13 Mer

Detaljer

hypernet Kommunikasjon

hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon 1 hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon gir brukeren mulighet til å lage og sende SMS- og epostmeldinger til grupper eller enkeltpersoner (elever/lærere/foresatte etc). Kontaktinformasjon

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

TR435 Brukerveiledning for TUL

TR435 Brukerveiledning for TUL Altinn TR435 Brukerveiledning for TUL Document template ID TR435 Document Type Opplæringsmateriale Activity Utvikling Application in Altinn TUL Document Version 1.3 Informasjon om dokumentet Dette dokumentet

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

NVE - Forside, Elmarkedstilsynet - marked og monopol, Økonomisk regulering av nettselskap

NVE - Forside, Elmarkedstilsynet - marked og monopol, Økonomisk regulering av nettselskap Brukerveiledning for TEK webskjema Innledning Denne veiledningen gir instrukser på den tekniske bruken av webskjemaet. Vi viser til nettsiden som inneholder relevante opplysninger for rapportering av TEK:

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2016 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. Her får du en beskrivelse av hvordan du søker

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

NRDB Nummerplan - Funksjonsbeskrivelse

NRDB Nummerplan - Funksjonsbeskrivelse NRDB Nummerplan - Funksjonsbeskrivelse Versjon 1.2 06/06/02 Nasjonal referansedatabase AS 12/07/02 Page 1 of 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 2 GENERELT...4 3 AUTOMATISK ANGIVELSE AV AT OG OAT...5

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI Asylavdelingen (ASA) i UDI forbereder seg til høsten 2010 der avdelingen skal begynne med fullelektronisk saksbehandling (esak). UDI har innført en løsning

Detaljer

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Felles infrastruktur for eid i offentlig sektor Tor Alvik og Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer