MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Tittel 0162/05* BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN /05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP 0164/05* SØKNAD OM FRITAK SOM KOMMUNESTYREMEDLEM OG ORDFØRER - VALG AV ORDFØRER/VARAORDFØRER 0165/05* FRITAK FRA VERV DIREKTE KNYTTET TIL ORDFØRERVERVET SAMT STYREVERV I FORHOLD TIL GRAN KOMMUNE - NYOPPNEVNELSER 0166/05 STØTTE TIL JORDSKJELVOFRENE I SØR-ØST ASIA Side 1

2 Sak 0162/05 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Maj Kristin Sæther Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 05/01759 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0162/05 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksdokumenter: Rådmannens innspill til saldert budsjett og økonomiplan Sammenstilling av de politiske partienes forslag til endringer satt opp mot rådmannens forslag til saldering Rådmannens innspill til mål for budsjett og økonomiplan De politiske partier innspill til mål for budsjett og økonomiplan Vedlagt: Ja Ja Ja Ja Saksopplysninger: På forespørsel fra formannskapet har rådmannen utarbeidet et saldert forslag til budsjett og økonomiplan for Rådmannens salderte dokument ble gjennomgått og drøftet i formannskapets arbeidsmøte 2. november d.å. I arbeidet med budsjett og økonomiplan var alle politiske partier som er representert i kommunestyret til stede. I møtet ble det lagt frem to alternativer til rådmannens salderte budsjettforslag; ett fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti og ett fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Fremlagte forslag til alternativ saldering er satt sammen i ett felles dokument, jfr vedlegg. De samme partiene la også frem forslag til mål for samme periode, disse er satt sammen i et felles dokument. I tillegg la rådmannen frem sine forslag til mål for planperioden. Begge dokumenter følger saken. Side 2

3 Sak 0163/05 PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP Saksbehandler: Maj Kristin Sæther Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/02886 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0163/05 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Det tilleggsbevilges kr til dekning av egenkapitaltilskudd til KLP Forsikring. Beløpet dekkes inn ved å bruke kr av overskudd etter K.sak 72/05 og kr fra kapitalfond. Dersom pensjonskostnadene overstiger budsjettert beløp for 2005 gis administrasjonen fullmakt til å saldere regnskapet mot avsatt disposisjonsfond for premieavvik i årsavslutningen. Bruk av fondet skal særskilt fremgå i rådmannens sak om årsoppgjørsdisposisjoner. Saksdokumenter: Vedlagt: Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, 13 Nei Brev datert 25. april d.å. fra KLP Forsikring; Tilbakeføring av overskudd og innkreving av egenkapitaltilskudd Nei Foreløpig aktuarberegning, september 2005 fra KLP Forsikring Nei Foreløpig aktuarberegning, oktober 2005 fra Statens Pensjonskasse Nei Saksopplysninger: Enkelt fremstilt håndteres pensjon slik i kommunalt regnskap; Pensjonspremie betales til pensjonsselskap. Pensjonskostnad beregnes ut i fra forskriftsbestemmelser og er det beløp som utgiftsføres i regnskapet. Differansen blir premieavvik. Betales det mer premie til pensjonsselskap enn det beregnet pensjonskostnad viser, inntektsføres differansen for så å utgiftsføres over kommende 15 år. Betales det mindre til pensjonsselskap enn det beregnet pensjonskostnad viser, utgiftsføres differansen og tas til inntekt over kommende 15 år. Pensjonskostnad Med virkning fra regnskapsåret 2002 har kommunen regnskapsført pensjonskostnader basert på beregninger gitt i 13 i Forskrift for årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Bakgrunnen for regnskapsforskriften var den særlige økningen i kommunenes pensjonspremier i 2001/2002. Hensikten var å jevne ut pensjonsutgiftene i regnskapet og gi større forutsigbarhet. Etter gjeldende regler skal pensjonskostnadene for fremtiden beregnes med historiske tall for lønnsvekst, Grunnbeløpsregulering, risikofri rente og avkastning. Det er spesielt differansen Side 3

4 Sak 0163/05 mellom risikofri rente og lønnsvekst som påvirker nivået på pensjonskostnadene betydelig. For 2005 er renten 1,5 % høyere enn lønnsveksten, den laveste differansen siden innføring av forskriften. Differansen for 2004 var 2 %. Isolert sett vil denne differansen gi et påslag i pensjonskostnadene fra 2004 til 2005 på 15 %. Forutsetningen for at reglene skal fungere etter hensikten er at kostnadene som resultat blir mer stabilt enn premien som kreves inn fra kommunene. Siden dette ikke har skjedd foreligger det nå forslag til endringer av forskriften. Forslaget gir to viktige endringer; Å gå bort i fra beregninger basert på historiske data og erstatte disse med faglige vurderinger om fremtiden. Å fastsette beregningsforutsetningene i forkant av et budsjettår. Det er per i dag ikke kjent om foreslått endring vil gjelde allerede for inneværende år eller om den først skal virke fra I løpet av de 3 årene forskriften har fungert er det inntektsført et premieavvik på 13 mill. kr. Inntektsført premieavvik skal kostnadsføres i regnskapet i løpet av 15 påfølgende år. Foreløpig beregnet pensjonskostnad knyttet til KLP Forsikring, basert på gjeldende forskrift, viser at det må utgiftsføres 8,5 mill.kr. mer i regnskapet enn det som er betalt i premie. Sett i forhold til budsjett må det påregnes en utgift i størrelsesorden 4,5 mill.kr. Foreløpig beregnet pensjonskostnad knyttet til Statens Pensjonskasse, basert på gjeldende forkrift, viser at det skal utgiftsføres kr mer enn det som er betalt i premie. Pensjonspremie Pensjonspremie er det beløp som betales inn til pensjonsselskap og som samtidig legges til grunn for beregning av premieavvik. Innbetalinger til KLP Forsikring vil i 2005 bli om lag 24,1 mill.kr inkludert ansattandel og tilbakeført overskudd var et godt år for KLP og deler av overskuddet tilbakeføres til kundene. For Gran kommune utgjør dette 2,9 mill. kr. Tilbakeført overskudd bidrar til å redusere premieinnbetalingen for 2005, men pensjonskostnaden forblir upåvirket. Tilbakeført overskudd påvirker først regnskapet gjennom årlige inntektsføringer i 15 kommende år. Innbetalinger til Statens Pensjonskasse vil bli ca 7,9 mill. kr. inkludert ansattandel. Innkreving av egenkapitaltilskudd Samtidig som det tilbakeføres overskudd fra 2004, krever KLP Forsikring inn egenkapitaltilskudd, som for Gran utgjør kr Egenkapitaltilskuddet kan ikke finansieres av tilbakeført overskudd. Det skal heller ikke tas i betraktning ved beregning av årets pensjonskostnad. Dette blir derfor utgifter som kommer i tillegg til pensjonskostnad. Egenkapitaltilskuddet vil inngå i Gran kommunes eierandel av KLP Forsikring og således først bli realisert ved evt. uttreden eller ved selskapsomdannelse. Vurdering: Side 4 av 12

5 Sak 0163/05 Nivået på årets pensjonskostnader er fortsatt svært usikre. Mottatt aktuarberegninger er fortsatt en prognose og endelige tall vil først foreligge i slutten av januar og da basert på faktisk lønn per I tillegg er det høyst usikkert om forslag til endring av forskrift vil bli vedtatt og om den vil bli gjort gjeldende allerede for inneværende år. Om endringen trer i kraft inneværende år kan det utgjøre over 3 mill. kr. i lavere pensjonskostnad. I 2002, det året pensjonsforskriften ble innført, ble det inntektsført et premieavvik på 8,7 mill. kr. I 2003 ble det avsatt midler til et eget disposisjonsfond for å møte kommende års utgiftsføringer. Per er fondet på 5,7 mill. kr, mens akkumulert premieavvik (som skal utgiftsføres) er på 11,7 mill. kr. Slik pensjonskostnaden ser ut med gjeldende forskrift vil premieavviket i år bli en utgiftsføring og som skal inntektsføres over kommende 15 år. Dersom premieavviket blir på 8,5 mill.kr vil behovet for fondsreserver minke. Det foreslås derfor at pensjonsfondet brukes til å øke budsjettet avsatt til dekning av pensjonskostnader for I tillegg må innkrevd egenkapitaltilskudd finansieres. Det foreslås at innskuddet dekkes delvis ved å bruke resterende midler etter saldering av budsjettet i K.sak 72/05, samt bruker kr fra kapitalfond. Grafisk fremstilling av pensjonsforhold i KLP premie og kostnad Pensjon - premie og kostnad Premieinnbetaling Pensjonskostnader inkl. adm.utgifter Budsjett Kostnad ny forskrift 2005-virkning I 2005 er pensjonskostnaden betydelig høyere enn innbetalt premie og dersom nåværende forskift legges til grunn forventes det en utgiftsføring av 8,5 mill. kr i premieavvik. Dersom ny forskrift skal gjelde fra 2005 betyr dette en betydelig lavere utgiftsføring for Denne fordelen dras også med til 2006 fordi det etableres et lavere nivå i Dersom ny forskrift gjelder først fra 2006 betyr det høyere kostnad fordi utgangspunktet 2005 er høyere. Side 5 av 12

6 Sak 0164/05 SØKNAD OM FRITAK SOM KOMMUNESTYREMEDLEM OG ORDFØRER - VALG AV ORDFØRER/VARAORDFØRER Saksbehandler: Richard Bjerkelund Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/00425 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0164/05 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Alternativ 1 : Rigmor Aasrud fritas fra vervet som kommunestyremedlem og ordfører i Gran kommune. Som ordfører velges : Alternativ 2: Rigmor Aasrud fritas fra vervet som kommunestyremedlem og ordfører i Gran kommune. Som ordfører velges : Som varaordfører velges: Saksdokumenter: Søknad fra Rigmor Aasrud datert Vedlagt: Ja Saksopplysninger: Rigmor Aasrud er i statsråd utnevnt til statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og har av den grunn søkt om fritak fra fra vervene som kommunestyremedlem og ordfører. Fritak for resten av valgperioden kan innvilges den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet, jfr. kommuneloven 15 nr. 2. En innvilgelse av søknaden medfører at Inger Sofie Luneng trer inn som nytt fast medlem i formannskapet, og Ellen Steen Bækken trer inn som nytt fast medlem i kommunestyret. Dessuten må det foretas nyvalg av ordfører, jfr. koml. 9 nr. 2 annet ledd. Ved valg av varaordføreren som ny ordfører må det i tillegg velges ny varaordfører. Vurdering: Avgjørelsesmyndighet i forhold til søknader om fritak fra kommunale verv i Gran kommune er normalt delegert til ordføreren. I og med at det er ordføreren som søker om fritak, samt at Side 6

7 Sak 0164/05 dette utløser nyvalg som må behandles av kommunestyret, blir saken fremmet for behandling i kommunestyret. Rådmannen finner det på det rene at vilkårene i koml. 15 nr. 2 er oppfylt, og anbefaler at søknaden innvilges. Rigmor Aasrud har i søknaden også bedt seg fritatt fra verv direkte knyttet til ordførervervet, samt andre styreverv i forhold til Gran kommune. Dette vil bli behandlet i en egen sak. Side 7 av 12

8 Sak 0165/05 FRITAK FRA VERV DIREKTE KNYTTET TIL ORDFØRERVERVET SAMT STYREVERV I FORHOLD TIL GRAN KOMMUNE - NYOPPNEVNELSER Saksbehandler: Richard Bjerkelund Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/00425 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0165/05 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Rigmor Aasrud fritas fra alle verv i direkte tilknytning til ordførervervet samt styreverv i forhold til Gran kommune. - Som styremedlem i Hadeland Energi AS velges : - Som styremedlem i Hadeland Kraft AS velges : - Som styreleder framsetter Gran kommune forslag om følgende kandidat(er) : - Til generalforsamlingsrepresentant Gran ASVO AS velges ordfører - Ordfører er generalforsamlingsrepresentant HRA AS - Ordfører er medlem av styringsgruppa for BIOREG, styringsgruppa konstituerer seg på nytt. - Ordfører er generalforsamlingsrepresentant Randsfjordmuseene AS. - Ordfører er medlem av Jernbaneforum - Som utsending til KS Oppland velges : Saksdokumenter: Søknad fra Rigmor Aasrud datert Protokoll fra K.sak 40/03, Valg av styrer, råd og utvalg Vedlagt: Nei Ja Saksopplysninger: Rigmor Aasrud er i statsråd utnevnt til statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og har av den grunn søkt om fritak fra verv direkte knyttet til ordførervervet, samt styreverv i forhold til Gran kommune. Fritak for resten av valgperioden kan innvilges den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet, jfr. kommuneloven 15 nr. 2. Vervene gjelder: 1. Styremedlem Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS. 2. Generalforsamlingsrepresentant Gran ASVO AS 3. Generalforsamlingsrepresentant HRA AS Side 8

9 Sak 0165/05 4. Medlem og leder av styringsgruppa for BIOREG. 5. Generalforsamlingsrepresentant Randsfjordmuseene AS. 6. Medlem av Jernbaneforum 7. Utsending til KS Oppland Vurdering: Kommunestyret har i egen sak behandlet søknaden om fritak fra vervene som kommunestyremedlem og ordfører. Dersom hun fritas fra disse vervene er det en naturlig følge at Aasrud også fritas fra alle andre verv i kommunen. Rådmannen kan heller ikke se at forholdet til kommuneloven 15 nr. 2 stiller seg noe annerledes her enn ved fritak som kommunestyremedlem/ordfører. Rådmannen anbefaler at fritak innvilges. Det er noe ulik utvelgelse/oppnevning/automatikk i de ulike verv Rigmor Aasrud har innehatt som representant for Gran kommune. Nedenfor er det forsøkt gjengitt hva som kjennetegner vervene i forhold til representasjon. 1. Gran kommune har to styremedlemmer i Hadeland Energi AS og ett styremedlem i Hadeland Kraft AS. Rigmor Aasrud var styremedlem og leder av begge styrer. I tillegg til å erstatte henne som styremedlem skal Gran kommuner stille kandidat(er) til styrelederverv. 2. I forhold til Generalforsamlingsrepresentant Gran ASVO AS, har ordfører vært representert med varaordfører som varamedlem. 3. I vedtektene for HRA AS fastslås det at ordfører er generalforsamlingsrepresentant. 4. Ordførerne er medlemmer av styringsgruppa for BIOREG. På det tidspunkt ordførerne gikk inn i styringsgruppa var ordføreren i Gran leder av Regionrådet. På denne bakgrunn ble ordfører i Gran leder av styringsgruppa. For å holde kontinuiteten ble denne perioden som styreleder forlenget ut over Regionrådsperioden i Gran. 5. Som generalforsamlingsrepresentant i Randsfjordmuseene AS er de respektive ordførere valgt. 6. I henhold til protokoll for oppnevning av Styrer, råd og utvalg er det Ordfører som er oppnevnt til Jernbaneforum. 7. Av de tre representantene som er valgte utsendinger til KS Oppland, gjelder det for en av utsendingene: Rigmor Aasrud, Fagertunbakken 11, 2750 Gran med vararepresentanter: 1. Roald Braathen, Skåvegen 25, 2760 Brandbu 2. Gry Haugsbakken, Trimvegen 6, H 0630, 0372 Oslo 3. Runar Myrvold, Åkerstien 12, 2750 Gran Dersom Roald Braathen velges som ordfører og han samtidig, som et minimum, går inn i de verv han automatisk vil inneha som ordfører, kan det være naturlig å vurdere om han samtidig Side 9 av 12

10 Sak 0165/05 bør ha de øvrige verv han opprinnelig ble oppnevnt til i For å gi en oversikt over de aktuelle verv, er protokollen fra kommunestyresak 40/03 vedlagt. Behovet for nyoppnevning av varamedlemmer kan det også være behov for å vurdere. Side 10 av 12

11 Sak 0166/05 STØTTE TIL JORDSKJELVOFRENE I SØR-ØST ASIA Saksbehandler: Richard Bjerkelund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/01611 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0166/05 Formannskapet Innstilling: Saken fremmes uten forslag til innstilling. Saksdokumenter: Ingen Vedlagt: Saksopplysninger: Lørdag 8 oktober ble grenseområdene mellom Pakistan, nordlige India, Afghanistan og Kina rammet av et kraftig jordskjelv. Pakistan ble hardest rammet. Det siste bekreftede tallet på omkomne er nå Rundt andre kom til skade i skjelvet, og over 3 millioner er nå husløse. I følge Verdens matvareprogram har omlag en halv million jordskjelvofre fremdeles ikke fått noen form for hjelp av disse er barn. FN er særlig bekymret for manglende husly og frykter at mange vil dø av kulde, sykdommer og svekket immunforsvar. FN barnefond, UNICEF frykter at sa mange som barn er i fare for å dø de kommende ukene, dersom de ikke får hjelp. Samtidig sliter FN og de store internasjonale hjelpeorganisasjonene med å få inn penger til sitt arbeid, og giverresponsen så langt er langt mindre enn for tsunami-ofrene. Side 11

12 Sak 0166/05 Når det gjelder hvor man kan gi støtte, finnes det mange organisasjoner som formidler hjelp til dette formålet. Nedenfor følger noen av disse: HER KAN DU HJELPE Flyktninghjelpen: Konto 6, eller telegiro/nettbank til konto Givertelefon: (100 kroner). Frelsesarmeen: Konto Givertelefon (100 kroner). Kirkens Nødhjelp: Konto 100, eller telegiro/nettbank til konto Givertelefon (175 kroner). Norges Røde Kors: Konto 10, eller telegiro/nettbank til konto Givertelefon (175 kroner). Plan Norge: Konto 91, eller telegiro/nettbank til konto Givertelefon (100 kroner). Redd Barna: Konto Givertelefon (100 kroner) eller (175 kroner). SOS Barnebyer: Konto Unicef: Konto 15, eller telegiro/nettbank til konto Givertelefon (100 kroner). En rekke organisasjoner i det norskpakistanske miljøet samler også inn penger. Sjekk for mer informasjon. Gran kommunestyre har i sak 3/98 vedtatt retningslinjer for kommunale gavemidler/støtte til frivillige organisasjoner og andre. Utgangspunktet her er at det lokale og regionale organisasjonsapparatet prioriteres, og andre kun unntaksvis oppnår støtte. Vurdering: I desember 2004 støttet Gran kommune innsamlingen til støtte for tsunami-ofrene. Dette var en innsamlingsaksjon i regi av KS, hvor alle kommunene ble oppfordret om å gi 1 kr pr. innbygger. Dersom man nå ønsker å støtte jordskjelvofrene i Sør-Øst Asia blir det på eget initiativ. Det finnes imidlertid enkelte innsamlingsaksjoner blant næringslivet, for eksempel har Røde Kors og Telenor startet en bedriftsstafett for å hjelpe jordskjelvofrene. Side 12 av 12

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 04.05.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.06.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. SAKSKART Side Referatsaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer