1. utgave ( ) Kommunestatistikken 2013 Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. utgave (08.04.2013) Kommunestatistikken 2013 Sør-Trøndelag"

Transkript

1 1. utgave ( ) Kommunestatistikken 2013 Sør-Trøndelag Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Ureviderte tall pr

2 Innledning 2 Innhold KOMMUNESTATISTIKKEN 2013 OM HEFTET 4 KOSTRA 4 KONSERN 5 REGISTERTALL OG DATAGRUNNLAG 5 GRUPPERING AV KOMMUNER ETTER FOLKEMENGDE OG ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 6 BEFOLKNING FOLKEMENGDE 8 INNBYGGERE 0-5 ÅR 9 INNBYGGERE 6-15 ÅR 10 INNBYGGERE ÅR 11 INNBYGGERE ÅR 12 INNBYGGERE ÅR 13 INNBYGGERE 80 ÅR OG OVER 14 INNVANDRERBEFOLKNING 15 BOSETNINGSSTRUKTUR 16 ARBEIDSLEDIGE 17 PENDLERE 18 FRITIDSBYGNINGER 19 PLANLEGGING OG STYRING DRIFTSRESULTAT NETTO 20 FINANS OG AVDRAG 21 LÅNEGJELD 22 LIKVIDITET 23 REGNSKAPSRESULTAT AKKUMULERT 24 DISPOSISJONSFOND 25 INVESTERINGER - FINANSIERING 26 SKATTEINNTEKTER 27 RAMMEOVERFØRING 28 EIENDOMSSKATT 29 BEREGNET UTGIFTSBEHOV 30 KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING 31 ENERGIKOSTNADER 32 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 33 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 34 DISPENSASJONER I STRANDSONEN 35 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 36 BRANN- OG ULYKKESVERN 37 RESSURS OG UTVIKLINGSGRUNNLAG AVFALL 38 FARLIG AVFALL 39 INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER 40 ROVDYRSKADER 41 BIOLOGISK MANGFOLD 42 PRIORITERING AV LANDBRUKSFORVALTNINGEN 43 JORDBRUKSBEDRIFTER 44 JORDBRUKSAREAL I DRIFT 45 OMDISPONERING AV DYRKET AREAL 46 PRODUKTIVT SKOGAREAL 47 AVVIRKNING AV SKOG 48 MELKEKYR 49 SAU 50

3 Innledning 3 TJENESTEYTING OG VELFERDSPRODUKSJON PRIORITERING AV BARNEHAGETJENESTEN 51 BARNEHAGEDEKNING 52 ENHETSKOSTNAD I BARNEHAGETJENESTEN 53 KOMPETANSE 54 PRIORITERING AV GRUNNSKOLETJENESTEN 55 SPESIALUNDERVISNING 56 NASJONALE PRØVER I LESING 57 NASJONALE PRØVER I REGNING 58 ENHETSKOSTNADER I GRUNNSKOLETJENESTEN 59 PRIORITERING AV BARNEVERNSTJENESTEN 60 BARNEVERNSTILTAK 61 KOMPETANSE 62 PRIORITERING AV KOMMUNEHELSETJENESTEN 63 PRIORITERING AV SKOLE- OG HELSESTASJONSTJENESTEN 64 LEGEDEKNING 65 FYSIOTERAPIDEKNING 66 PRIORITERING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 67 ENHETSKOSTNAD I HJEMMETJENESTEN 68 LEGETIMER I INSTITUSJON 69 PLASSER I BRUKERTILPASSET ENEROM 70 ENHETSKOSTNAD I INSTITUSJONSTJENESTEN 71 HELSEFAGUTDANNET PERSONELL 72 PRIORITERING AV SOSIALTJENESTEN 73 SOSIALHJELPSMOTTAKERE 74 VANN 75 AVLØP 76 RENOVASJON/AVFALL 77 REGNSKAPSBEGREPER I NØKKELTALL BRUKT I KONSERN 78 BRUK AV AVSKRIVNINGER I KOSTRA 83 Utarbeidet av: Kommunal- og samordningsstaben ved Stule Lund Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

4 Innledning 4 Kommunestatistikken 2013 om heftet Dette heftet har til hensikt å visualisere utvalgte demografiske data og en overordnet status av tjenesteproduksjonen i kommunene i Sør-Trøndelag i perioden Heftet er i hovedsak basert på data fra KOSTRA, men det er også hentet data fra annen offentlig statistikk. Heftet publiseres to ganger i året, første gang i april, med foreløpige KOSTRA-data fra 15. mars, og andre gang i august, med reviderte KOSTRA-data fra 15. juni. Tallmaterialet i dette dokumentet er à jour per For å gjøre heftet så lettlest som mulig har vi lagt opp til en gjennomgående presentasjonsform av nøkkeltallene. Status for 2012 er presentert ved hjelp av kart, hvor dataintervallet for kommunene i fylket i hovedsak er splittet i 4 like intervall og presentert i et fargespekter fra gult til rødt. Det er gjort noen unntak for dette, blant annet i nøkkeltall som omfatter kommunenes folkemengde i alt og noen økonomiske nøkkeltall, hvor dataintervallet er splittet i 4 ulike intervaller etter kritiske verdier. I tillegg er nøkkeltallene for den enkelte kommune og gjennomsnittet for fylket, landet og de aktuelle kommunegruppene lagt inn i egen tabell. I den grad vi har hatt tilgang til historiske data er endringstallene for perioden presentert i ett og samme diagram som viser endringen for den enkelte kommune fra 2010 til 2011 i blå søyler og endringen fra 2011 til 2012 i grønne søyler. På denne måten ser man lettere om endringer i perioden er tilfeldige variasjoner eller en begynnende trend. I tillegg er det lagt inn gjennomsnittstall for landet, fylket og aktuelle kommunegrupper på de nøkkeltallene hvor dette er relevant og hvor det er tilgjengelige data. De påfølgende avsnittene gir en kort innføring i rammeverket som ligger til grunn for datamaterialet som heftet bygger på. KOSTRA KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. KOSTRA skal forenkle rapporteringen fra kommunene til staten ved at data rapporteres bare en gang, selv om de skal brukes til ulike formål. All rapportering fra kommunene til SSB skjer ved elektronisk datautveksling. SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentet fra nasjonale registre utenfor SSB. Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil. Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser kommunenes: - Prioriteringer - viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål - Dekningsgrader - viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet - Produktivitet/enhetskostnader - viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen - Utdypende tjenesteindikatorer - viser nøkkeltall som supplerer indikatorer presentert under prioritering, dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader, men som ikke kan plasseres under disse overskriftene. Da de økonomisk relaterte nøkkeltallene i KOSTRA er nominelle tall, som ikke er korrigert for pris- og lønnsvekst, vil det i vurderingen av disse tallene være naturlig å kalkulere med noe årlig vekst.

5 Innledning 5 På bakgrunn av de estimerte summene på grunnlagsdataene er alle gjennomsnittsberegninger på nøkkeltallene erstattet av estimerte snittberegninger for årene For de tidligere årgangene er snittberegningene basert på innrapporterte data. Det er benyttet veid gjennomsnitt for de fleste indikatorene, basert på innbyggertall i aktuell visningsgruppe (fylke/kostra-gruppe/landsgjennomsnitt med mer). For indikatorer i absolutte tall er aritmetisk gjennomsnitt benyttet. For enkelte indikatorer (bl.a. ja/nei spørsmål) er det ikke angitt gjennomsnitt. For mer informasjon om KOSTRA vises det til SSB eller KRD sine nettsider. Konsern Formålet med publiseringen i KOSTRA er å vise ressursbruk og tjenesteproduksjon uavhengig av hvordan denne er organisert i den enkelte (fylkes)kommune. I tillegg til å produsere tjenesten selv kan (fylkes)kommunen velge å organisere hele eller deler av tjenesteproduksjonen innen de enkelte sektorene/tjenesteområdene i egne organisatoriske enheter (særbedrifter). Disse særbedriftene fører egne regnskap og dette innebærer at tallene i KOSTRA i de opprinnelige faktaarkene ikke inkluderer ressursbruken/tjenesteproduksjonen i særbedriftene. For å imøtekomme den økende graden av utskilling av tjenesteproduksjonen i egne enheter er det derfor nødvendig å etablere faktaark for konsern for alle tjenesteområdene i KOSTRA-publiseringen. Konsern i KOSTRA omfatter de organisatoriske enhetene som juridisk sett er definert innenfor (fylkes)kommunen som juridisk person, dvs (fylkes)kommuneregnskapet, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF). Og i tillegg disse som ikke er en del av (fylkes)kommunen, Inter(fylkes)kommunale selskap (IKS) samt Inter(fylkes)kommunale samarbeid etter Kommunelovens 27, som fører særregnskap. Særregnskapene rapporteres enkeltvis til SSB og konsolideringen til konsern foretas av SSB. Mellom (fylke)kommunen og KF/FKF er eierforholdet alltid en-til-en, mens IKS eies av flere kommuner/fylkeskommuner sammen. Den enkelte (fylkes)kommunes eierandel i IKS fordeles i hht registrerte eierandeler i Foretaksregistret i Brønnøysund. 27-enhetene behandles likt som kommunale foretak. (Fylkes)kommunal virksomhet organisert som aksjeselskaper og stiftelser inngår ikke i konsernbegrepet. Effektuering av konsernfaktaark for de enkelte tjenesteområdene skjer etter hvert. Ved utgangen av 2012 var det registret 249 Interkommunale selskap med nær 2200 eierforbindelser. Antall kommunale og fylkeskommunale foretak var 232, og dessuten 34 kjente Interkommunale samarbeid. Det er så langt som mulig benyttet konserntall i denne statistikken. En oversikt over regnskapsbegreper som er benyttet i KOSTRA-publiseringen ligger bakerst i dette heftet. Registertall og datagrunnlag Registertallene baserer seg i hovedsak på den rapporteringen fylkeskommunene/kommunene gjør til NAV Aa-register. Arbeidsgiverne skal løpende rapportere tilgang og avgang av personell fordelt på sine virksomheter/bedrifter. Inndelingen i virksomheter skal være i tråd med regelverket for Enhetsregisteret. Det brukes også data fra skattemyndighetenes lønns- og trekkoppgaveregister, fra PAI-registeret til KS og andre lønnsregistre. Dette brukes dels for å kontrollere om noen arbeidsforhold burde vært utmeldt og dels for å legge til arbeidsforhold som skulle vært innmeldt eller var så små at de falt under grensen for å bli innmeldt til arbeidstakerregisteret. Kvaliteten på tallene avhenger likevel av at kommunene/fylkeskommunene er riktig oppdelt i Enhetsregisteret og rapporterer riktig til Aa-registeret. I den tidligere skjemarapporteringen for pleie- og omsorg og tannhelsetjenesten var det enten den faste ansatte eller vikaren som skulle være inkludert i rapporteringen. Registertallene omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom mindre enn ett år eller er i foreldrepermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid. Arbeidstid som rapporteres til Aa-registeret skal være forventet ukentlig arbeidstid, som for de fleste vil være avtalt arbeidstid. For timearbeidere som er ansatte uten avtalt arbeidstid er det en egen rutine for å registrere arbeidstid. Enkelte kommuner har valgt å la fast ansatte som tilfeldig arbeider ekstra vakter i samme virksomhet få definert dette som "timerarbeiderjobb" på toppen av avtalt arbeidstid. Dette har ført til svært høy arbeidstid for en del ansatte i enkelte kommuner og da spesielt i pleie og omsorg. SSB har derfor justert arbeidstiden i Aa-registeret ved:

6 Innledning 6 - Ingen ansatte i helse- og sosialtjenester i kommunal sektor kan ha en heltidsstilling høyere enn 37,50 timer per uke. - Ingen ansatte i helse- og sosialtjenester i kommunal sektor kan ha en biarbeidsstilling på mer enn 10 timer per uke når personen også har en heltidsstilling på 37,50 timer. Omfang I totaltallene inngår sysselsettingen i de virksomheter som inngår i regnskapene for kommuner og fylkeskommuner. Avgrensningen av kommune - kommunekonsern og fylkeskommune - fylkeskonsern er at det som hører under kommune-/fylkeskassen inkluderes i det som er omtalt som kommune/fylkeskommune. I konserntall tas i tillegg med andel av interkommunale selskap (IKS) og andre kommunale/fylkeskommunale foretak (f.eks. KF og FKF) som leverer eget regnskap. Når det gjelder de interkommunale selskapene (IKS) har vi fordelt årsverkene etter eierandelen som er registrert i Virksomhets-og foretaksregisteret. Vi har ikke fordelt sysselsatte personer, og har derfor ikke lagt inn informasjon om sysselsatte i konsern. Sysselsettingsbegrep - Sysselsatte; alle ansatte i kommuner/fylker, også de som bare har en bijobb her. - Avtalte årsverk. Ansatte i referanseuken hvor den avtalte ukentlige arbeidstiden er omregnet til heltid. Størrelsen er av formidlingshensyn omtalt som årsverk, selv om den bare gjelder en uke og referanseuken ikke kan sies å være representativ for hele kalenderåret. - Fravær målt i årsverk, dvs. legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon. Fravær spesifiseres ikke for små utdanningsgrupper av hensyn til personvernet. - Avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Avtalte årsverk korrigert for tapte årsverk på grunn av legemeldt sykefravær og fødselspermisjon. Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser Statistisk sentralbyrå har foretatt en ny gruppering av kommunene i 29 kategorier. Grupperingen er nærmere beskrevet av Langørgen, Galloway og Aaberge (2011). Kommunene er her gruppert langs tre ulike dimensjoner. 1. Folkemengde, hvor vi skiller mellom små, mellomstore og store kommuner. Små kommuner har færre enn 5000 innbyggere, mellomstore har fra 5000 til innbyggere, mens store kommuner har eller flere innbyggere 2. Bundne kostnader per innbygger, som er et mål på kommunenes kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver, og disse kostnadene varierer med demografiske, sosiale og geografiske forhold. For bundne kostnader per innbygger har vi valgt å bruke kvartilgrenser for å foreta en gruppering av kommunene. Kommuner med lave bundne kostnader omfatter de 25% laveste kommunene rangert etter bundne kostnader per innbygger. Kommuner med høye bundne kostnader omfatter de 25% høyeste kommunene rangert etter bundne kostnader per innbygger. De øvrige 50% av kommunene har middels bundne kostnader 3. Frie disponible inntekter per innbygger, som er et mål på hvor mye inntekter kommunene har til disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket, og gir en antydning av kommunenes økonomiske handlefrihet. For frie disponible inntekter per innbygger har vi valgt å bruke kvartilgrenser for å foreta en gruppering av kommunene. Kommuner med lave frie disponible inntekter omfatter de 25% laveste kommunene rangert etter frie disponible inntekter per innbygger. Kommuner med høye frie disponible inntekter omfatter de 25% høyeste kommunene rangert etter frie disponible inntekter per innbygger. De øvrige 50% av kommunene har middels frie disponible inntekter. Klassifiseringen er foretatt på grunnlag av data for 2008 og dataene for i KOSTRA er oppdatert med ny kommunegruppering. Det er flere av de 29 kategoriene som ikke omfatter noen kommuner. Det er f.eks. ingen av de store kommunene som har høye bundne kostnader per innbygger. Enkelte av kategoriene omfatter bare noen få kommuner. Det viser seg derfor at klassifiseringen kan forenkles til 16 kategorier ved å utelate tomme kategorier og ved å overføre noen kommuner i de minste gruppene til nabokategorier. Tabellen under viser hvordan kommunene i Sør-Trøndelag er gruppert med sammenlignbare kommuner.

7 Innledning 7 Kommunegruppe Dimensjon Folkemengde Bundne kostnader Frie disponible inntekter Kommuner i Sør-Trøndelag (antall i landet) 1 Små Middels Lave Bjugn, Holtålen (25) 2 Små Middels Middels Hemne, Frøya, Åfjord, Rennebu, Meldal og Selbu (62) 3 Små Middels Høye Hitra (37) 5 Små Høye Middels Snillfjord, Agdenes og Osen (40) 6 Små Høye Høye Roan (55) 7 Mellomstore Lave Lave Orkdal, Melhus, Skaun og Malvik (31) 8 Mellomstore Lave Middels Ørland (27) 10 Mellomstore Middels Lave Rissa, Midtre Gauldal og Klæbu (32) 11 Mellomstore Middels Middels Oppdal og Røros (43) 14 Bergen, Trondheim, Stavanger Trondheim (3) 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Tydal (10)

8 Befolkning 8 Folkemengde Merk: Ulike intervall Landet uten Oslo Trondheim Hemne Snillfjord 985 Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan 996 Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal 865 Sør-Trøndelag Kommunegr. 01 : Kommunegr. 02 : Kommunegr. 03 : Kommunegr. 05 : Kommunegr. 06 : Kommunegr. 07 : Kommunegr. 08 : Kommunegr. 10 : Kommunegr. 11 : Kommunegr. 14 : Kommunegr. 16 : 1612 Hemne Folkemengden i alt Folkemengden i alt = Folkemengde pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk Folkemengden i alt, endring i verdi fra 2010 til 2011 Folkemengden i alt, endring i verdi fra 2011 til 2012

9 Befolkning 9 Innbyggere 0-5 år Andel 0-5 år Andel 0-5 åringer = (Antall innbyggere 0-5 år /Folkemengde i alt)*100. Teller = Antall 0-5 åringer pr Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Landet uten Oslo 7,3 Trondheim 7,6 Hemne 6,6 Snillfjord 4,0 Hitra 5,5 Frøya 7,3 Ørland 6,3 Agdenes 5,3 Rissa 6,5 Bjugn 7,6 Åfjord 4,6 Roan 4,5 Osen 5,9 Oppdal 6,7 Rennebu 5,0 Meldal 6,5 Orkdal 7,7 Røros 5,5 Holtålen 5,4 Midtre Gauldal 6,8 Melhus 7,8 Skaun 9,6 Klæbu 8,5 Malvik 8,3 Selbu 6,0 Tydal 4,5 Sør-Trøndelag 7,4 Kommunegr. 01 6,8 Kommunegr. 02 6,8 Kommunegr. 03 6,4 Kommunegr. 05 6,0 Kommunegr. 06 5,6 Kommunegr. 07 7,6 Kommunegr. 08 7,6 Kommunegr. 10 7,2 Kommunegr. 11 6,7 Kommunegr. 14 7,7 Kommunegr. 16 7,2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Andel 0-5 år, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel 0-5 år, endring i verdi fra 2011 til 2012

10 Befolkning 10 Innbyggere 6-15 år Andel 6-15 år Andel 6-15 åringer = (Antall innbyggere 6-15 år /Folkemengde i alt)*100. Teller = Antall 6-15 åringer pr Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Landet uten Oslo 12,6 Trondheim 11,2 Hemne 12,6 Snillfjord 12,7 Hitra 12,0 Frøya 11,3 Ørland 12,1 Agdenes 10,4 Rissa 13,1 Bjugn 11,6 Åfjord 12,3 Roan 10,1 Osen 10,8 Oppdal 12,7 Rennebu 12,2 Meldal 11,3 Orkdal 12,4 Røros 11,3 Holtålen 11,2 Midtre Gauldal 11,9 Melhus 13,9 Skaun 14,0 Klæbu 16,2 Malvik 14,9 Selbu 12,7 Tydal 9,8 Sør-Trøndelag 11,9 Kommunegr ,4 Kommunegr ,5 Kommunegr ,2 Kommunegr ,4 Kommunegr ,4 Kommunegr ,1 Kommunegr ,3 Kommunegr ,8 Kommunegr ,6 Kommunegr ,5 Kommunegr ,2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Andel 6-15 år, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel 6-15 år, endring i verdi fra 2011 til 2012

11 Befolkning 11 Innbyggere år Andel år Andel åringer = (Antall innbyggere år /Folkemengde i alt)*100. Landet uten Oslo 12,0 Trondheim 13,7 Hemne 12,7 Snillfjord 12,3 Hitra 10,7 Frøya 11,8 Ørland 13,7 Agdenes 13,1 Rissa 11,6 Bjugn 11,2 Åfjord 12,9 Roan 12,1 Osen 9,4 Oppdal 12,1 Rennebu 11,5 Meldal 11,8 Orkdal 11,2 Røros 11,7 Holtålen 11,2 Midtre Gauldal 12,4 Melhus 12,1 Skaun 10,8 Klæbu 12,1 Malvik 11,8 Selbu 10,7 Tydal 14,6 Sør-Trøndelag 13,0 Kommunegr ,3 Kommunegr ,7 Kommunegr ,0 Kommunegr ,3 Kommunegr ,3 Kommunegr ,5 Kommunegr ,2 Kommunegr ,0 Kommunegr ,0 Kommunegr ,9 Kommunegr ,6 Teller = Antall åringer pr Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. -1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Andel år, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel år, endring i verdi fra 2011 til 2012

12 Befolkning 12 Innbyggere år Andel år Andel åringer = (Antall innbyggere år /Folkemengde i alt)*100. Teller = Antall åringer pr Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Landet uten Oslo 54,4 Trondheim 56,3 Hemne 51,2 Snillfjord 51,4 Hitra 55,3 Frøya 54,2 Ørland 51,7 Agdenes 50,5 Rissa 52,3 Bjugn 51,3 Åfjord 49,9 Roan 50,9 Osen 51,5 Oppdal 52,1 Rennebu 51,5 Meldal 52,1 Orkdal 54,4 Røros 53,5 Holtålen 50,2 Midtre Gauldal 52,7 Melhus 53,4 Skaun 54,1 Klæbu 53,4 Malvik 54,6 Selbu 52,4 Tydal 48,9 Sør-Trøndelag 54,9 Kommunegr ,6 Kommunegr ,8 Kommunegr ,7 Kommunegr ,4 Kommunegr ,5 Kommunegr ,0 Kommunegr ,9 Kommunegr ,4 Kommunegr ,9 Kommunegr ,3 Kommunegr ,0-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Andel år, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel år, endring i verdi fra 2011 til 2012

13 Befolkning 13 Innbyggere år Andel år Andel åringer = (Antall innbyggere år /Folkemengde i alt)*100. Teller = Antall åringer pr Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Landet uten Oslo 9,3 Trondheim 7,6 Hemne 11,6 Snillfjord 13,0 Hitra 11,2 Frøya 9,6 Ørland 11,4 Agdenes 12,6 Rissa 10,7 Bjugn 12,9 Åfjord 13,4 Roan 14,2 Osen 14,3 Oppdal 11,1 Rennebu 12,9 Meldal 10,5 Orkdal 9,6 Røros 12,2 Holtålen 15,6 Midtre Gauldal 10,3 Melhus 9,0 Skaun 8,0 Klæbu 7,6 Malvik 7,7 Selbu 11,3 Tydal 14,5 Sør-Trøndelag 8,7 Kommunegr ,5 Kommunegr ,5 Kommunegr ,9 Kommunegr ,2 Kommunegr ,7 Kommunegr. 07 8,9 Kommunegr. 08 9,1 Kommunegr. 10 9,6 Kommunegr ,3 Kommunegr. 14 7,7 Kommunegr. 16 9, Hemne -1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Andel år, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel år, endring i verdi fra 2011 til 2012

14 Befolkning 14 Innbyggere 80 år og over Andel 80 år og over Andel 80 år og over = (Antall 80 år og eldre/ Folkemengde i alt)*100. Teller = Antall 80 år og eldre pr Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Landet uten Oslo 4,5 Trondheim 3,6 Hemne 5,3 Snillfjord 6,7 Hitra 5,1 Frøya 5,9 Ørland 4,8 Agdenes 8,2 Rissa 5,7 Bjugn 5,4 Åfjord 6,9 Roan 8,1 Osen 8,1 Oppdal 5,2 Rennebu 7,0 Meldal 7,9 Orkdal 4,7 Røros 5,8 Holtålen 6,4 Midtre Gauldal 5,9 Melhus 3,8 Skaun 3,5 Klæbu 2,2 Malvik 2,7 Selbu 6,9 Tydal 7,7 Sør-Trøndelag 4,2 Kommunegr. 01 5,2 Kommunegr. 02 5,7 Kommunegr. 03 5,7 Kommunegr. 05 6,7 Kommunegr. 06 6,5 Kommunegr. 07 3,9 Kommunegr. 08 3,9 Kommunegr. 10 4,9 Kommunegr. 11 5,4 Kommunegr. 14 3,9 Kommunegr. 16 4,7-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Andel 80 år og over, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel 80 år og over, endring i verdi fra 2011 til 2012

15 Befolkning 15 Innvandrerbefolkning Andel innvandrerbefolkning Andel innvandrerbefolkning = (Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn/folkemengde i alt)*100. Landet uten Oslo 10,7 Trondheim 11,3 Hemne 4,3 Snillfjord 4,6 Hitra 15,0 Frøya 13,8 Ørland 3,7 Agdenes 5,3 Rissa 5,7 Bjugn 3,7 Åfjord 2,0 Roan 3,6 Osen 2,1 Oppdal 6,3 Rennebu 2,8 Meldal 2,8 Orkdal 6,2 Røros 6,1 Holtålen 3,4 Midtre Gauldal 8,8 Melhus 5,7 Skaun 3,3 Klæbu 5,8 Malvik 6,1 Selbu 3,7 Tydal 4,0 Sør-Trøndelag 9,1 Kommunegr. 01 7,5 Kommunegr. 02 7,4 Kommunegr. 03 7,5 Kommunegr. 05 6,8 Kommunegr. 06 7,3 Kommunegr. 07 9,2 Kommunegr. 08 9,1 Kommunegr. 10 8,6 Kommunegr. 11 7,4 Kommunegr ,8 Kommunegr ,6 Teller=Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn pr Innvandrere omfatter førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere. Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. -1-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Andel innvandrerbefolkning, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel innvandrerbefolkning, endring i verdi fra 2011 til 2012

16 Befolkning 16 Bosetningsstruktur Landet uten Oslo 75,7 Trondheim 94,7 Hemne 58,8 Snillfjord 0 Hitra 18,2 Frøya 27,7 Ørland 59,7 Agdenes 24,5 Rissa 22,7 Bjugn 31,0 Åfjord 36,8 Roan 0 Osen 0 Oppdal 59,7 Rennebu 36,8 Meldal 55,6 Orkdal 72,0 Røros 66,4 Holtålen 14,4 Midtre Gauldal 40,1 Melhus 58,0 Skaun 58,2 Klæbu 75,4 Malvik 83,9 Selbu 23,1 Tydal 0 Sør-Trøndelag 77,3 Kommunegr ,3 Kommunegr ,4 Kommunegr ,9 Kommunegr ,3 Kommunegr ,4 Kommunegr ,9 Kommunegr ,1 Kommunegr ,0 Kommunegr ,3 Kommunegr ,7 Kommunegr ,4 Andel av befolkningen som bor i tettsteder Andel av befolkningen som bor i tettsteder=(antall innbyggere som bor i tettsteder/antall innbyggere)*100. Teller=Antall personer som bor i tettsteder pr.1.1. Nevner=Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. SSBs tettstedsdefinisjon: 1. En hussamling skal reistreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der. 2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen. 3. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Tettstedene avgrenses uavhengig av de administrative grensene Andel av befolkningen som bor i tettsteder, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel av befolkningen som bor i tettsteder, endring i verdi fra 2011 til 2012

17 Befolkning 17 Arbeidsledige Status 2011 Andel arbeidsledige år, oppdateres med 2012-tall i nest utgave Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen år=(antall registrerte arbeidsledige pr.januar/antall innbyggere år pr. 1.1.)*100. Teller=Antall registrerte arbeidsledige år pr. januar. Data er hentet fra SSBs arbeidsmarkedsstatistikk. Nevner=Antall innbyggere år pr.1.1. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Statistikk 2011 Landet uten Oslo 3,7 Trondheim 3,2 Hemne 3,0 Snillfjord 1,4 Hitra 3,8 Frøya 2,5 Ørland 4,7 Agdenes 3,8 Rissa 5,5 Bjugn 4,5 Åfjord 2,9 Roan 2,5 Osen 4,1 Oppdal 3,7 Rennebu 1,9 Meldal 3,3 Orkdal 3,6 Røros 1,6 Holtålen 3,2 Midtre Gauldal 4,4 Melhus 3,1 Skaun 3,8 Klæbu 2,9 Malvik 3,7 Selbu 2,1 Tydal 3,3 Sør-Trøndelag 3,3 Kommunegr. 01 3,6 Kommunegr. 02 3,3 Kommunegr. 03 3,4 Kommunegr. 05 3,4 Kommunegr. 06 4,2 Kommunegr. 07 3,7 Kommunegr. 08 3,7 Kommunegr. 10 3,5 Kommunegr. 11 3,7 Kommunegr. 14 3,1 Kommunegr. 16 3, Andel arbeidsledige år, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel arbeidsledige år, endring i verdi fra 2011 til 2012

18 Befolkning 18 Pendlere Status 2011 Statistikk 2011 Landet uten Oslo 28,7 Trondheim 9,6 Hemne 15,8 Snillfjord 33,2 Hitra 13,4 Frøya 11,8 Ørland 20,2 Agdenes 28,0 Rissa 20,0 Bjugn 26,2 Åfjord 16,9 Roan 20,8 Osen 21,7 Oppdal 13,5 Rennebu 24,6 Meldal 29,7 Orkdal 23,0 Røros 12,0 Holtålen 35,6 Midtre Gauldal 23,2 Melhus 50,5 Skaun 57,8 Klæbu 61,6 Malvik 58,8 Selbu 26,4 Tydal 21,6 Sør-Trøndelag 27,0 Kommunegr ,3 Kommunegr ,6 Kommunegr ,8 Kommunegr ,9 Kommunegr ,3 Kommunegr ,2 Kommunegr ,3 Kommunegr ,3 Kommunegr ,3 Kommunegr ,8 Kommunegr ,6 Andel av befolkningen år som pendler ut av bostedskommunen, oppdateres med 2012-tall i nest utgave Pendlerdata er hentet fra Arbeidsgiver-/arbeidstakerregistret per år t+1. Andel utpendlere er sysselsatte med arbeidssted utenfor bostedskommunen. For ansatte i forsvaret har vi valgt å bruke bostedskommune som arbeidsstedskommune, siden det ikke finnes opplysninger om faktisk arbeidssted. Videre vil ansatte uten fast arbeidssted være registrert ved den arbeidsstedskommunen de administrativt sorterer under. Dette gjelder særlig personer innen bygge- og anleggsvirksomhet og transportnæringen. Feil innmelding av arbeidstakere på bedrift eller at bedriften ikke er tilstrekkelig oppsplittet i registret, kan gi betydelige feil for noen få kommuner. For noen grupper sysselsatte som bor permanent borte vil det også være problemer med reelt bosted. Dette gjelder bl.a. ukependlere og studenter Andel av befolkningen år som pendler ut av bostedskommunen, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel av befolkningen år som pendler ut av bostedskommunen, endring i verdi fra 2011 til 2012

19 Befolkning 19 Fritidsbygninger Status 2011 Statistikk 2011 Landet uten Oslo 82 Trondheim 7 Hemne 294 Snillfjord Hitra 293 Frøya 185 Ørland 40 Agdenes 569 Rissa 180 Bjugn 233 Åfjord 376 Roan 276 Osen 292 Oppdal 477 Rennebu 699 Meldal 354 Orkdal 133 Røros 561 Holtålen 532 Midtre Gauldal 326 Melhus 64 Skaun 86 Klæbu 20 Malvik 33 Selbu 410 Tydal Sør-Trøndelag 101 Kommunegr. 01 : Kommunegr. 02 : Kommunegr. 03 : Kommunegr. 05 : Kommunegr. 06 : Kommunegr. 07 : Kommunegr. 08 : Kommunegr. 10 : Kommunegr. 11 : Kommunegr. 14 : Kommunegr. 16 : Antall fritidsbygninger per innbygger, oppdateres med 2012-tall i nest utgave Antall hytter per innbygger=(antall hytter per 31.12/ Antall innbyggere per 31.12)*1000. Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning. Statistikken bygger på opplysninger som er registrert i Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB). Det er kommunene som registrerer opplysningene til GAB. Alle bygninger i Norge over 15 kvadratmeter skal være registrert med bygningstype og koordinater. Statistikken kan inneholde bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, dersom dette ikke er meldt til kommunen. Sammenbygde enheter registreres som separate bygninger når bygningsdelene kan rives uavhengig av hverandre. Den enkelte boligenhet i rekkehus og vertikaldelte tomannsboliger registreres som én bygning. Data er hentet fra SSBs bygningsmassestatistikk Antall fritidsbygninger per innbygger, endring i verdi fra 2010 til 2011 Antall fritidsbygninger per innbygger, endring i verdi fra 2011 til 2012

20 Planlegging og styring, kommunal økonomi 20 Driftsresultat netto Landet uten Oslo 2,8 Trondheim 5,6 Hemne 1,3 Snillfjord 3,5 Hitra 3,3 Frøya 7,7 Ørland -2,9 Agdenes 5,8 Rissa 0,8 Bjugn 2,9 Åfjord 1,3 Roan -4,2 Osen 2,5 Oppdal 4,1 Rennebu 2,0 Meldal 6,2 Orkdal 6,5 Røros : Holtålen 5,7 Midtre Gauldal 4,4 Melhus 6,8 Skaun 4,1 Klæbu 4,5 Malvik 1,4 Selbu -2,3 Tydal 4,9 Sør-Trøndelag 4,7 Kommunegr. 01 2,2 Kommunegr. 02 2,3 Kommunegr. 03 2,5 Kommunegr. 05 2,9 Kommunegr. 06 4,0 Kommunegr. 07 2,6 Kommunegr. 08 3,1 Kommunegr. 10 2,5 Kommunegr. 11 2,2 Kommunegr. 14 3,1 Merk: Ulike intervall, definert etter kritiske verdier Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Kommunegr. 16 7,7 Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler), samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = ((brutto driftsresultat + resultat eksterne finansieringstransaksjoner + motpost avskrivninger), konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Anbefalt minimumsverdi over tid er 3-3,5 % Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern, endring i verdi fra 2010 til 2011 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern, endring i verdi fra 2011 til 2012

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Trondheim KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Stavanger Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Stavanger 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013 kommune Statistikkhefte 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generell statistikk kommune... 4 1.1 Nøkkeltall... 4 1.2 Komunestyrevalg 2011... 4 1.3 Befolkning... 5 1.4 Driftsresultat... 5 1.5 Gjeld... 8 1.6 Fond...

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 41/2012 Tittel: Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Undertittel: En kartlegging blant

Detaljer

Kommunebilde for kommunene i Nord- Gudbrandsdalen

Kommunebilde for kommunene i Nord- Gudbrandsdalen Kommunebilde for kommunene i Nord- Gudbrandsdalen 26 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 OVERORDNET... 3 Befolkningsdata... 3 Befolkningssammensetning... 3 Levekårsdata... 3 Bosettingsstruktur... 4 Økonomi

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2014

Nøkkeltallsanalyse 2014 Sør-Varanger kommune Nøkkeltallsanalyse 214 KOSTRA tall fra Økonomiavdelinga 25.8.214 Nøkkeltallsanalyse 214, KOSTRA tall fra Innhold 1 Forord... 5 Befolkningsanalyse... 7 1.1 Befolkningsutvikling... 7

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 5 3 Regnskapsanalyse... 8 3.1 Formål og datagrunnlag... 8 3.2 Inntektssammenstilling og inntektsvekst... 9 3.3 Utgifter til lønn... 1 3.4 Brutto driftsresultat

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Kommunestruktur på Nordmøre

Kommunestruktur på Nordmøre Kommunestruktur på Nordmøre Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Anja Hjelseth og Audun Thorstensen TF-notat nr. 39/2015 1 Kolofonside Tittel: Undertittel: Kommunestruktur på Nordmøre

Detaljer