1. utgave ( ) Kommunestatistikken 2013 Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. utgave (08.04.2013) Kommunestatistikken 2013 Sør-Trøndelag"

Transkript

1 1. utgave ( ) Kommunestatistikken 2013 Sør-Trøndelag Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Ureviderte tall pr

2 Innledning 2 Innhold KOMMUNESTATISTIKKEN 2013 OM HEFTET 4 KOSTRA 4 KONSERN 5 REGISTERTALL OG DATAGRUNNLAG 5 GRUPPERING AV KOMMUNER ETTER FOLKEMENGDE OG ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 6 BEFOLKNING FOLKEMENGDE 8 INNBYGGERE 0-5 ÅR 9 INNBYGGERE 6-15 ÅR 10 INNBYGGERE ÅR 11 INNBYGGERE ÅR 12 INNBYGGERE ÅR 13 INNBYGGERE 80 ÅR OG OVER 14 INNVANDRERBEFOLKNING 15 BOSETNINGSSTRUKTUR 16 ARBEIDSLEDIGE 17 PENDLERE 18 FRITIDSBYGNINGER 19 PLANLEGGING OG STYRING DRIFTSRESULTAT NETTO 20 FINANS OG AVDRAG 21 LÅNEGJELD 22 LIKVIDITET 23 REGNSKAPSRESULTAT AKKUMULERT 24 DISPOSISJONSFOND 25 INVESTERINGER - FINANSIERING 26 SKATTEINNTEKTER 27 RAMMEOVERFØRING 28 EIENDOMSSKATT 29 BEREGNET UTGIFTSBEHOV 30 KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING 31 ENERGIKOSTNADER 32 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 33 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 34 DISPENSASJONER I STRANDSONEN 35 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 36 BRANN- OG ULYKKESVERN 37 RESSURS OG UTVIKLINGSGRUNNLAG AVFALL 38 FARLIG AVFALL 39 INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER 40 ROVDYRSKADER 41 BIOLOGISK MANGFOLD 42 PRIORITERING AV LANDBRUKSFORVALTNINGEN 43 JORDBRUKSBEDRIFTER 44 JORDBRUKSAREAL I DRIFT 45 OMDISPONERING AV DYRKET AREAL 46 PRODUKTIVT SKOGAREAL 47 AVVIRKNING AV SKOG 48 MELKEKYR 49 SAU 50

3 Innledning 3 TJENESTEYTING OG VELFERDSPRODUKSJON PRIORITERING AV BARNEHAGETJENESTEN 51 BARNEHAGEDEKNING 52 ENHETSKOSTNAD I BARNEHAGETJENESTEN 53 KOMPETANSE 54 PRIORITERING AV GRUNNSKOLETJENESTEN 55 SPESIALUNDERVISNING 56 NASJONALE PRØVER I LESING 57 NASJONALE PRØVER I REGNING 58 ENHETSKOSTNADER I GRUNNSKOLETJENESTEN 59 PRIORITERING AV BARNEVERNSTJENESTEN 60 BARNEVERNSTILTAK 61 KOMPETANSE 62 PRIORITERING AV KOMMUNEHELSETJENESTEN 63 PRIORITERING AV SKOLE- OG HELSESTASJONSTJENESTEN 64 LEGEDEKNING 65 FYSIOTERAPIDEKNING 66 PRIORITERING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 67 ENHETSKOSTNAD I HJEMMETJENESTEN 68 LEGETIMER I INSTITUSJON 69 PLASSER I BRUKERTILPASSET ENEROM 70 ENHETSKOSTNAD I INSTITUSJONSTJENESTEN 71 HELSEFAGUTDANNET PERSONELL 72 PRIORITERING AV SOSIALTJENESTEN 73 SOSIALHJELPSMOTTAKERE 74 VANN 75 AVLØP 76 RENOVASJON/AVFALL 77 REGNSKAPSBEGREPER I NØKKELTALL BRUKT I KONSERN 78 BRUK AV AVSKRIVNINGER I KOSTRA 83 Utarbeidet av: Kommunal- og samordningsstaben ved Stule Lund Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

4 Innledning 4 Kommunestatistikken 2013 om heftet Dette heftet har til hensikt å visualisere utvalgte demografiske data og en overordnet status av tjenesteproduksjonen i kommunene i Sør-Trøndelag i perioden Heftet er i hovedsak basert på data fra KOSTRA, men det er også hentet data fra annen offentlig statistikk. Heftet publiseres to ganger i året, første gang i april, med foreløpige KOSTRA-data fra 15. mars, og andre gang i august, med reviderte KOSTRA-data fra 15. juni. Tallmaterialet i dette dokumentet er à jour per For å gjøre heftet så lettlest som mulig har vi lagt opp til en gjennomgående presentasjonsform av nøkkeltallene. Status for 2012 er presentert ved hjelp av kart, hvor dataintervallet for kommunene i fylket i hovedsak er splittet i 4 like intervall og presentert i et fargespekter fra gult til rødt. Det er gjort noen unntak for dette, blant annet i nøkkeltall som omfatter kommunenes folkemengde i alt og noen økonomiske nøkkeltall, hvor dataintervallet er splittet i 4 ulike intervaller etter kritiske verdier. I tillegg er nøkkeltallene for den enkelte kommune og gjennomsnittet for fylket, landet og de aktuelle kommunegruppene lagt inn i egen tabell. I den grad vi har hatt tilgang til historiske data er endringstallene for perioden presentert i ett og samme diagram som viser endringen for den enkelte kommune fra 2010 til 2011 i blå søyler og endringen fra 2011 til 2012 i grønne søyler. På denne måten ser man lettere om endringer i perioden er tilfeldige variasjoner eller en begynnende trend. I tillegg er det lagt inn gjennomsnittstall for landet, fylket og aktuelle kommunegrupper på de nøkkeltallene hvor dette er relevant og hvor det er tilgjengelige data. De påfølgende avsnittene gir en kort innføring i rammeverket som ligger til grunn for datamaterialet som heftet bygger på. KOSTRA KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. KOSTRA skal forenkle rapporteringen fra kommunene til staten ved at data rapporteres bare en gang, selv om de skal brukes til ulike formål. All rapportering fra kommunene til SSB skjer ved elektronisk datautveksling. SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentet fra nasjonale registre utenfor SSB. Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil. Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser kommunenes: - Prioriteringer - viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål - Dekningsgrader - viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet - Produktivitet/enhetskostnader - viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen - Utdypende tjenesteindikatorer - viser nøkkeltall som supplerer indikatorer presentert under prioritering, dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader, men som ikke kan plasseres under disse overskriftene. Da de økonomisk relaterte nøkkeltallene i KOSTRA er nominelle tall, som ikke er korrigert for pris- og lønnsvekst, vil det i vurderingen av disse tallene være naturlig å kalkulere med noe årlig vekst.

5 Innledning 5 På bakgrunn av de estimerte summene på grunnlagsdataene er alle gjennomsnittsberegninger på nøkkeltallene erstattet av estimerte snittberegninger for årene For de tidligere årgangene er snittberegningene basert på innrapporterte data. Det er benyttet veid gjennomsnitt for de fleste indikatorene, basert på innbyggertall i aktuell visningsgruppe (fylke/kostra-gruppe/landsgjennomsnitt med mer). For indikatorer i absolutte tall er aritmetisk gjennomsnitt benyttet. For enkelte indikatorer (bl.a. ja/nei spørsmål) er det ikke angitt gjennomsnitt. For mer informasjon om KOSTRA vises det til SSB eller KRD sine nettsider. Konsern Formålet med publiseringen i KOSTRA er å vise ressursbruk og tjenesteproduksjon uavhengig av hvordan denne er organisert i den enkelte (fylkes)kommune. I tillegg til å produsere tjenesten selv kan (fylkes)kommunen velge å organisere hele eller deler av tjenesteproduksjonen innen de enkelte sektorene/tjenesteområdene i egne organisatoriske enheter (særbedrifter). Disse særbedriftene fører egne regnskap og dette innebærer at tallene i KOSTRA i de opprinnelige faktaarkene ikke inkluderer ressursbruken/tjenesteproduksjonen i særbedriftene. For å imøtekomme den økende graden av utskilling av tjenesteproduksjonen i egne enheter er det derfor nødvendig å etablere faktaark for konsern for alle tjenesteområdene i KOSTRA-publiseringen. Konsern i KOSTRA omfatter de organisatoriske enhetene som juridisk sett er definert innenfor (fylkes)kommunen som juridisk person, dvs (fylkes)kommuneregnskapet, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF). Og i tillegg disse som ikke er en del av (fylkes)kommunen, Inter(fylkes)kommunale selskap (IKS) samt Inter(fylkes)kommunale samarbeid etter Kommunelovens 27, som fører særregnskap. Særregnskapene rapporteres enkeltvis til SSB og konsolideringen til konsern foretas av SSB. Mellom (fylke)kommunen og KF/FKF er eierforholdet alltid en-til-en, mens IKS eies av flere kommuner/fylkeskommuner sammen. Den enkelte (fylkes)kommunes eierandel i IKS fordeles i hht registrerte eierandeler i Foretaksregistret i Brønnøysund. 27-enhetene behandles likt som kommunale foretak. (Fylkes)kommunal virksomhet organisert som aksjeselskaper og stiftelser inngår ikke i konsernbegrepet. Effektuering av konsernfaktaark for de enkelte tjenesteområdene skjer etter hvert. Ved utgangen av 2012 var det registret 249 Interkommunale selskap med nær 2200 eierforbindelser. Antall kommunale og fylkeskommunale foretak var 232, og dessuten 34 kjente Interkommunale samarbeid. Det er så langt som mulig benyttet konserntall i denne statistikken. En oversikt over regnskapsbegreper som er benyttet i KOSTRA-publiseringen ligger bakerst i dette heftet. Registertall og datagrunnlag Registertallene baserer seg i hovedsak på den rapporteringen fylkeskommunene/kommunene gjør til NAV Aa-register. Arbeidsgiverne skal løpende rapportere tilgang og avgang av personell fordelt på sine virksomheter/bedrifter. Inndelingen i virksomheter skal være i tråd med regelverket for Enhetsregisteret. Det brukes også data fra skattemyndighetenes lønns- og trekkoppgaveregister, fra PAI-registeret til KS og andre lønnsregistre. Dette brukes dels for å kontrollere om noen arbeidsforhold burde vært utmeldt og dels for å legge til arbeidsforhold som skulle vært innmeldt eller var så små at de falt under grensen for å bli innmeldt til arbeidstakerregisteret. Kvaliteten på tallene avhenger likevel av at kommunene/fylkeskommunene er riktig oppdelt i Enhetsregisteret og rapporterer riktig til Aa-registeret. I den tidligere skjemarapporteringen for pleie- og omsorg og tannhelsetjenesten var det enten den faste ansatte eller vikaren som skulle være inkludert i rapporteringen. Registertallene omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom mindre enn ett år eller er i foreldrepermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid. Arbeidstid som rapporteres til Aa-registeret skal være forventet ukentlig arbeidstid, som for de fleste vil være avtalt arbeidstid. For timearbeidere som er ansatte uten avtalt arbeidstid er det en egen rutine for å registrere arbeidstid. Enkelte kommuner har valgt å la fast ansatte som tilfeldig arbeider ekstra vakter i samme virksomhet få definert dette som "timerarbeiderjobb" på toppen av avtalt arbeidstid. Dette har ført til svært høy arbeidstid for en del ansatte i enkelte kommuner og da spesielt i pleie og omsorg. SSB har derfor justert arbeidstiden i Aa-registeret ved:

6 Innledning 6 - Ingen ansatte i helse- og sosialtjenester i kommunal sektor kan ha en heltidsstilling høyere enn 37,50 timer per uke. - Ingen ansatte i helse- og sosialtjenester i kommunal sektor kan ha en biarbeidsstilling på mer enn 10 timer per uke når personen også har en heltidsstilling på 37,50 timer. Omfang I totaltallene inngår sysselsettingen i de virksomheter som inngår i regnskapene for kommuner og fylkeskommuner. Avgrensningen av kommune - kommunekonsern og fylkeskommune - fylkeskonsern er at det som hører under kommune-/fylkeskassen inkluderes i det som er omtalt som kommune/fylkeskommune. I konserntall tas i tillegg med andel av interkommunale selskap (IKS) og andre kommunale/fylkeskommunale foretak (f.eks. KF og FKF) som leverer eget regnskap. Når det gjelder de interkommunale selskapene (IKS) har vi fordelt årsverkene etter eierandelen som er registrert i Virksomhets-og foretaksregisteret. Vi har ikke fordelt sysselsatte personer, og har derfor ikke lagt inn informasjon om sysselsatte i konsern. Sysselsettingsbegrep - Sysselsatte; alle ansatte i kommuner/fylker, også de som bare har en bijobb her. - Avtalte årsverk. Ansatte i referanseuken hvor den avtalte ukentlige arbeidstiden er omregnet til heltid. Størrelsen er av formidlingshensyn omtalt som årsverk, selv om den bare gjelder en uke og referanseuken ikke kan sies å være representativ for hele kalenderåret. - Fravær målt i årsverk, dvs. legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon. Fravær spesifiseres ikke for små utdanningsgrupper av hensyn til personvernet. - Avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Avtalte årsverk korrigert for tapte årsverk på grunn av legemeldt sykefravær og fødselspermisjon. Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser Statistisk sentralbyrå har foretatt en ny gruppering av kommunene i 29 kategorier. Grupperingen er nærmere beskrevet av Langørgen, Galloway og Aaberge (2011). Kommunene er her gruppert langs tre ulike dimensjoner. 1. Folkemengde, hvor vi skiller mellom små, mellomstore og store kommuner. Små kommuner har færre enn 5000 innbyggere, mellomstore har fra 5000 til innbyggere, mens store kommuner har eller flere innbyggere 2. Bundne kostnader per innbygger, som er et mål på kommunenes kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver, og disse kostnadene varierer med demografiske, sosiale og geografiske forhold. For bundne kostnader per innbygger har vi valgt å bruke kvartilgrenser for å foreta en gruppering av kommunene. Kommuner med lave bundne kostnader omfatter de 25% laveste kommunene rangert etter bundne kostnader per innbygger. Kommuner med høye bundne kostnader omfatter de 25% høyeste kommunene rangert etter bundne kostnader per innbygger. De øvrige 50% av kommunene har middels bundne kostnader 3. Frie disponible inntekter per innbygger, som er et mål på hvor mye inntekter kommunene har til disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket, og gir en antydning av kommunenes økonomiske handlefrihet. For frie disponible inntekter per innbygger har vi valgt å bruke kvartilgrenser for å foreta en gruppering av kommunene. Kommuner med lave frie disponible inntekter omfatter de 25% laveste kommunene rangert etter frie disponible inntekter per innbygger. Kommuner med høye frie disponible inntekter omfatter de 25% høyeste kommunene rangert etter frie disponible inntekter per innbygger. De øvrige 50% av kommunene har middels frie disponible inntekter. Klassifiseringen er foretatt på grunnlag av data for 2008 og dataene for i KOSTRA er oppdatert med ny kommunegruppering. Det er flere av de 29 kategoriene som ikke omfatter noen kommuner. Det er f.eks. ingen av de store kommunene som har høye bundne kostnader per innbygger. Enkelte av kategoriene omfatter bare noen få kommuner. Det viser seg derfor at klassifiseringen kan forenkles til 16 kategorier ved å utelate tomme kategorier og ved å overføre noen kommuner i de minste gruppene til nabokategorier. Tabellen under viser hvordan kommunene i Sør-Trøndelag er gruppert med sammenlignbare kommuner.

7 Innledning 7 Kommunegruppe Dimensjon Folkemengde Bundne kostnader Frie disponible inntekter Kommuner i Sør-Trøndelag (antall i landet) 1 Små Middels Lave Bjugn, Holtålen (25) 2 Små Middels Middels Hemne, Frøya, Åfjord, Rennebu, Meldal og Selbu (62) 3 Små Middels Høye Hitra (37) 5 Små Høye Middels Snillfjord, Agdenes og Osen (40) 6 Små Høye Høye Roan (55) 7 Mellomstore Lave Lave Orkdal, Melhus, Skaun og Malvik (31) 8 Mellomstore Lave Middels Ørland (27) 10 Mellomstore Middels Lave Rissa, Midtre Gauldal og Klæbu (32) 11 Mellomstore Middels Middels Oppdal og Røros (43) 14 Bergen, Trondheim, Stavanger Trondheim (3) 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Tydal (10)

8 Befolkning 8 Folkemengde Merk: Ulike intervall Landet uten Oslo Trondheim Hemne Snillfjord 985 Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan 996 Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal 865 Sør-Trøndelag Kommunegr. 01 : Kommunegr. 02 : Kommunegr. 03 : Kommunegr. 05 : Kommunegr. 06 : Kommunegr. 07 : Kommunegr. 08 : Kommunegr. 10 : Kommunegr. 11 : Kommunegr. 14 : Kommunegr. 16 : 1612 Hemne Folkemengden i alt Folkemengden i alt = Folkemengde pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk Folkemengden i alt, endring i verdi fra 2010 til 2011 Folkemengden i alt, endring i verdi fra 2011 til 2012

9 Befolkning 9 Innbyggere 0-5 år Andel 0-5 år Andel 0-5 åringer = (Antall innbyggere 0-5 år /Folkemengde i alt)*100. Teller = Antall 0-5 åringer pr Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Landet uten Oslo 7,3 Trondheim 7,6 Hemne 6,6 Snillfjord 4,0 Hitra 5,5 Frøya 7,3 Ørland 6,3 Agdenes 5,3 Rissa 6,5 Bjugn 7,6 Åfjord 4,6 Roan 4,5 Osen 5,9 Oppdal 6,7 Rennebu 5,0 Meldal 6,5 Orkdal 7,7 Røros 5,5 Holtålen 5,4 Midtre Gauldal 6,8 Melhus 7,8 Skaun 9,6 Klæbu 8,5 Malvik 8,3 Selbu 6,0 Tydal 4,5 Sør-Trøndelag 7,4 Kommunegr. 01 6,8 Kommunegr. 02 6,8 Kommunegr. 03 6,4 Kommunegr. 05 6,0 Kommunegr. 06 5,6 Kommunegr. 07 7,6 Kommunegr. 08 7,6 Kommunegr. 10 7,2 Kommunegr. 11 6,7 Kommunegr. 14 7,7 Kommunegr. 16 7,2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Andel 0-5 år, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel 0-5 år, endring i verdi fra 2011 til 2012

10 Befolkning 10 Innbyggere 6-15 år Andel 6-15 år Andel 6-15 åringer = (Antall innbyggere 6-15 år /Folkemengde i alt)*100. Teller = Antall 6-15 åringer pr Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Landet uten Oslo 12,6 Trondheim 11,2 Hemne 12,6 Snillfjord 12,7 Hitra 12,0 Frøya 11,3 Ørland 12,1 Agdenes 10,4 Rissa 13,1 Bjugn 11,6 Åfjord 12,3 Roan 10,1 Osen 10,8 Oppdal 12,7 Rennebu 12,2 Meldal 11,3 Orkdal 12,4 Røros 11,3 Holtålen 11,2 Midtre Gauldal 11,9 Melhus 13,9 Skaun 14,0 Klæbu 16,2 Malvik 14,9 Selbu 12,7 Tydal 9,8 Sør-Trøndelag 11,9 Kommunegr ,4 Kommunegr ,5 Kommunegr ,2 Kommunegr ,4 Kommunegr ,4 Kommunegr ,1 Kommunegr ,3 Kommunegr ,8 Kommunegr ,6 Kommunegr ,5 Kommunegr ,2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Andel 6-15 år, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel 6-15 år, endring i verdi fra 2011 til 2012

11 Befolkning 11 Innbyggere år Andel år Andel åringer = (Antall innbyggere år /Folkemengde i alt)*100. Landet uten Oslo 12,0 Trondheim 13,7 Hemne 12,7 Snillfjord 12,3 Hitra 10,7 Frøya 11,8 Ørland 13,7 Agdenes 13,1 Rissa 11,6 Bjugn 11,2 Åfjord 12,9 Roan 12,1 Osen 9,4 Oppdal 12,1 Rennebu 11,5 Meldal 11,8 Orkdal 11,2 Røros 11,7 Holtålen 11,2 Midtre Gauldal 12,4 Melhus 12,1 Skaun 10,8 Klæbu 12,1 Malvik 11,8 Selbu 10,7 Tydal 14,6 Sør-Trøndelag 13,0 Kommunegr ,3 Kommunegr ,7 Kommunegr ,0 Kommunegr ,3 Kommunegr ,3 Kommunegr ,5 Kommunegr ,2 Kommunegr ,0 Kommunegr ,0 Kommunegr ,9 Kommunegr ,6 Teller = Antall åringer pr Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. -1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Andel år, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel år, endring i verdi fra 2011 til 2012

12 Befolkning 12 Innbyggere år Andel år Andel åringer = (Antall innbyggere år /Folkemengde i alt)*100. Teller = Antall åringer pr Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Landet uten Oslo 54,4 Trondheim 56,3 Hemne 51,2 Snillfjord 51,4 Hitra 55,3 Frøya 54,2 Ørland 51,7 Agdenes 50,5 Rissa 52,3 Bjugn 51,3 Åfjord 49,9 Roan 50,9 Osen 51,5 Oppdal 52,1 Rennebu 51,5 Meldal 52,1 Orkdal 54,4 Røros 53,5 Holtålen 50,2 Midtre Gauldal 52,7 Melhus 53,4 Skaun 54,1 Klæbu 53,4 Malvik 54,6 Selbu 52,4 Tydal 48,9 Sør-Trøndelag 54,9 Kommunegr ,6 Kommunegr ,8 Kommunegr ,7 Kommunegr ,4 Kommunegr ,5 Kommunegr ,0 Kommunegr ,9 Kommunegr ,4 Kommunegr ,9 Kommunegr ,3 Kommunegr ,0-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Andel år, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel år, endring i verdi fra 2011 til 2012

13 Befolkning 13 Innbyggere år Andel år Andel åringer = (Antall innbyggere år /Folkemengde i alt)*100. Teller = Antall åringer pr Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Landet uten Oslo 9,3 Trondheim 7,6 Hemne 11,6 Snillfjord 13,0 Hitra 11,2 Frøya 9,6 Ørland 11,4 Agdenes 12,6 Rissa 10,7 Bjugn 12,9 Åfjord 13,4 Roan 14,2 Osen 14,3 Oppdal 11,1 Rennebu 12,9 Meldal 10,5 Orkdal 9,6 Røros 12,2 Holtålen 15,6 Midtre Gauldal 10,3 Melhus 9,0 Skaun 8,0 Klæbu 7,6 Malvik 7,7 Selbu 11,3 Tydal 14,5 Sør-Trøndelag 8,7 Kommunegr ,5 Kommunegr ,5 Kommunegr ,9 Kommunegr ,2 Kommunegr ,7 Kommunegr. 07 8,9 Kommunegr. 08 9,1 Kommunegr. 10 9,6 Kommunegr ,3 Kommunegr. 14 7,7 Kommunegr. 16 9, Hemne -1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Andel år, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel år, endring i verdi fra 2011 til 2012

14 Befolkning 14 Innbyggere 80 år og over Andel 80 år og over Andel 80 år og over = (Antall 80 år og eldre/ Folkemengde i alt)*100. Teller = Antall 80 år og eldre pr Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Landet uten Oslo 4,5 Trondheim 3,6 Hemne 5,3 Snillfjord 6,7 Hitra 5,1 Frøya 5,9 Ørland 4,8 Agdenes 8,2 Rissa 5,7 Bjugn 5,4 Åfjord 6,9 Roan 8,1 Osen 8,1 Oppdal 5,2 Rennebu 7,0 Meldal 7,9 Orkdal 4,7 Røros 5,8 Holtålen 6,4 Midtre Gauldal 5,9 Melhus 3,8 Skaun 3,5 Klæbu 2,2 Malvik 2,7 Selbu 6,9 Tydal 7,7 Sør-Trøndelag 4,2 Kommunegr. 01 5,2 Kommunegr. 02 5,7 Kommunegr. 03 5,7 Kommunegr. 05 6,7 Kommunegr. 06 6,5 Kommunegr. 07 3,9 Kommunegr. 08 3,9 Kommunegr. 10 4,9 Kommunegr. 11 5,4 Kommunegr. 14 3,9 Kommunegr. 16 4,7-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Andel 80 år og over, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel 80 år og over, endring i verdi fra 2011 til 2012

15 Befolkning 15 Innvandrerbefolkning Andel innvandrerbefolkning Andel innvandrerbefolkning = (Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn/folkemengde i alt)*100. Landet uten Oslo 10,7 Trondheim 11,3 Hemne 4,3 Snillfjord 4,6 Hitra 15,0 Frøya 13,8 Ørland 3,7 Agdenes 5,3 Rissa 5,7 Bjugn 3,7 Åfjord 2,0 Roan 3,6 Osen 2,1 Oppdal 6,3 Rennebu 2,8 Meldal 2,8 Orkdal 6,2 Røros 6,1 Holtålen 3,4 Midtre Gauldal 8,8 Melhus 5,7 Skaun 3,3 Klæbu 5,8 Malvik 6,1 Selbu 3,7 Tydal 4,0 Sør-Trøndelag 9,1 Kommunegr. 01 7,5 Kommunegr. 02 7,4 Kommunegr. 03 7,5 Kommunegr. 05 6,8 Kommunegr. 06 7,3 Kommunegr. 07 9,2 Kommunegr. 08 9,1 Kommunegr. 10 8,6 Kommunegr. 11 7,4 Kommunegr ,8 Kommunegr ,6 Teller=Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn pr Innvandrere omfatter førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere. Nevner = Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. -1-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Andel innvandrerbefolkning, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel innvandrerbefolkning, endring i verdi fra 2011 til 2012

16 Befolkning 16 Bosetningsstruktur Landet uten Oslo 75,7 Trondheim 94,7 Hemne 58,8 Snillfjord 0 Hitra 18,2 Frøya 27,7 Ørland 59,7 Agdenes 24,5 Rissa 22,7 Bjugn 31,0 Åfjord 36,8 Roan 0 Osen 0 Oppdal 59,7 Rennebu 36,8 Meldal 55,6 Orkdal 72,0 Røros 66,4 Holtålen 14,4 Midtre Gauldal 40,1 Melhus 58,0 Skaun 58,2 Klæbu 75,4 Malvik 83,9 Selbu 23,1 Tydal 0 Sør-Trøndelag 77,3 Kommunegr ,3 Kommunegr ,4 Kommunegr ,9 Kommunegr ,3 Kommunegr ,4 Kommunegr ,9 Kommunegr ,1 Kommunegr ,0 Kommunegr ,3 Kommunegr ,7 Kommunegr ,4 Andel av befolkningen som bor i tettsteder Andel av befolkningen som bor i tettsteder=(antall innbyggere som bor i tettsteder/antall innbyggere)*100. Teller=Antall personer som bor i tettsteder pr.1.1. Nevner=Folkemengde i alt pr Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. SSBs tettstedsdefinisjon: 1. En hussamling skal reistreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der. 2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen. 3. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Tettstedene avgrenses uavhengig av de administrative grensene Andel av befolkningen som bor i tettsteder, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel av befolkningen som bor i tettsteder, endring i verdi fra 2011 til 2012

17 Befolkning 17 Arbeidsledige Status 2011 Andel arbeidsledige år, oppdateres med 2012-tall i nest utgave Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen år=(antall registrerte arbeidsledige pr.januar/antall innbyggere år pr. 1.1.)*100. Teller=Antall registrerte arbeidsledige år pr. januar. Data er hentet fra SSBs arbeidsmarkedsstatistikk. Nevner=Antall innbyggere år pr.1.1. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Statistikk 2011 Landet uten Oslo 3,7 Trondheim 3,2 Hemne 3,0 Snillfjord 1,4 Hitra 3,8 Frøya 2,5 Ørland 4,7 Agdenes 3,8 Rissa 5,5 Bjugn 4,5 Åfjord 2,9 Roan 2,5 Osen 4,1 Oppdal 3,7 Rennebu 1,9 Meldal 3,3 Orkdal 3,6 Røros 1,6 Holtålen 3,2 Midtre Gauldal 4,4 Melhus 3,1 Skaun 3,8 Klæbu 2,9 Malvik 3,7 Selbu 2,1 Tydal 3,3 Sør-Trøndelag 3,3 Kommunegr. 01 3,6 Kommunegr. 02 3,3 Kommunegr. 03 3,4 Kommunegr. 05 3,4 Kommunegr. 06 4,2 Kommunegr. 07 3,7 Kommunegr. 08 3,7 Kommunegr. 10 3,5 Kommunegr. 11 3,7 Kommunegr. 14 3,1 Kommunegr. 16 3, Andel arbeidsledige år, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel arbeidsledige år, endring i verdi fra 2011 til 2012

18 Befolkning 18 Pendlere Status 2011 Statistikk 2011 Landet uten Oslo 28,7 Trondheim 9,6 Hemne 15,8 Snillfjord 33,2 Hitra 13,4 Frøya 11,8 Ørland 20,2 Agdenes 28,0 Rissa 20,0 Bjugn 26,2 Åfjord 16,9 Roan 20,8 Osen 21,7 Oppdal 13,5 Rennebu 24,6 Meldal 29,7 Orkdal 23,0 Røros 12,0 Holtålen 35,6 Midtre Gauldal 23,2 Melhus 50,5 Skaun 57,8 Klæbu 61,6 Malvik 58,8 Selbu 26,4 Tydal 21,6 Sør-Trøndelag 27,0 Kommunegr ,3 Kommunegr ,6 Kommunegr ,8 Kommunegr ,9 Kommunegr ,3 Kommunegr ,2 Kommunegr ,3 Kommunegr ,3 Kommunegr ,3 Kommunegr ,8 Kommunegr ,6 Andel av befolkningen år som pendler ut av bostedskommunen, oppdateres med 2012-tall i nest utgave Pendlerdata er hentet fra Arbeidsgiver-/arbeidstakerregistret per år t+1. Andel utpendlere er sysselsatte med arbeidssted utenfor bostedskommunen. For ansatte i forsvaret har vi valgt å bruke bostedskommune som arbeidsstedskommune, siden det ikke finnes opplysninger om faktisk arbeidssted. Videre vil ansatte uten fast arbeidssted være registrert ved den arbeidsstedskommunen de administrativt sorterer under. Dette gjelder særlig personer innen bygge- og anleggsvirksomhet og transportnæringen. Feil innmelding av arbeidstakere på bedrift eller at bedriften ikke er tilstrekkelig oppsplittet i registret, kan gi betydelige feil for noen få kommuner. For noen grupper sysselsatte som bor permanent borte vil det også være problemer med reelt bosted. Dette gjelder bl.a. ukependlere og studenter Andel av befolkningen år som pendler ut av bostedskommunen, endring i verdi fra 2010 til 2011 Andel av befolkningen år som pendler ut av bostedskommunen, endring i verdi fra 2011 til 2012

19 Befolkning 19 Fritidsbygninger Status 2011 Statistikk 2011 Landet uten Oslo 82 Trondheim 7 Hemne 294 Snillfjord Hitra 293 Frøya 185 Ørland 40 Agdenes 569 Rissa 180 Bjugn 233 Åfjord 376 Roan 276 Osen 292 Oppdal 477 Rennebu 699 Meldal 354 Orkdal 133 Røros 561 Holtålen 532 Midtre Gauldal 326 Melhus 64 Skaun 86 Klæbu 20 Malvik 33 Selbu 410 Tydal Sør-Trøndelag 101 Kommunegr. 01 : Kommunegr. 02 : Kommunegr. 03 : Kommunegr. 05 : Kommunegr. 06 : Kommunegr. 07 : Kommunegr. 08 : Kommunegr. 10 : Kommunegr. 11 : Kommunegr. 14 : Kommunegr. 16 : Antall fritidsbygninger per innbygger, oppdateres med 2012-tall i nest utgave Antall hytter per innbygger=(antall hytter per 31.12/ Antall innbyggere per 31.12)*1000. Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning. Statistikken bygger på opplysninger som er registrert i Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB). Det er kommunene som registrerer opplysningene til GAB. Alle bygninger i Norge over 15 kvadratmeter skal være registrert med bygningstype og koordinater. Statistikken kan inneholde bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, dersom dette ikke er meldt til kommunen. Sammenbygde enheter registreres som separate bygninger når bygningsdelene kan rives uavhengig av hverandre. Den enkelte boligenhet i rekkehus og vertikaldelte tomannsboliger registreres som én bygning. Data er hentet fra SSBs bygningsmassestatistikk Antall fritidsbygninger per innbygger, endring i verdi fra 2010 til 2011 Antall fritidsbygninger per innbygger, endring i verdi fra 2011 til 2012

20 Planlegging og styring, kommunal økonomi 20 Driftsresultat netto Landet uten Oslo 2,8 Trondheim 5,6 Hemne 1,3 Snillfjord 3,5 Hitra 3,3 Frøya 7,7 Ørland -2,9 Agdenes 5,8 Rissa 0,8 Bjugn 2,9 Åfjord 1,3 Roan -4,2 Osen 2,5 Oppdal 4,1 Rennebu 2,0 Meldal 6,2 Orkdal 6,5 Røros : Holtålen 5,7 Midtre Gauldal 4,4 Melhus 6,8 Skaun 4,1 Klæbu 4,5 Malvik 1,4 Selbu -2,3 Tydal 4,9 Sør-Trøndelag 4,7 Kommunegr. 01 2,2 Kommunegr. 02 2,3 Kommunegr. 03 2,5 Kommunegr. 05 2,9 Kommunegr. 06 4,0 Kommunegr. 07 2,6 Kommunegr. 08 3,1 Kommunegr. 10 2,5 Kommunegr. 11 2,2 Kommunegr. 14 3,1 Merk: Ulike intervall, definert etter kritiske verdier Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Kommunegr. 16 7,7 Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler), samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = ((brutto driftsresultat + resultat eksterne finansieringstransaksjoner + motpost avskrivninger), konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Anbefalt minimumsverdi over tid er 3-3,5 % Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern, endring i verdi fra 2010 til 2011 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern, endring i verdi fra 2011 til 2012

2. utgave (11.04.2012) Kommunestatistikken 2012 Sør-Trøndelag

2. utgave (11.04.2012) Kommunestatistikken 2012 Sør-Trøndelag 2. utgave (11.04.2012) Kommunestatistikken 2012 Sør-Trøndelag Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Ureviderte tall pr. 15.03.2012 Innledning 2 Innhold KOMMUNESTATISTIKKEN 2012 OM HEFTET 4

Detaljer

Kommunestatistikken 2013 Sør-Trøndelag

Kommunestatistikken 2013 Sør-Trøndelag Kommunestatistikken 2013 Sør-Trøndelag Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Reviderte tall pr. 15.06.2013 (publisert 10.07.2013) Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse

Detaljer

Kommunestatistikken 2014 Sør-Trøndelag. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Reviderte tall pr (publisert

Kommunestatistikken 2014 Sør-Trøndelag. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Reviderte tall pr (publisert Kommunestatistikken 2014 Sør-Trøndelag Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Reviderte tall pr. 27.06.2014 (publisert 17.10.2014) Innledning 2 Innhold KOMMUNESTATISTIKKEN 2014 OM HEFTET 4 KOSTRA

Detaljer

Kommunestatistikken 2017 Sør-Trøndelag. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Ureviderte tall pr. 15. mars 2017 (publisert

Kommunestatistikken 2017 Sør-Trøndelag. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Ureviderte tall pr. 15. mars 2017 (publisert Kommunestatistikken 2017 Sør-Trøndelag Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Ureviderte tall pr. 15. mars 2017 (publisert 04.05.2016) Innledning 2 Innhold KOMMUNESTATISTIKKEN 2016 OM HEFTET

Detaljer

Kommunestatistikken 2016 Sør-Trøndelag. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Ureviderte tall pr. 15. mars 2016 (publisert

Kommunestatistikken 2016 Sør-Trøndelag. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Ureviderte tall pr. 15. mars 2016 (publisert Kommunestatistikken 2016 Sør-Trøndelag Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Ureviderte tall pr. 15. mars 2016 (publisert 07.04.2016) Innledning 2 Innhold KOMMUNESTATISTIKKEN 2016 OM HEFTET

Detaljer

Kommunestatistikken 2015 Sør-Trøndelag. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Foreløpige tall pr (publisert

Kommunestatistikken 2015 Sør-Trøndelag. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Foreløpige tall pr (publisert Kommunestatistikken 2015 Sør-Trøndelag Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Foreløpige tall pr. 16.03.2015 (publisert 09.04.2015) Innledning 2 Innhold KOMMUNESTATISTIKKEN 2015 OM HEFTET 4

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr..

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. Rapport A Behovsprofil Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. 2 1. Innledning 3 2. Befolkning 5 2. Økonomi 1 3. Prioritering 12 3 1. Innledning KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Endelige tall per 16. juni 2014 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

KOSTRA publisering 17. juni 2013 - Veiledning til bruker

KOSTRA publisering 17. juni 2013 - Veiledning til bruker KOSTRA publisering 17. juni 2013 - Veiledning til bruker 1. Om KOSTRA-publiseringen... 2 1A. Oppbygning av publiseringen... 2 1B. Enheter i publiseringen... 3 1C. Faglig innhold og hovedområder... 4 1E.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2016 Foreløpige tall per 15. mars 2017 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Fylkesbildet. Vårkonferansen 16. mai Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben

Fylkesbildet. Vårkonferansen 16. mai Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben Foto: Grethe Lindseth Fylkesbildet Vårkonferansen 16. mai 2017 Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48-1 -1 +1 137 233 innbyggere Ø 5 967 +6,3 % siste 10

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sør-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 21.06.2017 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2016 viser at korrigert netto lånegjeld 2 utgjorde 74,6 pst av brutto, en økning

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Faktaark Krødsherad kommune

Faktaark Krødsherad kommune 1 Faktaark Innhold: Politisk virksomhet o Kommunestyret side 2 o Formannskapet.side 3 o Organisasjonskart.side 3 Oppsummering...side 4 Befolkningsframskrivning side 5 Behovsprofil kommunene i regionen..side

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Foto: Eskild Haugum Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Vårkonferansen 2016 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben 2 Befolkningsutviklingen i 2015 1,07

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag Bakgrunnsstatistikk Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag 30.09.2016 Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift Kommunal

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Sør-Trøndelag

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Sør-Trøndelag Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Sør-Trøndelag Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 24.06.2016 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene, og veksten fortsatte også i 2015. Kommunenes

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

6 900 6 880 6 760 6 620 6 480 6 340 6 200 6 283 2014k4 2013K4 2012K4 2011K4 2010K4 2009K4 2008K4 2007K4 2006K4 2005K4 2004K4 2003K4 2002K4 2001K4 2000K4 1999K4 2 1,5 Innenlands flytting Innvandring Fødsel

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking Attraktive kommuner Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring Stedlig

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer