Innkalling for Formannskapet i Radøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Formannskapet i Radøy"

Transkript

1 Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema 1B som følgje av ny organisering 027/2014 Reviderte retningsliner for startlån 028/2014 Utvida rammer for startlån /2014 Tilskot politiske parti /2014 Kommunal kontantstønad for 2-åringar 031/2014 MOT-avtale 032/2014 Utviklingsplan grunnskulen i Radøy /2014 Kommuneplan for Radøy - revisjon - Planprogram - handsaming i styringsgruppa for høyring og offentleg ettersyn 034/2014 Invitasjon til å søke om å delta i forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved kommunestyrevalet /2014 Vidareføring av forsøk med internettrøystegjeving under Kommunestyre- og fylkestingvalet /2014 Krisesenteravtale med Bergen Kommune 037/2014 Plan for interkommunal samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene må melda i frå til kultur- og sørvistorget så snart som råd, tlf Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. 6. mai 2014 Jon Askeland møteleiar Arthur Kleiveland utvalssekretær

2 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 025/2014 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/1338 Meldingar og referatsaker Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Saksopplysingar: 1. Generalforsamling BKK - møtereferat 2. Kirkens SOS søknad om tilskot 3. Møteplan 2.halvår 2014 forslag 4. Oppreisingsordning for barneheimsbarna 5. Budsjett 2014 skriv frå fylkesmannen Vedlegg: Generalforsamling_BKK Kirkens_ SOS_Søknad om driftsstøtte for 2014 (L)(3613) Møteplan 2.halvår forslag Oppreisningsordning for barneheimsborn skuleheimsborn og fosterborn (L)(4595) Tilbakemelding - Radøy - Budsjett Økonomiplan for (L)(9698)

3

4

5

6

7

8 MØTEPLAN 2.halvår 2014 Onsdag 3. september Torsdag 4. september Torsdag 18. september Onsdag 15. oktober Torsdag 16. oktober Torsdag 30. oktober Torsdag 13. november Torsdag 20. november Torsdag 11. desember Torsdag 17. desember Torsdag 18. desember Hovudutvalet Formannskapet Kommunestyret Hovudutvalet Formannskapet (innleiande budsjett) Kommunestyret m/spørjetime Formannskapet (budsjett) Formannskapet (budsjett) Kommunestyret m/budsjett Hovudutvalet Formannskapet

9

10

11 Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2014/ Dykkar referanse 14/298 Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 MANGER RADØY KOMMUNE - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 5.desember Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Etter 15 i forskrifter om årsbudsjettet skal årsbudsjettet, slik det er vedteke av kommunestyret, liggja føre som eige dokument innan 15. januar. Økonomiske oversyn må vera utarbeidd innan 1. mars i budsjettåret. Etter kommunelova 45 tredje punkt skal innstillinga til årsbudsjett ha vore lagt ut til offentleg gjennomsyn i minst 14 dagar før handsaming i kommunestyret. Det er lagt opp til reduksjon i skatteøyret for kommunane frå 11,6 prosent i 2013 til 11,4 prosent i Frie inntekter Kommunen har budsjettert med kr ,- i skatt på eige og inntekt for I 2013 var det ein samla skatteauke for kommunane i landet på 5,7 %. Det er no rekna med ein skatteauke for kommunane frå 2013 til 2014 med 3,7 %. Kommunen sitt skattenivå i 2013 var 86,5 prosent av landsgjennomsnittet. I rammeoverføring til kommunane er det symmetrisk inntektsutjamning. Kommunar med skattenivå over landsgjennomsnittet får eit trekk i 2014 tilsvarande 60 prosent av differansen mellom eige skattenivå og landsgjennomsnittet. Kommunar med skattenivå under landsgjennomsnittet får kompensasjon i 2014 tilsvarande 60 % av differansen mellom landsgjennomsnittet og eige skattenivå. Kommunar med skattenivå under 90 % av landsgjennomsnittet får også tilleggskompensasjon tilsvarande 35 % av differansen mellom 90 prosent av landsgjennomsnittet og eige skattenivå. Kommunen sine frie inntekter består av ordinær skatt og statleg rammeoverføring, medrekna inntektsutjamning. Sum frie inntekter er budsjettert til kr. 258,3 mill. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

12 Inntektsprognosen for 2014 er no oppdatert med endelege innbyggjartal pr og innkomen skatt i Grunnlaget for inntektsutjamninga vil vere innbyggjartal pr For innbyggjartilskot og aldersfordelinga i utgiftsutjamninga er grunnlaget innbyggjartal pr Dei budsjetterte frie inntektene er om lag kr ,- for høge i høve til den siste inntektsprognosen. Fylkesmannen legg til grunn at dei budsjetterte frie inntektene blir justert ned til eit realistisk nivå i samband med budsjettrevisjon seinast i juni månad. Andre generelle statlege tilskot er budsjettert med om lag kr. 5,0 mill. Det består for ein stor del av integreringstilskot for flyktningar. I generelle tilskot inngår også kompensasjonstilskot etter Handlingsplanen for eldre, rentekompensasjon skulebygg m.m. Eigedomsskatt Det er budsjettert med om lag kr. 11,5 mill. i eigedomsskatt for Innkomen eigedomsskatt i 2013 var om lag kr. 11,4 mill. Eigedomsskatten er vidareført frå 2013 til 2014 med sju promille på verk og bruk og tre promille på bustader og fritidseigedomar. Det er lagt opp til ein liten inntektsauke frå 2013 til 2014 som følgje av nye bygg i Realverdien av desse inntektene blir redusert år for år dersom dei berre blir vidareført på om lag same nominelle inntektsnivå. Det er ikkje lagt opp til å auka eigedomsskatteinntektene t.d. tilsvarande den generelle løns- og prisauken. Løns- og prisauke Prisindikatoren for kommunesektoren for 2014 er i vedteke statsbudsjett 3,1 %. Pårekna lønsvekst inngår i denne med 3 ½ prosent. Løn tel knapt 2/3 av prisindikatoren medan resten er pårekna prisvekst på varer og tenester. Renteinntekter og utbytte Renteinntekter og utbytte er inntektsført med til saman kr ,-. Av dette utgjer aksjeutbytte frå BKK kr. 5,9 mill., som er same nominelle beløp som i 2013 (0,74 prosent av kr. 800 mill.). Avdrag I økonomireglane er det gitt minimumskrav for storleiken på årlege avdrag. Etter kommunelova 50 sjuande ledd kan attståande løpetid for kommunen si samla gjeldsbyrde ikkje overstiga den vegde levetida for kommunen sine anleggsmidlar ved det siste årsskiftet. Kommunelova set eit minstekrav til totale låneavdrag for kommunen. Ein hovudregel vil vere at årlege låneavdrag som eit minimum må utgjere om lag 3 ½ - 4 % av lånegjelda (når formidlingslån og avdrag på slike lån ikkje er rekna med ). Fylkesmannen tilrår kommunane at dei ordinære avdraga minst er på dette nivået. Det er budsjettert med kr ,- i ordinære avdrag (utanom avdrag på formidlingslån). Dei budsjetterte avdraga oppfyller det tilrådde minstenivået for ordinære avdrag og utgjer om lag 3,8 prosent av netto lånegjeld ved utgangen av

13 Driftsresultat Kommunelova 46 punkt 6 legg til grunn at det blir budsjettert med eit driftsresultat som minst er tilstrekkeleg til å dekka renter, ordinære avdrag og nødvendige avsetjingar (inkl. inndekning av underskot). Paragraf 3 i forskriftene om årsrekneskapen presiserer nærare det driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen skal omfatta. Som hovudregel må til dømes ei inntekt og innbetaling som ikkje er ordinær bli ført i investeringsrekneskapen. Frå og med 2010 har det vore endring i korleis kommunane kan disponera momsrefusjon frå investeringar. Det har vore ein overgangsperiode frå 2010 og til og med 2013 med aukande grad av overføring av momskompensasjon til finansiering av investeringar. Frå budsjett- og rekneskapsåret 2014 skal heile kompensasjonen for meirverdiavgift av investeringar bli inntektsført direkte i investeringsrekneskapen. Det er eit netto driftsunderskot i budsjettet med kr ,-. Underskotet er planlagt dekt med bruk av bundne fond. Det er sjølvkostfond for vatn og avlaup. Det er tilrådd generelt at kommunane bør ha eit netto driftsoverskot i rekneskapen på minimum 3 % av driftsinntektene. Det er viktig for å kunne setje av midlar til å møta ei mellombels ubalanse på drifta og til finansiering av investeringar no eller seinare. Netto driftsoverskot vil i 2014 generelt bli svekka for kommunane som følgje av at momskompensasjon knytt til investeringar no blir inntektsført direkte i investeringsrekneskapen i staden for i driftsrekneskapen. Netto driftsresultat i budsjettet er svakt og er langt frå å oppfylle det tilrådde minstenivået. I rekneskapen for 2013 er netto driftsresultat i underkant av kr. 2,6 mill. og utgjer berre 0,7 prosent av driftsinntektene. Resultatet bør sjåast i samanheng med at det for 2013 er inntektsført momskompensasjon frå investeringar i driftsrekneskapen, om lag kr. 4,1 mill. Korrigert for denne inntektsføringa i driftsrekneskapen er netto driftsresultat for 2013 negativt. Kommunen har opparbeidd eit betydeleg akkumulert premieavvik for pensjon. Det er rekna med at det vil ha auka til godt over kr. 30 mill. ved utgangen av Det store premieavviket bidreg til svakare likviditet som påfører kommunen rentetap. Premieavviket er mellombels finansiert av ubrukte lånemidlar. Investering, lånegjeld og kapitalutgifter I 2014 er det planlagt brutto investeringar for til saman kr. 34,1 mill. Dei største investeringane i år er opprusting av vegen til Storsandvik, opprusting av velferdssenteret, utvida lokale til heimetenesta, brannbil, opprusting av kommunale bruer, samt investeringar innan vatn og avlaupssektoren. Eigenkapitalinnskot i KLP (kr. 0,8 mill.) og bygdebok (kr. 1,4 mill.) blir i samsvar med regelverket finansierte utan bruk av lån. Investeringane blir i hovudsak finansierte med bruk av lån og momskompensasjon. Bruk av lån kan bli fordelt mellom nye låneopptak, kr. 14,2 mill., og bruk av unytta lånemidlar frå 2013, om lag kr. 15,0 mill. 3

14 Det er budsjettert med opptak av startlån kr. 3,0 mill. til vidare utlån. Vi har rekna ordinær langsiktig gjeld pr pr. innbyggjar for kommunane i fylket utanom Bergen til kr ,-. (kommunekassa - ikkje konsern). I dette talet er ikkje pensjonsforplikting medrekna. Det generelle gjeldsnivået for kommunane i landet har auka vesentleg, og nivået må bli vurdert som høgt. Kommunane samla i fylket utanom Bergen har eit gjeldsnivå som ligg høgare enn landsgjennomsnittet. Kommunen si brutto lånegjeld ved utgangen av 2013 er om lag kr. 252,2 mill., eller kr ,- pr. innbyggjar. Det er rekna at brutto lånegjeld vil auka til om lag kr. 257 mill. ved utgangen av Kommunen har framleis til ein viss grad eit moderat gjeldsnivå - gjeld målt pr. innbyggjar - samanlikna med gjennomsnittet av kommunane. På den andre sia har kommunen eit lågt skattenivå, slik at sjølve inntektsgrunnlaget for å ha gjeld er svakare enn for gjennomsnittet av kommunane. Svake netto driftsresultat syner at kommunen ikkje har økonomisk evne til å bere ein auke i gjelda. Med dei svake netto driftsresultata, er kommunen særleg sårbar for ein auke i sjølve rentenivået. Det er på denne bakgrunnen viktig at kommunen ikkje aukar gjelda i dei komande åra ut over den auken som følgjer av budsjettet for i år. I økonomiplanen er det lagt opp til eit lågare nivå på investeringar og låneopptak i åra etter Det er viktig at denne reduksjonen i opplåninga blir gjennomført reelt. Oppsummering Fylkesmannen legg til grunn at dei budsjetterte frie inntektene blir justert ned til eit realistisk nivå i samband med budsjettrevisjon seinast i juni månad. Kommunen sine netto driftsresultat er svake, både i budsjett 2014 og rekneskap Netto driftsresultat i rekneskapen for 2013 blir negativt når vi korrigerer for momskompensasjon frå investeringar som er inntektsført i driftsrekneskapen. Det er viktig at kommunen ikkje aukar gjelda i dei komande åra ut over den auken som følgjer av budsjettet for i år. I økonomiplanen er det lagt opp til eit lågare nivå på investeringar og låneopptak i åra etter Det er viktig at reduksjonen i opplåninga som er lagt til grunn i økonomiplanen blir gjennomført reelt. Med helsing Lars Sponheim Rune Fjeld ass. fylkesmann 4

15 Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift Gjenpart: Nordhordland revisjonsdistrikt, Postboks 16, 5902 Isdalstø Regionrådet Nordhordland IKS, sekretariatsleiar, Postboks 13, 5902 Isdalstø 5

16 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 026/2014 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/298 Endring av skjema 1B som følgje av ny organisering Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Nytt budsjettskjema 1B for 2014 vert vedteke slik:

17 Saksopplysingar: Rådmannen har i lengre tid arbeidd med ny organisasjonsmodell for Radøy kommune. Då budsjettet for 2014 vart vedteke av kommunestyret, var den nye modellen enno ikkje fastsett. Skjema 1B vart difor vedteke med same organisering som i Rådmannen har administrativt vedteke ny organisering frå 2014, og formannskapet vart orientert om dette i møte

18 For at rapporteringa til formannskap og kommunestyret skal vera i samsvar med faktisk organisasjonsstruktur, må skjema 1B for 2014 vedtakast på nytt av kommunestyret, slik det går fram av framlegget til vedtak. Samla løyving til drift i skjema 1B er sjølvsagt uendra. Ny modell er ein «hybrid» to-nivåmodell, der budsjettet vert vedteke på kvart tenesteområde, men der det også vert vedteke summar på «etatsnivå». Berre kommunestyret kan flytta midlar mellom tenesteområda. Ein kommunalsjef disponerer såleis ikkje «etaten» sitt samla budsjett, men har likevel eit ansvar for den samla ramma. Tidlegare vedteke skjema 1B for 2014 såg slik ut:

19 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 027/2014 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/535 Reviderte retningsliner for startlån Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Reviderte retningsliner for startlån vert vedtekne i samsvar med vedlagde dokument Saksopplysingar: Hausten 2013 vart det sett i gong arbeid med å laga lokale retningsliner for startlån. Desse vart vedtekne i kommunestyret i januar 2014, sak 003/14. Frå 1. april 2014 er det sett i kraft ei ny forskrift om startlån frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kopi av forskrifta ligg ved saksframlegget. Etter 10 i forskrifta kan kommunen ha eige regelverk for startlån, i samsvar med forskrifta. Dette betyr at ein må følgja forskrifta, men at det kan gjerast lokale tilpassingar. Rådmannen gjer difor framlegg om å justera dei gjeldande retningslinene noko. Punkt 1) og 2) er erstatta av referanse til forskrifta. Tidlegare punkt 3) inntekt, er teke bort. Punkt 10 (tidlegare punkt 11) er justert i samsvar med forskrifta 6. Vidare er det teke inn ny bokstav 10 e), der det går fram at Radøy kommune plussar på husbankrenta 0.25 prosentpoeng til dekking av administrative kostnader. Tidlegare har ein ikkje hatt dette påslaget, men forskrifta opnar for det, og slik kommunen sin økonomiske situasjon er, må ein henta inn alle dei inntektene ein kan. Dette påslaget vil berre gjelda nye lån. For eit startlån på kr utgjer påslaget ei ekstra inntekt for Radøy kommune på kr pr år. Renta i Husbanken er for tida 2,47%, og med kommunalt påslag vert nominell rente 2,72%. Dette er om lag 0,8 prosentpoeng under beste normale lånerente i marknaden pr i dag. Den praktiske konsekvensen av forskrifta og reviderte retningsliner er at berre dei som har langvarige problem med å finansiera bustad vil kunna få startlån. Vedlegg: Forskrift om startlån fra Husbanken Reviderte retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune

20 Lovdata - Forskrift om startlån fra Husbanken 1 of :47 Dato FOR Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet Publisert I 2014 hefte 3 Ikrafttredelse Sist endret Endrer FOR Gjelder for Norge Hjemmel LOV Kunngjort kl Rettet Korttittel Forskrift om startlån fra Husbanken Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12. mars 2014 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken 1 fjerde ledd. 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. 2. Långiver Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. 3. Hvem kan få startlån Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren: a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og b) har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Uavhengig av vurderingene etter annet ledd kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene: a) husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det, b) husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin, c) boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller d) lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. 4. Hva det kan gis lån til Kommunen kan gi lån til: a) kjøp av bolig, b) utbedring og tilpasning av bolig, c) oppføring av ny bolig og d) refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir

21 Lovdata - Forskrift om startlån fra Husbanken 2 of :47 grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås. 5. Prioriteringer Departementet kan gi ytterligere føringer for tildeling av startlånet. 6. Rente- og avdragsvilkår Rente- og avdragsvilkår for lån fra Husbanken til kommunene er regulert i forskrift 25. mai 2011 nr. 550 om rente- og avdragsvilkår for Husbanken. Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Startlån har en nedbetalingstid på inntil 30 år. I særlige tilfeller kan kommunene innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år. Det forutsettes da at: a) det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt, b) det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid, c) det sannsynliggjøres at tilgjengelige private leieboliger i området er uegnede og/eller innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle startlånet og d) det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere nedbetalingstid. Vilkåret i annet ledd bokstav a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i fare for å miste boligen, og husstanden kan dokumentere lav, forutsigbar inntekt. Vilkårene i annet ledd bokstavene b og c kan også fravikes dersom husstanden står i fare for å miste boligen. Kommunen gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. Dersom det dokumenteres at de faktiske utgiftene til administrasjon og forvaltning av låneordningen overstiger 0,25 prosentpoeng, kan kommunene i tillegg kreve gebyr for inndekning av det overskytende beløpet. Kommunene står fritt til å tilby gunstigere rente- og avdragsvilkår, blant annet andre nedbetalingsplaner. Slike avtaler endrer ikke lånevilkårene som gjelder mellom kommunen og Husbanken. 7. Sikkerhet for lånet og dekning av tap Lån fra Husbanken gis som gjeldsbrevslån. Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen eller adkomstdokumenter til boligen. Kommunene har tapsrisikoen for de første 25 prosent av gjenstående hovedstol samt forfalte renter og omkostninger før realisering av pant. Staten har tapsrisikoen for et eventuelt restbeløp etter realisering av pantet. 8. Klageadgang Det er ikke klageadgang på Husbankens avgjørelse om lån til kommuner. Det er klageadgang etter forvaltningslovens regler på kommunens vedtak om tildeling, utmåling av startlån og på avvisning og avslag på søknader om startlån. 9. Oppfølging og kontroll Kommunene skal innhente og kontrollere opplysninger som er nødvendige for å behandle søknader om startlån og ved utbetaling av startlån. Kommunene skal rapportere til Husbanken om bruken av midlene i samsvar med bestemmelser fastsatt av Husbanken. 10. Retningslinjer Husbanken kan fastsette nærmere retningslinjer om beregning av tap som staten skal dekke, jf. 7. Husbanken kan også gi retningslinjer om saksbehandling og administrering av startlån. Kommunene kan fastsette eget regelverk i samsvar med forskriften. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering. 11. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. april Fra samme dato oppheves forskrift 22. desember 2004 nr om startlån fra Husbanken.

22 Lovdata - Forskrift om startlån fra Husbanken 3 of :47

23 Retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune Vedtekne av Radøy kommunestyre i sak nnn/14. Erstattar tidlegare retningsliner vedtekne i sak 003/14. Startlånsmidlar som Radøy kommune har teke opp i Husbanken, vert lånt vidare i samsvar med forskrift om startlån, Husbanken sine reglar for startlån og desse kommunale retningslinene. 1) Om startlånsordninga Ref forskrifta 1 2) Kven kan få startlån Ref forskrifta 3. 3) Gjeldstilhøve Personar med gjeldsordning etter gjeldsordningslova vil til vanleg ikkje kunna få startlån. Søkjaren sin gjeldssituasjon vil kunna ha innverknad på utfallet av søknaden. 4) Avgrensingar Bruken av startlån vil kunna variera av ulike grunnar. Startlån er ein avgrensa ressurs, og søknader kan verta avslegne fordi låneramma er oppbrukt eller avgrensa, eller dersom trongen for bustad kan stettast på annan måte. Når midlane er avgrensa, vert personar med nedsett funksjonsevne og særleg vanskelegstilte prioritert. 5) Kva kan startlån nyttast til Ref forskrifta 4 6) Føremålet med bustaden Bustaden skal vera høveleg for husstanden, og vera rimeleg nøktern i høve til prisnivået på Radøy. Søkjaren må sjølv busetja seg i bustaden. Startlån vert til vanleg ikkje gjeve til bustader med fleire bueiningar, då dette ikkje er nøktern og standard bustad. 7) Låneutmåling Låneutmålinga vert fasesett innafor 100% av kjøpesum medrekna kostnader, byggekostnader eller bustaden sin pårekna omsetnadsverdi. I tilfelle der kjøp av bustad skjer utanom den frie marknaden, skal det liggja føre takst utarbeidd av godkjent takstmann. 8) Kor stort kan startlånet vera Radøy kommune gir til vanleg startlån berre som topplån der private finansieringsinstitusjonar eller Husbanken gjev grunnfinansiering. Startlån vil til vanleg vera avgrensa til kr I særlege tilfelle kan det også gjevast bustadtilskot. Dette føreset at fleire kommunale tenesteområde er involvert i prosessen. 9) Vilkår Eit lånetilsegn er gyldig i seks månader etter at vedtaket er gjort. Utbetaling av startlån vert gjort gjennom kommunen sin låneforvaltar. Forsikringsattest må liggja føre før utbetaling av lån kan gjerast. For nybygg må det også liggjar føre ferdigattest. 10) Rente- og avdragsvilkår Renter og avdragsvilkår på startlån skal vera i samsvar med husbanken sine vilkår. a) Det vert berre gitt tilbod om flytande rente

24 b) Løpetid er til vanleg 20 år, men kan vera lengre, jf forskrift a 6. c) Det er 12 betalingsterminar pr år. d) Det vert til vanleg ikkje gitt avdragsfrie periodar. I særlege tilfelle kan det likevel sendast skriftleg, grunngjeven søknad om avdragsfrie periodar, maksimalt inntil 5 år. e) Radøy kommune plussar på husbankrenta 0,25 prosentpoeng til dekking av administrative kostnader 11) Pantesikkerheit Startlån skal sikrast med pant i eigedomen, med prioritet etter banken som gir grunnfinansiering. 12) Saksgang Søknad om startlån skal gjerast på eige skjema. All dokumentasjon må liggja føre før søknaden kan handsamast. Sørvistorget på kommunen kan gje rettleiing på utfyllinga. I særlege tilfelle kan handsaminga av startlån, evt også bustadtilskot, verta gjort i samarbeid mellom fleire kommunale tenesteområde. Når lånetilsegn er skriftleg akseptert av låntakar, vert all dokumentasjon sendt til kommunen sin låneadministrator, som for tida er Lindorff. Lindorff tek seg av all vidare sakshandsaming fram til utbetaling av lånet. 13) Klage Søkjar kan setje fram skriftleg klage på vedtak om tildeling, utmåling, avvising eller avslag på startlån. Klagen skal sendast til det kontoret i kommunen som har gjort vedtak om tildeling av lån. Dersom denne instansen ikkje gjer om på vedtaket, går det vidare til kommunen si klagenemnd.

25 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 028/2014 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/298 Utvida rammer for startlån 2014 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Det vert søkt Husbanken om ytterlegare lån til vidare utlån med kr 4 mill for Saksopplysingar: I budsjettet for 2014 vedtok kommunestyret å ta opp lån i Husbanken for vidare utlån med kr 3 mill. Føresetnadene for budsjettvedtaket var at nye retningsliner for startlån skulle setjast i verk i Intensjonen med retningslinene var å «spissa» startlånsordninga mot vanskelegstilte. Kommunestyret vedtok ei endring i rådmannen sitt framlegg til retningsliner, slik at unge i etableringsfasen berre skulle vurderast mot noverande inntekt, og ikkje mogeleg framtidig inntekt. Dette førte til at unge førstegongsetablerarar, der t.d. ein person i husstanden er under utdanning og den andre er i arbeid, kunne koma inn under startlånsordninga. Frå 1. april 2014 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sett i verk ei ny forskrift om startlån, som klårt avgrensar verkeområdet for startlån. No er det berre dei som har langvarige problem med å finansiera bustad som kan få starlån. Det er så langt i 2014 handsama 16 søknader om startlån. Av desse har fem fått avslag anten fordi søknadene fell utanom retningslinene, eller søkjarane har for høg inntekt. Dei som fell utanom ordninga kan t.d. vera personar som skal reetablera seg eller søkjer om fullfinansiering gjennom startlån. Det er gitt ni tilsegner om startlån med til saman kr Frå rekneskapsåret 2013 har vi udekka startlånsmidlar på kr , som må dekkast inn av låneopptak i Frå Husbanken har vi fått tilsegn om startlån til vidare utlån med kr , medan vi søkte om kr Husbanken har altså redusert tilsegna med 18% i høve til søknad. Av dei kr må vi nytta til oppdekking av lån frå 2013, og har disponibelt for vidare utlån kr Når vi så langt i 2014 har gitt tilsegner på kr , betyr det at vi har disponert ca 1,2 mill meir enn dei tilgjengelege midlane. Den nye forskrifta gjer at færre enn før vil søkja om startlån, men det er vanskeleg å vurdera konkret kor mange søknader kommunen vil få. Rådmannen legg til grunn at det vert gitt tilsegn om ytterlegare 2 mill i løpet av 2014, slik at samla utlån i 2014 vert ca kr Vi treng såleis ta opp

26 ytterlegare kr 3,2 mill i lån til vidare utlån frå Husbanken. Dersom vi legg til grunn at Husbanken igjen vil redusera tildelinga i høve til søknad, bør det søkjast om 20% meir enn det vi faktisk treng, dvs kr 4 mill.

27 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 029/2014 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/1343 Tilskot politiske parti 2014 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune sitt budsjetterte tilskot i 2014 på kr ,- til kommunestyregruppene, vert gjeve med kr 1000,- i grunnstøtte til kvar gruppe og kr 1760,- pr. representant i gruppene. Saksopplysingar: Stortinget vedtok 17. juni 2005 Lov om visse forhold vedkomande dei politiske partia. I denne lova ligg det ikkje noko plikt på kommunane til å gje støtte til sine folkevalde grupper. Kommunane avgjer difor omfanget av støtta, men dersom kommunane vil iverksetja slik økonomisk støtte, må ein følgja føresetnadene i partilova. I dette ligg det at eventuell støtte skal ytast høvesvis etter valoppslutning, jf. tidlegare ordning. Fylkesmannen står for utbetalinga av stemmestøtte til dei lokale politiske partilaga. Samla storleik på tilskotet til kommunestyregruppene vert fastsett gjennom kommunen sine årlege budsjettvedtak. I 2014 er det sett av kr ,- dvs same sum som i tidlegare år. Etter partilova kan ein tidel av støtta fordelast likt altså kr 5000,- og resten forholdsmessig. Rådmannen vil likevel føreslå at det vert gjeve ei grunnstøtte på kr 1000,- til kvar av dei 6 kommunestyregruppene, dvs 12 prosent av samla støtte. Representantstøtta vil då verta kr 1760,- pr representant i kommunestyregruppene. Tilrådinga er i tråd med vedtaka tidlegare år.

28 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 030/2014 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jo Bjarte Tømmerbakke 14/1336 Kommunal kontantstønad for 2-åringar Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rådmannen tilrår å ikkje innføre kommunal kontantstønad i Radøy Saksopplysingar: Bakgrunn I barnehageplanen Radøy kommune vedtok våren 2013 heiter det om kontantstønad: 1. Vi kan innføra kontantstønad for to-åringane, når staten no har fjerna denne. Staten sine satsar fastset kostnadene med ein barnehageplass for småbarn til vel Det er klart at ein normal kontantstønad representerer ein mindre kostnad for kommunen. Ei ordning med kontantstønad kan gjera det mogleg for foreldre å vera lengre heime med barna. La linéa byggjer på at fundamentet frå barnehagen er viktig for skulegangen, og vi bør såleis ikkje byggja ut ordningar som reduserer barnehagedeltakinga. Ordninga vil krevja auka administrative kostnader (søknadshandsaming, utbetaling, kontroll). Kommunestyret vedtok planen med nokre supplerande kulepunkt, ma. dette: Det vert vurdert å innføra lokal kontantstønad for 2-åringar med sikte på eventuell innføring i Formannskapet er seinare orientert om at rådmannen la denne utgreiinga på is, grunna signal etter regjeringsskiftet om at ny regjering ville endre/utvide ordninga med kontantstønad. Det er no avklart at medan ny regjering har auka satsane monaleg, særleg for dei eldste 1-åringane, vert det ingen utviding av ordninga, dvs. at det framleis berre er 1-åringar som får statleg kontantstønad. Som ein konsekvens av dette vert no administrasjonen si oppfylling av ovanfor nemnde kulepunkt etterspurd.

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer