Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan 2012-2016"

Transkript

1 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2012/ Dykkar referanse 11/2150 Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan Budsjett for 2012 vart vedteke i kommunestyremøte Framlegg til økonomiplan vart ikkje endeleg vedtatt, og kommunestyret «legg til grunn rådmannen sitt forslag». Dette er ikkje i samsvar med kommunelova 44 om økonomiplan. Innleiing - førespurnad om statlege midlar Kommunen har altså ikkje endeleg vedtatt økonomiplan. Grunnen er at kommunen meiner seg i ein situasjon der det er sterk trong til innsparingar/auke av inntekter for å halde seg i balanse. Det skal no verte gjennomført eit arbeid for å sjå på omstillingar m.m. Det vart innført generell eigedomsskatt i Denne fell bort frå Kommunen er då tilbake til situasjonen med eigedomsskatt berre på verk og bruk. Kommunen har i brev bedt om statlege midlar for å avhjelpe ein vanskeleg situasjon. Dei midlane Fylkesmannen rår over er skjønnsmidlane, og desse vert delte ut i tre bolkar. Den største er den generelle delen som vert fordelt etter kriteria gitt av Kommunal- og regionaldepartementet. Skjønnsmidlane er tenkt å hjelpe til der inntektssystemet ikkje heilt treff det som er situasjonen i kommunen. Kommunar kan t.d. ha utfordringar med språkdeling som ikkje er kompensert over inntektssystemet. Eit anna typisk kriterium er tildeling for bortfall av differensiert arbeidsgivaravgift. I tillegg har Fylkesmannen til disposisjon ein del av skjønnsmidlane (kr 14,- mill. for 2012) til ulike prosjekt som skal bidra til omstilling og fornying i kommunane. Dette gjeld i hovudsakeleg prosjekt med overføringsverdi til andre kommunar, og interkommunalt samarbeid vektlagt. Dessutan disponerer Fylkesmannen nokre få millionar av skjønnsmidlane som skal gå til u- føresette hendingar som t.d. flaum, brann etc. Alle skjønnsmidlane for 2012, med unntak av den sistnemnde kategorien, jmf avsnittet over, avsnittet over, er fordelte. Midlane kan uansett ikkje nyttast til å dekke kommunar sine driftsunderskot. Det påligg kommunen etter kommunelova å sjå til at slikt underskot ikkje oppstår. Unntaksvis har Fylkesmannen gitt støtte til konsulentarbeid i ein kommune med svak økonomi for å finne innsparingspotensiale. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310, 5020 Bergen Telefaks: Org.nr: E-post: Internett:

2 Budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Etter 15 i forskrifter om årsbudsjettet skal årsbudsjettet, slik det er vedteke av kommunestyret, liggja føre som eige dokument innan 15. januar. Økonomiske oversyn må vera utarbeidd innan 1. mars i budsjettåret. Etter kommunelova 45 tredje punkt skal innstillinga til årsbudsjett ha vore lagt ut til offentleg gjennomsyn i minst 14 dagar før handsaming i kommunestyret. Skatteøyret for personlege skattytarar blei redusert frå 2010 til Reduksjonen blei gjort for å redusera skatteinntektene sin del av samla inntekter. Samla for kommunane svarar dette til ein like stor auke i den statlege rammeoverføringa. For 2012 er skatteøyret for kommunane 11,6 %. Frie inntekter Kommunen har budsjettert med kr 304,3 mill i skatt på eige og inntekt for I 2011 var det ein samla skattereduksjon for kommunane i landet på 3,2 %. Det er no rekna med ein skatteauke for kommunane frå 2011 til 2012 med 2,9 %. Kommunen sitt skattenivå i 2011 var 93,3 % av landsgjennomsnittet. I rammeoverføring til kommunane er det symmetrisk inntektsutjamning. Kommunar med skattenivå over landsgjennomsnittet får eit trekk i 2012 tilsvarande 60 % av differansen mellom eige skattenivå og landsgjennomsnittet. Kommunar med skattenivå under landsgjennomsnittet får kompensasjon i 2012 tilsvarande 60 % av differansen mellom landsgjennomsnittet og eige skattenivå. Kommunar med skattenivå under 90 % av landsgjennomsnittet får også tilleggskompensasjon tilsvarande 35 % av differansen mellom 90 % av landsgjennomsnittet og eige skattenivå. Kommunen sine frie inntekter består av ordinær skatt og statleg rammeoverføring, medrekna inntektsutjamning. Sum frie inntekter er budsjettert til kr 646,7 mill. Inntektsprognosen for 2012 er no oppdatert med faktisk innbyggjartal pr og innkomen skatt i Grunnlaget for inntektsutjamninga vil vere innbyggjartal pr , mens prognosen nyttar tal pr for innbyggjartilskot og aldersfordelinga i utgiftsutjamninga. Noverande inntektsprognose er kr 644,- mill. Dei budsjetterte frie inntektene ligg noko over nivået i den siste inntektsprognosen. Eigedomsskatt Det er budsjettert med kr 59,5 mill i eigedomsskatt for Tilsvarande for budsjett 2011 var kr. 72 mill, men kommunen har ikkje lengre eigedomsskatt på bustad og fritidseigedom. Takstgrunnlaget er verk og bruk, og næringseigedom i heile kommunen med maksimal skattesats (sju promille). 2

3 Løns- og prisauke Prisindikatoren for kommunesektoren for 2012 er i statsbudsjettet 3,25 %. Denne består av pårekna lønsvekst med 4,0 % (vekt 0,635) og varekjøp med 2,0 % (vekt 0,365). Avdrag I økonomireglane er det gitt minimumskrav for storleiken på årlege avdrag. Etter kommunelova 50 sjuande ledd kan gjenståande løpetid for kommunen si samla gjeldsbyrde ikkje overstiga den vegde levetida for kommunen sine anleggsmidlar ved det siste årsskiftet. Kommunelova set eit minstekrav til totale låneavdrag for kommunen. Ein hovudregel vil vere at årlege låneavdrag som eit minimum må utgjere om lag 3 ½ - 4 % av lånegjelda (når formidlingslån og avdrag på slike lån ikkje er rekna med). Det er budsjettert med kr 29 mill i ordinære avdrag (utanom avdrag på formidlingslån). Kommunen si ordinære gjeld er formidabel og kommunen betaler etter minimumskrava i kommunelova i 50 sjuande ledd. Med så høg gjeld som kommunen har, tilrår Fylkesmannen sterkt at avdraga vert auka. Driftsresultat Kommunelova 46 punkt 6 legg til grunn at det blir budsjettert med eit driftsresultat som minst er tilstrekkeleg til å dekka renter, ordinære avdrag og nødvendige avsetjingar (inkl. inndekning av underskot). Paragraf 3 i forskriftene om årsrekneskapen presiserer nærare det driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen skal omfatte. Som hovudregel må til dømes ei inntekt og innbetaling som ikkje er ordinær bli ført i investeringsrekneskapen. Frå og med 2010 har det vore endring i korleis kommunane kan disponera momsrefusjon frå investeringar. Det er ein overgangsperiode frå 2010 og fram til For budsjettåret 2012 skal minimum 60 % av meirverdiavgiftskompensasjonen frå investeringar bli overført til investeringsrekneskapen. Budsjettforskrifta 5 og rekneskapsforskrifta 3 er endra i samsvar med dette. Denne overføringa til investeringsrekneskapen må bli gjennomført sjølv om ein kommune eventuelt har meirforbruk i årsrekneskapen for det same året eller frå tidlegare år. Budsjettet legg opp til overføring til investeringsrekneskapen med kr 14,5 mill. Fylkesmannen legg til grunn at kommunen si overføring til investering tilfredsstiller budsjett- og rekneskapsforskrifta om 60 prosent av investeringsdelen av momskompensasjon. I rådmannen sitt framlegg var netto driftsresultat berekna til kr 33,6 mill. Etter kommunestyrevedtak, og påfølgjande oppdatering av obligatoriske oversikter, er netto driftsresultat kr 25,1 mill. Det er tilrådd generelt at kommunane bør ha eit netto driftsoverskot i rekneskapen på minimum 3 % av driftsinntektene. Det er viktig for å kunne setje av midlar til å møta ei mellombels ubalanse på drifta og til finansiering av investeringar no eller seinare. Med 2,5 % er ikkje tilrådinga tilfredstilt for Kommunen har som kjent ikkje vedtatt endeleg økonomiplan. 3

4 Investering, lånegjeld og kapitalutgifter I 2012 er det vedteke investeringar for til saman kr 54,875 mill (i tillegg kjem kr 6,- mill i etableringslån og kr 3,- mill i fortskottering Tyssetunellen). Dei største investeringane er knytte til kultursenter Husnes (kr 17 mill før tilskott) og Rosendal skule (kr 11 mill). Kr 20 mill av investeringane er knytte til VAR, investeringar som er potensielt sjølvfinansierande. Samla finansieringstrong for 2012 er kr 81,575 mill, men kommunen sin netto lånetrong (etter forsikringsoppgjør og tilskott m.v.) er lågare. Til investeringane i anleggsmiddel skal kommunen låne kr 38,375 mill. I tillegg kjem etableringslån (kr 6,- mill) og forskotering (kr 3,- mill). Kommunen har ikkje vedteke økonomiplan, men det er lagt fram tre alternativ for økonomien i kommunen der investeringstakt er tilpassa. «Nøytralt alternativ» gir ei forsiktig auke i kommunen sin gjeld, mens «pessimistisk alternativ» gir nedgang i gjelda. Vi har rekna ordinær langsiktig gjeld pr pr innbyggjar for kommunane i fylket utanom Bergen til om lag kr ,-. I dette talet er ikkje pensjonsforplikting medrekna. Det tilsvarande talet for kommunen var kr ,-. Det generelle gjeldsnivået for kommunane i landet har auka vesentleg dei seinaste åra, og nivået må bli vurdert som høgt. Kommunane samla i fylket utanom Bergen har no eit gjeldsnivå pr innbyggjar som ligg 7,2 prosent høgare enn landsgjennomsnittet (utanom Oslo). Kommunen auka gjelda kraftig i Gjeld pr innbyggjar er no kr ,- og aukande. Oppsummering Kommunen er inntektssterk, men var likevel registrert i ROBEK i ein kort periode (på bakgrunn av 2008-resultata). Netto driftsresultat varierer stort frå år til år. I 2011 vart netto driftsresultat negativt med kr 49,76 mill. Kommunen har vore avhengig av inntekter frå finansplasseringar og lærdommen frå 2008 var at desse inntektene (når/hvis dei kom) skulle gå til investering og ikkje til drift. Kommunen har gått vekk frå dette. Også innføring av generell eigedomsskatt er no reversert. I staden ber ein om statlege midlar. Er kommunen plutselig fattig og dyr? Kommunen er berekna å være 6,27 % dyrere enn gjennomsnittet å drive (2012). Dette vert kompensert gjennom utgiftsutjamninga. Kommunen sine frie inntekter ligg godt over gjennomsnittet for fylket u/bergen. I tillegg kjem også gode inntekter frå eigedomsskatt, konsesjonskraft med meir. Kommunen reknar med at inntekter frå konsesjonskrafta vil auke i åra framover. Usikker avkastning frå fondsplasseringar kan også auke kommunen sine inntekter. Utgiftsutjamninga tar seg berre av dei faktorar som gjer ein kommune tungdriven ut frå objektive kriterier (alderssamansetning, reiseavstand, PU, landbrukskriterium etc). Utgiftsutjamninga tar seg ikkje av sjølvforskyldt høge kostnader, baserte på politiske vedtak i kommunen. 4

5 Kommunen har eit høgt utgiftsnivå. På dei to store sektorane (skule/pleie- og omsorg) er kommunen dyrare enn samanliknbare kommunar, og til dels mykje dyrare. Endelege tal for 2010 syner at dei korrigerte brutto driftsutgiftene pr kommunal plass i institusjon ligg om lag kr ,- over gjennomsnitt for kommunegruppa (samanliknbare kommunar), nesten like mykje sett i høve til Bømlo og Hordaland, og enda meir målt mot Stord. Heimeteneste er også dyrare. Det er heller ingenting i talmateriale som enkelt forklarar dette. Det er fleire døme på faktorar som skulle gjere kommunen billigare enn kommunegruppa/andre, heller enn det motsette. Kommunens korrigerte brutto driftsutgifter pr elev (grunnskule, skulelokale og skyss) er nær kr over gjennomsnitt for samanliknbare kommunar, og enda meir mot Hordaland. Det er særskilt utgifter til løn som dreg opp. Kommunen har ein gjennomsnittleg skulestorleik (104 elevar pr skule) som i 2010 var 47 elevar lågare pr skule enn kommunegruppa, og 96 elevar mindre enn gjennomsnitt for Hordaland. Kommunen har 18 grunnskular (20 fram tom 2009), berre Bergen har fleire i fylket (t.d. har Bømlo 10). Konflikt med kommunelova 44 Kommunen har ikkje endeleg vedtatt økonomiplan før årsskiftet og er såleis i konflikt med kommunelova på dette punktet. Det er derfor særs viktig at kommunen, slik som er opplyst, foretar ein grundig og strukturell gjennomgang av tenestetilbodet i kommunen på alle tenesteområde, og vedtar ein økonomisk berekraftig plan for kommunen. Økonomisk rapportering / budsjettering Det er framleis trong til oppretting for å få «økonomisk oversikt drift» på linje med «Budsjettskjema 1A», men kommunen sin administrasjon veit kva korrigeringar som må gjerast. Ut over det heng dei forskjellige delane av budsjettet godt saman i år. Fylkesmannen legg merke til at kommunen heller ikkje for 2011 har rapportert inntekter frå konsesjonskrafta til KOSTRA. Om desse midlane er feilrapporterte, må det korrigerast fram mot endelig frist. Kommunen sitt fond frå sal av aksjar ser ut til å stå som «bundne investeringsfond» i KOSTRA. Som nemnt tidligare er dette u så fall feil. Inntekter frå sal av anleggsmiddel mm skal inn i investeringsrekneskapen/investeringsfondet, men er elles ikkje bundne. Å nytte desse midlane til investering, i staden for å ta opp gjeld, avheng av politiske vedtak i kommunen. Fylkes-mannen skal saman med kommunen sjå på føringa i KOSTRA. Avslutning Det ser ut til at ei «kriseforståing» har grepe om seg sjølv om dette ikkje ennå har kome til uttrykk gjennom ein vedtatt økonomiplan, og sjølv om enkelte disposisjonar er med å forverre kommunen sin situasjon (bortfall av allmenn eigedomsskatt, bruk av avkastning i drift). Det er Fylkesmannens oppfatning at dette må det gjerast noko aktivt med. Kommunen er livskraftig og har i motsetnad til andre «Hardangerkommunar» faktisk auka folketalet. 5

6 Kommunen har gode stabile inntekter og store fond med usikker avkastning. Samstundes har kommunen høg gjeld, med tilhøyrande utgifter, og dyr drift. Det er ikkje berekraftig å vere avhengig av usikker avkastning for å få kommunen sin økonomi i balanse, samstundes som eit høgt investeringsnivå vert lånefinansiert. Kommunen bør setje av avkastning, samt driftsresultat frå ordinær drift i gode år, til dekning av framtidig og mellombels ubalanse i drifta. Investeringane bør også i større grad vere sjølvfinansierte. Reduksjon av gjeld er eit anna alternativ. I tillegg har kommunen eit inntektspotensiale i eigedomsskatt på bustad og fritidseigedom, som frå 2012 vart fjerna. Det mest påtrengande problemet vil uansett vere driftsnivået. Det er også der Fylkesmannen forstår den politiske vilje til handling er sterkast. Etter fleire interne og eksterne utgreiingar er det Fylkesmannen si oppfatning at kommunen veit kor skoen trykkjer, og Fylkesmannen er samd med det som vart uttala i møtet 29. mars d.å. om det nødvendige i å sjå på strukturelle endringar i kommunen sitt tenestetilbod. Med helsing Lars Sponheim Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Rune Fjeld ass. fylkesmann Kopi til: Deloitte Sundgata HAUGESUND 6

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.10.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/13159 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2014 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Volda Kommune Årsmelding 2013

Volda Kommune Årsmelding 2013 Volda Kommune Årsmelding 2013 Innhold 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR... 3 2 VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON... 5 2.1 RESULTAT 2013... 5 2.2 FRIE INNTEKTER... 8 2.3 GENERELLE STATSTILSKOTT...

Detaljer

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Notat 8/2003 Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Ekstern analyse med vekt på rekneskapsprinsipp Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer