RAMMEPLAN FOREBYGGING BARNEHAGER/ SKOLER STEINKJER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEPLAN FOREBYGGING BARNEHAGER/ SKOLER STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 RAMMEPLAN FOREBYGGING BARNEHAGER/ SKOLER STEINKJER KOMMUNE Avd. for skole og barnehage

2 1. BAKGRUNN Innledning Sentrale føringer Lokale føringer Organisering Definisjoner og avgrensninger STATUS Barnehage Grunnskolen Videregående opplæring MÅLSETTINGER Langsiktig målsetting Barnehage Skole TILTAKSPLAN KOSTNADER OG FINANSIERING Oppsummering kostnader og finansiering EVALUERING

3 1. BAKGRUNN 1.1 Innledning Denne rammeplanen skisserer tiltak som barnehager og skoler i Steinkjer kommune skal arbeide med for å forebygge vansker/skjevutvikling for barn og unge. Arbeidet er organisert som et prosjekt. I rammeplanen skisseres sentrale og lokale føringer som er gitt for forebyggende arbeid. Videre presenteres hvordan prosjektet er tenkt organisert og gjennomført. 1.2 Sentrale føringer Forebygging og tidlig innsats er tydelige satsningsområder for alle som jobber med barn og unge og deres familier. Dette gjenspeiler seg bl.a. i økt forskning på barns evne til tilknytning, læring og sosialt samspill. Fra regjeringen og ulike departement blir det satt fokus på dette gjennom Stortingsmeldinger, veiledere og utvalgsmeldinger. Disse har vært de mest sentrale innenfor tidlig innsats og forebygging: Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten - Veileder om barnehagens samarbeid med barneverntjenesten med formål om å bidra til at barn som lever under kritikkverdige forhold får nødvendig hjelp og omsorg så tidlig som mulig. Regjeringens strategi for forebygging 2009 Fellesskap trygghet utjevning - Forebygging er innsats i forkant for å hindre skader eller unngå uønsket utvikling. - Barnehage, skole, helsestasjon, skolehelsetjeneste og barnevern har et særskilt ansvar for å oppdage risikofaktorer på et tidlig tidspunkt og iverksette hjelpetiltak som er tilpasset den enkeltes behov. - Det må utvikles gode systemer for tverrfaglig samarbeid mellom de kommunale tjenestene og mellom første og andrelinjetjenesten slik at tidlig intervensjon blir mulig. - Pedagogisk personale må være bevisst på sitt ansvar for å melde fra til riktig innstans dersom barn og elever trenger hjelp utover det barnehagen/skolen kan tilby. Stortingsmelding nr 31 ( ) Kvalitet i skolen - Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter - Alle elever og lærlinger som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring - Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring 1.3 Lokale føringer Tidlig innsats og forebygging gjenspeiles også i Kommuneplanen for : Steinkjer kommune skal være et godt, trygt og stimulerende sted å vokse opp i og leve i. Kommunens innsats ovenfor barn og unge skal være basert på helhetlig tenkning med sterkt fokus på familiens situasjon og behov, og med koordinerte tiltakskjeder og forebyggende tiltak for de som trenger det. Forebygging skal være gjennomgående i tjenester rettet mot mennesker og fysisk miljø. Kommunestyret har i samband med utarbeidelse av Økonomiplan 2010 gitt klare føringer om at det må arbeides tverrfaglig med forebygging: 3

4 å få til helhetlige tiltakskjeder hvor man i større grad greier å sette inn ressurser på et tidligere tidspunkt. Dette vil være positivt for den enkeltes livskvalitet, samtidig som det er langsiktig positiv økonomisk effekt for kommunen. Samfunnsøkonomisk vil dette være en god investering. Kommunedelplan for barnehage legger vekt på tidlig innsats: o Barnehagene i Steinkjer skal ruste det enkelte barn for livslang læring o Personalet i barnehagene skal ha faglig og personlig kompetanse for å kunne utvikle barnehagen som en god arena for omsorg, læring, leik og sosial utjevning I Kommunedelplan for skole er det lagt til grunn at forebygging skal være et gjennomgående tema i kommunens langtidsplanlegging. o Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv o Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring o Skolen skal bidra til å utjevne sosiale ulikheter og heve det faglige nivået for elevene På bakgrunn av disse planene ble det bevilget penger til økt fokus på forebyggende arbeid i barnehager og skoler i Steinkjer. Avdeling for skole og barnehage fikk styrket sitt budsjett med kr årlig for å styrke det forebyggende arbeidet i skolen. Prosjektet Tidlig innsats i barnehagen, TIB, fikk avsatt kr årlig i to år fra fondsmidler til barnehagene. I tillegg knyttes også noe av kompetansehevingsmidlene direkte opp mot tiltakene i rammeplan for forebygging i barnehager og skoler. 1.4 Organisering Politikerne har gjennom ulike vedtak gitt avdeling barnehage/skole i oppgave å forsøke begrense bruk av spesialpedagogiske tiltak, og forsøke å avdekke barn som lever i en utsatt situasjon så tidlig som mulig. På grunn av disse tydelige føringene valgte avdelingen å sette fokus på forebygging og tidlig innsats. I 2009 ble det etablert en styringsgruppe med ansvar for prosjektene i avdeling for skole og barnehage. Det ble i tillegg etablert tverrfaglige prosjektgrupper for henholdsvis TIB og forebygging skole. Med bakgrunn i målet om å skape helhetlige tiltakskjeder og tidlig innsats, ble det imidlertid besluttet at det forebyggende arbeidet innenfor barnehager og skoler skulle organiseres som ett felles prosjekt, fra Prosjekt forebygging. Fig.1 Organisasjonskart forebyggingsprosjekter i avdeling for skole og barnhage 4

5 I prosjekt har forebygging en sett på hvilke faktorer som kan avdekkes tidlig, og som er viktige at alle barn har en kompetanse i. Ut fra dette har en valgt å sette fokus på, og rette innsatsen mot følgende områder: 1. ATFERD 2. SPRÅK-, LESE- OG SKRIVEOPP- LÆRING 3. MINORITETS- SPRÅKLIGE 4. SAMARBEID HEIM BARNEHAGE/ SKOLE Prosjekt forebygging organiseres fortsatt med samme styringsgruppe. Det vil satses på å arbeide i temabaserte arbeidsgrupper i stedet for tverrfaglige prosjektgrupper med mange deltakere. De temabaserte arbeidsgruppene skal jobbe spesifikt og effektivt med tiltakene som skisseres i denne planen. 1.5 Definisjoner og avgrensninger Forebygging er en mangetydig betegnelse på tenkning og tiltak som spenner vidt fra forsøk på å eliminere eller begrense en uønsket utvikling til tiltak som fremmer livskvalitet og mestring (St. meld. 37; Klepp, Aarø og Rimpela, 1997; Mikkelsen, 1999; Iversen, 1999). Tidlig innsats innebærer at barn og unge som har problemer, får hjelp så snart problemet avdekkes. Det innebærer også at det etableres en kultur for å gripe inn uansett alder. (Stortingsmelding nr.31, ). Forebyggende tiltak deles innenfor helsetjenestene ofte i 3 nivå: Primær, sekundær og tertiær forebygging. Det er behov for tiltak på alle 3 nivå. Det er fortsatt slik at LEON-prinsippet, laveste effektive omsorgsnivå, bør gjelde. Primærforebyggende tiltak vil utløse sekundærforebyggende tiltak, for eksempel ved bruk av ulike typer screening. 1 Primærforebygging/ Universelle tiltak Rettet mot alle barn og unge/ alle familier. Skal hindre at problemer eller negativ utvikling oppstår. 2 Sekundærforebygging Innsats rettet mot risikoutsatte grupper av barn og unge med høg risiko for at vansker oppstår, eller der en ser at vansker har oppstått. Hensikt å begrense varighet eller omfang av et problem eller en negativ utvikling 3 Tertiærforebygging Innsats for å hindre, snu eller begrense konsekvensene av et etablert problem som har oppstått. Tiltak retter seg mot grupper eller individer med tydelige, store identifiserte problem for å begrense, stabilisere eller hindre forverring av situasjonen. Tiltakene som skisseres i rammeplanen er av primærforebyggende art og vil avdekke utsatte grupper med tanke på å iverksette sekundærforebyggende tiltak. 5

6 2. STATUS 2.1 Barnehage Tall fra PPT viser at det i 2009/2010 er 23 barn som har tilbud om timer med spesialpedagog, mens tallene fra 2008/2009 viser at det da var 21 barn som hadde samme tilbud. Språk: Alle barnehagene har fått tilbud om opplæring i TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) og er sterkt oppfordret til å bruke dette. Det er blitt lagd rutiner for samarbeidet mellom helsestasjon og barnehagene når det gjelder språkkartlegging. Disse rutinene er blitt sendt ut til barnehagene. Atferd: Tall fra barneverntjenesten i 2009 viser at antall bekymringsmeldinger for barn totalt var 237. Skolen står for 16,25 % av meldingene, mens barnehagene står for 2,5 %. Samarbeid: Som et ledd i en tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, har to ansatte ved Barnevernstjenesten har hatt et prosjektarbeid i Barnas Hus barnehage hvor de har satt fokus på små barns psykiske helse. De har også bidratt til utforming av en ny mal til bruk i foreldresamtaler, samt gjennomført veiledning av personalet i bruk av et screeningverktøy, ASQ-SE. (Ages and Stages Questionnaire- Social and Emotional). Minoritetsspråkige barn og familier: Pr var det 46 barn med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene i Steinkjer kommune. Barnas Hus barnehage og Sannan barnehage peker seg ut som de to barnehagene med flest minoritetsspråklige barn, henholdsvis 10 og 14. De andre barnehagene i kommunen har 1 2 minoritetsspråklige barn. To kommunale barnehager og en privat er med i et nettverk initiert av NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Barnehagene får styrket kompetansen i forhold til opplæring av minoritetsspråklige barn og familier, utvikling av inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap, og å utvikle gode modeller for opplæring, som ivaretar de minoritetsspråkliges behov for tilrettelegging. 2.2 Grunnskolen Språk-, lese- og skriveutvikling: Elevene i Steinkjer kommune skårer i 2009 lavere på nasjonale prøver i lesing for 5. trinn enn landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. Gjennomsnittet for kommunen ligger på 1,9. De største skolene ligger naturlig nok nær dette gjennomsnittet, mens resultatene ved de mindre skolene varierer mellom 1,5 og 2,7. Resultatene har vært stabile de tre siste årene. PPT melder at i overkant av 50% av sakene de har er knyttet til barn og elever med språk-, lese og skrivevansker. 2 av 3 er gutter. Dette tilsier at nærmere 350 barn og elever har vært meldt til PPT med bakgrunn i språk-, lese- og skrivevansker. 8,5% av elevene i grunnskolen i Steinkjer har enkeltvedtak knyttet til spesialundervisning. Andelen elever som får spesialundervisning er mer enn doblet fra 2005 til ,8% av det totale timetallet til undervisning er knyttet til elever med spesialundervisning. 6

7 Fra høsten 2009 ble skolene tilført til sammen ca. 10 årsverk med styrkingstimer i norsk, matematikk og samisk for trinn. Ressursen er tiltenkt elever som sliter med lese- og skriveopplæring og regneopplæring, såkalt tidlig innsats. Det er opp til den enkelte skole hvordan man velger å benytte ressursen. Rektorkollegiet presenterte på et møte høsten 2009 hvordan den enkelte skole organiserer disse styrkingstiltakene. Konklusjonen er at tiltakene organiseres på svært ulike måter. Lærere som arbeider med 1. trinn har så langt skoleåret hatt tre samlinger hvor aktuelle problemstillinger knyttet til begynneropplæring har vært drøftet. Det har og vært igangsatt kompetansehevende tiltak gjennom kurs i regi av PPT. Kontaktlærere for 1. trinn høsten 2010 får tilbud om særskilt kurs i regi av Lesesenteret i Stavanger. Nettverk for spes.ped.koordinatorer ved skolene har det siste skoleåret hatt samlinger. Det er utarbeidet et årshjul for arbeidet i nettverket med tanke på å skape kontinuitet og aktualitet i arbeidet. Representanter for spes.ped.koordinatorene har også deltatt på et kurs om leseopplæring i regi av Jørgen Frost. Spes.ped.koordinatorene har drøftet leseeksperter i skolene. De har som gruppe kommet fram til at det er mest hensiktsmessig at alle skolene har lærere som har særskilt kompetanse innenfor leseopplæring. Alle skolene skal være representerte på kursrekken Elever med lese- og skrivevansker i regi av Lesesenteret våren og høsten Avdeling for skole og barnehage arrangerer årlig kursuker med fokus på basisfag, spes.ped. og IKT. Skolene tilbys da ulike kurs, for eksempel PAS, Språk 6-16, Drillpro, Kartleggeren og IKT-baserte opplæringsprogrammer. Atferd: PPT melder at rundt 20% av elever som er meldt til PPT er med bakgrunn i psykososiale vansker/atferdsvansker. Alle skoler har utfordringer i forhold til elever med atferdsvansker. I kompetanseplan 2010 for avdeling for skole og barnehage er et av hovedsatsingsområdene klasseledelse. Temaet vil bli startet opp i rektorgruppa i løpet av året. Det tas sikte på bred kompetanseheving innenfor feltet for alle skoler fra I 2009 mottok barnevernet i kommunen 237 bekymringsmeldinger. Det er nærliggende å anta at langt de fleste av disse meldingene har sitt utspring i opplevde eller potensielle atferdsvansker av ulik karakter. Beitstad skole er godt i gang med å prøve ut LP-modellen. LP står for læringsmiljø og pedagogisk analyse. Hensikten med LP-modellen er å skape læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig læring hos alle elever. Fagerheim skole starter med LPmodellen fra høsten Skolene Egge, Mære og Binde har en eller flere ganger de siste år prøvd ut programmet Kjærlighet og grenser. Dette er et familieprogram for foreldre og unge for å forebygge bruk av rusmidler og for å styrke familien. Programmet vurderes å ha god sannsynlighet for resultater, jf. forskergruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet. Egge skole sier i sin evaluering at de anser at dette programmet har klar forebyggende verdi. Ansvarlige for gjennomføringen av programmet på skolen anbefaler at Kjærlighet og grenser blir en fast ordning for elever og foresatte på 7. trinn. Ungdomsskolene er såkalte MOT-skoler. MOT-programmet har til hensikt å redusere mobbing, vold og rusmisbruk gjennom å bidra til å fremme positiv egenverdi, respekt og forståelse for andre og det å kunne skape trygghet i forholdet mellom mennesker. Dette 7

8 programmet anses som et program med lav sannsynlighet for resultater i forhold til rusforebygging, jf. forskergruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet. Andre undersøkelser tyder på at elever som har deltatt på MOT blir flinkere til å bry seg om medelevene og er mer læringsorienterte. Ung TIO (14-18 år) er et prosjektbasert tiltak for elever som sliter med ordinært skoleløp og som står i fare for eller allerede har droppet ut av skolen. Dette er et tverrfaglig og praktisk rettet tilbud i regi av kommunen som ble startet opp i I tillegg til de nevnte tiltakene, benytter skolene ulike program for utvikling av sosial kompetanse, for eksempel Olweus, Zero, Steg for steg, Zippys venner og Det er mitt valg. Samarbeid heim - skole: Kommunen gjennomfører foreldreundersøkelse annethvert år for å kartlegge foreldrenes opplevelse av samarbeidet mellom heim og skole. Foreldreundersøkelsen våren 2010 viser at andelen foreldre i kommunen som er fornøyd med dialogen mellom heim og skole har økt med nærmere 5% siden forrige foreldreundersøkelse i Det er innført individuelle planer (IUP) for alle elevene i kommunen. Disse planene utformes i samarbeid mellom elev, foresatte og skolen. Dette er ment til å styrke samarbeidet mellom heim og skole og heimenes mulighet for medvirkning. Foreldreundersøkelsen våren 2010 viser at andelen foreldre som opplever at utviklingssamtalene er avklarende i forhold til hvem som tar ansvar for hva vedrørende barnets læring og utvikling er økende. Det skal i 2010 utarbeides en rammeplan for samarbeidet mellom heim og skole. Et sentralt tiltak innenfor denne planen er innføring av foreldreaktivskole for foresatte på 1. og 8. trinn. Det ble startet forsøk med foreldreaktivskole for 8. trinn våren Dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med Steinkjer kommunale foreldreutvalg. Minoritetsspråkige barn og familier: Det er minoritetsspråklige elever ved 7 av barneskolene og ved begge ungdomsskolene. Til sammen er det 81 minoritetsspråklige elever. 80 av disse eleven har vedtak som gir dem rett til Norsk 2-opplæring. Steinkjer skole er med i et nettverk initiert av NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Pedagoger ved Sannan barnehage og Steinkjer skole har deltatt på kurs i regi av NAFO vedrørende opplæring av minoritetsspråklige. Det er igangsatt utarbeiding av planer for organisering og innhold i opplæringen for minoritetsspråklige barn og elever. Plan for organisering av opplæringen er påbegynt. Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Steinkjer skole har satt særskilt fokus på arbeid for å inkludere minoritetsspråklige foresatte. 2.3 Videregående opplæring I overkant av 98% av elevene som går ut av grunnskolen i kommunen går over i videregående opplæring. Dette er over gjennomsnittet sammenlignet med landsbasis. Det foreligger ikke tall for andelen elever fra Steinkjer kommune som gjennomfører videregående opplæring. Det er inngått en intensjonsavtale mellom fylkeskommunen og Steinkjer kommune om det 13-årige skoleløpet. Ungdomsskolene deltar i rådgivernettverk med de videregående skolene i 8

9 kommunen og nærliggende kommuner. Rektorene ved ungdomsskolene og videregående skoler i INVEST-kommunene har etablert samarbeid omkring aktuelle temaer. Fylkeskommunen er i gang med prosjektet Flere gjennom. Målsettingen med dette prosjektet er å redusere antallet elever og lærlinger som avbryter videregående opplæring. 3. MÅLSETTINGER 3.1 Langsiktig målsetting Tiltakene skal føre til varig endring både systemisk og kulturelt i organisasjonen, gjennom gode og felles holdninger og bedre kompetanse hos personalet i barnehager og skoler. Gjennom tidlig innsats skal barn og unge i Steinkjer kommune få et godt utgangspunkt for utvikling, læring og livskvalitet. Barnehagene skal så tidlig som mulig hjelpe og støtte barn og familier som er i faresonen for å utvikle språk og/eller adferdsvansker. Steinkjer kommune skal vise til bedre resultater ved kartlegging i lesing/skriving og flere elever skal gjennomføre videregående opplæring. 3.2 Barnehage Hovedmål: Barnehagene i Steinkjer skal ruste det enkelte barn for livslang læring Personalet i barnehagene skal ha faglig og personlig kompetanse for å kunne utvikle barnehagen som en god arena for omsorg, læring, leik og sosial utjevning Kommunen skal ha kvalifisert personale som tidlig fanger opp de barna som sliter, og deretter raskt iverksetter tiltak for disse barna og familien deres. 3.3 Skole Hovedmål og delmål: Barn i Steinkjer skal ha en god og trygg oppvekst. Kommunen skal ha kvalifisert personale som tidlig fanger opp de barna som sliter, og deretter raskt iverksetter tiltak for disse barna og familien deres. Alle skal bli funksjonelt gode lesere slik at de kan bli aktive deltakere i skole og samfunn. Kommunen skal utvikle et system for tidlig å fange opp elever som sliter med sin leseutvikling for deretter raskt iverksette tiltak rette mot disse barna. Så mange som mulig skal gjennomføre videregående skole. o Gjennomføringstallet for elever hjemmehørende i Steinkjer kommune skal gradvis økes. Elevene skal også ha en atferd som bidrar til at de blir i stand til å delta i arbeidslivet, delta i demokratiske prosesser, følge med i media og mestre dagliglivet. 9

10 o Steinkjer kommune skal prøve ut og skaffe seg erfaringer med forskningsbaserte program for utvikling av sosial kompetanse o Styrke samhandlingen mellom forebyggende aktører for å sikre helhetlig og målrettet innsats overfor den enkelte bruker/elev 4. TILTAKSPLAN Tiltakene er lagt opp med bakgrunn i målsettingene og ut fra realistiske økonomiske rammer. Tiltakene er gruppert i henhold til de 4 hovedsatsingsområdene, jf. pkt Språk-, lese og skriveutvikling Tiltak nr. 1: Opplæring i TRAS og retningslinjer for bruk av TRAS Målgruppe: Pedagogiske ledere og styrere i kommunale og private barnehager, kontaktlærere 1.trinn, spes.ped.koordinator ved skolene, helsesøstre. Organisering: 1-2 samlinger, ca 40 deltakere. Ansvar: Avd. skole og barnehage og PPT/Familiesenteret Kr Innhold: Alle barnehager skal overlevere TRAS-skjema til skolen før skolestart. Alle involverte parter skal kunne bruke og tolke skjemaet, samt være kjent med rutiner mellom helsestasjon og barnehager i forhold Sats 2 og Språk 4. Iverksettes: mai 2010 Tiltak nr. 2: Utforming av en språkhåndbok Målgruppe: Pedagogiske ledere og styrere i kommunale og private barnehager Organisering: Samlingsbasert, 3-4 samlinger Ansvar: Prosjektledelsen og temabasert arbeidsgruppe Kr Innhold: Utarbeide en språkhåndbok for bruk i språkstimuleringsarbeidet i barnehagen. Språkhåndboka skal inneholde gode hverdagsaktiviteter, tips/ideer, linker til nettsteder. Iverksettes: august

11 Tiltak nr. 3: Utvikle program for leseopplæring (leseplan) Målgruppe: Ansatte i barnehager og skoler Tidspunkt: Ferdig juni 2010 Organisering: Arbeidsgruppe utarbeider utkast. Sekretær frikjøpes for å utforme leseplanen. Ansvar: Prosjektledelsen og arbeidsgruppe. Innhold: Rammeplan for leseopplæring i Steinkjer kommune, 0-16 år. Skissere metodikk, tiltak og kompetansebehov, samt kartlegging og dokumentasjon av leseferdighet. Kr Iverksettes: I løpet av 2010 Atferd Tiltak nr. 4: Tverrfaglig samarbeid og utvikling i forhold til atferd Målgruppe: Ansatte i kommunale og private barnehager, barneverntjenesten, PPT, helsestasjon. Organisering: Videreføring av utprøving av screeningsverktøyet ASQ-SE i en kommunal barnehage Opprettelse av tverrfaglige team, jf. Strategidokumentet Forebyggende tiltak for utsatte barn og unge. Ansvar: avdeling skole/barnehage, avdeling for helse og rehabilitering, barneverntjenesten Kr (ASQ-SE) Innhold (Kort beskrivelse av tiltaket): Utprøving av ASQ-SE videreføres i en kommunal barnehage for å skaffe kommunen ytterligere erfaringer med verktøyet. Iverksettes: 2010 Tiltak nr. 5: Felles, kommunal rammeplan mot mobbing Målgruppe: Kommunale og private barnehager, grunnskolene, ungdomsskolene Organisering: Utarbeide en felles rammeplan for hele oppvekstløpet, som er forpliktende for heimen, barnehagene og skolene. Ansvar: Temabasert tverrfaglig arbeidsgruppe Kr Innhold: Utvikle en helhetlig rammeplan mot mobbing i aldersgruppen 0-16 år Iverksettes: 2010 Minoritetsspråklige Tiltak nr. 6: Utvikle en helhetlig tiltaksplan for opplæring for minoritetsspråklige organisering og innhold Målgruppe: kommunale og private barnehager og skoler, minoritetsspråklige barn og foreldre 11

12 Organisering: Temabasert arbeidsgruppe fra Sannan barnehage, Barnas Hus barnehage, Steinkjer barneskole og Steinkjer ungdomsskole. Ansvar: Prosjektledelsen og arbeidsgruppen Kr Innhold: Utarbeide en håndbok som gir konkrete råd og tips for arbeidet med de minoritetsspråklige barna og deres foresatte. Skrive sak til kommunestyret angående organiseringen av opplæringstilbudet. Iverksettes: 2010 Samarbeid heim barnehage/skole Tiltak nr. 7: Utvikle lokal rammeplan for samarbeid heim skole/foreldreskole 1. og 8. trinn Målgruppe: Foresatte og ansatte i skolene, foresatte til skolestartere i kommunale og private barnehager og ansatte i barnehager. Organisering: Arbeidsgruppe med representanter for ansatte og foresatte i skolen. Ansvarlig for utarbeidelse av rammeplanen er avdeling skole og barnehage i tett samarbeid med Steinkjer kommunale foreldreutvalg (SKFU). Ansvar: Prosjektledelsen og arbeidsgruppe opprettet Kr Innhold: - Foreldreskole 1. og 8. trinn - Systematisering av samarbeid heim skole Iverksettes: 2010 Generelle tiltak Tiltak nr. 8: Retningslinjer for samarbeid mellom barnehager og skoler Målgruppe: Kommunale og private barnehager, kommunale og private barneskoler, foresatte. Organisering: Arbeidsgruppe i Egge krets. Samlinger. Ansvar: Prosjektledelsen og arbeidsgruppen Kr Innhold: Alle skoler og barnehager skal ha bindende rutiner og retningslinjer for overgangen fra barnehage til skole. Iverksettes: 2010 Tiltak nr. 9: Samarbeid med videregående skoler i kommunen Målgruppe: Ansatte ved ungdomsskolene i kommunen Organisering: Utvikle forum for gjensidig forpliktende samarbeid mellom grunnskolene og de videregående skolene i kommunen. Ansvar: Prosjektledelsen i samarbeid med ungdomsskolene Innhold: Definere utviklingsområder med tanke på å øke gjennomføringen av videregående opplæring for elever i Steinkjer kommune. Definere konkrete målsettinger og iverksette tiltak. Iverksettes: 2010 Tiltak nr. 10: Kompetanseheving 12

13 Målgruppe: Ansatte i barnehager og skoler Organisering: Etter- og videreutdanning av ulikt omfang. Ansvar: Prosjektledelsen Innhold: Ihht. avdelingens planer for kompetanseheving 2010 og Iverksettes:

14 5. KOSTNADER OG FINANSIERING Det er avsatt kr til gjennomføring av tiltakene. I tillegg kommer ressurser knyttet til prosjektledelse og kompetanseheving. Alle tiltak oppsummert Tiltak Kr Finansiering 1. Opplæring i TRAS og retningslinjer for Budsjett avd. skole og barnehage bruk av TRAS 2. Utforming av en språkhåndbok Budsjett avd. skole og barnehage 3. Utvikle program for leseopplæring Budsjett avd. skole og barnehage (leseplan) 4. Tverrfaglig samarbeid og utvikling i Budsjett avd. skole og barnehage forhold til atferd 5. Felles, kommunal rammeplan mot Budsjett avd. skole og barnehage mobbing 6. Utvikle en helhetlig tiltaksplan for Budsjett avd. skole og barnehage opplæring for minoritetsspråklige organisering og innhold 7. Utvikle lokal rammeplan for samarbeid Budsjett avd. skole og barnehage heim skole/foreldreskole 1. og 8. trinn 8. Retningslinjer for samarbeid mellom Budsjett avd. skole og barnehage barnehager og skoler 9. Samarbeid med videregående skoler i Budsjett avd. skole og barnehage kommunen 10. Kompetanseheving på tvers av tiltak Budsjett avd. skole og barnehage, kompetansehevingsmidler. SUM Oppsummering kostnader og finansiering Flere av tiltakene over er finansiert og budsjettert innenfor avdelingens eget budsjett i tillegg til midler som er øremerket forebyggingsarbeid. Dette gjelder bl.a. organisering og innhold i opplæringen til minoritetsspråklige. Opprettelse av tverrfaglige team under tiltak 4 finansieres delvis gjennom Forebyggende tiltak for utsatte barn og unge. Øvrige tiltak finansieres gjennom prosjektmidler fra begge de opprinnelige prosjektene, TIB og Forebygging skole. I tillegg vil kompetansemidler bli knyttet opp mot tiltakene. 6. EVALUERING Det vil våren 2011 bli foretatt en evaluering av måloppnåelse knyttet til hovedmålene, delmålene og tiltakene i rammeplanen. Det vil ikke være hensiktsmessig å evaluere langsiktige målsettinger før det har gått noe tid. 14

15 BARN LÆRER OM SEG SELV GJENNOM SAMSPILL MED ANDRE BARN OG VOKSNE Det du sier om meg Det du tror om meg Slik du er mot meg Hvordan du ser på meg Hva du gjør mot meg Hvordan du hører på meg Slik blir jeg (ukjent forfatter) 15

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE Handlingsplan 2011 2013 Innhold Kap. Side 1 EN barnehagesektor 3 2 Felles satsningsområder 2011 2013 4 2.1. Barns og personalets læring 4 2.2. Barns språkutvikling 5

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING Malvik kommune, 12.12.2016 Å gi tilgang til språket Det er lett å ta noe for gitt Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye Språk kan være begynnelsen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Båly barnehage 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: Plan

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

En orientering om virksomheten for 2010.

En orientering om virksomheten for 2010. BJUGN og ØRLAND PPT En orientering om virksomheten for 2010. Bjugn og Ørland PPT har i 2010 videreført arbeidsoppgaver som det er beskrevet for tidligere år. Kontoret har i gjennom styremøtene en dialog

Detaljer

Status for forebyggingsprosjektene i skole og barnehage

Status for forebyggingsprosjektene i skole og barnehage Status for forebyggingsprosjektene i skole og barnehage Pr. 11. november 2010 Tidlig innsats i barnehagen hadde oppstart i april 2009, og prosjektet hadde følgende overordnede mål: Forebygge språk- og

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannen i Drammen, 12. juni 2015 1 Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Spørsmål fra

Detaljer

Vedlegg 3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og utbytte av denne

Vedlegg 3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og utbytte av denne Vedlegg 3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og utbytte av denne Den didaktiske relasjonstenkingsmodellen av Bjørndal og Lieberg

Detaljer

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 Avd. for oppvekst 2 Stab Oppvekstsjef Rådgiver skole Rådgiver barnehage Rådgiver spesialpedagogikk Utviklingskoordinator skole IKT-koordinator Elisabeth Jonassen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE LØTEN KOMMUNE RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august Janneken Øverland INNHOLD: BAKGRUNN OG INTENSJON OVERFØRING

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som satsingsområde. Fagplanen i lesing skal bidra

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Mål: Barn og foreldre opplever en god overgang mellom barnehage og skole. Barnet gleder seg til. Ivareta barns og foreldres behov i forhold til Skape

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 1

Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 1 Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 1 Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 2 Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 3 Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre at

Detaljer

Barnehagen som del av utdanningssystemet hva betyr det? Lisbet Rugtvedt Stavanger 22.11.10

Barnehagen som del av utdanningssystemet hva betyr det? Lisbet Rugtvedt Stavanger 22.11.10 Barnehagen som del av utdanningssystemet hva betyr det? Lisbet Rugtvedt Stavanger 22.11.10 Barnehagen første trinn i livslang læring Tar vare på den norske barnehagetradisjonen: helhetlig syn på lek, omsorg

Detaljer

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole Plan for sammenheng og overgang barnehage skole 2010 Kilde: Google bilder Avdeling skole og barnehage Sist oppdatert oktober 2010 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning side 2 1.2 Lover og forskrifter side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Veiledningshefte til bruk for personale Vennesla kommune Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn skal kunne utvikle sine unike

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007

ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007 ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007 PERSONALSITUASJONEN I PPT Kontoret har 9,7 stillinger. Det er 8,2 fagstillinger. 0,5 administrativ stilling og 1/1 sekretærstilling. Ansettelser

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 SAUPSTADMODELLEN TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 Kristin Sivertsen,(lærer,) Jorun Skotvoll(lærer) og Inger Sagen Hasselø(rektor) Saupstad skole SAUPSTAD SKOLE 235 elever 30 språk Barneskole

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet Zippys venner Å ruste barn «til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre og gi hver enkelt elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til og vilje

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal - et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Bydelsadministrasjonen. Rapport Bruk av språkmidler i bydel Østensjø

Oslo kommune Bydel Østensjø. Bydelsadministrasjonen. Rapport Bruk av språkmidler i bydel Østensjø Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Rapport Bruk av språkmidler i bydel Østensjø Innledning Rapporten viser ordninger til språkstimulerende tiltak for barn i førskolealder, inklusive bevilgede

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

BARNEHAGEMELDING FOR BÆRUMSBARNEHAGEN OPPFØLGING AV BARNEHAGEMELDING 2015-2025

BARNEHAGEMELDING FOR BÆRUMSBARNEHAGEN OPPFØLGING AV BARNEHAGEMELDING 2015-2025 BARNEHAGEMELDING FOR BÆRUMSBARNEHAGEN OPPFØLGING AV BARNEHAGEMELDING 2015-2025 KVALITETSPLAN 1 2015 2018 Innhold Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Kvalitetsutvikling i barnehagene... 4 2.1. Analyse, vurdering

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

Felles innsats mot mobbing i skolen - tverrfaglig kompetanseutvikling. Pilotprosjekt for skolenes ressursteam i Askøy kommune

Felles innsats mot mobbing i skolen - tverrfaglig kompetanseutvikling. Pilotprosjekt for skolenes ressursteam i Askøy kommune Felles innsats mot mobbing i skolen - tverrfaglig kompetanseutvikling Pilotprosjekt for skolenes ressursteam i Askøy kommune 2013-2014 Bakgrunn Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest -psykisk

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

1. «Arbeidsløypa» innarbeides som fast system i Frøya, Hitra og Snillfjord kommune fra og med høsten Ansvar: Enhetsleder 2.

1. «Arbeidsløypa» innarbeides som fast system i Frøya, Hitra og Snillfjord kommune fra og med høsten Ansvar: Enhetsleder 2. 1. «Arbeidsløypa» innarbeides som fast system i Frøya, Hitra og Snillfjord kommune fra og med høsten 2013. Ansvar: Enhetsleder 2. «Arbeidsløypa» er foreløpig avstemt i forhold til tverrfaglige arenaer

Detaljer

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge «ALL- UNDERSØKELSEN»- EGIL GABRIELSEN, LESESENTERET: KRISE!

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2009/7251 Klassering: F40 Saksbehandler: Gunlaug Rønsberg NY STRATEGI FOR FOREBYGGENDE

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Visjon for stjerneskolen Åsgård Faste tiltak Årsplan 2013 har som tema God faglig og sosial utvikling for alle elevene Arbeids- og læringsmiljøet til elevene. Åsgård - en mobbefri

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Vedtatt av Styret for Oppvekstforetaket KF 8.november 2013 Innhold Mål:... 2 1. Krav til alle som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen:...

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY INNLEDNING Verktøyet for «Helsefremmende skoler» er knyttet til Kunnskapsløftet gjennom læringsplakaten og læreplanens generelle del. Nordland fylkeskommunes

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Oppsummering av rapporten fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Birkenes kommune Tjenesteområde for skole og barnehage PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Hvorfor har vi laget en plan? s. 3 Målsetting s. 4 Forankring i planverket s.

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu Skolemiljøutvalget Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu 1 Skolens elever utgjør 20 % av befolkningen, men de representerer 100 % av fremtiden. Staten gir

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Hovedmål for barnehagesektoren i Østre Toten Kommune er at alle i barnehagen opplever at hver dag er verdifull og at grunnverdiene er styrende

Detaljer