Innledning s 3. Oversikt konsultasjoner s 6. Brosjyreoversikt s levedøgn s 9. Hjemmebesøk til nyfødte 1 2 uker v/helsesøster s 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning s 3. Oversikt konsultasjoner s 6. Brosjyreoversikt s 7. 7 10 levedøgn s 9. Hjemmebesøk til nyfødte 1 2 uker v/helsesøster s 10"

Transkript

1

2 Innhold Innledning s 3 Oversikt konsultasjoner s 6 Brosjyreoversikt s levedøgn s 9 Hjemmebesøk til nyfødte 1 2 uker v/helsesøster s 10 Barselgruppe 3 4 uker v/helsesøster s 11 6 uker individuelt v/helsesøster og lege s 12 8 uker tematreff v/fysioterapeut s 14 3 md gruppe, v/ helsesøster Vaksine, s 15 5 md gruppe, v/ helsesøster Vaksine s 18 6 md individuelt v/ helsesøster og lege s 19 9 md gruppe v/ helsesøster s md individuelt, v/helsesøster og lege Vaksine s md gruppe v/ helsesøster s 24 2 år individuelt v/helsesøster s 26 4 år individuelt v/ helsesøster s 28 Felles link alle vedlegg: VEDLEGG HELSESTASJONSPROGRAM Adoptivfamilien Amming og alkohol Barn på reise Brosjyre adoptivfamilien Følelsesmessige reaksjoner Myndighetskrev ved dokumentasjon Oppfølging av gravide rusmiddelmisbrukere og små barn av mødre med rusmiddelproblem Helsestasjons oppfølgingsprogram for barn eksponert for LAR- medikament i fosterlivet i nasjonale retningslinjer Oppfølging av premature Samarbeid mellom Mestringsenheten og Helsestasjonstjenester 2012 System for oppfølging Treffsteder i nærmiljøet Veiledning i journalføring i helsestasjon og skolehelsetjeneste Velkommen til helsestasjonen Webster Stratton-Ignorering, Lek; Ros, Grensesetting Welcome to child health services Link til: Veileder i journalføring Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

3 INNLEDNING Helsestasjonsprogrammet gjelder fram til 2017 og erstatter Program for Helsestasjonene i Sandnes Det er revidert i forhold til: Helse - og omsorgstjenesteloven Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 3.april 2003 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Veileder til forskrift av 3. april 2003 Kjønnslemlestelsesloven Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons - og skolehelsetjenesten 2011 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge 2010 Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Depresjonsscreening av kvinner ved svangerskap og barsel Helsestasjonsprogrammet er helsefremmende og primærforebyggende og tilbys alle familier med barn mellom 0-5 år i form av individuell- og gruppekonsultasjoner. Helsestasjonene gir tettere oppfølging i form av samtaler og helseundersøkelse/henvisning for enkeltbrukere med spesielle behov. Ganddal helsestasjon setter fra høsten 2013 i gang et pilotprosjekt ved å tilby individuelle konsultasjoner og større barselgrupper hos helsesøster. Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste sier: 1-1 Formålet er: fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader I følge merknader til forskrift skal helsestasjonen: 1. Styrke mestring av foreldrerollen 2. Fremme barns læring og utviklingsmiljø 3. Bidra til helsefremmende livsstil. I tillegg til helseundersøkelser, vaksinasjon og nødvendig oppfølging av barnet, er det ved å styrke foreldrene i foreldrerollen i form av helseinformasjon, veiledning og rådgivning at helsestasjonen bidrar til at forskriften med merknadene blir oppfylt. Helsestasjonene bruker foreldreveiledningsprogrammet Sammen foreldre og barn systematisk i konsultasjonene og ellers ved behov. Helsestasjonene skal utføre helseundersøkelser av god kvalitet. Helsestasjonene i Sandnes tilbyr 11 av 14 konsultasjoner etter nasjonal veileder. I tillegg er det lagt inn to konsultasjoner Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

4 i programmet; 7-10 dager og 8 uker. 8 md. - og 10 md. konsultasjoner slås i sammen til 9 md. konsultasjon. Dette gjøres ut i fra ressursmessige vurderinger og for å prioritere de aller yngste barna samt gi et målrettet tilbud til risikobarna. Vi tilbyr totalt 13 konsultasjoner fra 0-5 år. 10 av konsultasjonene er 1. leveår. De 3 siste fra 1-5 år. 4 års konsultasjonen er styrket med dobbel time pga flere arbeidsoppgaver. Individuelle konsultasjoner er 20 minutt med unntak av 4 år. 20 minutter pr barn ved gruppekonsultasjoner. Ved bruk av tolk til flerspråklige gis ekstra tid. Foreldrene informeres om at undersøkelsene er grovmasket og at foreldrenes jevnlige observasjoner derfor er av største viktighet. Normalutvikling innenfor flere utviklingsområder er beskrevet i programmet, og sjekklisten for oppfølging og henvisning ved 6 u, 3 md, 6 md, 9 md, 12 md, 15 md, 2 år og 4 år opprettholdes. Dette for å kvalitetssikre gode faglige vurderinger. 5 viktige perspektiver Helsestasjonstjenesten er sentral i kommunens folkehelsearbeid, og bygger i følge veileder til forskrift på fem perspektiver som skal være synlige i helsestasjonsprogrammet. Mestringsperspektivet. Helsestasjonen skal bidra til å styrke foreldrene i foreldrerollen. Brukerperspektivet. Brukernes synspunkter skal ha betydning for utformingen av helsestasjonstilbudet. Den enkeltes behov, ønsker og forståelse av egen situasjon skal legges til grunn ved individuell veiledning og utforming av tiltak. Helsesøster skal i alle konsultasjoner ta utgangspunkt i foreldrenes ønsker og behov, og supplere med å tilby helseinformasjon. Valget om å delta i gruppe skal være reelt. Helhetsperspektivet. 4 fotingen er valgt som arbeids - og samarbeidsmodell i kommunen. Barnet skal ses ut fra symptom, utvikling, personlighet og oppvekstmiljø for å sikre helhetlig perspektiv. Ressurser og vansker skal kartlegges og vurderes. Viktige samarbeidspartnere er fastlege, barnehage, PPT, sosialtjenesten, barnevern, 2 linjetjenesten etc. Det skal arbeides for at familien opplever hjelpeapparatet som helhetlig og effektivt. Helsefremming og forbyggingsperspektivet. Helsemyndighetene er tydelige på at helsestasjonen er "den viktigste offentlige arena for helsefremmende og forebyggende arbeid for gravide, sped- og småbarn og deres foreldre" (Veileder: 2003,28). Det er derfor viktig å holde fokus på dette perspektivet da det er stort press på helsestasjonen når barn har omfattende vansker. Kunnskap og kompetanseperspektivet. Kvaliteten på helsestasjonstilbudet er sterkt knyttet til kompetanse. Skal helseinformasjon og veiledning som gis ha effekt, må foreldrene ha tillit til innholdet. Som talerør for myndighetene er det særlig nødvendig å være oppdatert. Derfor har både organisasjonen og den enkelte helsearbeider lovkrav om faglig oppdatering. Helsestasjonsprogrammet pr oktober 2013 Mer individuell veiledning og mindre muntlig, generell helseopplysning i konsultasjonene Alle konsultasjoner begynner med hva foreldre ønsker opplysning/veiledning om. Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

5 Helseinformasjon som er etterspurt, vil nok oppfattes som mest meningsfull og nyttig. Helsestasjonene har forpliktelser overfor myndighetene om hvilke informasjon / veiledning som skal tilbys. Det kan derfor ikke bli enten - eller, men både - og. Ammekyndig helsestasjon. Helsestasjonene har utarbeidet en skriftlig ammeprosedyre hvor formålet er å sikre kvalitet og skape ensartethet ved all veiledning om amming til gravide og mødre, samt utvikle gode rutiner for oppfølging av barn/familie etter hjemkomst fra sykehuset. EPDS; Edinburgh postnatal depression scale, - et kartleggingsverktøy brukt siden 2010 ved 6. ukers konsultasjon til samtale om mors psykiske helse og for å avdekke depresjon hos mor. Helsestasjonene har en tiltakskjede med oppfølgingsprogram i form av støttesamtaler og henvisning videre. Fra 2014 utføres EPDS målrettet i tråd med myndighetenes anbefalinger. Egen prosedyre for tilbud til adoptivbarn og deres familier. Dette for å sikre at alle får et minimumstilbud uansett alder når de kommer til Norge Egen prosedyre for oppfølging av for tidlig fødte barn i primærhelsetjenesten Samarbeidsmodell for gravide rusavhengige og rusavhengige med små barn i regi av Modellkommuneprosjektet i Sandnes kommune. Helsestasjonstjenester har eget program for barn av rusavhengige foreldre. Fremmedspråklige tilbys dobbeltime når det er nødvendig og tilbys individuell barselsamtale hvis det ikke er aktuelt å delta i barselgruppe. Prosedyrer på legens oppgaver. Veilederens anbefalinger om legens oppgaver i rutinekonsultasjonene er tatt inn i programmet. I tillegg gir legen systematisk helseopplysning om vanlige infeksjonssykdommer og feber. Systematisk språkkartlegging ved 2 år og 4 år: SATS - språkkartleggingsverktøy brukes ved 2 år og 3 md. Språk 4- språkkartleggingsverktøy benyttes ved 4 år. Forsterket foreldreveiledning. Ressurshelsestasjonen på Helsestasjonens familiesenter gir foreldreveiledning ut over det som helsestasjonene gir. Service og tilgjengelighet er sentrale begreper. Vi prioriterer å gi foresatte den hjelp og støtte de selv mener de har bruk for. Våre brukere har sagt i spørreundersøkelser at de er svært fornøyde. Det er en utfordring å holde dette høye nivået da effektivisering på føde og barselavdelinger fører til kortere liggetid. Vi får nye oppgaver og flere barnefamilier å betjene. Vi erfarer økt antall flerspråklige av disse. Det arbeides kontinuerlig med helsestasjonsprogrammet i Helsestasjonstjenester i Sandnes kommune. Brukernes erfaringer og synspunkter innhentes via brukerundersøkelser. Innholdet i enkeltkonsultasjoner justeres fortløpende om ny kunnskap, nye metoder eller nye myndighetskrav tilsier revidering. Endringer besluttes av ledergruppen i enheten. Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

6 HELSESTASJONSPROGRAMMET I SANDNES 0-5ÅR 7-10 LEVEDØGN 7-10 dager v/ helsesøster HJEMMEBESØK TIL NYFØDTE 1-2 uker v/ helsesøster BARSELGRUPPE 3-4 uker v/ helsesøster INDIVIDUELL KONSULTASJON 6 uker v/ helsesøster og lege GRUPPEKONSULTASJON 8 uker v/ fysioterapeut GRUPPEKONSULTASJON - vaksine 3 md v/ helsesøster GRUPPEKONSULTASJON - vaksine 5 md v/ helsesøster INDIVIDUELL KONSULTASJON 6 md v/ helsesøster og lege GRUPPEKONSULTASJON 9 md v/ helsesøster INDIVIDUELL KONSULTASJON - vaksine 1 år v/ helsesøster og lege GRUPPEKONSULTASJON - vaksine 15 md v/ helsesøster INDIVIDUELL KONSULTASJON 2 år v/ helsesøster INDIVIDUELL KONSULTASJON 4 år v/ helsesøster Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

7 BROSJYREOVERSIKT HELSESTASJON Alle brosjyrer som er uthevet med fet skrift blir bestilt av helsesekretær, Bydekkende helsestasjon. Disse ligger på lageret i 1.etg. på Brueland helsestasjon. Alle andre brosjyrer bestiller sekretærene på den enkelte helsestasjon. HJEMMEBESØKET Hele permen: Sammen foreldre og barn Program for foreldreveiledning Velkommen til helsestasjonen Følelsesmessige reaksjoner på det å bli foreldre Amming og alkohol Barns miljø og sikkerhet 0 6 måneder Opplysninger ved hjemmebesøk Notatark for helsesøster Hvordan du ammer ditt barn. Deles ut dersom mor ikke har fått denne av jordmor Røykfri barndom Deles ut ved behov Treffsteder i nærmiljøet Reise med små barn BARSELGRUPPE 6 UKER Tran til spedbarn Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Deles ut ved behov Trygge valg for barn og miljø Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder TEMATREFF Motorisk utvikling fra 0-15 måneder. Fysioterapeutene sørger for denne brosjyren 3 MÅNEDER Mat for spedbarn Gode råd når barnet ditt har feber 5 MÅNEDER Pass og puss fra første tann Gode råd om barn og søvn Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

8 6 MÅNEDER Lege Sjekkliste for boliger med barn Barns miljø og sikkerhet 6 måneder 2 år Når barnet skader seg. Giftinformasjonssentralen Planter og forgiftninger Alle barn får ørebetennelse. Om luftveisinfeksjoner hos barn og bruk av antibiotika 9 MÅNEDER 1 ÅR All mat er ny mat første gongen Barn, foreldre & alkohol Snakk med meg hør på meg 15 MÅNEDER 2 ÅR 4 ÅR Språk i utvikling sammen med barnet Deles ut ved behov Barns miljø og sikkerhet 2 4 år Språk i utvikling sammen med barnet Barns miljø og sikkerhet 4 6 år Det er ikke lørdag hver dag! Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

9 7 10 LEVEDØGN Tidsbruk 20 min Helsesøster Individuelt Helseundersøkelse Vekt. Vurdere ammesituasjon/ernæring Hodeomkrets. Har hodefasongen normalisert seg? Har en eventuell hevelse som følge av fødselen gått tilbake? Avvikende hodeomkrets? Ved sikker krysning av 1 prosentilkanal uten kliniske funn, gjentas måling etter 4 uker. Ved kliniske funn eller krysning av 2 prosentiler henvises til barnelege. Friske barn med små hoder henvises bare hvis hodeomkrets avflater fra 2,5 prosentilen. Barn med avvikende hodeproporsjoner vurderes av helsestasjonslege for henvisning til barnepoliklinikken, SUS. Foreldreveiledning/helseopplysning Hodet vokser mest første leveår og hodeomkretsen er et indirekte mål på hjernens vekst. Ved rask økning av hodeomkretsen i løpet av første 1 ½ leveår bør hydrocephalus utelukkes. Avvikende små hoder (mikrocephalus) med dårlig utvikling av hodeomkrets kan være tegn på dårlig hjernevekst. Dårlig utvikling av hodeomkrets og /eller avvikende hodefasong kan også være tegn på for tidlig lukning av suturene. Ernæring. Ammeveiledning ved behov. Innsikt: Vektutvikling er en viktig indikator på barnets helse og utvikling. Hodeomkrets måles for å oppdage ev. patologisk utvikling som mikrocephalus, kraniosynostose eller hydrocephalus Hovedbudskap: Morsmelk er barnets viktigste ernæring Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

10 HJEMMEBESØK innen 2 uker Tidsbruk ca 1 time Helsesøster Tilby hjemmebesøk ved å ta telefonkontakt og avtal tidspunkt Helseundersøkelse Er det noe med barnets helse foreldrene ønsker å ta opp? Gjennomgå fødselsmeldingen og ta samtidig en somatisk helseundersøkelse Hud. Icterus? Anamnese ift. Hudsykdommer og atopi. Navle. Granulom? Hals. Torticollis? Bevegelsesmønster. Symmetri? Hyper/hypotoni? Atferd/kontakt. Barnets temperament og initiativ til kontakt. Gjennomgang av helsejournalen, påfør funn som gir grunn til oppfølging. Foreldreveiledning/helseopplysning Tema som foreldrene ønsker å ta opp. Skap en god samarbeidsallianse ved å orientere om helsestasjonens tilbud på en positiv måte. Informer om at vi gjør grove helseus. Skap realistiske forventninger Fødselsopplevelse, foreldrerollen, familieforhold. Familiens, spesielt mors, fysiske og psykiske helse og sosiale nettverk. Forklar hvorfor vi spør om familiesituasjonen Vi vet at barns trivsel og utvikling påvirkes av hvordan den nære familien har det. Fødselsdepresjoner/EPDS Barnets trivsel, ernæring, søvn og stell. Trygdeytelser. har oppdatert informasjon. Barneulykker. Røyk/rus, inneklima og krybbedød Info om innsyn i journal, overføring av journal og om SYSVAK Info om vaksiner til risikogrupper. Etterspørre om fått BCG på SUS. Engerix B. Samspill. Samtale med utgangspunkt i foreldreark 1 og 2. Brosjyrer Permen: Sammen foreldre og barn Program for foreldreveiledning Velkommen til helsestasjonen Følelsesmessige reaksjoner på det å bli foreldre Amming og alkohol Barns miljø og sikkerhet 0 6 måneder Opplysninger ved hjemmebesøk Notatark for helsesøster Hvordan du ammer ditt barn. Deles ut dersom mor ikke har fått denne av jordmor Røykfri barndom Deles ut ved behov Treffsteder i nærmiljøet Reise med små barn SUPO: OK? Innsikt: Program for foreldreveiledning generelt og ark 1 spesielt Hovedbudskap: Bekreftelse på god foreldrefungering mat, søvn, hvile, stimulering og samspill Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

11 BARSELGRUPPE/individuell barselsamtale ved 3-4 uker Tidsbruk 20 min pr. barn Helsesøster Oppstart av gruppen Ønske velkommen og gi en orientering om hvorfor vi treffes i gruppe. (Bli kjent, samme livsfase, erfaringsutveksling, diskusjoner om barns behov). Varighet på gruppen. Helsesøsters rolle i gruppen. Oppfordre til at alle bidrar i gruppen. Presentasjonsrunde. Selvpålagt taushetsplikt. Ønske om navn, adresse og telefonliste? Helseundersøkelse Er det noe med barnets helse og utvikling foreldrene ønsker å ta opp? Vekt. Foreldreveiledning/helseopplysning Tema som foreldrene ønsker å ta opp Fødselsopplevelser og den første tiden. Ny situasjon: nye roller, nye oppgaver, nye utfordringer. Balanse hvile-aktivitet? Samspill. Samtale med utgangspunkt i foreldreark 2. Barnets initiativ til kontakt. Bruk gjerne spørsmålene i teksten. Et godt samspill har stor betydning for barnets psykososiale utvikling. Barnet får en indre trygghet som er en god vaksine mot livets små og store påkjenninger. Et godt samspill har betydning i for å kunne være glad i både seg selv og i andre, og dermed fungere godt i et fellesskap. Gråt/uro og samtale om Shaken baby -syndrom Tran. Ev. D-vit dråper. Informasjon og dele ut tranflaske Brosjyrer Tran til spedbarn Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Deles ut ved behov Trygge valg for barn og miljø Vaksiner Vurdere behov for Engerix til barn av foreldre fra høyendemiske områder og barn med Downs syndrom. Vær oppmerksom på intervall mellom Engerix og avtalt BCG, SUS Engerix anbefales til flg. risikogrupper: Nyfødte barn av kronisk smittebærere. Disse får 1.dose + aunativ på SUS Barn i familiedaghjem eller barnehageavdeling med kronisk smittebærere under 3 år. Downs syndrom. Stor sannsynlighet for at de blir bærere. Personer under 25 år med foreldre som er født i land utenfor lavendemiske område. Alle tre doser settes på helsestasjonen Innsikt: Betydningen av godt samspill mellom foreldre og barn. Hovedbudskap: Godt samspill gir trygg tilknytning. Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

12 6 UKER Individuelt Tidsbruk 20 min Helsesøster og Lege Helseundersøkelse. Helsesøster Er det noe med barnets helse og utvikling foreldrene ønsker å ta opp? Ammestatus Utvikling. Høyde/vekt, hodeomkrets, symmetri i bevegelsesmønsteret, hyper/hypotoni, torticollis Kontaktevne. Blikkontakt, evt. smil og drøs Syn. Foreldrenes oppfatning av barnets syn. Blikkontakt, svarsmil Hørsel. Foreldrenes vurdering av barnets hørsel. Skvetter barnet ved uventede lyder blir barnet stille når du snakker til det? Kjønnslemlestelse ved relevans. Se veileder Foreldreveiledning/helseopplysning. Helsesøster Tema som foreldrene ønsker å ta opp Vaksineprogrammet Hvordan har det vært å være foreldre disse første ukene? Mors og fars psykiske og fysiske helse. Målrettet EPDS kartlegging av mor. Behov for oppfølging? Samspill. Samtale med utgangspunkt i foreldreark 3. Bruk gjerne spørsmålene i teksten. NB foreldrenes evne til å oppfatte og reagere på barnets signaler. Brosjyre. Helsesøster Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Innsikt: Hvilke signaler gir babyen for å fange din oppmerksomhet? Hovedbudskap: Babyen trenger foreldrenes initiativ og respons på sosial samhandling Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

13 Helseundersøkelse. Lege Høyde/vekt og hodeomkrets: vurdere kurvene. Syn: gjennomgang av familieanamnese, svangerskap og fødsel. Blikkontakt, svarsmil, rød refleks, obs. misdannelser og avvikende øyebevegelser. Hørsel: gjennomgang av familieanamnese, svangerskap og fødsel. Kontrollere at OAE er gjennomført, obs misdannelser. Språk: gjennomgang av familieanamnese, svangerskap og fødsel. Hjerte: auskultasjon, cyanose/økt trettbarhet (A). Lunger: tachypne (inspeksjon + A) Kjønnsorganer hos gutter: testisdescens Hode: inspeksjon av hodeform og palpasjon av fontanelle. Hofter og ekstremiteter: abduksjonstest, fotdeformiteter, bevegelser i armer og bein/symmetri. Utvikling, kontaktevne, bevegelsesmønster, traksjon og tonus. Inspeksjon av munnhulen. Otoskopi. SUPO: OK? Tettere oppfølging / henvisning ved 6. uker hvis: Manglende blikkontakt, rød refleks, smil eller oppmerksomhet. Samlet vurdering av observasjon/undersøkelser og foreldrenes bekymring Samlet vurdering av observasjon/undersøkelser av barnets hørsel og foreldrenes bekymring Suspekte hjertetoner eller symptomer/tegn Mistanke om fotdeformiteter Tvil om abduksjonsevne i hoftene Asymmetri i bevegelsesmønster / torticollis Ikterus og avfarget avføring og /eller konjugert serumbilirubin Foreldrebekymring Bekymring for barn eller familie. Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

14 8 uker Tematreff Tidsbruk 1/2 time Fysioterapeut Tematreff på: Brueland helsestasjon Vågen helsestasjon Ganddal helsestasjon Riska helsestasjon 1 g pr 4. uke 1 g pr 4. uke 2 g pr 4. uke 1 g pr 8. uke Tematreffene legges til de tirsdager der fysioterapeuten allerede har oppmøte på helsestasjon. Tidspunkt for treffene avtales individuelt med den aktuelle fysioterapeuten. Helsestasjonen kaller inn foreldrene til treffet. Helseopplysning Normalmotorisk utvikling fra 0 15 md Hvordan legge til rette for god motorisk utvikling Bruk av utstyr Brosjyrer og dvd Motorisk utvikling fra 0 15 md Innsikt: Hva fremmer god motorisk utvikling Hovedbudskap: Utgangspunktet for barnet i våken tilstand er mageleie. Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

15 3 md. Gruppe Tidsbruk 20 min pr. barn Helsesøster Individuelt 20 min Helseundersøkelse Er det noe med barnets helse og utvikling foreldrene ønsker å ta opp? Høyde/vekt og hodeomkrets Ammestatus Syn. Følger barnet gjenstander med blikket? Blikkontakt? Obs øyebevegelse, nystagmus, skjeling, sort farge på pupillen Hørsel. Stilner, smiler eller snur barnet seg etter lyden Språk. Tydelige bablelyder Fin og grovmotorikk: Ryggleie: hodet i midtstilling. Mageleie: hviler på underarm, løfter hodet 90` - tyngdepunkt ned mot magen, griper så vidt til side (ikke mot midtlinjen). Kontaktevne/sosial fungering. Gir respons på kontakt, smiler, aktiv bruk av lyd og viser begeistring Hofte: Abduksjonstest og Heal to bottom Obs. fotstilling Foreldreveiledning/helseopplysning Tema som foreldrene ønsker å ta opp. Samtale med foreldrene om språk og språkutvikling Vaksineinformasjon Amming og annen ernæring fram mot 6 mnd. Veiledning etter behov. Samspill. Spør etter hvordan mødrene opplever kontakten med barnet. Drøft erfaringer med samspill i gruppen. Ta utgangspunkt i foreldreark 4. Bruk gjerne spørsmålene i teksten. Brosjyrer Mat for spedbarn Gode råd når barnet ditt har feber fra Apotekforeningen Vaksiner. Infanrix-Polio-Hib: Injiseres i høyre lår. Prevenar 13: Injiseres i venstre lår. Innsikt: Ernæring ut fra individuelle behov. Hovedbudskap: Fortsatt er morsmelk barnets viktigste ernæring. Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

16 Tettere oppfølging/henvisning ved 3 md hvis: Tvil om hørselreaksjon. Barnet reagerer ikke på lyder i omgivelsene Tvil om barnets syn. Barnet følger ikke gjenstander med blikket. Obs. øyebevegelser, nystagmus, skjeling og sort farge på pupillene Tvil om barnets språk. Manglende bablelyder Abduksjonsinnskrenkning i hoftene Barnet ikke løfter hodet i mageleie Asymmetri. Barnet løfter ikke hodet i mageleie Foreldrenes bekymring Bekymring for barn eller familie Helsesøster vurderer nøye i samarbeid med foresatte behov for ekstrakonsultasjon ved 4. md og dokumenteres i journal Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

17 5 md. Gruppe Tidsbruk 20 min pr barn Helsesøster Individuelt 20 min Helseundersøkelse Er det noe med barnets helse og utvikling som foreldrene ønsker å ta opp? Høyde/vekt og hodeomkrets Ammestatus Fin og grovmotorisk utvikling Ryggleie. Hold frem en leke som barnet kan gripe med begge hender. Barnet skal feste blikket på leken, gripe med begge hendene (ofte føres leken til munnen) begge ben løftes opp fra underlaget, bøyd i alle ledd og ofte føres forsålende mot hverandre. Traksjonsreaksjon. Barnet skal gripe skikkelig rundt tomlene dine, bøyer albuene i arbeidet med å komme opp. Holde hodet i forlengelse av kroppen eller haken mot brystet med ansiktet vendt rett frem. Bøye knærne symmetrisk med fotsålene mot hverandre Psykososial utvikling. Barnet skal gi god blikkontakt, ta initiativ til kontakt, samt liker å prate med seg selv Språk. Babler Foreldreveiledning/helseopplysning Tema som foreldrene ønsker å ta opp. Samspill. Samtale med utgangspunkt i foreldreark 5. Bruk gjerne spørsmålene i teksten. Tannhelse. Kosthold, tannstell og gode vaner. Dele ut tannkost og tannkrem Søvn. Hvordan fremme gode søvnvaner hos barnet? Legge til rette, normalt å gråte litt i innsovning. Vaksineinformasjon. Brosjyrer Pass og puss fra første tann fra Norsk tannvern Gode råd om barn og søvn fra Apotekforeningen Vaksiner Infanrix -Polio-Hib: Injiseres i venstre lår. Prevenar 13: Injiseres i høyre lår. Innsikt: Hvordan fremme gode søvnvaner hos barnet? Hovedbudskap: Nattestengt i forhold til service - dvs. alt som kan vente Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

18 6 md. Individuelt Tidsbruk 20 min Helsesøster og Lege Helseundersøkelse. Helsesøster Er det noe med barnets helse og utvikling foreldrene ønsker å ta opp? Lengde/vekt og hodeomkrets Ammestatus Sosial funksjon/kontakt. Forventningsreaksjon. Barnet prater aktivt, lytter til egen stemme. Økende interesse for omgivelsene Fin og grovmotorikk. Griper og slipper leker med begge hendene fører til munnen, har hodekontroll. Har tydelig ønske om å forflytte seg, strekker seg etter leker og støtter seg på strake armer Syn. Foreldrenes inntrykk av barnets syn. Synlig skjeling? Barnet griper etter leker Hørsel. Foreldrenes vurdering om barnet liker å lytte til sin egen stemme. Snur barnet seg når du snakker til det? PAT tas som målrettet undersøkelse. Språk. Bruk av stemmen i økende grad. Foreldreveiledning/helseopplysning. Tema som foreldrene ønsker å ta opp. Familieforhold. Henvise til samtalen vi hadde om dette ved hjemmebesøket. Er der noen endring? Lek. Leken bidrar til å bygge et varmt forhold i familien og til å skape et overskudd av positive følelser og erfaringer. Lekens aller viktigste funksjon er at den bidrar til god kontakt. God kontakt mellom foreldre og barn er av stor betydning for at barna vil høre på de voksne når de en gang skal ut i verden og gjøre egne erfaringer. Les kapittelet om lek i De utrolige årene. Lek stimulerer dessuten språkutviklingen. Barneulykker Brosjyrer Sjekkliste for boliger med barn Barns miljø og sikkerhet 6 måneder 2 år Når barnet skader seg. Fra Giftinformasjonssentralen Planter og forgiftninger SUPO: OK? Innsikt: 1. Vanligste og farligste barneulykker 6mnd 2 år, og forbygging av disse. 2. Lekens betydning for barnets utvikling Hovedbudskap: 1. Ulykker tenk 3 x F. Fall, forbrenning og forgiftning 2. Lek med barnet Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

19 Helseundersøkelse. Lege Lengde/vekt og hodeomkrets. Vurdere kurvene. Syn. Skjeling? Hofter. Abduksjonstest. Hjerte. Askultasjon, anamnese Bevegelsesmønster, utvikling, kontaktevne traksjon og tonus. Helseopplysning. Lege Vanlige infeksjonssykdommer. Brosjyre. Lege Alle barn får ørebetennelse. Om luftveisinfeksjoner hos barn og bruk av antibiotika SUPO: OK? Tettere oppfølging/henvisning ved 6 md hvis: Syn: synlig skjeling. Samlet vurdering av funn ved observasjon/undersøkelser og foreldrenes bekymring. Hørsel: Samlet vurdering av funn ved observasjon/undersøkelser og foreldrenes bekymring. Språk: Samlet vurdering av funn ved observasjon/undersøkelse og foreldrenes bekymring. Ikke bruk av stemmen i økende grad. Usikkerhet om kontaktevnen, fravær av smil/latter Barnet ikke griper eller slipper ting (begge hender) Barnet viser ikke interesse for å forflytte seg og heve seg opp fra underlaget. Tvil om hofteabduksjon Suspekt hjertebilyd eller symptomer/tegn. Foreldrenes bekymring. Bekymring for barn eller familie Helsesøster vurderer nøye i samarbeid med foresatte behov for ekstrakonsultasjon ved 6. md og dokumenteres i journal Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

20 9 md. Gruppe Tidsbruk 20 min pr barn Helsesøster Individuelt 20 min Helseundersøkelse Er det noe med barnets helse og utvikling foreldrene ønsker å ta opp? Høyde/vekt og hodeomkrets Ammestatus Sosial kontakt og utvikling: Barnet skiller nå mellom fremmede og foreldre eller andre kjente personer. Deltar barnet i sosiale leker? Liker det å leke borte - tittel eller bake kake? Kjenner barnet igjen navnet sitt? Forstår barnet enkelte ord? Imiterer det lyder og lytter til egen babling? Fin og grovmotorisk utvikling. Forflytning i mageleie. Krabber barnet på hender og føtter? Setter barnet seg opp med støtte? Reiser barnet seg til stående med støtte? Kan det spise en brødskive eller lignende selv? Hørsel anamnese Foreldreveiledning/helseopplysning Brosjyrer Tema som foreldrene ønsker å ta opp. Empatiutvikling. Sentral i sosial kompetanse. Antagelig medfødt, men bør utvikles. Omsorgsfulle, trøstende og ansvarlige foreldre er gode rollemodeller. Konstruktiv tilbakemelding på barnets atferd bidrar til god utvikling. Les mer i Det viktigste i barneoppdragelsen Magne Raundalen eller nyere litteratur. Rus. Barns reaksjoner på foreldrenes bruk av rusmidler Sosialt nettverk og forberedelse til jobb. Samspill. Samtale med utgangspunkt i foreldreark 6 og 7. Bruk gjerne spørsmålene i teksten. Ernæring All mat er ny mat fyrste gongen Barn, foreldre og alkohol Innsikt: 1. Lekens betydning for barnets utvikling 2. Barn blir fort utrygge når foreldrene er påvirket av alkohol. 3. Empati er grunnleggende i gode relasjoner/sosial fungering. Hovedbudskap: 1. Lek med barnet. 2. Ikke rus deg i barnets nærvær. 3. Stimuler empatiutvikling. Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

21 Tettere oppfølging/henvisning ved 9 md hvis: Usikkerhet om kontaktevne, fravær av smil og latter. Manglende diskriminering av fremmede. Tvil om hørselreaksjon Henvis! Barnet ikke ubesværet bytter leke fra hånd til hånd og bruker begge hendene like mye. Barnet ikke viser interesse for å forflytte seg, ikke ruller mage/rygg og omvendt. Tonusendringer, asymmetri i bevegelsesmønsteret. Foreldrenes bekymring Bekymring for barn eller familie Helsesøster vurderer nøye i samarbeid med foresatte behov for ekstrakonsultasjon ved 10. md og dokumenteres i journal Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, oktober

Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------s 3

Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------s 3 Innhold Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------s 3 Oversikt konsultasjoner-------------------------------------------------------------------------s

Detaljer

Innledning s 3. Oversikt konsultasjoner s 6. Brosjyreoversikt s levedøgn s 9. Hjemmebesøk til nyfødte 1-2 uker v/helsesøster s 10

Innledning s 3. Oversikt konsultasjoner s 6. Brosjyreoversikt s levedøgn s 9. Hjemmebesøk til nyfødte 1-2 uker v/helsesøster s 10 Innhold Innledning s 3 Oversikt konsultasjoner s 6 Brosjyreoversikt s 7 7 10 levedøgn s 9 Hjemmebesøk til nyfødte 1-2 uker v/helsesøster s 10 Barselgruppe 1. møte 4-6 uker v/ helsesøster og jordmor s 12

Detaljer

Helsestasjonslegemøte 19. og 21. januar 2016. Foto: Carl-Erik Eriksson

Helsestasjonslegemøte 19. og 21. januar 2016. Foto: Carl-Erik Eriksson Helsestasjonslegemøte 19. og 21. januar 2016 Foto: Carl-Erik Eriksson Forslag til saksliste Velkommen/ referat for forrige møte. Noen innspill? Noe til evt.? Klinisk snutt noen som vil dele en klinisk

Detaljer

PLAN / TILBUD FRA RENNEBU HELSESTASJON FOR BARN 0-4 ÅR OG DERES FORELDRE / FORESATTE.

PLAN / TILBUD FRA RENNEBU HELSESTASJON FOR BARN 0-4 ÅR OG DERES FORELDRE / FORESATTE. PLAN / TILBUD FRA RENNEBU HELSESTASJON FOR BARN 0-4 ÅR OG DERES FORELDRE / FORESATTE. Revidert april-2010 PERSONELL OG TILGJENGELIGHET. Pr. 01.04.2010 Medisinsk/fag.ansvarlig: Kommunelege Peter Melien

Detaljer

Helsestasjonslegeforum

Helsestasjonslegeforum 20. og 22. september 2016 Helsestasjonslegeforum Foto: Carl-Erik Eriksson Forslag saksliste 14/16 Velkommen / referat fra forrige møte: Noen innspill? 15/18 Klinisk snutt - noen som vil dele en klinisk

Detaljer

PLAN FOR HELSESTASJONEN ETNEDAL KOMMUNE

PLAN FOR HELSESTASJONEN ETNEDAL KOMMUNE PLAN FOR HELSESTASJONEN I ETNEDAL KOMMUNE 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL FOR HELSESTASJONEN 2. HELSESTASJONENS OPPGAVER, STRATEGIER OG METODER 3. BRUKERMEDVIRKNING OG TVERRFAGLIG SAMARBEID 4. HELSESTASJONENS

Detaljer

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år Helsestasjonsprogrammet 0-5 år Hjemmebesøk av jordmor: I tillegg til ene i tabellen anbefaler Helsedirektoratet hjemmebesøk av jordmor, se Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen for mer informasjon.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth Berg G11 13.01.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth Berg G11 13.01.2015 ENHET FOR HELSETJENESTER Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse- og omsorgsavdelingen Postboks 513 Lundsiden 4605 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth

Detaljer

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land?

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Familie fra Eritrea som har vært i Norge i tre år, bosatte flyktninger. De har en jente på 5 mnd. og en gutt på 3 år. Far snakker

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE PLAN FOR HELSESTASJON, SKOLEHELSETJENESTEN OG HELSESTASJON FOR UNGDOM KRØDSHERAD KOMMUNE

KRØDSHERAD KOMMUNE PLAN FOR HELSESTASJON, SKOLEHELSETJENESTEN OG HELSESTASJON FOR UNGDOM KRØDSHERAD KOMMUNE KRØDSHERAD KOMMUNE PLAN FOR HELSESTASJON, SKOLEHELSETJENESTEN OG HELSESTASJON FOR UNGDOM KRØDSHERAD KOMMUNE Vedtatt formannskapet 26.1.2012 Vedtatt kommunestyret 9.2.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse

Detaljer

Helsestasjonsprogram 0-5 år

Helsestasjonsprogram 0-5 år Helsestasjonsprogram 0-5 år Alder 0-2 uker Hjemmebesøk 7-10 dager etter fødsel Foreldreveiledning/ Helseopplysning Temaer som foreldrene ønsker å ta opp Barnets trivsel og vektøkning Spedbarnsernæring

Detaljer

Seminar for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i turnustjeneste. Info om helsestasjonstjenesten i Ringsaker

Seminar for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i turnustjeneste. Info om helsestasjonstjenesten i Ringsaker Seminar for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i turnustjeneste Info om helsestasjonstjenesten i Ringsaker Terese Syljuåsen Fysioterapeut ved Moelv helsestasjon 100% stilling som fysioterapeut Peter

Detaljer

Retningslinje for barselomsorgen

Retningslinje for barselomsorgen Retningslinje for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien I S - 2 0 5 7 Kunnskapsgrunnlag Pasient-/brukerkunnskap Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Den enkelte anbefaling

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp Veiledning Vurdering av behov for viderehenvisning Logoped Annet Postadresse

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for barn før opplæringspliktig alder Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND Når ble forsterket helsestasjon etablert? 1993 et prosjekt Bjørg Hjerkinn - lege Sosionom, Jordmor og helsesøster Organisering Kommunalt tilbud Oppvekstsektor Familiens

Detaljer

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hovedinnhold Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 23.November 2017 1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER I forbindelse med henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Hobøl, Skiptvet og Spydeberg. Barnets navn: vedrørende: Fødselsdato: Barnehage: Avdeling/telefon:

Detaljer

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 2 Skolehelsetjenestens tilbud Drive helsefremmende og forebyggende arbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid,

Detaljer

Plan for Helsestasjonen i Hå kommune 2012-2016

Plan for Helsestasjonen i Hå kommune 2012-2016 Plan for Helsestasjonen i Hå kommune 2012-2016 Innhold 1 Statlige føringer...3 2 Lokale føringar...3 3 Aktører og tjenestetilbud...4 4 Samarbeid og samhandling...5 5 Brukere av tjenestene...6 6 Sammensetting

Detaljer

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme v/ seniorrådgiver Grete Flakk Side 1 Gjøvik 05.11.14 Utfordringer i foreldrerollen foreldre

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Helsestasjonslegemøte 12. og 20. april 2016

Helsestasjonslegemøte 12. og 20. april 2016 Helsestasjonslegemøte 12. og 20. april 2016 Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Forslag til saksliste 7/16 Velkommen / referat fra forrige møte Velkommen/ referat for forrige møte. Noen innspill? Noe til

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Innledning: Det er en glidende overgang mellom normalbruk og problemfylt bruk av rusmidler. Folkehelseperspektivet kan være utgangspunktet for å

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Vennligst gi tilbakemeldinger

Detaljer

PLAN / TILTAK OVER SKOLEHELSETJENESTEN I RENNEBU KOMMUNE

PLAN / TILTAK OVER SKOLEHELSETJENESTEN I RENNEBU KOMMUNE PLAN / TILTAK OVER SKOLEHELSETJENESTEN I RENNEBU KOMMUNE JULI. 08 ENDRET SEPTEMBER. 09 PERSONELL OG TILGJENGELIGHET. Pr. 01.05.10: Medisinsk/fag.ansvarlig: Daglig leder: Skole/helsestasjonslege: Fysioterapitjenesten:

Detaljer

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever.

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE HELSETJENESTER I VIDEREGÅENDE SKOLE 2015-2020 HELSESTASJONSTJENESTER 1 VIDEREGÅENDE SKOLE Personale:

Detaljer

JORDMOR HEIM I FJELL. Helsesøsters erfaringer før og etter Jordmor Heim

JORDMOR HEIM I FJELL. Helsesøsters erfaringer før og etter Jordmor Heim JORDMOR HEIM I FJELL Helsesøsters erfaringer før og etter Jordmor Heim FØR JORDMOR HEIM Fødselsmeldingen. Informasjonsflyten Hjemmebesøket. Helsesøstre ser denne som en viktig del av barselomsorgen. Blir

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus Rådgiver/Jordmor, Kjersti Kellner Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Dagen i dag Forankring av tjenesten Lov om kommunale helse- og

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole Unntatt offentlighet etter offl. 13 j.f. personoppl.loven HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Kartlegging Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse:

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten

Henvisning til PP-tjenesten Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT: Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-post: Nettside: Postboks 8001, 4068 Stavanger Torgveien

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer

LEGEUNDERSØKELSE AV BARN

LEGEUNDERSØKELSE AV BARN St. Olavs Hospital LEGEUNDERSØKELSE AV BARN Barnets navn: F.dato: Undersøkt av: U.s.dato: DokumentID: 17791 Legeundersøkelse 1 St. Olavs Hospital Legeundersøkelse Barnets navn: A. Anamnese Dersom grundig

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Lovpålagt lavterskeltilbud Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte

Detaljer

Veiledning av foreldre med fokus på deres nyfødte barns uttrykk og behov. Etter Prosjekt tidlig intervensjon 2000 i Tromsø

Veiledning av foreldre med fokus på deres nyfødte barns uttrykk og behov. Etter Prosjekt tidlig intervensjon 2000 i Tromsø Veiledning av foreldre med fokus på deres nyfødte barns uttrykk og behov Etter Prosjekt tidlig intervensjon 2000 i Tromsø Inger Pauline Landsem, Alta, september 2012 Prosjektets idé Kan sensitivitetstrening

Detaljer

Nye retningslinjer for helsestasjonen

Nye retningslinjer for helsestasjonen Nye retningslinjer for helsestasjonen Foreldres psykiske helse: Foreldre bør få spørsmål om egen psykiske helse og trivsel (sterk anbefaling) Foreldrenes psykiske helse bør tas opp på hjemmebesøk 7 10

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten og veien videre

Den gode skolehelsetjenesten og veien videre TELEMARK FYLKESKOMMUNE Den gode skolehelsetjenesten og veien videre Oversikt «Bedre måling av kvalitet i kommunene» Fase 1 «Den gode skolehelsetjenesten» Effektiviseringsnettverk (KS) Utforming av kvalitetsindikatorer

Detaljer

Barns utviklingsbetingelser

Barns utviklingsbetingelser 1 Barns utviklingsbetingelser Barnet er aktivt og påvirker sine omgivelser allerede fra fødselen av. Det både søker og organiserer opplevelser i sin omverden, og det påvirker dermed til en viss grad sin

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 Overføring av journal ved skolestart og flytting Barnets helsestasjonsjournal overføres til skolehelsetjenesten

Detaljer

PROSEDYRE VED BEKYMRING

PROSEDYRE VED BEKYMRING PROSEDYRE VED BEKYMRING Bekymring oppstår hos den enkelte medarbeidar Informer næraste leiar- seinast neste avdelingsmøte Leiar bestemmer framdrift, (anonym diskusjon med PPT/barnevern, undringssamtale,

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEHELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008

SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEHELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008 SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008 1 OVERORDNEDE MÅL Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeide bidra til å Fremme psykisk og fysisk helse Fremme gode sosiale og miljømessige

Detaljer

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt:

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Metodebok: Helsestasjonen Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Prosedyre: Oppfølging av risikoutsatte barn Neste revisjon: Ansvarlig for neste revisjon: Leiande helsesøster.

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Hvor er barnet født? Evt når kom barnet til Norge?

Hvor er barnet født? Evt når kom barnet til Norge? Oppvekst og levekår Jåttå barnehage Oppstartsamtalen Barnets navn: Tilstede på samtalen: Foresatte sitt navn: Fødselsdato: Dato for samtalen: Foresatte sitt navn: Barnets språk: Nasjonalitet og språk far:

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og tilknytningsperioden må ivaretas gjennom for eksempel oppstartsmøte/foreldremøte for

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr.: Poststed: Botid i Norge:

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr.: Poststed: Botid i Norge: Person som henvises: Etternavn: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 (Henvisningsskjema

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år Helsestasjon for barn og unge for barn fra 0 til 5 år 1 Hvem er vi Helsestasjon for barn og unge er et gratis og frivillig lavterskel tilbud. Vi som jobber her er, lege, fysioterapeut, familieterapeut,

Detaljer

Hvem skal trøste knøttet?

Hvem skal trøste knøttet? Hvem skal trøste knøttet? Rus og omsorgsevne Rogaland A-senter 6.11.12 Annette Bjelland, psykologspesialist og leder for Gravideteam Tema for presentasjonen: Barnets tidlige utvikling; betydningen av sensitiv

Detaljer

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE - som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE Aktuelle brukere psykiatri, smågruppe- og kompetansesentre, barnehager og skoler. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040 Barn og brudd Familievernkontoret Moss Askim: Anne Berit Kjølberg klinisk sosionom/ fam.terapeut Line Helledal psykologspesialist barn og unge Lena Holm Berndtsson leder/ klinisk sosionom/ fam.terapeut

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

Systemarbeid for sosial kompetanse Vesletun barnehage

Systemarbeid for sosial kompetanse Vesletun barnehage Systemarbeid for sosial kompetanse Vesletun barnehage Innhold 1. Generelt 2. Start 3. Småsteg 4. Alle sammen, sammen START SMÅSTEG ALLE SAMMEN, SAMMEN Utviklingen av viktige sosiale og følelsesmessige

Detaljer

Helsestasjonen Skaper den trygghet eller økt bekymring i familien?

Helsestasjonen Skaper den trygghet eller økt bekymring i familien? Helsestasjonen Skaper den trygghet eller økt bekymring i familien? Allmennmedisinsk kurs Solstrand 28.5.13 Trond Markestad Barnets kår i fosterliv og tidlig barndom har stor betydning for senere fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2019

HANDLINGSPLAN 2015-2019 HANDLINGSPLAN 2015-2019 FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN...4 INNLEDNING...5 1. BESKRIVELSE AV PLANGRUNNLAGET...6 1.1 Innledning...6 1.1.1 Fem viktige perspektiver

Detaljer

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Sør Trøndelag Fylkesmannens time Kommunesamling for ledere og helsepersonell i helsestasjoner og skolehelsetjenesten 10.juni 2014 Seniorrådgiver helsesøster Jorunn Lervik Tema Retningslinje

Detaljer

Pedagogisk rapport i forbindelse med henvisning fra barnehagen

Pedagogisk rapport i forbindelse med henvisning fra barnehagen Pedagogisk rapport i forbindelse med henvisning fra barnehagen Utfylling av rapport gjøres av pedagogisk leder/styrer. Rapporten skal gi nøyaktige og relevante beskrivelser av barnet og dets fungering

Detaljer

Presentasjon av. Skolehelsetjenesten. i Haugesund Kommune

Presentasjon av. Skolehelsetjenesten. i Haugesund Kommune Presentasjon av Skolehelsetjenesten i Haugesund Kommune Hvem er vi? 4 helsesøstre, 3 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter og lege. Skolehelsestjenesten er en fortsettelse av det forebyggende helsetilbudet

Detaljer

læring lek glede trygghet REIPÅ BARNEHAGE En helsefremmende barnehage

læring lek glede trygghet REIPÅ BARNEHAGE En helsefremmende barnehage lek læring trygghet glede REIPÅ BARNEHAGE En helsefremmende barnehage KRITERIER FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER Nordland fylkeskommune har utarbeidet kriterier for helsefremmende barnehager. God helse er

Detaljer

Helsefremmande og førebyggande tenester i dei første levåra. Oppvekstkonferansen, Ålesund 2016 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen

Helsefremmande og førebyggande tenester i dei første levåra. Oppvekstkonferansen, Ålesund 2016 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen Helsefremmande og førebyggande tenester i dei første levåra Oppvekstkonferansen, Ålesund 2016 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen Forstå familien i et sosialøkologisk perspektiv 2 Folkehelseloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOBBING

HANDLINGSPLAN MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE 1 Innhold 1. Innledning 2. Hva er mobbing i barnehagen 3. Forebyggende arbeid mot mobbing/ ekskludering i barnehagen 4. Tiltak hvis mobbing oppdages 2

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

Gode råd ved hjemreise

Gode råd ved hjemreise Gode råd ved hjemreise Gode råd ved hjemreise Det nærmer seg tiden for at barnet deres skal utskrives fra nyfødtavdelingen. Endelig skal dere reise hjem og være en vanlig familie. For mange er dette noe

Detaljer

De Utrolige Årene: Foreldre, barn og lærere -

De Utrolige Årene: Foreldre, barn og lærere - De Utrolige Årene: Foreldre, barn og lærere - Programserie utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. Bjørn Brunborg Mentor DUÅ/psykologspesialist RKBU Vest Monica Sture Mentor DUÅ/psykologspesialist

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Psykiatrisk sykepleier Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem?

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen. Helsesøster: Silje Johannessen.

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen. Helsesøster: Silje Johannessen. Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen Helsesøster: Silje Johannessen. Skolehelsetjenesten Formål: Fremme psykisk og fysisk helse Fremme gode sosiale og miljømessige forhold Forebygge sykdom og skade Skolehelsetjenesten

Detaljer

Årsplan Barn og unge. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Barn og unge. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Barn og unge Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Urolige sped- og småbarn Regulering. Unni Tranaas Vannebo Helsesøster Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse

Urolige sped- og småbarn Regulering. Unni Tranaas Vannebo Helsesøster Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse Urolige sped- og småbarn Regulering Unni Tranaas Vannebo Helsesøster Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse Regulering Spedbarnet trenger tid i starten = naturlig uro Foreldre

Detaljer

Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte

Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte Perinatalkurs Bodø, April 2014 Claus Klingenberg Barneavdelingen UNN Hepatitt B Ledende årsak til kronisk hepatitt, cirrhose, leversvikt og kreft i leveren i

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Forslag til oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Kommunestyret 14.11 2013

Forslag til oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Kommunestyret 14.11 2013 Forslag til oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Kommunestyret 14.11 2013 1 BAKGRUNN + forskrift (og veileder) 2 Lov om folkehelsearbeid 5 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 ÅRETS FOKUS; SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE (hentet fra barnehagens årsplan) Årets fokus i hele barnehagen er språk og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få varierte

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Nasjonale føringer for folkehelsearbeidet 2011

Nasjonale føringer for folkehelsearbeidet 2011 Nasjonale føringer for folkehelsearbeidet 2011 Solveig Hovet Seniorrådgiver folkehelsearbeid Fylkesmannen i Nordland Fylkesforum for folkehelse 30.mars 2011 Nasjonal folkehelsepolitikk Samordning av ulike

Detaljer