NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI"

Transkript

1 NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr / 3. årgang nr. 13 Budsjettavtale for Gjøvik kommune i 2013 er framforhandlet mellom Senterpartiet, Ap og SV Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er blitt enige om rammene for et budsjett for 2013 og økonomirammene for 2014 til Hovedelementene i denne avtalen er: 7 nye boplasser i Åslundmarka bo- og servicesenter Planleggingsstart for omsorgssenter i Biri/Snertingdal 6 millioner kroner årlig til vegvedlikehold. Stimuleringspakke for jordbruket på 3,5 mill. kr. 20 mill. kr. til sentrum, skysstasjonen og byutvikling Investeringsmidler til ny barnehage i Gjøvik

2 Side 2 av 10 Sp, Ap og SV er opptatt av at kommunen skal ha et godt tilbud til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, i samsvar med intensjonene i Samhandlingsreformen. Nyhetsbrev nye plasser i Åslundmarka - planlegging av byggestart i Biri/Snertingdal settes i gang Fra 1. mars 2013 skal det etableres et nytt botilbud i Åslundmarka med sju boenheter. Utvalget for helse-, omsorg og velferd skal utarbeide planene nærmere. God forebygging i gang Tallene per 2. tertial 2012 viser at det er om lag fire pasienter daglig ved sykehuset som kommunehelsetjenesten skulle tatt hånd om. Når botilbudet i Åslundmarka settes i gang, har Gjøvik kommune på svært kort tid tatt viktige skritt i forebyggende retning av vår helse- og omsorgstjeneste, da også etableringen av dagsentertilbudet i Åslundmarka, innsatsteamet i hjemmetjenesten samt rådgivningstjenesten for eldre er etablert det siste året. Nytt omsorgssenter Når det gjelder annen eldreomsorg, er det også foreslått avsatt investeringsmidler til et nytt omsorgssenter i Biri eller Snertingdal fra For å spare tid og penger i forberedende fase, foreslår partiene å gjennomføre et felles forprosjekt for utbyggingen. Helse- og omsorgsplanen 2025 satte opp en prioriteringsrekke med utbygging av Nordbyen, Biri og Snertingdal. Utvalget for helse, omsorg og velferd er i gang med revideringen av vår Helse- og omsorgsplan Fra Åslundmarka En finner det derfor naturlig at utvalget foretar en vurdering av hvor behovet for et omsorgssenter er størst, men at forprosjekteringen gjøres felles. Fra 2012 til 2016 er det planlagt å bruke 106,7 millioner kroner på nye bygg! I gang med to av tre Investeringen vil føre til at vi innen utgangen av økonomiplanperioden vil være i gang med realiseringen av to av tre nye omsorgssentra. I alt Det er også avsatt nødvendige midler til oppgradering av brannvarslingssystem ved de eksisterende omsorgsinstitusjonene i Snertingdal og Biri. Forprosjekteringen av Nordbyen omsorgssenter, med 24 plasser, er som kjent allerede i gang. Det er ventet at dette vil bli byggestart på i 2013, med ferdigstillelse i 2014.

3 Nyhetsbrev Side 3 av 10 3,5 millioner kroner til grøfting, nydyrking og jordbrukstiltak i 2013 til 2016 I samsvar med den politiske avtalen etter valget i 2011 foreslår de tre partiene å opprette en stimuleringspakke for jord- og skogbruket i Gjøvik. Skal gi mer mat Landbruks- og matmeldingen varsler at matprodusentene her til lands skal produsere mer mat for en økende befolkning. Gjøvik kommune er den største jordbrukskommunen i Oppland, og det er mange grunner til å gi noen virkemidler for å gi et grunnlag for økt matproduksjon i Gjøvik. Den foreløpige avsetningen er kr. 1,0 million kroner årlig i perioden, med halvårseffekt for I forbindelse med utarbeidelsen av landbruksmeldingen for Gjøvik, finner vi det naturlig at utvalget for areal, miljø og teknisk drift får i oppgave å lage retningslinjer for hvordan disponeringen av midlene kan være. Mer fra staten Staten innfører i 2013 tilskudd til nydyrking og grøfting. Derfor blir erfaringsår for Gjøvik kommune i hvor stor aktivitet stimuleringspakken vil skape. Vi har imidlertid stor tro på at dette vil gi mange jordbrukere en ekstra dytt til å sette i gang med tiltak de skulle satt i gang med for lenge siden. Fra statlig hold vil det bli 100 millioner kroner til formålet, som skal disponeres gjennom SMILordningen (Spesielle Miljøtiltak i Landbruket). Høy lønnsvekst - men håp om gevinst fra fondene våre Statsbudsjettet for 2013 var i utgangspunktet et meget godt utgangspunkt, slik vi så det. Men så viser det seg at en ved hjelp av et lite knips kan bli kvitt mange penger. For lønnsoppgjørene som ble gjennomført i vår, merkes nå i de kommunale kassene. Lønnsoppgjøret i Gjøvik kommune blir rundt 14 millioner kroner dyrere enn vi hadde lagt inn i langtidsbudsjettet. Dette er om lag det samme vi hadde forventet oss i merinntekter som følge av statens kommuneøkonomiske opplegg. Årslønnsveksten i vårt tariffområde er på landbasis anslått til ca. 4,07% for primærkommunene i Beregninger av de konkrete utslag for Gjøvik kommune viser at veksten utgjør i overkant av 4,5%. Det synes som om heving av minstelønnssatser og lørdags- og søndagstillegg er de viktigste årsaker til dette.

4 Side 4 av 10 Mer til utbygging av Kallerudhallen Nyhetsbrev Budsjettavtalen for 2013 innebærer at Gjøvik kommune øker bidraget til utbyggingen av Kallerudhallen med 10 millioner og for ,5 millioner kroner. Utbedringene av Kallerudhallen til å bli en hall som er tilpasset kravene til eliteseriespill i håndball, er kostnadskrevende. Flere investorer Vi har imidlertid lyktes i å få med oss tunge investorer i dette arbeidet. Det er imidlertid de offentlige instansene som Oppland fylkeskommune og Høgskolen i Gjøvik som sammen med Gjøvik kommune nå har tatt de største finansielle takene. Det private næringslivet har til dels vært tunge å få på banen, med noen hederlige unntak. fasiliteter som kan bidra til utvikling av både bredde og For å stimulere til at vi får fasiliteter som kan bidra til utvikling av både bredde og topp i idrettslivet, plusser vi på det kommunale bidraget til Kallerudhallen. Dette skjer imidlertid under forutsetning av at også andre aktører bidrar til finansieringen av hallen. Penger avsatt Kommunestyret vedtok også i fjor å avsette 5 millioner kroner av årets budsjett til arbeidet med Kallerudhallen. Derfor vil det kommunale bidraget, dersom vi får flere private investorer på banen, bli totalt på 22,5 millioner kroner. Tilrettelegger Dersom denne finansieringen går i orden, vil vi ha lagt gode rammer for håndballens kår i Gjøvik. I tillegg kan også Tranberghallen frigjøres til mer trening for de yngre spillerne. Vi vil også minne om at vi har redusert leiekostnadene for lag og foreninger som bruker kommunale anlegg til fritidsaktiviteter, noe som vi fortsatt vil prioritere i våre budsjetter. VERV ETT NYTT MEDLEM TIL GJØVIK SENTERPARTI! Spør din nabo eller venn om hun eller han vil bli medlem av partiet! Send sms med SP-MEDLEM til og du er med på SP-laget! (dersom du har jobbtelefon må du i tillegg sende navn og adresse) Kostar 250 kroner - av desse går 90 kr til lokallaget.

5 Nyhetsbrev millioner kroner årlig til vegvedlikeholdet Side 5 av 10 Innsatsen på det kommunale vegvedlikeholdet har fått en kraftig opptrapping med Senterpartiet i spissen. Nå øker bevilgningene til seks millioner kroner - to år før vi opprinnelig hadde i planene våre! I forslaget til økonomiplanen foreslo samarbeidspartiene i Gjøvik å øke investeringstakten på vedlikeholdet våre kommunale veier. Eiendomsskatt øker bidraget Den politiske avtalen mellom Ap, Sp og SV i Gjøvik innebar at seks millioner kroner skulle være opptrappingsmålet i Etter innføringen av blant annet eiendomsskatt for hele kommunen, finner Sp, Ap og SV det naturlig at en del av dette skal gå tilbake til et investeringsløft på våre kommunale asfalt- og grusveier. Stort behov Det foreslås derfor at bevilgningen til kommunalt vegvedlikehold økes til seks millioner kroner allerede fra Fortsatt er det et stort etterslep på vedlikeholdet av kommunale veier, som teller 120 kilometer med asfalt og 118 kilometer med grus. Med seks millioner kroner årlig i vedlikehold, hindrer vi ytterligere forfall. Det er seks millioner kroner som en mener er nok til å holde vegkapitalen ved like, uten at den slites nevneverdig ned. Fortsatt Sp-kamp Senterpartiet mener det er svært god politikk i slike forebyggende grep, da godt vedlikehold og stell på sikt vil hindre behovet for store investeringer. Likevel er det ingen tvil om at dette er svært viktig å holde trykk på. For hvert enkelt gruslass og hver asfaltmeter vi nå legger, blir det en forbedring for folk i by og bygd. Bedret i 2012 På den korte tiden, ett år, Sp nå har styrt sammen med Ap etter valget, har vi altså innfridd ett av våre viktigste valgløfter. Allerede i 2012 har vedlikeholdet blitt betydelig bedre. Da løftet vi opp vedlikeholdsbudsjettet fra to til fire millioner kroner. Ved årsoppgjøret våren 2012, brukte vi dessuten ytterligere en halv million kroner million kroner på å forsterke vedlikeholdet av våre kommunale veier. Ansetter ny miljøkonsulent I tråd med avtalen fra 2011 foreslås det at det opprettes en stilling som miljøkonsulent fra 2013 for å få enda mer helhetlig fokus på ulike sider ved vårt miljøarbeid, ikke minst den forebyggende virksomheten. Gjøvik trenger en slik person til å videreutvikle vår miljøog energiplan i åra framover. Gjøvik kommune må ta sitt klimaansvar på alvor for framtida.

6 Side 6 av 10 Folkeveksten gir ny barnehage Det flytter stadig flere folk med barn til Gjøvik og våre innbyggere produserer barn. Slikt arbeid blir det ny barnehage av! Vi er fornøyd med utviklingen av folketallet i Gjøvik, selv om den i første halvår 2012 viste en begrenset oppgang. Nyhetsbrev Optimisme Da viste tallene bare en folkevekst på 13 personer. Det er likevel all grunn til å tro at folketallsøkningen ved dette årets slutt vil avvike kraftig i positiv retning. Dette bygger blant annet på en klart økt registrert tilflytning til Gjøvik i 3. kvartal. Hver innflytter til Gjøvik får et personlig brev av ordføreren, og bare nå etter 3. kvartal sendes det ut over 460 brev! Vi gjør oppmerksom på at vi ikke vet utflyttingstallene, så dette er bruttotall. Flere barnehageplasser Vekst krever imidlertid mye av det kommunale tjenestetilbudet, og vi ser at dette blant annet gjelder barnehagesektoren. Per i dag er det rimelig bra barnehagedekning i distriktene i Gjøvik, mens det er en presset situasjon i Gjøvik sentrum og enkelte bydeler. Ordføreren og de tre partiene foreslår derfor en bevilgning på fem millioner kroner i 2013, videre økende til 20 millioner kroner i 2014 til opprettelse av nye barnehageplasser i Gjøvik. Midlertidige og faste plasser Utvalg for oppvekst får i oppgave, i forbindelse med arbeidet med en ny barnehageplan for Gjøvik, å se hvordan man inntil en barnehage er på plass, kan danne et midlertidig tilbud for folk som trenger barnehageplass. Utvalget for oppvekst får vurdere driftsform for eventuelt nye barnehager, herunder vurdere bruk av eksisterende kommunal eiendom for å redusere det kommunale investeringsbehovet. Nye tak for utviklingen av Gjøvik sentrum og skysstasjonen De tre styringspartiene i Gjøvik ser med forventning fram til utviklingen av parkområdene rundt skysstasjonen og Strandgata i Gjøvik. Vi er i et spennende arbeid gjennom ATP-prosessen med utviklingen av de urbane kvalitetene i Gjøvik. Fra vår side er det svært positivt å se at et konstruktivt samarbeid med Statens vegvesen og andre partnere ser ut til å kunne gi gode resultater for Gjøviks byutvikling de siste årene. For å sørge for å holde framdriften i disse prosjektene, ønsker vi å øke rammen til dette arbeidet med fem millioner kroner i 2013, mens sluttføringen av Storgata vil koste tre millioner kroner. Fra før er det satt av 7,5 millioner kroner til dette i våre budsjetter. Dermed er totalen for sentrumsutviklingen og skysstasjonen oppe i 12,5 millioner kroner i kommunale midler.

7 Side 7 av 10 Nyhetsbrev Detaljert investeringsprogram for

8 Nyhetsbrev Side 8 av 10 Tomter og areal for kroner 32 millioner kroner er summen Gjøvik skal investere i tilrettelegging av tomter i 2013 til I tillegg til dette skal det brukes 5,5 millioner kroner til å kjøpe ytterligere avtaler av Bjugstad. Dette er tomter som skal tilrettelegges for både boliger og næringsformål. Det er avgjørende for Gjøviks vekst i årene som kommer at vi stadig finner nye arealer å bygge på, samtidig som vi prøver å fortette våre byområder ved å byggere tettere og høyere. Kjøperne betaler Allerede i 2012 bruker vi 25,7 millioner kroner på tilrettelegging av tomtene. Neste år er det planlagt å bruke 5,250 millioner kroner, i millioner kroner og i ,750 millioner kroner. Dette er investeringer som kjøperne vil betale, altså er arbeidet til selvkost for kommunens del. Gjøvik kommune har en del tomtereserver i dag, men i forbindelse med våre planer for flere innbyggere, er det viktig å ha en offensiv satsing. Ikke minst gjelder dette næringsarealer, som sørger for at vi kan ta imot etableringer både av handel og med industri. Vi skal i tiden framover også arbeide mer med spørsmålet i kommuneplanen; om hvordan vi skal sikre kommunen gode arealer til å utvikle både boliger og mer næringsvirksomhet på. Vaktmesterstaben styrkes Ved salderingen av budsjettet, ble det fjernet en stilling som vaktmester i tilknytning til servicetjenester for de kommunale tjenestestedene. Disse tjenestene bidrar også til bedre ivaretagelse av våre bygninger. Vi foreslår derfor å gjeninnføre et årsverk til vaktmestertjenesten. Trapper opp vedlikeholdet Vi er godt fornøyd med investeringene som Gjøvik kommune har foretatt de siste årene, både innenfor eldreomsorgen og ved skolene. For å bedre det bygningsmessige vedlikeholdet er det derfor foreslått en opptrapping av rammene for dette. Gjøvik gård følges opp Utviklingsplanen for Gjøvik gård som er vedtatt, skal følges opp. Det settes derfor av en million kroner årlig i perioden fra 2013 til 2016, slik at kommunen kan følge opp sitt ansvar i dette arbeidet.

9 Side 9 av 10 Nyhetsbrev Vi forbereder oss på kutt i de nærmeste årene... Sjøl om vi får på plass mange gode tilbud i Gjøvik i 2013, er det utfordringer for kommuneøkonomien framover. Vi må finne ut hvordan vi skal kutte 30 millioner kroner i 2015 og Rødgrønn regjering gir mer Vi velger å legge til grunn en forventning om at kommunen får en viss realvekst i frie inntekter også i de kommende åra, slik den rødgrønne regjeringen har gitt de siste årene. Det er forutsatt en realvekst på 0,5%, noe som for 2014 og 2015 betyr økning i frie inntekter på hhv 13 og 19,5 mill. kr. i forhold til dagens nivå. Fordelt salderingskrav Sjøl om vi får på plass en del nye tilbud i 2013, blir det forsatt en kuttprosess i utvalgene. Utfordringen for 2013 er på fem millioner kroner, noe som må sies og være et beskjedent kutt. Men dette skal gi en helårseffekt på ti millioner kroner fra Deretter er kravet om kutt på 20 millioner kroner i 2015 og 30 millioner kroner i Kutte-tabellen Den valgte fordelingsnøkkelen baserer seg 50% på andel av nettobudsjett og 50% på andel av bruttobudsjett. Sp, Ap og SV har et ønske om å skjerme skole og helse og omsorg, noe denne nøkkelen gjør, ved at disse tjenesteområdene kommer bedre ut enn ved bruk av andel av rene netto rammer. Vi vil understreke betydningen av å opprettholde de tunge velferdstjenestene på et fortsatt høyt nivå. Det forhindrer ikke, som tidligere påpekt, at en også innenfor disse tjenesteområdene kan ha et betydelig potensiale for økonomisk innsparing knyttet til organisering, tjenesteutøvelse og struktur. Vi ønsker generelt at tjenesteområdene selv og de respektive utvalg ut fra sin kjennskap til tjenestene skal søke å finne frem til salderingsløsninger som gir minst negative effekter for brukerne. Dette kan skje ved: Økte inntekter gjennom vurdering av gebyrer og priser Samtlige utvalg må foreta en vurdering av gebyr og priser på sine tjenester med sikte på økte inntekter. Reduserte kostnader ved omstilling eller kutt Resterende salderingsbehov må dekkes inn ved effektivisering /kostnadsreduksjon eller nedskjæringer innenfor de ulike tjenesteområdenes driftsbudsjetter.

10 Nyhetsbrev Side 10 av 10...men 2012 kan bli et lyspunkt for oss Økonomien i Gjøvik er stram, men dersom trenden fra 2. kvartal fortsetter på slutten av året, kan det hende vi får et hyggelig økonomisk resultat for inneværende år. Det kan også hjelpe på kuttene vi må gjøre. Dette året har vi opplevd en tertialrapport for 2. tertial med prognose om et årsoverskudd på + 13 millioner på driftsbudsjettet. I tillegg har det i forbindelse med framlegget til statsbudsjett blitt slått fast at kommunene får beholde sin andel av en betydelig skattevekst for nasjonen som en engangsinntekt for Hvor mye dette vil utgjøre for Gjøvik kommune er usikkert, men et realistisk anslag vil være minimum 10 millioner kr. Er vi riktig heldige, kan vi dermed se rundt 20 millioner kroner i pluss ved årets slutt. Fra finansfondet Gjøvik kommune har flere hundre millioner kroner stående på vårt finansfond, og disse er plasser på ulike steder i finansmarkedene - enten det er obligasjoner, eiendom eller aksjer. Vi er i en gunstig situasjon med tanke på den svært lave renten som preger markedene våre. Det er videre en sannsynlig prognose at årets finansavkastning vil gi grunnlag for en viss gjenoppbygging av bufferfondet for kommunens finansforvaltning. Gjøvik kommune har per i dag om lag 24 millioner kroner på bufferfondet. Et eventuelt driftsoverskudd for 2012 bør benyttes til ytterligere styrking av bufferfondet. Mer til disposisjonsfondet Etter at disposisjonsfondet ble tømt som følge av negativt regnskapsresultat i 2008, ble det i 2009 avsatt 2 mill kr til det generelle disposisjonsfondet. Regnskapsresultatet for 2010 ga rom for å avsette 5,0 mill kr til det generelle disposisjonsfondet. Regnskapsresultatet for 2011 viste et regnskapsmessig mindreforbruk på 27,7 mill. kr. hvorav 5,7 mill. kr. ble avsatt til det generelle disposisjonsfondet. Dermed utgjør det generelle disposisjonsfondet nå ca 7,5 mill. kr. I forslaget til økonomiplanrammer er forutsatt avsetning til disposisjonsfond av om lag 0,6 mill kr i 2013 og bruk av 2,3 mill kr til disposisjonsfond i Kommunestyret avgjør budsjett for 2013 og økonomiplanrammene i sitt møte 13. desember!

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011. Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11 Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 for Tinn kommune K-sak 173/11 Vedtatt i Tinn kommunestyret 14. desember 2011 Kommunestyrets vedtak INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Kommunestyrets

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan

Budsjett og Økonomiplan Fellesforslag fra Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre Budsjett og Økonomiplan For perioden 2013-2016 til budsjett og økonomiplan 2013-2016 Sande trenger en ny kurs

Detaljer