RAPPORT 1. TERTIAL 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 1. TERTIAL 2014"

Transkript

1 RAPPORT 1. TERTIAL 2014

2 INNHOLD 1. INNLEDNING SATSINGSOMRÅDER ØKONOMI SAMLET Innledning Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen Driftsregnskapet Investeringsregnskapet SEKSJONENES TILTAK OG ØKONOMI FOR Rådmann, politisk og fellesområdet Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Teknisk Skole Barnehage Kultur Helse og omsorg VEDLEGG 1 Kapittel 2 i SATSINGSOMRÅDER Regional drivkraft By- og stedsutvikling Levekår og livskraft Miljø, klima og energi Næringsliv, sysselsetting og kompetanseutvikling Omdømme og attraktivitet VEDLEGG 2 Rapportering i henhold til finansreglementet side 2 av 44

3 1. INNLEDNING Budsjett- og rapporteringsdokumentene er bygget over samme lest. Sammenhengen mellom satsingsområdene i kommuneplanen og målene for 2014 er beskrevet i kapittel 2. Ved budsjett og årsrapportering er kapittel 2 sentralt, men tertialrapportene tar kun for seg avvik i planlagte tiltak og avvik i økonomi i kapittel 3 Økonomi samlet og kapittel 4 Seksjonene. I tillegg omtales også nærværet hvert tertial. Bortfall av mva-kompensasjon fra investering, økte pensjonskostnader, økt rente- og avdragsbelastning gir også i 2014 store utfordringer i driftsregnskapet. Forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) reduserer skatteanslaget og til sammen gir dette en strammere økonomi enn noen gang. Det er stort fokus på omstilling og effektivisering i organisasjonen. Til tross for dette må rådmann på nåværende tidspunkt melde om et forventet merforbruk i 2014 på 8,8 mill.kr. Prognosen fremkommer med bakgrunn av disse forholdene: - 2,7 mill.kr - redusert skatt og inntektsutjevning ny beregning i RNB - 3,3 mill.kr - økt andel til Drammensregionens brannvesen (DRBV) - 6 mill.kr - merforbruket skyldes økt tilskudd til private barnehager, trekk i rammetilskuddet på grunn av forventet redusert behov for barnehageplasser, en forventning som ikke er reell og usikkerhet knyttet til fakturering mellom kommunene for barnehageplasser - 3,6 mill.kr - merforbruk Helse- og omsorg - 0,8 mill.kr - merforbruk på IKT, hovedsakelig på grunn av økning i driftsavtaler - 2,5 mill.kr - økte renteinntekter og utbytte - 2 mill.kr - reduserte renteutgifter - 2 mill.kr - økt flyktninge-/integreringstilskudd Endringene i RNB beskrevet ovenfor er regjeringens forslag. RNB blir vedtatt etter at tertialrapporten er utarbeidet. I tillegg er pensjonskostnadene og størrelsen på premieavviket mer usikker i 2014 enn tidligere år på grunn av endret pensjonsleverandør. Prognose for 2014 fra ny leverandør skal være tilgjengelig før avslutning av 2. tertial. Rådmann vil presisere at selv om seksjonene nå melder om et merforbruk, har hele organisasjonen et klart mål om at budsjettrammene skal overholdes pr De fleste investeringsprosjektene rapporteres å gå som planlagt. Nybygget på Eikertun har byggestart i løpet av sommeren og skolene i Skotselv og Ormåsen får begge nye SFO-lokaler i løpet av året. I investeringsregnskapet skal det i løpet av året finansieres: - sluttoppgjør på Nye Hokksund ungdomsskole (NHUS) - merforbruk hovedsakelig etter ulike pålegg knyttet til bygningsoppgraderinger - fullfinansiering av ny SFO-hytte i Ormåsen - egenkapitaltilskudd KLP side 3 av 44

4 2. SATSINGSOMRÅDER Kapittel 2 følger som vedlegg 1 til rapporten fordi det kun skal rapporteres på målene ved årsslutt. Eneste unntaket er felles nærværsarbeid som er knyttet til punkt 2.7, mål 1: Hele organisasjonen hadde en samlet nærværsprosent på 90,9 % i 1. tertial. Dette er en nedgang i nærværet på 0,5 prosentpoeng fra 1. tertial Øvre Eiker kommune er en IA bedrift, og har satt følgende mål for IA arbeidet: Vi skal ha et jobbnærvær på 94 % innen Våre medarbeidere skal oppleve at hvis deres funksjons/arbeidsevne blir redusert, skal de få god oppfølging og tilrettelegging, slik at de kan være i jobb til tross for sykdom og helseutfordringer. Gjennom å ha en god arbeidsgiverpolitikk, ønsker vi å beholde verdifull arbeidskraft, kompetanse og erfaring. Vi har følgende aktiviteter i gang innenfor område nærvær: Sykle til jobben aksjonen 2014 Tiltak: Trygge og sikre arbeidsplasser for gravide. Vil du værra med så bli med tiltak for medarbeidere med diagnosen muskel- og skjelett plager. Prøve ut og gjennomføre fleksibel arbeidstidsordning ved en avdeling i Helse & Omsorg. Tilbud om gratis spinning Gratis bruk av svømmehallene i Hokksund og Vestfossen for medarbeidere i ØEK. Arbeidsmiljøprosesser Personalavdelingen i samarbeid med BHT og hovedverneombudet, besøker tjenestesteder med høyt sykefravær. Opplæring i HMS/Qm+ for tjenesteledere, avdelingsledere og nøkkelpersoner i Helseog omsorgsseksjonen. side 4 av 44

5 3. ØKONOMI SAMLET 3.1 Innledning Dette kapittelet konsentrerer seg i hovedsak om fellesinntekter og fellesutgifter i driftsregnskapets regnskapsskjema 1A. Kommentarene vedrørende økonomi på den enkelte seksjon/ansvar ligger i kapittel 4. Kolonnen forventet årsavvik i driftsregnskapet viser en realistisk vurdering pr. d.d. På grunn av usikkerheten som alltid er i en prognose, kan forslag til budsjettendringer likevel avvike fra forventet årsavvik. Det er kun de regnskapslinjene med forventede endringer eller avvik som omtales i tertialrapporten. Investeringsprosjektene omtales også i dette kapittelet punkt Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015 Gangen i regjeringens informasjon vedrørende kommuneøkonomien: - Forslag til statsbudsjett legges frem i begynnelsen av oktober. Budsjettet inneholder en status og nye anslag på inntekter og kostnader for inneværende år i tillegg til budsjett for kommende år - Revidert nasjonalbudsjett (RNB) legges frem i mai og beskriver endringer i forutsetninger fra statsbudsjettet for inneværende år - Sammen med RNB legges kommuneproposisjonen for kommende år frem. Kommuneproposisjonen beskriver vekstanslag og vesentlige endringer i oppgaver og økonomi for neste år. Økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2014 Tekst Kommune Statsbudsjett RNB 2014 prp Anslag skatteinntekter ,2 mrd.kr 130 mrd.kr kommunesektoren Deflator ,1 % 3,0 % Beregnet kostnadsvekst demografisk 3,3 mrd.kr* 2,8 mrd.kr 2,8 mrd.kr utvikling Realvekst i kommunenes samlede 6-6,5 mrd.kr 5,4 mrd.kr** 5 mrd.kr inntekter Vekst i frie inntekter 4-4,5 mrd.kr 3,6 mrd.kr** 3,2 mrd.kr *) Beregnet av det tekniske beregningsutvalget i februar 2013 **) Målt fra anslag regnskap 2013, beregnet høsten 2013 Endringene begrunnes i hovedsak med lav befolkningsvekst i 2013 som reduserer skatteinntekter og utgiftsbehovet i side 5 av 44

6 Nedenfor gjengis utdrag fra informasjonsbrev fra fylkesmannen datert 20.mai Brevet som også omhandler kommuneproposisjonen for 2015 ligger som vedlegg i saksdokumentene. Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i det økonomiske opplegget Deflator I statsbudsjettet for 2013 ble kommunesektoren kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 %, som bl.a. bygde på et lønnsvekstanslag på 3,5 % i I RNB 2014 anslås deflator til 3,0 %. Lønnsvekstanslaget (gjennomsnitt for alle sektorer) er nedjustert til 3,3 % basert på ferdig forhandlede lønnsoppgjør. Skatteinntekter Skatteanslaget for kommunene er nedjustert med om lag 972 mill. kr fra nivået i statsbudsjettet. Det betyr at påregnet skattevekst i år foreløpig reduseres fra 3,7 % til i underkant av 3,0 % i revidert nasjonalbudsjett. Skattereduksjonen for kommunene i år i forhold til nivået i statsbudsjettet skyldes følgende: videreføring av redusert skatteinngang for 2013 (om lag 412 mill. kr) fra det skattenivået som var lagt til grunn for 2013 i statsbudsjettet og ytterligere reduksjon i år som følge av svak skatteinngang i begynnelsen av året og lavere påregnet lønnsvekst (om lag 560 mill. kr). Det knyttes usikkerhet til om lavere lønnsvekst er realistisk. Dersom prognosene slår til i forhold til skatt, lønnsvekst og befolkningsvekst, vil handlingsrommet for kommunene være tilnærmet uendret i forhold til statsbudsjettet. Utleieboliger Tilsagnsrammen for tilskuddet til utleieboliger foreslås styrket med 222,2 mill. kr i 2014 (bevilgningen økes med 100 mill. kr). Dette gir grunnlag for ytterligere utleieboliger og flyktninger vil være en viktig målgruppe slutt på utdrag fra brev fra fylkesmannen Endringene i RNB 2014 er beregnet å ha følgende virkning for Øvre Eiker kommune: Endringer 1000 kr Anslag skatteinntekter redusert Anslag inntektsutjevning redusert 66 Reduksjon deflator reduserte utgifter I Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett var deflator beregnet til 3 %. I vedtatt statsbudsjett var deflator økt til 3,1 % og Øvre Eiker kommune ble derfor tilført 1,096 mill.kr. I tabellen ovenfor er samme beløp benyttet som en forventning om reduserte utgifter. Rådmann registrerer at deflator nok en gang foreslås redusert med begrunnelse i lavere side 6 av 44

7 lønnsvekst enn antatt på et tidspunkt der lønnsoppgjøret ikke er ferdigforhandlet. Forrige gang det skjedde ble ikke antagelsen innfridd. I statsbudsjettet ble Øvre Eiker trukket 1,1 mill.kr i rammetilskuddet fordi økning i kontantstøtten ble beregnet å medføre at færre barn søkte barnehageplass. Det har ikke vært tilfelle i Øvre Eiker eller i de fleste andre kommuner. Likevel har ikke kommunene fått tilbakeført trekket. Kommuneproposisjonen for 2015 er omtalt i fylkesmannens informasjonsbrev. Rådmann kommer tilbake til dette i forbindelse med budsjettarbeidet for Driftsregnskapet Driftsregnskap (regnskapsskjema 1A og 1B) Oppr. Vedtatt Foreslåtte Justert vedtatt årsbudsjett Pr. 1. tertial 2014 Forventet endringer årsbudsjett Regnskap årsbudsjett m/endring årsavvik 1. tertial m/endr Tekst (alle beløp i tusen kr.) Regnskap Budsjett Avvik Frie disponible inntekter Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd fra staten Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på investeringslån Netto finansutgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidl års regnsk.messig merf Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Til finansiering av investeringer Til fordeling drift Fordelt til drift Merforbruk/ mindreforbruk Oppr. Vedtatt Foreslåtte Justert vedtatt årsbudsjett Pr. 1. tertial 2014 Forventet endringer årsbudsjett Regnskap årsbudsjett m/endring årsavvik 1. tertial m/endr Tekst (alle beløp i tusen kr.) Regnskap Budsjett Avvik Fordelt til drift på ansvar 10 Rådmann, politisk og fellesområdet Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Teknisk Grunnskole Barnehage Kultur Helse og omsorg Sum drift på ansvar side 7 av 44

8 I kapittel 4 blir drift pr seksjon/ansvar kommentert. Pensjonskostnader og premieavvik ligger budsjettmessig i seksjon for Rådmann, politisk og fellesområdet. Pensjonskostnadene er vesentlige for kommuneøkonomien og omtales her i kapittel 3. Avvik mellom regnskap og periodisert budsjett i 1. tertial kan ha mange årsaker. Administrasjonen foretar en vurdering av periodiseringen/fordelingen av budsjettet gjennom året når detaljbudsjettet legges. Periodiseringen foretas i stor grad på grunnlag av fjorårets belastning på de enkelte konti i regnskapet. Likevel skjer det alltid forskyvninger mellom forventningene og når utgiftene faktisk påløper. Det kan medføre til dels store avvik i tertialene uten at det får konsekvenser for resultatet pr Rådmann har valgt ikke å bruke administrative ressurser på å foreta hyppige budsjettendringer for å kunne lese eksakte resultater for hver periode. Det betyr at økonomiansvarlige rundt i organisasjonen kjenner detaljene og kan rapportere på forventet resultat pr Rådmann, politisk og fellesområdet Endringer i prognosen for pensjonskostnader og premieavvik er en del av fellesområdet. De siste årene har prognosene fra pensjonskassene vært gode og det har vært små avvik ved årsslutt. Fra byttet Øvre Eiker kommune fra Storebrand til KLP som pensjonsleverandør. Budsjettet for 2014 er bygget på prognose fra Storebrand. Det er knyttet usikkerhet til om flyttingen med den kvalitetssikringen av bestanden som er gjennomført har medført vesentlige endringer. Rådmann har så langt ingen signaler på at det er avdekket vesentlige feil, men sluttoppgjøret er ikke foretatt enda. Prognosen fra KLP vil ikke foreligge før til 2. tertial Prognose pr : I driftsregnskapet ovenfor viser kolonne forventet årsavvik et merforbruk (underskudd) på 8,8 mill.kr. Forventede avvik er realistisk vurdert. Rådmann er ikke fornøyd med å måtte melde om mulige avvik i seksjonene og vil presisere at det selvfølgelig jobbes iherdig for å nå budsjettbalanse i alle seksjoner. Økonomien pr seksjon omtales i kapittel 4. rådmannen gir her kun et lite innblikk i årsakene til forventet merforbruk: - 10 Rådmann, politisk og fellesområdet Økt andel i Drammensregionens brannvesen - 11 Service og fellestjenester skyldes i hovedsak økte kostnader til driftsavtaler for IKT-systemene - 30 Barnehage Økte kostnader bl.a. til pensjon, gir økte tilskudd til private barnehager, redusert rammetilskudd som følge av forventet redusert etterspørsel etter plasser - 50 Helse og omsorg økt etterspørsel og utfordring i forhold til gjennomføring av enkelte planlagte tiltak I PS 4/14, vedtatt , ble 1,1 mill.kr avsatt til fond. Beløpet ble tilført kommunen i vedtatt statsbudsjett som følge av nye beregninger og forventet høyere prisstigning. Beløpet er medregnet i forventet årsavvik. Til tross for at rådmann forventer avvik fra vedtatt budsjett foreslås det ingen budsjettendringer nå. Det er tidlig på året og endringene i RNB er ikke vedtatt når tertialrapporten sendes fra rådmann. Det foreslås å fremme budsjettendringer først ved 2. side 8 av 44

9 tertial. Hele organisasjonen har stort fokus på den vanskelige økonomiske situasjonen og rådmannen vil gjennom ulike prosjekter, bl.a. prosjekt for vurdering av stillinger søke å finne nye løsninger for å redusere kostnadene Frie disponible inntekter Skatt og rammetilskudd I vedtatt budsjett er KRDs beregning av skatt og rammetilskudd i statsbudsjettet lagt til grunn. Sum skatt og rammetilskudd for kommunen er beregnet til 831,7 mill.kr og av dette er 397,3 mill.kr rammetilskudd. Anslaget på skatteinntektene beregnet til 406,6 mill.kr og inntektsutjevning (bokføres sammen med rammetilskuddet) med 27,8 mill.kr. For kommunene totalt viser skatteinngangen en total økning fra 2013 på 2,4 % i perioden. For samme periode har Øvre Eiker en økning i skatteinntektene på 0,2 %. Skatt og inntektsutjevning til sammen øker med 2 %. Skatteinngangen pr innbygger i Øvre Eiker utgjør 85,2 % (86,8 % i 2013) av landsgjennomsnittet. Skatt og inntektsutjevning til sammen utgjør 94,4 % (94,5 % I 2013) av landsgjennomsnittet. Dette er blant de aller laveste resultatene i Buskerud. Lavere vekst i innbyggertallet i 2013 gir lav vekst i skatteinntektene i Øvre Eiker startet året med forholdsvis god skatteinngang, men tendensen med lavere inntekter enn forventet har forsterket seg kraftig helt på slutten av perioden. Regnskapsførte skatteinntekter er 1,7 mill.kr under periodisert budsjett. Regnskapsført inntektsutjevning som rapporteres sammen med rammetilskuddet, ligger 2,5 mill.kr under budsjett. Netto utgjør dette reduserte inntekter på 4,2 mill.kr under budsjett pr. 1. tertial. Det er viktig å være klar over at periodiseringen i budsjettet bygger på hvordan skatt og inntektsutjevning ble betalt og inntektsført i Det er ingen automatikk i at inntektene kommer forholdsvis likt i 2014, slik at periodisert budsjett kan være befengt med stor usikkerhet. Men trenden er som for landet for øvrig. For første gang siden 2005 beregner RNB en reduksjon i skatteanslaget i forhold til beregningene i vedtatt statsbudsjett desember For landet totalt er skatteanslaget nedjustert med 1,2 mrd.kr. For Øvre Eiker beregner RNB en reduksjon i skatteinntektene på 2,7 mill.kr og en reduksjon i inntektsutjevningen på kr. Beregningene i RNB viser at manglende skatteinntekter kan bli meget utfordrende for kommunene i Andre generelle statstilskudd Beregningene av kompensasjonsordningene for skole- og omsorgsbygg og integreringstilskudd viser avvik pr 1. tertial, men forventes å komme på budsjettert nivå i løpet av året. Nye beregninger gir økt flyktningetilskudd på ca. 2 mill.kr. Tilskuddet er avhengig av at planlagte bosettinger gjennomføres Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Det er forventet at renteinntektene øker med 1 mill.kr og styret i Øvre Eiker Energi har foreslått et utbytte som ligger 1,5 mill.kr over budsjett. side 9 av 44

10 Langsiktige plasseringer satt inn i aktiv forvaltning har hatt en noe bedre god utvikling enn budsjettert. Renteutgifter For å ivareta Finansreglementets krav om at minimum 1/3 av låneporteføljen knyttet til investeringer skal ha fast rente er det inngått 4 rentebytteavtaler. Fastrenteandelen utgjør pr %. Gjennomsnittlig fastrente er på 3,85 %. For den delen av låneporteføljen som ikke er bundet opp mot rentebytteavtaler er det i budsjettet beregnet 3 % rente. Faktiske renter har ligget lavere i 1. tertial og det forventes at renteutgiftene vil ligge ca. 2 mill.kr under budsjett for Avdrag på investeringslån Det er vedtatt at lån til investeringer skal avdras med et beløp lik avskrivninger. Avskrivninger for 2014 beregnes og presenteres i rapport for 2. tertial Lønnskostnader samlet Lønnskostnadene utgjør mellom 60 og 65 % av sum driftsutgifter. Det er derfor viktig å analysere lønnskostnadene mot budsjett. Så langt viser regnskapet et merforbruk på lønn og lønnsrefusjoner på 0,6 mill.kr eller 0,9 %. Diagrammet viser regnskap og budsjett for lønn og lønnsrefusjoner samlet. Ved periodisering av lønnsbudsjettet tas det hensyn til kjente ekstrakostnader r ved f.eks. ferieavvikling. På grunn av sykefravær og vikarbruk vil aldri periodiseringen av budsjettet stemme helt med regnskapet. I tillegg vet vi at enkelte seksjoner har innsparingstiltak på lønnsutgifter som først vil tre i kraft senere på året. Samtidig er det noen skoler som får økte lønnsutgifter på høsten som følge av økt elevtall Rapportering i henhold til finansreglementet Punkt 1.6 i reglementet for finansforvaltningen angir hva rapporteringen for aktiva og passiva skal inneholde. Rapporteringen porteringen ligger som vedlegg 2 i tertialrapporten. side 10 av 44

11 3.4 Investeringsregnskapet Budsjetteringsrutine for investeringsprosjekter Midler til prosjektering og forundersøkelser budsjetteres i hovedsak på prosjekt Under prosjektering. Når prosjektet kan legge frem et godt anslag flyttes det ut til et eget prosjekt og endelig bevilgning foreslås. På denne måten vedtas prosjektene først når reelle kostnadsoverslag er utarbeidet. Generelt Nedenfor vises en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter. Flere prosjekter er overført fra tidligere år og kommunestyrets vedtak i PS 54/14 vedtatt 21.mai 2014 er innarbeidet i kolonnen budsjett totalt. Det er lagt inn et sett med standardkommentarer slik at den enkelte budsjettansvarlige ikke trenger å bruke mye tid på å kommentere det som går som planlagt. Det som ikke går som planlagt krever tilleggskommentarer og systematikken er vist nedenfor: Som planlagt: Avsluttes: Forsinket: Avventes: Merforbruk: Ikke som planlagt: Intet å rapportere utover planlagt fremdrift ingen kommentarer Prosjektet er ferdig og bruk av ubenyttede midler eller manglende finansiering foreslås kan kommenteres Gjennomføring er forsinket, men ikke andre endringer kan kommenteres Prosjektet står stille i påvente av andre avklaringer kan kommenteres Gjennomføring går som planlagt, men med forventet merforbruk som krever ny finansiering må kommenteres Prosjektet må vurderes på nytt med hensyn til gjennomføring og kostnad må kommenteres Investeringsprosjekter under beløpsgrensen for egne saker (5 mill.kr) avsluttes løpende og innarbeides i de ordinære rapporteringene. side 11 av 44

12 3.4.1 Investeringsprosjektene Justert budsjett Forbruk Ubrukt Budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Prosjekt tertial hittil ansvar Kommentar Startlån til videre utlån Helse og omsorg Som planlagt Ny ungdomsskole Hokksund Teknisk Som planlagt Salg av eiendom Teknisk Som planlagt Stedsutvikling i kommunen Samfunnsutvikling Som planlagt Miljørettet helsevern skoler/barnehager Teknisk Forsinket Påkostninger bygg Teknisk Merforbruk Bygningsmessig oppgradering rådhuset Teknisk Som planlagt Framtidens omsorgstjeneste Teknisk Som planlagt Grunnerverv Teknisk Som planlagt Investeringer i kirker Rådmann Som planlagt Årsbefaringer bygg Teknisk Som planlagt Utstyr Helse og Omsorg Helse og omsorg Som planlagt Under prosjektering Rådmann Som planlagt Energiøkonomisering komm.bygg Rådmann Forsinket IKT-investeringer i utstyr og programvare Service og fellestj. Som planlagt Reguleringsoppdrag - Loesmoev./Drammensv Samfunnsutvikling Forsinket Hokksund sentr - planfri jernbanekryssing Samfunnsutvikling Forsinket Utvikling og reguleringsprosjekter Samfunnsutvikling Som planlagt Utomhusarbeider Lerberg Teknisk Merforbruk SFO Skotselva Teknisk Som planlagt Oppgradering sentrumsområder Teknisk Som planlagt Bygdegata, Skotselv - parsell Teknisk Merforbruk Dalerveien g/s-vei og bussoppstilling Teknisk Som planlagt Oppgradering av bruer og veier Teknisk Som planlagt Vei og gatelys Teknisk Merforbruk Maskiner og utstyr - Vei og parkanlegg Teknisk Som planlagt Trafikksikkerhetstiltak Teknisk Som planlagt Semsmoveien g/s-vei Teknisk Avventes Kirkeveien - fortau Teknisk Som planlagt Lerberg - gangvei busslomme Teknisk Merforbruk Vestfossen park Teknisk Som planlagt Kryss Drammensveien - Støperigata Teknisk Forsinket Strømbo vannverk Teknisk Som planlagt Skotselv - Leveringssikkerhet vann Teknisk Som planlagt Burud avfallsplass Teknisk Som planlagt Maskiner og utstyr - vann og avløp Teknisk Som planlagt Ledninger og kummer vann og avløp Teknisk Som planlagt Verksveien VA Teknisk Som planlagt Vannlednin Kirkeveien Teknisk Som planlagt Overføringsledning Eikern vannverk Teknisk Avsluttes Utstyr barnehager og skoler Skole og barnehage Merforbruk Sum investeringer og utlån Prosjekt Ny ungdomsskole Hokksund Prosjektet forventes avsluttet før 2. tertial Forslag til finansiering fremmes ved avslutning av prosjektet. side 12 av 44

13 Budsjett Regnskap Vedtatt budsjett i perioden Regnskapsført Spillemidler -555 Ikke utbetalt Enovastøtte 677 Rest budsjett kunstnerisk utsmykning Sum Manglende finansiering pr Prosjekt 6107 Miljørettet helsevern skoler/barnehager Merforbruket på prosjektet er overført fra Kartleggingen er foretatt, men den politiske saken med prioriteringer er forsinket. Arbeidene blir ikke påbegynt før i Prosjekt 6131 Påkostninger bygg Merforbruket skyldes flere forhold og gjelder i hovedsak: o Utskifting av en vegg på grunn av stokkmaurangrep og nytt elektrisk anlegg på Sundhaugen. Tiltaket var ikke budsjettert og kostnadene beløper seg til 1,1 mill.kr. o Øvrig merforbruk fremkommer ved at prosjekter hadde finansiering i 2013, mens deler av gjennomføringen skjer i Prosjektene har ikke med seg finansiering, da den ble benyttet til andre, ikke budsjetterte tiltak i Rådmann foreslår å avvente finansiering til planlagte eiendomssalg er gjennomført. Prosjekt 6134 Bygningsmessig oppgradering rådhuset Formannskapssalen er oppgradert til fullverdig beredskapsrom. Prosjekt 6205 Fremtidens omsorgstjeneste Entreprenør Strøm og Gundersen vant konkurransen om utbygging av Eikertun. Grunnarbeidene starter i midten av juni. Midlertidig parkeringsplass er ferdig utført av O.K.Lie. Det arbeides nå med logistikk for transport under byggeperioden. Prosjektet er i rute. Prosjekt 6400 Grunnerverv Skal gjennomføres på Darbu, Semsmoveien og ved Skotselv skole. Prosjekt (tidl ) Under prosjektering - prosjektering av vann- og avløpsanlegg: o objekt Loesmoen - vann- og avløpsnett fase 2. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene igangsettes i løpet av o objekt Horgen vann- og avløpsnett. Forsinket. Forprosjektering og kartlegging er igangsatt. Prosjektet ledes av Nedre Eiker kommune. o objekt Lerberg vann- og avløpsnett. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene igangsettes i o objekt Semsveien vann- og avløpsnett. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene er i gang. På grunn av forsinkelser i VA-prosjektene foreslår rådmann å forskyve 25 mill.kr til 2015 og redusere årets låneopptak tilsvarende. side 13 av 44

14 - Miljørettet helsevern i budsjettet for 2013 ble det satt av en pott på 5 mill.kr til tiltak på skoler og barnehager etter kartlegging i henhold til regelverket. Kartleggingen ble forsinket og ved regnskapsavslutningen for 2013, PS 54/14, vedtatt ble 1,656 mill.kr benyttet til merforbruket på prosjekt Utomhusarbeider Lerberg. Nå foreslår rådmann å benytte resten av potten, 3,344 mill.kr til ny SFO-hytte og tilhørende arbeider på Ormåsen, PS 57/14, vedtatt Se omtale i prosjekt 6107 vedr. tiltak for miljørettet helsevern. - Igangsetting av prosjektet vedr. fjernvarme til rådhuset og NHUS fra renseanlegget er vedtatt i PS 69/13. Prosjektering pågår. Prosjekt Energiøkonomisering komm.bygg For de fleste bygg som omfattes av prosjektet er det kun små justeringer, ferdigbefaring og overtagelse som gjenstår nå i Unntaket er Eikertun, som har planlagt oppstart etter avsluttet fyringssesong våren/forsommer For å finansiere ny SFO-hytte m.m., jf. PS 57/14, vedtatt foreslår rådmann at størstedelen av energiøkonomiseringsprosjektet på Eikertun utsettes til Det vurderes også om det er hensiktsmessig å se energiøkonomisering i eksisterende bygg i sammenheng med utbyggingen og evnt. fjernvarmeutbyggingen på Eikertun. Øvrige bygg i prosjektet sluttføres. Rådmann forslår å omdisponere 2 mill.kr. Beløpet flyttes fra prosjekt Energiøkonomisering komm.bygg til nytt prosjekt SFO-hytte Ormåsen Prosjekt Utomhusarbeider Lerberg Gjennomført 2013: Etablering av parkeringsplass, gangvei mellom skolen og Falkhytta, varemottak, amfi, fjerning av ballbingen og etablering av 7-bane med kunstgress er gjennomført. Fjerning av ballbingen og oppsetting av lysmaster ble dyrere enn antatt. Overvannsystemet som er anlagt i området skal håndtere overvann fra både utomhusområdet, veganlegget og vannledning (drens- og spylevann). Kostnadene til overvannsystem for utomhusområdet og veganlegget dekkes over dette prosjektet, mens kostnadene knyttet til vannledning skal dekkes innenfor vannsektoren. Overvannsystemet ble mere omfattende enn først antatt uten at dette er medtatt i tidligere fordeling av kostnadene. Det foreslås derfor av merforbruket på kr belastes prosjekt Ledninger og kummer, objekt Oppsetting av lekeapparater og sanering av avløpsledninger i skolegården er ikke gjennomført og finansiering mangler. Det er inngått avtale med Hokksund Idrettslag om dugnad for å få ferdigstilt området. Forslag til finansiering foreslås når kostnadsoverslaget foreligger. Prosjekt SFO Skotselva. Prosjektet er i rute både tidsmessig og økonomisk. SFO blir ferdig til skolestart og kultursalen til generalforsamlingen for Ring of European Cities of Iron Works i begynnelsen av september. side 14 av 44

15 Prosjekt Bygdegata Skotselv parsell 1 Prosjektet har et økonomisk merforbruk. Merforbrukets størrelse antas å beløpe seg til rundt kr. Det er fortsatt uavklart hvorvidt det vil bli gitt økonomisk bidrag fra Øvre Eiker Energi AS til prosjektet. Det gjenstår noe arbeider før prosjektet er ferdigstilt. Oppdatert status og finansieringsbehov tas derfor opp igjen i 2. tertialrapportering. Prosjekt Oppgradering bruer/veier. Utbedring Nøsteelva gangbru er ytterligere forsinket grunnet kapasitetsproblemer i seksjonen. Anbud påregnes utsendt i Utbedring Drammensveien er igangsatt. Øvrige tiltak går som planlagt. Prosjekt Vei og gatelys Prosjektet omfatter oppgradering av veibelysning Hokksund sentrum samt utskifting i forbindelse med vei og GS-prosjekter. Planlegging av oppgradering Hokksund sentrum er igangsatt. Merforbuk fra tidligere prosjekter (Bingsveien) dekkes av posten. Arbeidene er beregnet ferdigstilt og finansiering foreslås i 2. tertial. Prosjekt Trafikksikkerhetstiltak Prosjektet omfatter bl. a G/S-vei Nyveien-Darbu stasjon med forutsetning om tilskudd fra Buskerudbyen, foreløpig er slikt tilskudd ikke gitt. Øvrige tiltak som planlagt. Prosjekt Semsmoveien g-/s- vei Gjelder beløp fra utbygger knyttet til krav ilagt ved regulering av området. Beløpet er innbetalt og reservert for senere bygging av gang- og sykkelvei. Prosjekt Lerberg gangvei busslomme Anlegget er ferdigstilt, det forventes et merforbruk. Dekning av merforbruk foreslås tatt i 2. tertial. Prosjekt Overføringsledning Eikeren vannverk Bakgrunn for prosjektet var Statens vegvesens planer om å gjennomføre forsterkningstiltak på fylkesveg 35. Vegvesenet har nå besluttet at man ikke skal gjennomføre disse tiltakene og nødvendigheten av å legge om overføringsledningen faller derfor bort. Seksjonen vil komme tilbake til saken dersom det på et senere tidspunkt vil være aktuelt med eller behov for tiltak med ledningen. Låneopptak vedtatt i PS 41/14, vedtatt , er ikke gjennomført og vedtaket foreslås reversert. Utgiftene som er påløpt på prosjektet forslås dekket fra prosjekt Ledninger og kummer vann og avløp. Prosjektet avsluttes. Prosjekt Utstyr barnehager og skoler Forbruket er knyttet til uteområdet på barnehagen på Eiker Kvikk. Rådmann foreslår å finansiere prosjektet fra investeringsfond fritt og avslutte prosjektet. side 15 av 44

16 3.4.2 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2A og 2B) Regnskapsskjema 2A: Forbruk Budsjett Just budsj Regnskap Tekst (alle beløp i tusen kr.) Ansvar 1. tertial Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B: Fordelt til investering: Rådmann, politisk og felles Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Teknisk Grunnskole og barnehage Kultur Helse og omsorg Sum investeringer På samme måte som driftsregnskapets B-skjema gjenspeiler nå investeringsregnskapets skjema 2B den nye organisasjonen med nye og færre seksjoner. Da budsjettet ble utarbeidet var det noe uklart hvordan mva-kompensasjonen i investeringsregnskapet skulle håndteres rent regnskapsteknisk. Regnskapsforskriftene sier nå at mva-kompensasjonen på kontonivå, regnskapsskjema 2A, skal føres og vises på en ny regnskapslinje Kompensasjon for merverdiavgift. Utgiftsføringen av merverdiavgiften er inkludert i linjen Investeringer i anleggsmidler. Inntekts- og utgiftsføring av mvakompensasjon ble i opprinnelig budsjett beregnet til 17,75 mill.kr. I tillegg til inntektsføringen på linjen Kompensasjon for merverdiavgift (i budsjettsaken lå denne linjen i Mottatte avdrag på utlån og refusjoner), ble kompensasjonen budsjettert som avsetninger og bruk av avsetninger. Det var teknikken som ble benyttet de årene mva-kompensasjonen fra investeringene ble inntektsført i driftsregnskapet med delvis overføring til investeringsregnskapet. Da disse føringene via fond ikke lenger er nødvendig foreslår rådmann at disse føringene fjernes/reverseres i budsjettet. På prosjektnivå føres mva-kompensasjon som utgift med tilsvarende inntekt. Det vil si at prosjektoversikten nå viser kostnad eks. mva. side 16 av 44

17 4. SEKSJONENES TILTAK OG ØKONOMI FOR 2014 Generell kommentar. Dette kapittelet gir en seksjonsvis rapportering. Strukturen i rapporteringen følger strukturen i budsjettdokumentet og vil for alle seksjoner rapporteres på økonomi og nærvær. Regnskapstransaksjonene kan inntreffe på et annet tidspunkt enn forventningen i budsjettet. Avvik budsjett-regnskap i tertialrapporten må derfor kombineres med mer inngående kjennskap til tallene. Rapporteringen har fokus på å vise forventet resultat pr Rådmann, politisk og fellesområdet Ansvaret omfatter rådmann og deler av rådmannens ledergruppe, politisk ledelse og alle politiske styrer, råd og utvalg, kjøp av tjenester fra og tilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV), Vestviken 110 IKS, Buskerud kommunerevisjon, Eiker Vekst AS, Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn. I tillegg omfatter ansvaret fellesområdet som består av pensjon/premieavvik, seniortiltak, inntektsføring av kalkulatoriske renter og avdrag fra VA Tiltak for 2014 Det er ikke utarbeidet spesielle tiltak for dette ansvaret Økonomi Ansvar 101 Rådmann Vedtatt budsjett Regnskap Justert budsjett Avvik Avvik i % (beløp i 1000 kr.) 2014 hittil hittil hittil hittil Utgifter ,5 % Inntekter ,5 % Netto driftsutgifter ,1 % Lønnsutgiftene er endret som følge av konstituering av ny rådmann. Ansvarsområdet har en budsjettert generell innsparing på 0,6 mill.kr. Det vesentligste av utgiftene er faste utgifter, men både på politisk og rådmannsnivå er fokuset høyt på å holde de variable kostnadene så lave som mulig. Hovedutfordringen er likevel at fordelingsnøkkelen i DRBV er foreslått endret i Kommunestyret behandler forslag til ny fordelingsnøkkel i samme møte som denne rapporten. Representantskapets forslag til endringer medfører kr mer i driftstilskudd enn budsjettert. Beløpet fremkommer som følge av: - DRBV s totale driftsramme er økt utover deflator - I følge selskapsavtalen skulle fordelingsnøkkelen revideres i Revisjonen har medført en større andel enn tidligere for Øvre Eiker. side 17 av 44

18 Følgende tiltak er planlagt for å holde budsjettrammen i 2014 (i tusen kr) Rådmannens forslag Vedtatt PS 158/13 Status 1. tertial Utgifter til politiske møter reduseres Reduksjon av en møterunde Matservering på politiske møter reduseres 0-50 OK Generell innsparing hos Rådmannens område Ikke i rute Sum Prognose per : Uten tilleggsbevilgning for DRBV må ansvarsområdet melde om et merforbruk på 3,5 mill.kr Nærvær År Tertial ,8 % 4.2 Service og fellestjenester Ansvar 11 kan kategoriseres som støtte i organisasjonen og består av Servicesenter, arkiv, personal, IKT, økonomi, innkjøp, politisk sekretariat, informasjon og skatteoppkrever Tiltak for 2014 Med utgangspunkt i kommunens satsingsområder og mål i kapittel 2, har seksjonen satt ned følgende tiltak for 2014: 1. Tiltak igangsettes (mål 2.7.1): - For gjennomgang av arbeidsgiverpolitikken (AGP) i ny organisering. - For å opprettholde et bredt spekter av aktiviteter for de ansatte. - For gjennomføring av relevant opplæring til ledere innenfor HR-området. 2. Partsamarbeidet justeres etter resultatene av gjennomført evaluering. Det vurderes å gjennomføre en brukerundersøkelse på tilfredshet blant innbyggerne. (mål 2.7.2). 3. Tiltak igangsettes (mål 2.7.3): - For å videreutvikle ny hjemmeside og nytt intranett - For å bedre sikkerheten innenfor IKT - For å effektivisere utnyttelsen av dataverktøy 4. Informasjonsarbeid rettet mot arbeidsgivere vedr. skatt og arbeidsgiveravgift (mål 2.6) Rapportering: Tiltakene gjennomføres som planlagt. side 18 av 44

19 4.2.2 Økonomi Vedtatt budsjett Regnskap Justert budsjett Avvik Avvik i % (beløp i 1000 kr.) 2014 hittil hittil hittil hittil Utgifter ,5 % Inntekter ,2 % Netto driftsutgifter ,4 % Jf. PS 43/12 IKT i skole, vedtatt 18.april 2012 ble IKT-avdelingen styrket med en ny stilling fra Helårseffekten av denne stillingen skulle finansieres i budsjettet for 2014, men falt dessverre ut i budsjettarbeidet. Vi har løst den økonomiske utfordringen ved ikke å erstatte en ledig stilling som oppstår etter at en medarbeider sluttet i mai. Dette kan forsvares med færre henvendelser til helpdesk. IKT-avdelingen har behov for å aktivere stillingen på et senere tidspunkt, men da med en annen type kompetanse. IKT-avdelingen får tildelt en lærling fra medio august. Dette bidrar til å styrke bemanningen på helpdesk. Vi forventer derfor at lønnsbudsjettet for IKT 2014 går i balanse. Prognose pr er et merforbruk på totalt kr. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til driftsavtaler. Seksjonen er i gang med å se på ulike tiltak for å sikre bedre effektivitet, nødvendig kunnskap og lavere kostnader i hele organisasjonen: Lederopplæring for tjenesteledere, organisering av beredskap, tjenesteleveranse ut i organisasjonen, innkjøpsavtaler etc. Dette er tiltak som ikke fører til vesentlig innsparing i seksjonen, men for kommunen som helhet. Følgende tiltak er planlagt for å holde budsjettrammen i 2014 (i tusen kr) Rådmannens forslag Vedtatt PS 158/13 Status 1. tertial Fjerne ikke lovfestede forsikringer for ansatte ok Ansattdag i 2014 gjennomføres ikke ok Effektivisering, hovedsakelig ved god utnyttelse av dataverktøy Under arbeid Innsparingskrav Under arbeid Sum Prognose per : Vi ser at det er vanskelig å gjøre noe med merforbruket på IKT. De øvrige avdelingene ligger an til å holde budsjettet. Vi har stort fokus på å redusere utgifter, men må nå melde et merforbruk på kr Nærvær År Tertial % Seksjonen har opprettet ny LMU gruppe. side 19 av 44

20 4.3 Samfunnsutvikling Ansvarsgruppen omfatter: Forebyggende helsearbeid, legetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, fengselshelsetjenesten, fiske- og viltforvaltning, annen forvaltning av natur og miljø, næringsutvikling, landbruksforvaltning, kommuneskogen, stedsutvikling, fysisk planlegging og overordnet planlegging, kommuneadvokatkontor, geodata og byggesak. Seksjon samfunnsutvikling ble etablert med en felles organisering av Plan-, ressursog næringsseksjonen og de to avdelingene Geodata og Byggesak fra Bygningsseksjonen Tiltak i 2014 Med utgangspunkt i satsingsområder og mål i kapittel 2 har seksjonen prioritert følgende større tiltak i 2014: 1. Tilrettelegge for forhandlinger om Buskerudbypakke II. (2.1.1) 2. Delta i videreutvikling av samarbeidet i Buskerudbyen. (2.1.1) 3. Legge til rette for politisk prosess og avklaring om regionalt samarbeid, funksjonsdeling og premisser for framtidig kommunestruktur. (2.1.1 og 2.1.2) 4. Bidra til positive ringvirkninger av aktiviteter i Ring of Iron Cities. (2.1.3) 5. Rullere kommuneplan for Øvre Eiker (2.2.1) 6. Stedsutviklingsprosjektet på Fiskum følges opp i nært samarbeid med Grendeutvalget og frivillige krefter. (2.2.1.) 7. Bidra i revisjon av ROS analyse (2.2.1) 8. Sluttføre Sentrumsplan for Hokksund. (2.2.2) 9. Gjennomføre prosjektet Sentrumsplan for Vestfossen. (2.2.2) 10. Tydeliggjøre barne- og ungdomsprofil i virksomheten til Aktiv Eiker (2.3.1) 11. Innrette kommunehelsetjenesten slik at det ivaretar mål for Samhandlingsreformen. (2.4.1) 12. Tilrettelegge for god samhandling og Sammen med prosjekter med by- og grendeutvalg andre frivillige krefter. (2.4.2/2.7.2) 13. Fullføre Folkehelseplanen og iverksette vedtatt handlingsprogram. (2.4.3) 14. Utnytte mulighetene til bygging av infrastruktur gjennom belønningsordningen, med spesiell vekt på tiltak som bidrar til økt gange og sykkelbruk og tilrettelegging for kollektivtransport. (2.5.1) 15. Fremme utbygging av løsninger for klimavennlig, fornybar energi i utbyggingsområder. (2.5.2). 16. Stimulere aktiviteten med etablering og stell av ungskog for å opprettholde skogens evne til å binde CO2 og for å produsere klimavennlig råstoff. (2.5.2). 17. Klargjøre forvaltningsplan og tiltaksprogram for våre vassdrag i henhold til vannmiljøforskriften (2.5.3) 18. Opprettholde innsats for å forebygge forsøpling og rydde opp i deponier (2.5.3) 19. Gi prioritet til tiltak i oppfølging av næringsplanen i henhold til vedtak i styringsgruppa. (2.6) 20. Frister for byggesaksbehandling holdes. (Mål ) 21. Digitalt planarkiv ferdigstilles 22. Selvkostprinsippet gjennomgås for byggesak og geodata Rapportering: Det meldes ikke avvik fra planlagt framdrift i tiltakene. side 20 av 44

RAPPORT 2. TERTIAL 2014

RAPPORT 2. TERTIAL 2014 RAPPORT 2. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...4 3.1 Innledning... 4 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 4 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Representant fra ROM Eiendom vil ved møtets start ha en orientering om prosjekter Hokksund.

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Representant fra ROM Eiendom vil ved møtets start ha en orientering om prosjekter Hokksund. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 11:30 Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Representant fra ROM Eiendom vil ved møtets start ha en orientering

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Jørgen Firing

Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2016/4910-35535/2016 Arkiv: 145 Økonomiplan 2017-2020 med satsingsområder og årlige mål for 2017. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse 31.10.2016 Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Program: 09:00 Møtestart 10:30 Lunch 11:00 Avreise for åpning av

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Møteinnkalling. Ordføreren oversender sakene f.o.m. nr. 126/14 t.o.m. nr. 141/14 til behandling. ORDFØREREN I ØVRE EIKER, 17.

Møteinnkalling. Ordføreren oversender sakene f.o.m. nr. 126/14 t.o.m. nr. 141/14 til behandling. ORDFØREREN I ØVRE EIKER, 17. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer