RAPPORT 1. TERTIAL 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 1. TERTIAL 2014"

Transkript

1 RAPPORT 1. TERTIAL 2014

2 INNHOLD 1. INNLEDNING SATSINGSOMRÅDER ØKONOMI SAMLET Innledning Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen Driftsregnskapet Investeringsregnskapet SEKSJONENES TILTAK OG ØKONOMI FOR Rådmann, politisk og fellesområdet Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Teknisk Skole Barnehage Kultur Helse og omsorg VEDLEGG 1 Kapittel 2 i SATSINGSOMRÅDER Regional drivkraft By- og stedsutvikling Levekår og livskraft Miljø, klima og energi Næringsliv, sysselsetting og kompetanseutvikling Omdømme og attraktivitet VEDLEGG 2 Rapportering i henhold til finansreglementet side 2 av 44

3 1. INNLEDNING Budsjett- og rapporteringsdokumentene er bygget over samme lest. Sammenhengen mellom satsingsområdene i kommuneplanen og målene for 2014 er beskrevet i kapittel 2. Ved budsjett og årsrapportering er kapittel 2 sentralt, men tertialrapportene tar kun for seg avvik i planlagte tiltak og avvik i økonomi i kapittel 3 Økonomi samlet og kapittel 4 Seksjonene. I tillegg omtales også nærværet hvert tertial. Bortfall av mva-kompensasjon fra investering, økte pensjonskostnader, økt rente- og avdragsbelastning gir også i 2014 store utfordringer i driftsregnskapet. Forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) reduserer skatteanslaget og til sammen gir dette en strammere økonomi enn noen gang. Det er stort fokus på omstilling og effektivisering i organisasjonen. Til tross for dette må rådmann på nåværende tidspunkt melde om et forventet merforbruk i 2014 på 8,8 mill.kr. Prognosen fremkommer med bakgrunn av disse forholdene: - 2,7 mill.kr - redusert skatt og inntektsutjevning ny beregning i RNB - 3,3 mill.kr - økt andel til Drammensregionens brannvesen (DRBV) - 6 mill.kr - merforbruket skyldes økt tilskudd til private barnehager, trekk i rammetilskuddet på grunn av forventet redusert behov for barnehageplasser, en forventning som ikke er reell og usikkerhet knyttet til fakturering mellom kommunene for barnehageplasser - 3,6 mill.kr - merforbruk Helse- og omsorg - 0,8 mill.kr - merforbruk på IKT, hovedsakelig på grunn av økning i driftsavtaler - 2,5 mill.kr - økte renteinntekter og utbytte - 2 mill.kr - reduserte renteutgifter - 2 mill.kr - økt flyktninge-/integreringstilskudd Endringene i RNB beskrevet ovenfor er regjeringens forslag. RNB blir vedtatt etter at tertialrapporten er utarbeidet. I tillegg er pensjonskostnadene og størrelsen på premieavviket mer usikker i 2014 enn tidligere år på grunn av endret pensjonsleverandør. Prognose for 2014 fra ny leverandør skal være tilgjengelig før avslutning av 2. tertial. Rådmann vil presisere at selv om seksjonene nå melder om et merforbruk, har hele organisasjonen et klart mål om at budsjettrammene skal overholdes pr De fleste investeringsprosjektene rapporteres å gå som planlagt. Nybygget på Eikertun har byggestart i løpet av sommeren og skolene i Skotselv og Ormåsen får begge nye SFO-lokaler i løpet av året. I investeringsregnskapet skal det i løpet av året finansieres: - sluttoppgjør på Nye Hokksund ungdomsskole (NHUS) - merforbruk hovedsakelig etter ulike pålegg knyttet til bygningsoppgraderinger - fullfinansiering av ny SFO-hytte i Ormåsen - egenkapitaltilskudd KLP side 3 av 44

4 2. SATSINGSOMRÅDER Kapittel 2 følger som vedlegg 1 til rapporten fordi det kun skal rapporteres på målene ved årsslutt. Eneste unntaket er felles nærværsarbeid som er knyttet til punkt 2.7, mål 1: Hele organisasjonen hadde en samlet nærværsprosent på 90,9 % i 1. tertial. Dette er en nedgang i nærværet på 0,5 prosentpoeng fra 1. tertial Øvre Eiker kommune er en IA bedrift, og har satt følgende mål for IA arbeidet: Vi skal ha et jobbnærvær på 94 % innen Våre medarbeidere skal oppleve at hvis deres funksjons/arbeidsevne blir redusert, skal de få god oppfølging og tilrettelegging, slik at de kan være i jobb til tross for sykdom og helseutfordringer. Gjennom å ha en god arbeidsgiverpolitikk, ønsker vi å beholde verdifull arbeidskraft, kompetanse og erfaring. Vi har følgende aktiviteter i gang innenfor område nærvær: Sykle til jobben aksjonen 2014 Tiltak: Trygge og sikre arbeidsplasser for gravide. Vil du værra med så bli med tiltak for medarbeidere med diagnosen muskel- og skjelett plager. Prøve ut og gjennomføre fleksibel arbeidstidsordning ved en avdeling i Helse & Omsorg. Tilbud om gratis spinning Gratis bruk av svømmehallene i Hokksund og Vestfossen for medarbeidere i ØEK. Arbeidsmiljøprosesser Personalavdelingen i samarbeid med BHT og hovedverneombudet, besøker tjenestesteder med høyt sykefravær. Opplæring i HMS/Qm+ for tjenesteledere, avdelingsledere og nøkkelpersoner i Helseog omsorgsseksjonen. side 4 av 44

5 3. ØKONOMI SAMLET 3.1 Innledning Dette kapittelet konsentrerer seg i hovedsak om fellesinntekter og fellesutgifter i driftsregnskapets regnskapsskjema 1A. Kommentarene vedrørende økonomi på den enkelte seksjon/ansvar ligger i kapittel 4. Kolonnen forventet årsavvik i driftsregnskapet viser en realistisk vurdering pr. d.d. På grunn av usikkerheten som alltid er i en prognose, kan forslag til budsjettendringer likevel avvike fra forventet årsavvik. Det er kun de regnskapslinjene med forventede endringer eller avvik som omtales i tertialrapporten. Investeringsprosjektene omtales også i dette kapittelet punkt Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015 Gangen i regjeringens informasjon vedrørende kommuneøkonomien: - Forslag til statsbudsjett legges frem i begynnelsen av oktober. Budsjettet inneholder en status og nye anslag på inntekter og kostnader for inneværende år i tillegg til budsjett for kommende år - Revidert nasjonalbudsjett (RNB) legges frem i mai og beskriver endringer i forutsetninger fra statsbudsjettet for inneværende år - Sammen med RNB legges kommuneproposisjonen for kommende år frem. Kommuneproposisjonen beskriver vekstanslag og vesentlige endringer i oppgaver og økonomi for neste år. Økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2014 Tekst Kommune Statsbudsjett RNB 2014 prp Anslag skatteinntekter ,2 mrd.kr 130 mrd.kr kommunesektoren Deflator ,1 % 3,0 % Beregnet kostnadsvekst demografisk 3,3 mrd.kr* 2,8 mrd.kr 2,8 mrd.kr utvikling Realvekst i kommunenes samlede 6-6,5 mrd.kr 5,4 mrd.kr** 5 mrd.kr inntekter Vekst i frie inntekter 4-4,5 mrd.kr 3,6 mrd.kr** 3,2 mrd.kr *) Beregnet av det tekniske beregningsutvalget i februar 2013 **) Målt fra anslag regnskap 2013, beregnet høsten 2013 Endringene begrunnes i hovedsak med lav befolkningsvekst i 2013 som reduserer skatteinntekter og utgiftsbehovet i side 5 av 44

6 Nedenfor gjengis utdrag fra informasjonsbrev fra fylkesmannen datert 20.mai Brevet som også omhandler kommuneproposisjonen for 2015 ligger som vedlegg i saksdokumentene. Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i det økonomiske opplegget Deflator I statsbudsjettet for 2013 ble kommunesektoren kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 %, som bl.a. bygde på et lønnsvekstanslag på 3,5 % i I RNB 2014 anslås deflator til 3,0 %. Lønnsvekstanslaget (gjennomsnitt for alle sektorer) er nedjustert til 3,3 % basert på ferdig forhandlede lønnsoppgjør. Skatteinntekter Skatteanslaget for kommunene er nedjustert med om lag 972 mill. kr fra nivået i statsbudsjettet. Det betyr at påregnet skattevekst i år foreløpig reduseres fra 3,7 % til i underkant av 3,0 % i revidert nasjonalbudsjett. Skattereduksjonen for kommunene i år i forhold til nivået i statsbudsjettet skyldes følgende: videreføring av redusert skatteinngang for 2013 (om lag 412 mill. kr) fra det skattenivået som var lagt til grunn for 2013 i statsbudsjettet og ytterligere reduksjon i år som følge av svak skatteinngang i begynnelsen av året og lavere påregnet lønnsvekst (om lag 560 mill. kr). Det knyttes usikkerhet til om lavere lønnsvekst er realistisk. Dersom prognosene slår til i forhold til skatt, lønnsvekst og befolkningsvekst, vil handlingsrommet for kommunene være tilnærmet uendret i forhold til statsbudsjettet. Utleieboliger Tilsagnsrammen for tilskuddet til utleieboliger foreslås styrket med 222,2 mill. kr i 2014 (bevilgningen økes med 100 mill. kr). Dette gir grunnlag for ytterligere utleieboliger og flyktninger vil være en viktig målgruppe slutt på utdrag fra brev fra fylkesmannen Endringene i RNB 2014 er beregnet å ha følgende virkning for Øvre Eiker kommune: Endringer 1000 kr Anslag skatteinntekter redusert Anslag inntektsutjevning redusert 66 Reduksjon deflator reduserte utgifter I Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett var deflator beregnet til 3 %. I vedtatt statsbudsjett var deflator økt til 3,1 % og Øvre Eiker kommune ble derfor tilført 1,096 mill.kr. I tabellen ovenfor er samme beløp benyttet som en forventning om reduserte utgifter. Rådmann registrerer at deflator nok en gang foreslås redusert med begrunnelse i lavere side 6 av 44

7 lønnsvekst enn antatt på et tidspunkt der lønnsoppgjøret ikke er ferdigforhandlet. Forrige gang det skjedde ble ikke antagelsen innfridd. I statsbudsjettet ble Øvre Eiker trukket 1,1 mill.kr i rammetilskuddet fordi økning i kontantstøtten ble beregnet å medføre at færre barn søkte barnehageplass. Det har ikke vært tilfelle i Øvre Eiker eller i de fleste andre kommuner. Likevel har ikke kommunene fått tilbakeført trekket. Kommuneproposisjonen for 2015 er omtalt i fylkesmannens informasjonsbrev. Rådmann kommer tilbake til dette i forbindelse med budsjettarbeidet for Driftsregnskapet Driftsregnskap (regnskapsskjema 1A og 1B) Oppr. Vedtatt Foreslåtte Justert vedtatt årsbudsjett Pr. 1. tertial 2014 Forventet endringer årsbudsjett Regnskap årsbudsjett m/endring årsavvik 1. tertial m/endr Tekst (alle beløp i tusen kr.) Regnskap Budsjett Avvik Frie disponible inntekter Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd fra staten Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på investeringslån Netto finansutgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidl års regnsk.messig merf Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Til finansiering av investeringer Til fordeling drift Fordelt til drift Merforbruk/ mindreforbruk Oppr. Vedtatt Foreslåtte Justert vedtatt årsbudsjett Pr. 1. tertial 2014 Forventet endringer årsbudsjett Regnskap årsbudsjett m/endring årsavvik 1. tertial m/endr Tekst (alle beløp i tusen kr.) Regnskap Budsjett Avvik Fordelt til drift på ansvar 10 Rådmann, politisk og fellesområdet Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Teknisk Grunnskole Barnehage Kultur Helse og omsorg Sum drift på ansvar side 7 av 44

8 I kapittel 4 blir drift pr seksjon/ansvar kommentert. Pensjonskostnader og premieavvik ligger budsjettmessig i seksjon for Rådmann, politisk og fellesområdet. Pensjonskostnadene er vesentlige for kommuneøkonomien og omtales her i kapittel 3. Avvik mellom regnskap og periodisert budsjett i 1. tertial kan ha mange årsaker. Administrasjonen foretar en vurdering av periodiseringen/fordelingen av budsjettet gjennom året når detaljbudsjettet legges. Periodiseringen foretas i stor grad på grunnlag av fjorårets belastning på de enkelte konti i regnskapet. Likevel skjer det alltid forskyvninger mellom forventningene og når utgiftene faktisk påløper. Det kan medføre til dels store avvik i tertialene uten at det får konsekvenser for resultatet pr Rådmann har valgt ikke å bruke administrative ressurser på å foreta hyppige budsjettendringer for å kunne lese eksakte resultater for hver periode. Det betyr at økonomiansvarlige rundt i organisasjonen kjenner detaljene og kan rapportere på forventet resultat pr Rådmann, politisk og fellesområdet Endringer i prognosen for pensjonskostnader og premieavvik er en del av fellesområdet. De siste årene har prognosene fra pensjonskassene vært gode og det har vært små avvik ved årsslutt. Fra byttet Øvre Eiker kommune fra Storebrand til KLP som pensjonsleverandør. Budsjettet for 2014 er bygget på prognose fra Storebrand. Det er knyttet usikkerhet til om flyttingen med den kvalitetssikringen av bestanden som er gjennomført har medført vesentlige endringer. Rådmann har så langt ingen signaler på at det er avdekket vesentlige feil, men sluttoppgjøret er ikke foretatt enda. Prognosen fra KLP vil ikke foreligge før til 2. tertial Prognose pr : I driftsregnskapet ovenfor viser kolonne forventet årsavvik et merforbruk (underskudd) på 8,8 mill.kr. Forventede avvik er realistisk vurdert. Rådmann er ikke fornøyd med å måtte melde om mulige avvik i seksjonene og vil presisere at det selvfølgelig jobbes iherdig for å nå budsjettbalanse i alle seksjoner. Økonomien pr seksjon omtales i kapittel 4. rådmannen gir her kun et lite innblikk i årsakene til forventet merforbruk: - 10 Rådmann, politisk og fellesområdet Økt andel i Drammensregionens brannvesen - 11 Service og fellestjenester skyldes i hovedsak økte kostnader til driftsavtaler for IKT-systemene - 30 Barnehage Økte kostnader bl.a. til pensjon, gir økte tilskudd til private barnehager, redusert rammetilskudd som følge av forventet redusert etterspørsel etter plasser - 50 Helse og omsorg økt etterspørsel og utfordring i forhold til gjennomføring av enkelte planlagte tiltak I PS 4/14, vedtatt , ble 1,1 mill.kr avsatt til fond. Beløpet ble tilført kommunen i vedtatt statsbudsjett som følge av nye beregninger og forventet høyere prisstigning. Beløpet er medregnet i forventet årsavvik. Til tross for at rådmann forventer avvik fra vedtatt budsjett foreslås det ingen budsjettendringer nå. Det er tidlig på året og endringene i RNB er ikke vedtatt når tertialrapporten sendes fra rådmann. Det foreslås å fremme budsjettendringer først ved 2. side 8 av 44

9 tertial. Hele organisasjonen har stort fokus på den vanskelige økonomiske situasjonen og rådmannen vil gjennom ulike prosjekter, bl.a. prosjekt for vurdering av stillinger søke å finne nye løsninger for å redusere kostnadene Frie disponible inntekter Skatt og rammetilskudd I vedtatt budsjett er KRDs beregning av skatt og rammetilskudd i statsbudsjettet lagt til grunn. Sum skatt og rammetilskudd for kommunen er beregnet til 831,7 mill.kr og av dette er 397,3 mill.kr rammetilskudd. Anslaget på skatteinntektene beregnet til 406,6 mill.kr og inntektsutjevning (bokføres sammen med rammetilskuddet) med 27,8 mill.kr. For kommunene totalt viser skatteinngangen en total økning fra 2013 på 2,4 % i perioden. For samme periode har Øvre Eiker en økning i skatteinntektene på 0,2 %. Skatt og inntektsutjevning til sammen øker med 2 %. Skatteinngangen pr innbygger i Øvre Eiker utgjør 85,2 % (86,8 % i 2013) av landsgjennomsnittet. Skatt og inntektsutjevning til sammen utgjør 94,4 % (94,5 % I 2013) av landsgjennomsnittet. Dette er blant de aller laveste resultatene i Buskerud. Lavere vekst i innbyggertallet i 2013 gir lav vekst i skatteinntektene i Øvre Eiker startet året med forholdsvis god skatteinngang, men tendensen med lavere inntekter enn forventet har forsterket seg kraftig helt på slutten av perioden. Regnskapsførte skatteinntekter er 1,7 mill.kr under periodisert budsjett. Regnskapsført inntektsutjevning som rapporteres sammen med rammetilskuddet, ligger 2,5 mill.kr under budsjett. Netto utgjør dette reduserte inntekter på 4,2 mill.kr under budsjett pr. 1. tertial. Det er viktig å være klar over at periodiseringen i budsjettet bygger på hvordan skatt og inntektsutjevning ble betalt og inntektsført i Det er ingen automatikk i at inntektene kommer forholdsvis likt i 2014, slik at periodisert budsjett kan være befengt med stor usikkerhet. Men trenden er som for landet for øvrig. For første gang siden 2005 beregner RNB en reduksjon i skatteanslaget i forhold til beregningene i vedtatt statsbudsjett desember For landet totalt er skatteanslaget nedjustert med 1,2 mrd.kr. For Øvre Eiker beregner RNB en reduksjon i skatteinntektene på 2,7 mill.kr og en reduksjon i inntektsutjevningen på kr. Beregningene i RNB viser at manglende skatteinntekter kan bli meget utfordrende for kommunene i Andre generelle statstilskudd Beregningene av kompensasjonsordningene for skole- og omsorgsbygg og integreringstilskudd viser avvik pr 1. tertial, men forventes å komme på budsjettert nivå i løpet av året. Nye beregninger gir økt flyktningetilskudd på ca. 2 mill.kr. Tilskuddet er avhengig av at planlagte bosettinger gjennomføres Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Det er forventet at renteinntektene øker med 1 mill.kr og styret i Øvre Eiker Energi har foreslått et utbytte som ligger 1,5 mill.kr over budsjett. side 9 av 44

10 Langsiktige plasseringer satt inn i aktiv forvaltning har hatt en noe bedre god utvikling enn budsjettert. Renteutgifter For å ivareta Finansreglementets krav om at minimum 1/3 av låneporteføljen knyttet til investeringer skal ha fast rente er det inngått 4 rentebytteavtaler. Fastrenteandelen utgjør pr %. Gjennomsnittlig fastrente er på 3,85 %. For den delen av låneporteføljen som ikke er bundet opp mot rentebytteavtaler er det i budsjettet beregnet 3 % rente. Faktiske renter har ligget lavere i 1. tertial og det forventes at renteutgiftene vil ligge ca. 2 mill.kr under budsjett for Avdrag på investeringslån Det er vedtatt at lån til investeringer skal avdras med et beløp lik avskrivninger. Avskrivninger for 2014 beregnes og presenteres i rapport for 2. tertial Lønnskostnader samlet Lønnskostnadene utgjør mellom 60 og 65 % av sum driftsutgifter. Det er derfor viktig å analysere lønnskostnadene mot budsjett. Så langt viser regnskapet et merforbruk på lønn og lønnsrefusjoner på 0,6 mill.kr eller 0,9 %. Diagrammet viser regnskap og budsjett for lønn og lønnsrefusjoner samlet. Ved periodisering av lønnsbudsjettet tas det hensyn til kjente ekstrakostnader r ved f.eks. ferieavvikling. På grunn av sykefravær og vikarbruk vil aldri periodiseringen av budsjettet stemme helt med regnskapet. I tillegg vet vi at enkelte seksjoner har innsparingstiltak på lønnsutgifter som først vil tre i kraft senere på året. Samtidig er det noen skoler som får økte lønnsutgifter på høsten som følge av økt elevtall Rapportering i henhold til finansreglementet Punkt 1.6 i reglementet for finansforvaltningen angir hva rapporteringen for aktiva og passiva skal inneholde. Rapporteringen porteringen ligger som vedlegg 2 i tertialrapporten. side 10 av 44

11 3.4 Investeringsregnskapet Budsjetteringsrutine for investeringsprosjekter Midler til prosjektering og forundersøkelser budsjetteres i hovedsak på prosjekt Under prosjektering. Når prosjektet kan legge frem et godt anslag flyttes det ut til et eget prosjekt og endelig bevilgning foreslås. På denne måten vedtas prosjektene først når reelle kostnadsoverslag er utarbeidet. Generelt Nedenfor vises en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter. Flere prosjekter er overført fra tidligere år og kommunestyrets vedtak i PS 54/14 vedtatt 21.mai 2014 er innarbeidet i kolonnen budsjett totalt. Det er lagt inn et sett med standardkommentarer slik at den enkelte budsjettansvarlige ikke trenger å bruke mye tid på å kommentere det som går som planlagt. Det som ikke går som planlagt krever tilleggskommentarer og systematikken er vist nedenfor: Som planlagt: Avsluttes: Forsinket: Avventes: Merforbruk: Ikke som planlagt: Intet å rapportere utover planlagt fremdrift ingen kommentarer Prosjektet er ferdig og bruk av ubenyttede midler eller manglende finansiering foreslås kan kommenteres Gjennomføring er forsinket, men ikke andre endringer kan kommenteres Prosjektet står stille i påvente av andre avklaringer kan kommenteres Gjennomføring går som planlagt, men med forventet merforbruk som krever ny finansiering må kommenteres Prosjektet må vurderes på nytt med hensyn til gjennomføring og kostnad må kommenteres Investeringsprosjekter under beløpsgrensen for egne saker (5 mill.kr) avsluttes løpende og innarbeides i de ordinære rapporteringene. side 11 av 44

12 3.4.1 Investeringsprosjektene Justert budsjett Forbruk Ubrukt Budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Prosjekt tertial hittil ansvar Kommentar Startlån til videre utlån Helse og omsorg Som planlagt Ny ungdomsskole Hokksund Teknisk Som planlagt Salg av eiendom Teknisk Som planlagt Stedsutvikling i kommunen Samfunnsutvikling Som planlagt Miljørettet helsevern skoler/barnehager Teknisk Forsinket Påkostninger bygg Teknisk Merforbruk Bygningsmessig oppgradering rådhuset Teknisk Som planlagt Framtidens omsorgstjeneste Teknisk Som planlagt Grunnerverv Teknisk Som planlagt Investeringer i kirker Rådmann Som planlagt Årsbefaringer bygg Teknisk Som planlagt Utstyr Helse og Omsorg Helse og omsorg Som planlagt Under prosjektering Rådmann Som planlagt Energiøkonomisering komm.bygg Rådmann Forsinket IKT-investeringer i utstyr og programvare Service og fellestj. Som planlagt Reguleringsoppdrag - Loesmoev./Drammensv Samfunnsutvikling Forsinket Hokksund sentr - planfri jernbanekryssing Samfunnsutvikling Forsinket Utvikling og reguleringsprosjekter Samfunnsutvikling Som planlagt Utomhusarbeider Lerberg Teknisk Merforbruk SFO Skotselva Teknisk Som planlagt Oppgradering sentrumsområder Teknisk Som planlagt Bygdegata, Skotselv - parsell Teknisk Merforbruk Dalerveien g/s-vei og bussoppstilling Teknisk Som planlagt Oppgradering av bruer og veier Teknisk Som planlagt Vei og gatelys Teknisk Merforbruk Maskiner og utstyr - Vei og parkanlegg Teknisk Som planlagt Trafikksikkerhetstiltak Teknisk Som planlagt Semsmoveien g/s-vei Teknisk Avventes Kirkeveien - fortau Teknisk Som planlagt Lerberg - gangvei busslomme Teknisk Merforbruk Vestfossen park Teknisk Som planlagt Kryss Drammensveien - Støperigata Teknisk Forsinket Strømbo vannverk Teknisk Som planlagt Skotselv - Leveringssikkerhet vann Teknisk Som planlagt Burud avfallsplass Teknisk Som planlagt Maskiner og utstyr - vann og avløp Teknisk Som planlagt Ledninger og kummer vann og avløp Teknisk Som planlagt Verksveien VA Teknisk Som planlagt Vannlednin Kirkeveien Teknisk Som planlagt Overføringsledning Eikern vannverk Teknisk Avsluttes Utstyr barnehager og skoler Skole og barnehage Merforbruk Sum investeringer og utlån Prosjekt Ny ungdomsskole Hokksund Prosjektet forventes avsluttet før 2. tertial Forslag til finansiering fremmes ved avslutning av prosjektet. side 12 av 44

13 Budsjett Regnskap Vedtatt budsjett i perioden Regnskapsført Spillemidler -555 Ikke utbetalt Enovastøtte 677 Rest budsjett kunstnerisk utsmykning Sum Manglende finansiering pr Prosjekt 6107 Miljørettet helsevern skoler/barnehager Merforbruket på prosjektet er overført fra Kartleggingen er foretatt, men den politiske saken med prioriteringer er forsinket. Arbeidene blir ikke påbegynt før i Prosjekt 6131 Påkostninger bygg Merforbruket skyldes flere forhold og gjelder i hovedsak: o Utskifting av en vegg på grunn av stokkmaurangrep og nytt elektrisk anlegg på Sundhaugen. Tiltaket var ikke budsjettert og kostnadene beløper seg til 1,1 mill.kr. o Øvrig merforbruk fremkommer ved at prosjekter hadde finansiering i 2013, mens deler av gjennomføringen skjer i Prosjektene har ikke med seg finansiering, da den ble benyttet til andre, ikke budsjetterte tiltak i Rådmann foreslår å avvente finansiering til planlagte eiendomssalg er gjennomført. Prosjekt 6134 Bygningsmessig oppgradering rådhuset Formannskapssalen er oppgradert til fullverdig beredskapsrom. Prosjekt 6205 Fremtidens omsorgstjeneste Entreprenør Strøm og Gundersen vant konkurransen om utbygging av Eikertun. Grunnarbeidene starter i midten av juni. Midlertidig parkeringsplass er ferdig utført av O.K.Lie. Det arbeides nå med logistikk for transport under byggeperioden. Prosjektet er i rute. Prosjekt 6400 Grunnerverv Skal gjennomføres på Darbu, Semsmoveien og ved Skotselv skole. Prosjekt (tidl ) Under prosjektering - prosjektering av vann- og avløpsanlegg: o objekt Loesmoen - vann- og avløpsnett fase 2. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene igangsettes i løpet av o objekt Horgen vann- og avløpsnett. Forsinket. Forprosjektering og kartlegging er igangsatt. Prosjektet ledes av Nedre Eiker kommune. o objekt Lerberg vann- og avløpsnett. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene igangsettes i o objekt Semsveien vann- og avløpsnett. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene er i gang. På grunn av forsinkelser i VA-prosjektene foreslår rådmann å forskyve 25 mill.kr til 2015 og redusere årets låneopptak tilsvarende. side 13 av 44

14 - Miljørettet helsevern i budsjettet for 2013 ble det satt av en pott på 5 mill.kr til tiltak på skoler og barnehager etter kartlegging i henhold til regelverket. Kartleggingen ble forsinket og ved regnskapsavslutningen for 2013, PS 54/14, vedtatt ble 1,656 mill.kr benyttet til merforbruket på prosjekt Utomhusarbeider Lerberg. Nå foreslår rådmann å benytte resten av potten, 3,344 mill.kr til ny SFO-hytte og tilhørende arbeider på Ormåsen, PS 57/14, vedtatt Se omtale i prosjekt 6107 vedr. tiltak for miljørettet helsevern. - Igangsetting av prosjektet vedr. fjernvarme til rådhuset og NHUS fra renseanlegget er vedtatt i PS 69/13. Prosjektering pågår. Prosjekt Energiøkonomisering komm.bygg For de fleste bygg som omfattes av prosjektet er det kun små justeringer, ferdigbefaring og overtagelse som gjenstår nå i Unntaket er Eikertun, som har planlagt oppstart etter avsluttet fyringssesong våren/forsommer For å finansiere ny SFO-hytte m.m., jf. PS 57/14, vedtatt foreslår rådmann at størstedelen av energiøkonomiseringsprosjektet på Eikertun utsettes til Det vurderes også om det er hensiktsmessig å se energiøkonomisering i eksisterende bygg i sammenheng med utbyggingen og evnt. fjernvarmeutbyggingen på Eikertun. Øvrige bygg i prosjektet sluttføres. Rådmann forslår å omdisponere 2 mill.kr. Beløpet flyttes fra prosjekt Energiøkonomisering komm.bygg til nytt prosjekt SFO-hytte Ormåsen Prosjekt Utomhusarbeider Lerberg Gjennomført 2013: Etablering av parkeringsplass, gangvei mellom skolen og Falkhytta, varemottak, amfi, fjerning av ballbingen og etablering av 7-bane med kunstgress er gjennomført. Fjerning av ballbingen og oppsetting av lysmaster ble dyrere enn antatt. Overvannsystemet som er anlagt i området skal håndtere overvann fra både utomhusområdet, veganlegget og vannledning (drens- og spylevann). Kostnadene til overvannsystem for utomhusområdet og veganlegget dekkes over dette prosjektet, mens kostnadene knyttet til vannledning skal dekkes innenfor vannsektoren. Overvannsystemet ble mere omfattende enn først antatt uten at dette er medtatt i tidligere fordeling av kostnadene. Det foreslås derfor av merforbruket på kr belastes prosjekt Ledninger og kummer, objekt Oppsetting av lekeapparater og sanering av avløpsledninger i skolegården er ikke gjennomført og finansiering mangler. Det er inngått avtale med Hokksund Idrettslag om dugnad for å få ferdigstilt området. Forslag til finansiering foreslås når kostnadsoverslaget foreligger. Prosjekt SFO Skotselva. Prosjektet er i rute både tidsmessig og økonomisk. SFO blir ferdig til skolestart og kultursalen til generalforsamlingen for Ring of European Cities of Iron Works i begynnelsen av september. side 14 av 44

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer