Retningslinjer for integrasjon av BankID-klient

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for integrasjon av BankID-klient"

Transkript

1 Retningslinjer for integrasjon av BankID-klient 29.august 2008 BankID samarbeidet 1

2 Dokumentet er utarbeidet på oppdrag fra Bankenes Standardiseringskontor av Eilev Hagen (epost eilev-at-stud.ntnu.no) og Kris-Mikael Krister (krismika-at-stud.ntnu.no) i Dokumentet skal betraktes som en overordnet veiledning og inneholder ikke noen full beskrivelse av emnet Universell utforming. Regelverk og teknologi kan endres og leseren bør derfor kontrollere alle slike referanser for endringer etter at dokumentet ble ferdigstilt. 2

3 Innhold 1 Introduksjon Målgruppe og formål Bakgrunn og motivasjon Innhold i dokumentet Definisjoner Ressurser W3C Deltasenteret Norge.no: Kvalitetskriterier Retningslinjer for integrering av BankID-klienten Generelt Generelle tips for universell utforming av nettsider Feilmeldinger ved inndata Kodevalidering Mer spesielle elementer og teknologi Før oppstart av BankID-klienten Mens BankID-klienten kjører Etter BankID-klient har fullført kjøringen Referanser

4 1 Introduksjon 1.1 Målgruppe og formål Dette dokumentet er en veiledning fra bankene om hvilke tiltak et BankID-brukersted bør gjøre for å sikre at tjenesten er tilrettelagt for alle brukere og i tråd med krav om universell utforming. Målgruppen er utviklere av nettsider som planlegger integrasjon av BankID-klienten. Dokumentet beskriver hvilke retningslinjer som bør følges for å sikre en så godt universell utformet løsning som mulig. Mye av innholdet i denne teksten kommer fra resultater funnet i prosjektarbeid ved NTNU vedrørende universell utforming av nettbank [3]. Under samling av bakgrunnsmateriale og under utformingen av denne rapporten har vi vært i kontakt med Norges Blindeforbund og bojo, som tilbyr blant annet IT-baserte løsninger for synshemmede. Vi ønsker å takke Karianne Havsberg og Øivind Rønning for tipsene og hjelpen de har kommet med underveis. 1.2 Bakgrunn og motivasjon Universell utforming er i dag forankret i lov om offentlig anskaffelser, og nye lovforslag på dette feltet er under arbeid i De nye lovforslagene vil gjøre at også privat sektor blir lovpålagt å være universelt utformet. Mer spesifikt sier den nye loven at all ny IKT (eller neste versjon av allerede eksisterende løsning) rettet mot allmennheten skal være universelt utformet fra 1. januar Den nye loven gjør at universell utforming har blitt mer aktuelt nå enn noen gang, og berører alle som jobber med å utvikle løsninger for allmennheten. 1.3 Innhold i dokumentet Denne teksten er delt opp i to hovedseksjoner. Den første, Seksjon 2, beskriver gode kilder for generell informasjon og råd om universell utforming av nettsteder. Dette kan være kilder for bakgrunnsinformasjon, men også mer praktiske råd. Seksjonen beskriver også noe av det arbeidet med universell utforming av nettsteder, som foregår i norsk offentlig sektor. Den andre, Seksjon 3, presenterer de mest sentrale punktene og retningslinjene som bør følges for å sikre at integrasjon av BankID-klienten er universelt utformet. Vi legger trykk på at det er de mest sentrale, siden dette ikke nødvendigvis holder i absolutt alle tilfeller. For å gjøre seksjonen så oversiktlig som mulig, er den delt opp i fire underdeler. Første del er generelle aspekter som er aktuelle, mens de neste er punkter som er sentrale ved henholdsvis like før BankID-klienten starter, samtidig som den kjører og etter den har fullført kjøringen. Tilfredsstiller nettsiden flesteparten av 4

5 punktene nevnt i disse delene, vil den ha et godt grunnlag for å være universelt utformet - og derfor være tilgjengelig for ``alle''. 1.4 Definisjoner For å unngå tvetydighet ønsker vi å definere følgende ord som er brukt gjennomgående i denne teksten. BankID-klient Bruker Universell utforming Lapp Ekstrautstyr Java-applet som sørger for personautentisering. Person som anvender nettsiden til ett eller flere av formålene den er ment til. Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. ``Alle'' betyr i denne sammenhengen de som er i stand til å, eller skal kunne benytte nettsiden for minst ett av formålene den er ment til Et HTML-element som beskriver formateringen av en nettside (muligens bedre kjent som ``tag''). Dette begrepet gjelder utstyr som gir assistanse for personer med særskilt behov. Taleoppleser eller leselist for svaksynte og blinde er et eksempel. 5

6 2 Ressurser Det finnes mange kilder for råd og veiledning som kan benyttes for å sikre at et nettsted er universelt utformet. Nedenfor følger en kort presentasjon av de ulike standardene og retningslinjene som vi anbefaler å bruke, og som denne teksten baserer seg på. 2.1 W3C World Wide Web Consortium (W3C) [11] er en gruppe som utvikler spesifikasjoner, retningslinjer, programvare og verktøy for å optimalisere internettet. Web Accessibility Initiative (WAI) [12] er en undergruppe av W3C som arbeider for å fremme tilgjengelighet på Internett. De arbeider da spesielt med å tilrettelegge Internett for personer med fysiske handikapp av forskjellige slag. WAI arbeider innen tre forskjellige områder av tilgjengelighet, men det er spesielt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) [13] som er interessant i denne konteksten. WCAG er retningslinjer for hvordan innhold på nettsteder skal presenteres, og vi vil påstå at dette er de viktigste retningslinjene som eksisterer for universell utforming av nettsteder. Det arbeides med en ny versjon av WCAG, versjon 2.0 [1], som da denne teksten ble skrevet eksisterer tilgjengelig som et utkast med sist oppdatering Denne har vært under utvikling over flere år, hvor det første utkastet ble publisert WCAG har tre prioritetsnivåer. Web-utviklere må tilfredsstille kravene for nivå 1 (merket ``A'' i WCAG-retningslinjene), de bør tilfredsstille kravene for nivå 2 (merket ``AA'') og de kan tilfredsstille kravene for nivå 3 (merket ``AAA'') for ytterligere å bedre tilgjengeligheten. I denne teksten er det lagt hovedvekt på nivå Deltasenteret Deltasenteret [2] er den norske stats kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Deres mål er deltakelse og tilgjengelighet for alle, uavhengig av funksjonsevne. Deltasenteret arbeider med universell utforming innen IKT-systemer, bygninger, uteområder og transport. De har gitt ut tre publikasjoner som omhandler tilgjengelige nettsteder. ``Oversikt og innholdsproduksjon'' [7] inneholder en introduksjon til temaet, ``Design og koding'' [8] tar for seg det tekniske og ``Anskaffelse og kvalitetskriterier'' [9] tar for seg innkjøp og tilgjengelighetskrav. 2.3 Norge.no: Kvalitetskriterier norge.no [5] har siden 2004 jobbet med å øke kvaliteten på offentlige nettsteder. De utarbeider årlig kriterier for vurdering av kvaliteten på nettsteder. Disse kriteriene er 6

7 basert på WAIs [12] retningslinjer og oppsummerer mange av de viktigste kravene som angår universell utforming. Referansene i dette dokumentet refererer til 2007-utgaven av norge.no sine kvalitetskriterier. Vi gjør oppmerksom på at nummereringen på kriteriene kan avvike noe fra senere versjoner. 7

8 3 Retningslinjer for integrering av BankID-klienten Denne delen tar for seg aspekter som er sentrale for universell utforming av nettsider, og vil gi retningslinjer på hvordan tilrettelegge for at alle kan benytte nettsiden. 3.1 Generelt Følgende punkter oppsummerer kort denne teksten, og kan bli brukt som en overordnet liste for å undersøke om et nettsted er universelt utformet eller ikke. Skill form og innhold (CSS og HTML hver for seg). Benytt kort, men beskrivende alternativ tekst til ikke-tekstlige objekter. Angi alle størrelser i relativ størrelse for å støtte forandring i skriftstørrelse. (CSS: em, %) Unngå å meddele informasjon og tekst på et unødvendig komplisert nivå. Skriv korrekt HTML og bruk valideringsverktøy for å forsikre deg om dette. Gi assistanse til bruker slik at feil i inndata unngås eller gi hint om hvordan rette dem om det skjer. 3.2 Generelle tips for universell utforming av nettsider Undersøkelser gjort [3, 7] tyder på at det er visse problemer som ofte går igjen ved nettsteder når det gjelder å være universelt utformet. De mest vesentlige er listet opp under med en kort beskrivelse av hvilke konsekvenser dette har for universell utforming og hvorfor de må unngås. Hvilke retningslinjer fra WCAG hvert punkt gjelder er i tillegg listet opp sammen med det aktuelle punktet. Sjekkpunkt 1: Manglende alternativ fremvisning av ikke-tekstlige objekter. Personer som ikke er i stand til å se objekter på nettsiden har behov for en forklarende alternativ representasjon i form av tekst. De fleste elementene i HTML støtter slike egenskaper uten at det står i veien for det opprinnelige elementet. De vanligste elementene dette gjelder er en normal lenke, <a> som kan suppleres med attributtet 8

9 TITLE, og bilde-lappen kan anvende attributtet ALT for å gi en alternativ beskrivelse dersom bildet ikke kan vises eller sees. Skjemafelter kan ta i bruk LABEL-attributtet for å oppnå en lik effekt. Et viktig poeng her er at feltene må gi en beskrivelse av hva det faktisk viser, så konsis som mulig og ikke tvetydig eller av unødvendig komplisert art. Følgende er et eksempel på hvordan linker og bilder kan utformes med alternativ fremvisning. <a href="hund.jpg" title="se bildet av hunden min i full storrelse."> <img src="hund.jpg" alt="hunden min" class="thumbnail" /> </a> WCAG punkt og ``Design og koding'' side 28 Sjekkpunkt 2: Nettsiden skaleres ikke ved forstørring og forminskning fra nettleser. Svaksynte kan ha behov for at forstørring av nettsiden er mulig, og at utformingen av nettsiden gjør dette mulig fra en nettleser. Det vil typisk bety at hele siden kan forstørres, og ikke bare visse elementer som tekst. Dette løses ved å spesifisere størrelser i relative størrelser (Definer størrelser gjennom CSS i relativ størrelser som ``em'' eller ``%'') og ikke faste størrelser som ``px'', ``pt'', ``mm'' og liknende). WCAG punkt Sjekkpunkt 3: Klikkbare felt er for små i forhold til resten av siden. Dette gjelder spesielt når lenker er utformet som ikoner, men også for alle lenker og elementer som kan klikkes på, inkludert tekstlige lenker. Tekstlige lenker som er sentrale for å kunne navigere på nettsiden må ikke utformes på en slik måte at de blir gjemt unna for svaksynte. Sjekkpunkt 4: Kildekode validerer ikke kravene til HTML og CSS. Eksterne hjelpemidler, som leselist og taleopplesingsapplikasjoner baserer mye av sin 9

10 funksjon på at nettsteder er korrekt kodet og strukturert i følge W3C sine retningslinjer [11] for både HTML og CSS. Les mer om dette i Seksjon 3.4. Sjekkpunkt 5: Hjelp brukere å unngå feil I felter hvor brukere skriver inn tekst som krever syntaks, burde applikasjonen være av en slik art at den skal kunne gi kontekstsensitiv hjelp til brukeren slik at mest mulig feil unngås. Applikasjonen bør også rette trivielle inndatafeil og gi godt forklarende feilmeldinger dersom noe uventet oppstår. Dette er viktig for å gi brukerne som ikke nødvendigvis er familiære med nettstedet en indikasjon på at noe har gått galt, og også hva som eventuelt må gjøres for å rette opp i feilen. Hvordan en feilmelding skal presenteres er forklart i Seksjon 3.3. WCAG 2.0 punkt Sjekkpunkt 6: Benytt HTML-lapper til å vise hvor man er i navigasjonstreet og eventuell kontekst Tilleggsutstyr benytter visse HTML-elementer sentralt, og disse må brukes korrekt og konsekvent. Under integrasjonen til BankID-klienten er det viktig å benytte eksempelvis <TITLE>-lappen på en slik måte at den gir indikasjon på hvor man befinner seg i innloggingsprosedyren og ved en vellykket innlogging bør tittelen vise dette. For ekstrautstyr er dette informasjonen som vanligvis blir prosessert for brukeren først. En god tittel (i <TITLE>-lappen) etter en vellykket innlogging er eksempelvis: ``Sparebanken Bank Vellykket innlogging - Min side''. WCAG 2.0 punkt norge.nos kvalitetskriterie 2.12 ``Design og koding'' side 18 ``Verdensveven for alle'' [6] side 29 Sjekkpunkt 7: Fokuser skjemafelt som krever inndata 10

11 For mange personer som har vanskeligheter med å bruke mus eller tastatur er det fordelaktig å unngå unødvendig fysisk interaksjon med nettsiden og første felt i en skjemagruppe bør automatisk bli fokusert for å tilfredsstille dette. Dette løses med Javascript: <body onload="setfocus();"> </body> <script> var usernamehasfocus = false; var passwordhasfocus = false; function setfocus(){ if( busernamehasfocus == false && bpasswordhasfocus == false){ document.getelementbyid("username").focus(); } } </script> <form> <input onfocus="usernamehasfocus = true;" onblur="usernamehasfocus = false;" type="text" id="username" /> <input onfocus="passwordhasfocus = true;" onblur="passwordhasfocus = false;" type="password" id="password" /> </form> Merk at dette vil ødelegge for en eventuell ``usynlig'' meny som er beskrevet i sjekkpunkt 10, da første element som er fokusert på siden er innloggingsfeltet - og ikke menyen øverst på siden. WCAG 2.0 punkt Sjekkpunkt 8: Oppretthold en konsistent navigasjon For å unngå forvirring burde navigasjonsmuligheter på nettstedet ikke forandre stil 11

12 verken før, under eller etter BankID-innloggingen. Det skal til enhver tid være lett forståelig å se hvor man er i nettside-strukturen. Dette kan løses ved å ha et ``Du er her'' felt sentralt på siden: Du er her: Start -> Forsikring -> Bil WCAG 2.0 punkt Listen i WCAG-punktet er av en generell art og nettsteder har store avvik i hvorvidt dette blir opprettholdt. Samtlige punkter er aktuelle for å kunne tilby tjenesten så godt universelt utformet som mulig, men alle trenger ikke nødvendigvis å være gjeldende for alle nettsider som skal integrere BankID-klienten. Sjekkpunkt 9: Skill form og innhold Hovedpoenget her er å separere utseende skrevet i CSS og innhold skrevet i (X)HTML. Dette er en svært generell retningslinje, som ikke nødvendigvis er triviell å få til i et allerede implementert system, men det er likevel grunnleggende for å kunne oppnå tilgjengelighet for alle på en gjørbar måte. ``Verdensveven for alle'' side 21 Sjekkpunkt 10: Mulighet for å hoppe over faste elementer/menyer og gå direkte til innhold Da menyer vanligvis kommer før innholdet på en side, blir dette prosessert hver eneste gang brukeren laster en side av nettstedet. En taleoppleser tar som regel for seg nettsidene sekvensielt, og få har derfor slitt seg gjennom nettsidemenyer oftere enn brukere av taleopplesere. Dette er ikke ønskelig, og for å hjelpe brukere av ekstrautstyr til å gå direkte til sidens innhold så anbefales det å lage en ``usynlig'' meny før noe innhold kommer, gjerne rett etter <body>. Man kan tro at skjuling av elementer ved bruk av display:none attributtet i CSS ikke vil skjule elementet for taleopplesere, men dette er ikke alltid tilfelle. Taleopplesere har blitt mer avanserte, og flere av dem tolker et element usynlighetsattributt ut fra stilsettet. Derfor må vår visuelt ``usynlige'' meny lages på en annen måte. Følgende er et eksempel på hvordan man kan løse dette i HTML med tilhørende CSS. 12

13 Tidlig på nettsiden: <a class="focusonly" href="#content"> Ga direkte til hovedinnholdet pa denne siden </a> <a class="focusonly" href="#menu"> Ga direkte til menyen </a> <a class="focusonly" href="/nettstedkart"> Ga til kart over nettstedet </a> Ved de aktuelle elementene: <a name="meny"><h1>meny</h1></a> <a name="content"><h1>innhold</h1></a> Tilhørende CSS: a.focusonly { width: 100%; float: left; position: absolute; top: -999em; left: -999em; } a.focusonly:active, a.focusonly:focus { top: 0; left: 0; } Ekstrautstyr vil tolke menyen, selv om den er usynlig for vanlige brukere. De skjulte lenkene vil også være synlige ved bruk av tastaturet for å navigere. norge.nos kvalitetskriterie 1.8 WAI punkt 13.6 Sjekkpunkt 11: Dårlig forklarende lenker Lenker som ikke har en forklarende lenketekst kan bli et problem for brukere av ekstrautstyr. Eksempelvis så kan forekomster av ``Les mer'' være svært lite forklarende, og kan i stedet virke frustrerende. En mulig løsning er å legge til ``om'' og 13

14 tittelen til siden som det lenkes til, eksempel: ``Les mer om BankID''. Lenker i midten av en setning kan også føre til problemer. Slik vil lenken ``betale regning'' bli lest opp hvis den finnes midt i en setning: ``Du må logge inn i nettbanken for å (pause) Lenke: betale regning (pause) og se betalingshistorikk''. Dette kan fort virke forvirrendes. ``Verdensveven for alle'' side 33 Sjekkpunkt 12: Unngå faguttrykk og kompliserte ord Så mye som 30% av den voksne befolkningen i Norge har en leseferdighet som er utilstrekkelig i forhold til kravene i dagens arbeids- og hverdagsliv [7]. Lange ord, fremmedord og vanskelige uttrykk kan lett skape problemer for disse, og taleopplesere har samme problem. All informasjon bør derfor formuleres kort og konsist, og være skrevet på en slik måte at det skal være forståelig for den generelle brukeren av nettsiden. Det bør for eksempel ikke brukes ordet ``applet'' om appleten, men heller ``tilleggsprogram'' eller ``applikasjon''. norge.nos kvalitetskriterie 2.13 Sjekkpunkt 13: Støtt flere språk Informasjon bør være tilgjengelig på alle språk som er aktuelle for nettsiden. norge.nos kvalitetskriterie Feilmeldinger ved inndata Dersom inndata blir validert eller sjekket før godkjenning, bør ikke-godtatt data presenteres på en god måte til brukeren. Dersom det er muligheter for å rette opp i feil eller det er tydelig hva som mangler, kan dette også foreslås for brukeren. Eksempelvis er et fødselsnummer som mangler ett siffer. Hva som definerer en god 14

15 presentasjonsmåte kan bli summert opp som følger 1. Vær så spesifik og konsis som mulig. Vær konstruktiv og indiker hva brukeren skal gjøre. Anvend konsistent grammatisk form og terminologi. Behold konsistent visning innad i nettsiden. WCAG punkt Kodevalidering For at spesialverktøy som er i bruk for å tolke nettsider skal fungere, er det vesentlig å følge kravene til struktur og innhold fremsatt av W3C [11]. Denne organisasjonen har flere valideringsverkøy, hvor de to mest sentrale er HTML-validering på og CSS-validering på Kodemessig kan WAI-retningslinjene også valideres, men dette kan gi en feil indikasjon. En positiv validering trenger ikke nødvendigvis å være fri for forbedringspotensiale ovenfor WAI og WCAG. Se likevel WCAG 2.0 punkt WAI 2.0 punkt Mer spesielle elementer og teknologi Det er visse teknikker og elementer og teknikker som kan være dårlig, eller ikke støttet i 1 Listen er utarbeidet for å fremme universell utforming, men basert på retningslinjer gitt av Ben Shneiderman [10]. 15

16 det hele tatt av ekstrautstyr. Man må derfor være påpasselig med at disse objektene minimum har en alternativ, tekstlig beskrivelse eller eventuelt inneholder ikke-vesentlig informasjon for å kunne anvende nettsiden. Dette er markert som viktig i WCAG under punkt i versjon 2.0. Eksempelvis er Flash, som ikke skal benyttes til noe som nettsidens funksjonalitet avhenger av siden blinde vil få minimal informasjon ut av et slik objekt. Dersom Flash benyttes, bør alternativ tekst skrives inn i <OBJECT>-lappen som vist under. Teksten bør beskrive hva Flash-objektet inneholder slik at personer som ikke er i stand til å se det kan unngå usikkerheten på om det er nødvendig informasjon eller ikke. Det samme gjelder andre tilsvarende objekter som video og film som krever avspilling lyd eller visning av bilde. <OBJECT TYPE="application/x-shockwave-flash DATA="fiskereklame.swf" WIDTH="400" HEIGHT="300"> <PARAM NAME="movie" VALUE="fiskereklame.swf" /> Fisk er det beste godteriet, spis mye av det! </OBJECT> Javascript, inkludert Ajax, kan også gjøre det vanskelig for hjelpemidler å tolke innhold på siden. I tillegg kan utstyrskrevende javascript-metodenr som onclick, onmouseover og liknende være problematisk for personer som ikke har for eksempel mus. Det jobbes med å integrere mulighet for tolkning av Ajax- og Javascript i ekstrautstyr, men det bør likevel anvendes på en slik måte at alternativt innhold kan vises dersom Javascript er slått av. Det er flere alternativer for å få til dette, og mye avhenger av nettside-implementasjonen. Generelt sett kan <NOSCRIPT>-lappen brukes for å vise alternativ HTML når Javascript er slått av, men best mulig alternativ representasjon kommer an på innholdet. Se lenken under for mer informasjon og eksempler. <SCRIPT TYPE="text/javascript"> <!-- // original javascript-kode //--> </SCRIPT> <NOSCRIPT> Alternativ representasjon av javascript-oppforsel </NOSCRIPT> ``Verdensveven for alle'' side Før oppstart av BankID-klienten Informasjon om innloggingsprosedyren 16

17 På innloggingssiden bør det gis informasjon om hva som kommer til å skje under innloggingsprosedyren. Det bør nevnes at BankID-innloggingen krever bruk av en applet, og at denne sannsynligvis krever en manuell godkjenning fra brukeren om at den får lov til å starte 2. Videre bør det også være informasjon om hva brukeren skal skrive inn i skjemaet til BankID-klienten, og i hvilken rekkefølge dette kommer til å skje. Eksempel på informasjon som gis (dette gjelder innloggingsprosedyre der bruker må skrive inn fødselsnummer i et vanlig skjema, før BankID-klienten starter).: ``For å logge inn må du gjennom to faser, hvor du skal skrive ditt fødselsnummer i den første. Deretter vil et tilleggsprogram starte, og visse maskiner ber om en godkjenning av deg for at det skal startes. Det kreves at du godtar dette for å kunne logge inn på nettbanken. Videre må du fylle inn generert sikkerhetskode fra din kodebrikke, og til slutt ditt personlige passord.'' Hvor informasjonen skal presenteres har ikke et konkret svar, men man bør riktignok unngå å bruke oppsprettvinduer da de kan medføre ulike problemer for svaksynte [8]. For nettsteder som benytter eget skjema for utfyllelse av fødselsnummer før oppstart av BankID-klient kan informasjonen plasseres på samme side. Nettsteder som starter BankID-klienten direkte uten en ``introduksjonsside'', kan plassere sentral informasjon over selve appleten, mens mindre viktige informasjonen under. I noen tilfeller vil nettleseren vise frem en dialogboks med spørsmål om brukeren vil starte BankID-klienten. Dette kan være en utfordring da denne dukker opp nokså fort etter at siden vises, og brukeren vil ikke ha hatt tid til å lese informasjonen om at en applet vil starte. En løsning på dette er å ha informasjon om appleten på en side man må besøke før siden med BankID-appleten kommer, men dette blir da på bekostning av ett ekstra lenkeklikk. Man ønsker som regel så få klikk som mulig for å navigere på et nettsted, derfor er det heller ikke optimalt å gjøre det på denne måten. Hvordan BankID er lagt opp på ulike nettsteder varierer, og gjør det derfor vanskelig å komme med generelle råd om hvor informasjonen bør plasseres. Dette må vurderes på hvert enkelt sted. Bruk av skjema Flere nettsider bruker et skjema der brukere skal fylle inn sitt fødselsnummer før BankID-klienten starter. For nettsider som bruker skjema (forms) er det sentralt å følge standardene slik at ekstrautstyr skal kunne tolke skjemaet på ønskelig måte. Følgende illustrerer et kodeeksempel i HTML for ett av problemene som kan oppstå. Ditt navn <input type="text" name="felta" /><br /> Din e-postadresse <input type="text" name="feltb" /> Her kan personer som ikke har mulighet til å se skjemaet tro at ``Din e- postadresse'' hører til feltet som kommer før teksten, altså ``felta'', og ikke ``felt B''. 2 Hvordan godkjenningen fungerer avhenger av Java-installasjonen, men vil i de fleste tilfeller være en oppsprett-boks som ønsker bekreftelse på at Java får lov til å kjøre. 17

18 Dette kan løses ved bruk av lappen ``label'', vist i følgende eksempel. <label for="felta">ditt navn</label> <input type="text" name="felta" /><br /> <label for="feltb">din e-postadresse</label> <input type="text" name="feltb" /> Man må også huske på at alle ikke har mulighet til å bruke musepekeren, men kun tastaturet til navigering. Retningslinjer for navigering i skjemaer og generelt om skjemaer finnes i HTML Techniques for WCAG 1.0 [4] kapittel Mens BankID-klienten kjører Selve BankID-appleten bør være integrert i nettside-utformingen slik at det er tydelig at den tilhører den aktuelle nettsiden. Eksterne hjelpemidler kan ellers få problemer, og oppsprett-vinduer bør derfor unngås også her. 3.8 Etter BankID-klient har fullført kjøringen Etter BankID-klienten har fullført sin kjøring bør siden der status over hvorvidt innloggingen var vellykket eller ikke, utformes som forklart i Seksjon 3.2. Eventuelle feilmeldinger bør også presenteres, og utformingen av disse bør være i samsvar med retningslinjer gitt i Seksjon 3.3. Om innloggingen ikke var vellykket, så bør det presenteres en mer detaljert forklaring om hvordan man logger inn via BankID enn det som er presentert før innloggingen. Etter denne informasjonen bør det være en link tilbake til BankID innloggingen, så brukerene kan prøve igjen uten å lete etter en vei tilbake. En utloggings-knapp/lenke bør være lett tilgjengelig på alle sider etter en vellykket innlogging. Et kjent problem med disse utloggingsknappene er at de er et bilde, uten alternativ tekst som forklart i Sjekkpunkt 1 i Seksjon 3.2. Referanser [1] W3C. web Content Accessibility Guidelines Sist besøkt

19 [2] Deltasenteret. Sist besøkt [3] Kris-Mikael Krister and Eilev Hagen and Stephan Haugsrud and Lars Petter Hansen and Sverre Grimsmo. Eksperter i Team - Universell utforming av nettbank. Sist besøkt [4] W3C. HTML Techniques for Web Content Accessibility Guidelines Sist besøkt [5] Kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder. Sist besøkt [6] Norges Blindeforbund. Verdensveven for alle [7] Deltasenteret. Tilgjengelige nettsteder 1:3 - Oversikt og innholdsproduksjon. Sosial- og helsedirektoratet, [8] Deltasenteret. Tilgjengelige nettsteder 2:3 - Design og koding. Sosial- og helsedirektoratet, [9] Deltasenteret. Tilgjengelige nettsteder 3:3 - Anskaffelse og kvalitetskriterier. Sosial- og helsedirektoratet, [10] Ben Shneiderman. Designing the User Interface. Addison-Wesley, [11] W3C. W3C - The World Wide Web Consortium Sist besøkt [12] W3C. Web Acessibility Initiative (WAI) Sist besøkt [13] W3C. Web Content Accessibility Guidelines Sist besøkt

Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige. Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige

Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige. Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige og oppfylle internasjonale retningslinjer for design og og oppfylle internasjonale retningslinjer

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Gruppeoppgave i dag. Tilgjengelige nettsteder. Fordel roller i gruppa. Skrekkeksempler. En del ting å tenke på. Leselist Satellite fra Bojo as

Gruppeoppgave i dag. Tilgjengelige nettsteder. Fordel roller i gruppa. Skrekkeksempler. En del ting å tenke på. Leselist Satellite fra Bojo as Gruppeoppgave i dag Tilgjengelige nettsteder 23. August 2007 Kirsten Ribu Begynn å planlegge nettstedet. Hva skal det inneholde? Hvor mange sider? Hvordan skal navigeringen være? Tegn opp hvordan man lenker

Detaljer

Oppgave 1 (Etter forelesning 31/8) Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1 (Etter forelesning 31/8) Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oblig 1 Oppdatert: 10/09 Nye oppgaver Oppgave 1 (Etter forelesning 31/8) Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 2 (Etter

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Oblig 1. Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oblig 1. Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oblig 1 Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med arngren.net: 1. Nettsiden er SYKT uoversiktlig! 2. Det er

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

[ Web Accessibility Initiative ]

[ Web Accessibility Initiative ] [ Web Accessibility Initiative ] [ nett for alle ] Brendan Johan Lee Department of Informatics University of Oslo, Norway brendajl@simula.no February 2, 2011 [ Nettet er for alle ] The power of the Web

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Universell Utforming Intro til testing av webløsninger. Trondheim, mars 2015

Universell Utforming Intro til testing av webløsninger. Trondheim, mars 2015 Universell Utforming Intro til testing av webløsninger Trondheim, mars 2015 Niruban Yogalingam SOCO Trondheim Utdannelse NTNU Siv.ing datateknikk Arbeidserfaring store og små prosjekter Offentlig og privat

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Svar: Ved første øyekast har utvikleren av nestesiden plasser altfor mange div

Detaljer

Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII. Daniel Scheidegger NAV Tilde

Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII. Daniel Scheidegger NAV Tilde Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII Daniel Scheidegger NAV Tilde EIII is co-funded under the European Union Seventh Framework Programme (Grant agreement no: 609667).

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Nedenfor er en punktvis gjennomgang av hvordan www.naku.no forholder seg til kravene som er omfattet av forskriften.

Nedenfor er en punktvis gjennomgang av hvordan www.naku.no forholder seg til kravene som er omfattet av forskriften. Universell utforming Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 - suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG)

Detaljer

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon WEBUTVIKLING OBLIG 4 Installasjon 1. Jeg lastet ned MAMP gratis fra www.mamp.info og installerte på maskinen. Trykker så på Start Server og ser at det fungerer når Apache Server og MySQL Server lyser grønt.

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oppgave 2 og 3) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/boxmodel.html Oppgave 6) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/oblig1oppg6.html Oppgave 1) Siden tar lang tid

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Lage/endre leksjon 1 Innhold Innledning... 2 Lage en leksjon... 3 Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Kopiere og lime inn tekst fra andre programmer... 10 Bygge inn en video... 10 Sette inn hyperkobling...

Detaljer

Rammer. Mer om Javascript

Rammer. Mer om Javascript Rammer. Mer om Javascript LO130A Kirsten Ribu 11.10.2004 Kirsten Ribu - HiO - LO 130 A 1 I dag Om rammer (Frames) Mer om Javascript Kirsten Ribu - HiO - LO 130 A 2 Innledende om rammer (Frames) Med rammer

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Tips til nettlærere: Hvordan tenke universell utforming av undervisning i Classfronter

Tips til nettlærere: Hvordan tenke universell utforming av undervisning i Classfronter Tips til nettlærere: Hvordan tenke universell utforming av undervisning i Classfronter Skrevet av Ragni Indahl, prosjektkoordinator for prosjekt om universell utforming Institutt for kulturstudier (IKS),

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

Tilgjengelige apps fra design til bruk

Tilgjengelige apps fra design til bruk www.nr.no Tilgjengelige apps fra design til bruk Trenton Schulz Forsker Norsk Regnesentral Yggdrasil 2011 Tutorial 2011-10-17 Kjapp undersøkelse 2 Hvor mange av dere 3 har laget apps? 4 har laget apps

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave Oblig 4 Webutvikling Oppgave Lag din egen Wordpress- site der du tester ut CMS- systemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

En bedre verden med AJAX

En bedre verden med AJAX En bedre verden med AJAX Frode Eika Sandnes Hva er AJAX Har ikke noe med rengjøringsmidler å gjøre AJAX er et (morsomt) akronym Asynchronous Javascript And XML Henskikt: lage interaktive webapplikasjoner

Detaljer

Vurdering for Opptak og utmelding Musikk- og kulturskole - Siljan kommune. Poengsum: 62 poeng av moglege 105 poeng - 59 %

Vurdering for Opptak og utmelding Musikk- og kulturskole - Siljan kommune. Poengsum: 62 poeng av moglege 105 poeng - 59 % Vurdering for Opptak og utmelding Musikk- og kulturskole - Siljan kommune Poengsum: 6 poeng av moglege 5 poeng - 59 % . Tjenesten er enkel å finne (Opptak og utmelding Musikk- og kulturskole - Siljan kommune).

Detaljer

eaccessibility Checker

eaccessibility Checker eaccessibility Checker egovmon Prosjektmøte Morten Goodwin Olsen and Mandana Eibegger Tønsberg, 2009-01-21 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Project no.:

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

Eksperter i Team Universell utforming av nettbank Landsby 20 - Alltid på nett. Fagrapport. Kris-Mikael Krister. krismika-at-stud.ntnu.

Eksperter i Team Universell utforming av nettbank Landsby 20 - Alltid på nett. Fagrapport. Kris-Mikael Krister. krismika-at-stud.ntnu. Eksperter i Team Universell utforming av nettbank Landsby 20 - Alltid på nett Fagrapport Sverre Bye Grimsmo sverreby-at-stud.ntnu.no Lars-Petter Gunhildsberg Hansen larspeha-at-stud.ntnu.no Eilev Hagen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Forskrift om universell utforming av IKT. Frank Fardal

Forskrift om universell utforming av IKT. Frank Fardal Forskrift om universell utforming av IKT Frank Fardal Universell utforming I! «Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig av funksjonshemning.» Tim Berners-Lee,

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Brukerveiledning til KS- Læring Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Innlogging i KS Læring Brukerveiledning Brukerveiledning KS-Læring 1 KS Læring er en lærings- og delingsarena for kommunene.

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

ActiveBuilder Brukermanual

ActiveBuilder Brukermanual ActiveBuilder Brukermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Versjon: R. 1.01 Språk: Norsk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innhold: 1. INNLEDNING...2 2. HURTIGSTART...3 3. OPPBYGGINGEN

Detaljer

Universell utforming Deltakelse og tilgjengelighet

Universell utforming Deltakelse og tilgjengelighet Universell utforming Deltakelse og tilgjengelighet Dagens tema: Deltasenteret Strukturering av tekstdokumenter Filformater for nettpublisering Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Nettstedanalyse av pitchfork.com

Nettstedanalyse av pitchfork.com Nettstedanalyse av pitchfork.com Mars 2011 Skrevet av Markus Gevelt Introduksjon I denne oppgaven skal jeg analysere nettsiden www.pitchfork.com, med fokus på dens design og bruksmessige funksjonalitet.

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

SpareBank1 høringssvar til forslag om forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

SpareBank1 høringssvar til forslag om forskrift om universell utforming av IKT-løsninger SpareBank1 høringssvar til forslag om forskrift om universell utforming av IKT-løsninger SpareBank1 svar på forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. (Forslaget ligger i sin helhet

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Jeg lastet ned wordpress 4.0 fra wordpress.org og lastet dette opp til public_html på webområdet mitt via en ftp-klient.

Jeg lastet ned wordpress 4.0 fra wordpress.org og lastet dette opp til public_html på webområdet mitt via en ftp-klient. Det første jeg gjorde var å skaffe et.no-domene og webhotell. På webhotellets kontrollpanel måtte jeg sette opp database. Da dette tok en del tid og googling for å finne frem til, glemte jeg dessverre

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

oss? Hva må webredaktører kunne om universell Aud Marie Hauge, ekspert i brukervennlighet og

oss? Hva må webredaktører kunne om universell Aud Marie Hauge, ekspert i brukervennlighet og Hva kan man forvente at en leverandør kan ordne for oss? Hva må webredaktører kunne om universell utforming? Aud Marie Hauge, ekspert i brukervennlighet og tilgjengelighet, li t Epinova Hva er universell

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

Designguide for ID-porten. Versjon 2.0

Designguide for ID-porten. Versjon 2.0 Designguide for ID-porten Versjon 2.0 Innhold Introduksjon 03 Symbol 03 Navn 03 Brukerstatuser 03 Symbol 04 Hovedversjon 05 Alternativ versjon 05 Størrelse og plassering 05 Navn og bildetekst 05 Farger

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Javascript. Mer om layout

Javascript. Mer om layout Javascript. Mer om layout Kirsten Ribu 04.10.04 Kirsten Ribu - Webpublisering - HiO -2004 1 Men først. Hvordan går det med klasser og blokker? Hjalp det med mailene? Litt mer om klasser og blokker ;-)

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

HTML: Del inn nettsiden

HTML: Del inn nettsiden HTML: Del inn nettsiden Erfaren Web Introduksjon Målet med denne oppgaven er å lære hvordan man kan organisere en nettside ved å dele den inn med forskjellige tagger. Dersom du ikke er kjent med tagg-strukturen

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Informasjonsorganisering Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Bevissthet om sted, omgivelser og tingenes plassering Ting er noe vi forstår i relasjon til noe annet Informasjonsomgivelsenes

Detaljer

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?.

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?. Innhold Hva er Java?... 2 Hvor finner jeg Java?... 2 Hvorfor må jeg ha Java for å bruke nettbanken?... 2 Hvordan installerer jeg Java på min maskin?... 2 Jeg får bare en feilmelding om "File is corrupt"

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukervennlighet for alle andre. Gunnar Bråthen www.e-guiden.no

Brukervennlighet for alle andre. Gunnar Bråthen www.e-guiden.no Brukervennlighet for alle andre Gunnar Bråthen www.e-guiden.no Kvalitet på nett og offentlige nettsteder Kravene er: Offentlige nettsteder skal være tilgjengelig for alle. Offentlig nettsteder skal presentere

Detaljer

Bergeland IKT. Elev guide

Bergeland IKT. Elev guide Bergeland IKT Elev guide Quick Guide Glemt Passord? www.glemtpassord.rogfk.no eller Scann QR koden Tast inn personnummer (11 siffer) Bytte Passord? www.minkonto.rogfk.no eller Scann QR koden Under flervalgsmenyen,

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune. Poengsum: 73 poeng av moglege 105 poeng - 70 %

Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune. Poengsum: 73 poeng av moglege 105 poeng - 70 % Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune Poengsum: 73 poeng av moglege 05 poeng - 70 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Hasvik kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Oblig 1 Erlend Hannestad

Oblig 1 Erlend Hannestad Oblig 1 Erlend Hannestad Oppgave 1 Nettsiden er ustrukturert og uryddig når det kommer til layout og design, det er vanskelig å holde oversikt over alt som vises på siden, det er rett og slett for mye

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 11. mai 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LV197D Webprogrammering med PHP FU Studiepoeng:

Detaljer

Vurdering for Bestilling av utskrifter, attester og kopier Brønnøysundsregistrene. Poengsum: 67 poeng av moglege 105 poeng - 64 %

Vurdering for Bestilling av utskrifter, attester og kopier Brønnøysundsregistrene. Poengsum: 67 poeng av moglege 105 poeng - 64 % Vurdering for Bestilling av utskrifter, attester og kopier Brønnøysundsregistrene Poengsum: 67 poeng av moglege 05 poeng - 6 % . Tjenesten er enkel å finne (Bestilling av utskrifter, attester og kopier

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

References Hovedprosjekt ved Høgskolen I Oslo 2010 Brukermanual

References Hovedprosjekt ved Høgskolen I Oslo 2010 Brukermanual BRUKERMANUAL FORORD References 1 er en plugin 2 til DrPublish for håndtering av kildemateriale knyttet mot artikler. DrPublish er et artikkelredigeringsprogram for nettaviser, utviklet av Aptoma. DrPublish

Detaljer

Vurdering for Bestille time for oppkjøring - Statens vegvesen. Poengsum: 96 poeng av moglege 105 poeng - 91 %

Vurdering for Bestille time for oppkjøring - Statens vegvesen. Poengsum: 96 poeng av moglege 105 poeng - 91 % Vurdering for Bestille time for oppkjøring - Statens vegvesen Poengsum: 96 poeng av moglege 105 poeng - 91 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Bestille time for oppkjøring - Statens vegvesen) 1.1 Tjenesten

Detaljer