retningslinje for ROPlidelse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "retningslinje for ROPlidelse."

Transkript

1 Konferanse om ROPlidelser og nasjonal faglig retningslinje for ROPlidelse. Mo i Rana sept 2014 Andreas Holund Overlege UNN Nordlandsklinikken Fastlege Narvik

2 Hva er ROP? Hva er avhengighet? Hva skjer sett fra et biologisk perspektiv?

3 Føler meg som Bambi på isen Politisk i fokus. Masse mediaoppslag Min bakgrunn fra indremedisin og AP, samt mange år på Nordlandsklinikken. Kommunal ROP tjeneste Vurderingsteam TSB UNN Enkeltpasienter fra egen liste Ansvarsgrupper

4

5 Hva er ROP? Pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser. Dobbeldiagnose-pasientene. Ko-morbiditet Nytt: Mindre alvorlig psykiatri + rus Faller utenfor de tradisjonelle beh.miljøer Jo mer alvorlig rus desto høyere forekomst av psykisk lidelse Jo mer alvorlig psykisk lidelse desto høyere forekomst av ruslidelse Retningslinjen for pas > 18 år. Oftest somatiske lidelser i tillegg

6 ROP pasienter. Hvem snakker vi om. Kjennetegn! Som oftest blandingsmisbrukere med et kaotisk, destruktivt og ukritisk misbruksmønster. Alkohol, stoff, medikamenter om hverandre ut fra hva som er tilgjengelig. Hyppig skiftende behandlingskontakter (særlig lege). Kasteballer i hjelpeapparatet. Svarte-Per spill Hyppige akuttinnleggelser i somatikk og psykiatri. Innleggelser TSB? Oftere innlagt på tvang enn andre pasientgrupper. Utslitte familier og sosiale nettverk. Utslitt beh.apparat. Raskere sykdomsutvikling. Alvorlig lidelse med overdødelighet.

7 ROP-pasienter. Hvem snakker vi om. Kjennetegn! Mye kontakt med politi, rettsvesen og kriminalomsorg. Ofte utagerende atferd. Av og til «bråkete» Dårlig bo -evne. Manglende sykdomsforståelse. Marginalisert i misbruksmiljøene. Vansker med å nyttiggjøre seg hjelpetiltak og velferdsordninger. NAV? Manglende eller svært mangelfull evne til egenomsorg og selvhjelp. Mangler struktur. Preget av lav selvtillit, motløshet og lav motivasjon.

8 ROP pasienter - et systemproblem Tilhørighet i to systemer Ansvarsfraskrivning Din ball først Svarte Per spillet Kompetanse-ulikevekt Ofte fragmentering i stedet for kontinuitet

9 Varier er PSYKISKE LIDELSER HOS STOFFMISBRUKERE Befolkningen: Regier et al, Kringlen og Torgersen Ruspopulasjoner: McLelland&Woody, Rounsaville, Maddow&West PSYKISKE BEFOLKNIN- RUSBRUKER- ODDS RATIO LIDELSER GEN UTVALG Depresjon 5-10% 17-60% 2-10 Angstlidelser 5-10% -50% 5-10 Person.forst.? 65-79% -20 Antisosial % Borderline Psykose % 35% Varierer

10 Livstidsforekomst av psykiske lidelser. En sammenligning mellom ruspopulasjonen og befolkningen generelt! ROP Oslo (Kringlen m.fl) Bipolare lidelser 5% Depresjoner 44% Dystymi 40% Agorafobi/panikk 48% Sosial fobi 46% GAD 19% Spesifikk fobi 47% PTSD 19% Somatisering 26% Tvangslidelser 8% Spiseforstyrrelser 9% 2% 18% 10% 11% 14% 5% 14% - 4% 1.5% 2%

11 Rus og psykiatri Mange og sammensatte problemer: ROP-»dobbeltdiagnose» er et mangedobbelt problem Uensartet gruppe. Funksjonssvikt på mange områder Trenger bistand fra flere enn en hjelpeinstans Faller utenfor både rus/psykiatri/sos./helse Behov for bredt spekter av tjenester Behov for samarbeidsvilje/-evne og koordinert innsats Samarbeid tjenestenivåer. Samhandling Ulike utgangspunkt, hver sin tilnærming, eget lovgrunnlag

12 Behandling Utfordrer vanetenkningen Vanskelig. Stor slitasje. Komplisert Krever samarbeid Konkurranse i avvisning Kompetanse? Pas.gruppen forstyrrer Pas liker ikke behandlingsapp. Kostbare for samfunnet Uverdige liv. Problem for pårørende Dårlig prognose Oppsøkende MEN: Spennende, allsidig læring, bedre ressursutyttelse

13

14 Rusmidlenes virkning Egenmedisinering. Velbehag. Reduksjon av symptomtrykk. Også stimulering Skadelig effekt psykiske bivirkninger, konsentrasjon, hukommelse, forståelse. Reduserer kontroll og hemninger. Kritikkløshet Psykisk skadevirkning avhengig av individuell sårbarhet. Premorbid personlighet.

15 Fra snakkomrus.no, læringssafari

16 Hva er avhengighet? Skadelig bruk Avhengighetssyndrom Misbruk/substance abuse Abstinens

17 Skadelig bruk Psykoaktive substanser brukes på en slik måte at det gir helseskade- -Somatisk -Psykisk -Sosialt/familiært? Utgjør mye legevaktsarbeid, og ikke minst for akuttmottak. Andre faggrupper Trenger ikke å ha smh avhengighet

18 Avhengighetssyndrom ICD-10 Minst 3 eller flere av følgende kriterier har inntruffet samtidig siste året: sterk lyst eller følelse av tvang til å innta substansen problemer med å kontrollere substansinntaket med hensyn til innledning, avslutning og mengde fysiologisk abstinenstilstand når substansbruken har opphørt eller er redusert, som viser seg ved det karakteristiske abstinenssyndromet for stoffet, eller bruk av samme (eller et nært beslektet) stoff for å lindre eller unngå abstinenssymptomer utviklet toleranse, slik at økte substansdoser er nødvendig for å oppnå den samme effekten som lavere doser tidligere ga (for eksempel alkohol- eller opioidavhengige personer som daglig kan innta doser som er store nok til å slå ut eller ta livet av brukere uten toleranseutvikling)

19 føler økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser, som følge av bruk av ett eller flere psykoaktive stoffer, og mer og mer tid brukes på å skaffe eller innta stoffer eller komme seg etter bruken opprettholder substansbruken til tross for åpenbare tegn på skadelige konsekvenser, som leverskade etter betydelig alkoholkonsum, depressive perioder rett etter perioder med høyt inntak av psykoaktive stoffer, eller substansrelatert reduksjon av kognitivt funksjonsnivå, og man kan fastslå at brukeren var, eller kunne forventes å være, klar over skadens natur og omfang.

20 Forenklet: 1) Sterkt lyst, tvang, sug (engelsk: craving ) 2) Kontrollvansker med hensyn til innledning, avslutning og mengde 3) Fysiologiske abstinensreaksjoner eller bruk av rusmidler for å unngå abstinenser. Reparasjon 4) Toleranseutvikling. Behov for økte doser 5) Andre aktiviteter får redusert betydning 6) Fortsatt bruk til tross for kjennskap til skadevirkninger

21 Misbruk/substance abuse Legges mer vekt på sosiale og familiære konsekvenser, og kriminalitet, enn ved skadelig bruk Kriterier i pkt A og B må være oppfylt: A. Pasienter med misbruk/substance abuse preges av et dysfunksjonelt mønster med bruk av psykoaktive substanser som fører til betydelig klinisk svekkelse eller uro og vansker. Dette er uttrykt ved én eller flere av følgende kriterier i løpet av de siste 12 månedene:

22 Punkt A forts. Gjentatt bruk av psykoaktive substanser som fører til svikt mht å mestre ansvar og plikter knyttet til arbeid, skole, hjem. Gjentatt bruk i situasjoner som kan medføre risiko for fysisk skade, eks kjøre bil mens påvirket Gjentatte legale problemer (politi, rettsvesen) knyttet til bruk av psykoaktive substanser. Fortsatt bruk til tross for vedvarende eller tilbakevendende sosiale og mellommenneskelige problemer som er forårsaket eller forsterket av effektene av psykoaktive substanser.

23 Punkt B Pasienter som preges av at symptomene ikke oppfyller kriteriene for avhengighet for denne kategorien psykoaktiv substans.

24 Andre begreper vedr avhengighet Addiction - avhengighet Dependence avhengighet Withdrawal abstinenssymptomer Craving rustrang. «Sug» Relapse tilbakefall «Liking» «Wanting»

25 Ruspasienten. Mennesker med misbruks-/ avhengighets problemer uavhengig av rusmidler, kjønn og alder. Hjelpeapparatet utfordres til samhandling Som oftest er det behov for behandling av flere samtidige forekommende lidelser og problemer. Samvirket er størst mellom somatikk, psykiatri og barnevern Svært ofte i behov av lang tids oppfølging av et helhetlig og koordinert hjelpeapparat som arbeider målstyrt og systematisk. SAMHANDLING Ikke et tilstrekkelig tilbud for de yngste pasientene med behov for mer habiliterende og langvarige tiltak. Familiebehandling?

26 Ruspasientens utvikling. Pasientene er stadig; tyngre. Mye alvorlig psykiatri. ROP. AD/HD problematikk yngre. Gjennomsnittsalder rundt 30 år. relasjonssvake mer i behov av kontinuerlig og langvarig bistand mer i behov av et helhetlig og samarbeidende hjelpeapparat som kan arbeide koordinert og systematisk. SAMHANDLING. Mye somatikk Økende LAR. Nå også økende LAS Overdoseproblematikk Kvinneandelen øker Mer tvang

27 Hva skjer sett fra et biologisk perspektiv? Samme hjerneområder og nervebaner involvert innenfor rus, mat, sex, spill, shopping.: Hjernens belønningssystem Medikamenter og rusmidler kan påvirke dette systemet Nevrotransmitterer: Dopamin (stimulerende), serotonin (søvn, smerte, humør), GABA (hemmende), noradrenalin (våkenhet) m.fl. Receptorer på cellemembran

28 Rus kan medføre økt utskillelse av transmitter -nedregulering av antall receptorer: Toleranse -oppregulering av antall receptorer: Økt sensitivitet

29

30 Det mesolimbiske området. Hjernens belønningssystem

31 De fleste rusmidler stimulerer en dopaminbane

32 Rus stimulerer belønningssystemet Alkohol -Små doser stimulerende (dopamin). Lykkepromille. Vorspielrus -Store doser dempende (GABA) Virker via GABA-reseptorene (hemmende) Amfetamin/kokain -A. øker utskillelse dopamin -K. blokkerer re-opptak av dopamin(+na og serot.) Opioider -Egne opiatreceptorer. Smertedempende. Økt dopamin lystfølelse Cannabis -Egne THC receptorer. Øker dopaminaktiviteten

33

34 DA-R PREFRONTAL CORTEX Impulskontroll CBR Opiater Cannabis ENK GABA-R GABA Belønning Stemningsleie Opiater MOR NAcneuron Amfetamin Ecstasy Kokain DA Etanol 5HT 3 R GABA GABA-R Motivasjon Betydning NDMA-R Etanol

35 Toleranse og abstinens Toleranse ved gjentatt bruk forsøker hjernen å kompensere til «normal tilstand», - ikke rus. Nedsatt rusfølelse Det motsatte skjer samtid- sensitisering- dvs økt motivasjon til å fortsette. Ønske om rusfølelse Toleranse svekkes fort. Sensitisering svekkes sakte (tilbakefallsforklaring). Craving-sug. «Cues». «Hukommelsesbilder av russituasjoner» Opphør av inntak medfører abstinensreaksjon motsatt effekt av rus, eks opioider, alkohol Stress øker risiko for tilbakefall (relapse) kortisolresponsen svekket. Kvinne: Tilbakefall i lutealfasen

36

37 Sensitiseringsteorien

38 Risiko for utvikling avhengighet Eksponerings-volum Alder (prefrontale deler av hjerne ikke utviklet) < 25 år Genetiske faktorer Sosioøkonomiske/miljømessige faktorer NYTT: Epigenetikk: Hvilke effekter miljøet har på genmaterialet. Gener kan «slås på/av».

39 Ettertanke? Glad for retningslinjene. Håper den vil kunne bidra til å gi denne pas.gruppen bedre behandling og livskvalitet MEN: Helse Nord mangler familiebehandling og tilbud til de yngste innenfor rus? Manglende tilbud til de virkelig tunge ROP pasienter? Tilstrekkelig poliklinisk tilbud? DPS rolle innen rusbehandling? God nok organisering i kommunene? Har kommunene tilstrekkelig økonomi? Veiledning fra spesialisthelsetjenesten? Samarbeid TSB og psykiatri? Geografisk likeverdig tilbud i Helse Nord? Fungerer samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, samt innad i kommunen?

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Planarbeidet... 6 2.1 Organisering av planarbeidet... 6 2.2 Ruspolitisk handlingsplan 2003-2007...

Detaljer

Pasienter med høyt forbruk av vanedannende medikamenter og tilsynsspøkelset på skuldrene våre

Pasienter med høyt forbruk av vanedannende medikamenter og tilsynsspøkelset på skuldrene våre Pasienter med høyt forbruk av vanedannende medikamenter og tilsynsspøkelset på skuldrene våre Primærmedisinsk uke, 21. oktober 2014 Ivar Skeie Spesialist i allmennmedisin, PhD Sykehuset Innlandet Senter

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Dette bør du vite om de nye rusdiagnosene

Dette bør du vite om de nye rusdiagnosene Dette bør du vite om de nye rusdiagnosene Av Tone Øiern Diagnosemanualene DSM-IV og ICD-10 står overfor omfattende endringer. Les om hvilke forandringer som er på vei, og hva det betyr for deg som behandler.

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Behandling av rusmiddelavhengighet sett i lys av rusreformen 2004- en gjøkunge i helsevesenet? HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Silje Helén Moen Høst 2008 Veileder:

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET Kristin Maaseide prosjektleder 1 Innhold 1. SAMMENDRAG, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 2. INNLEDNING 2.1. Prosjektets organisering 2.1.1. Ansatte og deltagere 2.1.2. Utvelgelse

Detaljer

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus EN BESKRIVELSE AV DYNAMIKKEN MELLOM TRAUMER OG RUS 41 Rusfag nr. 1 2015 Av: Heidi Lee Mannes og Marit Markestad, Bergensklinikkene Den følelsen av å oppholde seg i et altfor varmt rom, og ikke ha mulighet

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling Randi Abrahamsen KoRus Bergen presenterer spesialistoppgaven til Randi Abrahamsen i klinisk psykologi Psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer. Spesialistoppgaven er et resultat av klinisk psykologisk

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer