v GRUE kommune . Salg av eiendom o Ordfører o Varaordfører. Rådmann Møteinnkalling Informasjon: Drøftingssak (unntatt offenttighet) Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v GRUE kommune . Salg av eiendom o Ordfører o Varaordfører. Rådmann Møteinnkalling Informasjon: Drøftingssak (unntatt offenttighet) Innhold"

Transkript

1 v GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag Kl Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Informasjon: o Ordfører o Varaordfører. Rådmann Drøftingssak (unntatt offenttighet). Salg av eiendom Saksnr t4 0291r Innhold Tilkobling vannlavløp - ll3l25 - Øystein Wiker. Samarbeidsavtale om drift av Glåmdal interkommunal legevakt ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Årsberetning og regnskap 2013 Overordnet retning - økonomiplan Terlialrapport ll20l4 Bilopphoggeri Skjelmerud Kirkenær, Niels F. Rolsdorph Ordfører Turid Bjerkestrand Rådmann

2 GRUE kommune Arkiv: Arkivsaksmappe Saksbehandler: FA-K23, TI-&OO Turid J. Bjerkestrand Tilkobling vann lavløp - ll3l25 - Øystein Wiker. Søknad om fritak - pålegg om tilknytning til offentlig avløpsledning. Utvalgssaksnr. Utvale Møtedato r27lt3 Formannskapet 04.tt t4 Fonnannskapet t4 Innstilling: Rådrnannen rår Formannskapet til å fatte slikt vedtak: Pålegg orn tilknytning til offentlig avløpsledning opprettholdes. Behandling i FonnraNNSKApEr Rådmannens innstilling ble ensternmig vedtatt. Vedtak i: FS-127/13 Pålegg om tilknytning til offentlig avløpsledning opprettholdes. Sakens dokumenter: Vedleee: : Pålegg om tilknytning til offentlig avløpsledning : Søknad om fritak fra Øystein Wiker. Saken gielder: Søknad om fritak fra pålegg om tilknytning til offentlig avløpsledning. Fagavdelingens merknader : Grue kommune har foretatt og står foran betydelige investeringer for å tilfredsstille de krav som settes til miljø, kvalitet, sikkerhet, kontroll osv for vann og avløp i en kommune. Fra sentralt hold legges det opp til at vann- og avløpstjenestene i kommunen i størst mulig grad bør være basert på selvfinansiering. Det har derfor vært behov for å se på helhetlig vann- og

3 avløpsledning og samtidig forenkle kontrollen med private vann- og avløpsanlegg i kommunen. Etter vedtak i Grue kommunestyre (KS-64197) og i medhold av Plan- og bygningslovens ç27-2 pålegges eiere av alle eiendommer der offentlig avløpsledning går over eiendommen, over nærliggende areal eller ligger i tilstøtende veg, å knytte eiendommen til avløpsledningen. Søknaden om fritak begrunnes med at eieren mente at denne boligen var registrert som fritidsbolig, men etter samtale med Grue kommune, viser det seg at den er registrert som enebolig. Eieren ønsker at boligen blir registrert som fritidsbolig, da det er det den er blitt brukt som i 20 år, De har kjøpt seg enebolig i Svullrya, gnr. 113, bnr. 76 som de skal bo i, og er der koblet opp til det kommunale nettet med både vann og avløp, Vurdering: Grue kommune i samråd med Givas opprettholder pålegget om tilknytning til offentlig avløpsledning. Dette begrunnes med at boligen har en sentral beliggenhet innenfor byggeområde for boliger på kornrnunedelplan for Svullrya. Din situasjon er ikke ulik andre eiere av eksisterende bebyggelse som får pålegg orn tilknytning til offentlig ledningsnett. Etter formannskapets behandling 04.I gis følgende nye opplysninger til behandlingen i formannskapet : Saken ble den 08.I oversendt Fylkesmannen i Hedmark for endelig avgjørelse. I e-post fra Fylkesmannen av blir kommunen bedt om å stipulere kostnaden på tilkobling i denne saken, da det her må graves over riksvei 207, dette til bruk i Fylkesmannens klagebehandling. Enhet for landbruk og teknikk har innhentet veiledende opplysninger fra Givas (e-post av O4.april 2014). Estimerte priser for banking og boring. Disse prisene er kun estimert, basert på erfaringstall, og derfor kun veiledende. Øystein Wiker: gnr. 113, bnr Fylkesveg - stein og fiell i grunnen. - Arbeid ifbm søknader (kommune/kryssing av fylkesveg) kr ,- - Boring under veg - Rigg kr ,- - Varerør 400mm for vann og avløp Kr /m inkl. boring ant.12m Total veikryssing med boring kr ,- Kr. i ,- Disse opplysningene ble oversendt Fylkesmannen pr e-post 04.april Enheten har deretter i e-post av 3O.april 2014 fra Fylkesmannen blitt bedt om å gå gjennom kartgrunnlaget på tidligere oversendte saker på ny. Dersom en slik gjennomgang viser avvik fra det som tidligere er oversendt Fylkesmannen ønskes det formidlet og evt nye kart sendes med.

4 Fredag den ble det foretatt en befaring av Grue kommune og Givas pa eiendommen gnr. 1 13, bnr Øystein V/iker. Det kom her frem at et nytt alternativ vil være å gå gjennom veien litt lenger vest for huset til Wiker. Ved også få med en nabo gnr , bnr. 24, vil det bli to husstander til å dele på kostnaden ved en gjennomgraving gjennom veien. Legger ved nytt kart som viser at det her må graves ei grøft. på ca. 22 m. I e-post av 14.mai 2014 gis det tilbakemelding fra Fylkesmannen om at så lenge det ikke per dags dato foreligger noen endelig rute for graving, endelig avgjørelse i saken kan ikke Fylkesmannen foreta en klageavgjørelse. Saken tas derfor opp til ny behandling fra kommunens side. Til fonnannskapets behandling opprettholder rådmannen tidligere innstilling og vedtak: Pålegg om tilknytning til offentlig avløpsledning opprettholdes.

5 GRUE l-rommune Arkiv: Arkivsaksmappe Saksbehandler: FA-G21 t2l6t9 Erik Otterdahl Møller Samarbeidsavtale om drift av Glåmdal interkommunal legevakt ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 0261r4 Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår Fonnannskapet til å fremme slik innstilling 1. Sarnarbeidsavtalen godkjennes. 2. Avtalen signeres av ordføreren i vertskolnmunen og de samarbeidende kommunene. 3. I henhold til pkt. 6 i avtalen er den gjeldende fra Sakens dokumenter: KS 66/ Utredning om legevakt. Folslag til samarbeidsavtale Herav som vedlegg: Forslag til samarbeidsavtale Saksopplysninger: Siden 1999 har kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Kongsvinger samarbeidet om drift av nattlegevakt. Fra 2006 ble samarbeidet utvidet til også å gjelde ettenniddag,lørdag, søndag og helligdager. Kongsvinger kommune har administrert og organisert legevaktsordningen. Grue har vedtatt å tiltre den etablerte legevaktsordningen med virkning fra , jfr. KS De 5 kommunene går inn i samarbeidet som likeverdige partnere. Kommunestyret i Kongsvinger fattet i sak KS-l47112 følgende vedtak I 2 J 4 Kongsvinger kommune går inn for utbygging av ny legevaktslokaler etter ski sseprosj ekt o g ko stnadsoverslag fra S ykehuset innl andet. Forslag til intensj onsavtale godkj ennes. Kongsvinger kommune, som vertskommune, tar ansvar for investeringslånet. Ko stnadene fordeles m ellom alle fire sam arb eidskommunene. Kongsvinger kommune opptar lån til ombygging av nye legevaktslokaler med avskriving over 15 år, det forutsettes en leieavtale med Sykehuset innlandet på minimum 15 år. Låneopptakets stønelse vurderes etter at anbudsrunden foreligger

6 Kongsvinger kommune opptar lån på kr I mill til innkjøp av inventar til legevaktens lokaler, med avskriving over 10 år. Rådmannen velger representant til prosjektgruppen, jfr pkt 4 i intensjonsavtalen. Pkt, 1-6 vedtas under forutsetningav at samarbeidskommunene inngår i prosjektet, og at sam arbeidsavtalen, inkludert fordelin gsnøkkel, reforhandl es. Skisseprosjektet bearbeides videre for å få til mest mulig effektiv drift i lokalene og om mulig reduserte investeringskostnader. Nye Glåmdal legevakt startet opp etter ferdigstillelse av nye lokaler ved årsskiftel2013l20l4. Forslag til samarbeidsavtale legges her frem for kommunestyrene som egen sak, - jfr. Kommunelovens $ 28-l e. Avtalen er utformet med Kongsvinger kommune som vertskommune. Avtalen hjemles i Komtnuneloven $ 28-lb Administrativt vertskommunesamarbeid. Her reguleres en kommunes (samarbeidskommunes) anledning til å delegere myndighet til en vertskommune for å: <... utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning>. For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. Avtalen vedtas av kommunestyret, jfr. Kommuneloven $ 28-1e, som også beskriver hva en slik avtale skal inneholde: a) angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen, b) hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen, c) tidspunkt for overføring av oppgavff og avgjørelsesmyndighet, d) underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen, e) det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen, f) nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet, g) annet som etter lov krever avtale. Vurdering: Rådmannen vurderer at forslaget til samarbeidsavtale regulerer samarbeidsforholdene mellom vedskommunen og de samarbeidende kommunene på en måte som ivaretar Kommunelovens krav.

7 GRUE kommune Årsberetning og regnskap 2013 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: FE-212 r41226 Solveig Furuberg Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling 1. Årsberetning og regnskap 2013 for Grue kommune godkjennes. 2. Inndekning av rnerforbruk på driftsregnskapet på kr ,46 dekkes inn i årsavslutningen Sakens dokumenter: som vedl 1.,{rsberetning og regnskap Revisjonsberetning fra Hedmark revisjon IKS 3. Kontrollutvalgets vedtak fattes og vil ligge ved til FS-møte 2.6. Saksopplysninger: Vurdering: Driftsregnskapet: Det er ingen fond til å dekke merforbruket på kr ,46. Våre reserver er brukt opp. Det legges inn i 2014 i budsj ettet for inndekning i utgangspunktet, men vi vil også bruke til å dekke inn dersom det er nødvendig.

8 GRUE kommune A kiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: FE-145 r41202 Turid J. Bjerkestrand Overordnet retning - økonomiplan Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Dokumentet "Overordnet retning - økonomiplan " legges til grunn for det videre arbeid med Økonorniplan og Budsjett2015, og alternativ/scenario 3 - minimumsløsning. Sakens dokumenter: Overordnet retning - økonomiplan Økonomireglement for Grue kommune med nytt årshjul Herav som vedleqq: Overordnet retning - økonomiplan Saksopplysninger: Grue kommunestyre vedtok nytt årshjul for økonomiarbeidet i Grue kommune. Dette innebærer blant annet at arbeidet med økonomiplan og budsjett fra og med 2014 skjer som en parallell prosess på høsten. Tidligere har økonomiplan vært behandlet på våren og budsjettet på høsten..a.rshjulet legger opp til at det skal skje en klargjøring av budsjettforutsetninger i kommunestyrets junimøte noe vedlagte dokument gir uttrykk for. Det ble i tillegg vedtatt i budsjettsaken for 20t4 at det skulle settes ned en politisk gruppe som skulle "analysere faktorer som kan brukes i og til budsjettforslag 2015." Gruppen ble nedsatt i kommunestyrets møte oghar hatt to møter. Dokumentet "Overordnet retning - økonomiplan " inneholder en beskrivelse av de utfordringer Grue kommune står overfor, forutsetninger og viktige forhold i kapittel 2 og3. Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel og kapittel 4 er dermed viet overordnet styringskort og strategier ut fra kommuneplanens samfunnsdel. Det har ikke vært en prosess i forhold til justering av overordnet styringskort nå og dette vil skje på budsjettkonferansen i september. Strategiene er basert på nåværende økonomplan, og det er tatt hensyn til endringer som har skjedd i løpet av 2014 og innspill fra den politiske gruppen.

9 Kap. 5 angir ulike scenarier i forhold til: - Budsjett Endringer som erkjente/aktuell - Hva som må til for å oppnå sunn kommuneøkonomi Vurdering: Grue kommune har et opparbeidet underskudd på 8,5 millioner kroner. For at kommunen skal unngå Robek må dette være dekt i budsjettet for Situasjonen etter 1. tertial tilsier at det ikke blir "overskudd" i2014. Nedgangen i befolkningen og signalene i kommuneøkonomiproposisjonen innebærer både usikkerhet, men også at omstilling er viktigere enn noen gang. Scenarioene som er presentert viser omstillingsnivået ut fra budsjettvedtaket20i4, merforbruket2}l3, forhold som er kjent og saker som kan bli aktuelle, og sunn komrnuneøkonomi. Rådmannen anbefaler at økonomiplanarbeidet gjennomføres med utgangspunkt i scenario 3 som er en minimumsløsning, men med styrket vegvedlikehold.

10 GRUE l-romrnune Tertialrapport ll20l4 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: FE Solveig Furuberg 26.0s.2014 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt/fremme slik innstilling Tertialrapp ort I I 20 I 4 med budsj ettendringer godkj ennes Viser til vedtak i KS-068/13 om gratis halleie. På grunn av uklarheter foreslås følgende: I henhold til vedtaket gjelder dette Gruehallen, og for organisasjoner og lag hjemmehørende i Grue til treningsaktiviteter der flertallet er fra Grue og under 18 år. Sakens dokumenter: Tertialrapport I12014 Herav som vedlegg: Tertialrapport Saksopplysninger: I følge årshjulet for Grue kommune skal det utarbeides tre økonomirapporter til kommunestyret - I. og2. tertial samt årsregnskapet. Dette er første rapport for 2014 Vurdering: Det vises i sin helhet til vedlegget for presentasjon av saken.

11 GRUE kommune Biloppho ggeri Skj elmerud A kiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: FA-U24 t4l6'7 Haakon Gjerns Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 0301r4 Fonnannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådrnannen rår fonnannskapet til å fremme slik innstilling 1. Grue kommune inngår nye festekontrakter på Gnr 7Il1 og72l Rådmannen delegeres rnyndighet til å frarnforhandle nye festekontrakter. 3. Festekontraktene får en varighet på l0 år, men rned opsjon pä20 nye år forutsatt kommunen da kan vurdere krav til planendring. Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker 3 I Fylkesrnannen i Hedmark Herav som vedlegg: Tittel Spørsmål om status for overdragelse av tillatelse for drift av biloppsarnlingsplass Saksopplysninger: Tidligere driver av bilopphoggeriet Doffens Hoggeri på Gnr TIlI og12127 i Grue døde i fior. Grue kommune har vært i kontakt med boet etter Doffens Hoggeri og interessenter som ønsker å fortsette drift ved hoggeriet. Per mai 2074 q det to forskjellige aktører som har planer om fortsatt drift på to forskjellige steder innenfor Hoggeriet på Skjelmerud. Dette er: 1. Svein Brodahl Grusforretning, I(irkenær: De har tidligere drevet med ornlasting av næringsavfall på Skjelmerud, Grue - (Till. nr ) etter avtale rned tidligere drivere av hoggeriet. Næringsavfall som Brodahl ønsker å omlaste følger definisjon for produksjonsavfall, jfr.forurensningslovens $ 27 og gjelder bilog maskinkomponenter, treavfall, emballasje og annet. Det understrekes at tillatelsen ikke omfatter farlig avfall, husholdningsavfall/forbruksavfall eller annet avfall undergitt særskilte forskrifter. Omlasting skjer fra liftcontainer til større bulkcontainer ved bruk av grabb. Avfallet skal ikke sorteres eller undergis behandling. Svein Brodahl Grusfonetning ønsker å leie et areal på minimum 5 daa på hoggeriet der de kan støpe en ugjennomtrengelig såle og få fortsatt konsesjon til omlasting av næringsavfall. 2. Selskap under stiftelse ved Jan Egil Flenes. Jan Egil Flenes jobber i dag ved Norsk Gjenvinning i Oslo, men er fra Grue. Hans selskap ser for seg å ta over det gamle hoggeriet og drive mottak, sanering og dernontering av kassefte

12 kjøreiøy, samt mottak av avfall fra landbruket. Flenes ønsker å søke om konsesjon jmfr tidligere tillatelse nr gitt Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen. Grue kommune har vært i kontakt med Fylkesmannen i Hedmark som opplyser at dette dreier seg om videreføring av eksisterende virksomhet der ny konsesjon vil gis. Fylkesmannen sier det ved inspeksjon i 2011 ble påpekt noen avvik knyttet til anleggsmessige tiltak og drift ved mottaket, det mest omfattende av disse gjaldt manglende betongdekke ved forurensende delaktiviteter i forbindelse med sanerings- og demonteringsprosessene. Fylkesmannen opplyser de vil stille krav om gjennomføring av tiltak gjennom ny tillatelse. Fylkesmannen opplyser samtidig om et garnmelt vedtak fra kommunestyremøte i Grue i 2001 som sier at bilopphuggeriet skal avvikles inqen 2017, da festeforholdet utløper. I tilfelle ny virksomhet må dette vedtaket gjøres om. Dette var KS sak 004/01, Reguleringsplan for Grue Gjenvinning og Bil demontering AS som ble behandlet Vedtaket som da ble fattet var: Området reguleres til LNF-område i sqmsver med lcommuneplanens arealdel. Rådmannen gís fullmakt til å þrhandle om lcoytere awiklingstid enn I0 år. Kommunestyret i Grue behandlet saken Reguleringsplan Grue Gjenvinning og Bildemontering også , dalød vedtaket som følger: 1. Kommunestyret avviser det framlagte planforslaget til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser da dette er i strid med kommuneplanens arealplan. 2. I(ommunen gis fulhnakt til å forhandle om kortere avviklingstid enn 10 år. Grue kommune gjennomførte infonnasjonsmøte for naboene til bilopphuggeriet i samarbeid med Skjelmerud Vel 22. apnl2074, der 15 naboer møtte. Grue kommune informerte om hvordan Fylkesrnannen i Hedmark stiller seg, hva planstatus er for området, hvilke planer det er for opprydding etter tidligere driver og hvilke krav det vil bli satt til nye leietakere av området. Naboene var positive til videre drift og informasjon. Naboene uttrykte ønske ovenfor kommunen om å bevare noe av skogen mot veien, slik at det ikke var direkte innsyn til hoggeriet. Naboene ønsket dessuten at bommen som kommunen har satt opp inn til hoggeriet ble gjor-t framkommelige for naboer som ønsket å sykle forbi den. Dette vil Grue kommune etterkomme. Vurdering: Her er det mulighet for å fa til ny næring i Grue. Det er to lokale interessenter som er villig til å investere større beløp i det gamle bilopphoggeriet for å få fornyet driftskonsesjonene. Dette vil bety sikring av arbeidsplasser vinterstid for Brodahl og nye arbeidsplasser ved Flenes. Gjennomføring av informasjonsmøte på Skjelmerud Vel viser at naboene er positive. Det kom ingen kritiske ytringer om ny virksomhet, alle naboene var positive til at bilopphoggeriet skulle driftes i ordnede former etter Fylkesmannens krav. Etter møte med Fylkesmannens Miljøavdeling har Grue kommune tatt jordprøver inne på hoggeriet. Fylkesmannen sa kommunen kun trengte å ta analyser på bly og hydrokarboner (olje), det var ikke nødvendig å se på PCB og andre miljøgifter tok Grue kommune jordprøver fra Doffens hoggeri. Desember 2013 var en mild måned, det var bart for snø og ikke frost i bakken slik at det var fint å grave. Kommunen brukte spett og jordbor og tok jordprofiler ca cm under overflata slik Fylkesmannen anbefalte. Totalt tok kommunen 8 jordprøver spredt over hele området, fire prøver utenfor det inngjerdede området og fire prøver innenfor gjerdet. Prøvene ble sendt til akkreditert laboratorium. Analyserapporten viste følgende: Bly: For bly var det ingen av de åtte prøvene som havnet i tilstandsklasse svært dårlig. Fem av jordprøvene viste klasse god og meget god, to jordprøver hadde moderate verdier, en jordprøve viste tilstandsklasse dårlig. I forhold til bly viste med andre ord ingen av de tatte prøvene verdier som tilsier at rnassene kan karakteriseres som farlig avfall, det var ingen prøver som var i tilstandsklasse 5 eller dårligere.

13 Olje:Her viste resultatene fra punktprøvene tre prøver som lå innenfor moderat til meget god og fem prøvü som lå i klassen dårlig-svært dårlig. Ingen av prøvene hadde så høye grenseverdier at jordmassene klassifiseres som farlig avfall. Vannprøver: 75, tok Grue kommune en sigevannsprøve (deponiovervåkning) av bekken rett nedenfor hoggeriet. Resultatet her var ikke alarmerende. Labpartner fastslo at bly og zinkverdiene var noe høye, men sett opp mot drikkevannsforskriften så mente de prøven var innenfor. Konklusjonen av jordpíøvene var at alle prøvene var innenfor grenseverdiene som stilles for å drive bilopphuggeri. Hvis området skal tilbakeføres til skog eller LNF er kravene strengere og det vil koste Grue kommune store beløp i opprydding. Dette innebærer at det er en stor fordel om området fortsatt blir driftet som et hoggeri eller et deponi, I og med det er interesserte og seriøse leietakere til arealet, så er rådmannen positiv til videre utleie av arealet. Dette vil totalt være en stor fordel for Grue på mange måter. Det er foretatt mye hærverk, tyveri og forsøpling på området, spesielt i perioden Doffens hoggeri har vært i uskiftet bo, blant annet har det vært en omfattende ruteknusing. Politiet har oppklart og dømt gjerningsmenn for innbruddene, men ingen er dømt til å rydde opp hærverket. Ved fortsatt drift ved bilopphoggeriet vil anlegget være delvis betjent og følges opp bedre og det vil virke preventivt for å hindre videre hærverk og forsøpling av området. Hvis kommunen får et lokalt bilopphuggeri og mottak for landbruksavfall vil det også være et positivt tilskudd for å få ryddet opp på gårdsbruk i bygda, det er mye utrangert landbruksredskap som bør ryddes opp. Rådmannen stiller seg derfor positiv til å inngå festekontrakter med nye leietakere på gnr 7I bnr 1 og 27. Saken må behandles som en dispensasjon fra kommuneplan. For en nyoppstartet bedrift vil det være en fordel å utsette reguleringsplanarbeidet i en 10 års periode. Etter samtale med Fylkesmannen i Hedmark har rådmannen undersøkt og det kan gis dispensasjon med krav om planendring etter for eksempel 10 år. Rådmannen anbefaler derfor å inngå festekontrakt på i første fase 10 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 20 år. Ved forlengelse av festekontrakten vurderes planendring. Ved rullering av kommuneplanen vurderes det om arealet skal reguleres til næringsformåi.

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19.

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19. v GRUE kommune Møtebok IJtvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.06.2014 Tidspunkt: Kl. 17.00-19.10 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Utvalg: Møtested: Tidspunkt: v GRUE kommune Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 25.11.2013 Kl. 10.00 OBS: Merk tiden! Møteinnkalling Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til servicetorget,

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer