Fogging og Fading ved Langtidslagring av Kodak Radiation Monitoring Film. Tor Wøhni

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fogging og Fading ved Langtidslagring av Kodak Radiation Monitoring Film. Tor Wøhni"

Transkript

1 STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SIS rapport 1980:6 Fogging og Fading ved Langtidslagring av Kodak Radiation Monitoring Film. Tor Wøhni STATE INSTITUTE OF RADIATION HYGIENE Østerndalen Østerås NORWAY

2 INNLEDNING Ved lagring av bestrålt og ubestrålt dosimeterfilm, er det særlig to mekanismer som kan virke forstyrrende på tolking av optisk tetthet, og derved på dosemetrien. A. Fading. Fading vil si at det latente bildet som ble dannet ved bestålingen forsvinner under lagring. Det latente bildet består av samlinger av frie sølvatomer i sølvbromidkornene i emulsjonen. Onder framkallingsprosessen vlrker disse som katalysator for den videre reduksjon av sølvionenei sølvbromidkornet. I følge Becker 1973, skyldes 10% av den totale fadingen ren termisk dissosiasjon av sølvatcmansamling, mens resten skyldes kjemisk påvirkning av oksygen og fuktlghet. B. Fogging. Fogging vil si en økning i bakgrunnsvertningen, delvis p.g.a. naturlig bakgrunnstråling og delvis p.g.a. termisk indusert ansamling av sølvato/"<jr (latent bilde). De faktorer som påvirker fadingraten er fuktlghet og temperatur, ved siden av dosenivå og fotonenergi (Becker 1973). Flere undersøkelser tyder på at fading er et lite problem ved normal luftfuktighet og temperatur, seiv om resultåtene ikke alltid er helt entydige. Undersøkelser med du Pont type 552 film (Ziegler and Chleck,1959), konkluderer med at fading raten er betydelig ved 50% fuktighet og 27 C, der en film-eksposisjon på 1,2 ville bli olket som halvparten etter 90 dagers lagring.

3 - 2 _ En annen undersøkelse med dosimeter film fra samme fabrikk, du Pont Type 555 (Brodsky and Kathren-1963), ble filmer lagret under forskjellig fuktighet og temperatur, og hver uke bestrålt av en radiumkilde. Opplegget skulle simulere en realistisk situasjon der filmen ble båret av en yrkeseksponert. De konkluderer med at filmer som byttes hver 14.dag kan gi doseestimater som er 30% for lave p.g.a. fading, når filmene leses.v.h.a. en kalibrerlngskurve som ble laget en uke før framkallingen. Lengre intervaller mellom film-bytte ga svært upålitelig doseestimater, seiv ved relative fuktigheter ned mot 0%. En fogging effekt ble observert ved lagring/bestråling utover 6 uker.en effekt som i enkalte tilfeller utliknet fading effekten. I en annen undersøkelse (Kathren and Brodsky, 1963), ble effekten av omgivelsenes temperatur og fuktighet på filmfølsomheten undersøkt. Fimtypene var du Pont lype 544 og Kodak Personal Monitoring filmtype 2 (som er en amerikansk paralell til vår engelske Kodak Radiation Monitoring film). Pilmene ble lagret ved forskjellig temperatur og fuktighet før bestråling for å bringe emulsjonen i likevekt med omgivelsene, og framkalt kort tid etter bestråling. Nødvendig lagringstid for å oppnå likevekt i fuktigheten ved høy relativ luftfuktighet var ca. 72 timer. Det konkluderes med at følsomheten for Y -stråling varierer med temperaturen og fuktigheten til emulsjonen. For Kodak emulsjonen var responsen ved 85% relativ fuktighet bare 60% av responsen ved 0% (t=27 C). Under tørre forhold (0%) var følsomheten uavhengig av temperaturen (27-49 C). I en undersøkelse på Kodak Radiation Monitoring film (Heard et.al.1964), ble ingen fading effekt obseivert ved 30% relativ fuktighet, mens fading ved 60% relativ fuktighet var meget stor, i det den relative optiske tettheten falt fra 1,0 til 0,6 i løpet av 4 ukers lagring (t=30 C).

4 - 3 - Et annet studie av samme filmtype (Becker 1972), viser også meget sterk fading i et simulert subtropisk klima. Studier av termisk fogging, viser også en markert avhengighet av relativ fuktighet.(kathren, 1966). Maksimal termisk fogging opptrådte ved ca. 50% relativ fuktighet, og var sterkt redusert ved fuktigheter over 75%. (du Pont 508 ved 70 C). Under 50 C var det minimale tilløp til fogging ved lagringstider opptil én uke. På SIS kjøpes nå filmene for persondosimetri inn. i store partler og lagres her på huset. Partiene tilsvarer ca. 1/2 års forbruk, og lagres i helkroppstellerommet. For å undersøke effekten av fogging og fading på lagring av ubestrålt film og bestrålt kalibreringsfilm, ble følgende eksperiment utført. METODE Ubestrålte og bestrålte filmer ble lagret på 5 forskjellige steder under ulike atmosfæriske forhold, og ulik bakgrunnsstrålingsnivå. Filmene ble bestrålt med ^uco -stråling og røntgenstråling ved 100 kv (egenfiltrering + 2 mm Al) fra et Muller RT 100 terapiapparat. Sistnevnte strålekvalitet ligger ganske nær toppen av filmens følsomhetskurve. Dosene varierte fra 70 mr til 25 R for 60 Co, og fra 50 mr til 15 R for røntgenstrålingen. Etter forskjellig lagringstider ble filmene framkalt på vanlig måte og avlest. Lagringsperioden varierte fra 2 til 52 uker. Ved avlesning ble et sett kalibreringsfilmer for hver av de to strålekvalitetene framkalt sammen med testfilmene. Bestråling av kalibreringsfilmene ble hver gang foretatt umiddelbart før framkallingen. Alle filmene som ble brukt i eksperimentet har samme emulsjonsnummer, og stammer fra et og samme filminnkjøp.

5 Testfilmene ble bestrålt samlet, etter lagring i helkroppstellerommet i over en uke før bestråling. Kalibreringsfilmene ble også lagret her før bruk. De forskjellige lagringssteder m.m. framgår av tabell I. Lagringstedet representerer forskjellige realistiske alternativer for lagring av bestrålt og ubestrålt film på SIS. Tabell I. Lagringsted Bakgrunns- Temperatur Rel.Fuktighet strålenivå Helkroppstellerom,i Eksikator 3,uR/h -v. 25 C 13% Kontor i 2.etg. 14 " * 23 C 30-45% Helkroppstellerora 3 " 25 C 25-40% Kjøleskap 12 " 3-6 C 35-45% Eksikator i kjøleskap 12 " 3-6 C 13% Temperaturen og luftfuktigheten ble ikke styrt eller kontinuerlig overvaket. Verdiene fra enkeltmalxnger foretatt ved jevne mellomrom lå imidlertid i de angitte intervallene. Eksikator vil si en lukket glassklokke med silikagel i bunnen. De relative fuktigheter ble målt med hårhygrometre kalibrert ved 100% relativ fuktighet, og ukjent nøyaktighet. Bakgrunnsstrålenivået ble målt med Reuter Stokes Environmental Radiation monitor,model RSS-111. Por de røntgenbestrålte filmene, ble middel svertningen under åpent vindu, 50 mg plastfilter og 300 m'g plastfilter brukt til å bestemme tilsynelatende eksposisjon.

6 - 5 - Disse feitene skal ha samme følsomhet ovenfor den aktuelle strålekvaliteten (Jones & Marshall 1964). For Y - fil m e n e ble middelsvertningen under 300 mg, Dural og tinn/bly filteret brukt. P.g.a. manglende build-up ved korte bestrålingsavstander ble svertningen bak de tynneste filterne ignorert for disse filmenes vedkommende. Under samtlige lagringsbetingelser ble bakgrunns svertningen trukket fra, og den tilsynelatende eksposisjon etter forskjellig lagringstid bestemt v.h.a. netto optisk tetthet. Med tilsynelatende eksposisjon menes eksposisjonen slik den tolkes ut fra den aktuelle filmsvertningen til enhver tid. RESULTATER I fig. 1 og fig. 2 er den tilsynelatende eksposisjon for Co-bestrålte filmer lagret under henholdsvis normal og lav fuktighet plottet som funksjon av lagringstiden. Markeringene langs ordinataksen angir de reelle eksposisjonene som ble gitt før lagring. Fig. 3 og fig. 4 viser de samme forhold for røntgenbestrålt film. Resultatene for de to høyeste eksposisjonene for de røntgenbestrålte filmene refererer seg til den langsomme emulsjonen. Fig. 5 viser bakgrunnsvertningens variasjon med lagringstid og lagringssted. Den totale usikkerhet p.g.a.forskjeller i eksposisjon, emulsjonsvariasjon fra film til film samt uhomogeniteter i framkalleren ble anslått ved å bestråle 15.stk. film ved 100 kv under samme geometri som testfilmene, med samme framkallingsprosedyre o.s.v. Standardavviket i svertningene under 300 mg plastfilteret ble målt. Dette tilsvarte en spredning i tilsynelatende eksposisjon på + 5*.

7 -6 - DISKUSJON Fading av 60 Co bestrålt film er neglisjerbar i løpet av 17 ukers lagring under alle forhold. For den minste eksposisjonen (70 mr) observeres en viss fading etter 39 og 53 ukers lagring under alle forhold. Etter 39 uker tolkes denne som ca. 60 mr, og etter 53 uker som tildels enda lavere. For de øvrige eksposisjonene observeres ingen fading seiv etter et års lagring. Filmene lagret tørt viser imidlertid en signifikant stigning i tilsynelatende eksposisjon for de største dosenes vedkommende. Dette kan ikke forklares ved fogging, idet bakgrunnssvertningen allerede er fratrukket. Også ved normal fuktighet observeres en del unormale variasjoner i tilsynelatende doser etter lang tids lagring. Noe av dette kan muligens skyldes lokal utmattelse av framkalleren ved høye svertninger. Røntgenbestrålt film viser en liten men signifikant fading fra 17 ukers lagring og utover for alle doser uansett lagringsmetode. Etter et års lagring er den tilsynelatende dosen redusert til ca. 85%. Den langsomme folien oppviser imidlertid en vesentlig større fading enn den hurtige. Dette er ikke uventet, fordi den finere konstrukturen, er mer utsatt for kjemisk påvirkning. Dette er velkjent fra finkornete nuclear track emulsjoner i nøytron dosimetri. (oversiktsartikkel, Becker 1973) Ved fading i den langsomme emulsjonen ser det ut som temperaturen har en sterkere effekt enn den relative fuktlgheten, idet filmene som er lagret kaldt oppviser klart mindre fading, uansett fuktighet. Som det sees av figur 5, varierer fogging sterkt med lagringsbetingelser, inklusive bakgrunnstrålingsnivå. Minst fogging observeres som ventet i helkroppstelleromniet, p.g.a. den lave bakgrunnstrålingen.

8 - 7 - Malinger etter lengre tids lagring, (Hauge 80) viste at dosimeterfilm lagret i helkroppstelleravlukket etter 4 års lagring hadde en optisk tetthet på 0,28 mens filmene lagret i kjøleskap hadde 0,60. Filmene som er lagret tørt oppviser imidlertid øket fogging i forhold til filmene under normale lagringsforhold. Dette kan skyldes mindre fading for disse filmenes vedkommende, men den meget beskjedne fading for 60 Co filmene støtter imidlertid ikke denne forklaringen. Muligens kan det vare en annen side av samme effekten som ble observert ved de sterkeste bestrålt Co-filmene, nemlig at filmene som ble lagret tørt oppviste en økning av tilsynelatende dose etter som tiden gikk. Hvorvidt dette skyldes den lave relative fuktigheten heller det faktum at filmene ble oppbevart i en lukket beholder skal være usagt. Kodak anbefaler at filmene før bruk lagres på et tørt.sted, helst ved temperatur 7 C. (Kodak Data Sheet). KONKLUSJON For lagring av ubestrålt monitoring film utpeker helkroppstellerommet seg som det beste alternativet. Filmene bør ligge i vanlige esker eller skuffer. Bestrålt kalibreringsfilm (60co) kan uten problemer lagres i lengre tid, fortrinnsvis i husets normale atmosfære. Ved langtidslagring bør også disse filmene lagres på helkroppstellerommet, p.g.a. den lave bakgrunnsvertningen. Lange bæreperioder under normale forhold synes ikke å påvirke dosimeteravlesningen.

9 i-f 0 + P : i Ha 4 ;+D Fi ' il ^ a T" ' t3- ' i i i.rit! i :h i : -Ul UJ T; i r: '-41.'5 r fl «3 o : so * i-5-; vs ^ i: :<^ i,,;: + c f ;»» «9 r "i '! 5s - -tsi M 1- ti" Trio' I; ^> -L.5?.. H...:e>fj i5 tai i i ; i. * 7-v lo; : - -«:; e ' r i ; <.^ : - Ul. -fe ;»tn - i D : i &- 'r^a-.'o w w o o a \ & < U i i i - Ts a :- o J T PJ C31Ji- to

10 ,. 1 I I..Å ill i+\ MA] i! I to > Ji "!' : -f +..O J- -2 -t- ' - \ b -2 1 V -4 + rf--tix É 6-6 Q..>3 -H-H ;!.i4,!-i.-r: i?; i! i i.o. :.;.._ 'P?. ; i! I! ; > rr-f- ' I I. I! i!! I! 1 I i I : -* -! +_.0 'J" I r< -&- o 'i^.nr* <a s* *r

11 + fl + a -f- i -^g 9 Fi&5 I! O cl f- -»-. I 'C ij > x <j_ - f _C c_- - ^ de, f-jt «r ii "i + S' i,-r -rø! LLL. Tf : +i -to- +a-.iu:ii.. Hl : i..4-!.:.l~ fli H" -3» 'f".fe -254 "I 1 ---c K. i i i 4 >. -S- - «- B~ 8 o «r : '"ra -Æ * i!.ru...i J1L I IN i '» f- HB- -&- o O * H* rffi

12 - «: +' 4» ; IfiéJi i :...!. f :. i ^ i o o ""' ' * " 1 K s. * us o tu 5: d s: *e X ^ b '5... ^ J,.. i i. d Ui - Ui-.^- i; -. u. -J > H - i> s..«* ^ V D <5 -J Ci) <=/ {_ ^v o p- l..«sl ^ ol 5- -j i: \3 US *o ' ^.u* ic x &<r " i " <2 : -J i- ;«+>.LL i -r- 4t j -L. u_. _,_-S r J_l. 1 i + I «n r i o ac- - - W -r r- Ul ~-hf: - g T ""! j + i ^ i :' < > 5-4

13

14 REFERANSER Becker K. Hie future of Personel Dosimetry Health Physics vol.23, p 729 (1972) Becker K. Solid State Dosimetry CRC Press, Ohio (1973) Brodsky A., Kathren R. Accuracy and Sensitivity of Film Measurements of Gamma Radiation - Part I. Health Physics vol. 9, p 453 (1963) Hauge L. Privat kommunikasjon (1980) Heard M.J., Cook J.E. and Holt P.D. Photographic Radiation Dosimetry and the Development of the AERE-RPS Film Dosimeter. AERE-M1370, Harwell Kathren R.L. thermal Fogging of Personel Monitoring Film. Health Physics vol.12, p 61 (1966) Kathren R.L. and Brodsky A. Accuracy and Sensitivity of Film Measurements of Gamma Radiation - Part II T. Health Physics, vol.9, p 769 (1963) Jones B., Marshall T. The Dosimetry of Mixed Radiations, involving more than one Energy or Type of Radiation, with the R.P.S/A.E.R.E Film dosimeter. The Journal of Photographic Science, vol.12 (1964)

15 - 2 - Kodak Data Sheet FM63 Kodak Radiation Monitoring Film. Ziegler C.A. and Chleck D.J. Latent Image Fading in Film Badge Dosimeters Health Physios, vol.4, p 32 (1960)

StrålevernRapport 2009:10. Dosimetrikontroll med radiokromisk film. Resultater og analyse fra 10 stråleterapisentra i Norge

StrålevernRapport 2009:10. Dosimetrikontroll med radiokromisk film. Resultater og analyse fra 10 stråleterapisentra i Norge StrålevernRapport 2009:10 Dosimetrikontroll med radiokromisk film Resultater og analyse fra 10 stråleterapisentra i Norge Referanse: Mauring Alexander. Dosimetrikontroll med radiokromisk film: Resultater

Detaljer

Radon i uteluft Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge

Radon i uteluft Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge Strålevern Rapport 2006:20 Radon i uteluft Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE ISSN 0800-4137 RAPPORT STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE NATIONAL INSIITUII-: OF RADIATION HYGIF.NK Osterndalen 25 P O Box 55. N-1345 Osleras. Norway STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE &S-- 1987 : 4

Detaljer

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz Referanse: Sjømoen T-M 1, Lervik H 2, Heimdal P E 2, Klæboe L 1, Hannevik M 1. Radiofrekvente felt

Detaljer

Rapport 7/2006. Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003. Ola Lotherington Vestad

Rapport 7/2006. Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003. Ola Lotherington Vestad Rapport 7/2006 Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003 Ola Lotherington Vestad Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng Åpen Rapport Røykvarslere for bruk i bolig Kartlegging av forskningsfront Forfatter Christian Sesseng SINTEF NBL as Brannutvikling og slokking 01 1 1 Historikk DATO SBESKRIVELSE 1 01 11 30 Første versjon.

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Deep Bleaching Endelig en forutsigbar blekemetode..

Deep Bleaching Endelig en forutsigbar blekemetode.. Deep Bleaching Endelig en forutsigbar blekemetode.. Tannbleking er et godt hjelpemiddel når tennene ikke ser ut slik som vi ønsker. Hittil har vi brukt stort sett de samme materialene siden vi startet

Detaljer

RAPPORT KOSTHOLDSUNDERSØKELSE OG HELKROPPSMALINGER PÅ REINDRIFTSSAMER I KAUTOKEINO 1989 OG 1990 ELIN BØE OG ANITA ANDERSSON SØRLIE

RAPPORT KOSTHOLDSUNDERSØKELSE OG HELKROPPSMALINGER PÅ REINDRIFTSSAMER I KAUTOKEINO 1989 OG 1990 ELIN BØE OG ANITA ANDERSSON SØRLIE 1 NO9200010 RAPPORT Sii-. 1991 : 10 KOSTHOLDSUNDERSØKELSE OG HELKROPPSMALINGER PÅ REINDRIFTSSAMER I KAUTOKEINO 1989 OG 1990 ELIN BØE OG ANITA ANDERSSON SØRLIE STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE NATIONAL

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode?

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011 Avkastning over tid god meravkastning siste fem år Statens pensjonsfond Norge avkastning over tid AVKASTNING (Prosent) 1 år 2011 3 år 2009-2011 5 år 2007-2011 % 10 år 2002-2011 13,93 3,96 6,77-3,92 Folketrygdfondet

Detaljer

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Økonomisk analyser 2/2004 Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Nesten hele jordens kommersielle energiforsyning dekkes i dag av fossile brennstoffer. Ifølge anbefalingene fra FNs klimapanel må disse innen

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

FORDELINGSAPTERING VERSUS TRADISJONELL VERDIAPTERING I ULIKE SKOGTYPER I NORGE

FORDELINGSAPTERING VERSUS TRADISJONELL VERDIAPTERING I ULIKE SKOGTYPER I NORGE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 18/2009 FORDELINGSAPTERING VERSUS TRADISJONELL VERDIAPTERING I ULIKE SKOGTYPER I NORGE Et casestudie fra Sør-Valdres Erlend Nybakk Terje Birkeland Oppdragsrapport fra

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

V/oeeooosx S«S - 1988: 2. LAVPREKVENTE ELEKTRISKE OG MAGNETISKE PELT - SPØRSMÅLET OM KREFT En litteraturstudie 1982-1987 Georg Thommesen

V/oeeooosx S«S - 1988: 2. LAVPREKVENTE ELEKTRISKE OG MAGNETISKE PELT - SPØRSMÅLET OM KREFT En litteraturstudie 1982-1987 Georg Thommesen V/oeeooosx S«S - 1988: 2 LAVPREKVENTE ELEKTRISKE OG MAGNETISKE PELT - SPØRSMÅLET OM KREFT En litteraturstudie 1982-1987 Georg Thommesen STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SlS - 1988:2 LAVFREKVENTE ELEKTRISKE

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER av Arne-Hugo Hansen Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30 studiepoeng Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet i Tromsø November 2010 2 I FORORD Alt i 1989 tok jeg mellomfag i

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge Skrevet av Fredrik A. Gregersen ved det 5 årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi Universitet i Oslo Januar 2010 i

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer