Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland"

Transkript

1 Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012

2 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører oppdragsforskning for bedrifter og det offentlige i det norske og internasjonale markedet. NR ble etablert i 1952 og har kontorer i Informatikkbygningen ved Universitetet i Oslo. NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Det jobbes med svært mange forskjellige problemstillinger slik som finansiell risiko, jordobservasjon, estimering av torskebestanden og beskrivelse av geologien i petroleumsreservoarer. NR er også ledende i Norge innen utvalgte deler av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Innen IKTområdet har NR innsatsområdene e-inkludering, informasjonssikkerhet og smarte informasjonssystemer. NRs visjon er forskningsresultater som brukes og synes.

3 Tittel Forfatter Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Anders Løland Dato 11. januar 2012 Publikasjonsnummer SAMBA/01/12 Sammendrag Denne rapporten oppsummerer sannsynligheten for falske positive og negative ved rapportering av antall lakselus i en del hypotetiske tilfeller basert på Mattilsynets Utkast til forskrift om ytterligere krav til behandling mot lakselus første halvår Svakhetene ved anslagene diskuteres kort. Arbeidet med rapporten er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). Forsidefotoet viser fra toppen: Voksen hunn med eggstrenger, voksen hunn uten eggstrenger, ung lus. Bildet er tatt på Norsk Havbrukssenter, Brønnøy, av Thomas Bjørkan. Emneord Målgruppe Tilgjengelighet Lakseoppdrett, forskrift, falske positive, falske negative Til den det måtte gjelde Konfidensiell Prosjekt Prosjektnummer Satsningsområde Klima, miljø, marin og helse Antall sider 11 Copyright Norsk Regnesentral 3

4 Innhold 1 Innledning Hypotetiske tilfeller Resultater Sannsynlighet for falske positive når det faktiske lusetallet er under 0, Sannsynlighet for falske negative når det faktiske lusetallet er over 0, Sannsynlighet for falske positive når det faktiske lusetallet er redusert med 90% Telling gir lusetall på 0,1 eller høyere Telling gir ikke reduksjon på 90% eller mer Diskusjon Referanser Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift 4

5 1 Innledning Dagens luseforskrift av ( Forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg (luseforskriften) ) beskriver hvordan lakselus hos oppdrettslaks skal telles og rapporteres. Hovedpunktene (for vårt formål) i forskriften er grovt sagt som følger for hver lokalitet per uke: Minst tre merder skal undersøkes med ti tilfeldig utvalgte fisk fra hver merd. Dersom anlegget har fire eller flere merder skal det telles slik at man gjennom to ordinære tellinger får undersøkt alle merdene i anlegget. Gjennomsnittlig antall lus rapporteres fra hver telling (gjennomsnitt over merdene som telles). Her har vi sett bort fra forskjellen på hunnlus (kjønnsmoden lus) og bevegelige lus, og i regnestykkene vil vi kalle alt for lus. Vi har også sett bort fra tilfeller hvor det ikke skal telles. Mattilsynet har lagt fram Utkast til forskrift om ytterligere krav til behandling mot lakselus første halvår Den viktigste endringen for vårt formål er at det skal iverksettes behandlingstiltak dersom en enkelttelling gir 0,1 eller flere lus per fisk. Behandlingen regnes som vellykket dersom neste telling gir en lusetallsreduksjon på (minst) 90%. I denne rapporten oppsummerer vi sannsynligheten for falske positive og negative ved rapportering av antall lakselus i en del hypotetiske tilfeller. De hypotetiske tilfellene beskrives i kapittel 2, resultatene presenteres i kapittel 3 og mulige svakheter ved metodikken diskuteres kort i kapittel 4. 2 Hypotetiske tilfeller Hadde vi hatt en perfekt modell for luseintensiteten kunne vi ha simulert fra denne. Antall lakselus kan imidlertid variere på mange måter mellom merder og mellom fisk innen samme merd. Antall lus per fisk kan for eksempel være avhengig av antall fisk i en merd, men vi kjenner ikke denne sammenhengen. For å belyse mulige utslag av telleprosedyren vil vi derfor benytte følgende kombinasjoner av antagelser for en hypotetisk telling: 1. Forventet (gjennomsnittlig) antall lus per fisk over alle merder er a. 0,1 lus per fisk, b. 0,2 lus per fisk, c. 0,3 lus per fisk, d. 0,4 lus per fisk eller e. 0,5 lus per fisk. Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift 5

6 I tillegg vil vi se spesielt på hva som skjer dersom lusetallet er under 0,1, og da vil vi undersøke lusetall på henholdsvis 0,05 og 0, Antall merder er tre Fordelingen til antall lus per fisk innad i en merd er a. lik: uavhengig fra fisk til fisk og Poissonfordelt 2 eller b. ulik: i gjennomsnitt har halvparten av fisken i en merd ikke lus, og resten har lus som er uavhengig fra fisk til fisk og Poissonfordelt. 4. Fordelingen mellom merder er a. lik: fra merd til merd eller b. ulik: hver tredje merd har fisk med lus, de andre har det ikke. Eventuelle endringer fra telling til telling skyldes utvalgstilfeldigheter. I noen tilfeller vil vi dessuten anta at det forventede lusetallet er redusert med 90%. Anta for eksempel at hver tredje merd har fisk med lus, at de andre merdene ikke har lus og at antall lus per fisk i merdene med lus er tilfeldig Poissonfordelt. Da vil forventet antall lus per fisk i hver tredje merd være tre ganger antallet per fisk i punkt 1, for å sikre at gjennomsnittet per fisk over alle merder er beholdt. Merk at selv om bare halvparten av fiskene i en merd har lus, vil ikke nødvendigvis halvparten av de ti utvalgte fiskene i en telling i en merd ha lus. 3 Resultater Tallene i dette kapittelet er framkommet ved å kombinere de hypotetiske tilfellene i kapittel 2. Forventet antall rapporterte lus per fisk og spredningen til antall rapporterte lus er så funnet ved stokastisk simulering (også kalt Monte Carlo-simulering). Det vil si at vi har brukt datamaskinen til å trekke antall lus for hver fisk i hver merd, og trukket ut ti tilfeldige fisker fra hver av de tre merdene. Denne måleprosessen har vi gjentatt ganger. 3.1 Sannsynlighet for falske positive når det faktiske lusetallet er under 0,1 Tabell 1 viser resultatene når det faktiske lusetallet er under 0,1. Med falske positive mener vi at én telling gir et rapportert lusetall over (eller lik) grensen på 0,1, gitt at anlegget faktisk har et lusetall under grensen. Resultatene ser ut til å være nokså uavhengige av hvordan lusene fordeler seg innad 1. Å øke antall merder fra tre til seks gir ikke store utslag og er derfor ikke tatt med her. Det var anderledes med den gamle forskriften (Løland, 2010). 2. Poissonfordelingen beskriver sannsynlighetene for ikke-negative heltall (antall lus). Fordelingen har kun én parameter, som er lik både forventet antall og variansen til fordelingen. Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift 6

7 Faktisk Fordeling Fordeling Sannsynlighet for falske positive lusetall innad i merd mellom merder (telling gir 0,1 eller høyere) 0,05 Lik Lik 19,1% 0,05 Lik Ulik 19,0% 0,05 Ulik Lik 19,6% 0,05 Ulik Ulik 20,3% 0,099 Lik Lik 43,1% 0,099 Lik Ulik 43,3% 0,099 Ulik Lik 44,1% 0,099 Ulik Ulik 45,6% Tabell 1. En lokalitet består av 3 merder. Luseantallet per fisk er 0,05 eller 0,099 i gjennomsnitt. i og mellom merder. Merk at selv med en sannsynlighet for falske positive på 20%, er sannsynligheten svært stor for at en vil oppleve et falsk positiv-resultat i det lange løp. For eksempel er sannsynligheten hele 99,999% for at en i løpet av 52 tellinger skal få minst én falsk positiv. 3.2 Sannsynlighet for falske negative når det faktiske lusetallet er over 0,1 Tabell 2 viser resultatene når det faktiske lusetallet er over (eller likt) 0,1. Sannsynligheten for falske negative synker naturlig nok med økende (faktisk) forekomst av lus. Tilfellet med ulik fordeling både mellom og innad i merder skiller seg ut med ekstra høy sannsynlighet for falske negative. Med en sannsynlighet for falske negative på 1%, er sannsynligheten fortsatt stor for at en vil oppleve et falsk negativ-resultat i det lange løp. For eksempel er sannsynligheten 40,7% for at en i løpet av 52 tellinger skal få minst én falsk negativ. 3.3 Sannsynlighet for falske positive når det faktiske lusetallet er redusert med 90% Til slutt ser vi på det tilfellet hvor lusetallet opprinnelig var over (eller lik) grensen på 0,1, men etter behandling er redusert med 90% (tabell 3). Sannsynligheten for falske positive er over 10% for opprinnelige lusetall på 0,4 og 0,5. Ulik fordeling innad i og/eller mellom merder gir små utslag på resultatene Telling gir lusetall på 0,1 eller høyere Ved opprinnelig lusetall på 0,1 til 0,5 og en reduksjon på 90%, vil det reduserte tallet alltid ligge under 0,1. Siden det tas et begrenset og tilfeldig utvalg ved lusetellingen, vil det være en viss sannsynlighet for å oppleve falske positive. Med et opprinnelig lusetall på 0,3 er sannsynligheten for falske positive på rundt 7%. Da Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift 7

8 er sannsynligheten hele 97,7% for at en i løpet av 52 tellinger skal få minst én falsk positiv. Det er med andre ord nesten garantert at en vil oppleve falske positive etter en vellykket behandling, selv om dette eksempelet kanskje er noe søkt. Det forutsetter nemlig at en i hver av de 52 ukene har redusert det faktiske lusetallet fra 0,3 til 0, Telling gir ikke reduksjon på 90% eller mer Forslaget til ny forskrift kan tolkes som at det ikke holder å komme under grensen på 0,1, men at reduksjonen på (minst) 90% skal være i forhold til forrige telling. I kolonnen ytterst til høyre i tabell 3 har vi derfor antatt at første telling ga det opprinnelige lusetallet (for eksempel 0,5) og at det opprinnelige lusetallet er redusert med 90% (for eksempel til 0,05) etter behandling. Vi har deretter beregnet sannsynligheten for at den nye tellingen gir et lusetall som er høyere (for eksempel høyere enn 0,05). Denne sannsynligheten vil nesten per definisjon ligge i en (stor) omegn rundt 50%. At sannsynligheten er rundt 26% og 59% for opprinnelige lusetall på henholdsvis 0,1 og 0,5 kommer til dels av at en fisk har et heltall antall lus (0,1,2,... ). Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift 8

9 Faktisk Fordeling Fordeling Sannsynlighet for falske negative lusetall innad i merd mellom merder (telling gir lavere enn 0,1) 0,1 Lik Lik 42,4% 0,1 Lik Ulik 42,4% 0,1 Ulik Lik 43,6% 0,1 Ulik Ulik 45,1% 0,2 Lik Lik 6,3% 0,2 Lik Ulik 6,2% 0,2 Ulik Lik 8,2% 0,2 Ulik Ulik 12,4% 0,3 Lik Lik 0,6% 0,3 Lik Ulik 0,6% 0,3 Ulik Lik 1,5% 0,3 Ulik Ulik 4,1% 0,4 Lik Lik 0,0% 0,4 Lik Ulik 0,1% 0,4 Ulik Lik 0,2% 0,4 Ulik Ulik 1,7% 0,5 Lik Lik 0,0% 0,5 Lik Ulik 0,0% 0,5 Ulik Lik 0,1% 0,5 Ulik Ulik 0,9% Tabell 2. En lokalitet består av 3 merder. Luseantallet per fisk er 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 eller 0,5 i gjennomsnitt. Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift 9

10 Sannsynlighet for Sannsynlighet for falske positive falske positive Opprinnelig Fordeling Fordeling (telling gir 0,1 (ikke reduksjon på lusetall innad i merd mellom merder eller høyere) 90% eller mer) 0,1 Lik Lik 0,4% 25,9% 0,1 Lik Ulik 0,4% 25,9% 0,1 Ulik Lik 0,4% 25,2% 0,1 Ulik Ulik 0,5% 25,6% 0,2 Lik Lik 2,3% 45,3% 0,2 Lik Ulik 2,4% 45,3% 0,2 Ulik Lik 2,6% 44,3% 0,2 Ulik Ulik 2,8% 43,9% 0,3 Lik Lik 6,3% 59,8% 0,3 Lik Ulik 6,3% 59,6% 0,3 Ulik Lik 6,7% 58,3% 0,3 Ulik Ulik 7,2% 57,4% 0,4 Lik Lik 12,4% 33,6% 0,4 Lik Ulik 12,2% 33,2% 0,4 Ulik Lik 12,5% 33,5% 0,4 Ulik Ulik 13,3% 33,3% 0,5 Lik Lik 19,2% 44,3% 0,5 Lik Ulik 19,2% 44,2% 0,5 Ulik Lik 19,4% 43,8% 0,5 Ulik Ulik 20,3% 42,7% Tabell 3. En lokalitet består av 3 merder. Luseantallet per fisk er opprinnelig 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 eller 0,5 i gjennomsnitt, men det har etter behandling blitt redusert med 90% (til henholdsvis 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 og 0,05). Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift 10

11 4 Diskusjon Vår analyse har belyst sannsynligheten for falske positive og negative i en del hypotetiske tilfeller. Noen av de hypotetiske tilfellene er temmelig ekstreme, og selv om en kan tenke seg enda mer ekstreme tilfeller i virkeligheten, er forhåpentligvis våre resultater dekkende for mange faktiske situasjoner. Vi har imidlertid sett bort fra forskjellen på hunnlus (kjønnsmoden lus) og bevegelige lus. Dessuten har vi sagt at antall lus hos fisk med lus er Poissonfordelt, som kan være for enkelt. Det kan også være at parametrene i Poissonfordelingen endres over tid og mellom merder. Fisk-til-fisk- og merd-til-merd-variasjonen vi har brukt er med andre ord veldig skjematisk. På grunn av disse forenklingene, kan sannsynlighetene for falske positive og negative derfor avvike fra det mønsteret vi har skissert her. Om det er , eller fisk i en merd kan i praksis påvirke resultatene, for eksempel ved at det gjennomsnittlige luseantallet er høyere eller at fordelingen innad i merden endres med økende fisketetthet eller fiskeantall. Så lenge fordelingen innad i merden er den samme for , eller fisk vil det imidlertid ikke påvirke resultatene i våre hypotetiske tilfeller. Referanser Løland, A. (2010). Måling av antall lakselus med ny og gammel forskrift: usikkerhet og skjevhet. Norsk Regnesentral. SAMBA/14/10. Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift 11

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn?

Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn? Utdanning 2009 Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn? Anders Bakken, NOVA Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn? Innledning Det er vel kjent at hjemmet spiller en vesentlig

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer