P R O T O K O L L. for N E M N D E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L. for N E M N D E R"

Transkript

1 DNa P R O T O K O L L for N E M N D E R Arbeidstakerparter: Fagforbundet Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Prosessfullmektig: Unni Rasmussen Delta Postboks 9202, 0134 Oslo Prosessfullmektig: Torhild S. Johannessen NITO Postboks 9100 Grønland, 0133 Oslo Prosessfullmektig: Lene Ståhl Tekna Postboks 2312, Solli, 0201 Oslo Prosessfullmektig: Anders Kvam Det norske maskinistforbund Postboks 2000, Vika, 0125 Oslo Prosessfullmektig: Ole Jacob Støle Arbeidsgiverpart: KS Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO Prosessfullmektig: Trygve Nøst

2 Saken gjelder: Tvist vedrørende regulering av sentral forbundsvis særavtale SFS 2404 Brann- og redningstjeneste Nemndenes medlemmer: Dag Nafstad, leder Klemet Rønning-Aaby, oppnevnt av Fagforbundet Torhild S. Johannessen, oppnevnt av Delta Lene Ståhl, NITO Anders Kvam, Tekna Ole Jacob Støle, Det norske maskinistforbund Per Kristian Sundnes, oppnevnt av KS Det er formelt fem nemnder, men hvor særavtalene er identiske Nemndenes avgjørelsesgrunnlag: Arbeidstakerpartene har framlagt hvert sitt prosesskriv og KS har lagt fram ett prosesskriv. Det er avholdt nemndsmøter med innlegg og prosedyrer den 11. april Det ble holdt felles nemndsmøte med Fagforbundet, Delta, NITO og Tekna og eget møte med Det norske maskinistforbund Det ble ved skriftlig behandling etter sirkulasjon den 19. mai 2011 avsagt slik 2

3 k j e n n e l s e : KS sa den 4. oktober 2010 opp særavtalen SFS 2404 til utløp 31. desember Avtalen er også sagt opp av Fagforbundet og Delta. Partene gjennomførte forhandlinger vedrørende revisjon av avtalen den 18. november 2010 uten å komme til enighet, jf. fem likelydende bruddprotokoller ved forhandlingsslutt. I medhold av Hovedavtalen del A 6-1 var partene enige om at tvisten skulle løses ved bruk av sentral nemnd. Partene ba i fellesskap lagmann/meklingsmann Dag Nafstad om å være nemndas oppmann. Det har vært enighet om at partene skulle få anledning til å framlegge ett prosesskriv hver, samt få prosedere sin sak muntlig for nemndene. --- Fagforbundet sine anførsler kan kort sammenfattes slik: Brann- og redningstjenesten er en av de mest betydningsfulle offentlige tjenester for befolkningens følelse av trygghet i hverdagen. Etter et omfattende utvalgsarbeid ble partene i 2002 enige om en ny avtale. Senere er avtalen utviklet videre, men gir fremdeles ikke tilstrekkelig kompensasjon for de spesielle ulemper, risiki og krav som stilles til tjenesten. I motsetning til KS sitt krav om å fjerne de fleste bestemmelsene i avtalen, må avtalen tvert om videreutvikles. Det er viktig og hensiktsmessig med valgfri arbeidstidsavtale og muligheten for unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser. Denne ordning har fungert godt over tid. Lederlønnssikringen som kom inn under nemndsbehandling i 2005 er viktig å opprettholde, sammen med det risikotillegg partene ble enige om i I motsetning til KS sitt krav om å fjerne risikotillegg, er det behov for å øke dette da størrelsen langt fra er god nok. Det er urimelig at kvelds- og nattillegget er lavere for ansatte i brann- og redningstjenesten enn for andre etter tariffavtalen, og dette må justeres i tråd med Hovedtariffavtalen kapittel Med bakgrunn i behovet for å vurdere pensjons- og forsikringsspørsmål innen tjenesten, kreves det at ny avtale bare skal løpe til 30. april Det vises for øvrig til anførslene i prosesskriv, og Fagforbundet har lagt ned slik påstand: SFS 2404 Brann- og redningstjenesten prolongeres med følgende endringer: 3

4 1.2 Ikrafttreden og varighet Særavtalen gjelder for perioden Godtgjøring for overordnet vakt Døgnsatser for vaktberedskap godtgjøres etter brannvesenets dimensjoneringsforskrifter slik Inntil innbyggere over innbyggere over innbyggere minimum kr. 300,- pr. døgn minimum kr. 350,- pr. døgn minimum kr. 400,- pr. døgn 3.6 Særskilt godtgjøring for kasernert mannskap Beredskap/hvilende vakt i tidsrommet fra kl til kl godtgjøres i medhold av Hovedtariffavtalen kap. 1, 5, pkt Varslingssystemer Bestemmelsen flyttes til pkt Minimumstillegg for brann- og redningsledelse. Ledere i brann- og redningstjeneste skal lønnes minst kr ,- over dem de er satt til å lede. 4.2 Lokale særavtaler Det skal inngås lokale særavtaler om økonomisk kompensasjon for bruk av varslingssystemer på fritiden RITS mannskaper (Redningsinnsats til sjøs) dykkertjeneste ekstra strømutgifter som følge av nødvendig bruk av motorvarmer Det kan i tillegg inngås lokale særavtaler for å regulere forhold som ikke er regulert i Hovedtariffavtalen eller denne særavtale. Bestemmelsene i lokale særavtaler som strider mot sentral tariffavtale er ugyldige. 4.3 Risikotillegg Det utbetales et risikotillegg med kr pr år for øvelser og uttrykninger i brann- og redningstjeneste. Nytt pkt. Hvis en arbeidstaker av helsemessige årsaker ikke fyller de krav til fysikk og helse som stillingen krever, skal vedkommende tilbys annet arbeid i virksomheten. Er brann- og redningstjenesten organisert som interkommunalt selskap, gjelder plikten til å tilby annet arbeid alle de tilsluttede kommuner. Ved slik omplassering skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnsplassering, tilleggslønn og eventuelle tillegg i henhold til lokal særavtale som en personlig ordning. Delta sine anførsler kan kort sammenfattes slik: 4

5 Det har vært inngått avtaler for brann- og redningstjeneste siden 1976 og med hjemmel for unntak fra arbeidsmiljøloven siden året etter. Det er en oversiktlig og ryddig avtale som fungere i praksis. For Delta er det viktig at dagens arbeidstidsordning kan fortsette og at ubekvemstillegget blir likt med bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for alle timene fra kl til kl Det er naturlig at tilleggene for overordnet vakt får en lønnsregulering og det kreves et nytt trinn for de største kommunene. Risikotillegget som kom inn i avtalen fra 2008 med kr. 15,- var en start som kunne videreutvikles og kreves hevet. Det kreves tatt inn et nytt pkt. 4.6 i avtalen angående tilleggsforsikring ved død og uførhet begrunnet i den særskilte risikoen de ansatte i denne tjenesten er utsatt for ved uttrykninger og øvelser. Ut fra arbeidsbelastningen vil det også være rimelig med en ekstra ferieuke for de ansatte som i snitt jobber hver annen helg, grunnet deres arbeidsbelastning. Det kreves et funksjonstillegg for brannkonstabel og operatør på 110 sentralen for de med etterutdanning, kompetansebevis fra brannskolen m.m. Det bør gis uttelling for fagbrev og annen kompetanse ut over det som er obligatorisk for å bli brannmann. Det synes rimelig med ekstra godtgjørelse ved utføring av ekstraoppgaver til sjøs. Det er heller ikke urimelig at det tegnes tilleggsforsikring for de ansatte som utfører slike oppdrag. Nytt pkt 4.9 med bestemmelser om dette kreves inntatt i avtalen. Det vises for øvrig til anførslene i prosesskriv, og Delta har lagt ned slik påstand: Særavtalen prolongeres med de endringer som framgår av Deltas krav av , bilag 4 til prosesskriftet. NITO sine anførsler kan kort sammenfattes slik: Mange av NITOs medlemmer som kommer inn under særavtalen, har en annen hovedstilling i kommunen. De fleste går overordnet beredskapsvakter i en uke av gangen etter oppsatt syklus. Overordnet vakt er leder på brannstedet ved uttrykning. Det er viktig at særavtalen har vilkår som sikrer at kompetente brannledere velger å gå i vaktordning. Det bør utbetales overtidsgodtgjørelse for faktisk arbeid ved utrykning på hjemmevakt, og ikke kun for utrykninger som varer over én time, i tråd med Hovedtariffavtalens bestemmelser. Satsene i pkt er i følge avtalen minimumssatser, men i realiteten nyttet som faktiske satser. Satsene er lave og bør heves. De særegne risikoforholdene innen branntjenesten innebærer at risikotillegget i pkt. 4.4 også bør heves. Det vises for øvrig til anførslene i prosesskriv, og NITO har lagt ned slik påstand: SFS prolongeres med følgende endringer: 5

6 Pkt utrykning for overordnet vakt. Utrykning fra hjemmevakt godtgjøres som overtid etter HTA Pkt Godtgjøring for overordnet vakt Nytt første ledd: Døgnsatser for vaktberedskap godtgjøres etter brannvesenets dimensjoneringsforskrifter slik: Inntil 8000 innbyggere minimum kr 225,- per døgn, over 8000 innbyggere minimum kr 275,- per døgn, over innbyggere minimum 325,- per døgn. Pkt. 4.4 Risikotillegg Det betales et risikotillegg på kr 20,- pr time for uttrykning i brann- og redningstjenesten. Tekna sine anførsler kan kort sammenfattes slik: Mange av TEKNAs medlemmer som kommer inn under særavtalen, har en annen hovedstilling i tillegg. De fleste går overordnet beredskapsvakter i en uke av gangen etter oppsatt syklus. Overordnet vakt er leder på brannstedet ved utrykning. Det er viktig at særavtalen har vilkår som sikrer at kompetente brannledere velger å gå i vaktordning. Det bør utbetales overtidsgodtgjørelse for faktisk arbeid ved utrykning på hjemmevakt, og ikke kun for uttrykninger som varer over én time, i tråd med Hovedtariffavtalens bestemmelser. Satsene i pkt er i følge avtalen minimumssatser, men i realiteten nyttet som faktiske satser. Satsene er lave og bør heves. De særegne risikoforholdene innen branntjenesten innebærer at risikotillegget i pkt. 4.4 også bør heves. Det vises for øvrig til anførslene i prosesskriv, og TEKNA har lagt ned slik påstand: SFS prolongeres med følgende endringer: Pkt utrykning for overordnet vakt. Utrykning fra hjemmevakt godtgjøres som overtid etter HTA Pkt Godtgjøring for overordnet vakt Nytt første ledd: Døgnsatser for vaktberedskap godtgjøres etter brannvesenets dimensjoneringsforskrifter slik: Inntil 8000 innbyggere minimum kr 225,- per døgn, over 8000 innbyggere minimum kr 275,- per døgn, 6

7 over innbyggere minimum 325,- per døgn. Pkt. 4.4 Risikotillegg Det betales et risikotillegg på kr 20,- pr time for uttrykning i brann- og redningstjenesten. Det norske masinistforbund sine anførsler kan kort sammenfattes slik: De ansatte innenfor brann- og redningstjenesten får tillagt stadig nye oppgaver innen forebygging, opplæring og redning, med økende krav til kompetanse og skikkethet. Som eksempel nevnes særskilt redningsinnsats til sjøs (RITS). Økt kompetanse, risiko og arbeidsbelastning må kompenseres med økte lønnstillegg. Det vises for øvrig til anførslene i prosesskriv, og Det norske maskinistforbund har i realitet lagt ned slik påstand: 1. SFS 2404 Brann- og redningstjenesten gjøres gjeldende til SFS 2404 Brann- og redningstjenesten prolongeres etter punkt 1, med følgende endringer: Avtalen punkt 2.1: I første avsnitt settes inn i tillegg nytt andre og tredje punktum: Planlagt aktivitet skal foregå innenfor oppsatt arbeidsplan. Spisepauser skal beregnes som aktivt arbeid. I tredje avsnitt strykes siste setning Avtalen punkt 3.6: I første avsnitt endres til Annet ledd strykes Avtalen punkt 4.4 endres til: Det betales et risikotillegg på minimum kr. 15,- pr. time per utrykning i brann og redningstjeneste. Avtalen punkt 1.4 gis nytt avsnitt: Varslingssystem 7

8 Med varslingssystem menes et digitalt/analogt system som masseutsteder varsel til mannskaper på fritiden ved større aksjoner. For eksempel UMS, lommevarsler og SMS. Avtalen gis nytt punkt: SFS 2404 skal bidra til at brann- og redningstjenesten lokalt utvikles for å løse oppgaver kommunen er pålagt i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven av KS sine anførsler kan kort sammenfattes slik: Det finnes ikke særskilte forhold som tilsier at ansatte i brann- og redningstjenesten skal ha andre ordninger enn øvrige ansatte i kommunesektoren når slike ordninger er regulert i Hovedtariffavtalen. En av hovedhensiktene med særavtaler er å regulere forhold for særskilte områder som ikke er ivaretatt i tariffavtalen. Mange av bestemmelsene i SFS 2404 har korresponderende bestemmelser i Hovedtariffavtalen og er da unødvendige. Flere elementer i avtalen er kostnadsdrivende og vanskelige å håndtere. 24 timers vakter, med opp til 48 timer i helgene, er så lange at disse i seg selv kan bidra til redusert kvalitet i beredskapen. Vaktordningen innebærer lange fravær fra arbeidsplassen som kan få skinn av å være en sekundærarbeidsplass for mange. Muligheten for slike vaktordninger bør derfor ikke videreføres. Flere forenklinger bør gjennomføres. Det vises blant annet til nytt pkt 2.3 til erstatning for nåværende pkt 3.5, hvor det tas ut de forhold som er regulert i Hovedtariffavtalen. De fleste definisjoner kan tas ut av særavtalen, med unntak av bestemmelse om deltidspersonell ansatt i annen stilling i kommunen. Hele del III i særavtalen er dekket av korresponderende bestemmelser i Hovedtariffavtalen, og bør strykes. Det vil fortsatt kunne inngås lokale avtaler om bruk av varslingssystemer, og omleggingen vil gi betydelig forbedring av kvelds- og nattillegg. Bestemmelsene i del IV er dels dekket av lov, forskrifter og det øvrige kommunale regelverket i tillegg til lite rimelige bestemmelser i pkt. 4.1 og 4.4. I Hovedtariffavtalen er det et grunnleggende prinsipp om naturlig sammenheng mellom den ansattes kompetanse/kompetanseutvikling og lønn. Leder skal ikke nødvendigvis få uttelling for underordnedes særskilte kompetanse. Det er også viktig at de som skal nyte godt av en lederlønnsgaranti har reelle lederfunksjoner, jf. Hovedtariffavtalen kapittel 4 B, pkt. 5. Særavtalens pkt. 4.4 gir i realitet et tillegg for utføring av den jobben de ansatte faktisk er ment å utføre i den stilling de er tilsatt i. Grunnlønn og tilegg skal gjenspeile lønnsnivået til det risikoyrket ansettelsen gjelder. 8

9 Det vises for øvrig til anførslene i prosesskriv, og KS har lagt ned slik påstand: SFS 2404 Brann- og redningstjeneste utformes og gjøre gjeldende fra iht. KS krav/tilbud nr. 1 av Nemnda vil bemerke: Historikk I 1995 ble det opprettet særavtale for branntjenesten. Tidligere var særbestemmelser integrert i Hovedtariffavtalen. Etter oppsigelser har forhandlingene om revisjon strandet en rekke ganger, og revisjoner er fastsatt etter nemndsbehandling i 1995, 1997, 2000, 2001 og 2004/05. I 2006 var revisjonen en del av hovedtariffoppgjøret, med det resultat at avtalen ble prolongert. Sikringsbestemmelsen for ledere kom inn i avtalen ved nemndskjennelsen i 2004/05, mens risikotillegget kom inn ved avtalerevisjonen pr Gjeldende avtale Gjeldende avtale er resultat av en forhandlingsløsning med virkning fra Avtalen ble som nevnt sagt opp av KS 4. oktober 2010, og KS krevde vesentlige endringer i avtalen med sikte på en tilnærming til avtaleverket for øvrig i kommunesektoren. Forbundene har i det vesentlige krevd prolongering, med visse justeringer, da særlig av økonomisk art. Forbundene har ment at de særlige forhold som gjør seg gjeldende ved brann- og redningstjenesten, krever særskilt regulering slik det framgår av avtalen og kravene Nemndas leder vil bemerke: Det vil alltid være løpende behov for vurdering av hensiktsmessigheten og utformingen av avtaleverket opp mot de utfordringer brann- og redningstjenesten står overfor. Samfunnsmessig utvikling og nye krav til forebygging og beredskap krever økt kompetanse og tilpasning til nye forhold. Nemndas leder finner imidlertid ikke at særavtalen ved denne revisjonen bør gjennomgå grunnleggende endringer. Det vil imidlertid være behov for å se på avtaleutviklingen videre, men da helst gjennom et arbeid partene i fellesskap bør stå for i avtaleperioden. Arbeidstidsbestemmelsene som gir hjemmel for unntak fra arbeidsmiljøloven, er nyttet i mange kommuner og baserer seg på lokal enighet. Leder finner ikke grunn til å endre dette ved revisjonen. Det vil være en styrke for videreføringen av avtalen og senere revisjoner at partene kan ble enige om ny avtaletekst og en prosess for utdypinger av spesielle problemstillinger og utvikling av avtaleverket. På denne bakgrunn har leder søkt å komme fram til en løsning som 9

10 kan få allmenn tilslutning. Kostnadskrevende endringer med tilpasning til bestemmelser i Hovedtariffavtalen foreslås innfaset over noe tid. Flere krav med økonomiske konsekvenser er ikke tatt til følge. For å forsøke å kunne oppnå enighet, foreslår leder at ny avtale skal ha utløp Endringsforslag Avtalens pkt Selv om satsene i bestemmelsen fikk en vesentlig øking ved forrige revisjon, synes det forsvarlig å øke disse noe også i denne omgang. Forslaget innebærer et tillegg på 10 kroner fra 1. juli 2011 og ytterligere 10 kroner fra 1. mai Avtalens pkt. 3.6 Kvelds- og nattilleggene har av ulike grunner vært forskjellig fra Hovedtariffavtalens ubekvemstillegg, med tilsvarende tillegg i perioden fra kl til kl men lavere tillegg fra midnatt til kl En endring av dette ved å gi det høyeste tillegget i flere timer, har en kostnad på om lag kroner pr time pr ansatt som omfattes, i året. Forslaget innebærer at full omlegging gjennomføres i tre trinn ved at tillegget først utvides med to timer til kl fra 1. juli 2011, ytterligere to timer til kl fra 1. mai 2012 og med virkning for hele natta fra 1.januar Avtalens pkt 4.1 Det har vært strid om både tolkingen og hensiktsmessigheten av bestemmelsen som sikrer ledere minst kroner mer i lønn enn de de er satt til å lede. Dette gjelder både hva som skal til av lederoppgaver for å komme inn under sikringsbestemmelsen, og betydningen av og behovet for å kunne belønne særskilt kompetanse m.v. hos underordnet personell. Det foreslås derfor en merknad til bestemmelsen for utdyping av felles forståelse. En videreutvikling av bestemmelsen vil for øvrig best kunne ivaretas ved felles utredning og vurdering i avtaleperioden. Partssammensatt utvalg Nemndas leder mener det er behov for en vurdering av forenklinger av avtalen, blant annet lønns- og karrieremuligheter i framtida. Også lederbegrepet i sikringsbestemmelsen bør defineres nærmere. Det foreslås derfor nedsatt et partssammensatt utvalg med mandat som satt i slutningen, for å legge fram en innstilling i god tid før neste revisjon. Ut fra forbundenes størrelse vil det være naturlig at Fagforbundet og Delta begge er representert i utvalget. NITO og Tekna bør kunne ha en felles representant, mens Det norske maskinistforbund vil bli holdt orientert om arbeidet i utvalget og få anledning til å komme med innspill i prosessen i møter med KS. - - Nemndsmedlemmene Klemet Rønning-Aaby, Torhild S. Johannessen, Lene Ståhl, Anders Kvam og Per Kristian Sundnes slutter seg til leders konklusjon og i det vesentlige til hans merknader. 10

11 Det samme gjør nemndsmedlem Ole Jacob Støle med unntak av slutningen punkt IV b) og bemerker i den anledning: SFS 2404 er en forbundsvis særavtale mellom KS og DNMF, jf. hovedavtalen 1-3. DNMF kan av den grunn ikke se at det er grunnlag for å nedsette et partssammensatt utvalg hvor den ene avtaleparten ikke er representert. I premissene for nemndas avgjørelse er det lagt vekt på forbundenes størrelse. Det fremkommer ikke av premissene om det er forbundets størrelse i seg selv eller om det gjelder størrelse i forhold til SFS DNMF finner i den forbindelse grunn til å påpeke at blant annet Bergen brannkorps, som er det største brannkorpset i KS og mest sannsynlig den største enkeltbrukeren av særavtalen, er organisert gjennom DNMF. På bakgrunn av de premissene som ligger til grunn for nemndas beslutning om hvilke parter som skal delta i det partssammensatte utvalget vil det etter vårt syn derfor være naturlig at DNMF er representert. Alternativt at det nedsettes et tilsvarende partssammensatt utvalg mellom KS og DNMF. Det forhold at premissene og sammensetningen av det partssammensatte utvalget ikke var gjenstand for kontradiktorisk behandling i nemndsmøtet mellom KS og DNMF taler etter vårt syn for at det ikke er grunnlag for å forskjellsbehandle DNMF i forhold til de øvrige partene som KS har inngått tilsvarende særavtale med. Slutningen er dermed enstemmig med unntak av IV b) i nemnda mellom KS og Det norske makinistforbund. Ny avtale i tråd med forslaget gjøres etter dette gjeldende. Ny SFS 2404 med virkning fra 1. januar 2011 til 30. juni 2013 fastsettes med de endringer som framgår av slutningen, pkt I, II og III

12 S l u t n i n g : Avtalen gis løpetid til med de endringer som framkommer i pkt. I, II og III: I Satsene i pkt økes med 10 kroner med virkning fra , og ytterligere 10 kr med virkning fra II Med virkning fra : Tidsrommet i pkt 3.6 første avsnitt endres til fra kl til kl og tidsrommet i annet ledd endres tilsvarende fra kl til kl Med virkning fra : Tidsrommet i pkt 3.6 første avsnitt endres til fra kl til kl og tidsrommet i annet ledd endres tilsvarende fra kl til kl Med virkning fra er partene enige om følgende: Pkt 3.6 Særskilt godtgjøring for kasernert mannskap, endres til: Beredskap/hvilende vakt i tidsrommet og godtgjøres som i HTA III Merknad til pkt 4.1 Dersom underordnede gis lønnstillegg som kompensasjon for tilleggs-/spesialspisskompetanse eller gis særskilte funksjonstillegg, skal dette ikke innebære lønnsopprykk for ledere etter denne bestemmelse. Regelen kommer heller ikke til anvendelse i forhold til avlønning i retrettstilling eller andre særskilte forhold. IV: a)ingen skal få redusert nåværende lønn på grunn av merknaden til bestemmelsen. b)det nedsettes et partssammensatt utvalg med mandat å vurdere forenklinger av avtalen, bl a lønns- og karrieremuligheter i framtida og lederbegrepet i sikringsbestemmelsen med sikte på å definere dette nærmere. Utvalget skal også vurdere mulighet og behov for eventuelle særskilte funksjoner som ikke skal gi uttelling lønnsmessig for overordnede etter sikringsbestemmelsen. Frist settes til Sammensetting av utvalget blir 3 fra KS og 3 fra arbeidstakersiden; 1 fra Fagforbundet, 1 fra Delta og 1 fra Tekna/NITO Klemet Rønning-Aaby Dag Nafstad Per Kristian Sundnes Torhild S. Johannessen Anders Kvam Lene Ståhl Ole Jacob Støle 12

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

2. Diverse dokumenter. 1. Protokoll av 10. november 2015 (bruddprotokoll). i sak. Til stede: MØTEBOK FOR SENTRAL NEMND TVISTENEMNDAS MEDLEMMER,'

2. Diverse dokumenter. 1. Protokoll av 10. november 2015 (bruddprotokoll). i sak. Til stede: MØTEBOK FOR SENTRAL NEMND TVISTENEMNDAS MEDLEMMER,' MØTEBOK FOR SENTRAL NEMND i sak KS - arbeidsgiverpart på den ene side og Delta - arbeidstagerpart på den annen side SAKSGJENSTAND: Revisjon av Sentral forbundsvis særavtale for Brann- og redningstjeneste

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR. 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Del I Innledende bestemmelser 1.1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

P R O T O K O L L. for N E M N D E R

P R O T O K O L L. for N E M N D E R DNa P R O T O K O L L for N E M N D E R Arbeidstakerparter: Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo Fagforbundet Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Musikernes fellesorganisasjon Postboks

Detaljer

Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten.

Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten. Brann- og redningstjeneste (SFS 2404) Del I - Innledende bestemmelser 1.1 - Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 41 femte ledd og HTAs

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift Hovedtariffoppgjøret 2016 mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund Energiavtale II KS Bedrift tilbud nr. 1 25. mai kl. 16.00 Det

Detaljer

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015.

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.03.2015 Ref. nr.: 14/88726 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde DOK 1 16. juni 2014 Delta Parat Krav til TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med virkning 01.05.14

Detaljer

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE VEDRØRENDE SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager mellom KS og Fagforbundet Musikernes Fellesorganisasjon Skolenes Landsforbund FO Delta

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.05.2013 Ref. nr.: 13/110 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010)

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) 1 - Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre noe annet er regulert i denne

Detaljer

P R O T O K O L L. for N E M N D E R

P R O T O K O L L. for N E M N D E R DNa P R O T O K O L L for N E M N D E R Arbeidstakerparter: Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo Fagforbundet Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Musikernes fellesorganisasjon Møllergata

Detaljer

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.09.2014 Ref. nr.: 14/79623 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Dok. 2 15. april kl. 11.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Det vises til YS-K sine

Detaljer

Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010)

Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010) Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010) Sentral generell særavtale vedrørende 1010 Følge av pasient/klient/elev for perioden 1.1.2009-31.12.2010 mellom KS og LO - kommune: Fagforbundet El & IT Forbundet

Detaljer

Den nedsatte arbeidsgruppen som skulle redegjøre for de gjeldene vaktavtalene og har hatt følgende medlemmer:

Den nedsatte arbeidsgruppen som skulle redegjøre for de gjeldene vaktavtalene og har hatt følgende medlemmer: Notat Vaktordningen: Saken er delt i følgende avsnitt: Mandat og deltagere Bakgrunn Vaktordningen Godtgjøringen Krav til deltakelse Kompetansekrav Avtaletekst Oppsummering Mandat og deltakere Den nedsatte

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR. 2 21.04.2016 KL 10.00 201503341-121 Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 21.04.2016 kl. 10.00 1 Krav til overenskomstens

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 02.11 og 08.11.2010. Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev

PROTOKOLL. Dato: 02.11 og 08.11.2010. Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev liiuol2-2' r7åt.. 4iz p PROTOKOLL Saks.nr. 1 0/0 1 8 5 6-45 Arkivkode: Dato: 02.11 og 08.11.2010 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev Til stede: KS: UNIO:

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.09.08 Ref. nr.: 08/114 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK 31/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag den 08.04.08

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 Dok. 3 28.4.2016 kl.15.00 1. INNLEDNING KAH viser til Dok. 1 av 14.4.2016 og til dok. 2 av 20.4.2016. 2. KAHS KRAV TIL DEL A, FELLESBESTEMMELSENE

Detaljer

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde 10. juni 2015 Forord Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for KA s tariffområde (TBS) legger med dette fram

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Noen utvalgte arbeidsgivertema for brann

Noen utvalgte arbeidsgivertema for brann Noen utvalgte arbeidsgivertema for brann Frode Nilssen, direktør KS Bedrift Arbeidsgiverservice Trygve Nøst, Spesialrådgiver Aldersgrenser Praksis etter sedvane eller regelverk? Hva skjer når ansatte i

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

VEDTAK NR 20/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 14. november 2013.

VEDTAK NR 20/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 14. november 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.05.2014 Ref. nr.: 13/26931 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd. KS-området

Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd. KS-området Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd KS-området 2006 2009 KS-OMRÅDET 2006 2009 Hva innebærer en lokal ankenemndsbehandling? Sentral ankenemndsbehandling ble innført ved tariffoppgjøret pr. 01.05.90 som

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/4-2016 Dokument nr.: 16/00933-1 Arkivkode: 0 Dato: 15.06.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kenneth Nordgård Medlem AN

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kenneth Nordgård Medlem AN Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 09:00 09:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne Thanem, Karl-Werner Gjøsund, Egil Johansen

Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne Thanem, Karl-Werner Gjøsund, Egil Johansen MØTEREFERAT Styremøte nr. 2 Sted NJS, Grorud Møtedato 09.02.2016 Referent Karl-Werner Gjøsund Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

FRA PARTSSAMMENSATT UTVALG. SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

FRA PARTSSAMMENSATT UTVALG. SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SLUTTRAPPORT FRA PARTSSAMMENSATT UTVALG SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager 1 1. Mandat Forhandlinger om sentral forbundsvis særavtale SFS 2201 ble gjennomført i 2010.

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

Aktuelle saker - barnehage. Erfarne tillitsvalgte, Surnadal

Aktuelle saker - barnehage. Erfarne tillitsvalgte, Surnadal Aktuelle saker - barnehage Erfarne tillitsvalgte, Surnadal 29.9.2011 Kjennelse Rettslig beslutning som ikke er en dom; i vårt tilfelle som gis status som tariffavtale Tvisten er endelig avgjort KS sin

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015 Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Tema Arbeidsgiverpolitikk i kommunereformprosessen Medbestemmelse, involvering

Detaljer

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes)

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) URAVSTEMMING OM NY HOVEDAVTALE Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) Avgi stemme på www.ka.no eller på stemmeseddel på siste side. Styret i

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Revisjon av sentrale særavtaler pr SENTRALE GENERELLE SÆRAVTALER (SGS)

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Revisjon av sentrale særavtaler pr SENTRALE GENERELLE SÆRAVTALER (SGS) B-rundskriv nr.: B/10-2016 Dokument nr.: 16/01232-2 Arkivkode: 0 Dato: 21.12.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Revisjon av sentrale særavtaler pr. 1.1.2017

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Dok. 3 27. april kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 Nedenfor følger en samlet oversikt

Detaljer

VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 20. september 2013.

VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 20. september 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.09.2013 Ref. nr.: 13/21182 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag

Detaljer

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016 Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Industrioverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo Saksnr.: 23/2008 Lnr.: 10/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Elin Nykaas Trond Dolva Tove Stangnes Thor Boger Hildegunn

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.09.2015 Ref. nr.: 15/33029 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 58/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011.

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2011 Ref. nr.: 11/18317 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.06.2011 Ref. nr.: 11/6376 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 31/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015.

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.02.2015 Ref. nr.: 14/82124 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye, tekster er markert med

Detaljer

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak:

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak: KS PROTOKOLL Saks. nr. 17/00295-14 Dato: Sted: Parter: Sak: 09.12.2016,16.01.2017, 06.02.2017 Oslo KS og Unio Reforhandling av SGS 1010 - Følge av pasient/klient/bruker/elev Til stede: KS: Unio: Kjersti

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter.

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter. RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK i sak 2006-023 mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND på den ene side og REDERIENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Innenriksfart Den 24. mai 2006

Detaljer

Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015

Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 B-rundskriv nr.: B/7-2014 Dokument nr.: 14/00652-1 Arkivkode: 0 Dato: 06.10.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 Det vises til

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Hedda Remen Tove Stangnes Sigbjørn Eikefjord Kjell Bjørndalen Sunniva Berntsen

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Hedda Remen Tove Stangnes Sigbjørn Eikefjord Kjell Bjørndalen Sunniva Berntsen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. januar 2012 Saksnr.: 12/2011 Lnr.: 1/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Hedda Remen Tove Stangnes Sigbjørn Eikefjord Kjell Bjørndalen Sunniva Berntsen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -DOM Avsagt: 4. juli 2011 Sak nr.: 07/2011 Lnr.: 25/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Bjørn Ressem Lars Chr.

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2010. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 3. 27. april 2010 - kl 10.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2010. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 3. 27. april 2010 - kl 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2010 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 3 27. april 2010 - kl 10.00 Innledning Likelønnskommisjonen konkluderte i sin NOU 2008:8 Kjønn og lønn at en del av lønnsgapet

Detaljer

VEDTAK NR 01/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 01/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.02.2013 Ref. nr.: 12/30935 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 01/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Side 1 av 5 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Vi viser til rundskriv nr 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale.

Detaljer

VEDTAK NR 25/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 25/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.06.2014 Ref. nr.: 14/69825 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 25/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 19.

Detaljer

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2015

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2015 Særavtalar undervisningspersonale Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2015 Arbeidstakerperspektiv Arbeidstid: den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2006. KS tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2006. KS tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2006 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 3. april 2006 - kl 13.00 Innledning Fornyelse av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave nedfelt bl.a. i

Detaljer

Krav 3 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016

Krav 3 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016 Krav 3 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016 Fra hovedsammenslutningen YS Stat Onsdag 27. april 2016 kl. 09.00 1 YS Stat viser til våre krav nr 1. overlevert Staten ved KMD den 12.april kl 13.00, krav 2

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 19.12.2016 Ref. nr.: 16/18059 Saksbehandler: Anders Reidar Holm VEDTAK NR 218/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer